EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004D0212

Odločba Komisije z dne 6. januarja 2004 o zdravstvenih pogojih Skupnosti za uvoz živali in svežega mesa, vključno z mletim mesom, iz tretjih držav, in o spremembi odločb 79/542/EGS, 2000/572/ES in 2000/585/ES (notificirano pod dokumentarno številko K(2003) 5248)Besedilo velja za EGP

OJ L 73, 11.3.2004, p. 11–95 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 043 P. 104 - 189
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 043 P. 104 - 189
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 043 P. 104 - 188
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 043 P. 104 - 189
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 043 P. 104 - 188
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 043 P. 104 - 189
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 043 P. 104 - 189
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 043 P. 104 - 189
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 043 P. 104 - 189
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 054 P. 78 - 162
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 054 P. 78 - 162
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 039 P. 14 - 98

No longer in force, Date of end of validity: 20/04/2021; implicitno zavrnjeno 32020R2235

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2004/212/oj

32004D0212

Odločba Komisije z dne 6. januarja 2004 o zdravstvenih pogojih Skupnosti za uvoz živali in svežega mesa, vključno z mletim mesom, iz tretjih držav, in o spremembi odločb 79/542/EGS, 2000/572/ES in 2000/585/ES (notificirano pod dokumentarno številko K(2003) 5248)Besedilo velja za EGP

Uradni list L 073 , 11/03/2004 str. 0011 - 0095
CS.ES poglavje 3 zvezek 43 str. 104 - 189
ET.ES poglavje 3 zvezek 43 str. 104 - 189
HU.ES poglavje 3 zvezek 43 str. 104 - 188
LT.ES poglavje 3 zvezek 43 str. 104 - 189
LV.ES poglavje 3 zvezek 43 str. 104 - 188
MT.ES poglavje 3 zvezek 43 str. 104 - 189
PL.ES poglavje 3 zvezek 43 str. 104 - 189
SK.ES poglavje 3 zvezek 43 str. 104 - 189
SL.ES poglavje 3 zvezek 43 str. 104 - 189


Odločba Komisije

z dne 6. januarja 2004

o zdravstvenih pogojih Skupnosti za uvoz živali in svežega mesa, vključno z mletim mesom, iz tretjih držav, in o spremembi odločb 79/542/EGS, 2000/572/ES in 2000/585/ES

(notificirano pod dokumentarno številko K(2003) 5248)

(Besedilo velja za EGP)

(2004/212/ES)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Direktive Sveta 72/462/EGS z dne 12. decembra 1972 o problemih v zvezi z zdravstvenimi in veterinarskimi pregledi ob uvozu goveda, ovac in koz ter prašičev, svežega mesa ali mesnih izdelkov iz tretjih držav [1], kakor je nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 807/2003 [2], in zlasti členov 3(1), 6(3), 7 in 8, 11(2), 14(3)(c) in (d), 15, 16(1), 17(2)(b) in (d) in 22(2) Direktive,

ob upoštevanju Direktive Sveta 91/496/EGS z dne 15. julija 1991 o določitvi načel o organizaciji veterinarskih pregledov živali, ki vstopajo v Skupnost iz tretjih držav, in o spremembi direktiv 89/662/EGS, 90/425/EGS ter 90/675/EGS [3], kakor je nazadnje spremenjena z Direktivo 96/43/ES [4], in zlasti člena 8B Direktive,

ob upoštevanju Direktive Sveta 92/45/EGS z dne 16. junija 1992 o problemih javnega zdravstva in zdravstvenega varstva živali v zvezi z uplenom divjadi in dajanjem na trg mesa divjadi [5], kakor je nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 806/2003 [6], in zlasti člena 16(2)(c) in (3) Direktive,

ob upoštevanju Direktive Sveta 92/65/EGS z dne 13. julija 1992 o zahtevah zdravstvenega varstva živali za trgovino in za uvoz v Skupnost živali, semena, jajčnih celic in zarodkov, za katere ne veljajo zahteve zdravstvenega varstva živali, določene v posebnih pravilih Skupnosti iz Priloge A(I) k Direktivi 90/425/EGS [7], kakor je nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 1398/2003 [8], in zlasti členov 6A(1)(e), 17(2) in (3), 18(1) in 19 Direktive,

ob upoštevanju Direktive Sveta 92/118/EGS z dne 17. decembra 1992 o zahtevah zdravstvenega varstva živali in javnozdravstvenega varstva, ki urejajo trgovino in uvoz vSkupnost za izdelke, ki niso predmet navedenih zahtev, določenih v posebnih pravilih Skupnosti iz priloge A (I) Direktive 89/662/EGS, glede povzročiteljev bolezni pa v Direktivi 90/425/EGS [9], kakor je nazadnje spremenjena z Odločbo Komisije 2003/721/ES [10], in zlasti člena 10 Direktive,

ob upoštevanju Direktive Sveta 94/65/EGS z dne 14. decembra 1994 o pogojih za proizvodnjo in dajanje na trg mletega mesa in mesnih pripravkov [11], kakor je spremenjena z Uredbo (ES) št. 806/2003, in zlasti členov 13 in 14 Direktive,

ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 999/2001 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. maja 2001 o določitvi predpisov za preprečevanje, nadzor in izkoreninjenje nekaterih transmisivnih spongiformnih encefalopatij [12], kakor je nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 2245/2003 [13], in zlasti členov 15(3), 16(7) in 23 Uredbe,

ob upoštevanju Direktive Sveta 2002/99/ES z dne 16. decembra 2002 o predpisih v zvezi z zdravstvenim varstvom živali, ki urejajo proizvodnjo, predelavo, distribucijo in uvoz proizvodov živalskega izvora, namenjenih prehrani ljudi [14], in zlasti členov 8 in 9(2) Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1) Določbe Skupnosti o pogojih zdravstvenega varstva živali za uvoz iz tretjih držav živih živali, svežega mesa in mesnih izdelkov na splošno zahtevajo, (i) da se omenjeni uvoz dovoli le iz tretje države ali njenega dela, ki je navedena v seznamu odobrenih tretjih držav, in (ii) da omenjene živali in izdelki izpolnjujejo zdravstvene pogoje za certificiranje, ki ga opravi uradni veterinar države izvoznice v zdravstvenem spričevalu.

(2) Za poenostavitev zakonodajnih sprememb v zakonodaji Skupnosti, ki lahko nastanejo zaradi spremembe razmer v zvezi z boleznimi živali v tretji državi, je primerno v enem samem pravnem aktu po skupinah zbrati uvozne pogoje, vključno s seznamom tretjih držav in vzorčnimi spričevali, ki veljajo za uvoz v Skupnost katerih koli živali iz vrst Artiodactyla in Proboscidea in svežega mesa, pridobljenega iz navedenih živali, in iz kopitarjev.

(3) Odločba Sveta 79/542/EGS [15] vsebuje seznam tretjih držav, iz katerih države članice dovoljujejo uvoz govedi, prašičev, kopitarjev, ovac in koz, svežega mesa in mesnih izdelkov, v skladu z določbami člena 3 Direktive 72/462/EGS. Ta odločba je bila v preteklosti glavni sklic za uvedbo postopkov Skupnosti za dovoljenja za uvoz iz tretjih držav najrazličnejših živali in iz njih pridobljenih proizvodov; za sveže meso, vključno z mletim mesom, jo je nadomestila Direktiva Sveta 2002/99/ES. Primerno je posodobiti Odločbo 79/542/EGS, ki je podlaga tej prečiščeni odločbi.

(4) Člen 12 Direktive Sveta 90/426/EGS z dne 26. junija 1990 o pogojih v zvezi z zdravstvenim varstvom živali, ki ureja premike in uvoz kopitarjev iz tretjih držav [16], določa, da se uvoz navedenih živali dovoli le iz tretjih držav ali delov tretjih držav, navedenih v seznamu, ki se vključi v seznam tretjih držav, predpisan v skladu z določbami člena 3 Direktive 72/462/EGS. Odločbe Komisije, sprejete na podlagi Direktive 90/426/EGS, in v zvezi z zdravstvenimi pogoji za uvoz kopitarjev, predpisujejo sezname tretjih držav, odobrenih za izvoz navedenih živali v Skupnost.

(5) Pravila o zdravstvenem varstvu živali za uvoz živih živali v skladu z Direktivo 72/462/EGS, zlasti določbe iz člena 3 glede seznama tretjih držav, odobrenih za izvoz živih živali, se nadomestijo z Direktivo Sveta [17] o določitvi pravil o zdravstvenem varstvu živali za uvoz v Skupnost nekaterih živih živali, in o spremembi direktiv 72/462/EGS, 90/426/EGS, 92/65/EGS in 97/78/ES. Vtem smislu se spremeni člen 12 Direktive 90/426/EGS, da bo vključeval tudi načela za pripravo posebnega seznama tretjih držav, odobrenih za uporabo posebnih vzorčnih zdravstvenih spričeval, ki se zahtevajo za izvoz kopitarjev v Skupnost. Ta direktiva nadalje predvideva tudi posebne določbe za živali, ki se uvažajo v Skupnost znotraj nekaterih nekomercialnih poslov.

(6) Iz zgoraj navedenih razlogov, in zaradi posebnosti trgovine z živalmi, ki se uvažajo znotraj nekaterih nekomercialnih poslov, je primerno že zdaj izključiti kopitarje in živali, namenjene za prireditve, razstave, znanstvene namene (vključno z nameni za ohranjanje živali ali za uporabo živali v poskusne namene) in cirkuse, iz obsega Odločbe 79/542/EGS.

(7) Glede uvoza mesnih izdelkov, na podlagi določb direktiv 72/462/EGS, 77/99/EGS in 92/118/EGS, Odločbi Komisije 97/221/ES [18] in 97/222/ES [19] predpisujeta pogoje zdravstvenega varstva živali oziroma vzorčno veterinarsko spričevalo in seznam tretjih držav, iz katerih države članice dovoljujejo uvoz mesnih izdelkov, pridobljenih iz najrazličnejših živali. Ti dve odločbi že predpisujeta usklajena pravila za pogoje zdravstvenega varstva živali za uvoz iz tretjih držav mesnih izdelkov. Da bi se izognili podvajanju seznamov tretjih držav, odobrenih za izvoz navedenih izdelkov, je primerno mesne izdelke izključiti iz obsega Odločbe 79/542/EGS.

(8) Glede gospodarstev, na katerih se žive živali redno gojijo ali vzrejajo, opredeljuje Direktiva 72/462/EGS pojem "gospodarstvo" za domače govedo, ovce, koze in prašiče, in Direktiva 92/65/EGS pojem "odobrena organizacija, ustanova ali center" za druge vrste živali. Za uskladitev in poenostavitev terminologije, uporabljene za namene te odločbe, je primerno v enem samem pojmu združiti vse obrate, v katerih se redno gojijo ali vzrejajo katere koli živali iz vrst Artiodactyla in Proboscidea.

(9) Odločba Komisije 2000/572/ES [20] predpisuje pogoje za zdravstveno varstvo živali in javnozdravstveno varstvo ter veterinarsko certificiranje za uvoz mletega mesa in mesnih pripravkov iz tretjih držav. Globoko zamrznjeno mleto meso sme biti pridobljeno le iz mesa domačega goveda, ovac, koz in prašičev, in zahteve glede bolezni živali in zdravstvenega varstva živali so enake zahtevam za sveže meso, pridobljeno iz navedenih vrst živali. Mesni pripravki lahko vsebujejo meso drugih živali razen sesalcev. Odločba 2000/572/ES se spremeni tako, da se iz njenega obsega izključi mleto meso domačih parkljarjev, ki se lahko bolj usklajeno vključi v Odločbo 79/542/EGS, pogoji, ki veljajo za uvoz mesnih pripravkov, pa ostanejo v posebni odločbi.

(10) Odločba Komisije 2000/585/ES [21] predpisuje pogoje za zdravstveno varstvo živali in javnozdravstveno varstvo ter veterinarsko certificiranje za uvoz mesa divjadi in gojene divjadi ter mesa kuncev iz tretjih držav, navedenih v omenjeni odločbi. Za meso gojenih ali divjih parkljarjev, in kopitarjev, veljajo zahteve glede bolezni živali in zdravstvenega varstva živali, enake zahtevam za sveže meso domačega goveda, prašičev, kopitarjev, ovac in koz. Odločba 2000/585/ES se spremeni tako, da se iz njenega obsega izključijo uvozni pogoji za meso gojenih ali divjih parkljarjev, in kopitarjev, ki jih je treba bolj usklajeno vključiti v Odločbi 79/542/EGS, v skladu z zahtevami iz Direktive 2002/99/ES.

(11) Odločba Komisije 84/390/EGS [22] je bila sprejeta na podlagi Direktive 72/462/EGS in določa pogoje za odobritev mejnih kontrolnih točk za uvoz živega goveda in prašičev, in svežega mesa pridobljenega iz njih. Od začetka veljavnosti Direktiv Sveta 90/675/EGS [23] in 91/496/EGS, in njunih izvedbenih odločb Komisije, določbe Odločbe 84/390/EGS ne veljajo več in jih je zato treba preklicati.

(12) Odločba Komisije 91/189/EGS [24] določa protokole za standardizacijo snovi in postopkov za veterinarske diagnostične teste in pogoje za odobritev tržnic v zvezi z uvozom domačega goveda in prašičev iz tretjih držav. Določbe za odobritev tržnic za trgovino z živalmi, namenjenimi izvozu v Evropsko skupnosti ne veljajo več. Odločbo je zato treba preklicati, in njene določbe vzvezi s protokoli za standardizacijo snovi in postopkov za veterinarske diagnostične teste bolj usklajeno vključiti v Odločbo 79/542/EGS.

(13) Odločbi Komisije 93/198/ES [25] in 97/232/ES [26] predpisujeta pogoje zdravstvenega varstva živali in veterinarsko certificiranje za uvoz ovac in koz oziroma sezname tretjih držav, iz katerih države članice dovoljujejo uvoz navedenih živali. Odločba Komisije 2002/199/ES [27] določa pogoje zdravstvenega varstva živali in veterinarsko certificiranje za uvoz živega goveda in prašičev, in seznam tretjih držav, iz katerih države članice dovoljujejo uvoz navedenih živali. Glede parkljarjev, zajetih v Direktivi 92/65/EGS, je treba zdravstvene pogoje, veterinarsko certificiranje in seznam tretjih držav, odobrenih za uvoz navedenih živali v Skupnost, uskladiti na ravni Skupnosti. Za vse te živali veljajo enake zahteve glede bolezni živali in zdravstvenega stanja živali. Odločbe 93/198/ES, 97/232/ES in 2002/199/ES se zato prekličejo, njihove določbe pa se bolj usklajeno vključijo v Odločbo 79/542/EGS. Posebne določbe je treba uvesti za ohranjanje zdravstvenega statusa živali, izvoženih iz tretje države, med prevozom v Skupnost.

(14) Odločba Komisije 93/52/EGS [28] navaja skladnost nekaterih držav članic ali njihovih regij z zahtevami glede bruceloze (B. melitensis) in jim podeljuje status države članice ali regije, uradno proste omenjene bolezni; na tej podlagi lahko omenjene države članice zahtevajo dodatna jamstva, ki se potrjujejo s certificiranjem.

