Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Financiranje inovacij in podjetništva (Evropski investicijski sklad)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Financiranje inovacij in podjetništva (Evropski investicijski sklad)

 

POVZETEK

Evropski investicijski sklad zagotavlja financiranje tveganja in s tem podpira mala in srednje velika podjetja (MSP). Delničarji sklada so Evropska investicijska banka (EIB), Evropska unija (EU), ki jo zastopa Evropska komisija, ter javne in zasebne finančne institucije iz trenutno 15 držav EU in Turčije.

KAJ JE NAMEN TEGA STATUTA?

Statut določa:

naloge in dejavnosti Evropskega investicijskega sklada,

okvir za delovanje in pristojnost odločanja vodstvenih organov,

odobreni kapital Evropskega investicijskega sklada,

okvir glede članov in delnic Evropskega investicijskega sklada.

KLJUČNE TOČKE

Evropski investicijski sklad lahko izvaja svoje dejavnosti na območjih držav EU, v državah kandidatkah in potencialnih državah kandidatkah za članstvo v Evropski uniji ter v državah Evropskega združenja za prosto trgovino (EFTA). Skupščina se lahko odloči, da Evropski investicijski sklad lahko izvaja določene dejavnosti, povezane z mandatom, ki so zunaj predhodno navedenega geografskega območja.

Evropski investicijski sklad ima status pravne osebe in je finančno neodvisen.

Podpira cilje EU, in sicer podjetništvo, rast, inovacije, raziskave in zaposlovanje. To počne na naslednje načine:

zagotavljanje garancij in drugih primerljivih instrumentov za posojila in druge finančne obveznosti v kakršni koli zakonsko dovoljeni obliki;

nakup, posedovanje, upravljanje in odtujitev deležev v podjetjih po pogojih, o katerih odloča skupščina;

druge dejavnosti, povezane z nalogami sklada, vključno z zadolževanjem.

Odobreni kapital Evropskega investicijskega sklada znaša 4,5 milijarde EUR in je razdeljen na 4 500 delnic, od katerih ima vsaka nominalno vrednost 1 milijon EUR. Delnice so članicam na voljo za vpis. To se lahko poveča s sklepom skupščine.

Članice Evropskega investicijskega sklada jamčijo le do višine svojega deleža v vpisanem kapitalu in ne vplačanem kapitalu.

Vodstveni organi

Evropski investicijski sklad upravljajo in vodijo skupščina, svet direktorjev in izvršni direktor.

1.

Skupščino sestavljajo delničarji Evropskega investicijskega sklada. Po navadi se odloča z večino oddanih glasov. Sestanki se izvajajo najmanj enkrat letno. Predloge je mogoče predložiti v sprejetje po pisnem postopku. Pooblastila skupščine vključujejo naslednje:

odločanje o povečanju odobrenega kapitala Evropskega investicijskega sklada,

odobritev morebitnih sprememb statuta in poslovnika,

odločanje o sprejemu članic,

potrditev letnega poročila in bilanc,

odločanje o razporeditvi in razdelitvi čistega dobička Evropskega investicijskega sklada,

imenovanje članov in nadomestnih članov sveta direktorjev in revizijskega odbora;

2.

svet direktorjev sestavljajo člani, ki jih imenuje skupščina, določijo pa delničarji Evropskega investicijskega sklada za 2-letno obdobje. Svet se po navadi sestaja 10-krat letno. Predlogi se lahko sprejemajo tudi po pisnem postopku. Člani delujejo v največjo korist Evropskega investicijskega sklada in so odgovorni skupščini. Svet:

odloča o vseh poslih Evropskega investicijskega sklada (v določenih omejenih primerih je ta pristojnost lahko prenesena na izvršnega direktorja);

sprejema smernice in navodila za poslovanje in vodenje sklada;

imenuje in lahko razreši izvršnega direktorja in njegovega namestnika;

sestavlja predloge za predložitev skupščini;

določa splošne pogoje za nakupe delnic Evropskega investicijskega sklada.

