EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R0579

A Bizottság 579/2014/EU rendelete ( 2014. május 28. ) a folyékony olaj és zsír tengeri szállítása tekintetében a 852/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. mellékletének egyes rendelkezéseitől való eltérés engedélyezéséről EGT-vonatkozású szöveg

OJ L 160, 29.5.2014, p. 14–20 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 07/07/2019

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/579/oj

29.5.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 160/14


A BIZOTTSÁG 579/2014/EU RENDELETE

(2014. május 28.)

a folyékony olaj és zsír tengeri szállítása tekintetében a 852/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. mellékletének egyes rendelkezéseitől való eltérés engedélyezéséről

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az élelmiszer-higiéniáról szóló, 2004. április 29-i 852/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 13. cikke (2) bekezdésére,

mivel:

(1)

A 852/2004/EK rendelet értelmében az élelmiszer-ipari vállalkozóknak meg kell felelniük az említett rendelet II. mellékletének IV. fejezetében az élelmiszerek szállítására előírt általános élelmiszer-higiéniai követelményeknek. Az említett fejezet 4. pontja értelmében a folyékony, granulált vagy porszerű ömlesztett élelmiszereket élelmiszer szállítására fenntartott tartályokban és/vagy szállítótartályokban/tartálykocsikban lehet szállítani. Ez a követelmény azonban gyakorlati szempontból nem célszerű, és indokolatlanul súlyos megterhelést jelent az élelmiszer-ipari vállalkozások számára azon esetekben, ha olyan folyékony zsírok és olajok tengerjáró hajókban való szállítására alkalmazzák, amelyeket emberi fogyasztásra szántak, vagy várhatóan ilyen célra használnak fel. Emellett nem áll rendelkezésre elegendő, élelmiszerek szállítására fenntartott tengerjáró hajó az ilyen olajok és zsírok folyamatos szállításának biztosításához.

(2)

A 96/3/EK bizottsági irányelv (2) lehetővé teszi folyékony ömlesztett olajok és zsírok olyan tartályokban történő szállítását, amelyeket korábban az irányelv mellékletében felsorolt anyagok szállítására használtak, amennyiben teljesülnek bizonyos, a közegészségügy védelmét, valamint az érintett élelmiszerek biztonságosságát és egészséges voltát biztosító feltételek.

(3)

Figyelembe véve a Codex Alimentarius keretében zajló megbeszélést, amely azoknak a kritériumoknak az elfogadásához vezet, melyek segítségével megállapítható, hogy a folyékony ömlesztett étkezési olajok és étkezési zsírok tengeri szállítása tekintetében az előző szállítmányok elfogadhatók-e (3), továbbá a Bizottság kérésére az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (EFSA) értékelte az elfogadható előző szállítmányok kritériumait az étkezési olajok és zsírok szállítása tekintetében, és tudományos véleményt fogadott el az elfogadható előző szállítmányok kritériumainak felülvizsgálatáról az étkezési olajok és zsírok szállítása tekintetében (4).

(4)

A Bizottság kérésére az EFSA e kritériumok figyelembevételével értékelte az anyagok jegyzékét is. Az EFSA számos tudományos véleményt fogadott el az anyagoknak mint elfogadható előző szállítmányoknak az értékeléséről az étkezési olajok és zsírok szállítása tekintetében (5)  (6)  (7)  (8).

(5)

Az uniós jogszabályok egyértelműsége és az EFSA tudományos vélemények eredményeinek figyelembevétele érdekében a 96/3/EK irányelvet hatályon kívül kell helyezni, és e rendelettel kell felváltani.

(6)

Az e határozatban előírt intézkedések összhangban vannak az Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Eltérés

A 852/2004/EK rendelet II. melléklete IV. fejezete 4. pontjától eltérve az olyan folyékony zsírok vagy olajok, amelyeket emberi fogyasztásra szántak, vagy várhatóan ilyen célra használnak fel (a továbbiakban: olajok vagy zsírok), az e rendelet 2. és 3. cikkében megállapított feltételek teljesülése esetén szállíthatók nem élelmiszerek szállítására fenntartott tengerjáró hajón.

2. cikk

Az eltérés feltételei

(1)   Az olajok és zsírok szállítását megelőzően a tengerjáró hajón ugyanazt a felszerelést használva szállított rakomány (a továbbiakban: az előző szállítmány) az e rendelet mellékletében felsorolt anyagokat vagy keverékeket tartalmazhatja.

