Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R0128

Uredba (EU) 2019/128 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. siječnja 2019. o osnivanju Europskog centra za razvoj strukovnog osposobljavanja (Cedefop) te stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EEZ) br. 337/75

PE/64/2018/REV/1

OJ L 30, 31.1.2019, p. 90–105 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/128/oj

31.1.2019   

HR

Službeni list Europske unije

L 30/90


UREDBA (EU) 2019/128 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA

od 16. siječnja 2019.

o osnivanju Europskog centra za razvoj strukovnog osposobljavanja (Cedefop) te stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EEZ) br. 337/75

EUROPSKI PARLAMENT I VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegov članak 166. stavak 4. i članak 165. stavak 4.,

uzimajući u obzir prijedlog Europske komisije,

nakon prosljeđivanja nacrta zakonodavnog akta nacionalnim parlamentima,

uzimajući u obzir mišljenje Europskoga gospodarskog i socijalnog odbora (1),

nakon savjetovanja s Odborom regija,

u skladu s redovnim zakonodavnim postupkom (2),

budući da:

(1)

Europski centar za razvoj strukovnog osposobljavanja (Cedefop) osnovan je Uredbom Vijeća (EEZ) br. 337/75 (3) kako bi pomagao Komisiji da na razini Unije potiče promicanje i razvoj strukovnog osposobljavanja i osposobljavanja uz rad.

(2)

Cedefop je od svoga osnivanja 1975. imao važnu ulogu pri pružanju potpore razvoju zajedničke politike strukovnog obrazovanja i osposobljavanja. Istodobno su se koncept i značaj strukovnog osposobljavanja razvijali pod utjecajem promjena na tržištu rada, tehnološkog razvoja, posebno u digitalnom području te rastuće mobilnosti radne snage. Ti faktori povećavaju izazov boljeg usklađivanja kompetencija i kvalifikacija s potražnjom koja se neprestano razvija. Politike strukovnog osposobljavanja razvijale su se u skladu s tim te obuhvaćaju niz instrumenata i inicijativa, uključujući one povezane s vještinama i kvalifikacijama te validacijom učenja, koje nužno premašuju tradicionalne granice strukovnog obrazovanja i osposobljavanja. Stoga bi, radi boljeg odražavanja njegovih trenutnih aktivnosti, koje premašuju strukovno obrazovanje i osposobljavanje i uključuju rad na vještinama i kvalifikacijama, trebalo bi jasno definirati prirodu aktivnosti Cedefopa i prilagoditi terminologiju koja se koristi za opisivanje ciljeva i zadaća Cedefopa kako bi se odrazio taj razvoj.

(3)

U izvješću o evaluaciji Cedefopa za 2013. utvrđeno je da bi trebalo izmijeniti Uredbu (EEZ) br. 337/75 kako bi se rad Cedefopa na vještinama uvrstio u njegove zadaće te kako bi se jasnije integrirao njegov rad u području izvještavanja o politikama i zajedničkim europskim alatima i inicijativama.

(4)

Podržavanje provedbe strukovnog obrazovanja i osposobljavanja zahtijevat će usredotočenost na povezivanje obrazovanja i osposobljavanja te svijeta rada radi osiguravanja da se usvojenim znanjem, stečenim vještinama i kompetencijama podupiru cjeloživotno učenje, integracija i zapošljivost na promjenjivim tržištima rada te da oni budu relevantni za potrebe građana i društva.

(5)

Uredba (EEZ) br. 337/75 izmijenjena je nekoliko puta. S obzirom na daljnje izmjene, tu bi uredbu radi jasnoće trebalo staviti izvan snage i zamijeniti.

(6)

Pravila kojima se uređuje Cedefop trebala bi, koliko je to moguće i uzimajući u obzir njegovu tripartitnu prirodu, biti utvrđena u skladu s načelima iz Zajedničke izjave Europskog parlamenta, Vijeća Europske unije i Europske komisije o decentraliziranim agencijama od 19. srpnja 2012.

(7)

Budući da se tri tripartitne agencije, tj. Cedefop, Europska zaklada za poboljšanje životnih i radnih uvjeta (Eurofound) i Europska agencija za sigurnost i zdravlje na radu (EU-OSHA), bave pitanjima povezanima s tržištem rada, radnim okruženjem, strukovnim obrazovanjem i osposobljavanjem te vještinama, potrebna je bliska koordinacija među njima. Potrebna je i bliska koordinacija s Europskom zakladom za osposobljavanje (ETF). Stoga bi Cedefop u svojem radu trebao nadopunjivati rad ETF-a, Eurofounda i EU-OSHA-e, kada oni imaju slična područja interesa, dajući pritom prednost alatima koji dobro funkcioniraju, poput memorandumâ o razumijevanju. Cedefop trebao bi iskoristiti načine za poboljšanje učinkovitosti i sinergija te bi, u okviru svojih aktivnosti, trebao izbjegavati preklapanje s aktivnostima ETF-a, Eurofounda i EU-OSHA-e te aktivnostima Komisije. Osim toga, i prema potrebi, Cedefop bi trebao nastojati učinkovito surađivati s internim istraživačkim kapacitetima institucija Unije i vanjskih specijaliziranih tijela.

(8)

Komisija bi se tijekom evaluacije Cedefopa trebala savjetovati s glavnim dionicima, uključujući članove Upravnog odbora i zastupnike u Europskom parlamentu.

(9)

Tripartitna priroda Cedefopa, Eurofounda i EU-OSHA-a predstavlja visokovrijedan rezultat sveobuhvatnog pristupa koji se temelji na socijalnom dijalogu između socijalnih partnera te tijela Unije i nacionalnih tijela, što je iznimno važno radi pronalaženja zajedničkih i održivih socijalnih i ekonomskih rješenja.

(10)

Kako bi se optimizirao postupak odlučivanja Cedefopa i dao doprinos jačanju učinkovitosti i djelotvornosti, trebalo bi uspostaviti upravljačku strukturu na dvije razine. U tu svrhu države članice, nacionalne organizacije poslodavaca i zaposlenika i Komisija trebale bi imati predstavnike u Upravnom odboru, koji imaju potrebne ovlasti, uključujući ovlast donošenja proračuna i odobravanja programskog dokumenta. Upravni odbor trebao bi u programskom dokumentu, koji sadržava višegodišnji program rada Cedefopa i njegov godišnji program rada, utvrditi strateške prioritete aktivnosti Cedefopa. Nadalje, pravila za sprečavanje sukoba interesa i upravljanje sukobima interesa koja donosi Upravni odbor trebala bi uključivati mjere za otkrivanje potencijalnih rizika u ranoj fazi.

(11)

Kako bi Cedefop mogao pravilno funkcionirati, države članice, europske organizacije poslodavaca i zaposlenika i Komisija trebale bi osigurati da osobe koje se imenuju u Upravni odbor raspolažu odgovarajućim znanjem u području strukovnog obrazovanja i osposobljavanja, vještina i kvalifikacija radi donošenja strateških odluka i nadziranja aktivnosti Cedefopa.

(12)

Trebalo bi osnovati Izvršni odbor koji bi imao zadaću pripremanja sastanaka Upravnog odbora na prikladan način te pružanja potpore njegovim procesima donošenja odluka i praćenja. Pomažući Upravnom odboru Izvršni odbor trebao bi, kada je to potrebno zbog hitnosti, moći donijeti određene privremene odluke u ime Upravnog odbora. Upravni odbor trebao bi donijeti poslovnik Izvršnog odbora.