(15) Odločbe Komisije 80/801/EGS [29], 80/804/EGS [30], 81/526/EGS [31], 81/887/EGS [32], 82/414/EGS [33], 82/426/EGS [34], 83/84/EGS [35], 83/380/EGS [36], 84/292/EGS [37], 84/294/EGS [38], 86/63/EGS [39], 86/72/EGS [40], 86/117/EGS [41], 86/463/EGS [42], 89/197/EGS [43], 89/221/EGS [44], 90/445/EGS [45], 91/73/EGS [46], 91/445/EGS [47], 91/446/EGS [48], 92/280/EGS [49], 93/402/ES [50], 98/371/ES [51], 98/625/ES [52], 1999/283/ES [53] in 2001/745/ES [54] določajo pogoje zdravstvenega varstva živali in veterinarsko certificiranje za uvoz svežega mesa domačega goveda, ovac, koz, prašičev ali kopitarjev iz več tretjih držav. Te odločbe je treba preklicati in njihove določbe bolj usklajeno vključiti v Odločbo 79/542/EGS.

(16) Mednarodni urad za kužne bolezni živali – OIE, in Codex Alimentarius določata smernice za načela o certificiranju, ki jih morajo upoštevati veterinarji. Omenjena načela predpisujejo, da veterinar, ki izvaja certificiranje, potrjuje le zadeve, s katerimi je seznanjen ob podpisovanju veterinarskega zdravstvenega spričevala, ali jih je potrdil uradni predstavnik drugega pristojnega organa. Direktiva Sveta 96/93/ES [55] predpisuje standarde certificiranja, potrebne za veljavno certificiranje in preprečevanje goljufij. Treba je zagotoviti, da pravila in načela, ki jih uporabljajo uradni predstavniki tretjih držav, ki izvajajo certificiranje, omogočajo jamstva, ki so enakovredna jamstvom iz Direktive 96/93/ES, in da vzorčna veterinarska zdravstvena spričevala, predpisana v Odločbi 79/542/EGS navajajo samo tista dejstva, ki jih je mogoče potrditi ob izdajanju spričevala.

(17) Za obveščanje veterinarja, ki izvaja certificiranje, uvoznikov in pristojnih organov države članice, kateri so spričevala namenjena, je treba v opombah spričevala navesti podrobne podatke o obdobju veljavnosti spričevala, datumu izdaje spričevala in o predmetu spričevala. Iz istih razlogov morajo biti v vsakem vzorčnem spričevalu navedene tudi razlage pojmov, dodatnih jamstev pod posebnimi pogoji, in zdravstvenih zahtev za gospodarstva, prostore in živali, kakor ustreza.

(18) Organizacija združenih narodov je določila smernice za pripravo komercialnih dokumentov z enotno obliko in zgradbo. Pod okriljem več mednarodnih organov za pospeševanje postopkov v mednarodni trgovini so nastala nova načela in pravila, ki jih je treba upoštevati pri izdajanju spričeval, namenjenih mednarodnemu poslovanju. Glede postopkov certificiranja sta Mednarodni urad za kužne bolezni živali – OIE in Codex Alimentarius določila smernice za načela o elektronskem certificiranju.

(19) Za uskladitev zgradbe veterinarskih spričeval, ki jih bodo izdajali in pošiljali uradni veterinarji držav izvoznic, in da bi omogočili elektronsko pošiljanje spričeval, je primerno ustrezno oblikovati vzorčna veterinarska spričevala, predpisana v Odločbi 79/542/EGS, skupaj z opombami za pripravo navedenih spričeval v državi izvoznici.

(20) Priloga A k Direktivi 72/462/EGS predpisuje vzorčno javnozdravstveno spričevalo za uvoz iz tretjih držav svežega mesa domačega goveda, ovac, koz, prašičev ali kopitarjev, namenjenih prehrani ljudi. Za meso divjadi in gojene divjadi so bile zahteve za potrdilo o zdravstvenem stanju živali in za javnozdravstveno potrdilo, vključno s potrdilom o dobrem počutju živali, vključene v vzorčna spričevala za vsako posamezno kategorijo mesa v Odločbi Komisije 2000/585/ES. Na področju dobrega počutja živali ter javnega zdravstva v zvezi z uvozom živih živali in njihovega svežega mesa se sprejemajo novi ukrepi Skupnosti.

(21) Za uskladitev uvoznih pogojev, ki zagotavljajo preglednost zahtev Skupnosti in poenostavljajo zakonodajni postopek za posodobitev zakonodaje Skupnosti, je primerno v vsako vzorčno veterinarsko spričevalo, predpisano v Odločbi 79/542/EGS, vključiti ustrezne zahteve, potrebne za izvoz v Skupnost vsake posamezne kategorije živali ali mesa. Vendar pa druge zdravstvene določbe bolj splošne narave, sprejete na ravni Skupnosti, še vedno pogojujejo končno odobritev za uvoz v Skupnost navedenih proizvodov. Te določbe so predpisane v Direktivi Sveta 96/23/ES z dne 29. aprila 1996 o ukrepih za spremljanje nekaterih snovi in njihovih ostankov v živih živalih in v živalskih proizvodih [56] in Uredbi (ES) št. 178/2002 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 28. januarja 2002 o določitvi splošnih načel in zahtevah živilske zakonodaje, ustanovitvi Evropske agencije za varnost hrane in postopkih, ki zadevajo varnost hrane [57]. Izhajajo lahko tudi iz zaščitnih ukrepov, kakor so predvideni v Direktivah 91/496/EGS in 97/78/ES.

(22) Svetovne tarifne in statistične nomenklature uvrščajo žive živali, njihovo meso in druge iz njih pridobljene proizvode v različne kategorije, jih označujejo s posebnimi kodami in definicijami. Izjave za carinske organe o navedenih proizvodih, ki jih pripravljajo uvozniki, morajo upoštevati te kategorije živali in proizvodov. Določbe v direktivah 91/496/EGS in 97/78/ES o veterinarskih pregledih na zunanjih mejah Skupnosti zahtevajo tesno sodelovanje med mejno kontrolno točko in carinskim uradom v kraju vstopa v Skupnost živali in izdelkov živalskega izvora.

(23) Za uskladitev in pospeševanje uvoznih postopkov na zunanjih mejah Skupnosti je primerno, da vsako pošiljko, predloženo za uvoz, spremlja ustrezno veterinarsko spričevalo.

(24) Poleg tega se iz Avstralije, iz katere je dovoljen le uvoz svežega mesa perutnine in žive perutnine, zlasti mesa ratitov in živih ratitov pod posebnimi pogoji preskušanja zaradi uporabe cepiv proti atipični kokošji kugi, ki niso skladna z zakonodajo Skupnosti, uvoz mesa divjadi in gojene divjadi začasno ustavi, dokler ni na voljo nova ocena razmer v navedenih kategorijah ptic.

(25) Odločbo 79/542/EGS in Odločbo 2000/585/ES je treba ustrezno spremeniti.

(26) Določbe Skupnosti za uvoz nekaterih izdelkov živalskega izvora se sklicujejo na seznam tretjih držav iz Priloge k Odločbi 79/542/EGS. Po spremembi Odločbe 79/542/EGS je treba omenjene sklice razumeti kot sklice na seznam tretjih držav ali delov tretjih držav, naveden v delu 1 Priloge II k Odločbi 79/542/EGS, kakor je spremenjena s to odločbo.

(27) Na podlagi Direktive 72/462/EGS so bile sprejete odločbe Komisije 89/18/EGS [58], 92/183/EGS [59] in 92/187/EGS [60] za uskladitev pogojev za zdravstveno varstvo živali, veterinarsko certificiranje, in pravila za uvoz iz raznih tretjih držav surovin za predelovalno industrijo svežega mesa domačega goveda, ovac, koz, prašičev ali kopitarjev, ki niso namenjeni prehrani ljudi. Poleg tega Odločbe Komisije, navedene v točki 14 preambule k tej odločbi, ki se prekličejo s to odločbo, določajo pravila za zdravstveno varstvo živali in certificiranje za uvoz navedenega svežega mesa, če je namenjeno industriji za proizvodnjo hrane za hišne živali. Uredba (ES) št. 1774/2002 Evropskega parlamenta in Sveta [61] predpisuje zdravstvena pravila za živalske stranske proizvode, ki niso namenjeni prehrani ljudi, vključno z navedenimi surovinami. Zahteve za certificiranje se pregledajo in uvedejo do 1. maja 2004, ko začne v popolnosti veljati Uredba (ES) št. 1774/2002. Medtem je primerno, da se do navedenega datuma ohranijo zahteve za zdravstveno varstvo živali iz vzorčnih spričeval v navedenih odločbah, zahtevane za navedene proizvode, ob določitvi ustreznega prehodnega obdobja, v katerem se še priznavajo stara vzorčna spričevala.

(28) Ukrepi, predvideni v tej odločbi, so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za prehransko verigo in zdravstveno varstvo živali –

SPREJELA TO ODLOČBO:

Člen 1

Odločba 79/542/EGS se spremeni, in sicer:

1. Naslov se nadomesti z naslednjim:

"Odločba Sveta 79/542/EGS z dne 21. decembra 1976 o uvedbi seznama tretjih držav ali delov tretjih držav ter o določitvi pogojev za zdravstveno varstvo živali in javnozdravstveno varstvo, za uvoz v Skupnost nekaterih živih živali in njihovega svežega mesa."

2. Členi 1, 2 in 3 se nadomestijo z naslednjim:

"Člen 1

Predmet in namen

Ta odločba predpisuje zdravstvene pogoje za uvoz v Skupnost živih živali razen kopitarjev, in za uvoz svežega mesa in mesnih izdelkov navedenih živali, vključno s kopitarji, razen mesnih pripravkov.

Ta odločba se ne uporablja za uvoz neudomačenih živali za prireditve ali razstave, če se navedene živali redno ne gojijo ali vzrejajo, in spadajo v cirkuse, ali pa so namenjene v znanstvene namene, vključno z nameni za ohranjanje živalskih vrst, ali v poskusne namene v organizaciji, ustanovi ali centru, odobrenih v skladu s Prilogo C k Direktivi 92/65/EGS.

Za uvoz živali in svežega mesa, odobren v skladu s to odločbo, ostanejo v veljavi druge določbe, ki so bile sprejete, ali bodo sprejete, v skladu z evropsko zakonodajo o hrani.

Člen 2

Izrazi

Izrazi, uporabljeni v tej odločbi, imajo naslednji pomen:

(a) ivali pomeni kopenske sesalce iz vrst Proboscidea in Artiodactyla, in njihove križance;

(b) gospodarstvo pomeni kmetijsko gospodarstvo ali drugo uradno nadzorovano kmetijsko, industrijsko ali trgovinsko podjetje, vključno z živalskimi vrtovi, zabaviščnimi parki ter naravni rezervati s prosto živečo divjadjo ali lovskimi rezervati, v katerih se živali redno gojijo ali vzrejajo;

(c) obrezana drobovina pomeni drobovino, s katere so bili popolnoma odstranjeni kosti, hrustanec, sapnik in glavni bronhiji, limfne žleze, pripadajoče vezno tkivo, maščoba in sluznice; v primeru mesa domačega goveda se za obrezano drobovino štejejo tudi cele žvekalne mišice, zarezane v skladu s točko 41(a), poglavje VIII, Priloge I k Direktivi Sveta 64/433/EGS.

Člen 3

Pogoji za uvoz živih živali v Skupnost

Uvoz v Skupnost živih živali se dovoli le, če so živali skladne s členi 4, 5 in 6.

Člen 4

Kraj izvora živih živali

Živali morajo izvirati z ozemlja tretje države ali dela tretje države, navedenega v stolpcih 1, 2 in 3 tabele, prikazane v delu 1 Priloge I, za katere je v ustreznem stolpcu 4 navedeno posebno vzorčno veterinarsko spričevalo, namenjeno za posamezne živali.

Člen 5

Posebni pogoji

Živali morajo izpolnjevati zahteve iz ustreznega spričevala, določene v skladu z ustreznim vzorčnim spričevalom, prikazanim v delu 2 Priloge I, ob upoštevanju posebnih pogojev iz stolpca 6 tabele, prikazane v delu 1 Priloge I in, če je tako navedeno v stolpcu 5 tabele, morajo izpolnjevati tudi vsa dodatna jamstva, zahtevana v ustreznem spričevalu.

Če tako zahteva namembna država članica, morajo živali izpolnjevati dodatne zahteve za certificiranje, navedene za navedeno državo članico in vključene v spričevalu, na podlagi ustreznega vzorca, opisanega v delu 2.

Člen 6

Prevoz živih živali za uvoz v Skupnost

1. Živali ni dovoljeno natovarjati na prevozna sredstva, na katerih se nahajajo druge živali, ki niso namenjene v Skupnost ali imajo nižji zdravstveni status.

2. Med prevozom v Skupnost živali ni dovoljeno raztovarjati na ozemlju tretje države ali na delu tretje države, ki ni odobrena za uvoz v Skupnost navedenih živali.

3. Med prevozom v Skupnost niso dovoljeni premiki živali po cesti, železnici ali peš prek ozemlja ali dela ozemlja tretje države, ki ni odobrena za uvoz v Skupnost navedenih živali.

4. Živali morajo prispeti na mejno kontrolno točko Skupnosti v 10 dneh od dne natovarjanja v tretji državi izvoznici in spremljati jih mora veterinarsko spričevalo, pripravljeno v skladu z ustreznim vzorčnim spričevalom, ki ga izpolni in podpiše uradni veterinar tretje države izvoznice.

V primeru ladijskega prevoza se obdobje 10 dni podaljša za čas potovanja. V ta namen se izjava kapitana ladje, pripravljena v skladu z dodatkom v delu 3A Priloge I, priloži v originalu k veterinarskemu spričevalu.

Člen 7

Pogoji, ki veljajo po uvozu

Po uvozu in v skladu z Direktivo 91/496/EGS je treba:

(i) živali, namenjene takojšnjemu zakolu, nemudoma prepeljati v namembno klavnico, v kateri se zakoljejo v petih delovnih dneh;

(ii) živali, namenjene za vzrejo, proizvodnjo ali pitanje, in živali, namenjene v živalske vrtove, zabaviščne parke ter lovske ali naravne rezervate, nemudoma prepeljati na namembno gospodarstvo, na katerem morajo bivati vsaj 30 dni pred nadaljnjimi premiki z gospodarstva, razen v primeru neposrednega pošiljanja v klavnico.

Člen 8

Pogoji za uvoz svežega mesa v Skupnost

Uvoz v Skupnost svežega mesa, namenjenega prehrani ljudi, pridobljenega iz živali, opredeljenih v členu 2, in iz kopitarjev, se dovoli le, če je meso skladno s členi 9 do 11.

Člen 9

Kraj izvora svežega mesa

Sveže meso mora izvirati z ozemlja tretje države ali dela tretje države, navedene v stolpcih 1, 2 in 3 tabele, prikazane v delu 1 Priloge II, za katero je v ustreznem stolpcu 4 prikazano posebno vzorčno veterinarsko spričevalo, namenjeno za tako meso.

