EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010R0807

Komisijas Regula (ES) Nr. 807/2010 ( 2010. gada 14. septembris ), ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus pārtikas piegādei no intervences krājumiem vistrūcīgākajām personām Savienībā (versione codificata)

OV L 242, 15/09/2010, p. 9–20 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Šis dokuments ir publicēts īpašajā(-os) izdevumā(–os) (HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 05/08/2016; Atcelts ar 32016R1238

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/807/oj

15.9.2010   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 242/9


KOMISIJAS REGULA (ES) Nr. 807/2010

(2010. gada 14. septembris),

ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus pārtikas piegādei no intervences krājumiem vistrūcīgākajām personām Savienībā

(kodificēta redakcija)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes 2007. gada 22. oktobra Regulu (EK) Nr. 1234/2007, ar ko izveido lauksaimniecības tirgu kopīgu organizāciju un paredz īpašus noteikumus dažiem lauksaimniecības produktiem (“Vienotā TKO regula”) (1), un jo īpaši tās 43. panta g) un h) punktu saistībā ar tās 4. pantu,

tā kā:

(1)

Komisijas 1992. gada 29. oktobra Regula (EEK) Nr. 3149/92, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus pārtikas piegādei no intervences krājumiem vistrūcīgākajām personām Kopienā (2), ir vairākas reizes būtiski grozīta (3). Skaidrības un praktisku iemeslu dēļ minētā regula ir jākodificē.

(2)

Kārtībai un noteikumiem par to, kā Komisija, pamatojoties uz dalībvalstu sniegto informāciju, izveido ikgadējo sadales plānu produktiem no intervences krājumiem, būtu jābūt vienkāršiem, un grafiks būtu jāpielāgo, ņemot vērā sadales prasības saņēmējiem un vajadzību finansiāli pārvaldīt valsts intervences krājumus.

(3)

Lai dalībvalstis, kas piedalās šajos pasākumos, šo regulu piemērotu vienveidīgāk, ir jāprecizē šo pasākumu “saņēmēji” vai “finansējuma saņēmēji”. Lai atvieglotu gada plāna izpildes administrēšanu un kontroli, ir jāparedz iespēja uzskatīt labdarības organizācijas par finansējuma saņēmējām, ja tās dažādos veidos nodrošina efektīvu pārtikas sadali tur, kur dzīvo vistrūcīgākās personas.

(4)

Lauksaimniecības produktu un pārtikas produktu piegāde vistrūcīgākajām personām Savienībā parasti saistās ar apstrādātiem vai iesaiņotiem produktiem no Savienības intervences noliktavām. Mērķi tomēr var sasniegt, piegādājot tādas pašas kategorijas lauksaimniecības produktus un pārtikas produktus kā produkti Savienības tirgū. Šādos gadījumos par piegādi atlīdzina, izņemot un nododot produktus no intervences noliktavām.

(5)

Lai risinātu situācijas, kad daži pamatprodukti gada plāna pieņemšanas brīdī vai tā īstenošanas laikā intervences krājumos uz laiku nav pieejami, 27. pants Regulā (EK) Nr. 1234/2007 paredz, ka attiecīgos produktus var sagādāt Savienības tirgū, taču vienīgi atbilstoši tādiem nosacījumiem, kas nerada pretrunas ar principu piegādei no intervences krājumiem. Būtu jānosaka šādas sagādes noteikumi.

(6)

Lai ievērotu principu, ka prioritāte tiek noteikta intervences krājumiem, piegādājot produktus trūcīgākajām personām, optimāla esošo valsts rezervju sadale starp dalībvalstīm, kuras piedalās šajā shēmā, būtu jānodrošina tad, kad plāns tiek pieņemts, un būtu jākoordinē produktu nodošana Savienības iekšienē, kas jāveic sakarā ar to, ka vienā vai vairākās dalībvalstīs nav pieejami prasītie produkti. Regulas (EK) Nr. 1234/2007 27. panta piemērošanai būtu jānosaka arī minimālā daudzumu robežvērtība, zem kuras labas saimnieciskās pārvaldes nolūkos produktu nodošana Savienības iekšienē nebūtu jāveic.

(7)

Lai panāktu saprātīgu shēmas vadību un lai organizētu Savienības gada plāna īstenošanu, pirmkārt, ir jānosaka, kad šis plāns tiek pieņemts, kādu produktu īslaicīga nepieejamība attaisno šī produkta vai vienas un tās pašas kategorijas produkta sagādāšanu tirgū, un, otrkārt, ir jānosaka līdzekļu asignējums, kuri šai nolūkā kļūst pieejami dalībvalstij. Lai sasniegtu iepriekšminētos mērķus, šāda asignēšana būtu jāveic, ņemot vērā pieteikumus gada plānam, kurus iesniegusi dalībvalsts, to produktu daudzumus, kuri nav pieejami intervences krājumos, un asignējumus, kas veikti iepriekšējos finanšu gados, un to efektīvu izmantošanu.

(8)

Paturot prātā mērķi noteikt prioritāti intervences krājumu izmantošanai, būtu jānosaka, ka piegādēm, kurās izmanto produktus, kuri jāizņem no šiem krājumiem, jābūt sadalītām, pirms tiek veiktas darbības vienas un tās pašas kategorijas produktu sagādāšanai Savienības tirgū.

(9)

Būtu jāpanāk vislabākie nosacījumi dažāda veida piegāžu veikšanai un, lai nodrošinātu vienādu piekļuvi visiem Savienībā izveidotajiem pakalpojumu sniedzējiem, būtu jāprecizē, ka ir jāpublicē uzaicinājumi uz konkursu.

(10)

Būtu skaidri jānosaka, ka šajos uzaicinājumos jāiekļauj visi vajadzīgie noteikumi par piegāžu nodošanu, un būtu jāparedz, ka samaksu par tām pielāgo, balstoties uz atbilstību noteiktajām prasībām vai citādi.

(11)

Produktus, kuri ir jāizņem no intervences krājumiem saskaņā ar ikgadējo plānu, var piegādāt neapstrādātā vai pārstrādātā veidā pārtikas ražošanai vai arī izņemt, lai aizstātu ar tiem Savienības tirgū nopērkamu pārtikas produktu piegādi vai ražošanu. Attiecībā uz pēdējo piegādes veidu jāprecizē, kādus produktus no intervences krājumiem var izņemt, lai aizstātu graudaugu, rīsu un piena produktu ražošanu.

