EUR-Lex Dostop do prava EU

Nazaj na domačo stran EUR-Lex

Dokument je izvleček s spletišča EUR-Lex.

Glosar povzetkov

Glosar povzetkov

STRUKTURNI IN INVESTICIJSKI SKLADI

Evropski strukturni in investicijski skladi so skladi, ki skupaj podpirajo ekonomsko, socialno in teritorialno kohezijo ter izpolnjujejo cilje strategije Evropske unije (EU) Evropa 2020 na področju ustvarjanja pametne, trajnostne in vključujoče rasti. Zajemajo naložbe za obdobje 2014–2020.

Obstaja pet skladov:

  • Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR),
  • Evropski socialni sklad (ESS),
  • Kohezijski sklad,
  • Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja (EKSRP),
  • Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo (ESPR).

V okvir kohezijske politike spadajo trije skladi: ESRR, ESS in Kohezijski sklad. Vse regije EU so upravičene do sredstev iz ESRR in ESS, medtem ko so do podpore iz KS upravičene samo manj razvite regije. Razpoložljiva finančna sredstva kohezijske politike EU za obdobje 2014–2020 znašajo 351,8 milijarde EUR.

Dva sklada, tj. EKSRP (v okviru skupne kmetijske politike; 85 milijard EUR) in ESPR (v okviru skupne ribiške politike; 6,5 milijarde EUR) sta posebej usmerjena v potrebe podeželja oziroma pomorskih regij.

Sredstva teh skladov bodo dopolnila še sredstva Evropskega sklada za strateške naložbe, ki je bil napovedan novembra 2014.

Vsi navedeni skladi si prizadevajo za cilj EU, tj. ekonomsko, socialno in teritorialno kohezijo, kot je določeno v členu 3 Pogodbe o Evropski uniji in členu 174 Pogodbe o delovanju Evropske unije.

GLEJ TUDI: