EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2000:183:TOC

Europeiska gemenskapernas officiella tidning, L 183, 22 juli 2000


Display all documents published in this Official Journal
Europeiska gemenskapernas
officiella tidning
ISSN 1024-3054

L 183
43 årgången
22 juli 2000
Svensk utgåvaLagstiftning

InnehållsförteckningRättsakter som antagits med tillämpning av avdelning V i Fördraget om Europeiska unionen
*Rådets gemensamma ståndpunkt av den 20 juli 2000 om upphävande för en begränsad tid av tillämpningen av artikel 4 i gemensam ståndpunkt 1999/318/GUSP om ytterligare restriktiva åtgärder mot Förbundsrepubliken Jugoslavien och om upphävande av gemensam ståndpunkt 2000/176/GUSP 1
*Rådets gemensamma ståndpunkt av den 20 juli 2000 om förbud mot import av rådiamanter från Sierra Leone 2
*Rådets gemensamma åtgärd av den 20 juli 2000 om Europeiska unionens bidrag till stärkandet av de georgiska myndigheternas möjligheter att stödja och skydda OSSE:s observatörsgrupp vid gränsen mellan Republiken Georgien och Republiken Tjetjenien i Ryska federationen 3
*Rådets beslut av den 20 juli 2000 om genomförande av gemensam ståndpunkt 1999/691/GUSP om stöd till de demokratiska krafterna i Förbundsrepubliken Jugoslavien 4
*Europeiska rådets gemensamma strategi av den 19 juni 2000 för Medelhavsregionen 5
Europeiska rådets uttalande om den gemensamma strategin för Medelhavsregionen 11
I Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk
......

II Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk
2000/459/EC, ECSC, EURATOM
*Europaparlamentets, rådets, kommissionens, domstolens, revisionsrättens, Ekonomiska och sociala kommitténs och Regionkommitténs beslut av den 20 juli 2000 om organisation och drift av Byrån för Europeiska gemenskapernas officiella publikationer 12
Rådet
2000/460/EC
*Rådets beslut av den 17 juli 2000 om ändring av beslut 1999/311/EG om antagande av den tredje fasen i det alleuropeiska samarbetsprogrammet för högre utbildning (Tempus III) (2000-2006) 16
2000/461/EC
*Rådets beslut av den 17 juli 2000 om utnämning av en spansk suppleant i Régionkommittén 17
Kommissionen
2000/462/EC
*Kommissionens beslut av den 12 juli 2000 om hälsointyg vid import av bin, bikupor, bidrottningar och arbetsbin från tredje land [delgivet med nr K(2000) 1966] (1) 18
2000/463/EC
*Kommissionens beslut av den 17 juli 2000 om ett principiellt erkännande av fullständigheten i den dokumentation som lämnats in för detaljerad granskning inför ett eventuellt införande av MKH 65 61 (propoxykarbazonnatrium) i bilaga I till rådets direktiv 91/414/EEG om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden [delgivet med nr K(2000) 2006] 21
(1) Text av betydelse för EES
SV
De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.
Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top