EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010L0012

Direktiva Sveta 2010/12/EU z dne 16. februarja 2010 o spremembi direktiv 92/79/EGS, 92/80/EGS in 95/59/ES glede strukture in stopnje trošarine, ki velja za predelani tobak, ter Direktive 2008/118/ES

OJ L 50, 27.2.2010, p. 1–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 063 P. 290 - 296

No longer in force, Date of end of validity: 12/02/2023; razveljavil 32020L0262

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2010/12/oj

27.2.2010   

SL

Uradni list Evropske unije

L 50/1


DIREKTIVA SVETA 2010/12/EU

z dne 16. februarja 2010

o spremembi direktiv 92/79/EGS, 92/80/EGS in 95/59/ES glede strukture in stopnje trošarine, ki velja za predelani tobak, ter Direktive 2008/118/ES

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti člena 113 Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije,

ob upoštevanju mnenja Evropskega parlamenta (1),

ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora (2),

v skladu s posebnim zakonodajnim postopkom,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V skladu s členom 4 Direktive Sveta 92/79/EGS z dne 19. oktobra 1992 o približevanju davkov na cigarete (3) in členom 4 Direktive Sveta 92/80/EGS z dne 19. oktobra 1992 o približevanju davkov na predelani tobak razen cigaret (4) je bil opravljen poglobljen pregled stopenj in strukture trošarin za tobačne izdelke. Ta pregled je vključeval določbe Direktive Sveta 95/59/ES z dne 27. novembra 1995 o davkih, razen prometnih davkov, ki vplivajo na porabo tobačnih izdelkov (5).

(2)

Za zagotovitev pravilnega delovanja notranjega trga in hkrati visoke ravni varovanja zdravja, kakor zahteva člen 168 Pogodbe, in ob upoštevanju, da lahko tobačni izdelki resno škodujejo zdravju in da je Unija pogodbenica Okvirne konvencije SZO o nadzoru tobaka (FCTC), bi bilo treba na področju davčne zakonodaje Unije o tobačnih izdelkih uvesti različne spremembe. Te spremembe bi morale upoštevati prevladujoče obstoječe stanje za vsakega od različnih tobačnih izdelkov.

(3)

Glede cigaret bi bilo treba ureditev poenostaviti, da bi vzpostavili nevtralne konkurenčne pogoje za proizvajalce, zmanjšali delitev trgov tobaka in pripomogli k uresničevanju ciljev na področju zdravja. V ta namen bi bilo treba nadomestiti koncept najbolje prodajane cenovne kategorije; s ceno povezana najnižja zahteva bi se morala nanašati na ponderirano povprečno maloprodajno ceno, medtem ko bi se moral najnižji denarni znesek uporabljati za vse cigarete. Iz istih razlogov bi morala ponderirana povprečna maloprodajna cena prav tako služiti kot osnova za merjenje pomena specifične trošarine znotraj celotne davčne obremenitve.

(4)

Brez poseganja v mešano davčno strukturo in najvišji možni delež specifičnega delnega zneska na celotno davčno obremenitev bi morale imeti države članice na voljo učinkovitejša sredstva za zaračunavanje specifične ali minimalne trošarine za cigarete, da bi na ta način zagotovili, da bi se v Uniji uporabljal vsaj določen najnižji znesek obdavčitve.

(5)

Kar zadeva drobno rezani tobak za zvijanje cigaret, bi bilo treba s ceno povezane najnižje zahteve Unije izraziti tako, da bi bili njihovi učinki podobni tistim v zvezi s cigaretami, in za izhodišče vzeti njihovo ponderirano povprečno maloprodajno ceno.

(6)

Analizirane so bile spremembe cen in stopnje trošarin, zlasti za cigarete kot zdaleč najbolj pomembno skupino tobačnih izdelkov, kakor tudi za drobno rezani tobak, namenjen za zvijanje cigaret. Analiza kaže, da so med državami članicami še vedno znatne razlike, ki lahko motijo delovanje notranjega trga. Večja skladnost davčnih stopenj, ki se uporabljajo v državah članicah, bi pripomogla k zmanjševanju goljufij in tihotapljenja v Uniji.

