EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52018DC0880

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, EUROPEISKA RÅDET, RÅDET, EUROPEISKA CENTRALBANKEN, EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN, REGIONKOMMITTÉN OCH EUROPEISKA INVESTERINGSBANKEN Förberedelser inför Förenade kungarikets utträde ur Europeiska unionen den 30 mars 2019: beredskapsplan

COM/2018/880 final

Strasbourg den 13.11.2018

COM(2018) 880 final

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN

Förberedelser inför Förenade kungarikets utträde ur Europeiska unionen den 30 mars 2019: beredskapsplan


MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, EUROPEISKA RÅDET, RÅDET, EUROPEISKA CENTRALBANKEN, EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN, REGIONKOMMITTÉN OCH EUROPEISKA INVESTERINGSBANKEN

Förberedelser inför Förenade kungarikets utträde ur Europeiska unionen den 30 mars 2019: beredskapsplan

Europeiska rådet uppmanar ånyo medlemsstaterna, unionens institutioner och

alla berörda parter att intensifiera arbetet för att vara förberedda på alla nivåer och inför alla tänkbara utfall.

Europeiska rådet (artikel 50), 29 juni 2018 1 .

1.Inledning

Förenade kungariket har beslutat att lämna Europeiska unionen och har åberopat förfarandet i artikel 50 i fördraget om Europeiska unionen. Kommissionen beklagar beslutet men respekterar det.

Den 30 mars 2019 2 blir Förenade kungariket ett tredjeland. All unionens primär- och sekundärrätt upphör att gälla för Förenade kungariket från och med den tidpunkten, om inte något annat datum föreskrivs i ett ratificerat utträdesavtal.

Som sägs i kommissionens första meddelande om brexitberedskap från den 19 juli 2018 3 kommer Förenade kungarikets val kommer att orsaka betydande störningar, oavsett vilket scenario man tänker sig. Kommissionen har därför konsekvent uppmanat enskilda, företag och medlemsländer i EU att förbereda sig på alla tänkbara scenarier, bedöma de relevanta riskerna och planera sina insatser för att begränsa dem. Europeiska rådet uppmanade den 29 juni 2018 ånyo medlemsstaterna, unionens institutioner och alla berörda parter att intensifiera arbetet för att vara förberedda på alla nivåer och inför alla tänkbara utfall 4 .

Detta meddelande är svaret på den begäran, med inriktning på vad som händer om man inte enas om ett avtal. Här förtecknas viktiga områden och åtgärder som behöver vidtas och en struktur för diskussioner och samordning mellan medlemsländerna från november 2018 till den 29 mars 2019.

Sedan maj 2017 har EU och Förenade kungariket förhandlat om ett utträdesavtal. Framsteg med avtalstexten, inbegripet en övergångsperiod till och med den 31 december 2020, har gjorts på förhandlarnivå och de offentliggjordes den 19 mars 2018 5 . Ytterligare framsteg tillkännagavs i ett gemensamt uttalande av kommissionens och Förenade kungarikets förhandlare den 19 juni 2018 6 . Den 17 oktober 2018 uppmanade Europeiska rådet (artikel 50) kommissionen i egenskap av unionens förhandlare att fortsätta sina ansträngningar för att nå en överenskommelse i enlighet med Europeiska rådets tidigare överenskomna riktlinjer. Förhandlingarna pågår, och kommissionen är i egenskap av unionens förhandlare fortfarande fast besluten att nå en överenskommelse om ett utträde under ordnade former. Trots att framsteg gjorts på många områden, och trots betydande ansträngningar och intensiva förhandlingar, kvarstår vissa meningsskiljaktigheter. Att en överenskommelse nås med Förenade kungarikets regering garanterar inte heller att Förenade kungariket kommer att ha ratificerat utträdesavtalet om utträde senast den 29 mars 2019.

2.Behov av förberedelser – EU-insatser

Förberedelserna inför det brittiska utträdet pågår parallellt med förhandlingarna. Kommissionen kommer att fortsätta att lösa sin uppgift.