(2)   A feldolgozásra kerülő folyékony olajok és zsírok tengerjáró hajókon történő ömlesztett szállítása olyan tartályokban, amelyek nincsenek kizárólag élelmiszerek szállítására fenntartva, az alábbi feltételekkel engedélyezett:

a)

amennyiben az olajokat vagy zsírokat rozsdamentes acéltartályban vagy epoxigyanta béléssel vagy azzal technikailag egyenértékű más béléssel ellátott tartályban szállítják, a tartályban közvetlenül előtte szállított szállítmány:

i.

élelmiszer; vagy

ii.

a mellékletben meghatározott, elfogadható előző szállítmányok egyike;

vagy

b)

ha az olajokat és zsírokat nem az a) pontban említett anyagokból készült tartályban szállítják, a tartályban szállított utolsó három szállítmány:

i.

élelmiszer; vagy

ii.

a mellékletben meghatározott elfogadható szállítmányok egyike.

(3)   A további feldolgozásra nem kerülő folyékony olajok és zsírok tengerjáró hajókon történő ömlesztett szállítása olyan tartályokban, amelyek nincsenek kizárólag élelmiszerek szállítására fenntartva, az alábbi feltételekkel engedélyezett:

a)

a tartály:

i.

rozsdamentes acél; vagy

ii.

epoxigyanta béléssel vagy azzal technikailag egyenértékű más béléssel rendelkezik;

valamint

b)

a tartályban a szállítást megelőzően szállított utolsó három szállítmány élelmiszer volt.

3. cikk

Nyilvántartás

(1)   A tartályaiban ömlesztett olajokat és zsírokat szállító tengerjáró hajó kapitánya pontos nyilvántartást vezet a tartályokban szállított, az adott szállítmányt megelőző legutóbbi három szállítmányról, valamint a szállítmányok között alkalmazott tisztítási eljárás hatékonyságáról, és megőrzi az ezekre vonatkozó igazoló dokumentumokat.

(2)   Ha a szállítmányt átrakodják, az (1) bekezdésben előírt igazoló dokumentumok mellett a fogadó tengerjáró hajó kapitányának pontos nyilvántartást kell vezetnie a másik tartályhajón e szállítmányok között végzett tisztítási eljárás hatékonyságáról, valamint arról, hogy az ömlesztett olaj vagy zsír szállítása a megelőző szállítás során a 2. cikknek megfelelően történt.

(3)   Kérésre a tengerjáró hajó kapitánya az illetékes hatóságnak bemutatja az (1) és a (2) bekezdésben előírt igazoló dokumentumokat.

4. cikk

Hatályon kívül helyezés

A 96/3/EK irányelv hatályát veszti.

5. cikk

Ez a rendelet Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2014. május 28-án.

a Bizottság részéről

az elnök

José Manuel BARROSO


(1)  HL L 139., 2004.4.30., 1. o.

(2)  A Bizottság 1996. január 26-i 96/3/EK irányelve a folyékony olajok és zsírok ömlesztett tengeri szállítása tekintetében az élelmiszer-higiéniáról szóló 93/43/EGK irányelv egyes rendelkezéseitől való eltérés engedélyezéséről (HL L 21., 1996.1.27., 42. o.).

(3)  Közös FAO/WHO élelmiszerszabvány-program, Codex Alimentarius Bizottság, harmincnegyedik ülés, Nemzetközi konferenciaközpont, Genf, Svájc, 2011. július 4–9., REP11/CAC, (45)–(46) bekezdés.

(4)  Az élelmiszerláncba bekerülő szennyező anyagok tudományos testületének az Európai Bizottság kérésére készített tudományos véleménye az elfogadható előző szállítmányok kritériumainak felülvizsgálatáról az étkezési olajok és zsírok szállítása tekintetében. EFSA Journal (2009) 1110, 1-21.

(5)  Az EFSA-nak az élelmiszerláncba bekerülő szennyező anyagokkal foglalkozó tudományos testülete (CONTAM); Tudományos vélemény az anyagoknak mint elfogadható előző szállítmányoknak az értékeléséről az étkezési olajok és zsírok szállítása tekintetében. EFSA Journal (2009); 7(11):1391.

(6)  Az EFSA-nak az élelmiszerláncba bekerülő szennyező anyagokkal foglalkozó tudományos testülete (CONTAM); Tudományos vélemény a jelenleg a 96/3/EK bizottság irányelv mellékletének jegyzetében szereplő anyagoknak mint elfogadható előző szállítmányoknak az értékeléséről az étkezési olajok és zsírok szállítása tekintetében, III/I. rész. EFSA Journal (2011); 9(12):2482.