(7)

Večja skladnost bi prav tako pripomogla k zagotavljanju visoke ravni varovanja človekovega zdravja. Stopnja obdavčenja je vsekakor glavni dejavnik v ceni tobačnih izdelkov, ki posledično vpliva na kadilske navade potrošnikov. Goljufije in tihotapljenje spodkopavajo na podlagi davkov oblikovane višine cen, zlasti cigaret in drobno rezanega tobaka, namenjenega za zvijanje cigaret, in tako ogrožajo doseganje ciljev nadzora nad tobakom in varovanja zdravja.

(8)

Da bi dosegli večjo skladnost in zmanjšali porabo, bi bilo torej treba v Uniji zvišati najnižje stopnje obdavčenja za cigarete in drobno rezani tobak, namenjen za zvijanje cigaret.

(9)

Najnižje stopnje za drobno rezani tobak, namenjen za zvijanje cigaret, je treba približati najnižjim stopnjam, ki se uporabljajo za cigarete, da bi bolje upoštevali stopnjo konkurence, ki obstaja med obema izdelkoma in ki se odraža v vzorcu porabe potrošnikov, kakor tudi njihovo enako škodljivost.

(10)

S prehodnimi obdobji bi bilo treba državam članicam omogočiti nemoteno prilagajanje novim stopnjam skupne trošarine in tako omejiti možne stranske učinke.

(11)

Da ne bi škodovali gospodarskemu in socialnemu ravnovesju na Korziki, je bistveno in upravičeno, da se do 31. decembra 2015 podaljša odstopanje, ki Franciji omogoča, da za cigarete in drug predelan tobak, ki je sproščen v porabo na Korziki, uporabi stopnjo trošarine, ki je nižja od nacionalne stopnje. Davčne predpise za predelan tobak, sproščen v porabo na Korziki, bi bilo treba do tega datuma v celoti uskladiti s predpisi, ki veljajo za celinsko Francijo, pri čemer se je treba izogniti nenadni spremembi in trošarino, ki se trenutno obračunava za cigarete in drobno rezani tobak za zvijanje cigaret na Korziki, postopoma zvišati.

(12)

Da bi se izognili izkrivljanju konkurence, nesprejemljivemu preusmerjanju v trgovini in s tem izgubi prihodka za tiste države članice, v katerih visoke trošarine predstavljajo pomemben vir prihodkov in so hkrati v rabi iz zdravstvenih razlogov, se zdi, da je tem državam treba dovoliti, da uporabijo količinske omejitve za cigarete, ki se lahko vnesejo na njihovo ozemlje brez dodatnega plačila trošarin iz držav članic, ki koristijo prehodna obdobja. Takšno odobritev omejitev je primerno prilagoditi ob upoštevanju stopnje, ki jo bo dosegla obvezna splošna najnižja obdavčitev, in težav, ki jih imajo lahko države članice, ki so upravičene do odstopanj, zaradi nižje obdavčitve v drugih državah članicah v procesu postopnega prilagajanja obvezni splošni najnižji stopnji obdavčitve.

(13)

Da bi se izognili padcu vrednosti najnižjih stopenj dajatev v Uniji za cigare, cigarilose in tobak za kajenje, razen za drobno rezani tobak, namenjen za zvijanje cigaret, je treba zvišati najnižje stopnje, izražene v določenem znesku.

(14)

Zaradi enotnega in pravičnega obdavčenja je treba opredelitev cigaret, cigar in cigarilosov ter drugega tobaka za kajenje prilagoditi tako, da se zvitki tobaka, ki se lahko glede na svojo dolžino štejejo kot dve cigareti ali več cigaret, za trošarinske namene obravnavajo kot dve cigareti ali več cigaret; da se vrsta cigare, ki je v številnih pogledih podobna cigareti, za trošarinske namene obravnava kot cigareta; da se tobak za kajenje, ki je v številnih pogledih podoben drobno rezanemu tobaku za zvijanje cigaret, za trošarinske namene obravnava kot drobno rezani tobak; in da so „tobačni odpadki“ jasno opredeljeni. Zaradi gospodarskih težav, ki bi jih takojšnje izvajanje lahko povzročilo zadevnim nemškim in madžarskim nosilcem dejavnosti, bi bilo treba Zvezni republiki Nemčiji in Republiki Madžarski dovoliti, da izvajanje te nove opredelitve cigar in cigarilosov preložita do 1. januarja 2015.