Predsednika sveta direktorjev izberejo med člani z večino glasov. Sklepi so sprejeti z večino, pri čemer mora biti prisotnih najmanj polovica članov;

3.

izvršni direktor, ki je lahko imenovan za pet let, je odgovoren svetu. Deluje neodvisno in je odgovoren za vsakodnevno vodenje ter mora:

delovati v skladu s smernicami sveta,

svetu predložiti letno poročilo in druga poročila,

nadzirati sestavo letnih računov.

Načini delovanja Evropskega investicijskega sklada

Evropski investicijski sklad je del skupine Evropske investicijske banke. Njegova glavna naloga je podpora evropskim mikro, malim in srednje velikim podjetjem (MSP-jem) s poenostavitvijo dostopa do financiranja. Evropski investicijski sklad načrtuje in razvija tvegani kapital in kapital za rast, garancije in instrumente za mikrofinance, ki so posebej usmerjeni v ta tržni segment. V tej vlogi spodbuja Evropski investicijski sklad cilje EU kot podpora za inovacije, raziskave in razvoj, podjetništvo, rast in zaposlovanje.

Račune Evropskega investicijskega sklada pregleda neodvisni zunanji revizor. Revizijski odbor Evropskega investicijskega sklada sestavljajo trije člani, ki jih predlagajo Evropska investicijska banka, Evropska komisija in delničarji finančnih institucij, ter en nadomestni član, ki je izvoljen po sistemu rotacije s strani treh skupin delničarjev. Člane imenuje skupščina, ki so ji tudi odgovorni. Revizijski odbor kot nadzorni organ letno potrdi, da so bili, po njegovem najboljšem vedenju in presoji, posli Evropskega investicijskega sklada izvedeni v skladu s statutom in poslovnikom ter da finančna poročila izkazujejo resnično in pošteno sliko finančnega stanja Evropskega investicijskega sklada glede sredstev in obveznosti ter rezultatov poslovanja za finančno leto, ki je pregledano.

Skupne obveznosti Evropskega investicijskega sklada ne smejo preseči trikratnega zneska vpisanega kapitala za garancije. Po členu 26 Statuta lahko skupščina to zgornjo mejo zviša na največ osemkratni znesek vpisanega kapitala. Glede zneskov deležev odloča skupščina.

O sporih med Evropskim investicijskim skladom in koristniki njegovega delovanja odločajo pristojna nacionalna sodišča ali pa se odloča z arbitražo. Spori v zvezi z ukrepi, ki jih sprejmejo organi Evropskega investicijskega sklada, spadajo v sodno pristojnost Sodišča Evropske unije.

Protokol o privilegijih in imunitetah Evropske unije (Protokol št. 7) velja za Evropski investicijski sklad, člane njegovih organov in zaposlene.

Evropski sklad za strateške naložbe

V partnerstvu z Evropsko komisijo imata Evropski investicijski sklad in Evropska investicijska banka pomembno vlogo v naložbenem načrtu za Evropo pri vzpostavitvi Evropskega sklada za strateške naložbe (EFSI). Evropski sklad za strateške naložbe, vzpostavljen leta 2015, poskuša zagotoviti zasebno financiranje strateških naložb, ki jih trg ne more sam financirati. Evropski investicijski sklad je odgovoren za izvajanje financiranja ukrepov za MSP-je in podjetja s srednje veliko tržno kapitalizacijo (tj. podjetja, ki imajo med 250 in 3 000 zaposlenih) v okviru sklopa za MSP Evropskega sklada za strateške naložbe.

OZADJE

Evropski investicijski sklad je bil ustanovljen leta 1994. Njegov sedež je v Luxembourgu.

AKT

Statut Evropskega investicijskega sklada, ki ga je skupščina odobrila 14. junija 1994 in spremenila 19. junija 2000, 30. novembra 2007, 8. marca 2012 in 27. maja 2014 (UL C 95, 21.3.2015, str. 22–31)

Zadnja posodobitev 19.10.2015

Top