Kommissionen har gått igenom EU:s regelverk, dvs. de befintliga EU-rättsliga bestämmelserna, för att avgöra vilka regler som måste anpassas i alla scenarier och vad som bara behöver göras i ett avtalslöst scenario. Efter genomgången har kommissionen lagt fram åtta förslag som rör rättslig beredskap, som behöver antas oavsett om det brittiska utträdet sker under ordnade former eller på annat sätt. De åtgärderna finns i bilaga 1. Det är bl.a. fråga om bestämmelser om godkännande av motorfordon, om organisationer som utför inspektioner av fartyg och om fördelningen mellan Förenade kungariket och EU-27 av tullkvoterna i Europeiska unionens bindningslista för varor inom Världshandelsorganisationen. Samtidigt med det här meddelandet har kommissionen antagit de sista två av de här förslagen, ett om  anpassning av EU:s energieffektivitetsmål (uttryckta i absoluta tal) till 2030 och ett om vilka visumregler som ska gälla för brittiska medborgare efter det brittiska EU-utträdet 7 .

Ett antal genomförandeakter och delegerade akter som behövs oavsett scenario har också antagits eller håller på att utarbetas. Några exempel är hur Förenade kungariket ska behandlas på det statistiska området, att Förenade kungariket inte kan vara föredragande vid bedömningen av vissa kemikalier utan ett annat land får vara det samt ändringar av godkännanden för försäljning av läkemedel. Samtliga dessa akter är snäva och särskilt avsedda för Brexit och presenteras i bilaga 2.

Kommissionen samarbetar också med de berörda organen. På grund av de särskilda villkoren i luftfartssektorn har kommissionen t.ex. uppmanat Europeiska byrån för luftfartssäkerhet (Easa) att börja handlägga vissa ansökningar från brittiska företag inför det brittiska utträdet. Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) har genomfört flera undersökningar och har vid behov kontaktat innehavare av EU-godkännanden för försäljning för att erinra om behovet av att vidta nödvändiga beredskapsåtgärder. Europeiska kemikaliemyndigheten (Echa), Gemenskapens växtsortsmyndighet (CPVO) och EMA har flyttat över tillsynsuppgifter från Förenade kungariket till andra medlemsländer.

Dessutom vidtar unionen alla nödvändiga åtgärder för att EU:s organ i Förenade kungariket (t.ex. Europeiska läkemedelsmyndigheten, Europeiska bankmyndigheten, rådgivande nämnden för Nordsjön, reservlokalerna för säkerhetsövervakningscentrumet för Galileo samt det operativa högkvarteret) ska flyttas till länder i EU-27 före utträdet.

I unionens intresse ger kommissionen även stöd till Förenade kungarikets anslutning till konventionen om ett gemensamt transiteringsförfarande i dess egenskap av transitland utanför EU, förutsatt att landet är berett att uppfylla konventionens krav, och dess anslutning till konventionen om förenkling av formaliteterna vid handel med varor. Av samma skäl stöder kommissionen också Förenade kungarikets anslutning till avtalet om offentlig upphandling.

Arbete pågår också inom andra områden, bl.a. med mycket praktiska delar av de interna förberedelserna som bortkoppling och anpassning av databaser och it-system och andra plattformar för kommunikation och informationsutbyte som Förenade kungariket inte längre ska ha tillgång till.

Dessutom har kommissionen fortsatt att diskutera förberedelserna inför utträdet med EU-27-länderna, både allmänna beredskapsfrågor och särskilda sektoriella, rättsliga och administrativa beredskapsåtgärder. Medlemsländerna och kommissionen intensifierar arbetet genom sektorsseminarier anordnade av rådets artikel 50-arbetsgrupp.

3.Behov av förberedelser – insatser av enskilda, företag och medlemsländer

Som sägs i kommissionens första meddelande om brexitberedskap från den 19 juli 2018 måste beredskapen inför det brittiska utträdet vara en gemensam ansträngning av EU, nationella, regionala och lokala nivåer samt företag och enskilda. För att vara förberedda på utträdet och mildra de värsta följderna av ett avtalslöst scenario behöver alla aktörer ta sitt ansvar.