(15)

V skladu s točko 34 Medinstitucionalnega sporazuma o boljši pripravi zakonodaje (6) se države članice poziva, da za lastne potrebe in v interesu Unije pripravijo tabele, ki naj kar najbolj nazorno prikazujejo korelacijo med to direktivo in ukrepi za prenos, ter da te tabele objavijo.

(16)

Zato bi bilo treba skladno s tem spremeniti direktive 92/79/EGS, 92/80/EGS, 95/59/ES in Direktivo Sveta 2008/118/ES z dne 16. decembra 2008 o splošnem režimu za trošarino (7)

SPREJEL NASLEDNJO DIREKTIVO:

Člen 1

Direktiva 92/79/EGS se spremeni:

1.

Člen 2 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 2

1.   Skupna trošarina (specifična trošarina in trošarina ad valorem brez DDV) za cigarete znaša vsaj 57 % ponderirane povprečne maloprodajne cene cigaret, sproščenih v porabo. Trošarina ne sme biti nižja od 64 EUR za 1 000 cigaret ne glede na ponderirano povprečno maloprodajno ceno.

Vendar državam članicam, ki obračunavajo trošarino v višini najmanj 101 EUR za 1 000 cigaret na podlagi ponderirane povprečne maloprodajne cene, ni treba upoštevati zahteve glede 57 % iz prvega pododstavka.

2.   Od 1. januarja 2014 skupna trošarina za cigarete znaša vsaj 60 % ponderirane povprečne maloprodajne cene cigaret, sproščenih v porabo. Trošarina ne sme biti nižja od 90 EUR za 1 000 cigaret ne glede na ponderirano povprečno maloprodajno ceno.

Vendar državam članicam, ki obračunavajo trošarino v višini najmanj 115 EUR za 1 000 cigaret na podlagi ponderirane povprečne maloprodajne cene, ni treba upoštevati zahteve glede 60 % iz prvega pododstavka.

Bolgariji, Estoniji, Grčiji, Latviji, Litvi, Madžarski, Poljski in Romuniji se za izpolnitev zahtev iz prvega in drugega pododstavka dovoli prehodno obdobje do 31. decembra 2017.

3.   Ponderirana povprečna maloprodajna cena se izračuna glede na skupno vrednost vseh cigaret, sproščenih v porabo, ki temelji na maloprodajni ceni, vključno z vsemi davki, deljeno s skupno količino cigaret, sproščenih v porabo. Vsako leto se jo določi najkasneje do 1. marca na podlagi podatkov o skupni količini cigaret, sproščenih v porabo v prejšnjem koledarskem letu.

4.   Države članice postopno zvišujejo trošarine, tako da bodo lahko izpolnile zahteve iz odstavka 2 do datumov, ki so v njem določeni.

5.   Komisija enkrat na leto objavi vrednost eura v nacionalnih valutah, ki se uporablja pri določanju zneskov skupne trošarine.

Uporabijo se menjalni tečaji, ki veljajo prvi delovni dan v oktobru in so objavljeni v Uradnem listu Evropske unije. Navedeni menjalni tečaji se uporabljajo od 1. januarja naslednjega koledarskega leta.

6.   Države članice lahko ohranijo zneske trošarin, veljavne ob letni prilagoditvi iz odstavka 5, če bi se trošarine v nacionalni valuti zaradi pretvorbe zneskov trošarin, izraženih v eurih, zvišale za manj kot 5 % ali manj kot 5 EUR, pri čemer je odločilen nižji znesek.“

2.

Člen 2a se nadomesti z naslednjim:

„Člen 2a

1.   Če se skupna trošarina zaradi spremembe ponderirane povprečne maloprodajne cene cigaret v državi članici zniža pod ravni, določene v prvem stavku člena 2(1) in prvem stavku člena 2(2), lahko ta država članica prilagoditev te trošarine preloži do 1. januarja drugega leta po letu, v katerem je prišlo do spremembe.

