EUR-Lex Prístup k právu Európskej únie

Späť na domovskú stránku portálu EUR-Lex

Tento dokument je výňatok z webového sídla EUR-Lex

Glosár súhrnov

Glosár súhrnov

SPOLOČNÁ ZAHRANIČNÁ A BEZPEČNOSTNÁ POLITIKA (SZBP)

Spoločná zahraničná a bezpečnostná politika (SZBP) je zahraničná a bezpečnostná politika EÚ ako celku.

Jej cieľom je:

  • zachovanie mieru,
  • posilnenie medzinárodnej bezpečnosti a
  • presadzovanie medzinárodnej spolupráce, demokracie, právneho štátu a dodržiavania ľudských práv a základných slobôd.

EÚ má diplomatickú službu, Európsku službu pre vonkajšiu činnosť (ESVČ), ktorá začala oficiálne pôsobiť v roku 2011. ESVČ koná pod vedením vysokého predstaviteľa Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku a podpredsedu Komisie (VP/PK), v súčasnosti túto funkciu zastáva Josep Borrell Fontelles. Služba pomáha VP/PK napĺňať jeho mandát (ako predstaviteľa SZBP a predsedu Rady pre zahraničné veci, a tiež v jeho úlohe podpredsedu Komisie, ktorá spočíva vo vykonávaní povinností Komisie v oblasti vonkajších vzťahov).

Pod vedením VP/PK koná aj Politický a bezpečnostný výbor (PBV) zložený z veľvyslancov 27 krajín EÚ. Monitoruje medzinárodnú situáciu v oblastiach, na ktoré sa vzťahuje SZBP, a zohráva kľúčovú úlohu pri vymedzovaní reakcií EÚ na krízy a nadväzujúcich krokoch.

SZBP bola pôvodne ustanovená v roku 1993 na základe Maastrichtskej zmluvy. Postupne sa posilňovala v ďalších zmluvách, najmä v Lisabonskej zmluve (hlava V Zmluvy o Európskej únii). Od nadobudnutia účinnosti Lisabonskej zmluvy v decembri 2009 má EÚ právnu subjektivitu (t. j. môže uzatvárať medzinárodné zmluvy).

POZRI AJ