(13)

Izvršni direktor trebao bi biti odgovoran za cjelokupno upravljanje Cedefopom u skladu sa strateškim smjerom koji određuje Upravni odbor, uključujući svakodnevno upravljanje kao i upravljanje financijama i upravljanje ljudskim resursima. Izvršni direktor trebao bi izvršavati ovlasti koje su mu povjerene. Te ovlasti trebale bi se moći suspendirati pod iznimnim okolnostima, poput sukoba interesa ili ozbiljnog nepoštovanja obveza iz Pravilnika o osoblju za dužnosnike Europske unije („Pravilnik o osoblju”).

(14)

Načelo ravnopravnosti jedno je od temeljnih načela prava Unije. Njime se zahtijeva da ravnopravnost žena i muškaraca bude osigurana u svim područjima, uključujući zapošljavanje, rad i plaću. Sve strane trebale bi nastojati postići uravnoteženu zastupljenost žena i muškaraca u Upravnom odboru i u Izvršnom odboru. Tom bi cilju trebali težiti kako Upravni odbor, u pogledu predsjednika Upravnog odbora i njegovih zamjenika gledanih zajedno, tako i skupine koje predstavljaju vlade te organizacije poslodavaca i organizacije zaposlenika u Upravnom odboru, u pogledu imenovanja zamjenikâ u svrhu prisustvovanja sastancima Izvršnog odbora.

(15)

Cedefop upravlja uredom za vezu u Bruxellesu. Trebalo bi zadržati mogućnost upravljanja tim uredom.

(16)

Trebalo bi ažurirati financijske odredbe i odredbe za programiranje i izvješćivanje koje se odnose na Cedefop. U Delegiranoj uredbi Komisije (EU) br. 1271/2013 (4) navodi se da Cedefop treba provoditi ex ante i ex post evaluacije onih programa i aktivnosti koji povlače za sobom znatnu potrošnju. Cedefop bi te evaluacije trebao uzimati u obzir u svojem višegodišnjem i godišnjem programiranju.

(17)

Kako bi se osigurala njegova potpuna autonomija i neovisnost te kako bi mu se omogućilo pravilno ispunjavanje njegovih ciljeva i zadaća u skladu s ovom Uredbom, Cedefopu bi trebalo dodijeliti odgovarajući i neovisan proračun s prihodima koji ponajprije potječu iz doprinosa iz općeg proračuna Unije. Na Cedefop bi se trebao primjenjivati proračunski postupak Unije u pogledu doprinosa Unije i svih drugih subvencija koje se isplaćuju iz općeg proračuna Unije. Reviziju financijskih izvještaja Cedefopa trebao bi obavljati Revizorski sud.

(18)

Usluge prevođenja potrebne za rad Cedefopa pruža Prevoditeljski centar za tijela Europske unije (Prevoditeljski centar). Cedefop bi trebao surađivati s Prevoditeljskim centrom radi utvrđivanja pokazatelja kvalitete, pravovremenosti i povjerljivosti, radi jasnog utvrđivanja potreba i prioriteta Cedefopa te razvijanja transparentnih i objektivnih postupaka za proces prevođenja.

(19)

Odredbe u vezi s osobljem Cedefopa trebale bi biti u skladu s Pravilnikom o osoblju i Uvjetima zaposlenja ostalih službenika Unije (Uvjeti zaposlenja ostalih službenika), utvrđenima Uredbom Vijeća (EEZ, Euratom, EZUČ) br. 259/68 (5).

(20)

Cedefop bi trebao poduzeti potrebne mjere radi osiguravanja sigurnog postupanja s povjerljivim podatcima i njihove sigurne obrade. Ako je to potrebno, Cedefop bi trebao donijeti sigurnosna pravila istovjetna onima iz odluka Komisije (EU, Euratom) 2015/443 (6) i (EU, Euratom) 2015/444 (7).

(21)

Potrebno je utvrditi prijelazne proračunske odredbe i prijelazne odredbe o Upravnom odboru i osoblju kako bi se osigurao kontinuitet aktivnosti Cedefopa do početka provedbe ove Uredbe,

DONIJELI SU OVU UREDBU:

POGLAVLJE I.

CILJEVI I ZADAĆE

Članak 1.

Osnivanje i ciljevi

1.   Europski centar za razvoj strukovnog obrazovanja i osposobljavanja (Cedefop) osniva se kao agencija Unije.

2.   Cilj Cedefopa je podržavati promicanje, razvoj i provedbu politika Unije u području strukovnog obrazovanja i osposobljavanja, kao i politika u području vještina i kvalifikacija, u suradnji s Komisijom, državama članicama i socijalnim partnerima.

U tu svrhu Cedefop unapređuje i širi znanje, za potrebe oblikovanja politika pruža dokaze i usluge, uključujući zaključke koji se temelje na istraživanjima, te olakšava razmjenu znanja među akterima Unije i među nacionalnim akterima te između aktera Unije i nacionalnih aktera.

Članak 2.

Zadaće

1.   Cedefop ima sljedeće zadaće s obzirom na područja politika iz članka 1. stavka 2. pri čemu u potpunosti poštuje odgovornosti država članica:

(a)

analizira trendove u politikama i sustavima strukovnog obrazovanja i osposobljavanja, vještina i kvalifikacija i pruža poredbene analize tih politika i sustava u različitim zemljama;

(b)

analizira trendove na tržištu rada u odnosu na vještine i kvalifikacije te strukovno obrazovanje i osposobljavanje;

(c)

analizira razvoj u području osmišljavanja i dodjele kvalifikacija, njihove organizacije u okvire i njihove funkcije na tržištu rada te u odnosu na strukovno obrazovanje i osposobljavanje kako bi se povećala njihova transparentnost i priznavanje i doprinosi tom razvoju;

(d)

analizira razvoj u području validacije neformalnog i informalnog učenja i doprinosi tom razvoju;

(e)

provodi ili naručuje studije i provodi istraživanja o relevantnom socioekonomskom razvoju i povezanim političkim pitanjima;

(f)

osigurava forume za razmjenu iskustava i informacija između vlada i socijalnih partnera na nacionalnoj razini te drugih dionika na nacionalnoj razini;

(g)

doprinosi, među ostalim putem informacija i analiza koje se temelje na dokazima, provedbi reformi te politika na nacionalnoj razini;

(h)

širi informacije s ciljem doprinošenja politikama te povećanja svijesti i razumijevanja o potencijalu strukovnog obrazovanja i osposobljavanja u promicanju i potpori zapošljivosti, produktivnosti te cjeloživotnom učenju;

(i)

upravlja alatima, skupovima podataka i uslugama u području strukovnog obrazovanja i osposobljavanja, vještina, poslova i kvalifikacija i stavlja ih na raspolaganje građanima, trgovačkim društvima, oblikovateljima politika, socijalnim partnerima i drugim dionicima;

(j)

uspostavlja strategiju za odnose s trećim zemljama i međunarodnim organizacijama u skladu s člankom 29., u pogledu pitanja za koja je Cedefop nadležan.

2.   Ako su potrebne nove studije i prije donošenja odluka o politikama, institucije Unije uzimaju u obzir stručnost Cedefopa i sve studije koje je Cedefop proveo u dotičnom području ili koje je u stanju provesti, u skladu s Uredbom (EU, Euratom) 2018/1046 Europskog parlamenta i Vijeća (8).