2.   Kadar država članica zviša stopnjo davka na dodano vrednost za cigarete, lahko skupno trošarino zniža do višine zneska, izraženega v odstotku ponderirane povprečne maloprodajne cene, ki je enak znesku zvišanja stopnje davka na dodano vrednost, prav tako izraženem v odstotku ponderirane povprečne maloprodajne cene, tudi če se skupna trošarina zaradi te prilagoditve zniža pod raven, izraženo v odstotku ponderirane povprečne maloprodajne cene, kot je določena v prvem stavku člena 2(1) oziroma (2).

Vendar država članica to dajatev ponovno zviša tako, da do 1. januarja drugega leta po letu, v katerem je prišlo do znižanja, doseže vsaj take ravni.“

3.

Člen 3(4) se nadomesti z naslednjim:

„4.   Francija lahko z odstopanjem od člena 2 v obdobju od 1. januarja 2010 do 31. decembra 2015 še naprej uporablja znižano stopnjo trošarine za cigarete, ki so sproščene v porabo v departmajih Korzike, do letne kvote 1 200 ton. Znižana stopnja znaša:

do 31. decembra 2012 najmanj 44 % cene za cigarete najbolje prodajane cenovne kategorije v teh departmajih,

od 1. januarja 2013 najmanj 50 % ponderirane povprečne maloprodajne cene cigaret, sproščenih v porabo. Trošarina ne sme biti nižja od 88 EUR za 1 000 cigaret ne glede na ponderirano povprečno maloprodajno ceno,

od 1. januarja 2015 najmanj 57 % ponderirane povprečne maloprodajne cene cigaret, sproščenih v porabo. Trošarina ne sme biti nižja od 90 EUR za 1 000 cigaret ne glede na ponderirano povprečno maloprodajno ceno.“

4.

Člen 4 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 4

1.   Vsaka štiri leta Komisija predloži Svetu poročilo in, kadar je to primerno, predlog v zvezi s stopnjami trošarine določenimi v tej direktivi in strukturo trošarine, kot je opredeljena v členu 16 Direktive Sveta 95/59/ES z dne 27. novembra 1995 o davkih, razen prometnih davkov, ki vplivajo na porabo tobačnih izdelkov (8).

Poročilo Komisije upošteva pravilno delovanje notranjega trga, dejansko vrednost stopenj trošarine in širše cilje Pogodbe.

2.   Poročilo iz odstavka 1 je pripravljeno predvsem na podlagi podatkov, ki jih predložijo države članice.

3.   Komisija v skladu s postopkom iz člena 43 Direktive Sveta 2008/118/ES z dne 16. decembra 2008 o splošnem režimu za trošarino (9) določi seznam statističnih podatkov potrebnih za poročilo, razen podatkov v zvezi s posameznimi fizičnimi ali pravnimi osebami. Seznam poleg podatkov, ki so državam članicam vselej na voljo, vsebuje samo podatke, katerih zbiranje ne pomeni nesorazmerne administrativne obremenitve za države članice.

4.   Komisija ne objavi ali kako drugače razkrije teh podatkov, če bi to lahko povzročilo razkritje poslovne, industrijske ali poklicne skrivnosti.

Člen 2

Direktiva 92/80/EGS se spremeni:

1.

Členu 3(1) se dodajo naslednji pododstavki:

„Od 1. januarja 2011 znaša skupna trošarina (specifična trošarina in/ali trošarina ad valorem brez DDV) za drobno rezani tobak za kajenje, namenjen za zvijanje cigaret, vsaj 40 % ponderirane povprečne maloprodajne cene drobno rezanega tobaka za kajenje, namenjenega za zvijanje cigaret, ki je sproščen v porabo, ali najmanj 40 EUR za kilogram.

Od 1. januarja 2013 znaša skupna trošarina (specifična trošarina in/ali trošarina ad valorem brez DDV) za drobno rezani tobak za kajenje, namenjen za zvijanje cigaret, vsaj 43 % ponderirane povprečne maloprodajne cene drobno rezanega tobaka za kajenje, namenjenega za zvijanje cigaret, ki je sproščen v porabo, ali najmanj 47 EUR za kilogram.

Od 1. januarja 2015 znaša skupna trošarina (specifična trošarina in/ali trošarina ad valorem brez DDV) za drobno rezani tobak za kajenje, namenjen za zvijanje cigaret, vsaj 46 % ponderirane povprečne maloprodajne cene drobno rezanega tobaka za kajenje, namenjenega za zvijanje cigaret, ki je sproščen v porabo, ali najmanj 54 EUR za kilogram.