(12)

Lai efektīvāk reaģētu uz labdarības organizāciju vajadzībām un paplašinātu piegādāto pārtikas produktu klāstu, jānosaka, ka pārtikas ražošanas nolūkos produktus no intervences krājumiem ar dažiem nosacījumiem var iekļaut citos produktos.

(13)

Būtu jāparedz noteikumi par to, kā labdarības organizācijām pieejamo līdzekļu robežās atlīdzināt produktu transporta izdevumus un vajadzības gadījumā arī administratīvās izmaksas. Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda (ELGF) noteikumos par to produktu vērtības iekļaušanu pārskatos, kuri izņemti no intervences noliktavām, kopā ar noteikumiem, kas jāpiemēro, krājumus nododot no vienas dalībvalsts uz citu, būtu jānosaka arī izdevumi.

(14)

Transporta izmaksas ir jāatlīdzina, balstoties uz pienācīgi pamatotām faktiskajām izmaksām, ko nosaka konkursa kārtībā. Tomēr būtu jānorāda, ka izmaksas, kas rodas, transportējot starp labdarības organizācijas noliktavām un izdales vietām, atlīdzina, pamatojoties uz pierādījumiem.

(15)

Nolūkā panākt pieejamo līdzekļu labāku izmantošanu, būtu jānorāda, ka nekādos apstākļos produktu pārvadāšanas izmaksas nedrīkst segt produktu veidā.

(16)

Gada plāna izpildē jāparedz arī vispiemērotākais kontroles mehānisms, kā arī kompetento iestāžu veikto pārbaužu skaits. Ikgadējos plāna izpildes pārskatos jānorāda dati, kas ļautu novērtēt šīs kontroles rezultātus, kā arī pasākumu izpildi.

(17)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Lauksaimniecības tirgu kopīgās organizācijas pārvaldības komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

1.   Dalībvalstis, kas vēlas piemērot Regulas (EK) Nr. 1234/2007 27. pantā paredzētos pasākumus par labu vistrūcīgākajām personām Savienībā, par to informē Komisiju līdz katra gada 1. februārim, pirms šīs regulas 2. pantā minētā gada plāna īstenošanas perioda.

2.   Vēlākais līdz 31. maijam attiecīgās dalībvalstis paziņo Komisijai par:

a)

katra veida produktu daudzumiem (tonnās), kas attiecīgajā gadā ir vajadzīgi plāna īstenošanai tās teritorijā;

b)

veidu, kādā produktus izsniegs saņēmējiem;

c)

kritērijiem, kuriem ir jāatbilst saņēmējiem;

d)

maksājumiem, ja tādi ir, ko var uzlikt saņēmējiem saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1234/2007 27. panta 1. punkta otrās daļas, b) apakšpunktu.

3.   Šajā regulā: “vistrūcīgākās personas” ir fiziskas personas, privātpersonas vai ģimenes, vai šo personu grupas, kuru sociālās un finansiālās atkarības stāvoklis ir noteikts vai atzīts, pamatojoties uz atbilstības kritērijiem, kurus nosaka kompetentās iestādes, vai tiek atzīts, pamatojoties uz kritērijiem, kurus lieto labdarības organizācijas un kurus ir apstiprinājušas kompetentas iestādes.

2. pants

1.   Līdz katra gada 1. oktobrim Komisija pieņem gada plānu, lai pārtiku vistrūcīgākajām personām sadalītu pa attiecīgajām dalībvalstīm (turpmāk tekstā “plāns”). Resursu sadalē starp dalībvalstīm Komisija ņem vērā vistrūcīgāko personu skaita visprecīzākos novērtējumus attiecīgajās dalībvalstīs. Tā ņem vērā arī to, kā darbības tika veiktas, un to, kur resursi tika izlietoti iepriekšējos finanšu gados, jo īpaši ņemot vērā ziņojumus, kas minēti 11. pantā.

2.   Pirms plāna sastādīšanas Komisija apspriežas ar lielākajām organizācijām, kas labi pārzina vistrūcīgāko personu problēmas Savienībā.

3.   Plānā jo īpaši:

a)

katrai no dalībvalstīm, kas īsteno šo pasākumu, ietver informāciju:

i)

par maksimālo finanšu līdzekļu apjomu, kāds ir pieejams tās plāna daļas īstenošanai;

ii)

par ikviena veida produktu daudzumu, kurš jāizņem no krājumiem, kuri atrodas intervences aģentūras vai maksātāja (abi turpmāk tekstā “intervences aģentūra”) pārziņā;

iii)

dotāciju, kura pieejama ikviena produkta iegādei Savienības tirgū, ja attiecīgais produkts uz laiku nav pieejams krājumos, kuri atrodas intervences aģentūru pārziņā, kad tiek pieņemts plāns.

Ikvienam produktam šo dotāciju nosaka, pirmkārt, ņemot vērā daudzumu, kāds norādīts 1. panta 2. punktā minētajā paziņojumā, otrkārt, daudzumus, kuri nav pieejami intervences krājumos, un, treškārt, produktus, par kuriem ir saņemti pieteikumi un kuri ir sadalīti iepriekšējos finanšu gados, kā arī to faktisko izmantošanu.

Šo dotāciju izsaka euro saskaņā ar 5. panta 1. punktu, izmantojot to produktu uzskaites vērtību, kuri nav pieejami intervences krājumos;

iv)

vajadzības gadījumā – dotāciju viena vai vairāku tādu produktu iepirkšanai Savienības tirgū, kuri nav pieejami dalībvalstī, kurā tie ir vajadzīgi, ja produktu nodošana Savienības iekšienē, kas nepieciešama, lai īstenotu plānu šajā dalībvalstī, tiek veikta par 60 tonnām vai par mazāku katra nepieejamā produkta daudzumu.

Šo dotāciju izsaka euro saskaņā ar 5. panta 1. punktu, izmantojot to attiecīgo produktu uzskaites vērtību;

b)

ietver apropriācijas, kas nepieciešamas, lai segtu tādu intervences produktu nodošanas izmaksas Savienības iekšienē, kuri atrodas kādas intervences aģentūras pārziņā dalībvalstī, kas nav dalībvalsts, kurā šis produkts ir pieprasīts.