Člen 10

Posebni pogoji

Sveže meso mora izpolnjevati zahteve, opisane v ustreznem spričevalu v skladu z vzorčnim spričevalom, prikazanim v delu 2 Priloge II, ob upoštevanju posebnih pogojev iz stolpca 6 tabele, prikazane v delu 1 Priloge II in, če je tako navedeno v stolpcu 5 tabele, mora izpolnjevati tudi dodatna jamstva, zahtevana v navedenem spričevalu.

Člen 11

Predložitev svežega mesa na mejni kontrolni točki Skupnosti

Sveže meso se predloži za inšpekcijski pregled na mejni kontrolni točki Skupnosti in spremlja ga veterinarsko spričevalo, pripravljeno v skladu z ustreznim vzorčnim spričevalom, ki ga je izpolnil in podpisal uradni veterinar tretje države izvoznice.

Člen 12

Pogoji, ki veljajo po uvozu

1. Po uvozu je treba naslednje kategorije svežega mesa nemudoma prepeljati v namembni obdelovalni ali predelovalni obrat, v skladu z Direktivo 97/78/ES:

(a) neizkožene trupe divjih parkljarjev, namenjenih prehrani ljudi po nadaljnji obdelavi in predelavi;

(b) obrezano drobovino domačega goveda, namenjeno prehrani ljudi v obliki izdelkov na osnovi mesa, po nadaljnji toplotni obdelavi s prekuhavanjem do temperature v jedru vsaj 80 °C, ali sterilizirano v hermetično zatesnjenih konzervah do vrednosti Fo 3.

2. Za kategorije izdelkov iz odstavka 1(b) je namembni obrat tisti obrat, ki je posebej odobren in registriran za predelavo navedenih izdelkov v državi članici, v kateri se nahaja.

3. V skladu s postopki, določenimi v Odločbi 2001/106/ES, države članice obveščajo druga drugo in Komisijo o:

(a) imenih in naslovih obratov iz odstavka 2 ter o krajevno pristojnih organih, odgovornih za nadzor navedenih obratov; in o

(b) kategorijah izdelkov, za katere so obrati odobreni in registrirani.

Člen 13

Certificiranje

Veterinarska spričevala, ki se zahtevajo za uvoz živih živali in svežega mesa v Skupnost, kakor so predvidena v tej odločbi, je treba pripraviti v skladu z opombami, opisanimi v delu 2 Prilog I in II. S tem pa ni izključena uporaba elektronskega certificiranja in drugih dogovorjenih sistemov, usklajenih na ravni Skupnosti."

3. Člen 4 postane Člen 14.

4. Priloga se nadomesti s Prilogo A k tej odločbi.

Člen 2

Spremembe Odločbe 2000/572/ES

Odločba 2000/572/ES se spremeni, in sicer:

1. Naslov se nadomesti z naslednjim:

"Odločba Komisije 2000/572/ES z dne 8. septembra 2000 o določitvi pogojev za zdravstveno varstvo živali in javnozdravstveno varstvo ter veterinarsko certificiranje za uvoz mesnih pripravkov v Skupnost iz tretjih držav".

2. Člen 1 se nadomesti z naslednjim:

"Člen 1

Ta odločba predpisuje pogoje za zdravstveno varstvo živali in javnozdravstveno varstvo ter veterinarsko certificiranje za uvoz mesnih pripravkov."

3. Člen 2 se črta.

4. Člen 4(1) se črta.

5. Člen 6 se črta.

6. Priloga I se črta.

Člen 3

Spremembe Odločbe 2000/585/ES

Odločba 2000/585/ES se spremeni, in sicer:

1. Naslov se nadomesti z naslednjim:

"Odločba Komisije 2000/585/ES z dne 7. septembra 2000 o uvedbi seznama tretjih držav, iz katerih države članice dovoljujejo uvoz mesa kuncev in mesa nekatere divjadi in gojene divjadi, in o določitvi pogojev za zdravstveno varstvo živali in javnozdravstveno varstvo ter veterinarsko certificiranje za navedeni uvoz".

2. Člen 2 se nadomesti z naslednjim:

"Člen 2

Države članice dovolijo le uvoz naslednjega mesa:

- meso divjih ptic, ki so brez drobovine, razen v primeru neoskubljenih in neevisceriranih divjih ptic,

- meso gojenih divjih ptic,

- meso divjih leporidov, opredeljenih kot kunci in zajci, ki so brez drobovine, razen v primeru neoskubljenih in neevisceriranih leporidov,

- meso gojenih kuncev,

- meso divjih kopenskih sesalcev, razen parkljarjev in kopitarjev ter leporidov, ki so brez drobovine.

Navedeno meso mora izvirati iz tretjih držav ali delov tretjih držav, navedenih v Prilogi I, in izpolnjevati pogoje, predpisane v veterinarskem spričevalu, pripravljenem v skladu z ustreznim vzorčnim zdravstvenim spričevalom, opisanim v Prilogi III, kakor je predvideno v Prilogi II.

Tretja država izvoznica mora izpolnjevati posebne zahteve iz Priloge II, opisane v Prilogi IV, in jih ustrezno certificirati z izpolnitvijo Oddelka V vsakega zdravstvenega spričevala, v skladu z vzorčnim spričevalom, opisanim v Prilogi III."

3. Prilogi I in II se nadomestita s Prilogo B k tej odločbi.

4. V Prilogi III se črtajo vzorčna spričevala A, B, F, G in J.

5. V Prilogi IV se črtajo odstavki 1, 2, 5, in 7.

Člen 4

Razveljavitve

Razveljavijo se odločbe 80/801/EGS, 80/804/EGS, 81/526/EGS, 81/887/EGS, 82/414/EGS, 82/426/EGS, 83/84/EGS, 83/380/EGS, 84/292/EGS, 84/294/EGS, 84/390/EGS, 86/63/EGS, 86/72/EGS, 86/117/EGS, 86/463/EGS, 89/197/EGS, 89/221/EGS, 90/445/EGS 91/73/EGS, 91/189/EGS, 91/445/EGS, 91/446/EGS, 92/280/EGS, 93/198/EGS, 93/402/EGS, 97/232/ES, 98/371/ES, 98/625/ES, 1999/283/ES, 2001/745/ES in 2002/199/ES.

Člen 5

Prehodne in končne določbe

1. Ta odločba začne veljati s 1. majem 2004.

2. Sklici v zakonodaji Skupnosti na seznam tretjih držav, naveden v delu 1 Priloge k Odločbi 79/542/EGS, kakor je predpisano pred spremembami, ki jih uvaja ta odločba, se razumejo kot sklici na seznam tretjih držav, naveden v delu 1 Priloge II k Odločbi 79/542/EGS, kakor je spremenjena s to odločbo.

3. Uvoz v Skupnost živih živali, certificiranih pred datumom iz odstavka 1, in svežega mesa, pridobljenega iz živali, zaklanih pred datumom iz odstavka 1, v skladu z vzorčnimi veterinarskimi spričevali, predpisanimi v odločbah iz člena 4, se dovoli za obdobje 60 dni po začetku veljavnosti te odločbe.

Člen 6

Ta odločba je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 6. januarja 2004

Za Komisijo

David Byrne

Član Komisije

[1] UL L 302, 31.12.1972, str. 28.

[2] UL L 122, 16.5.2003, str. 36.

[3] UL L 268, 24.9.1991, str. 56.

[4] UL L 162, 1.7.1996, str. 1.

[5] UL L 268, 14.9.1992, str. 35.

[6] UL L 122, 16.5.2003, str. 1.

[7] UL L 268, 14.9.1992, str. 54.

[8] UL L 198, 6.8.2003, str. 3.

[9] UL L 62, 15.3.1993, str. 49.

[10] UL L 260, 11.10.2003, str. 21.

[11] UL L 368, 31.12.1994, str. 10.

[12] UL L 147, 31.5.2001, str. 1.

[13] UL L 333, 20.12.2003, str. 28.

[14] UL L 18, 23.1.2003, str. 11.

[15] UL L 146, 14.6.1979, str. 15.

[16] UL L 224, 18.10.1990, str. 42.

[17] COM(2003) 570 končna verzija.

[18] UL L 89, 4.4.1997, str. 32.

[19] UL L 89, 4.4.1997, str. 39.

[20] UL L 240, 23.9.2000, str. 19.

[21] UL L 251, 6.10.2000, str. 1.

[22] UL L 211, 8.8.1984, str. 20.

[23] UL L 373, 31.12.1990, str. 1.

[24] UL L 96, 17.4.1991, str. 1.

[25] UL L 86, 6.4.1993, str. 34.

[26] UL L 93, 8.4.1997, str. 43.

[27] UL L 71, 13.3.2002, str. 1.

[28] UL L 13, 21.1.1993, str. 14.

[29] UL L 234, 5.9.1980, str. 41.

[30] UL L 236, 9.9.1980, str. 25.

[31] UL L 196, 18.7.1981, str. 19.

[32] UL L 324, 12.11.1981, str. 25.

[33] UL L 182, 26.6.1982, str. 27.

[34] UL L 186, 30.6.1982, str. 54.

[35] UL L 56, 3.3.1983, str. 26.

[36] UL L 222, 13.8.1983, str. 27.

[37] UL L 144, 30.5.1984, str. 10.

[38] UL L 144, 30.5.1984, str. 17.

[39] UL L 72, 15.3.1986, str. 36.

[40] UL L 76, 21.3.1986, str. 47.

[41] UL L 99, 15.4.1986, str. 26.

[42] UL L 271, 23.9.1986, str. 23.

[43] UL L 73, 17.3.1989, str. 53.

[44] UL L 92, 5.4.1989, str. 16.

[45] UL L 228, 22.8.1990, str. 28.

[46] UL L 43, 16.2.1991, str. 45.

[47] UL L 239, 28.8.1991, str. 17.

[48] UL L 239, 28.8.1991, str. 18.

[49] UL L 144, 26.5.1992, str. 21.

[50] UL L 179, 22.7.1993, str. 11.

[51] UL L 170, 16.6.1998, str. 16.

[52] UL L 299, 10.11.1998, str. 30.

[53] UL L 110, 28.4.1999, str. 16.

[54] UL L 278, 23.10.2001, str. 37.

[55] UL L 13, 16.1.1997, str. 28.

[56] UL L 125, 23.5.1996, str. 10.

[57] UL L 31, 1.2.2002, str. 1.

[58] UL L 8, 11.1.1989, str. 17.

[59] UL L 84, 31.3.1992, str. 37.

[60] UL L 87, 2.4.1992, str. 20.

[61] UL L 273, 10.10.2002, str. 1.

--------------------------------------------------

PRILOGA A

"

„PRILOGA I (ŽIVE ŽIVALI)

DEL 1

Seznam tretjih držav ali njihovih delov

Država | Koda ozemlja | Opis ozemlja | Veterinarsko spričevalo | Posebni pogoji |

Vzorec(–i) | PJ |

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

BG- Bolgarija | BG-0 | Vsa država | - | | VI |

BG-1 | Province Varna, Dobrich, Silistra, Choumen, Targovitchte, Razgrad, Rousse, V.Tarnovo, Gabrovo, Pleven, Lovetch, Plovdic, Smolian, Pasardjik, Sofija okrožje, Sofija mesto, Pernik, Kustendil, Blagoevgrad, Sliven, Starazagora, Vratza, Montana in Vidin | BOV-X, BOV-Y, RUM, OVI-X, OVI-Y | A |

CA – Kanada | CA-0 | Vsa država | POR-X | | IVb IX |

CA-1 | Vsa država, razen regije Okanagan Valley Britanske Kolumbije, opisane v nadaljevanju: od točke na meji Kanada/Združene države, 120°15' zemljepisne dolžine, 49° zemljepisne širineseverno do točke 119°35' zemljepisne dolžine, 50°30' zemljepisne širineseverovzhodno do točke 119° zemljepisne dolžine, 50°45' zemljepisne širinejužno do točke na meji Kanada/Združene države 118°15' zemljepisne dolžine, 49° zemljepisne širine | BOV-X,OVI-X, OVI-Y | A |

CH – Švica | CH-0 | Vsa država | BOV-X, BOV-Y OVI-X, OVI-Y RUM | |

POR-X, POR-Y SUI | B |

CL – Čile | CL-0 | Vsa država | OVI-X, RUM | |

POR-X, SUI | B |

CY – Ciper | CY- | Vsa država | POR-X, POR-Y | B |

CZ – Češka | CZ-0 | Vsa država | BOV-X, BOV-Y,RUM, OVI-X, OVI-Y POR-X, POR-Y | | IVa V |

EE – Estonija | EE-0 | Vsa država | BOV-X, BOV-Y, RUM, OVI-Y | |

GL – Grenlandija | GL-0 | Vsa država | OVI-X, RUM | |

HR – Hrvaška | HR-0 | Vsa država | BOV-X, BOV-Y, RUM, OVI-X, OVI-Y | |

HU – Madžarska | HU-0 | Vsa država | BOV-X, BOV-Y, RUM, OVI-X, OVI-Y POR-X, POR-Y | B | V |

IS – Islandija | IS-0 | Vsa država | BOV-X, BOV-Y RUM, OVI-X, OVI-Y | | I |

POR-X, POR-Y | B |

LT – Litva | LT-0 | Vsa država | BOV-X, BOV-Y OVI-Y, RUM | | |

LV – Latvija | LV-0 | Vsa država | BOV-X, BOV-Y OVI-Y, RUM | | |

MT – Malta | MT-0 | Vsa država | RUM, OVI-X, OVI-Y | | |

NZ – Nova Zelandija | NZ-0 | Vsa država | BOV-X, BOV-Y, RUM, POR-X, POR-Y OVI-X, OVI-Y | | I |

PL – Poljska | PL-0 | Vsa država | BOV-X, BOV-Y, RUM, OVI-X, OVI-Y | | |

PM – St Pierre Miquelon | PM-0 | Vsa država | | | |

RO – Romunija | RO-0 | Vsa država | BOV-X, BOV-Y, RUM, OVI-X, OVI-Y | | V |

SI – Slovenija | SI-0 | Vsa država | BOV-X, BOV-Y, RUM, OVI-Y | | |

SK – Slovaška | SK-0 | Vsa država | BOV-X, BOV-Y, RUM, OVI-X, OVI-Y | | V |

Posebni pogoji (glej končne opombe v vsakem spričevalu):

"I" : ozemlje, na katerem je prisotnost BSE pri domorodnem govedu ocenjena kot zelo neverjetna, za namene uvoza v Evropsko skupnost živali, certificiranih v skladu z vzorčnimi spričevali BOV-X in BOV-Y.

"II" : ozemlje, ki mu je priznan status ozemlja, uradno prostega tuberkuloze, za namene izvoza v Evropsko skupnost živali, certificiranih v skladu z vzorčnim spričevalom BOV-X.

"III" : ozemlje, ki mu je priznan status ozemlja, uradno prostega bruceloze, za namene izvoza v Evropsko skupnost živali, certificiranih v skladu z vzorčnim spričevalom BOV-X.