Åtgärder av EU-27-länderna

Medlemsstaterna har börjat förbereda sig inför det brittiska utträdet genom att kartlägga behovet av anpassningar av lagstiftningen och av administrativa och praktiska åtgärder. Dessa ansträngningar måste intensifieras och genomförandet av dem prioriteras. Nationella åtgärder, däribland en nödvändig ökning av personal (t.ex. tulltjänstemän och offentliga veterinärer) och uppbyggnad, anpassning eller utbyggnad av nödvändig infrastruktur (t.ex. i hamnar och på flygplatser), utgör en central del av beredskapsplaneringen.

Medlemsländerna och de nationella myndigheterna kommer att spela en viktig roll för att genomföra och upprätthålla unionsrätten gentemot Förenade kungariket i dess egenskap av ett tredjeland. Detta innebär bl.a. gränskontroller och handläggning av tillstånd och licenser. I och med Brexit återuppstår också en havsgräns i Nordsjön och Nordatlanten. Ytterligare ansträngningar kommer att krävas av medlemsländerna och genom regionalt samarbete för att säkerställa en effektiv övervakning och kontroll av aktiviteter i unionens farvatten. Medlemsländerna bör se till att det arbetet slutförs i god tid före utträdet, med tanke på att infrastrukturen under alla omständigheter behöver anpassas eller byggas ut när en eventuell övergångsperiod löper ut.

Kommissionen samarbetar med medlemsländerna för att samordna de åtgärder som de vidtar för att se till att beredskapsplaneringen är konsekvent inom Europeiska unionen och överensstämmer med nedanstående allmänna principer 8 . I samma anda bör medlemsstaterna avstå från bilaterala diskussioner och avtal med Förenade kungariket, eftersom det skulle undergräva EU:s enighet.

När det gäller behovet av anslag och tekniskt bistånd tillåter de befintliga reglerna om statligt stöd att man hanterar näringslivets problem i händelse av en avtalslös brexit. Som exempel kan nämnas att reglerna för statligt stöd tillåter konsultstöd för små och medelstora företag och stöd till utbildning som kan användas för att hjälpa de små och medelstora företagen med beredskap (inbegripet eventuella framtida tullformaliteter). I riktlinjerna för undsättnings- och omstruktureringsstöd finns bestämmelser om tillfälligt omstruktureringsstöd till små och medelstora företag, som kan vara användbara för att åtgärda deras likviditetsproblem på grund av brexit. Tillgång till finansiering kan underlättas på olika sätt, t.ex. genom statsfinansierade låneprogram som håller sig inom referensräntan eller statliga garantier enligt tillkännagivandet om garantier.

Kommissionen är redo att redan nu samarbeta med de medlemsstater som skulle påverkas mest av ett oordnat utträde och överväga pragmatiska lösningar och effektivt stöd, i linje med EU:s lagstiftning om statligt stöd. Kommissionen kommer särskilt att hjälpa Irland att hitta lösningar på de irländska företagens särskilda problem.

Tekniskt och ekonomiskt stöd från Europeiska unionen kan också tillhandahållas på vissa områden, t.ex. utbildning av tulltjänstemän inom Tull 2020-programmet. Andra program kan bidra till liknande utbildningsprojekt om sanitära och fytosanitära kontroller. När det gäller jordbruk finns det i EU:s lagstiftning en rad olika instrument för att hantera de omedelbara effekterna av det brittiska utträdet, särskilt om inget avtal ingås.

Förenade kungarikets utträde ur EU kommer att påverka alla medlemsländer i varierande grad, men mest påverkas Irland. På grundval av ovanstående principer är kommissionen beredd att hjälpa Irland att finna lösningar på de särskilda utmaningarna. Kommissionen är också fast besluten att garantera att de nuvarande programmen Peace och Interreg kan fortsätta mellan gränsgrevskapen i Irland och Nordirland, med Förenade kungariket som partner. Kommissionen har lagt fram förslag om detta inför nästa fleråriga budgetram. Om det brittiska EU-utträdet blir oordnat anser kommissionen att detta stöd bör ökas ytterligare, eftersom utmaningarna kommer att bli särskilt akuta.