(7)  Az EFSA-nak az élelmiszerláncba bekerülő szennyező anyagokkal foglalkozó tudományos testülete (CONTAM); Tudományos vélemény a jelenleg a 96/3/EK bizottság irányelv mellékletének jegyzetében szereplő anyagoknak mint elfogadható előző szállítmányoknak az értékeléséről az étkezési olajok és zsírok szállítása tekintetében, III/II. rész. EFSA Journal (2012); 10(5):2703.

(8)  Az EFSA-nak az élelmiszerláncba bekerülő szennyező anyagokkal foglalkozó tudományos testülete (CONTAM); Tudományos vélemény a jelenleg a 96/3/EK bizottság irányelv mellékletének jegyzetében szereplő anyagoknak mint elfogadható előző szállítmányoknak az értékeléséről az étkezési olajok és zsírok szállítása tekintetében, III/III. rész. EFSA Journal (2012); 10(12):2984.


MELLÉKLET

MEGENGEDETT ELŐZŐ SZÁLLÍTMÁNYOK JEGYZÉKE

Anyag (szinonimák)

CAS-szám

Ecetsav (etánsav; metánkarboxilsav)

64-19-7

Ecetsav-anhidrid (etán-anhidrid)

108-24-7

Aceton (dimetil-keton, 2-propanon)

67-64-1

Savolajok és zsírsav-desztillátumok– növényi olajokból és zsírokból és/vagy azoknak állati zsírokkal és olajokkal vagy tengeri szervezetekből származó zsírokkal és olajokkal képzett keverékeiből

Ammónium-hidroxid (ammónium-hidrát; ammóniaoldat; vizes ammónia)

1336-21-6

Ammónium-polifoszfát

68333-79-9 és 10124-31-9

Állati, tengeri szervezetekből származó, növényi és hidrogénezett olajok és zsírok az IMO MEPC.2/Circ. szerint.

Benzil-alkohol (kizárólag gyógyszerészeti és reagens tisztaságú)

100-51-6

N-butil-acetát

123-86-4

Szek-butil-acetát

105-46-4

Terc-butil-acetát

540-88-5

Ammónium-nitrát oldat

Kalcium-nitrát (CN-9) oldat és annak kettős sója: NH4 NO3 .5Ca(NO3 )2.10H2 O, más néven „salétromsav, ammónium-kálcium só”

6484-52-2

35054-52-5

Kalcium-klorid oldat

10043-52-4

Ciklohexán (hexametilén; hexanaftol; hexahidro-benzol)

110-82-7

Epoxidált szójaolaj (minimum 7 %-os, maximum 8 %-os oxirán-oxigén-tartalommal)

8013-07-8

Etanol (etil-alkohol)

64-17-5

Etil-acetát (ecetéter; ecetészter, ecetnafta)

141-78-6

2-etil-hexanol (2-etil-hexil-alkohol)

104-76-7

Zsírsavak

 

Arachinsav (eikozánsav)

506-30-9

Behénsav (dokozánsav)

112-85-6

Vajsav (n-vajsav, butánsav etil-ecetsav propil-hangyasav)

107-92-6

Kaprinsav (n-dekánsav)

334-48-5

Kapronsav (n-hexánsav)

142-62-1

Kaprilsav (n-oktánsav)

124-07-2

Erukasav (cisz-13-dokozénsav)

112-86-7

Heptánsav (n-heptánsav)

111-14-8

Laurinsav (n-dodekánsav)

143-07-7

Lauronsav (dodekánsav)

4998-71-4

Linolsav (9,12-oktadekadién-sav)

60-33-3

Linolénsav (9,12,15-oktadekatrién-sav)

463-40-1

Mirisztinsav (n-tetradekánsav)

544-63-8

Mirisztoleinsav (tetradekénsav)

544-64-9

Olajsav (n-oktadekán-sav)

112-80-1

Palmitinsav (n-hexadekánsav)

57-10-3

Palmitolénsav (cisz-9-hexadekán-sav)

373-49-9

Pelargonsav (n-nonánsav)

112-05-0

Ricinolsav (cisz-12-hidroxi-oktadek-9-én-sav; ricinusolajsav)

141-22-0

Sztearinsav (n-oktadekánsav)

57-11-4

Valeriánsav (n-pentánsav; valeriánsav)

109-52-4

Zsírsavészterek – a listán szereplő zsírsavak és a listán szereplő zsíralkoholok, illetve metanol és etanol kombinációjával előállított valamennyi észter. Néhány példa ezekre:

 

Butil-mirisztát

110-36-1

Cetil-sztearát

110-63-2

Oleil-palmitát

2906-55-0

Metil-laurát (metil-dodekanoát)

111-82-0

Metil-oleát (metil-oktadekanoát)

112-62-9

Metil-palmitát (metil-hexadekanoát)