"IVa" : ozemlje, ki mu je priznan status ozemlja, uradno prostega enzootske goveje levkoze (EGL), za namene izvoza v Evropsko skupnost živali, certificiranih v skladu z vzorčnim spričevalom BOV-X.

"IVb" : ozemlje z odobrenimi gospodarstvi, ki jim je priznan status gospodarstev, uradno prostih enzootske goveje levkoze (EGL), za namene izvoza v Evropsko skupnost živali, certificiranih v skladu z vzorčnim spričevalom BOV-X.

"V" : ozemlje, ki mu je priznan status ozemlja, uradno prostega bruceloze, za namene izvoza v Evropsko skupnost živali, certificiranih v skladu z vzorčnim spričevalom OVI-X.

"VI" :

Geografski zadržki:

V primeru Bolgarije, koda ozemlja BG-1, se živali, certificirane v skladu z vzorčnimi veterinarskimi spričevali BOV-X, BOV-Y, RUM, OVI-X in OVI-Y, smejo uvoziti le v tiste dele ozemlja države članice, ki so navedeni v Prilogi II k Odločbi 2001/138/ES z dne 9. februarja 2001, če navedena država članica to dovoli.

"VII" : ozemlje, ki mu je priznan status ozemlja, uradno prostega tuberkuloze, za namene izvoza v Evropsko skupnost živali, certificiranih v skladu z vzorčnim spričevalom RUM.

"VIII" : ozemlje, ki mu je priznan status ozemlja, uradno prostega bruceloze, za namene izvoza v Evropsko skupnost živali, certificiranih v skladu z vzorčnim spričevalom RUM.

"IX" : ozemlje, ki mu je priznan status ozemlja, uradno prostega bolezni Aujeszkega, za namene izvoza v Evropsko skupnost živali, certificiranih v skladu z vzorčnim spričevalom POR-X.

DEL 2

Vzorčna veterinarska spričevala

Vzorčna veterinarska spričevala:

"BOV-X" : Vzorčno veterinarsko spričevalo za domače govedo (Bos taurus, Bison bison, Bubalus bubalis in njihove križance), namenjeno za vzrejo in/ali proizvodnjo po uvozu

"BOV-Y" : Vzorčno veterinarsko spričevalo za domače govedo (Bos taurus, Bison bison, Bubalus bubalis in njihove križance), namenjeno takojšnjemu zakolu po uvozu

"OVI-X" : Vzorčno veterinarsko spričevalo za domače ovce (Ovis aries) in koze (Capra hircus), namenjene za vzrejo in/ali proizvodnjo po uvozu

"OVI-Y" : Vzorčno veterinarsko spričevalo za domače ovce (Ovis aries) in koze (Capra hircus), namenjene takojšnjemu zakolu po uvozu

"POR-X" : Vzorčno veterinarsko spričevalo za domače prašiče (Sus scrofa), namenjene za vzrejo in/ali proizvodnjo po uvozu

"POR-Y" : Vzorčno veterinarsko spričevalo za domače prašiče (Sus scrofa), namenjene takojšnjemu zakolu po uvozu

"UM" : Vzorčno veterinarsko spričevalo za nedomače živali, razen nedomačih prašičev (Suidae)

"SUI" : Vzorčno veterinarsko spričevalo za nedomače prašiče (Suidae)

PJ (Posebna jamstva):

"A" : jamstva glede testov za prisotnost bolezni modrikastega jezika in epizootske hemoragične bolezni pri živalih, certificiranih v skladu z vzorčnim spričevalom BOV-X (točka 10.8a), OVI-X (točka 10.6a) in RUM (točka 10.7a)

"B" : jamstva glede testov za prisotnost vezikularne bolezni prašičev in klasične prašičje kuge pri živalih, certificiranih v skladu z vzorčnim spričevalom POR-X (točka 10.4a) in SUI (točka 10.4a)

"C" : jamstva glede testa za prisotnost bruceloze pri živalih, certificiranih v skladu z vzorčnim spričevalom POR-X (točka 10.4a) in SUI (točka 10.4a)

Opombe

(a) Veterinarska spričevala mora pripraviti država izvoznica na podlagi vzorčnih spričeval iz dela 2 Priloge I, v skladu z obliko in zgradbo vzorčnega spričevala za zadevno živalsko vrsto. Vsebovati morajo, v istem zaporedju kot v vzorčnem spričevalu, potrdila, ki se zahtevajo za vsako tretjo državo in, če je primerno, tista posebna jamstva, ki se zahtevajo za tretjo državo izvoznico ali njen del.

Če namembna država članica tako zahteva, je treba za zadevne živali v originalnem veterinarskem zdravstvenem spričevalu navesti tudi dodatne pogoje certificiranja.

(b) Posebno in edinstveno zdravstveno spričevalo je treba pripraviti za živali, ki se izvažajo z enega samega ozemlja, navedenega v stolpcih 2 in 3 dela 1 Priloge I, ki se pošiljajo v isti namembni kraj in prevažajo z istim železniškim vagonom, tovornjakom, letalom ali ladjo.

(c) Originalni izvod vsakega spričevala mora biti pripravljen na enem samem listu papirja, obojestransko, če pa je potrebnega več besedila, mora biti pripravljen tako, da vse potrebne strani spričevala tvorijo nedeljivo celoto.

(d) Spričevalo se pripravi vsaj v enem uradnem jeziku države članice EU, v kateri se bo izvajal inšpekcijski pregled na mejni kontrolni točki, in namembne države članice EU. Navedene države članice pa namesto svojega jezika lahko dovolijo uporabo drugega jezika Skupnosti, ki ga po potrebi spremlja uradni prevod.

(e) Če se zaradi označitve posameznih delov pošiljke (seznam v točki 8.2 vzorčnega spričevala) k spričevalu priložijo dodatne strani, je treba šteti, da so sestavni del originalnega izvoda spričevala, če je vsaka stran označena s podpisom in žigom uradnega veterinarja, ki izvaja certificiranje.

(f) Če spričevalo, v katerem so dodatni seznami iz (e), obsega več kot eno stran, mora biti vsaka stran oštevilčena – (številka strani) od (celotno število strani) – na dnu, in označena s kodo spričevala, ki jo določi pristojni organ, na vrhu.

(g) Originalni izvod spričevala mora izpolniti in podpisati uradni veterinar v 24 urah pred natovarjanjem pošiljke za izvoz v Skupnost. V ta namen pristojni organi države izvoznice zagotovijo, da se upoštevajo načela certificiranja, enakovredna tistim, predpisanim v Direktivi Sveta 96/93/ES.

Podpis mora biti druge barve kot tisk. Isto pravilo velja za žige, razen reliefnih in vodnih žigov.

(h) Originalni izvod spričevala mora spremljati pošiljko do prispetja na mejno kontrolno točko EU.

(i) Veljavnost spričevala je 10 dni od datuma izdaje.

V primeru ladijskega prevoza se obdobje veljavnosti spričevala podaljša za čas potovanja. V ta namen je treba veterinarskemu zdravstvenemu spričevalu priložiti originalni izvod izjave ladjarja, pripravljene v skladu z dodatkom v delu 3 Priloge I k tej odločbi.

(j) Živali se ne smejo prevažati skupaj z drugimi živalmi, ki bodisi niso namenjene v Evropsko skupnost bodisi imajo nižji zdravstveni status.

(k) Med prevozom v Evropsko skupnost se živali ne smejo raztovarjati na ozemlju države ali dela države, ki ni odobrena za uvoz v Skupnost navedenih živali.

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

DEL 3

A – Dodatek za ladijski prevoz živali

(Izpolnite in priložite veterinarskemu spričevalu, če prevoz na zunanjo mejo Evropske skupnosti zajema ladijski prevoz, čeprav le na delu potovanja.)

+++++ TIFF +++++

B – Pogoji za odobritev zbirnih centrov

Odobreni zbirni centri morajo izpolnjevati naslednje zahteve:

I. Biti morajo pod nadzorom uradnega veterinarja.

II. Vsak od njih se mora nahajati v središču območja s premerom 20 km, v katerem po uradnih ugotovitvah vsaj 30 dni pred uporabo kot odobreni centri ni bilo nobenega primera slinavke in parkljevke.

III. Vsakokrat pred uporabo kot odobreni centri, morajo biti očiščeni in razkuženi z razkužilom, ki ga uradno prizna država izvoznica za učinkovitega pri obvladovanju bolezni, omenjene v pogoju II. zgoraj.

IV. Ob upoštevanju njihovih zmogljivosti za nastanitev živali morajo imeti (a) prostor, predviden izključno za ta namen; (b) ustrezne objekte in naprave, enostavne za čiščenje in razkuževanje, za natovarjanje in raztovarjanje ter primerne nastanitvene prostore za živali, v skladu s standardi, priprave za napajanje in hranjenje živali ter za vso potrebno zdravstveno oskrbo; (c) ustrezne prostore za veterinarske inšpekcijske preglede in osamitev živali; (d) ustrezno opremo za čiščenje in razkuževanje prostorov in tovornjakov; (e) ustrezne skladiščne prostore za krmo, steljo in gnoj; (f) ustrezne sisteme za zbiranje in odstranjevanje odpadne vode; (g) pisarno za uradnega veterinarja.

V. Kadar obratujejo, mora biti na voljo dovolj veterinarjev za izvajanje vseh nalog.

VI. Sprejemati smejo le posamezno označene živali, da je zagotovljena sledljivost. V ta namen mora lastnik ali oseba, odgovorna za center, ob sprejemanju živali zagotoviti, da so pravilno označene in jih spremljajo zdravstveni dokumenti ali spričevala v skladu z zadevno živalsko vrsto ali kategorijo. Omenjena oseba mora tudi evidentirati v registru ali bazi podatkov, in hraniti vsaj tri leta, ime lastnika, izvor, datum vpisa in izpisa, število in identifikacijske oznake živali ali številko registracije črede izvora ter njihov namembni kraj in številko registracije prevoznika in registrsko številko tovornjaka, ki živali pripelje v center ali jih odpelje iz njega.

VII. Vse živali, ki potujejo prek centra, morajo izpolnjevati zdravstvene pogoje, predpisane za uvoz ustrezne kategorije živali v Evropsko skupnost.

VIII. Živali, namenjene izvozu v Evropsko skupnost, ki potujejo prek zbirnega centra, morajo v šestih dneh po prispetju biti natovorjene in odposlane neposredno na zunanjo mejo države izvoznice: (a) in pri tem ne smejo priti v stik s parkljarji, razen tistimi, ki izpolnjujejo zdravstvene pogoje, predpisane za uvoz ustrezne kategorije živali v Evropsko skupnost; (b) ločene po pošiljkah tako, da nobena pošiljka ne vsebuje istočasno živali za vzrejo ali proizvodnjo ter živali za takojšnji zakol; (c) v prevoznih sredstvih ali kontejnerjih, poprej očiščenih in razkuženih z razkužilom, ki je uradno odobreno v državi izvoznici kot učinkovito pri obvladovanju bolezni, navedene v pogoju II. zgoraj, in zgrajenih tako, da iztrebki, urin, nastil ali krma ne morejo iztekati ali izpadati med prevozom.

IX. Kadar pogoji za izvoz živali v Skupnost zahtevajo, da se opravi preskušanje živali v opredeljenem obdobju pred natovarjanjem, mora to obdobje zajemati tudi obdobje bivanja, do šest dni, v zbirnem centru, po prispetju živali v odobreni zbirni center.

X. Država izvoznica imenuje odobrene centre, ki so odobreni za živali za vzrejo in proizvodnjo, ter odobrene centre, ki so odobreni za živali za zakol, in redno obvešča Komisijo in pristojne organe držav članic o imenih in naslovih navedenih centrov ter o vseh posodobitvah.

XI. Država izvoznica določi postopek uradnega nadzora odobrenih centrov in zagotovi, da se nadzor izvaja.

XII. Biti morajo pod rednim inšpekcijskim nadzorom za preverjanje, ali so zahteve za odobritev še izpolnjene. V primeru neizpolnjevanja zahtev in začasne ukinitve odobritve lahko pristojni organ center ponovno odobri šele, ko se prepriča, da spet v popolnosti izpolnjuje vse zgoraj omenjene določbe.

C – Protokoli za standardizacijo snovi in preskusnih postopkov

Tuberkuloza (TBC)

Enkratni intradermalni tuberkulinski test z bovinim tuberkulinom se izvede v skladu s Prilogo B k Direktivi 64/432/EGS. V primeru prašičev (Suidae) se enkratni intradermalni tuberkulinski test z aviarnim tuberkulinom izvede v skladu s Prilogo B k Direktivi 64/432/EGS, z razliko, da je mesto vbrizganja ohlapna koža ob korenu uhlja.

Bruceloza (Brucella abortus) (BRL)

Test serumske aglutinacije, test vezanja komplementa, test puferiranega antigena brucele (BBAT) in encimskoimunska metoda (test ELISA) se izvajajo v skladu s Prilogo C k Direktivi 64/432/EGS.

Bruceloza (Brucella melitensis) (BRL)

Test se izvaja v skladu s Prilogo C k Direktivi 91/68/EGS.

Enzootska goveja levkoza (EGL)

Imunodifuzija v agarskem gelu in encimskoimunska metoda (test ELISA) se izvajata v skladu z odstavkoma A in C, poglavje II, Priloge D k Direktivi Sveta 64/432/EGS.

Bolezen modrikastega jezika (BTG)

A. Blocking ali kompetitivna ELISA se izvaja v skladu z naslednjim protokolom:

Kompetitivna ELISA z monoklonskim protitelesom 3-17-A3 se uporablja za ugotavljanje protiteles za vse znane serotipe virusa bolezni modrikastega jezika (BTV).

Načelo preskusa je prekinitev reakcije med antigenom virusa bolezni modrikastega jezika (BTV) ter grupno specifičnim monoklonskim protitelesom (3-17-A3) ob dodatku preiskovanega seruma. Protitelesa proti BTV, prisotna v preiskovanem serumu, ustavijo reaktivnost monoklonskega protitelesa (Mab) in povzročijo zmanjšanje pričakovanega obarvanja po dodatku z encimom označenega protimišjega protitelesa in kromogena/substrata. Serumi se lahko preskušajo v enkratni razredčitvi 1:5 (Točkasta razredčitev – Dodatek 1) ali pa se titrirajo (Titracija seruma – Dodatek 2), da dobimo končne titre razredčin seruma. Vrednosti inhibicije nad 50 odstotki se štejejo za pozitivne.

Snovi in reagenti:

1. Ustrezne mikroplošče za test ELISA.

2. Antigen: na voljo v obliki koncentrata, ekstrahiranega iz celic, ki se pripravi, kakor je opisano v nadaljevanju, in se hrani pri bodisi -20 °C ali -70 °C.

3. Pufer za ustavitev reakcije: fosfatni pufer s soljo (PBS), ki vsebuje 0,3 % BTV negativnega bovinega seruma (odraslih govedi), 0,1 % (vol:vol) Tween-20 (na voljo kot sirup polioksietilen sorbiton monolaurata) v PBS.