Företagens och de enskildas insatser

De nationella myndigheternas och EU-organens åtgärder kan inte ersätta de förberedelser som enskilda och företag måste göra inför det brittiska utträdet. Om nya tillstånd, licenser eller intyg krävs har alla parter ansvar för att ansöka om det i god tid.

För att hjälpa de berörda parterna med deras förberedelser inför det brittiska utträdet har kommissionen offentliggjort 78 detaljerade tillkännagivanden på olika områden om de åtgärder som behöver vidtas 9 . Medlemsländera bör fortsätta att satsa på att nå ut till enskilda och företag, särskilt små och medelstora företag, och hjälpa dem att förbereda sig på brexit.

4.Beredskapsåtgärder på EU-nivå

Utöver ovanstående beredskapsåtgärder består beredskapsplaneringen av att föreställa sig vilka åtgärder som krävs för att lindra effekterna av ett brittiskt EU-utträde utan något utträdesavtal. Om utträdesavtalet inte blir av, upphör EU:s primär- och sekundärrätt att gälla för Förenade kungariket och effekterna av utträdet inträder på utträdesdagen. Kommissionen planerar, som ett undantag i Europeiska unionens intresse och för att skydda unionens vitala intressen, ett begränsat antal beredskapsåtgärder för att motverka allvarliga störningar på vissa snävt avgränsade områden. Dessa störningar varierar mellan sektorerna och mellan EU-27-länderna.

Även om förberedelserna för det brittiska utträdet i många hänseenden skulle vara desamma med eller utan ett utträdesavtal med en övergångsperiod, behöver förberedelserna genomföras mycket snabbare. Själva plötsligheten i ett avtalslöst scenario skulle också medföra att vissa särskilda åtgärder behöver vidtas.

Principer för beredskapsåtgärder

I allmänhet kan Europeiska unionens regler, inbegripet de rör den inre marknadens funktionsätt, anpassas till en förändring av det territoriella tillämpningsområdet. Många regler utformades när Europeiska unionen hade färre medlemmar, och de har fortsatt att gälla när antalet medlemsländer ökat från 6 till 28. Efter det brittiska utträdet kommer Europeiska unionen att fortsätta att fungera och tillämpa sina regler inom sina gränser.

Den övergripande strategin för beredskapen bör avspegla det faktum att om inget avtal ingås är Förenade kungariket från och med den 30 mars 2019 inte längre bundet av EU:s regler och kan snabbt börja avvika från dem. Beredskapsåtgärder kommer bara att vidtas om det är absolut nödvändigt och ligger i Europeiska unionens och dess medborgares intresse. Så kommer att ske i ett begränsat antal fall där dagens regler inte erbjuder tillfredsställande lösningar för att minska de mest störande verkningarna för Europeiska unionen och dess medborgare i händelse av ett avtalslöst utträde. Åtgärderna bör inte missgynna EU:s företag i förhållande till deras brittiska konkurrenter. De bör inte kompensera de företag som inte har vidtagit de nödvändiga åtgärder som deras konkurrenter har vidtagit, eftersom det skulle snedvrida konkurrensen.

Kommissionen anser att beredskapsåtgärder på alla nivåer bör följa följande allmänna principer:

·Beredskapsåtgärderna bör inte reproducera unionsmedlemskapets fördelar eller villkoren i en eventuell övergångsperiod enligt utkastet till utträdesavtal.

·Beredskapsåtgärderna bör i allmänhet vara tillfälliga och i princip inte gälla längre än till slutet av 2019.

·Beredskapsåtgärderna ska antas ensidigt av Europeiska unionen enligt dess intressen och kan därför i princip upphävas av Europeiska unionen när som helst.

