Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Podpora a ochrana hodnot EU

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Podpora a ochrana hodnot EU

Unie je založena na hodnotách úcty k lidské důstojnosti, svobody, demokracie, rovnosti, právního státu a dodržování lidských práv, včetně práv příslušníků menšin (článek 2 Smlouvy o Evropské unii (SEU).

AKT

Článek 2 SEU

Článek 7 SEU

Sdělení Komise Radě a Evropskému parlamentu o článku 7 Smlouvy o Evropské unii: Respektování a podpora hodnot, na kterých je Unie založena (KOM(2003) 606 v konečném znění ze dne 15. října 2003).

PŘEHLED

Unie je založena na hodnotách úcty k lidské důstojnosti, svobody, demokracie, rovnosti, právního státu a dodržování lidských práv, včetně práv příslušníků menšin (článek 2 Smlouvy o Evropské unii (SEU).

Každý evropský stát, který uznává hodnoty uvedené v článku 2 a zavazuje se k jejich podpoře, může požádat o členství v Unii (článek 49 SEU).

Zajišťování souladu se základními hodnotami EU

V EU má obzvláštní význam právní stát. Respektování právního státu je předpokladem pro ochranu všech základních hodnot uvedených v článku 2 SEU. Je rovněž předpokladem pro ochranu všech práv a povinností vyplývajících ze Smluv a z mezinárodního práva.

RÁMEC PRÁVNÍHO STÁTU EU

V březnu 2014 přijala Evropská komise nový rámec pro řešení systémových hrozeb pro právní stát v kterékoli z 28 zemí EU. Nový rámec právního státu doplňuje řízení o porušení Smlouvy - když bylo porušeno právo EU - a tzv. řízení podle článku 7 SEU, které v nejhorším případě povoluje pozastavení hlasovacích práv při „závažném a trvajícím porušení“ hodnot EU zemí EU.

Pomocí tohoto rámce může Evropská komise zahájit s dotčenou zemí EU dialog, aby předešla vyhrocení systémových hrozeb pro právní stát. Při přípravě posouzení může Komise čerpat z odborných zdrojů jiných orgánů EU a mezinárodních organizací (zejména Evropského parlamentu, Rady, Agentury pro základní práva, Rady Evropy, Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (OBSE) atd.).

Pokud není v tomto rámci nalezeno žádné řešení, je vždy pro vyřešení krize a zajištění souladu s hodnotami EU využit jako poslední možnost článek 7 SEU.

Článek 7 SEU

Cílem článku 7 SEU je zajistit, aby všechny země EU respektovaly společné hodnoty EU, včetně právního státu. Preventivní mechanismus podle čl. 7 odst. 1 SEU lze aktivovat pouze v případě, že „existuje zřejmé nebezpečí, že některý členský stát závažně poruší hodnoty uvedené v článku 2“, a sankční mechanismus podle čl. 7 odst. 2 SEU lze použít pouze v případě „že došlo k závažnému a trvajícímu porušení hodnot uvedených v článku 2 ze strany členského státu“.

Preventivní mechanismus umožňuje Radě dotčenou zemi EU varovat předtím, než skutečně dojde k závažnému porušení.

Sankční mechanismus umožňuje Radě pozastavit určitá práva, která pro dotyčnou zemi EU vyplývají z použití Smluv, včetně hlasovacích práv zástupců vlády této země v Radě. V takovém případě musí závažné porušení hodnot určitou dobu trvat.

POUŽITÍ

Od roku 2009 byla Komise při několika příležitostech konfrontována s krizovými událostmi v některých zemích EU, což odhalilo určité problémy právního státu. Komise tyto události řešila tím, že vyvinula politické tlaky a v případě porušení práva EU zahájila řízení o porušení Smlouvy.

Preventivní a sankční mechanismy článku 7 SEU nebyly dosud uplatněny.

Iniciativy jiných orgánů EU

Všechny orgány EU hrají při prosazování a udržování právního státu v EU doplňující úlohu.

V prosinci 2014 se Rada a země EU zavázaly k zahájení každoročního dialogu mezi všemi zeměmi EU v Radě s cílem podporovat a chránit právní stát v rámci Smluv.

Při několika příležitostech vyzval i Evropský parlament země EU k pravidelnému hodnocení jejich nepřetržitého souladu se základními hodnotami EU a požadavku demokracie a právního státu.

Viz též Agentura pro základní práva (FRA) a výroční zpráva agentury FRA o činnosti za rok 2013

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Zpráva Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Zpráva o uplatňování Listiny základních práv Evropské unie za rok 2012 (COM(2013) 271 final ze dne 8. května 2013).

Zpráva Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Zpráva o uplatňování Listiny základních práv Evropské unie za rok 2013 (COM(2014) 224 final ze dne 14. dubna 2014).

Sdělení komise Evropskému parlamentu a Radě - Nový postup EU pro posílení právního státu (COM(2014) 158 final ze dne 11. března 2014).

Závěry Rady a členských států zasedajících v Radě o zajištění respektování právního státu ze dne 16. prosince 2014.

Poslední aktualizace: 10.03.2015

Top