EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Fartygsägares ansvar i händelse av olyckor

Fartygsägares ansvar i händelse av olyckor

Passagerare som är inblandade i olyckor till sjöss måste få adekvat ersättning för den förlust eller skada de lider. För att säkerställa detta måste redarna ha lämpliga försäkringar.

RÄTTSAKT

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 392/2009 av den 23 april 2009 om transportörens skadeståndsansvar i samband med olyckor vid passagerarbefordran till sjöss.

SAMMANFATTNING

Passagerare som är inblandade i olyckor till sjöss måste få adekvat ersättning för den förlust eller skada de lider. För att säkerställa detta måste redarna ha lämpliga försäkringar.

VILKET SYFTE HAR FÖRORDNINGEN?

I förordningen fastställs harmoniserade bestämmelser om skadeståndsansvar och försäkring för rederier som transporterar passagerare till sjöss. Förordningen inför i EU:s lagstiftning bestämmelserna i 1974 års Atenkonvention om transport av passagerare och deras bagage till sjöss samt riktlinjer från den internationella sjöfartsorganisationen.

VIKTIGA PUNKTER

  • Lagstiftningen gäller för alla fartyg som för ett EU-lands flagg, som går till eller från en europeisk hamn eller som står under ett europeiskt transportavtal (dvs. ett avtal mellan transportören och dess passagerare som definierar rättigheter, skyldigheter och skuldförbindelser).
  • För närvarande gäller lagstiftningen både internationell och inrikes fart, men gäller inte för inrikes resor under vilka fartyget befinner sig mindre än fem sjömil från kustlinjen.
  • Arrangörers ansvar omfattar passagerare, deras bagage och fordon samt hjälpmedel för personer med nedsatt rörlighet.
  • För personskada eller skada orsakad av en sjöfartsolycka (dvs. förlisning, kantring, sammanstötning eller strandning, brand eller explosion eller annat fel i fartyget) behöver inte offren bevisa transportörens fel eller försummelse för att få ersättning.
  • Fartygsoperatörer måste göra en förskottsutbetalning för att täcka omedelbara ekonomiska behov för en passagerare som avlidit eller drabbats av personskada i en sjöfartsolycka. Denna betalning innebär inte att rederiet medger skadeståndsansvar.
  • Vid dödsfall ska förskottsutbetalningen vara minst 21 000 euro.
  • Rederierna måste ge passagerarna begriplig information om deras rättigheter.
  • Denna information måste finnas tillgänglig på alla försäljningsställen, däribland via telefon eller internet, och tillhandahållas före eller senast vid avgång.
  • Senast tre år efter det att lagstiftningen träder i kraft (den 31 december 2012) måste EU-kommissionen lägga fram en rapport om hur den tillämpas.
  • EU-ländernas regeringar kan skjuta upp tillämpningen av lagstiftningen för fartyg i enbart inrikestrafik som omfattas av förordningen. För fartyg som går mindre än 20 sjömil från kusten är sista datum senast den 31 december 2018. För alla andra är sista datum den 31 december 2016.

VILKEN PERIOD GÄLLER FÖRORDNINGEN FÖR?

Från och med den 29 maj 2009.

Mer information finns på sidorna om passagerares rättigheter på Europeiska kommissionens webbplats.

HÄNVISNINGAR

Rättsakt

Dag för ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Förordning (EG) nr 392/2009

29.5.2009

-

EUT L 131, 28.5.2009, s. 24-46

Senast ändrat 30.09.2015

Top