·Beredskapsåtgärderna måste vidtas med respekt för den fördragsfästa ansvarsfördelningen och Europeiska unionens subsidiaritetsprincip.

·Nationella beredskapsåtgärder måste vara förenliga med EU-rätten, inbegripet EU:s internationella åtaganden.

·Beredskapsåtgärderna får inte kompensera för förseningar som hade kunnat undvikas genom beredskapsåtgärder och insatser i god tid av de berörda parterna.

5.Bedömning av beredskapsbehov

Vissa politikområden kräver särskild uppmärksamhet med tanke på deras betydelse för Europeiska unionen som helhet, de långtgående konsekvenser som ett oordnat brittiskt utträde skulle få för dem och de därav följande allvarliga negativa konsekvenserna för enskilda och företag. Enligt kommissionens bedömning är följande områden särskilt viktiga 10 . Arbetet på dessa områden bedrivs särskilt skyndsamt.

Enskilda

I förhandlingarna med Förenade kungariket har Europeiska unionen ända från början satt medborgarna först. I enlighet med Europeiska rådets slutsatser av den 29 april 2017 utgör frågor som rör medborgare den första materiella delen i utkastet till utträdesavtal. Det har alltid varit Europeiska unionens avsikt att brexit inte ska äga rum på medborgarnas bekostnad. Det förutsätter att medlemsstaterna intar en generös hållning till rättigheterna för brittiska medborgare som redan är bosatta på deras territorium 11 .

ØKommissionen anser att brittiska medborgares perioder av laglig vistelse i ett EU-27-land före utträdesdagen bör betraktas som perioder av laglig bosättning i ett EU-land i enlighet med direktiv 2003/109/EG om varaktigt bosatta tredjelandsmedborgares ställning.

Det underlättar för brittiska medborgare som är bosatta i EU-27 att få status som varaktigt bosatta i det land de bor i, om de uppfyller de nödvändiga villkoren. Det gör det möjligt för dem att behandlas som medborgare i fråga om tillgång till sysselsättning, utbildning och centrala sociala förmåner. Det göra det också möjligt för dem att få rätt till familjeåterförening och, på vissa villkor, rätt att bosätta sig i ett annat EU-land.

ØKommissionen bistår också medlemsstaterna med samordningen av deras åtgärder på de områden där de är behöriga, för att säkerställa en enhetlig inställning till skyddet av de medborgerliga rättigheterna. Med tanke på storleken på de administrativa utmaningar som de nationella och lokala myndigheterna kommer att ställas inför, och för att undvika administrativa förseningar, rekommenderas medlemsstaterna att godta att ansökningar om uppehållstillstånd lämnas in före det brittiska utträdet.

I detta sammanhang välkomnar kommissionen premiärminister Theresa Mays 12 försäkringar om att EU-medborgarnas rättigheter i Förenade kungariket kommer att skyddas även i ett avtalslöst scenario på ett sätt som liknar det som beskrivs ovan. Kommissionen förväntar sig nu att denna försäkring snart uttrycks formellt, så att den kan åberopas av medborgarna. Kommissionens representationskontor i Förenade kungariket tillhandahåller information och förmedlar juridisk rådgivning och expertis till EU-27-medborgare som bor i Förenade kungariket för att hjälpa dem att garantera deras rättsliga ställning enligt de brittiska regler som blir gällande efter utträdet.

Som nämns ovan lägger kommissionen samtidigt med detta meddelande fram ett förslag till förordning om ändring av viseringsförordningen 13 . Förslaget går ut på att underlätta rörligheten för personer mellan Europeiska unionen och Förenade kungariket genom att undanta brittiska medborgare från visumkravet för kortare vistelser i Europeiska unionen, förutsatt att medborgare från alla EU-27-länder också undantas från brittiska visumkrav.

Finanstjänster 14

Det brittiska utträdet innebär att ekonomiska aktörer som är etablerade i Förenade kungariket inte längre får erbjuda sina tjänster i EU-27 enligt EU:s regler (det s.k. passförfarandet eller passporting). EU-företagens verksamhet i Förenade kungariket kommer att lyda under brittisk lagstiftning.