4.   Komisija plānu publicē, cik ātri vien iespējams.

3. pants

1.   Plāna izpildes laikposms ir no 1. oktobra līdz nākamā gada 31. decembrim.

2.   Produktu izņemšana no intervences krājumiem regulāri un atbilstīgi plāna izpildes vajadzībām notiek no 1. oktobra līdz nākamā gada 31. augustam.

70 % no 2. panta 3. punkta a) apakšpunkta ii) daļā noteiktajiem daudzumiem ir jāizņem no krājumiem līdz 1. jūlijam plāna īstenošanas gadā. Tomēr šī prasība neattiecas uz piešķīrumiem 500 tonnu apjomā vai mazāk. Daudzumi, kuri nav izņemti no intervences krājumiem līdz 30. septembrim plāna īstenošanas gadā, nav jāpiešķir dalībvalstij, kurai tie tika piešķirti saskaņā ar minēto plānu.

Taču sviesta un vājpiena gadījumā 70 % no produktiem jāizņem no intervences krājumiem līdz plāna izpildes gada 1. februārim. Taču šī prasība neattiecas uz gadījumiem, kad piešķirtās pārtikas daudzums ir mazāks vai vienāds ar 500 tonnām.

Savienība pārtrauc uzņemties intervences produktu uzglabāšanas izmaksas, ja tiek pārkāpti pirmajā, otrajā un trešajā daļā paredzētie termiņi. Šo noteikumu nepiemēro produktiem, kuri nav izņemti no intervences krājumiem plāna izpildes gada 30. septembrī.

Produkti jāizņem no intervences krājumiem sešdesmit dienu laikā no dienas, kad attiecīgais piegādātājs ir parakstījis līgumu, bet produktu nodošanas gadījumos – sešdesmit dienu laikā no dienas, kad saņēmējas dalībvalsts kompetentā iestāde nosūta paziņojumu piegādātājas dalībvalsts kompetentajai iestādei.

3.   Attiecībā uz produktiem, ko mobilizē tirgū saskaņā ar 2. panta 3. punkta a) apakšpunkta iii) un iv) daļu, maksājumi, kas paredzēti pakalpojuma sniedzējam par produktu piegādi, jānoslēdz līdz plāna izpildes gada 1. septembrim.

4.   Plāna izpildes laikposmā dalībvalstis tūlīt paziņo Komisijai par eventuāliem grozījumiem, kuri to teritorijā var rasties plāna izpildē, stingri ievērojot to rīcībā nodoto finanšu līdzekļu ierobežojumus. Šim paziņojumam pievieno attiecīgu noderīgu informāciju. Ja šie attaisnotie grozījumi attiecas uz 5 vai vairāk % no daudzumiem vai vērtībām, kas attiecīgajam produktam paredzētas Savienības plānā, to pārskata.

5.   Dalībvalstis uzreiz informē Komisiju par plāna īstenošanā paredzēto izdevumu samazinājumiem. Komisija var piešķirt pieejamos līdzekļus citām dalībvalstīm, atkarībā no to lūgumiem un tā, vai tās efektīvi izlietojušas to rīcībā nodotos produktus, kā arī ņemot vērā iepriekšējo finanšu gadu piešķīrumus.

4. pants

1.   Plāna izpilde ietver:

a)

tādu produktu piegādi, kuri izņemti no intervences krājumiem;

b)

tādu produktu piegādi, kuri ir mobilizēti Savienības tirgū, piemērojot 2. panta 3. punkta a) apakšpunkta iii) un iv) daļu;

c)

tādu pārstrādāto lauksaimniecības produktu vai pārtikas piegādi, kas ir pieejami vai ko var iegūt tirgū, maksājot par to piegādi ar produktiem no intervences krājumiem.

2.   Tirgū mobilizētajiem produktiem, kas minēti 1. punkta b) apakšpunktā, ir jāpieder pie tās pašas produktu grupas, pie kuras pieder produkts, kas uz laiku nav pieejams intervences krājumos.

Tomēr, ja intervences krājumos nav pieejami rīsi, Komisija var atļaut no intervences krājumiem izņemt graudaugus, lai maksātu par to rīsu vai rīsu produktu piegādēm, ko mobilizē tirgū.

Tāpat, ja intervences krājumos nav pieejama labība, Komisija var atļaut no intervences krājumiem izņemt rīsus, lai maksātu par tās labības vai graudaugu produktu piegādēm, ko mobilizē tirgū.

Konkrēto produktu var mobilizēt tirgū tikai tad, ja visi vienas un tās pašas grupas produkta daudzumi piegādes nolūkos tiek izņemti no intervences krājumiem, piemērojot 2. panta 3. punkta a) apakšpunkta ii) daļu, tostarp daudzumi, kuri jānodod, piemērojot 8. pantu, jau ir sadalīti. Kompetentā valsts iestāde informē Komisiju par attiecīgās mobilizēšanas procedūru uzsākšanu.

3.   Ja piegāde ietver produktus, kuri ir izņemti no intervences krājumiem, kompetentā valsts iestāde izsludina vai organizē, lai tiktu izsludināts konkurss, lai noteiktu visizdevīgākos piegādes nosacījumus. Konkursa nolikumā precīzi norāda piegādājamā produkta raksturu un īpašības. Piegādājamais produkts ir produkts, ko izņem no intervences krājumiem neapstrādātā veidā vai pēc iesaiņošanas un/vai pārstrādes, vai arī produkts, ko laiž tirgū, to izņemot no intervences krājumiem pret samaksu par piegādi.

Konkursa nolikumā ietver:

a)

ziņas par to produktu, kuri tiek saņemti no intervences krājumiem, pārstrādes un/vai iesaiņošanas izmaksām;

b)

informāciju par to pārstrādāto vai vajadzības gadījumā iesaiņoto lauksaimniecības vai pārtikas produktu daudzumu, kuru var iegūt, izmantojot produktus no intervences krājumiem, kas piegādāti tādu produktu vietā;

c)

vai arī informāciju par to pārstrādāto lauksaimniecības produktu vai pārtikas produktu daudzumu, kas ir pieejami vai ko var iegūt tirgū, maksājot par to piegādi ar produktiem no intervences krājumiem; šo pārtikas produktu saturā jāiekļauj vismaz viens komponents, kas pieder pie tās pašas produktu grupas, pie kuras pieder intervences produkts, ar ko maksāja par piegādi.