3.   Cedefop u svojim aktivnostima u obzir uzima poveznice između strukovnog obrazovanja i osposobljavanja i drugih sektora obrazovanja i osposobljavanja.

4.   Cedefop može sklapati sporazume o suradnji s drugim relevantnim agencijama Unije kako bi se olakšala i promicala suradnja s njima.

5.   Pri provedbi svojih zadaća Cedefop održava bliski dijalog, posebno sa specijaliziranim tijelima koja rade na politikama u području strukovnog obrazovanja i osposobljavanja te vještina i kvalifikacija, bez obzira na to jesu li ona javna ili privatna, nacionalna ili međunarodna, s javnim tijelima i obrazovnim ustanovama, s organizacijama poslodavaca i organizacijama zaposlenika te, ako postoje, s nacionalnim tripartitnim tijelima. Ne dovodeći u pitanje vlastite ciljeve i svrhe, Cedefop surađuje s drugim agencijama Unije, a posebno s ETF-om, Eurofoundom i EU-OSHA-om, kako bi se promicale sinergije i komplementarnost s njihovim aktivnostima, izbjegavajući pritom bilo kakvo preklapanje napora.

POGLAVLJE II.

USTROJSTVO CEDEFOP-a

Članak 3.

Administrativna i upravljačka struktura

Administrativna i upravljačka struktura Cedefopa sastoji se od:

(a)

Upravnog odbora;

(b)

Izvršnog odbora;

(c)

izvršnog direktora.

ODJELJAK 1.

Upravni odbor

Članak 4.

Sastav Upravnog odbora

1.   Upravni odbor sastoji se od:

(a)

po jednog člana iz svake države članice, koji je predstavnik vlade;

(b)

po jednog člana iz svake države članice, koji je predstavnik organizacija poslodavaca;

(c)

po jednog člana iz svake države članice, koji je predstavnik organizacija zaposlenika;

(d)

tri člana koji su predstavnici Komisije;

(e)

jednog neovisnog stručnjaka kojeg imenuje Europski parlament.

Svaki od članova iz točaka od (a) do (d) ima pravo glasa.

Vijeće imenuje članove iz točaka (a), (b) i (c) na temelju popisa kandidata koje su predložile države članice, odnosno europske organizacije poslodavaca i europske organizacije zaposlenika.

Komisija imenuje članove iz točke (d).

Nadležni odbor Europskog parlamenta imenuje stručnjaka iz točke (e).

2.   Svaki član Upravnog odbora ima zamjenika. Zamjenik predstavlja člana u njegovoj odsutnosti. Zamjenici se imenuju u skladu sa stavkom 1.

3.   Članovi Upravnog odbora i njihovi zamjenici određuju se i imenuju na temelju njihova znanja u području strukovnog obrazovanja i osposobljavanja, vještina i kvalifikacija, uzimajući u obzir njihove relevantne vještine, kao što su upravljačke, administrativne i proračunske vještine te stručno znanje u području ključnih zadaća Cedefopa kako bi obavljali ulogu djelotvornog nadzora. Sve strane zastupljene u Upravnom odboru nastoje ograničiti mijenjanje svojih predstavnika radi osiguranja kontinuiteta njegova rada. Sve strane nastoje postići uravnoteženu zastupljenost žena i muškaraca u Upravnom odboru.

4.   Svaki član i njegov zamjenik u trenutku preuzimanja dužnosti potpisuju pisanu izjavu kojom izjavljuju da nisu u sukobu interesa. Svaki član i njegov zamjenik ažuriraju svoju izjavu ako se promijene okolnosti u pogledu bilo kakvog sukoba interesa. Cedefop na svojim internetskim stranicama objavljuje izjave i ažuriranja.

5.   Mandat članova i njihovih zamjenika traje četiri godine. Taj se mandat može obnoviti. Po isteku mandata ili u slučaju ostavke članovi i njihovi zamjenici ostaju na dužnosti do obnove mandata ili dok ih se ne zamijeni.

6.   Predstavnici vlada, organizacija poslodavaca i organizacija zaposlenika čine tri odvojene skupine unutar Upravnog odbora. Svaka skupina imenuje koordinatora kako bi se poboljšala učinkovitost rasprava unutar svake od skupina i među skupinama. Koordinatori skupina poslodavaca i zaposlenika moraju biti predstavnici odgovarajućih europskih organizacija te ih se može odabrati među imenovanim članovima Upravnog odbora. Koordinatori koji nisu imenovani članovima Upravnog odbora u skladu sa stavkom 1. sudjeluju na sastancima odbora, ali nemaju pravo glasa.

Članak 5.

Funkcije Upravnog odbora

1.   Upravni odbor:

(a)

pruža strateške smjernice za aktivnosti Cedefopa;

(b)

svake godine dvotrećinskom većinom glasova svojih članova s pravom glasa i u skladu s člankom 6. donosi programski dokument Cedefopa koji sadržava višegodišnji program rada Cedefopa i njegov godišnji program rada za sljedeću godinu;

(c)

dvotrećinskom većinom glasova svojih članova s pravom glasa donosi godišnji proračun Cedefopa i izvršava ostale funkcije u odnosu na taj proračun u skladu s poglavljem III.;

(d)

donosi konsolidirano godišnje izvješće o aktivnostima i procjenu aktivnosti Cedefopa, podnosi te dokumente Europskom parlamentu, Vijeću, Komisiji i Revizorskom sudu do 1. srpnja svake godine te objavljuje konsolidirano godišnje izvješće o aktivnostima;

(e)

donosi financijska pravila koja se primjenjuju na Cedefop u skladu s člankom 16.;

(f)

donosi strategiju za borbu protiv prijevara koja je razmjerna rizicima od prijevara, a uzimajući u obzir troškove i koristi mjera koje treba provoditi;

(g)

donosi pravila za sprečavanje sukoba interesa i upravljanje njima u odnosu na svoje članove i neovisne stručnjake te upućene nacionalne stručnjake i drugo osoblje koje ne zapošljava Cedefop, kako je navedeno u članku 19.;

(h)

donosi i redovito ažurira komunikacijske i promidžbene planove na temelju analize potreba te to odražava u programskom dokumentu Cedefopa;

(i)

donosi svoj poslovnik;

(j)

izvršava, u skladu sa stavkom 2., u odnosu na osoblje Cedefopa, ovlasti tijela za imenovanje dodijeljene Pravilnikom o osoblju te ovlasti tijela ovlaštenog za sklapanje ugovora o radu dodijeljene Uvjetima zaposlenja ostalih službenika („ovlasti tijela za imenovanje”);

(k)

donosi odgovarajuća provedbena pravila za provedbu Pravilnika o osoblju i Uvjeta zaposlenja ostalih službenika u skladu s člankom 110. Pravilnika o osoblju;

(l)

imenuje izvršnog direktora i, prema potrebi, produljuje njegov mandat ili ga razrješuje dužnosti u skladu s člankom 18.;

(m)

imenuje računovodstvenog službenika, koji podliježe Pravilniku o osoblju i Uvjetima zaposlenja ostalih službenika i koji je potpuno neovisan u obavljanju svojih dužnosti;

(n)

donosi poslovnik Izvršnog odbora;

(o)

prati odgovarajuće naknadno postupanje na temelju nalaza i preporuka proizašlih iz izvješćâ o unutarnjoj ili vanjskoj reviziji i evaluacija kao i iz istraga Europskog ureda za borbu protiv prijevara (OLAF);

(p)

odobrava uspostavu dogovora o suradnji s nadležnim tijelima trećih zemalja i s međunarodnim organizacijama u skladu s člankom 29.

