EUR-Lex Přístup k právu Evropské unie

Zpět na úvodní stránku EUR-Lex

Tento dokument je výňatkem z internetových stránek EUR-Lex

Glosář shrnutí

Glosář shrnutí

DOLOŽKA O POZASTAVENÍ ŘÍZENÍ

Článek 7 Smlouvy o Evropské unii (SEU) připouští možnost pozastavení práv vyplývajících z členství v EU (například hlasovacích práv v Radě), pokud země závažně a trvale porušuje zásady, na nichž je EU založena (svoboda, demokracie, respektování lidských práv a základních svobod a právní stát). Nicméně závazky vyplývající z členství této země platí nadále.

Podle článku 7 může Rada na návrh třetiny zemí EU nebo Komise či Parlamentu čtyřpětinovou většinou svých členů rozhodnout (po získání souhlasu Parlamentu), že existuje jasné riziko závažného porušení těchto základních zásad některou ze zemí EU, a adresovat jí příslušná doporučení.

Článek 354 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU) stanoví postup hlasování, který mají používat hlavní evropské instituce, když některá ze zemí EU čelí použití článku 7. Příslušná země se hlasování neúčastní. Nezapočítává se do výpočtu jedné třetiny zemí, která je požadována pro návrh, ani do čtyř pětin požadovaných pro většinu. Souhlas Parlamentu vyžaduje dvoutřetinovou většinu.

VIZ TÉŽ