Otrās daļas c) apakšpunktā minētajā gadījumā, ja piegāde ietver labību vai graudaugu produktus, uzaicinājumā uz konkursu jānorāda, ka produkts, kurš ir jāizņem, ir īpaša labība, kas atrodas intervences aģentūras rīcībā. Ja piegāde ietver piena produktus, uzaicinājumā uz konkursu jānorāda, kurš produkts – sviests vai sausais piens – jāizņem no intervences aģentūras rīcībā esošajiem krājumiem, atkarībā no krājumiem, kas atrodas minētās aģentūras rīcībā.

Otrās daļas c) apakšpunktā paredzētajā gadījumā un tad, kad attiecīgajā piegādes gadījumā rīsus vai rīsu produktus aizstāj ar graudaugiem, ko izņem no intervences krājumiem, uzaicinājumā uz konkursu precizē, ka attiecīgais produkts, kas jāizņem, ir konkrētais intervences aģentūras pārziņā esošais graudaugu produkts. Tāpat, ja piegāde attiecas uz labību un graudaugu produktiem, bet to vietā piegādā rīsus, ko izņem no intervences krājumiem, uzaicinājumā uz konkursu ir jāprecizē, ka produkts, kas jāizņem no intervences aģentūras pārziņā esošajiem krājumiem, ir konkrētas rīsu partijas.

Ja piegāde ietver produkta pārstrādi un/vai iesaiņošanu, konkursa nolikumā paredz izraudzītā pretendenta pienākumu pirms produkta pārņemšanas iemaksāt drošības naudu intervences aģentūrai saskaņā ar Komisijas Regulas (EEK) Nr. 2220/85 (4) III sadaļu; drošības naudas summa ir līdzvērtīga intervences cenai, kuru piemēro dienā, kas noteikta produkta pārņemšanai, un kurai pieskaitīti 10 % no šīs cenas. Lai piemērotu minētās regulas V sadaļu, galvenā prasība ir produkta piegāde paredzētajā galamērķī. Gadījumā, ja piegāde notiek pēc šīs regulas 3. panta 1. punktā paredzētā plāna izpildes perioda beigām, drošības naudas ieturējums atbilst 15 % no garantētās summas. Turklāt bez atlikušās drošības naudas summas iekasē vēl papildu 2 % par katru nokavēto dienu. Šī punkta daļa nav piemērojama, ja produkts, kurš izņemts no intervences krājumiem, kļūst pieejams piegādātājam kā maksājums par jau veikto piegādi.

4.   Attiecībā uz lauksaimniecības vai pārtikas produktu, kuri jāsagādā tirgū, piegādi kompetentā valsts iestāde izsludina konkursu, lai noteiktu visizdevīgākos piegādes nosacījumus. Konkursa nolikumā precīzi norāda sagādājamā produkta vai pārtikas produkta raksturu un īpašības, iesaiņošanas un marķēšanas specifikācijas un citus pienākumus, kas saistīti ar piegādi. Izraudzītajam piegādātājam līgumtiesības tiek piešķirtas ar nosacījumu, ka tas iemaksā drošības naudu (garantijas ķīlu), kuras apjoms ir 110 % no piedāvājuma summas un kura ir noformēta uz intervences aģentūras vārda, saskaņā ar III sadaļu Regulā (EEK) Nr. 2220/85.

Konkursa nolikumā ietver visus piegādes maksas aprēķinus un, atkarībā no gadījuma, aicina iesniegt piedāvājumus attiecībā uz:

a)

maksimālo lauksaimniecības vai pārtikas produktu daudzumu, kurš jāsagādā tirgū, par kopējo naudas summu, kas noteikta paziņojumā;

b)

vai kopējo naudas summu, kas vajadzīga, lai paziņojumā noteikto daudzumu sagādātu tirgū.

5.   Produktus, kuri iegūti no intervences krājumiem vai mobilizēti tirgū saskaņā ar 2. panta 3. punkta a) apakšpunkta iii) un iv) daļu vai šā panta 1. punkta pirmās daļas c) apakšpunktu, var iekļaut vai pievienot citiem produktiem, kuri ir mobilizēti tirgū, lai ražotu pārtiku, ko piegādās plāna ietvaros.

6.   Ar konkursa nolikumu nosaka transporta izmaksas.

Dalībvalstis var precizēt, ka piegādē jāietver arī produktu transportēšana uz labdarības organizāciju noliktavām. Tādos gadījumos konkursa nolikumā transportēšanu regulē ar īpašu noteikumu, kas veido īpašu pozīciju iesniegtajā piedāvājumā.

Piedāvājumus attiecībā uz transportu iesniedz izteiktus naudas izteiksmē.

Transporta izmaksas nekādā gadījumā nevar samaksāt ar produktiem.

7.   Izsludinot konkursu, tiek garantēta vienlīdzīga pieeja visiem pakalpojumu sniedzējiem, kuri ir izveidoti Savienībā. Šajā sakarā uz viņiem attiecas paziņojumi, kas publicēti oficiālajos administratīvajos izdevumos, kā arī paziņojumi, kurus pēc pieprasījuma pilnā apjomā var saņemt no ieinteresētajiem pakalpojumu sniedzējiem.

8.   Uzaicinājumā uz konkursu iekļauj piegādes norisei vajadzīgos noteikumus, jo īpaši attiecībā uz produktu kvalitāti, iepakojumu un marķējumu. Tur iekļauj arī noteikumu, ka tad, ja piegādei noteiktajā laikā reģistrētā produktu kvalitāte, iepakojums un marķējums neatbilst paredzētajam, tomēr neliedz preces pieņemt un izmantot, kā paredzēts, kompetentās iestādes var samazināt maksājamo summu.

5. pants

1.   Produktiem, kas ir pieejami no intervences saskaņā ar šo regulu, uzskaitei Eiropas Lauksaimniecības garantiju fondā (ELGF), neraugoties uz Komisijas Regulas (EK) Nr. 884/2006 (5) VIII pielikumu, uzskaites vērtība ir intervences cena, ko piemēro katra gada 1. oktobrī.

Dalībvalstīs, kuras nav ieviesušas euro, intervences produktu uzskaites vērtību konvertē valsts valūtā pēc 1. oktobrī piemērotā valūtas maiņas kursa.