2.   Upravni odbor u skladu s člankom 110. Pravilnika o osoblju donosi odluku na temelju članka 2. stavka 1. Pravilnika o osoblju i članka 6. Uvjeta zaposlenja ostalih službenika kojom se relevantne ovlasti tijela za imenovanje delegiraju izvršnom direktoru i kojom se utvrđuju uvjeti pod kojima se ta delegacija ovlasti može suspendirati. Izvršni direktor ovlašten je dalje delegirati te ovlasti.

Upravni odbor može, kada to zahtijevaju iznimne okolnosti, privremeno suspendirati delegiranje ovlasti tijela za imenovanje izvršnom direktoru kao i ovlasti koje je izvršni direktor delegirao dalje. U takvim slučajevima Upravni odbor delegira te ovlasti na ograničeno razdoblje jednom od predstavnika Komisije kojeg imenuje ili jednom od zaposlenika koji nije izvršni direktor.

Članak 6.

Višegodišnje i godišnje programiranje

1.   Svake godine izvršni direktor u skladu s člankom 11. stavkom 5. točkom (e) ove Uredbe sastavlja nacrt programskog dokumenta koji sadržava višegodišnje i godišnje programe rada u skladu s člankom 32. Delegirane uredbe (EU) br. 1271/2013.

2.   Izvršni direktor Upravnom odboru podnosi nacrt programskog dokumenta iz stavka 1. Nacrt programskog dokumenta se nakon odobrenja Upravnog odbora podnosi Komisiji, Europskom parlamentu i Vijeću najkasnije 31. siječnja svake godine. Izvršni direktor podnosi ažurirane verzije tog dokumenta u skladu s istim postupkom. Upravni odbor donosi programski dokument uzimajući u obzir mišljenje Komisije.

Programski dokument postaje konačan nakon konačnog donošenja općeg proračuna Unije te ga se prilagođava na odgovarajući način ako je to potrebno.

3.   U višegodišnjem programu rada navodi se opći strateški program, među ostalim ciljevi, očekivani rezultati i pokazatelji uspješnosti, izbjegavajući pritom preklapanje u programiranju s drugim agencijama. U višegodišnjem programu rada navodi se i programiranje resursa, uključujući višegodišnji proračun i osoblje. U njega se uključuje i strategija odnosa s trećim zemljama i međunarodnim organizacijama u skladu s člankom 29. i aktivnosti povezane s tom strategijom te se određuju i s tim povezani resursi.

4.   Godišnji program rada u skladu je s višegodišnjim programom rada iz stavka 3. i obuhvaća:

(a)

detaljne ciljeve i očekivane rezultate, uključujući pokazatelje uspješnosti;

(b)

opis mjera koje treba financirati, uključujući planirane mjere čiji je cilj povećanje učinkovitosti;

(c)

podatke o financijskim i ljudskim resursima dodijeljenima za svaku mjeru, u skladu s načelima planiranja proračuna i upravljanja proračunom po aktivnostima;

(d)

moguće mjere za odnose s trećim zemljama i međunarodnim organizacijama u skladu s člankom 29.

U njemu se moraju jasno navesti mjere koje su dodane, izmijenjene ili izbrisane u usporedbi s prethodnom financijskom godinom.

5.   Upravni odbor mijenja doneseni godišnji program rada ako se Cedefopu dodijeli nova aktivnost. Upravni odbor može ovlast za donošenje manjih izmjena godišnjeg programa rada delegirati izvršnom direktoru.

Svaka velika izmjena godišnjeg programa rada donosi se u skladu s jednakim postupkom kao i prvotni godišnji program rada.

6.   Programiranje resursa ažurira se svake godine. Strateško programiranje ažurira se prema potrebi, te se u njemu posebno bavi rezultatom evaluacije iz članka 27.

Dodjeljivanje nove aktivnosti Cedefopu radi ispunjenja zadaća utvrđenih u članku 2. mora se uzeti u obzir u njegovu programiranju resursa i financijskom programiranju, ne dovodeći u pitanje ovlasti Europskog parlamenta i Vijeća („proračunsko tijelo”).

Članak 7.

Predsjednik Upravnog odbora

1.   Upravni odbor bira predsjednika i tri zamjenika kako slijedi:

(a)

jednu osobu među članovima koji predstavljaju vlade država članica;

(b)

jednu osobu među članovima koji predstavljaju organizacije poslodavaca;

(c)

jednu osobu među članovima koji predstavljaju organizacije zaposlenika; i

(d)

jednu osobu među članovima koji predstavljaju Komisiju.

Predsjednik i zamjenici predsjednika biraju se dvotrećinskom većinom članova Upravnog odbora s pravom glasa.

2.   Mandat predsjednika i zamjenikâ predsjednika traje godinu dana. Njihov se mandat može obnoviti. Ako im članstvo u Upravnom odboru prestane u bilo kojem trenutku tijekom njihova mandata, mandat im automatski prestaje na taj datum.

Članak 8.

Sastanci Upravnog odbora

1.   Predsjednik saziva sastanke Upravnog odbora.

2.   Izvršni direktor sudjeluje u raspravama, ali nema pravo glasa.

3.   Upravni odbor održava jedan redovni sastanak godišnje. Osim toga, sastaje se na inicijativu svojeg predsjednika, na zahtjev Komisije ili na zahtjev najmanje jedne trećine svojih članova.

4.   Upravni odbor na sastanke može kao promatrača pozvati bilo koju osobu čije bi mišljenje moglo biti od koristi. Predstavnici zemalja Europskog udruženja za slobodnu trgovinu (EFTA) koje su stranke Sporazuma o Europskom gospodarskom prostoru („Sporazum o EGP-u”) mogu prisustvovati sastancima Upravnog odbora kao promatrači ako je Sporazumom o EGP-u predviđeno njihovo sudjelovanje u aktivnostima Cedefopa.

5.   Cedefop Upravnom odboru pruža usluge tajništva.

Članak 9.

Pravila o glasovanju Upravnog odbora

1.   Ne dovodeći u pitanje članak 5. stavak 1. točke (b) i (c), članak 7. stavak 1. drugi podstavak i članak 18. stavak 7., Upravni odbor odluke donosi većinom glasova svojih članova s pravom glasa.

2.   Svaki član s pravom glasa ima jedan glas. U odsutnosti člana s pravom glasa, njegov zamjenik ima pravo iskoristiti pravo glasa člana.

3.   Predsjednik sudjeluje u glasovanju.

4.   Izvršni direktor sudjeluje u raspravama, ali nema pravo glasa.

5.   Poslovnikom Upravnog odbora utvrđuju se detaljnija pravila glasovanja, a posebice okolnosti u kojima jedan član može djelovati u ime drugog člana.

ODJELJAK 2.

Izvršni odbor

Članak 10.