112-39-0

Metil-sztearát (metil-oktadekanoát)

112-61-8

Zsíralkoholok:

 

Butil-alkohol (1-butanol; butil-alkohol)

71-36-3

Kaproil-alkohol (e-hexanol; hexil-alkohol)

111-27-3

Kapril-alkohol (1-n-oktanol; heptil-karbinol)

111-87-5

Cetil-alkohol (C-16-alkohol; 1-hexadekanol; cetil-alkohol; palmitil-alkohol; n-primer hexadecil-alkohol)

36653-82-4

Decil-alkohol (1-dekanol)

112-30-1

Enantil-alkohol (1-heptanol; heptil-alkohol)

111-70-6

Lauril-alkohol (n-dodekanol; dodecil-alkohol)

112-53-8

Mirisztil-alkohol (1-tetradekanol; tetradekanol)

112-72-1

Nonil-alkohol (1-nonanol; pelargon-alkohol; oktil-karbinol)

143-08-8

Oleil-alkohol (oktadekénol)

143-28-2

Sztearil-alkohol (1-oktadekanol)

112-92-5

Tridecil-alkohol (1-tridekanol)

112-70-9

Zsíralkohol-keverékek:

 

Lauril-mirisztil-alkohol – (C12-C14 keverék)

 

Cetil-sztearil-alkohol – (C16-C18 keverék)

 

Hangyasav (metánsav; hidrogén-karboxil-sav)

64-18-6

Fruktóz

57-48-7 és 30237-26-4

Glicerin (propán-1,2,3-triol)

56-81-5

Glikolok:

 

1,3-butándiol (1,3-butilén-glikol)

107-88-0

1,4-butándiol (1,4-butilén-glikol)

110-63-4

Heptán (kereskedelmi tisztaságú)

142-82-5

Hexán (technikai tisztaságú)

110-54-3 és 64742-49-0

Hidrogén-peroxid

7722-84-1

Izobután (2-metil-1-propanol)

78-83-1

Izobutil-acetát (2-metilpropil-acetát)

110-19-0

Izodekanol (izodecil-alkohol)

25339-17-7

Izononanol (izononil-alkohol)

27458-94-2

Izooktanol (izooktil-alkohol)

26952-21-6

Izopropanol (propán-2-ol; izopropil-alkohol; IPA)

67-63-0

Kaolin

1332-58-7

Limonén (dipentén)

138-86-3

Magnézium-klorid oldat

7786-30-3

Metanol (metil-alkohol)

67-56-1

Metil-etil-keton (2-butanon)

78-93-3

Metil-izobutil-keton (4-metil-2-pentanon)

108-10-1

Metil-tercierbutil-éter (MTBE)

1634-04-4

Cukornádból, cukorrépából, citrusfélékből vagy cirokból a hagyományos cukorfeldolgozó ipar által előállított melasz.

Paraffinviasz (élelmiszer minőségű)

8002-74-2 és 63231-60-7

Pentán

109-66-0

Foszforsav (ortofoszforsav)

7664-38-2

Polipropilén-glikol (400 fölötti molekulasúlyú)

25322-69-4

Ivóvíz

7732-18-5

Kálium-hidroxid (marókáli) oldat

1310-58-3

n-Propil-acetát

109-60-4

Propil-alkohol (propán-1-ol; 1-propanol)

71-23-8

Propilén-glikol (1,2-propilén-glikol; propán-1,2-diol; 1,2-dihidroxi-propán; monopropilén-glikol (mpg); metil-glikol)

57-55-6

1,3-propándiol (1,3-propilén-glikol; trimetilén-glikol)

504-63-2

Propilén-tetramer

6842-15-5

Nátrium-hidroxid oldat (marószóda, lúg)

1310-73-2

Nátrium-szilikát (vízüveg) oldat

1344-09-8

Szorbitol (D-szorbitol; hexahidro-alkohol; D-szorbit)

50-70-4

Kénsav

7664-93-9

Nem frakcionált zsírsavak növényi, állati és tengeri szervezetekből származó zsírokból és olajokból, valamint azok keveréke, feltéve, hogy forrásuk ehető zsír vagy olaj

Nem frakcionált zsíralkoholok növényi, állati és tengeri szervezetekből származó zsírokból és olajokból, valamint azok keveréke, feltéve, hogy forrásuk ehető zsír vagy olaj

Nem frakcionált zsírészterek növényi, állati és tengeri szervezetekből származó zsírokból és olajokból, valamint azok keveréke, feltéve, hogy forrásuk ehető zsír vagy olaj

Karbamid-ammónium-nitrát oldat

Fehér ásványi olajok

8042-47-5


Top