4. Monoklonsko protitelo: 3-17-A3 (na voljo kot supernatant kulture tkiva hibridoma), usmerjeno na grupno specifični polipeptid VP7, shranjeno pri -20 °C ali suho zamrznjeno in pred uporabo razredčeno v razmerju 1:100 s pufrom za ustavitev reakcije.

5. Konjugat: kunčji protimišji globulin (adsorbiran in izpran), konjugiran na HRP (hrenovo peroksidazo) in shranjen v temnem prostoru pri 4 °C.

6. Kromogen in substrat: ortofenilen-diamin (OPD-kromogen) s končno koncentracijo 0,4 mg/ml v sterilni destilirani vodi. Vodikov peroksid (30 % vol:vol-substrat) 0,05 % vol:vol, dodan neposredno pred uporabo (5μl H2O2 na 10 ml OPD). (Previdno ravnajte z OPD – roke zaščitite z gumijastimi rokavicami – domnevno mutagena snov).

7. 1-molarna žveplena kislina: 26,6 ml kisline dodamo v 473,4 ml destilirane vode. (Pomnite – vedno dodajte kislino v vodo, in nikoli vode v kislino!)

8. Orbitalni stresalnik.

9. Čitalnik mikroplošč testa ELISA (test lahko odčitate tudi vizualno).

Oblika testa

Cc: kontrola s konjugatom (brez seruma/brez monoklonskih protiteles); C++: močno pozitivna kontrola s serumom; C+: šibko pozitivna kontrola s serumom; C-: negativna kontrola s serumom; Cm: kontrola z monoklonskim protitelesom (brez seruma).

1 Dodatek 1: Točkasta razredčitev (1:5) (40 serumov/ploščo)

| Kontrole | Preiskovani serumi |

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

A | Cc | C– | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

B | Cc | C– | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

C | C++ | C++ | | | | | | | | | | |

D | C++ | C++ | | | | | | | | | | |

E | C + | C + | | | | | | | | | | |

F | C + | C + | | | | | | | | | | |

G | Cm | Cm | | | | | | | | | | 40 |

H | Cm | Cm | | | | | | | | | | 40 |

Dodatek 2: Titracija seruma (10 serumov/ploščo)

| Kontrole | Preiskovani serumi |

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

A | Cc | C– | 1:5 | | | | | | | | | 1:5 |

B | Cc | C– | 1:10 | | | | | | | | | 1:10 |

C | C++ | C++ | 1:20 | | | | | | | | | 1:20 |

D | C++ | C++ | 1:40 | | | | | | | | | 1:40 |

E | C+ | C+ | 1:80 | | | | | | | | | 1:80 |

F | C+ | C+ | 1:160 | | | | | | | | | 1:160 |

G | Cm | Cm | 1:320 | | | | | | | | | 1:320 |

H | Cm | Cm | 1:640 | | | | | | | | | 1:640 |

Preskusni protokol:

Kontrola konjugata (Cc) :: Jamici 1A in 1B predstavljata slepo kontrolo, ki sestoji iz antigena proti BTV in konjugata. Uporabi se lahko za izravnavo čitalnika testa ELISA.

Kontrola Mab (Cm) :: stolpca 1 in 2, vrstica G in H, predstavljata kontrolo z monoklonskim protitelesom in vsebujeta antigen proti BTV, monoklonsko protitelo in konjugat. V teh jamicah je obarvanje najbolj intenzivno. Srednja vrednost odčitanj optične gostote iz te kontrole predstavlja vrednost inhibicije 0 %.

Pozitivna kontrola (C++, C-) :: stolpca 1 in 2, vrstice C-D-E-F. Te jamice vsebujejo antigen proti BTV, močno pozitiven protiserum proti BTV oziroma šibko pozitiven protiserum proti BTV, Mab in konjugat.

Negativna kontrola (C-) :: Jamici 2A in 2B sta negativni kontroli, ki vsebujeta antigen proti BTV, negativni protiserum proti BTV, Mab in konjugat.

Preiskovani serumi :: za zelo obsežne serološke preiskave in hitre presejalne teste se lahko serumi preskušajo v enkratni razredčini 1:5 (Dodatek 1), po 10 serumov pa lahko preskušamo v obsegu razredčitev od 1:5 do 1:640 (Dodatek 2). Tako lahko približno določimo titer protitelesa v preiskovanem serumu.

Postopek:

1. Antigen proti BTV razredčimo na predtitrirano koncentracijo v PBS, ga damo za kratek čas v sonikator, da se nakopičeni virus enakomerno porazdeli (če sonikator ni na voljo, ga močno pipetiramo), in dodamo po 50 μl v vse jamice na mikroplošči za test ELISA. Mikroploščo stresamo levo in desno, da se antigen enakomerno porazdeli.

2. Inkubiramo pri 37 °C 60 minut na orbitalnem stresalniku. Mikroplošče trikrat speremo s prelivanjem in praznjenjem jamic z nesterilnim PBS in jih damo na vpojni papir, da se osušijo.

3. Kontrolne jamice: dodamo 100 μl pufra za ustavitev reakcije v vse jamice Cc. Dodamo 50 μl pozitivnih in negativnih kontrolnih serumov, v razredčitvi 1:5 (10 μl serumov + 40 μl pufra za ustavitev reakcije), v vsako posamezno jamico C-, C + in C++. Dodamo 50 μl pufra za ustavitev reakcije v kontrolne jamice Mab.

Metoda točkaste titracije: preiskovani serum, razredčen 1:5 v pufru za ustavitev reakcije, damo v podvojene jamice v stolpcih 3 do 12 (10 μl serumov + 40 μl pufra za ustavitev reakcije),

ali

Metoda serumske titracije: pripravimo zaporedje dvojne razredčitve vsakega preiskovanega vzorca (1:5 do 1:640) v pufru za ustavitev reakcije, v osmih jamicah enojnih stolpcev 3 do 12.

4. Takoj po dodatku preiskovanih serumov razredčimo Mab 1:100 v pufru za ustavitev reakcije in ga dodamo po 50 μl v vsako jamico na mikroplošči, razen slepe kontrole.

5. Inkubiramo pri 37 °C 60 minut na orbitalnem stresalniku. Trikrat speremo s PBS in osušimo na vpojnem papirju.

6. Razredčimo kunčji protimišji koncentrat na 1:5000 v pufru za ustavitev reakcije in ga dodamo po 50 μl v vsako jamico na mikroplošči.

7. Inkubiramo pri 37 °C 60 minut na orbitalnem stresalniku. Trikrat speremo s PBS in osušimo na vpojnem papirju.

8. Odtajamo OPD in tik pred uporabo dodamo 5 μl 30-odstotnega vodikovega peroksida v vsakih 10 ml OPD. Dodamo po 50 μl v vsako jamico na mikroplošči. Počakamo približno 10 minut, da se jamice obarvajo, in ustavimo reakcijo z 1 M žvepleno kislino (50 μl na jamico). Obarvati se morajo kontrolne jamice Mab ter jamice, v katerih so serumi brez protitelesa proti BTV.

9. Mikroplošče pregledamo vizualno ali s spektrofotometričnim čitalnikom in zapišemo rezultate.

Analiza rezultatov:

S pomočjo ustreznega računalniškega programskega paketa izpišemo vrednosti OD, in odstotke inhibicije (PI) za preiskovane in kontrolne serume, na podlagi srednje vrednosti, zabeležene v kontrolnih jamicah za antigen. Podatke, izražene kot vrednosti OD in PI, uporabimo za ugotavljanje, ali je preskus uspel znotraj sprejemljivih meja. Zgornje kontrolne meje (UCL) in spodnje kontrolne meje (LCL) za kontrolo Mab (antigen in Mab, brez preiskovanih serumov) se nahajajo v razponu vrednosti OD 0,4 do 1,4. Vsako mikroploščo, ki ne izpolnjuje zgoraj navedenih meril, je treba zavreči.

Če računalniški programski paket ni na voljo, izpišemo vrednosti OD na tiskalniku testa ELISA. Izračunamo srednjo vrednost OD za kontrolne jamice za antigen, ki je enaka 100-odstotni vrednosti. Določimo 50-odstotno vrednost OD in ročno izračunamo pozitivnost in negativnost vsakega vzorca.

Vrednost odstotka inhibicije (PI) = 100 - (OD vsake preiskovane kontrole/srednja vrednost OD kontrole za monoklonsko protitelo (Cm)) × 100.

Podvojene jamice z negativnim kontrolnim serumom in podvojene prazne jamice morajo prikazati vrednosti PI med + 25 % in -25 % oziroma med + 95 % in + 105 %. Če vrednosti niso v navedenih mejah, mikroplošče zato niso neuporabne, vendar nakazujejo, da se razvija obarvanje podlage. Močno in šibko pozitivni kontrolni serumi morajo prikazati vrednosti PI med + 81 % in + 100 % oziroma med + 51 % in + 80 %.

Diagnostični prag za preiskovane serume je 50 % (PI 50 % ali OD 50 %). Vzorci, ki prikažejo vrednosti PI > 50 %, se ocenijo kot negativni. Vzorci z vrednostmi PI nad in pod pragom za podvojene jamice se ocenijo kot nedoločni; take vzorce lahko ponovno testiramo s točkastim testom in/ali titracijo. Tudi pozitivne vzorce lahko titriramo za ugotavljanje stopnje pozitivnosti.

Vizualno odčitanje: pozitivne in negativne vzorce lahko enostavno razločimo s prostim očesom; šibko pozitivne ali močno negativne vzorce pa je težje oceniti s prostim očesom.

Priprava antigena proti BTV za test ELISA:

1. 40-60 Rouxovih celic pretočne celične linije BHK-21 trikrat speremo z Eagle’s Medium brez seruma, in jih inficiramo z virusom bolezni modrikastega jezika, serotip 1, v Eagle’s Medium brez seruma.

2. Inkubiramo pri 37 °C in vsak dan preverimo citopatski učinek (CPE).

3. Ko so citopatski učinki (CPE) v 90 do 100 odstotkih dovršeni v vsaki Rouxovi celici pretočne celične linije BHK-21, zberemo virus s stresanjem vseh še pritrjenih celic s stekla.

4. Centrifugiramo pri 2000 do 3000 obr./min. za peletiranje celic.

5. Supernatant zavržemo in pripravimo novo suspenzijo celic v približno 30 ml PBS, ki vsebuje 1 % Sarkosyla in 2 ml fenilmetilsulfonil fluorida (lizni pufer). Celice pri tem lahko tvorijo gel in dodati je treba več liznega pufra za zmanjšanje tega učinka. (Opomba: fenilmetilsulfonil fluorid je škodljiv – z njim ravnamo izjemo previdno.)

6. Celice ločujemo 60 sekund z ultrazvočno sondo z amplitudo 30 mikronov.

7. Centrifugiramo 10 minut pri 10000 obr./min.

8. Supernatant shranimo pri + 4 °C in pripravimo novo suspenzijo ostalega celičnega peleta v 10 do 20 ml liznega pufra.

9. Trikrat sonificiramo in prečistimo ter na vsaki stopnji shranimo supernatant.

10. Pripravimo zbirni vzorec supernatantov in ga centrifugiramo na Beckmannovi centrifugi (s 30 ml epruvetami in rotorjem SW 28) pri 24000 obr./min. (100000 g) 120 minut, pri + 4 °C, na 5 mililitrski podlagi 40-odstotne raztopine saharoze (vol:vol v PBS).

11. Supernatant zavržemo, epruvete temeljito speremo in pripravimo novo suspenzijo peleta v PBS s soniciranjem. Antigen shranimo v enakih delih pri -20 °C.

Titriranje antigena proti BTV za test ELISA:

Za titriranje antigena proti BTV se uporabi indirektna ELISA. Dvojne razredčine antigena titriramo glede na konstantno razredčino (1/100) monoklonskih protiteles 3-17-A3. Protokol je naslednji:

1. Antigen proti BTV, razredčen 1:20 v PBS, titriramo z večkanalno pipeto po vsej mikroplošči v dveh paralelnih razredčitvah (50 μl/jamico).

2. Inkubiramo 1 uro pri 37 °C na orbitalnem stresalniku.

3. Plošče trikrat speremo s PBS.

4. Dodamo 50 μl monoklonskih protiteles 3-17-A3 (razredčenih 1:100) v vsako jamico na mikroplošči.

5. Inkubiramo 1 uro pri 37 °C na orbitalnem stresalniku.

6. Plošče trikrat speremo s PBS.

7. Dodamo 50 μl kunčjega protimišjega globulina, konjugiranega na hrenovo peroksidazo (HRP), razredčenega na predtitrirano optimalno koncentracijo, v vsako jamico na mikroplošči.

8. Inkubiramo 1 uro pri 37 °C na orbitalnem stresalniku.

9. Dodamo substrat in kromogen, kakor je opisano zgoraj. Reakcijo ustavimo po 10 minutah z dodatkom 1 molarne žveplene kisline (50 μl/jamico).

Pri kompetitivni ELISI morajo biti monoklonska protitelesa prisotna v preobilju in zato izberemo razredčitev antigena, ki leži na titracijski krivulji (ne na ravnini) in da približno 0,8 OD po 10 minutah.

B. Imunodifuzija v agarskem gelu se izvaja v skladu z naslednjim protokolom:

Antigen:

Precipitirajoči antigen lahko pripravimo v kateri koli celični kulturi, v kateri se referenčni sev virusa bolezni modrikastega jezika lahko hitro namnožuje. Priporočljivo je uporabiti celice BHK ali Vero. Po končani rasti virusa je antigen prisoten v tekočem supernatantu, vendar je za njegovo učinkovitost potrebna 50 do 100-kratna koncentracija. To lahko dosežemo s katerim koli standardnim postopkom koncentracije proteinov; virus v antigenu lahko inaktiviramo z dodatkom 0,3 % (vol:vol) beta-propiolaktona.

Znani pozitivni kontrolni serum:

Ob uporabi mednarodnega referenčnega seruma in antigena pripravimo nacionalni standardni serum, standardiziran v optimalnem volumenskem razmerju glede na mednarodni referenčni serum, ga suho zamrznemo in uporabljamo kot znani kontrolni serum v vsakem testu.

Preiskovani serum

Postopek :: 1 % agarozo, pripravljeno v boratu ali pufru natrijevega barbitola, pH 8,5 do 9,0, zlijemo v petrijevko do višine vsaj 3,0 mm. V agar vrežemo testni vzorec sedmih popolnoma suhih jamic, vsako s premerom 5,0 mm. Vzorec sestoji iz ene osrednje jamice in šestih jamic okoli nje v krogu s polmerom 3 cm. V osrednjo jamico odpipetiramo standardni antigen. V obrobne jamice 2, 4 in 6 odpipetiramo znani pozitivni serum, preiskovane serume pa v jamice 1, 3 in 5. Tako pripravljeno ploščo inkubiramo do 72 ur pri prostorski temperaturi v zaprti vlažni komori.

Interpretacija :: Preiskovani serum je pozitiven, če z antigenom oblikuje tanko specifično precipitacijsko črto in s kontrolnim serumom popolnoma ujemajočo se črto. Preiskovani serum je negativen, če se ne oblikuje jasno razvidna specifična precipitacijska črta z antigenom in če se črta kontrolnega seruma ne ukrivi. Petrijevke pregledujemo na temni podlagi, na posredni svetlobi.