Izvršni odbor

1.   Izvršni odbor pomaže Upravnom odboru.

2.   Izvršni odbor:

(a)

priprema odluke koje treba donijeti Upravni odbor;

(b)

prati, zajedno s Upravnim odborom, odgovarajuće naknadno postupanje na temelju nalaza i preporuka proizašlih iz izvješćâ o unutarnjoj ili vanjskoj reviziji i evaluacija kao i iz istraga OLAF-a;

(c)

ne dovodeći u pitanje odgovornosti izvršnog direktora utvrđene u članku 11., savjetuje ga, prema potrebi, pri provedbi odluka Upravnog odbora s ciljem jačanja nadzora nad administrativnim i proračunskim upravljanjem.

3.   Prema potrebi, Izvršni odbor može zbog hitnosti donositi određene privremene odluke u ime Upravnog odbora, među ostalim o suspenziji delegiranja ovlasti tijela za imenovanje, u skladu s uvjetima iz članka 5. stavka 2., i o proračunskim pitanjima.

4.   Izvršni odbor sastavljen je od predsjednika Upravnog odbora, tri zamjenika predsjednika, koordinatora triju skupina iz članka 4. stavka 6. te jednog predstavnika Komisije. Svaka skupina iz članka 4. stavka 6. može odrediti do dva zamjenika koji će prisustvovati sastancima Izvršnog odbora u slučaju odsutnosti člana kojeg je imenovala odgovarajuća skupina. Predsjednik Upravnog odbora ujedno je i predsjednik Izvršnog odbora. Izvršni direktor sudjeluje na sastancima Izvršnog odbora, ali nema pravo glasa.

5.   Mandat članova Izvršnog odbora traje dvije godine. Taj se mandat može obnoviti. Mandat člana Izvršnog odbora prestaje danom prestanka njegova članstva u Upravnom odboru.

6.   Upravni odbor sastaje se triput godišnje. Uz to, sastaje se na inicijativu predsjednika ili na zahtjev svojih članova. Nakon svakog sastanka koordinatori triju skupina iz članka 4. stavka 6. ulažu sve napore kako bi članove svoje skupine na pravovremen i transparentan način obavijestili o sadržaju rasprave.

ODJELJAK 3.

Izvršni direktor

Članak 11.

Odgovornosti izvršnog direktora

1.   Izvršni direktor odgovoran je za upravljanje Cedefopom u skladu sa strateškim smjerom koji određuje Upravni odbor, a odgovara Upravnom odboru.

2.   Ne dovodeći u pitanje ovlasti Komisije, Upravnog odbora i Izvršnog odbora, izvršni direktor neovisan je u izvršavanju svojih dužnosti te ne traži niti prima upute ni od koje vlade te ni od kojeg drugog tijela.

3.   Izvršni direktor na poziv izvješćuje Europski parlament o izvršavanju svojih dužnosti. Vijeće može pozvati izvršnog direktora da ga izvijesti o izvršavanju svojih dužnosti.

4.   Izvršni direktor pravni je zastupnik Cedefopa.

5.   Izvršni direktor odgovoran je za provedbu zadaća dodijeljenih Cedefopu ovom Uredbom. Izvršni direktor posebno je odgovoran za:

(a)

svakodnevno upravljanje Cedefopom, uključujući izvršavanje ovlasti koje su mu povjerene u pogledu pitanja u vezi s osobljem, u skladu s člankom 5. stavkom 2.;

(b)

provedbu odluka koje je donio Upravni odbor;

(c)

donošenje odluka u pogledu upravljanja ljudskim resursima u skladu s odlukom iz članka 5. stavka 2.;

(d)

donošenje odluka u pogledu internih struktura Cedefopa uključujući, kada je to potrebno, prenošenje funkcija koje mogu obuhvaćati svakodnevno upravljanje Cedefopom, uzimajući u obzir potrebe povezane s aktivnostima Cedefopa i dobrim proračunskim upravljanjem;

(e)

pripremu programskog dokumenta i njegovo podnošenje Upravnom odboru nakon savjetovanja s Komisijom;

(f)

provedbu programskog dokumenta i izvješćivanje Upravnog odbora o njegovoj provedbi;

(g)

pripremu konsolidiranog godišnjeg izvješća o aktivnostima Cedefopa i njegovo podnošenje Upravnom odboru na ocjenu i donošenje;

(h)

uspostavu djelotvornog sustava praćenja kako bi se omogućila provedba redovitih evaluacija iz članka 27. i uspostavu sustava za izvješćivanje kako bi se saželi njihovi rezultati;

(i)

pripremu nacrta financijskih pravila koja se primjenjuju na Cedefop;

(j)

pripremu nacrta izvješća Cedefopa o procjeni prihoda i rashoda, kao dijela programskog dokumenta Cedefopa; i izvršenje proračuna Cedefopa;

(k)

pripremu akcijskog plana koji se nadovezuje na zaključke izvješćâ o unutarnjoj ili vanjskoj reviziji i evaluacija kao i istraga OLAF-a te izvješćivanje o napretku dvaput godišnje Komisije, a redovito Upravnog odbora i Izvršnog odbora;

(l)

nastojanje osiguranja rodne ravnoteže unutar Cedefopa;

(m)

zaštitu financijskih interesa Unije primjenom preventivnih mjera protiv prijevare, korupcije i svih drugih nezakonitih aktivnosti učinkovitim provjerama i, ako se utvrde nepravilnosti, osiguravanjem povrata pogrešno plaćenih iznosa te, prema potrebi, određivanjem učinkovitih, proporcionalnih i odvraćajućih administrativnih i financijskih sankcija;

(n)

pripremu strategije Cedefopa za borbu protiv prijevara i njezino podnošenje Upravnom odboru na odobrenje;

(o)

suradnju, prema potrebi, s drugim agencijama Unije i sklapanje sporazuma o suradnji s njima.

6.   Izvršni direktor odgovoran je i za odlučivanje o tome je li, u svrhu obavljanja zadaća Cedefopa na učinkovit i djelotvoran način, potrebno osnovati ured za vezu u Bruxellesu radi daljnjeg razvoja suradnje Cedefopa s relevantnim institucijama Unije. Za tu odluku zahtijeva se prethodna suglasnost Komisije, Upravnog odbora i dotične države članice. U toj se odluci navodi opseg aktivnosti koje taj ured za vezu treba obavljati tako da se izbjegnu nepotrebni troškovi i bilo kakvo preklapanje administrativnih funkcija Cedefopa.

POGLAVLJE III.

FINANCIJSKE ODREDBE

Članak 12.

Proračun

1.   Procjena svih prihoda i rashoda Cedefopa priprema se za svaku financijsku godine i prikazuje se u proračunu Cedefopa. Financijska godina odgovara kalendarskoj godini.

2.   Proračun Cedefopa mora biti uravnotežen u pogledu prihoda i rashoda.

3.   Ne dovodeći u pitanje druge sredstva, u prihode Cedefopa ubrajaju se:

(a)

doprinos Unije unesen u opći proračun Unije;

(b)

svi dobrovoljni financijski doprinosi država članica;

(c)

naknade za publikacije i usluge koje pruža Cedefop;

(d)

svi doprinosi trećih zemalja koje sudjeluju u radu Cedefopa, kako je predviđeno u članku 29.

4.   Rashodi Cedefopa uključuju primitke od rada osoblja, administrativne i infrastrukturne troškove te troškove poslovanja.

Članak 13.

Donošenje proračuna

1.   Izvršni direktor svake godine sastavlja privremeni nacrt procjene prihoda i rashoda Cedefopa za sljedeću financijsku godinu, u koji je uključen i plan radnih mjesta, te ga šalje Upravnom odboru.