Od 1. januarja 2018 znaša skupna trošarina (specifična trošarina in/ali trošarina ad valorem brez DDV) za drobno rezani tobak za kajenje, namenjen za zvijanje cigaret, vsaj 48 % ponderirane povprečne maloprodajne cene drobno rezanega tobaka za kajenje, namenjenega za zvijanje cigaret, ki je sproščen v porabo, ali najmanj 60 EUR za kilogram.

Od 1. januarja 2020 znaša skupna trošarina (specifična trošarina in/ali trošarina ad valorem brez DDV) za drobno rezani tobak za kajenje, namenjen za zvijanje cigaret, vsaj 50 % ponderirane povprečne maloprodajne cene drobno rezanega tobaka za kajenje, namenjenega za zvijanje cigaret, ki je sproščen v porabo, ali najmanj 60 EUR za kilogram.

Ponderirana povprečna maloprodajna cena se izračuna glede na skupno vrednost drobno rezanega tobaka za kajenje, namenjenega za zvijanje cigaret, sproščenega v porabo, ki temelji na maloprodajni ceni, vključno z vsemi davki, deljeno s skupno količino drobno rezanega tobaka za kajenje, namenjenega za zvijanje cigaret, ki je sproščen v porabo. Vsako leto se jo določi najkasneje do 1. marca na podlagi podatkov o skupni količini cigaret, sproščenih v porabo, v prejšnjem koledarskem letu.

Od 1. januarja 2011 znaša skupna trošarina, izražena v odstotku ali v obliki zneska za kilogram ali za dano število izdelkov, vsaj:

(a)

pri cigarah in cigarilosih 5 % maloprodajne cene, ki vključuje vse davke, ali 12 EUR za 1 000 izdelkov ali za kilogram;

(b)

pri tobaku za kajenje razen pri drobno rezanem tobaku za kajenje, namenjenim za zvijanje cigaret, 20 % maloprodajne cene, ki vključuje vse davke, ali 22 EUR za kilogram.“

2.

Člen 3(4) se nadomesti z naslednjim:

„4.   Francija lahko z odstopanjem od odstavka 1 v obdobju od 1. januarja 2010 do 31. decembra 2015 še naprej uporablja znižano stopnjo trošarine za predelan tobak razen cigaret, ki je sproščen v porabo v departmajih Korzike. Znižana stopnja znaša:

(a)

za cigare in cigarilose:

najmanj 10 % maloprodajne cene, ki vključuje vse davke;

(b)

za drobno rezani tobak za kajenje, namenjen za zvijanje cigaret:

do 31. decembra 2012 najmanj 27 % maloprodajne cene, ki vključuje vse davke,

od 1. januarja 2013 najmanj 30 % maloprodajne cene, ki vključuje vse davke,

od 1. januarja 2015 najmanj 35 % maloprodajne cene, ki vključuje vse davke;

(c)

za drug tobak za kajenje:

najmanj 22 % maloprodajne cene, ki vključuje vse davke.“

3.

Člen 4 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 4

1.   Komisija Svetu vsaka štiri leta predloži poročilo in po potrebi predlog o stopnjah in strukturi trošarin, določenih v tej direktivi.

Poročilo Komisije upošteva pravilno delovanje notranjega trga, dejansko vrednost stopenj trošarine in širše cilje Pogodbe.

2.   Poročilo iz odstavka 1 je pripravljeno predvsem na podlagi podatkov, ki jih predložijo države članice.

3.   Komisija v skladu s postopkom iz člena 43 Direktive Sveta 2008/118/ES z dne 16. decembra 2008 o splošnem režimu za trošarino (10) določi seznam statističnih podatkov, ki jih potrebuje za poročilo, razen podatkov v zvezi s posameznimi fizičnimi ali pravnimi osebami. Seznam poleg podatkov, ki so državam članicam vselej na voljo,vsebuje samo podatke, katerih zbiranje ne pomeni nesorazmerne administrativne obremenitve za države članice.

4.   Komisija ne bo objavila ali kako drugače razkrila navedenih podatkov, če bi to pomenilo razkritje poslovne, industrijske ali poklicne skrivnosti oziroma poslovnega procesa.