2.   Ja intervences produktus nosūta no vienas dalībvalsts uz otru, tad piegādātāja dalībvalsts reģistrē piegādāto produktu pārskatos ar nulli, un saņēmēja dalībvalsts to reģistrē kā ieņēmumu nosūtīšanas mēnesī, izmantojot cenu, ko aprēķina saskaņā ar 1. punktu.

6. pants

Lai sadalītu pārtiku vistrūcīgākajām personām un veiktu pārbaudes, labdarības organizācijas, kuras rūpējas par saņēmējiem un sniedz viņiem tiešu palīdzību, uzskata par sadales finansējuma saņēmējām, ja tās faktiski sadala pārtiku. Par sadalītu uzskata tādu pārtiku, kuru uz vietas un bez citiem pasākumiem piegādā kā pārtikas pakas vai ēdienus, kas attiecīgi atbilst saņēmēju dienišķajām vai nedēļas vajadzībām.

7. pants

1.   Pēc attiecīgi pamatota pieteikuma katras dalībvalsts kompetentajai iestādei labdarības organizācijām, kuras ir izraudzītas produktus izdalīt, atlīdzina izmaksas, kas rodas, transportējot produktus dalībvalsts teritorijā no labdarības organizāciju noliktavām uz vietām, kur produktus izdala saņēmējiem.

2.   Administratīvās izmaksas, kas rodas šajā regulā paredzēto piegāžu dēļ, labdarības organizācijām atlīdzina pēc attiecīgi pamatota pieteikuma katras dalībvalsts kompetentajai iestādei, nepārsniedzot 1 % no tām nodoto produktu vērtības, ko aprēķina saskaņā ar 5. panta 1. punktu.

3.   Izmaksas, kas minētas 1. un 2. punktā, dalībvalstīm atmaksā to finansiālo līdzekļu robežās, kas ir pieejami plāna ieviešanai katrā dalībvalstī.

Izmaksas, kas minētas 1. un 2. punktā, nedrīkst segt produktu veidā.

8. pants

1.   Ja produkti, kas iekļauti plānā, nav dabūjami intervences dalībvalstī, kur šie produkti ir pieprasīti, tad Komisija saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1234/2007 195. panta 2. punktā minēto kārtību atļauj pārvest attiecīgo produktu no dalībvalsts, kur tas ir intervences krājumos, uz dalībvalsti, kur to izmantos plāna īstenošanai.

Dalībvalsts, kas produktus saņem, publicē uzaicinājumu uz konkursu, lai iegūtu vislabvēlīgākos piegādes nosacījumus. Savienības iekšējā transporta izmaksu apmēru naudā nosaka konkursa kārtībā, un to nevar samaksāt ar produktiem. Saistībā ar šo uzaicinājumu uz konkursu piemēro šīs regulas 4. panta 7. punktu.

2.   Savienības iekšējā transporta izmaksas sedz Savienība un atmaksā dalībvalstij. Šajā nolūkā atlīdzinājuma pieprasījumam jāpievieno visi vajadzīgie apliecinošie dokumenti, jo īpaši tie, kuri attiecas uz transportu. Izdevumus apmaksā no 2. panta 3. punkta b) apakšpunktā minētajām apropriācijām. Ja atvēlētie līdzekļi ir piešķirti pilnībā, tad jebkādu Savienības papildu finansējumu transporta izmaksām Savienības teritorijā nosaka saskaņā ar 7. panta 3. punktu.

3.   Konkursa uzaicinājumā paredz to, ka operators ir tiesīgs iesniegt piedāvājumu piegādājamo lauksaimniecības vai pārtikas produktu izvietošanai Savienības tirgū un šo produktu pārņemšanai no piegādātājas intervences aģentūras, nenododot to saņēmējai dalībvalstij. Šajā situācijā Savienības iekšējā transporta izmaksas netiek segtas personai, kurai piešķir piegādes līgumtiesības.

Saņēmēja dalībvalsts paziņo piegādātājai dalībvalstij tās personas vārdu, ar kuru ir noslēgts līgums par produktu piegādi.

4.   Pirms preču izvešanas līgumslēdzējs, kurš veic piegādi, iemaksā drošības naudu, kas vienāda ar intervences iepirkuma cenu, ko piemēro produktu pārņemšanas dienā, kurai pieskaitīti 10 %.

Drošības naudu iemaksā saskaņā ar Regulas (EEK) Nr. 2220/85 III sadaļu.

Šīs regulas V sadaļas mērķiem galvenā prasība ir piegādes pabeigšana galamērķa dalībvalstī.

Galamērķa intervences aģentūras izsniegtajā pārņemšanas dokumentā apstiprina produktu piegādi.

5.   Produktu nodošanas gadījumā saņēmēja dalībvalsts paziņo piegādātājai dalībvalstij tās personas pilnu vārdu, ar kuru ir noslēgts līgums par šā pakalpojuma sniegšanu.

Piegādātājas dalībvalsts intervences aģentūra nodot produktus piegādes pakalpojuma sniedzējam vai viņa likumīgi pilnvarotajam pārstāvim ar nosacījumu, kas tas uzrāda saņēmējas dalībvalsts intervences aģentūras izdoto izņemšanas orderi.

Kompetentā iestāde pārliecinās par to, ka prece ir atbilstīgi apdrošināta.

Piegādātājas dalībvalsts intervences aģentūras izsniegtajā nosūtīšanas deklarācijā ieraksta vienu no I pielikumā minētajām norādēm.

Piegādātājas dalībvalsts intervences aģentūra iespējami drīz paziņo attiecīgās saņēmējas dalībvalsts kompetentajai iestādei datumu, kurā tika pabeigta produktu izņemšana.

Produktu saņēmēja dalībvalsts apmaksā transporta izmaksas Savienībā saskaņā ar faktiski pārņemto daudzumu.

6.   Jebkurus zaudējumus uzskaita saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 884/2006 X pielikuma c) punktu.

9. pants

Maksājumu pieprasījumus iesniedz katras dalībvalsts kompetentajām iestādēm četru mēnešu laikā pēc attiecīgās darbības pabeigšanas. Ja pieprasījumus iesniedz pēc noteiktā termiņa, izņemot nepārvaramas varas gadījumus, tiek piemērots 20 % samazinājums. Nepieņem pieprasījumus, kas iesniegti vēlāk kā desmit mēnešus pēc šīs darbības pabeigšanas.