Privremeni nacrt procjene temelji se na ciljevima i očekivanim rezultatima dokumenta o godišnjem programiranju iz članka 6. stavka 1. te se njima uzimaju u obzir financijski resursi potrebni za postizanje tih ciljeva i očekivanih rezultata u skladu s načelom izrade proračuna zasnovane na uspješnosti.

2.   Upravni odbor na temelju privremenog nacrta procjene donosi nacrt procjene prihoda i rashoda Cedefopa za sljedeću financijsku godinu i svake ga godine do 31. siječnja šalje Komisiji.

3.   Komisija šalje nacrt procjene proračunskom tijelu zajedno s nacrtom općeg proračuna Unije. Nacrt procjene stavlja se na raspolaganje i Cedefopu.

4.   Na temelju nacrta procjene Komisija u nacrt općeg proračuna Unije unosi procjene koje smatra potrebnima za plan radnih mjesta i iznos doprinosa kojim će se teretiti opći proračun, koje dostavlja proračunskom tijelu u skladu s člancima 313. i 314. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (UFEU).

5.   Proračunsko tijelo odobrava odobrena sredstva za doprinos Cedefopu iz općeg proračuna Unije.

6.   Proračunsko tijelo donosi plan radnih mjesta Cedefopa.

7.   Proračun Cedefopa donosi Upravni odbor. Proračun postaje konačan nakon konačnog donošenja općeg proračuna Unije te ga se, prema potrebi, prilagođava na odgovarajući način. Sve izmjene proračuna Cedefopa, uključujući plan radnih mjesta, donose se u skladu s istim postupkom.

8.   Na sve projekte povezane s nekretninama koji mogu imati značajan utjecaj na proračun Cedefopa primjenjuje se Delegirana uredba (EU) br. 1271/2013.

Članak 14.

Izvršavanje proračuna

1.   Izvršni direktor izvršava proračun Cedefopa.

2.   Izvršni direktor svake godine šalje proračunskom tijelu sve informacije koje su važne za nalaze postupaka evaluacije.

Članak 15.

Financijsko izvještavanje i razrješnica

1.   Računovodstveni službenik Cedefopa šalje privremenu računovodstvenu dokumentaciju za financijsku godinu (godina N) računovodstvenom službeniku Komisije i Revizorskom sudu do 1. ožujka sljedeće financijske godine (godina N + 1).

2.   Cedefop šalje izvješće o proračunskom i financijskom upravljanju za godinu N Europskom parlamentu, Vijeću, Komisiji i Revizorskom sudu do 31. ožujka godine N + 1.

3.   Računovodstveni službenik Komisije šalje Revizorskom sudu privremenu računovodstvenu dokumentaciju Cedefopa za godinu N, konsolidiranu s računovodstvenom dokumentacijom Komisije, do 31. ožujka godine N + 1.

4.   Nakon primitka opažanja Revizorskog suda o privremenoj računovodstvenoj dokumentaciji Cedefopa za godinu N, na temelju članka 246. Uredbe (EU, Euratom) 2018/1046 računovodstveni službenik sastavlja završnu računovodstvenu dokumentaciju Cedefopa za tu godinu. Izvršni direktor podnosi ga Upravnom odboru radi mišljenja.

5.   Upravni odbor iznosi mišljenje o završnoj računovodstvenoj dokumentaciji Cedefopa za godinu N.

6.   Računovodstveni službenik Cedefopa do 1. srpnja godine N+1 šalje završnu računovodstvenu dokumentaciju za godinu N Europskom parlamentu, Vijeću, Komisiji i Revizorskom sudu zajedno s mišljenjem Upravnog odbora.

7.   Završna računovodstvena dokumentacija za godinu N objavljuje se u Službenom listu Europske unije do 15. studenoga godine N + 1.

8.   Izvršni direktor šalje Revizorskom sudu do 30. rujna godine N+1 odgovor na opažanja iz njegova godišnjeg izvješća. Izvršni direktor odgovor šalje i Upravnom odboru.

9.   Izvršni direktor Europskom parlamentu na zahtjev Europskog parlamenta podnosi sve informacije potrebne za nesmetanu primjenu postupka davanja razrješnice za godinu N u skladu s člankom 109. stavkom 3. Delegirane uredbe (EU) br. 1271/2013.

10.   Europski parlament, na temelju preporuke Vijeća koje odlučuje kvalificiranom većinom prije 15. svibnja godine N + 2 izvršnom direktoru daje razrješnicu u odnosu na izvršenje proračuna za godinu N.

Članak 16.

Financijska pravila

Financijska pravila koja se primjenjuju na Cedefop donosi Upravni odbor nakon savjetovanja s Komisijom. Ona ne smiju odstupati od Delegirane uredbe (EU) br. 1271/2013, osim ako je takvo odstupanje izričito nužno za rad Cedefopa i ako je Komisija dala svoju prethodnu suglasnost.

POGLAVLJE IV.

OSOBLJE

Članak 17.

Opće odredbe

1.   Pravilnik o osoblju i Uvjeti zaposlenja ostalih službenika te pravila koja su donesena dogovorom među institucijama Unije radi provedbe Pravilnika o osoblju i Uvjeta zaposlenja ostalih službenika primjenjuju se na osoblje Cedefopa.

2.   Upravni odbor donosi odgovarajuća provedbena pravila radi provedbe Pravilnika o osoblju i Uvjeta zaposlenja ostalih službenika u skladu s člankom 110. Pravilnika o osoblju.

Članak 18.

Izvršni direktor

1.   Izvršni direktor član je osoblja i zaposlen je kao član privremenog osoblja Cedefopa u skladu s člankom 2. točkom (a) Uvjeta zaposlenja ostalih službenika.

2.   Izvršnog direktora imenuje Upravni odbor s popisa kandidata koje je predložila Komisija, nakon otvorenog i transparentnog postupka odabira.

Odabranog kandidata poziva se da podnese izjavu pred Europskim parlamentom i da odgovori na pitanja zastupnika u Europskom parlamentu. Ta razmjena stajališta ne smije prouzročiti nepotrebnu odgodu imenovanja.

Za potrebe sklapanja ugovora o radu s izvršnim direktorom Cedefop zastupa predsjednik Upravnog odbora.

3.   Mandat izvršnoga direktora traje pet godina. Prije isteka tog razdoblja Komisija provodi ocjenjivanje u kojem se uzimaju u obzir evaluacija rada izvršnog direktora te buduće zadaće i izazovi Cedefopa.

4.   Upravni odbor, uzimajući u obzir ocjenjivanje iz stavka 3., može mandat izvršnog direktora produljiti jednom, za najviše pet godina.

5.   Izvršni direktor kojem je produljen mandat ne smije na kraju posljednjeg mandata sudjelovati u drugom postupku odabira za isto radno mjesto.

6.   Izvršni direktor može biti razriješen dužnosti samo odlukom Upravnog odbora. U svojoj odluci Upravni odbor mora uzeti u obzir Komisijinu ocjenu rada izvršnog direktora, kako je navedeno u stavku 3.

7.   Upravni odbor odluku o imenovanju, produljenju mandata ili razrješenju dužnosti izvršnog direktora donosi dvotrećinskom većinom glasova članova s pravom glasa.

Članak 19.