4.

Člen 5(1) se nadomesti z naslednjim:

„1.   Komisija enkrat na leto objavi vrednost eura v nacionalnih valutah, ki se uporablja pri določanju zneskov skupne trošarine.

Uporabijo se menjalni tečaji, ki so doseženi prvi delovni dan v oktobru in so objavljeni v Uradnem listu Evropske unije, in veljajo od 1. januarja naslednjega leta.“

Člen 3

Direktiva 95/59/ES se spremeni:

1.

Člen 3 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 3

1.   Če se lahko kadijo in so, glede na svoje lastnosti in običajna pričakovanja potrošnika, namenjeni izključno za kajenje takšni kot so, se za cigare in cigarilose štejejo:

(a)

zvitki tobaka z zunanjim ovojem iz naravnega tobaka;

(b)

zvitki tobaka z zdrobljeno mešanico polnila in zunanjim ovojem običajne barve cigare iz rekonstituiranega tobaka, ki v celoti ovija izdelek, vključno s filtrom, kjer je to primerno, ne pa tudi ustnika pri cigarah z ustnikom, katerih teža enote, ki ne vključuje filtra ali ustnika, je najmanj 2,3 g in največ 10 g, obseg pa na najmanj eni tretjini dolžine ni manjši od 34 mm.

2.   Nemčija in Madžarska lahko z odstopanjem od odstavka 1 do 31. decembra 2014 še naprej uporabljata člen 3 Direktive 95/59/ES, kakor je bila spremenjena z Direktivo 2002/10/ES.“

2.

Člen 4(2) se nadomesti z naslednjim:

„2.   Zvitek tobaka iz odstavka 1 se za trošarinske namene šteje kot dve cigareti, če dolžina zvitka tobaka brez filtra ali ustnika presega 8 cm, ni pa daljša od 11 cm, kot tri cigarete pa, če dolžina zvitka tobaka brez filtra ali ustnika presega 11 cm, ni pa daljša od 14 cm, in tako dalje.“

3.

V členu 5 se točka 2 nadomesti z:

„2.

tobačni odpadki, dani v drobno prodajo, ki se lahko kadijo in niso vključeni v člena 3 in 4. Za namene tega člena veljajo kot ‚tobačni odpadki‘ ostanki od tobačnih listov in stranski proizvodi, pridobljeni pri predelavi tobaka ali proizvodnji tobačnih izdelkov.“

4.

Člen 6 se spremeni:

(a)

v prvem pododstavku se besedilo „1 milimeter“ nadomesti z besedilom „1,5 milimetra“;

(b)

v drugem pododstavku se besedilo „od 1 milimetra“ nadomesti z besedilom „od 1,5 milimetra ali več“.

5.

Člen 7(1) se nadomesti z naslednjim:

„1.   Izdelki, ki deloma vsebujejo snovi, ki niso tobak, sicer pa izpolnjujejo merila iz člena 3, se štejejo za cigare in cigarilose.“

6.

Člen 8(4) se nadomesti z naslednjim:

„4.   Kjer je potrebno, lahko trošarina za cigarete vsebuje najnižjo davčno obremenitev pod pogojem, da se mešana struktura obdavčitve in razpon specifičnega delnega zneska trošarine dosledno spoštujeta v skladu s členom 16.“

7.

Člen 16 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 16

1.   Odstotek specifičnega delnega zneska trošarine v znesku celotne davčne obremenitve za cigarete se določi glede na ponderirano povprečno maloprodajno ceno.

2.   Ponderirana povprečna maloprodajna cena se izračuna glede na skupno vrednost vseh cigaret, sproščenih v porabo, ki temelji na maloprodajni ceni, vključno z vsemi davki, deljeno s skupno količino cigaret, sproščenih v porabo. Določi se jo vsako leto najkasneje do 1. marca na podlagi podatkov o skupni količini cigaret, sproščenih v porabo, v prejšnjem koledarskem letu.

3.   Do 31. decembra 2013 specifična komponenta trošarine ne sme biti nižja od 5 % in višja od 76,5 % zneska celotne davčne obremenitve, ki je sestavljena iz:

(a)

specifične trošarine;

(b)

proporcionalne trošarine in davka na dodano vrednost, obračunanih od ponderirane povprečne maloprodajne cene.