Kompetentās iestādes veic maksājumu divu mēnešu laikā pēc maksājuma pieprasījuma saņemšanas.

Tomēr, ja apliecinošajos dokumentos ir konstatētas būtiskas nepilnības, otrajā daļā minēto termiņu var apturēt ar rakstisku paziņojumu, ko adresē piegādātājam vai labdarības organizācijai. Maksājuma termiņa darbība atsākas dienā, kad ir saņemti pieprasītie dokumenti, kuri jānosūta trīsdesmit kalendāro dienu laikā. Ja dokumenti nav nosūtīti šajā termiņā, piemēro pirmajā daļā minēto samazinājumu.

Izņemot nepārvaramas varas gadījumus un ņemot vērā trešajā daļā paredzēto termiņa apturēšanu, otrajā daļā paredzētā divu mēnešu termiņa neievērošanas gadījumā dalībvalstij atmaksājamā summa tiek samazināta saskaņā ar Komisijas Regulas (EK) Nr. 883/2006 (6) 9. pantu.

10. pants

1.   Dalībvalsts nosaka visus pasākumus, kas vajadzīgi, lai:

a)

intervences produktus un, vajadzības gadījumā, līdzekļus pārtikas mobilizācijai tirgū varētu izmantot Regulas (EK) Nr. 1234/2007 27. panta 1. un 2. punktā paredzētajiem mērķiem;

b)

uz preču iepakojuma būtu uzraksts “ES atbalsts” un Eiropas Savienības karoga attēlojums, kas atbilst II pielikuma instrukcijām, ja attiecīgās preces saņēmējiem piegādā iesaiņotā veidā;

c)

attiecīgi izraudzītās labdarības organizācijas, ieviešot pasākumus, saglabātu visu grāmatvedības dokumentāciju un apliecinošos dokumentus, ļaujot kompetentajām iestādēm tiem piekļūt, lai tās varētu veikt vajadzīgās pārbaudes;

d)

rīkojot konkursus, tiktu ievēroti 3. un 4. panta noteikumi, kā arī piegādes tiktu veiktas atbilstīgi šīs regulas noteikumiem; konkrēti, dalībvalstis nosaka sodus, ko piemēro tajā gadījumā, ja produkti netiek izņemti 3. panta 2. punktā noteiktajā termiņā.

2.   Kompetentās iestādes veic pārbaudes, sākot no intervences krājumu pārņemšanas līdz pat to izvešanai vai – attiecīgajos gadījumos – sākot no produktu sagādāšanas tirgū saskaņā ar 2. panta 3. punkta a) apakšpunkta iii) un iv) daļu vai 4. panta 1. punkta c) apakšpunktu, respektīvi, visos plāna izpildes posmos un visos sadales līmeņos. Šīs pārbaudes notiek visā plāna izpildes periodā un visos posmos, tostarp arī vietējā līmenī.

Pārbauda vismaz 5 % no 2. panta 3. punkta a) apakšpunkta ii) daļā noteikto produktu katra veida, ņemot vērā iespējamos plāna grozījumus. Šādu pārbaužu daudzuma likmi piemēro visiem izpildes procesa posmiem, izņemot piegādes vistrūcīgākajām personām posmu, ņemot vērā riska kritēriju.

Pārbauda produktu ievešanas un izvešanas darbības, kā arī to pārvešanu turpmākajiem darbiniekiem. Attiecībā uz pārbaudāmajiem produktiem pārbauda grāmatvedības aktos norādītos krājumus, salīdzinot tos ar faktiskajiem krājumiem.

3.   Dalībvalstis veic visus vajadzīgos pasākumus, lai nodrošinātu, ka plāns tiek izpildīts pareizi, kā arī lai nepieļautu nelikumības un sodītu par tām. Lai to panāktu, tās var apturēt pakalpojumu sniedzēju dalību konkursa procedūrā, kā arī apturēt labdarības organizāciju dalību plāna izpildē, ņemot vērā plāna izpildē pieļauto kļūdu vai nelikumību smagumu.

11. pants

Dalībvalstis katru gadu ne vēlāk kā 30. jūnijā nosūta Komisijai ziņojumu par plāna izpildi to teritorijā iepriekšējā gadā. Progresa ziņojumā iekļauj:

a)

no intervences krājumiem izņemto dažādo produktu daudzumus;

b)

saņēmējiem nodoto preču veidu un daudzumu, atsevišķi norādot nepārstrādātās, pārstrādātās preces un aizstāšanas rezultātā iegūtās preces, kā arī pārstrādes koeficientus;

c)

transporta un nodošanas izmaksas;

d)

administratīvās izmaksas;

e)

saņēmēju skaitu gadā.

Pārskatā precizē kontroles pasākumus, kas piemēroti, lai nodrošinātu, ka preces sasniedz paredzēto mērķi un finansējuma saņēmējus. Šai pārskatā konkretizē veikto pārbaužu skaitu un veidu, iegūto rezultātu un 10. panta 3. punktā paredzētās piemērotās sankcijas. Pārskats ir galvenais elements, ko ņem vērā, izstrādājot turpmākos plānus.

12. pants

Šīs regulas noteikumus piemēro, neskarot Komisijas Regulas (EK) Nr. 1130/200 (7) noteikumus.

13. pants

Regulu (EK) Nr. 3149/92 atceļ.

Atsauces uz atcelto regulu uzskata par atsaucēm uz šo regulu un lasa saskaņā ar atbilstības tabulu, kas atrodas IV pielikumā.

14. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2010. gada 14. septembrī

Komisijas vārdā

priekšsēdētājs

José Manuel BARROSO


(1)  OV L 299, 16.11.2007., 1. lpp.

(2)  OV L 313, 30.10.1992., 50. lpp.

(3)  Sk. III pielikumu.

(4)  OV L 205, 3.8.1985., 5. lpp.

(5)  OV L 171, 23.6.2006., 35. lpp.

(6)  OV L 171, 23.6.2006., 1. lpp.

(7)  OV L 310, 25.11.2009., 5. lpp.


I PIELIKUMS

Regulas 8. panta 5. punkta ceturtajā daļā minētās norādes

Bulgāru valodā

:

Прехвърляне на интервенционни продукти — прилагане на член 8, параграф 5 от Регламент (EC) № 807/2010.

Spāņu valodā

:

Transferencia de productos de intervención — aplicación del artículo 8, apartado 5, del Reglamento (UE) no 807/2010.