Upućeni nacionalni stručnjaci i drugo osoblje

1.   Cedefop može angažirati upućene nacionalne stručnjake ili drugo osoblje koje nije zaposleno u Cedefopu.

2.   Upravni odbor donosi odluku kojom se utvrđuju pravila o upućivanju nacionalnih stručnjaka u Cedefop.

POGLAVLJE V.

OPĆE ODREDBE

Članak 20.

Pravni status

1.   Cedefop je agencija Unije. Ima pravnu osobnost.

2.   U svakoj državi članici Cedefop uživa najširu pravnu sposobnost koja se priznaje pravnim osobama na temelju nacionalnog prava. Posebno, Cedefop može stjecati pokretnine i nekretnine i raspolagati njima te biti stranka u sudskim postupcima.

3.   Sjedište je Cedefopa u Solunu.

4.   Cedefop može osnovati ured za vezu u Bruxellesu radi daljnjeg razvoja svoje suradnje s relevantnim institucijama Unije u skladu s člankom 11. stavkom 6.

Članak 21.

Povlastice i imuniteti

Na Cedefop i njegovo osoblje primjenjuje se Protokol br. 7 o povlasticama i imunitetima Europske unije.

Članak 22.

Pravila o jezicima

1.   Na Cedefop primjenjuju se odredbe utvrđene u Uredbi Vijeća br. 1 (9).

2.   Usluge prevođenja potrebne za rad Cedefopa pruža Prevoditeljski centar.

Članak 23.

Transparentnost i zaštita podataka

1.   Cedefop svoje zadaće obavlja uz visoku razinu transparentnosti.

2.   Uredba (EZ) br. 1049/2001 Europskog parlamenta i Vijeća (10) primjenjuje se na dokumente koji su u posjedu Cedefopa.

3.   Upravni odbor u roku od šest mjeseci od datuma svojeg prvog sastanka donosi detaljna pravila za primjenu Uredbe (EZ) br. 1049/2001.

4.   Obrada osobnih podataka koju obavlja Cedefop podliježe Uredbi (EU) 2018/1725 Europskog parlamenta i Vijeća (11). Upravni odbor u roku od šest mjeseci od svojeg prvog sastanka utvrđuje mjere kojima Cedefop primjenjuje Uredbu (EU) 2018/1725, uključujući one o imenovanju službenika za zaštitu podataka. Te se mjere utvrđuju nakon savjetovanja s Europskim nadzornikom za zaštitu podataka.

Članak 24.

Borba protiv prijevara

1.   Radi lakše borbe protiv prijevara, korupcije i drugih nezakonitih aktivnosti iz Uredbe (EU, Euratom) br. 883/2013 Europskog parlamenta i Vijeća (12), Cedefop do 21. kolovoza 2019. pristupa Međuinstitucionalnom sporazumu od 25. svibnja 1999. između Europskog parlamenta, Vijeća Europske unije i Komisije Europskih zajednica u vezi s internim istragama koje provodi Europski ured za borbu protiv prijevara (OLAF) (13) i donosi odgovarajuće odredbe koje se primjenjuju na sve zaposlenike Cedefopa na temelju predloška iz Priloga tom sporazumu.

2.   Revizorski sud ima ovlast provoditi reviziju, na temelju dokumenata i inspekcija na terenu, svih korisnika bespovratnih sredstava, ugovaratelja i podugovaratelja koji su primili sredstva Unije od Cedefopa.

3.   OLAF može provoditi istrage, uključujući provjere na terenu i inspekcije na terenu, kako bi se utvrdilo postoji li prijevara, korupcija ili druga nezakonita aktivnost kojom se ugrožavaju financijski interesi Unije u vezi sa sporazumom o dodjeli bespovratnih sredstava, odlukom o dodjeli bespovratnih sredstava ili ugovorom koji je financirao Cedefop, u skladu s odredbama i postupcima utvrđenima u Uredbi (EU, Euratom) br. 883/2013 i u Uredbi Vijeća (Euratom, EZ) br. 2185/96 (14).

4.   Ne dovodeći u pitanje stavke 1., 2. i 3., sporazumi o suradnji s trećim zemljama i međunarodnim organizacijama, ugovori, sporazumi Cedefopa o dodjeli bespovratnih sredstava i odluke Cedefopa o dodjeli bespovratnih sredstava sadržavaju odredbe kojima se Revizorskom sudu i OLAF-u izričito daju ovlasti za provedbu takvih revizija i istraga u skladu s njihovim nadležnostima.

Članak 25.

Sigurnosna pravila o zaštiti klasificiranih i osjetljivih neklasificiranih podataka

Cedefop prema potrebi donosi sigurnosna pravila koja su istovjetna sigurnosnim pravilima Komisije za zaštitu klasificiranih podataka Europske unije (EUCI) i osjetljivih neklasificiranih podataka, kako je utvrđeno u odlukama (EU, Euratom) 2015/443 i (EU, Euratom) 2015/444. Sigurnosna pravila Cedefopa obuhvaćaju, među ostalim i kada je to prikladno, odredbe za razmjenu, obradu i čuvanje takvih podataka.

Članak 26.

Odgovornost

1.   Ugovorna odgovornost Cedefopa uređena je pravom koje se primjenjuje na dotični ugovor.

2.   Sud Europske unije („Sud”) nadležan je za donošenje odluka na temelju bilo koje klauzule o arbitraži koja je sadržana u ugovoru koji je sklopio Cedefop.

3.   U slučaju izvanugovorne odgovornosti Cedefop u skladu s općim načelima koja su zajednička pravima država članica nadoknađuje svu štetu koju su prouzročili njezini odjeli ili osoblje pri obavljanju svojih dužnosti.

4.   Sud je nadležan u pogledu naknade štete kako je navedeno u stavku 3.

5.   Osobna odgovornost osoblja prema Cedefopu uređena je odredbama utvrđenima u Pravilniku o osoblju i u Uvjetima zaposlenja ostalih službenika.

Članak 27.

Evaluacija

1.   U skladu s člankom 29. stavkom 5. Delegirane uredbe (EU) br. 1271/2013 Cedefop provodi ex ante i ex post evaluacije onih programa i aktivnosti koji povlače za sobom znatnu potrošnju.

2.   Komisija do 21. veljače 2024. i svakih pet godina nakon toga osigurava provedbu evaluacije u skladu sa smjernicama Komisije za ocjenjivanje rada Cedefopa s obzirom na njegove ciljeve, mandat i zadaće. Komisija se tijekom evaluacije savjetuje s članovima Upravnog odbora i drugim glavnim dionicima. Evaluacija je posebno usmjerena na moguću potrebu za izmjenom mandata Cedefopa i na financijske implikacije svih takvih izmjena.

3.   Komisija izvješćuje Europski parlament, Vijeće i Upravni odbor o nalazima evaluacije. Nalazi evaluacije se objavljuju.

Članak 28.

Administrativne istrage

Aktivnosti Cedefopa podliježu istragama Europskog ombudsmana u skladu s člankom 228. UFEU-a.

Članak 29.

Suradnja s trećim zemljama i međunarodnim organizacijama

1.   U mjeri u kojoj je to potrebno za postizanje ciljeva utvrđenih u ovoj Uredbi te ne dovodeći u pitanje odgovarajuće nadležnosti država članica i institucija Unije, Cedefop može surađivati s nadležnim tijelima trećih zemalja i međunarodnim organizacijama.