I tillkännagivandena framhåller kommissionen vikten av beredskap för alla tänkbara scenarier, inbegripet ett avtalslöst scenario. De europeiska tillsynsmyndigheterna och Europeiska centralbankens tillsynsgren, den gemensamma tillsynsmekanismen, har utfärdat omfattande yttranden och råd där de understryker behovet av beredskap och klargör tillsynsorganens förväntningar i samband med företagsflyttar. Många av EU:s finansföretag har förberett sig på ett scenario där Förenade kungariket inte längre ingår i den inre marknaden, t.ex. genom att anpassa sina kontrakt och flytta kapacitet och verksamheter till EU-27. Denna överföring av verksamheter och kapacitet till EU-27 pågår och bör påskyndas, men det kommer inte att vara möjligt att slutföra den i tid på alla områden före mars 2019. Även om detta kan medföra risker för Europeiska unionens finansiella stabilitet, har riskerna i sektorn på grund av ett avtalslöst scenario minskat betydligt.

Exempelvis har många försäkringsbolag vidtagit åtgärder – t.ex. överfört avtal, upprättat filialer och dotterbolag och fusionerat med företag i EU-27 – för att kunna fortsätta att tillhandahålla tjänster till sina kunder. Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten (Eiopa) samarbetar med de nationella myndigheterna för att ta itu med de återstående riskerna för vissa försäkringstagare i EU-27 15 .

Icke-clearade OTC-derivat mellan motparter i EU och Förenade kungariket förblir i princip giltiga och verkställbara fram till förfallodagen. Det tycks inte finnas några allmänna problem med fullgörande av avtal i händelse av ett avtalslöst scenario. Vissa avtalsrelaterande händelser (t.ex. ändringar, förlängningar och förnyelser av avtal) kan i vissa fall behöva regleras genom tillstånd eller ett undantag, eftersom motparten är inte längre är ett bolag i EU 16 . Marknadsaktörerna uppmanas att fortsätta förbereda sig på detta scenario genom att överföra avtal och ansöka om relevanta tillstånd.

Mot bakgrund av denna bedömning anser kommissionen att beredskapsåtgärder inte är nödvändiga på dessa två områden.

ØNär det gäller clearade derivat förefaller det finnas risker för den finansiella stabiliteten i ett avtalslöst scenario, om EU:s clearingmedlemmar avslutar sina innehav hos Förenade kungarikets centrala motparter på ett oordnat sätt. Vidare kan det finnas risker i samband med vissa tjänster som unionens aktörer får från brittiska värdepapperscentraler som inte kan ersättas på kort sikt. På de här områdena omfattar de befintliga systemen för likvärdighet lämpliga verktyg som snabbt kan sättas in. Den tid som återstår fram till den 30 mars 2019 bör användas för detta ändamål. Om kommissionen behöver gripa in, kommer den endast att göra det i den utsträckning som krävs för att åtgärda risker för den finansiella stabiliteten till följd av ett utträde utan utträdesavtal, med stränga villkor och under en begränsad tid. Om inget utträdesavtal ingås kommer kommissionen att anta tillfälliga, villkorade beslut om likvärdighet för att se till att det inte uppstår något avbrott i den centrala clearingen eller i depåtjänsterna 17 . Dessa beslut kommer att kompletteras med erkännande av brittisk infrastruktur, som därför uppmanas att förhandsansöka hos Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma) om erkännande.

Slutligen uppmanas de europeiska tillsynsmyndigheterna att börja förbereda samarbetet med de brittiska tillsynsmyndigheterna för att se till att utbyte av information om finansinstitut och aktörer kan äga rum omedelbart efter utträdesdagen i ett avtalslöst scenario.