Epizootska hemoragična bolezen (EHD)

Imunodifuzija v agarskem gelu se izvaja v skladu z naslednjim protokolom:

Antigen:

Precipitirajoči antigen pripravimo v kateri koli celični kulturi, v kateri se ustrezni serotip(i) virusa epizootske hemoragične bolezni lahko hitro namnožuje(jo). Priporočljivo je uporabiti celice BHK ali Vero. Po končani rasti virusa je antigen prisoten v tekočem supernatantu, vendar je za njegovo učinkovitost potrebna 50 do 100-kratna koncentracija. To lahko dosežemo s katerim koli standardnim postopkom koncentracije proteinov; virus v antigenu lahko inaktiviramo z dodatkom 0,3 % (vol:vol) beta-propiolaktona.

Znani pozitivni kontrolni serum:

Ob uporabi mednarodnega referenčnega seruma in antigena pripravimo nacionalni standardni serum, standardiziran v optimalnem volumenskem razmerju glede na mednarodni referenčni serum, ga suho zamrznemo in uporabljamo kot znani kontrolni serum v vsakem testu.

Preiskovani serum

Postopek :: 1 % agarozo, pripravljeno v boratu ali pufru natrijevega barbitola, pH 8,5 do 9,0, zlijemo v petrijevko do višine vsaj 3,0 mm. V agar vrežemo testni vzorec sedmih popolnoma suhih jamic, vsako s premerom 5,0 mm. Vzorec sestoji iz ene osrednje jamice in šestih jamic okoli nje v krogu s polmerom 3 cm. V osrednjo jamico odpipetiramo standardni antigen. V obrobne jamice 2, 4 in 6 odpipetiramo znani pozitivni serum, preiskovane serume pa v jamice 1, 3 in 5. Tako pripravljeno ploščo inkubiramo do 72 ur pri prostorski temperaturi v zaprti vlažni komori.

Interpretacija :: Preiskovani serum je pozitiven, če z antigenom oblikuje tanko specifično precipitacijsko črto in s kontrolnim serumom popolnoma ujemajočo se črto. Preiskovani serum je negativen, če se ne oblikuje jasno razvidna specifična precipitacijska črta z antigenom in če se črta kontrolnega seruma ne ukrivi. Petrijevke pregledujemo na temni podlagi, na posredni svetlobi.

Infekciozni bovini rinotraheitis (IBR)/infekciozni pustularni vulvovaginitis (IPV)

A. Test serumske nevtralizacije se izvaja v skladu z naslednjim protokolom:

Serum :: Pred uporabo inaktiviramo vse serume 30 minut pri temperaturi 56 °C.

Postopek :: Za test serumske nevtralizacije na mikroploščah, pri katerem se virus konstantno spreminja, uporabimo celično linijo MDBK ali druge dovzetne celice. Uporabimo Colorado, Oxford ali kateri koli drug referenčni sev virusa, pri 100 TCID50 na 0,025 ml; inaktivirane nerazredčene vzorce seruma zmešamo z enako količino (0,025 ml) suspenzije virusa. Mešanice virus/serum inkubiramo 24 ur pri 37 °C na mikroploščah, preden jim dodamo MDBK celice. Celice uporabimo v koncentraciji, ki zagotavlja, da se po 24 urah oblikuje popolna enoslojna celična kultura.

Kontrole :: (i) preverjanje infektivnosti virusa, (ii) kontrole toksičnosti seruma, (iii) kontrole nenacepljenih celičnih kultur, (iv) referenčni protiserumi.

Interpretacija :: Rezultate testa serumske nevtralizacije ter titer virusa, uporabljenega v testu, odčitamo po treh do šestih dneh inkubacije pri 37 °C. Titri seruma se štejejo za negativne, če pri razredčitvi 1:2 (nerazredčeni serum) ne pride do nevtralizacijske reakcije.

B. Kateri koli drug test, ki je priznan v Odločbi Komisije 93/42/ES o dodatnih jamstvih v zvezi z infekcioznim bovinim rinotraheitisom za govedo, namenjeno pošiljanju v države članice ali njihove regije, ki so proste omenjene bolezni.

Slinavka in parkljevka (SIP)

A. Zbiranje ezofagealnih/faringealnih vzorcev in preskušanje se izvajata v skladu z naslednjim protokolom:

Reagenti :: Pred vzorčenjem pripravimo transportni medij. Po 2 ml medija damo v toliko vsebnikov, kolikor živali bomo vzorčili. Vsebniki morajo biti odporni proti zamrzovanju na trdnem CO2 ali v tekočem dušiku. Vzorce ezofagealnega/faringealnega sputuma zbiramo s posebno sondo, imenovano probang. Za odvzem vzorca vstavimo zajemalko sonde probang skozi gobec, prek hrbta jezika, navzdol v zgornji del požiralnika. Površinski epitel zgornjega dela požiralnika in žrela postrgamo lateralno in dorzalno. Sondo probang izvlečemo po tem, ko je žival pogoltnila. Zajemalka sonde probang mora biti polna in vsebovati mešanico sluzi, sline, ezofagealne tekočine in celičnega drobirja. Paziti je treba, da vsak vzorec vsebuje nekaj vidnega celičnega tkiva. Izogibati se je treba zelo grobemu ravnanju, ki povzroči krvavitev. Vzorci nekaterih živali so lahko močno kontaminirani z vampovo vsebino. Te vzorce zavržemo in gobec živali speremo z vodo ali po možnosti s fiziološko raztopino pred ponovnim vzorčenjem.

Priprava vzorcev :: Preverimo kakovost vsakega vzorca, odvzetega s sondo probang, in 2 ml vzorca z enako količino transportnega medija prelijemo v vsebnik, odporen proti zamrzovanju. Vsebnike trdno zapremo, zapečatimo, razkužimo in označimo z nalepko. Vzorce ohladimo (+ 4 °C) in jih pregledamo po treh do štirih urah ali pa jih do pregleda hranimo zamrznjene na suhem ledu (-69 °C) ali v tekočem dušiku. Pred vzorčenjem vsake naslednje živali sondo probang razkužimo in trikrat speremo s čisto vodo.

Preskusi na SIPV :: Vzorce vcepimo v primarne kulture iz celic goveje ščitnice in uporabimo vsaj tri vsebnike na vzorec. Lahko uporabimo tudi druge dovzetne celice, na primer primarne celice govejih ali prašičjih ledvic, vendar je treba vedeti, da so te manj občutljive za nekatere seve virusa SIP. Vsebnike inkubiramo pri 37 °C na orbitalnem stresalniku in vsak dan v 48 urah preverjamo prisotnost citopatskega učinka (CPE). Če je negativen, izvedemo slepo pasažo kultur na novih kulturah in ponovno preverjamo učinek v 48 urah. Potrditi je treba specifičnost vsakega CPE.

Priporočeni transportni mediji:

1. 0,08M fosfatni pufer, pH 7,2, z 0,01 % bovinega serumskega albumina, 0,002 % fenol rdečega barvila in antibiotiki.

2. Medij za tkivno kulturo (npr. Eagle’s MEM) z 0,04M pufra Hepes, 0,01 % bovinega serumskega albumina in antibiotiki, pH 7,2.

3. Transportnemu mediju dodamo antibiotike (na ml končne raztopine), npr. penicilin 1000 IE, neomicin sulfat 100 IE, polimiksin B sulfat 50 IE, mikostatin 100 IE.

B. Test za nevtralizacijo virusa se izvaja v skladu z naslednjim protokolom:

Reagenti :: Standardni antigen proti FMDV pripravimo v celičnih kulturah ali na celicah govejega jezika in ga shranimo pri -70 °C ali manj, ali pri -20 °C po dodatku 50 % glicerola. To je standardni antigen. FMDV je stabilen pri teh pogojih in titer se le malo spremeni v večmesečnem obdobju.

Postopek :: Test izvedemo na graduiranih mikroploščah z ravnim dnom za tkivno kulturo, v katere damo dovzetne celice, kakor so na primer IB-RS-2, BHK-21 ali celice telečje ledvice. Preiskovane serume razredčimo v razmerju 1:4 v mediju celične kulture brez seruma, z dodatkom 100 IE/ml neomicina ali drugih primernih antibiotikov. Serume inaktiviramo pri 56 °C 30 minut, in s količinami po 0,05 ml pripravimo na mikroploščah dvojno zaporedje razredčitvenih zank s po 0,05 ml. V vsako jamico dodamo predtitrirani virus, prav tako razredčen v mediju celične kulture brez seruma, ki vsebuje 100 TCID50 na 0,05 ml. Po inkubaciji pri 37 °C eno uro, da pride do nevtralizacije, v vsako jamico dodamo po 0,05 ml suspenzije celic s po 0,5 do 1,0 × 106 celic na 1 ml v mediju celične kulture, ki vsebuje serum brez protiteles proti SIPV, in zapečatimo plošče. Plošče inkubiramo pri 37 °C. Enojne plasti navadno konfluirajo v 24 urah. Po 48 urah je CPE navadno dovolj izrazit, da je test mogoče mikroskopsko odčitati. Po tem času dobimo tudi končno mikroskopsko odčitanje, ali pa mikroplošče fiksiramo in obarvamo za makroskopsko odčitanje, na primer z 10-odstotno solno raztopino formola in 0,05-odstotnim metilenskim modrilom.

Kontrole :: Kontrole pri vsakem testu zajemajo homologni protiserum z znanim titrom, celično kontrolo, kontrolo toksičnosti seruma, kontrolo medija, in titracijo virusa, iz katere izračunamo dejansko količino virusa pri testu.

Interpretacija :: Jamice z jasno izraženim CPE se štejejo za inficirane, in nevtralizacijski titri so izraženi kot obratne vrednosti končne razredčitve seruma, prisotnega v mešanicah serum/virus pri 50 % končni točki, ocenjeni po Spearman-Karberjevi metodi. (Karber, G., 1931, Archiv für Experimentelle Pathologie und Pharmokologie, 162, 480). Testi se štejejo za veljavne, če je dejanska količina virusa, uporabljenega na jamico v testu, med 101,5 in 102,5 TCID50, in če ima titer referenčnega seruma vsaj dvakratno vrednost njegovega pričakovanega titra, ocenjeno po predhodnih titracijah. Če so kontrole zunaj teh meja, je treba test ponoviti. Končni titer 1:11 ali manj se šteje za negativnega.

C. Dokazovanje in kvantificiranje protiteles s testom ELISA se izvaja v skladu z naslednjim protokolom:

Reagenti :: Kunčji protiserumi proti antigenu 146S sedmih tipov virusa slinavke in parkljevke (SIPV), uporabljeni v vnaprej določeni optimalni koncentraciji v pufru karbonat/bikarbonat, pH 9,6. Antigene pripravimo iz izbranih sevov virusa, namnoženih na enoslojnih BHK-21 celičnih linijah. Uporabimo neprečiščene supernatante in jih predtitriramo v skladu s protokolom, vendar brez seruma, da dobimo razredčino, ki po dodatku enake količine PBST (fosfatnega pufra s soljo, z 0,05 % Tween-20 in fenol rdečim indikatorjem) privede do odčitanja optične gostote med 1,2 in 1,5. Viruse lahko uporabimo inaktivirane. PBST uporabimo kot razredčilo. Protiserume budre pripravimo tako, da budre (morske prašičke) inokuliramo z antigenom 146S vsakega serotipa. Vnaprej določeno optimalno koncentracijo pripravimo v PBST, ki vsebuje 10 % normalni bovini serum, in 5 % normalni kunčji serum. Kunčji protibudrin imunoglobulin, konjugiran na hrenovo peroksidazo (HRP), uporabimo v vnaprej določeni optimalni koncentraciji v PBST, ki vsebuje 10 % normalnega bovinega seruma in 5 % normalnega kunčjega seruma. Preiskovane serume razredčimo v PBST.

Postopek:

1. Mikroplošče ELISA prekrijemo s 50 μl kunčjih protiserumov in jih pustimo stati prek noči v vlažni komori pri prostorski temperaturi.

2. Petdeset mikrolitrov dupliciranega, dvojnega zaporedja vsakega preiskovanega seruma, z začetno razredčitvijo 1:4, pripravimo na večjamičnih mikroploščah z dnom v obliki črke U (nosilnih ploščah). Petdeset mikrolitrov konstantnega odmerka antigena dodamo v vsako jamico in mešanice pustimo stati čez noč pri 4 °C. Z dodatkom antigena razredčimo začetno razredčino seruma na 1:8.

3. Mikroplošče ELISA petkrat speremo s PBST.

4. Petdeset mikrolitrov mešanic serum/antigen prenesemo z nosilnih plošč na mikroplošče ELISA, prekrite s kunčjim serumom, in jih inkubiramo pri 37 °C eno uro na orbitalnem stresalniku.

5. Po spiranju dodamo v vsako jamico po 50 μl budrinega protiseruma proti antigenu v skladu s točko 4. Mikroplošče inkubiramo pri 37 °C eno uro na orbitalnem stresalniku.

6. Mikroplošče speremo in v vsako jamico dodamo po 50 μl kunčjega protibudrinega imunoglobulina, konjugiranega na hrenovo peroksidazo (HRP). Mikroplošče inkubiramo pri 37 °C eno uro na orbitalnem stresalniku.

7. Mikroplošče speremo in v vsako jamico dodamo po 50 μl ortofenilen-diamina, z 0,05 % H2O2 (30 %) vol:vol.

8. Reakcijo ustavimo po 15 minutah z 1,25M H2SO4.

Mikroplošče odčitamo spektrofotometrično pri 492 nm na čitalniku testa ELISA, povezanem z mikroračunalnikom.

Kontrole :: Za vsak uporabljeni antigen, 40 jamic brez seruma, ki vsebujejo antigen, razredčen v PBST. Duplicirano dvojno razredčitveno zaporedje homolognega bovinega referenčnega protiseruma. Duplicirano dvojno razredčitveno zaporedje negativnega bovinega seruma.

Interpretacija :: Titri protiteles so izraženi kot končna razredčitev preiskovanih serumov, ki dosežejo 50 % srednje vrednosti OD, zabeležene v jamicah s kontrolami virusa brez preiskovanega seruma. Vrednosti titrov nad 1:40 se štejejo za pozitivne.

Reference :: Hamblin C, Barnett ITR in Hedger RS (1986) A new enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA) for the detection of antibodies against foot-and-mouth disease virus. I. Development and method of ELISA. Journal of Immunological Methods, 93, 115 do 121.11.

Bolezen Aujeszkega (BA)

A. Test serumske nevtralizacije se izvaja v skladu z naslednjim protokolom:

Serum :: Pred uporabo vse serume inaktiviramo 30 minut pri 56 °C.

Postopek :: Za test serumske nevtralizacije na mikroploščah, pri katerem se virus konstantno spreminja, uporabimo celično linijo Vero ali druge dovzetne celice. Virus bolezni Aujeszkega uporabimo pri 100 TCID50 na 0,025 ml; inaktivirane nerazredčene vzorce seruma zmešamo z enako količino (0,025 ml) suspenzije virusa. Mešanice virus/serum inkubiramo dve uri pri 37 °C na mikroploščah, preden jim dodamo ustrezne celice. Celice uporabimo v koncentraciji, ki zagotavlja, da se po 24 urah oblikuje popolna enoslojna celična kultura.