U tu svrhu Cedefop, podložno odobrenju Upravnog odbora i nakon odobrenja Komisije, može utvrditi radne dogovore s nadležnim tijelima trećih zemalja i međunarodnim organizacijama. Tim se dogovorima ne stvaraju pravne obveze za Uniju ili države članice.

2.   Cedefop je otvoren za sudjelovanje trećih zemalja koje su u tu svrhu sklopile sporazume s Unijom.

U skladu s odgovarajućim odredbama sporazuma navedenih u prvom podstavku izrađuju se dogovori u kojima se posebno navodi priroda, opseg i način na koji će dotične treće zemlje sudjelovati u radu Cedefopa, uključujući odredbe o sudjelovanju u inicijativama Cedefopa, financijskim doprinosima i osoblju. U pogledu pitanja povezanih s osobljem ti dogovori moraju u svakom slučaju biti u skladu s Pravilnikom o osoblju.

3.   Upravni odbor donosi strategiju za odnose s trećim zemljama i međunarodnim organizacijama u pogledu pitanja za koja je nadležan Cedefop.

Članak 30.

Sporazum o sjedištu i uvjeti rada

1.   Potrebni dogovori u pogledu smještaja Cedefopa u državi članici domaćinu te objekti i oprema koje ta država članica treba dati na raspolaganje i posebna pravila koja se u državi članici domaćinu primjenjuju na izvršnog direktora, članove Upravnog odbora, osoblje i članove njihovih obitelji utvrđuju se u sporazumu o sjedištu između Cedefopa i države članice domaćina u kojoj se sjedište nalazi.

2.   Država članica domaćin Cedefopa osigurava potrebne uvjete za rad Cedefopa, uključujući višejezično, europski usmjereno školovanje te prikladnu prometnu povezanost.

POGLAVLJE VI.

PRIJELAZNE ODREDBE

Članak 31.

Prijelazne odredbe o Upravnom odboru

Članovi Upravnog odbora osnovanog na temelju članka 4. Uredbe (EEZ) br. 337/75 ostaju na dužnosti i izvršavaju funkcije Upravnog odbora kako je navedeno u članku 5. ove Uredbe do imenovanja članova Upravnog odbora i neovisnog stručnjaka u skladu s člankom 4. stavkom 1. ove Uredbe.

Članak 32.

Prijelazne odredbe o osoblju

1.   Direktoru Cedefopa, imenovanom na temelju članka 6. Uredbe (EEZ) br. 337/75, dodjeljuju se za preostalo razdoblje njegova mandata odgovornosti izvršnog direktora predviđene u članku 11. ove Uredbe. Ostali uvjeti njegova ugovora ostaju nepromijenjeni.

2.   U slučaju da je u trenutku stupanja na snagu ove Uredbe u tijeku postupak odabira i imenovanja izvršnog direktora, do dovršetka tog postupka primjenjuje se članak 6. Uredbe (EEZ) br. 337/75.

3.   Ova Uredba ne utječe na prava i obveze osoblja koje je zaposleno u skladu s Uredbom (EEZ) br. 337/75. Njihovi ugovori o radu mogu se produljiti na temelju ove Uredbe, u skladu s Pravilnikom o osoblju i Uvjetima zaposlenja ostalih službenika.

Zadržava se svaki ured Cedefopa za vezu koji je aktivan u trenutku stupanja na snagu ove Uredbe.

Članak 33.

Prijelazne proračunske odredbe

Postupak davanja razrješnice u pogledu proračuna odobrenih na temelju članka 11. Uredbe (EEZ) br. 337/75 provodi se u skladu s člankom 12.a te uredbe.

POGLAVLJE VII.

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 34.

Stavljanje izvan snage

Uredba (EEZ) br. 337/75 stavlja se izvan snage, a sva upućivanja na uredbu stavljenu izvan snage smatraju se upućivanjima na ovu Uredbu.

Članak 35.

Ostanak na snazi unutarnjih pravila koja je donio Upravni odbor

Unutarnja pravila koja je donio Upravni odbor na temelju Uredbe (EEZ) br. 337/75 ostaju na snazi nakon 20. veljače 2019., osim ako je Upravni odbor odlučio drugačije prilikom primjene ove Uredbe.

Članak 36.

Stupanje na snagu

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Strasbourgu 16. siječnja 2019.

Za Europski parlament

Predsjednik

A. TAJANI

Za Vijeće

Predsjednik

G. CIAMBA


(1)  SL C 209, 30.6.2017., str. 49.

(2)  Stajalište Europskog parlamenta od 11. prosinca 2018. (još nije objavljeno u Službenom listu) i odluka Vijeća od 20. prosinca 2018.

(3)  Uredba Vijeća (EEZ) br. 337/75 od 10. veljače 1975. o osnivanju Europskog centra za razvoj strukovnog osposobljavanja (SL L 39, 13.2.1975., str. 1.).

(4)  Delegirana uredba Komisije (EU) br. 1271/2013 od 30. rujna 2013. o Okvirnoj financijskoj uredbi za tijela iz članka 208. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 328, 7.12.2013., str. 42.).

(5)  SL L 56, 4.3.1968., str. 1.

(6)  Odluka Komisije (EU, Euratom) 2015/443 оd 13. ožujka 2015. o sigurnosti u Komisiji (SL L 72, 17.3.2015., str. 41.).

(7)  Odluka Komisije (EU, Euratom) 2015/444 оd 13. ožujka 2015. o sigurnosnim propisima za zaštitu klasificiranih podataka EU-a (SL L 72, 17.3.2015., str. 53.).

(8)  Uredba (EU, Euratom) 2018/1046 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. srpnja 2018. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije, o izmjeni uredaba (EU) br. 1296/2013, (EU) br. 1301/2013, (EU) br. 1303/2013, (EU) br. 1304/2013, (EU) br. 1309/2013, (EU) br. 1316/2013, (EU) br. 223/2014, (EU) br. 283/2014 i Odluke br. 541/2014/EU te o stavljanju izvan snage Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 (SL L 193, 30.7.2018., str. 1.).

(9)  Uredba Vijeća br. 1 o određivanju jezika koji se koriste u Europskoj ekonomskoj zajednici (SL 17, 6.10.1958., str. 385.).

(10)  Uredba (EZ) br. 1049/2001 Europskog parlamenta i Vijeća od 30. svibnja 2001. o javnom pristupu dokumentima Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije (SL L 145, 31.5.2001., str. 43.).

(11)  Uredba (EU) 2018/1725 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. listopada 2018. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka u institucijama, tijelima, uredima i agencijama Unije i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 45/2001 i Odluke br. 1247/2002/EZ (SL L 295, 21.11.2018., str. 39.).

(12)  Uredba (EU, Euratom) br. 883/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. rujna 2013. o istragama koje provodi Europski ured za borbu protiv prijevara (OLAF) i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1073/1999 Europskog parlamenta i Vijeća te Uredbe Vijeća (Euratom) br. 1074/1999 (SL L 248, 18.9.2013., str. 1.).

(13)  SL L 136, 31.5.1999., str. 15.

(14)  Uredba Vijeća (Euratom, EZ) br. 2185/96 od 11. studenoga 1996. o provjerama i inspekcijama na terenu koje provodi Komisija s ciljem zaštite financijskih interesa Europskih zajednica od prijevara i ostalih nepravilnosti (SL L 292, 15.11.1996., str. 2.).


Top