Čehu valodā

:

Přeprava intervenčních produktů – Použití čl. 8 odst. 5 nařízení (EU) č. 807/2010.

Dāņu valodā

:

Overførsel af interventionsprodukter — Anvendelse af artikel 8, stk. 5, i forordning (EU) nr. 807/2010.

Vācu valodā

:

Transfer von Interventionserzeugnissen — Anwendung von Artikel 8 Absatz 5 der Verordnung (EU) Nr. 807/2010.

Igauņu valodā

:

Sekkumistoodete üleandmine – määruse (EL) nr 807/2010 artikli 8 lõike 5 rakendamine.

Grieķu valodā

:

Μεταφορά προϊόντων παρέμβασης — Εφαρμογή του άρθρου 8 παράγραφος 5 του κανονισμού (EE) αριθ. 807/2010.

Angļu valodā

:

Transfer of intervention products — Application of Article 8(5) of Regulation (EU) No 807/2010.

Franču valodā

:

Transfert de produits d’intervention — Application de l’article 8, paragraphe 5, du règlement (UE) no 807/2010.

Itāliešu valodā

:

Trasferimento di prodotti d’intervento — Applicazione dell’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 807/2010.

Latviešu valodā

:

Intervences produktu transportēšana – Piemērojot Regulas (ES) Nr. 807/2010 8. panta 5. punktu.

Lietuviešu valodā

:

Intervencinių produktų vežimas – taikant Reglamento (ES) Nr. 807/2010 8 straipsnio 5 dalį.

Ungāru valodā

:

Intervenciós termékek átszállítása – A 807/2010/EU rendelet 8. cikke (5) bekezdésének alkalmazása.

Maltiešu valodā

:

Trasferiment ta’ prodotti ta’ l-intervent – Applikazzjoni ta’ l-Artikolu 8 (5) tar-Regolament (UE) Nru 807/2010.

Holandiešu valodā

:

Overdracht van interventieproducten — Toepassing van artikel 8, lid 5, van Verordening (EU) nr. 807/2010.

Poļu valodā

:

Przekazanie produktów objętych interwencją – stosuje się art. 8 ust. 5 rozporządzenia (UE) nr 807/2010.

Portugāļu valodā

:

Transferência de produtos de intervenção — aplicação do n.o 5 do artigo 8.o do Regulamento (UE) n.o 807/2010.

Rumāņu valodā

:

Transfer de produse de interventie — Aplicare a articolului 8 alineatul (5) din Regulamentul (UE) nr. 807/2010.

Slovāku valodā

:

Premiestnenie intervenčných výrobkov – uplatnenie článku 8 ods 5 nariadenia (EÚ) č.807/2010.

Slovēņu valodā

:

Prenos intervencijskih proizvodov – Uporaba člena 8(5) Uredbe (EU) št. 807/2010.

Somu valodā

:

Interventiotuotteiden siirtäminen – Asetuksen (EU) N:o 807/2010 8 artiklan 5 kohdan soveltaminen.

Zviedru valodā

:

Överföring av interventionsprodukter – Tillämpning av artikel 8.5 i förordning (EU) nr 807/2010.


II PIELIKUMS

Instrukcijas emblēmas izveidei un standarta krāsu noteikšana

1.   Heraldikas apraksts

Uz debeszila fona divpadsmit zelta krāsas piecstaru zvaigznes veido apli tā, ka to stari nesaskaras.

2.   Ģeometriskais apraksts

Image

Attiecīgā emblēma ir zils taisnstūra karogs, kura garums ir pusotras reizes lielāks par platumu. Divpadsmit zelta krāsas zvaigznes, starp kurām atstarpes ir vienādas, veido neredzamu apli, kura centrs ir taisnstūra diagonāļu krustpunkts. Apļa rādiuss ir vienāds ar vienu trešdaļu no karoga platuma. Katrai zvaigznei ir pieci stari, kas atrodas uz tāda neredzama apļa perimetra, kura rādiuss ir vienāds ar vienu astoņpadsmito daļu no karoga platuma. Visas zvaigznes ir novietotas stateniski, proti, ar vienu staru vertikāli un diviem stariem uz taisnas līnijas, kas veido taisnu leņķi pret iztēloto mastu. Zvaigznes ir izvietotas kā pulksteņa ciparnīcas skaitļi. Zvaigžņu skaits ir nemainīgs.

3.   Krāsu apraksts

Emblēmā izmanto šādas krāsas: PANTONE REFLEX BLUE – taisnstūra virsmai; PANTONE YELLOW – zvaigznēm. Starptautiskā PANTONE palete ir ļoti izplatīta un vienkārši pieejama pat neprofesionāļiem.

Četru krāsu reproducēšana: ja izmanto četru krāsu iespiešanas tehniku, nedrīkst lietot divas standarta krāsas. Tās jāatveido, izmantojot iespiešanas tehnikas četras krāsas. PANTONE YELLOW iegūst, izmantojot 100 % Process YELLOW. Sajaucot 100 % Process CYAN un 80 % Process MAGENTA, var iegūt toni, kas ir ļoti līdzīgs PANTONE REFLEX BLUE.

Vienkrāsas reproducēšana: ja ir pieejama tikai melnā krāsa, apkārt taisnstūrim ir jāizveido melna mala, fonam jābūt baltam, zvaigznēm – melnām. Ja pieejama tikai zilā krāsa (tai noteikti jābūt Reflex Blue), tā 100 % jāizmanto fonam, savukārt zvaigznēm balto krāsu iegūst no negatīva.

Reproducēšana uz krāsaina fona: emblēmu ir ieteicams attēlot uz balta fona. Ir jāizvairās no daudzkrāsaina fona, jo īpaši – ja attiecīgie toņi nesaskan ar zilo krāsu. Ja ir iespējams tikai krāsains fons, apkārt taisnstūrim ir jāizveido balta mala, kuras platums ir 1/25. daļa no taisnstūra platuma.


III PIELIKUMS

Atceltā regula ar sekojošu grozījumu sarakstu

Komisijas Regula (EEK) Nr. 3149/92

(OV L 313, 30.10.1992., 50. lpp.).

Komisijas Regula (EEK) Nr. 3550/92

(OV L 361, 10.12.1992., 19. lpp.).