Luftfart 18

Inom luftfarten skulle ett brittiskt utträde, utan ett gällande avtal på utträdesdagen och utan att operatörerna vidtagit nödvändiga och möjliga alternativa åtgärder, leda till ett tvärstopp i luftfarten mellan Förenade kungariket och Europeiska unionen eftersom det skulle saknas trafikrättigheter eller eftersom driftstillstånd och luftfartssäkerhetsintyg skulle upphöra att gälla.

ØNär det gäller trafikrättigheter kommer kommissionen att föreslå åtgärder för att se till att brittiska lufttrafikföretag får flyga över unionens territorium, göra tekniska mellanlandningar (t.ex. tankning utan embarkering eller debarkering av passagerare) och landa i Europeiska unionen och flyga tillbaka till Förenade kungariket. För de åtgärderna gäller villkoret att Förenade kungariket tillämpar likvärdiga åtgärder på lufttrafikföretag från Europeiska unionen.

ØNär det gäller luftfartssäkerhet kommer Europeiska byrån för luftfartssäkerhet (Easa) inte att kunna utfärda intyg för vissa luftfartsprodukter (typcertifikat) och företag (organisationsgodkännanden) förrän Förenade kungariket blir ett tredjeland. Kommissionen kommer att föreslå åtgärder som garanterar att sådana certifikat förblir giltiga under en begränsad tid. För de åtgärderna gäller villkoret att Förenade kungariket tillämpar likvärdiga åtgärder Kommissionen kommer på samma sätt att föreslå åtgärder för att reservdelar och utrustning som släpps ut på unionsmarknaden före utträdesdagen enligt ett certifikat som utfärdats av en juridisk eller fysisk person som godkänts av den brittiska civila luftfartsmyndigheten ska kunna användas under vissa omständigheter.

ØKommissionen kommer att vidta åtgärder för att passagerare och deras kabinbagage som flyger från Förenade kungariket och transiterar på flygplatser i EU-27 fortsätter att vara undantagna från en andra säkerhetskontroll, enligt systemet med en enda säkerhetskontroll 19 .

När det gäller unionsrättens krav att lufttrafikföretag måste vara majoritetsägda och kontrolleras av juridiska eller fysiska personer från EU betonar kommissionen att det är mycket viktigt att företag som vill bli erkända som EU-lufttrafikföretag vidtar alla nödvändiga åtgärder för att se till att de uppfyller detta krav den 30 mars 2019.

Vägtransporter 20

När det gäller vägtransporter får brittiska åkare på utträdesdagen, om inget utträdesavtal ingås, sitt marknadstillträde begränsat till de tillstånd som erbjuds av Europeiska transportministerkonferensen (CEMT), och de möjliggör avsevärt mindre trafik än vad som för närvarande äger rum mellan unionen och Förenade kungariket. EU:s nuvarande lagstiftning innehåller ingen mekanism för att utvidga gemenskapslicenserna, som ger mer omfattande marknadstillträde för EU:s åkerier.

Tull 21

Om inget utträdesavtal ingås ska varor som förs in till Europeiska unionen från Förenade kungariket från och med utträdesdagen behandlas som import, och varor på väg åt andra hållet ska behandlas som export. All relevant EU-lagstiftning om import och export av varor gäller, inbegripet uttag av skatter och avgifter (t.ex. tull, moms och punktskatter), i enlighet med Europeiska unionens åtaganden enligt Världshandelsorganisationens regler. Dessutom behöver tulldeklarationer uppvisas för tullmyndigheterna, och sändningarna kan komma att kontrolleras.

ØKommissionen uppmanar medlemsstaterna att vidta alla nödvändiga åtgärder för att kunna tillämpa unionens tullkodex och relevanta regler om indirekt skatt från och med den 30 mars 2019, i händelse av ett avtalslöst scenario, på all import från och export till Förenade kungariket. Tullmyndigheterna får utfärda tillstånd att använda förenklade förfaranden enligt unionens tullkodex när de ekonomiska aktörerna begär det, och förutsatt att de tillämpliga kraven är uppfyllda. Det blir särskilt svårt att sörja för lika spelregler och smidig handel i de områden som har tätast godstrafik med Förenade kungariket. Kommissionen samarbetar med medlemsstaterna för att hjälpa till att finna lösningar, inom ramen för den gällande lagstiftningen.