4.   Od 1. januarja 2014 specifična komponenta trošarine za cigarete ne sme biti nižja od 7,5 % in višja od 76,5 % zneska celotne davčne obremenitve, ki je sestavljena iz:

(a)

specifične trošarine;

(b)

proporcionalne trošarine in davka na dodano vrednost, obračunanih od ponderirane povprečne maloprodajne cene.

5.   Z odstopanjem od odstavkov 3 in 4 pri spremembi ponderirane povprečne maloprodajne cene cigaret v državi članici, ki povzroči, da se specifična komponenta trošarine, izražena v odstotku od celotne davčne obremenitve, zniža pod 5 % oziroma 7,5 %, odvisno od primera, ali zviša nad 76,5 % celotne davčne obremenitve, tej državi ni treba prilagoditi zneska specifične trošarine do 1. januarja drugega leta po letu, v katerem je prišlo do spremembe.

6.   Ne glede na člen 8(1) lahko države članice iz osnove za izračun proporcionalne trošarine za cigarete izločijo carino.

7.   Ob upoštevanju odstavkov 3, 4, 5 in 6 lahko države članice obračunajo najnižjo trošarino za cigarete.“

8.

Člen 17 se črta.

Člen 4

Direktiva 2008/118/ES se spremeni:

V členu 46 se doda naslednji odstavek:

„3.   Brez poseganja v člen 32 lahko države članice, ki niso navedene v tretjem pododstavku člena 2(2) Direktive 92/79/EGS od 1. januarja 2014 uporabljajo količinsko omejitev v višini vsaj 300 kosov cigaret, ki se lahko vnesejo na njihovo ozemlje brez dodatnega plačila trošarin iz države članice, v kateri v skladu s tretjim pododstavkom člena 2(2) navedene direktive veljajo trošarine, nižje od tistih, ki so določene v prvem pododstavku člena 2(2) te direktive.

Države članice navedene v tretjem pododstavku člena 2(2) Direktive 92/79/EGS, ki obračunavajo trošarino v višini najmanj 77 EUR za 1 000 cigaret ne glede na ponderirano povprečno maloprodajno ceno, lahko od 1. januarja 2014 uporabljajo količinsko omejitev v višini vsaj 300 kosov cigaret, ki se lahko vnesejo na njihovo ozemlje brez dodatnega plačila trošarin iz države članice, v kateri v skladu s tretjim pododstavkom člena 2(2) navedene direktive veljajo nižje trošarine.

Države članice, ki uporabijo količinsko omejitev v skladu s prvim in drugim pododstavkom tega odstavka, o tem obvestijo Komisijo. Opravijo lahko potrebne preglede, pod pogojem, da ti pregledi ne prizadenejo pravilnega delovanja notranjega trga.“

Člen 5

1.   Države članice uveljavijo zakone in druge predpise, potrebne za uskladitev s to direktivo, z učinkom od 1. januarja 2011, razen kjer je v tej direktivi določeno drugače. O tem takoj obvestijo Komisijo.

Države članice se v sprejetih predpisih sklicujejo na to direktivo ali pa sklic nanjo navedejo ob njihovi uradni objavi. Način sklicevanja določijo države članice.

2.   Države članice sporočijo Komisiji besedila temeljnih določb predpisov nacionalne zakonodaje, sprejetih na področju, ki ga ureja ta direktiva.

Člen 6

Ta direktiva začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije.

Člen 7

Ta direktiva je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 16. februarja 2010

Za Svet

Predsednica

E. SALGADO


(1)  Mnenje z dne 24. marca 2009 (še ni objavljeno v Uradnem listu).

(2)  UL C 228, 22.9.2009, str. 130.

(3)  UL L 316, 31.10.1992, str. 8.

(4)  UL L 316, 31.10.1992, str. 10.

(5)  UL L 291, 6.12.1995, str. 40.

(6)  UL C 321, 31.12.2003, str. 1.

(7)  UL L 9, 14.1.2009, str. 12.

(8)  UL L 291, 6.12.1995, str. 40.

(9)  UL L 9, 14.1.2009, str. 12.“.

(10)  UL L 9, 14.1.2009, str. 12.“.


Top