Komisijas Regula (EEK) Nr. 2826/93

(OV L 258, 16.10.1993., 11. lpp.).

Komisijas Regula (EK) Nr. 267/96

(OV L 36, 14.2.1996., 2. lpp.).

Komisijas Regula (EK) Nr. 2760/1999

(OV L 331, 23.12.1999., 55. lpp.).

Komisijas Regula (EK) Nr. 1098/2001

(OV L 150, 6.6.2001., 37. lpp.).

Komisijas Regula (EK) Nr. 1921/2002

(OV L 293, 29.10.2002., 9. lpp.).

Komisijas Regula (EK) Nr. 2339/2003

(OV L 346, 31.12.2003., 29. lpp.).

Komisijas Regula (EK) Nr. 1903/2004

(OV L 328, 30.10.2004., 77. lpp.).

Komisijas Regula (EK) Nr. 537/2005

(OV L 89, 8.4.2005., 3. lpp.).

Komisijas Regula (EK) Nr. 1608/2005

(OV L 256, 1.10.2005., 13. lpp.).

Komisijas Regula (EK) Nr. 133/2006

(OV L 23, 27.1.2006., 11. lpp.).

Komisijas Regula (EK) Nr. 208/2007

(OV L 61, 28.2.2007., 19. lpp.).

Komisijas Regula (EK) Nr. 209/2007

(OV L 61, 28.2.2007., 21. lpp.).

Komisijas Regula (EK) Nr. 724/2007

(OV L 165, 27.6.2007., 2. lpp.).

Komisijas Regula (EK) Nr. 725/2007

(OV L 165, 27.6.2007., 4. lpp.).

Komisijas Regula (EK) Nr. 758/2007

(OV L 172, 30.6.2007., 47. lpp.).

Komisijas Regula (EK) Nr. 1127/2007

(OV L 255, 29.9.2007., 18. lpp.).


IV PIELIKUMS

Atbilstības tabula

Regula (EEK) Nr. 3149/92

Šī regula

1. pants

1. pants

2. panta 1. punkts

2. panta 1. punkts

2. panta 2. punkts

2. panta 2. punkts

2. panta 3. punkta ievadvārdi

2. panta 3. punkta ievadvārdi

2. panta 3. punkta 1) apakšpunkta ievadteikums

2. panta 3. punkta a) apakšpunkta ievadteikums

2. panta 3. punkta 1) apakšpunkta a) daļa

2. panta 3. punkta a) apakšpunkta i) daļa

2. panta 3. punkta 1) apakšpunkta b) daļa

2. panta 3. punkta a) apakšpunkta ii) daļa

2. panta 3. punkta 1) apakšpunkta c) daļa

2. panta 3. punkta a) apakšpunkta iii) daļa

2. panta 3. punkta 1) apakšpunkta d) daļa

2. panta 3. punkta a) apakšpunkta iv) daļa

2. panta 3. punkta 2) apakšpunkts

2. panta 3. punkta b) apakšpunkts

2. panta 4. punkts

2. panta 4. punkts

3. panta 1. punkts

3. panta 1. punkts

3. panta 2. punkts

3. panta 2. punkts

3. panta 2.a punkts

3. panta 3. punkts

3. panta 3. punkts

3. panta 4. punkts

3. panta 4. punkts

3. panta 5. punkts

4. panta 1. punkts

4. panta 1. punkts

4. panta 1.a punkts

4. panta 2. punkts

4. panta 2. punkta a) apakšpunkta pirmā daļa

4. panta 3. punkta pirmā daļa

4. panta 2. punkta a) apakšpunkta otrās daļas ievadvārdi

4. panta 3. punkta otrās daļas ievadvārdi

4. panta 2. punkta a) apakšpunkta otrās daļas pirmais ievilkums

4. panta 3. punkta otrās daļas a) apakšpunkts

4. panta 2. punkta a) apakšpunkta otrās daļas otrais ievilkums

4. panta 3. punkta otrās daļas b) apakšpunkts

4. panta 2. punkta a) apakšpunkta otrās daļas trešais ievilkums

4. panta 3. punkta otrās daļas c) apakšpunkts

4. panta 2. punkta a) apakšpunkta trešā daļa

4. panta 3. punkta trešā daļa

4. panta 2. punkta a) apakšpunkta ceturtā daļa

4. panta 3. punkta ceturtā daļa

4. panta 2. punkta a) apakšpunkta piektā daļa

4. panta 3. punkta piektā daļa

4. panta 2. punkta b) apakšpunkta pirmā daļa

4. panta 4. punkta pirmā daļa

4. panta 2. punkta b) apakšpunkta otrās daļas ievadteikums

4. panta 4. punkta otrās daļas ievadteikums

4. panta 2. punkta b) apakšpunkta otrās daļas pirmais ievilkums

4. panta 4. punkta otrās daļas a) apakšpunkts

4. panta 2. punkta b) apakšpunkta otrās daļas otrais ievilkums

4. panta 4. punkta otrās daļas b) apakšpunkts

4. panta 2.a punkts

4. panta 5. punkts

4. panta 3. punkts

4. panta 6. punkts

4. panta 4. punkts

4. panta 7. punkts

4. panta 5. punkts

4. panta 8. punkts

5. pants

5. pants

5.a pants

6. pants

6. panta 1. punkts

7. panta 1. punkts

6. panta 3. punkts

7. panta 2. punkts

6. panta 4. punkts

7. panta 3. punkts

7. pants

8. pants

8.a pants

9. pants

9. pants

10. pants

10. panta pirmās daļas ievaddaļa

11. panta pirmās daļas ievaddaļa

10. panta pirmās daļas pirmais ievilkums

11. panta pirmās daļas a) apakšpunkts

10. panta pirmās daļas otrais ievilkums

11. panta pirmās daļas b) apakšpunkts

10. panta pirmās daļas trešais ievilkums

11. panta pirmās daļas c) apakšpunkts

10. panta pirmās daļas ceturtais ievilkums

11. panta pirmās daļas d) apakšpunkts

10. panta pirmās daļas piektais ievilkums

11. panta pirmās daļas e) apakšpunkts

10. panta otrā daļa

11. panta otrā daļa

10.a pants

12. pants

11. pants

13. pants

12. panta pirmā daļa

14. pants

12. panta otrā daļa

I pielikums

I pielikums

II pielikums

II pielikums

III pielikums

IV pielikums


Top