Kontrole :: (i) preverjanje infektivnosti virusa, (ii) kontrole toksičnosti seruma, (iii) kontrole nenacepljenih celičnih kultur, (iv) referenčni protiserumi.

Interpretacija :: Rezultate testa serumske nevtralizacije in titer virusa, uporabljenega v testu, zabeležimo po treh do sedmih dneh inkubacije pri 37 °C. Titri seruma, manjši od 1:2 (nerazredčeni serum), se štejejo za negativne.

B. Kateri koli drug test, priznan v Odločbi Komisije 2001/618/ES o dodatnih jamstvih za trgovino s prašiči v Skupnosti glede bolezni Aujeszkega.

Virusno vnetje želodca in črevesja pri prašičih (TGE)

Test serumske nevtralizacije se izvaja v skladu z naslednjim protokolom:

Serum :: Pred uporabo vse serume inaktiviramo 30 minut pri 56 °C.

Postopek :: Za test serumske nevtralizacije na mikroploščah, pri katerem se virus konstantno spreminja, uporabimo celično linijo A72 (celice pasjega tumorja) ali druge dovzetne celice. Virus TGE uporabimo pri 100 TCID50 na 0,025 ml; inaktivirane nerazredčene vzorce seruma zmešamo z enako količino (0,025 ml) suspenzije virusa. Mešanice virus/serum inkubiramo 30 do 60 minut pri 37 °C na mikroploščah, preden jim dodamo ustrezne celice. Celice uporabimo v koncentraciji, ki zagotavlja, da se po 24 urah oblikuje popolna enoslojna celična kultura. Vsaka celica sprejme 0,1 ml celične suspenzije.

Kontrole :: (i) preverjanje infektivnosti virusa, (ii) kontrole toksičnosti seruma, (iii) kontrole nenacepljenih celičnih kultur, (iv) referenčni protiserumi.

Interpretacija :: Rezultate testa serumske nevtralizacije in titer virusa, uporabljenega v testu, zabeležimo po treh do petih dneh inkubacije pri 37 °C. Titri seruma, manjši od 1:2 (končna razredčitev), se štejejo za negativne. Če so nerazredčeni vzorci seruma toksični za tkivne kulture, lahko te serume razredčimo na 1:2 pred uporabo v testu, kar ustreza končni razredčitvi seruma 1:4. V teh primerih se titri seruma, manjši od 1:4 (končna razredčitev), štejejo za negativne.

Vezikularna bolezen prašičev (SVD)

Preskusi za vezikularno bolezen prašičev (SVD) se izvajajo v skladu z Odločbo Komisije 2000/428/ES.

Klasična prašičja kuga (KPK)

Preskusi za klasično prašičjo kugo (KPK) se izvajajo v skladu z Odločbo Komisije 2002/106/ES.

Preskusi za KPK morajo potekati v skladu s smernicami, podrobno opisanimi v Poslovniku standardnih postopkov za diagnostične preskuse in cepiva – OIE, Poglavje 2.1.13.

Občutljivost in specifičnost serolokega testa za KPK mora določati nacionalni laboratorij z uvedenim sistemom zagotavljanja kakovosti. Uporabljeni testi morajo biti dokazano sposobni prepoznavati razpone ibko in močno pozitivnih referenčnih serumov ter omogočati dokazovanje protiteles v zgodnji fazi bolezni in fazi rekonvalescence.

PRILOGA II (SVEŽE MESO)

DEL 1

Seznam tretjih držav ali njihovih delov

- Nekdanja jugoslovanska republika Makedonija; začasna koda, ki ne vpliva na dokončno poimenovanje države, ki se dodeli po zaključenih pogajanjih, ki trenutno potekajo v Združenih narodih.

[1]

Država | Koda ozemlja | Opis ozemlja | Veterinarsko spričevalo | Posebni pogoji |

Vzorec(– i) | PJ |

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

AL – Albanija | AL-0 | Vsa država | - | | |

AR – Argentina | AR-0 | Vsa država | EQU | | |

AR-1 | Province Buenos Aires, Catamarca, Chaco, Corrientes, Entre Ríos, Formosa (razen ozemlja Ramon Lista), Jujuy, La Pampa, La Rioja, Mendoza, Misiones, Neuquen, Rio Negro, Salta (razen departmajev General Jose de San Martin, Rivadavia, Oran, Iruya, in Santa Victoria), San Juan, San Luis, Santa Fe, Santiago del Estero, in Tucuman. | BOV | A | 1 in 2 |

AR-2 | La Pampa in Santiago del Estero | BOV | A | 1 in 2 |

AR-3 | Cordoba | BOV | A | 1 in 2 |

AR-4 | Chubut, Santa Cruz in Tierra del Fuego | BOV, OVI | | |

AR-5 | Formosa (le ozemlje Ramon Lista) in Salta (le departma Rivadavia,) | BOV | A | 1 in 2 |

AR-6 | Salta (le departmaji General Jose de San Martin, Oran, Iruya, in Santa Victoria) | BOV | A | 1 in 2 |

AU – Avstralija | AU-0 | Vsa država | BOV, OVI, POR, EQU, RUF, RUW, SUF, SUW | | |

BA – Bosna in Hercegovina | BA-0 | Vsa država | - | | |

BG- Bolgarija | BG-0 | Vsa država | EQU | | |

BG-1 | Province Varna, Dobrich, Silistra, Choumen, Targovitchte, Razgrad, Rousse, V.Tarnovo, Gabrovo, Pleven, Lovetch, Plovdic, Smolian, Pasardjik, Sofija okrožje, Sofija mesto, Pernik, Kustendil, Blagoevgrad, Vratza, Montana in Vidin | BOV, OVI | | |

BG-2 | Province Bourgas, Jambol, Sliven, Starazagora, Hasskovo and Kardjali, razen 20-kilometrskega koridorja na meji s Turčijo | | | |

BH – Bahrajn | BH-0 | Vsa država | - | | |

BR – Brazilija | BR-0 | Vsa država | EQU | | |

BR-1 | Države Paraná, Minas Gerais (razen regionalnih delegacij Oliveira, Passos, São Gonçalo de Sapucai, Setelagoas in Bambuí), São Paulo, Espíritu Santo, Mato Grosso do Sul (razen mestnih občin Sete Quedas, Sonora, Aquidauana, Bodoqueno, Bonito, Caracol, Coxim, Jardim, Ladario, Miranda, Pedro Gomes, Porto Murtinho, Rio Negro, Rio Verde of Mato Grosso in Corumbá), Santa Catarina, Goias in regionalne enote Cuiaba (razen mestnih občin San Antonio de Leverger, Nossa Senhora do Livramento, Pocone in Barão de Melgaço), Caceres (razen mestne občine Caceres), Lucas do Rio Verde, Rondonopolis (razen mestne občine Itiquiora), Barra do Garça in Barra do Burges v Mato Grossu. | BOV | A | 1 in 2 |

BR-2 | Država Rio Grande do Sul | BOV | A | 1 in 2 |

BR-3 | Država Mato Grosso do Sul, mestna občina Sete Quedas | BOV | A | 1 in 2 |

BW – Bocvana | BW-0 | Vsa država | EQU, EQW | | |

BW-1 | Cone pod veterinarskim nadzorom bolezni 5, 6, 7, 8, 9 in 18 | BOV, OVI, | F | 1 in 2 |

BW-2 | Cone pod veterinarskim nadzorom bolezni 10, 11, 12, 13 in 14 | BOV, OVI, | F | 1 in 2 |

BY – Belorusija | BY-0 | Vsa država | - | | |

BZ – Belize | BZ-0 | Vsa država | BOV, EQU | | |

CA – Kanada | CA-0 | Vsa država | BOV, OVI, POR, EQU, SUF, SUW RUF, RUW, | | |

CH – Švica | CH-0 | Vsa država | BOV, OVI, POR, EQU, RUF, RUW, SUF, SUW | | |

CL – Čile | CL-0 | Vsa država | BOV, OVI, POR, EQU, RUF, RUW | | |

CN – Kitajska (Ljudska republika) | CN-0 | Vsa država | - | | |

CO – Kolumbija | CO-0 | Vsa država | EQU | | |

CO-1 | Cona med mejami od točke, kjer se reka Murri izliva v reko Atrato, navzdol po toku reke Atrato do njenega iztoka v Atlantik, od te točke do meje s Panamo, ob obali Atlantika, do Cabo Tiburón; od te točke do Pacifika, po meji med Kolumbijo in Panamo, od te točke do ustja reke Valle, ob obali Pacifika, in od te točke po ravni črti do točke, kjer se reka Murri izteka v reko Atrato. | BOV | A | 2 |

CO-2 | Mestne občine Arboletas, Necocli, San Pedro de Urah, Turbo, Apartado, Chigorodo, Mutata, Daheiba, Uramita, Murindo, Riosucio (desni breg reke Atrato) in Frontino. | EQU | | |

CO-3 | Cona med mejami od ustja reke Sinu ob Atlantiku, po toku navzgor po reki Sinu do njenega izvira v Alto Paramillo, od te točke do Puerto Rey ob Atlantiku, po meji med departmajema Antiquia in Córdoba, in od te točke do ustja reke Sinu ob obali Atlantika. | BOV | A | 2 |

CR – Kostarika | CR-0 | Vsa država | BOV, EQU | | |

CU – Kuba | CU-0 | Vsa država | BOV, EQU | | |

CY – Ciper | CY-0 | Vsa država | BOV, OVI, POR, EQU, RUF, RUW, SUF, SUW | | |

CZ –Češka | CZ-0 | Vsa država | BOV, OVI, EQU, | | |

CZ-1 | Vsa država, razen provinc Kromeriz, Vyskov, Hodonin, Uherske, Hradiste, Zlin in Vsetin | SUW | | |

DZ – Alžirija | DZ-0 | Vsa država | - | | |

EE – Estonija | EE-0 | Vsa država | RUW, RUF | | |

POR | D | |

ET – Etiopija | ET-0 | Vsa država | - | | |

FK – Falklandski otoki | FK-0 | Vsa država | BOV, OVI, EQU | | |

GL – Grenlandija | GL-0 | Vsa država | BOV, OVI, EQU, RUF, RUW | | |

GT – Gvatemala | GT-0 | Vsa država | BOV, EQU | | |

HK – Hongkong | HK-0 | Vsa država | - | | |

HN – Honduras | HN-0 | Vsa država | BOV, EQU | | |

HR – Hrvaška | HR-0 | Vsa država | BOV, OVI, EQU, RUF, RUW | | |

HU – Madžarska | HU-0 | Vsa država | BOV, POR, OVI, EQU, RUW, RUF, SUF | | |

SUW | C | |

IL – Izrael | IL-0 | Vsa država | - | | |

IN – Indija | IN-0 | Vsa država | - | | |

IS – Islandija | IS-0 | Vsa država | BOV, OVI, EQU | | |

KE – Kenija | KE-0 | Vsa država | - | | |

LT – Litva | LT-0 | Vsa država | BOV, OVI, EQU, RUW, RUF | | |

POR | D | |

LV – Latvija | LV-0 | Vsa država | RUW, RUF | | |

MA – Maroko | MA-0 | Vsa država | EQU | | |

MG –Madagaskar | MG-0 | Vsa država | - | | |

MK – Nekdanja jugoslovanska republika Makedonija [1] | MK-0 | Vsa država | OVI, EQU | | |

MT – Malta | MT-0 | Vsa država | BOV, POR, EQU | | |

MU - Mauritius | MU-0 | Vsa država | - | | |

MX – Mehika | MX-0 | Vsa država | BOV, EQU | | |

NA – Namibija | NA-0 | Vsa država | EQU, EQW | | |

NA-1 | Južno od kordonskih ograj, ki potekajo od Palgrave Pointa na zahodu, do Gama na vzhodu | BOV, OVI, | F | 2 |

NC – Nova Kaledonija | NC-0 | Vsa država | BOV, RUF, RUW | | |

NI – Nikaragva | NI-0 | Vsa država | - | | |

NZ – Nova Zelandija | NZ-0 | Vsa država | V skladu z Odločbo Komisije 2003/56/ES | | |

PA – Panama | PA-0 | Vsa država | BOV, EQU | | |

PL – Poljska | PL-0 | Vsa država | BOV, OVI, EQU, RUW, RUF | | |

POR | D | |

PY – Paragvaj | PY-0 | Vsa država | EQU | | |

PY-1 | Območji Chaco central in San Pedro | BOV | A & F | 1 in 2 |

RO – Romunija | RO-0 | Vsa država | BOV, OVI, EQU, RUW, RUF | | |

RU – Ruska federacija | RU-0 | Vsa država | - | | |

RU-1 | Regija Murmansk (Murmanskaya oblast) | RUF | | |

SCG – Srbija in Črna Gora | SCG-0 | Vsa država | EQU | | |

SCG-1 | Vsa država razen regije Kosovo in Metohija | BOV, OVI | | |

SI – Slovenija | SI-0 | Vsa država | BOV, OVI, EQU, RUW, RUF | | |

K – Slovaška | SK-0 | Vsa država | | | |

SK-1 | Okrožne uprave za veterinarstvo in prehrano (District Veterinary and Food Administrations (DVFA)) Trnava (ki zajema okrožji Piešťany, Hlohovec in Trnava); Levice (ki zajema okrožje Levice); Nitra (ki zajema okrožji Nitra in Zlaté Moravce); Topoľčany (ki zajema okrožje Topoľčany); Nové Mesto nad Váhom (ki zajema okrožje Nové Mesto nad Váhom); Trenčín (ki zajema okrožji Trenčín in Bánovce nad Bebravou) Prievidza (ki zajema okrožji Prievidza in Partizánske); Púchov (ki zajema okrožji Púchov in Ilava); Žiar nad Hronom (ki zajema okrožja Žiar nad Hronom, Žarnovica in Banská Štiavnica); Zvolen (ki zajema okrožji Zvolen in Detva); Banská Bystrica (ki zajema okrožji Banská Bystrica in Brezno). | BOV, OVI, EQU, RUW, RUF | | |

SK-2 | Okrožne uprave za veterinarstvo in prehrano (District Veterinary and Food Administrations (DVFA)) Bratislava mesto (ki zajema okrožja Bratislava I., II., III., IV. in V.); Senec (ki zajema okrožja Senec, Pezinok in Malacky); Dunajská Streda (ki zajema okrožje Dunajská Streda); Galanta (ki zajema okrožje Galanta); Senica (ki zajema okrožji Senica in Skalica); Nové Mesto nad Váhom (ki zajema okrožje Myjava); Púchov (ki zajema okrožje Považská Bystrica); Nové Zámky (ki zajema okrožje Nové Zámky); Komárno (ki zajema okrožje Komárno); Šaľa (ki zajema okrožje Šaľa); Žilina (ki zajema okrožji Žilina in Bytča); Dolný Kubín (ki zajema okrožja Dolný Kubín, Tvrdošín in Námestovo); Martin (ki zajema okrožji Martin in Turčianske Teplice); Liptovský Mikuláš (ki zajema okrožji Liptovský Mikuláš in Ružomberok); Lučenec (ki zajema okrožji Lučenec in Poltár); Veľký Krtíš (ki zajema okrožje Veľký Krtíš); Rimavská Sobota (ki zajema okrožji Rimavská Sobota in Revúca); Zvolen (ki zajema okrožje Krupina); Poprad (ki zajema okrožja Poprad, Kežmarok in Levoča); Prešov (ki zajema okrožji Prešov in Sabinov); Bardejov (ki zajema okrožje Bardejov); Vranov nad Topľou (ki zajema okrožje Vranov nad Topľou); Svidník (ki zajema okrožji Svidník in Stropkov); Humenné (ki zajema okrožja Humenné, Medzilaborce in Snina); Stará Ľubovňa (ki zajema okrožje Stará Ľubovňa); Košice – mesto (ki zajema okrožja Košice I., II., III. in IV.); Košice – okolie (ki zajema okrožje Košice – okolie); Michalovce (ki zajema okrožji Michalovce in Sobrance); Rožňava (ki zajema okrožje Rožňava); Spišská Nová Ves (ki zajema okrožji Spišská Nová Ves in Gelnica) in Trebišov (ki zajema okrožje Trebišov). | BOV, OVI, EQU, RUW, RUF, POR | D | |

El Salvador | SV-0 | Vsa država | - | | |

SZ – Svazi | SZ-0 | Vsa država | EQU, EQW | | |

SZ-1 | Območje zahodno od ograj na "rdeči črti", ki se razprostira proti severu od reke Usutu do državne meje z Južno Afriko, zahodno od Nkalashane, razen območij pod veterinarskim nadzorom zaradi slinavke in parkljevke in cepljenja, uradno objavljenih v uradnem listu z uradno objavo št. 51 iz leta 2001 | BOV, RUF, RUW | F | 2 |

TH – Tajska | TH-0 | Vsa država | - | | |

TN – Tunizija | TN-0 | Vsa država | - | | |

TR – Turčija | TR-0 | Vsa država | - | | |

TR-1 | Province Amasya, Ankara, Aydin, Balikesir, Bursa, Cankiri, Corum, Denizli, Izmir, Kastamonu, Kutahya, Manisa, Usak, Yozgat in Kirikkale | EQU | | |

UA – Ukrajina | UA-0 | Vsa država | - | | |

US – Združene države | US-0 | Vsa država | BOV, OVI, POR, EQU,, SUF, SUW,RUF, RUW | | |

UY – Urugvaj | UY-0 | Vsa država | EQU | | |

BOV, | A | 1 |

OVI | B | 1 in 2 |

ZA – Južna Afrika | ZA-0 | Vsa država | EQU, EQW | | |

ZA-1 | Vsa država, razen: - dela območja pod nadzorom zaradi slinavke in parkljevke, ki se nahaja v veterinarskih regijah Mpumalanga in Northern provinces, v distriktu Ingwavuma veterinarske regije Natal in v obmejnem območju z Bocvano vzhodno od zemljepisne dolžine 28, in- distrikt Camperdown, v provinci KwaZuluNatal | BOV, OVI, | F | 2 |

ZW – Zimbabve | ZW-0 | Vsa država | - | | |

Posebni pogoji iz stolpca 6

Koda ozemlja | Veterinarsko spričevalo | Časovna obdobja/datumi, ko je dovoljen ali ni dovoljen uvoz v Skupnost glede na datume zakola/uplenitve živali, iz katerih je pridobljeno meso |

Vzorec | PJ | | |

AR-1 | BOV | A | Do in vključno z 31. januarjem 2002 | Ni dovoljen |

Po in vključno s 1. februarjem 2002 | Dovoljen |

AR-2 | BOV | A | Do in vključno z 8. marcem 2002 | Ni dovoljen |

Po in vključno z 9. marcem 2002 | Dovoljen |

AR-3 | BOV | A | Do in vključno s 26. marcem 2002 | Ne obstaja |

Po in vključno s 27. marcem 2002 | Dovoljen |

AR-4 | BOV, OVI, RUM, RUF | - | Do in vključno z 28. februarjem 2002 | Ni dovoljen |

Po in vključno s 1. marcem 2002 | Dovoljen |

AR-5 | BOV | A | Do in vključno z 10. julijem 2003 | Dovoljen |

Po in vključno z 11. julijem 2003 | Ni dovoljen |

AR-6 | BOV | A | Do in vključno s 4. septembrom 2003 | Dovoljen |

Po in vključno s 5. septembrom 2003 | Ni dovoljen |

BR-2 | BOV | A | Do in vključno s 30. novembrom 2001 | Ni dovoljen |

Po in vključno s 1. decembrom 2001 | Dovoljen |

BR-3 | BOV | A | Do in vključno z 31. oktobrom 2002 | Dovoljen |

Po in vključno s 1. novembrom 2002 | Ni dovoljen |

BW-1 | BOV, OVI, RUM, RUF | A | Do in vključno s 7. julijem 2002 | Ni dovoljen |

Po in vključno z 8. julijem do 23. decembrom 2002 | Dovoljen |

Po in vključno s 24. decembrom 2002 do | Ni dovoljen |

Po in vključno s 7. junijem 2003 | Dovoljen |

BW-2 | BOV, OVI, RUM, RUF | A | Do in vključno s 6. marcem 2002 | Ni dovoljen |

Po in vključno s 7. marcem 2002 | Dovoljen |

PY-1 | BOV | A | Do in vključno z 31. avgustom 2002 | Ni dovoljen |

Po in vključno s 1. septembrom 2002 do 19. februarja 2003 | Dovoljen |

Po in vključno z 20. februarjem 2003 | Ni dovoljen |

UY-0 | BOV, OVI | A | Do in vključno z 31. oktobrom 2001 | Ni dovoljen |

Po in vključno s 1. novembrom 2001 | Dovoljen |

"1" ::

"2" ::

Omejitve za posamezne kategorije

Ni dovoljeno za drobovino (razen prepone in žvekalnih mišic goveda).

DEL 2

Vzorčna veterinarska spričevala

Vzorčna veterinarska spričevala:

"BOV" :: Vzorčno veterinarsko spričevalo za sveže meso domačega goveda (Bos taurus, Bison bison, Bubalus bubalis in njihovih križancev)

"POR" :: Vzorčno veterinarsko spričevalo za sveže meso domačih prašičev (Sus scrofa)

"OVI" :: Vzorčno veterinarsko spričevalo za sveže meso domačih ovac (Ovis aries) in koz (Capra hircus)

"EQU" :: Vzorčno veterinarsko spričevalo za sveže meso domačih kopitarjev (Equus caballus, Equus asinus in njihovih križancev)

"RUF" :: Vzorčno veterinarsko spričevalo za sveže meso nedomače gojene divjadi, razen divjih prašičev in kopitarjev

"RUW" :: Vzorčno veterinarsko spričevalo za sveže meso nedomače divjadi, razen divjih prašičev in kopitarjev

"SUF" :: Vzorčno veterinarsko spričevalo za sveže meso nedomačih gojenih prašičev

"SUW" :: Vzorčno veterinarsko spričevalo za sveže meso nedomačih divjih prašičev

"EQW" :: Vzorčno veterinarsko spričevalo za sveže meso nedomačih divjih kopitarjev

PJ (Posebna jamstva):

"A" :: jamstva glede kondicioniranja, merjenja pH in izkoščevanja svežega mesa, razen drobovine, certificiranega v skladu z vzorčnimi veterinarskimi spričevali BOV (točka 10.6), OVI (točka 10.6), RUF (točka 10.7) in RUW (točka 10.4)

"B" :: jamstva glede kondicionirane obrezane drobovine, kakor je opisna v vzorčnem veterinarskem spričevalu BOV (točka 10.6)

"C" :: jamstva glede laboratorijskih testov za klasično prašičjo kugo na trupih, iz katerih je bilo pridobljeno sveže meso, certificirano v skladu z vzorčnim veterinarskim spričevalom SUW (točka 10.3 a)

"D" :: jamstva glede hranjenja s pomijami na gospodarstvu(ih) izvora živali, iz katerih je bilo pridobljeno sveže meso, certificirano v skladu z vzorčnim veterinarskim spričevalom POR (točka 10.3 (d))

"E" :: jamstva glede testov za tuberkulozo na živalih, iz katerih je bilo pridobljeno sveže meso, certificirano v skladu z vzorčnim veterinarskim spričevalom BOV (točka 10.4 (d))

"F" :: jamstva glede kondicioniranja in izkoščevanja svežega mesa, razen drobovine, certificiranega v skladu z vzorčnimi veterinarskimi spričevali BOV (točka 10.6), OVI (točka 10.6), RUF (točka 10.7) in RUW (točka 10.4)

Opombe

(a) Veterinarska spričevala pripravi država izvoznica na podlagi vzorčnih spričeval v tem delu 2 Priloge II, v skladu z obliko in zgradbo vzorčnega spričevala za zadevno meso. Vsebovati morajo, v istem zaporedju kot v vzorčnem spričevalu, potrdila, ki se zahtevajo za vsako tretjo državo in, če je primerno, tista posebna jamstva, ki se zahtevajo za tretjo državo izvoznico ali njen del.

(b) Posebno in edinstveno zdravstveno spričevalo je treba pripraviti za meso, ki se izvaža z enega samega ozemlja, navedenega v stolpcih 2 in 3 dela 1 Priloge II, ki se pošilja v isti namembni kraj in prevaža z istim železniškim vagonom, tovornjakom, letalom ali ladjo.

(c) Originalni izvod vsakega spričevala mora biti pripravljen na enem samem listu papirja, obojestransko, če pa je potrebnega več besedila, mora biti pripravljen tako, da vse potrebne strani spričevala tvorijo nedeljivo celoto.

(d) Spričevalo se pripravi vsaj v enem uradnem jeziku države članice EU, v kateri se bo izvajal inšpekcijski pregled na mejni kontrolni točki, in namembne države članice EU. Omenjene države članice lahko po potrebi dovolijo uporabo drugih jezikov, ki jih spremlja uradni prevod.

(e) Če se zaradi označitve posameznih delov pošiljke (seznam v točki 8.3 vzorčnega spričevala) k spričevalu priložijo dodatne strani, je treba šteti, da so sestavni del originalnega izvoda spričevala, če je vsaka stran označena s podpisom in žigom uradnega veterinarja, ki izvaja certificiranje.

(f) Če spričevalo, v katerem so dodatni seznami iz (e), obsega več kot eno stran, mora biti vsaka stran oštevilčena – (številka strani) od (celotno število strani) – na dnu, in označena s kodo spričevala, ki jo določi pristojni organ, na vrhu.

(g) Originalni izvod spričevala mora izpolniti in podpisati uradni veterinar. V ta namen pristojni organi države izvoznice zagotovijo, da se upoštevajo načela certificiranja, enakovredna tistim, predpisanim v Direktivi Sveta 96/93/ES.

Podpis mora biti druge barve kot tisk. Isto pravilo velja za žige, razen reliefnih in vodnih žigov.

(h) Originalni izvod spričevala mora spremljati pošiljko do prispetja na mejno kontrolno točko EU.

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

"

[1] Spričevalo ni predpisano in uvoz sveežga mesa ni dovoljen.

--------------------------------------------------

PRILOGA B

"

„PRILOGA I

Opis ozemelj tretjih držav, odobrenih za izvoz v Skupnost

Država | Koda ozemlja | Verzija | Opis ozemlja |

Brazilija | BR-1 | – | Kakor je opisano v Prilogi I k Odločbi Komisije 94/984/ES [1](kakor je nazadnje spremenjena) |

Vsaka država, navedena v prvem stolpcu Priloge II | ISO-koda, kakor je navedena v prvem stolpcu Priloge II | | Vsa država |

PRILOGA II

Pogoji za zdravstveno varstvo in javnozdravstveno varstvo, ki se zahtevajo v skladu z ustreznim vzorčnim veterinarskim spričevalom

Država | Koda ozemlja | Divje ptice | Leporidi (kunci in zajci) | Divji kopenski sesalci, razen leporidov ter parkljarjev in kopitarjev |

divje ptice | gojene ptice | divji kunci | domači kunci | BM [1] | BB [2] |

MC [1] | SC [2] | MC [1] | SC [2] | MC [1] | SC [2] | MC [1] | SC [2] |

AR | Argentina | AR | D | 8 | I | | C | | H | - |

AU | Avstralija | AU | - | | - | | C | | H | | E |

BG | Bolgarija | BG | D | | I | | C | | H | | - |

BR | Brazilija | BR | - | | - | | C | | H | | - |

BR-1 | D | 8 | I | | C | | H | | - |

CA | Kanada | CA | D | 8 | I | | C | | H | | E |

CH | Švica | CH | D | | I | | C | | H | | - |

CL | Čile | CL | D | 8 | I | | C | | H | | - |

CY | Ciper | CY | D | 8 | I | | C | | H | | - |

CZ | Češka | CZ | D | | I | | C | | H | | - |

EE | Estonija | EE | - | | - | | C | | H | | E |

GL | Grenlandija | GR | D | | - | | C | | H | | E |

HR | Hrvaška | HR | D | | I | | C | | H | | - |

HU | Madžarska | HU | D | | I | | C | | H | | - |

IL | Izrael | IL | D | 8 | I | | C | | H | | - |

LT | Litva | LT | D | | I | | C | | H | | E |

LV | Latvija | LV | - | | - | | C | | H | | E |

NZ | Nova Zelandija | NZ | D | 8 | I | | C | | H | | E |

PL | Poljska | PL | D | | I | | C | | H | | - |

RO | Romunija | RO | D | | I | | C | | H | | E |

RU | Rusija | RU | - | | - | | C | | H | | E |

SI | Slovenija | SI | D | | I | | C | | H | | - |

SK | Slovaška | SK | D | | I | | C | | H | | - |

TH | Tajska | TH | D | 8 | I | | C | | H | | - |

TN | Tunizija | TN | D | 8 | I | | C | | H | | - |

US | Združene države | US | D | 8 | I | | C | | H | | - |

Katera koli druga tretja država, navedena na seznamu v delu 1 Priloge II k Odločbi 79/542/EGS, kakor je nazadnje spremenjena. | - | | - | | C | | H | | - |

MC SC "

[1] UL L 378, 31.12.1994, str. 11.

[1] vzorčno spričevalo, ki ga je treba izpolniti. Črke (C, H, E) v tabeli se navezujejo na vzorčno spričevalo, kakor je opisano v Prilogi III k tej odločbi, ki se uporabi za vsako posamezno kategorijo mesa. Pomišljaj "-" pomeni, da izvoz mesa ni dovoljen.

[2] posebni pogoji. Številke v tabeli se navezujejo na posebne pogoje, ki jih mora zagotoviti država izvoznica, kakor je opisano v Prilogi IV k tej odločbi. Država izvoznica jih mora vpisati v Oddelek V ustreznega vzorčnega spričevala, predpisanega v Prilogi III k tej odločbi.

--------------------------------------------------

Top