Sanitära och fytosanitära krav 22

I ett avtalslöst scenario kommer införsel av många varor och djur som omfattas av sanitära och fytosanitära regler att vara förbjuden från och med utträdesdagen, såvida inte Förenade kungariket förtecknas i EU-lagstiftningen som ett godkänt tredjeland.

ØPå grundval av EU:s veterinärlagstiftning kommer kommissionen att i motiverade fall snabbt förteckna Förenade kungariket 23 , om alla tillämpliga villkor är uppfyllda, för att tillåta att levande djur och animaliska produkter förs in från Förenade kungariket till Europeiska unionen 24 .

Även om Förenade kungariket förtecknas i EU-lagstiftningen, kommer de stränga hälsorelaterade importvillkoren för tredjeländer att gälla, och import av dessa varor måste genomgå sanitära och fytosanitära kontroller av medlemsländernas myndigheter vid gränskontrollstationerna, som medlemsländerna ansvarar för. Vid godkännande av nya eller utbyggda gränskontrollstationer i EU-27-länderna kommer kommissionen att ta hänsyn till den flexibilitet som finns i EU:s gällande lagstiftning.

Personuppgifter 25

I ett avtalslöst scenario omfattas från och med utträdesdagen överföring av personuppgifter till Förenade kungariket av reglerna om internationella överföringar enligt den allmänna dataskyddsförordningen (EU) 2016/679, direktiv (EU) 2016/680 inom sektorn för brottsbekämpning och förordning (EG) nr 45/2001 26 för Europeiska unionens institutioner och organ

Den allmänna dataskyddsförordningen, direktiv (EU) 2016/680 och förordning (EG) nr 45/2001 innehåller en omfattande verktygslåda för överföring av personuppgifter till tredjeländer. Detta inbegriper bl.a. lämpliga skyddsåtgärder (t.ex. kommissionens godkända standardavtalsklausuler, bindande företagsregler och administrativa överenskommelser) som kan användas av både den privata och offentliga sektorn.

Dessutom innehåller de här tre rättsakterna ett antal undantag för särskilda situationer som möjliggör överföring av personuppgifter även i avsaknad av lämpliga skyddsåtgärder, t.ex. om den registrerade ger sitt uttryckliga samtycke, för att fullgöra ett avtal, för rättsliga anspråk eller av viktiga skäl av allmänt intresse. Det är samma verktyg som används för de flesta länder i världen för vilka inget beslut om adekvat skyddsnivå finns.

Med tanke på de alternativ som de här rättsakterna erbjuder ingår inget beslut om adekvat skyddsnivå i kommissionens beredskapsplanering.

EU:s klimatpolitik

I ett avtalslöst scenario upphör från och med utträdesdagen all relevant EU-lagstiftning om klimatförändringar (handel med utsläppsrätter, fluorerade växthusgaser m.m.) att gälla för Förenade kungariket. För EU:s system för handel med utsläppsrätter kommer kommissionen att noga övervaka systemets funktion i samband med utträdet. Kommissionen kommer att vidta nödvändiga åtgärder för att bevara systemets integritet, eventuellt genom att tillfälligt upphäva auktionering och fria tilldelningar och utbyten med avseende på Förenade kungariket.

För att kvotsystemet för fluorerade växthusgaser ska fungera om inget ratificerat utträdesavtal finns i mars 2019, bör de gasmängder som brittiska företag lagligen släppt ut på den inhemska marknaden inte längre tas med i beräkningen vid fördelning av 2019 års kvoter, eftersom EU:s marknad krymper i och med utträdet.

ØKommissionen kommer att ändra de brittiska företagens referensvärden som grund för fördelning av deras årskvoter för 2019 för fluorerade växthusgaser på grundval av deras deklarerade EU27 verksamheter, och därigenom utesluta kvoter på grundval av deras deklarerade brittiska verksamhet 27 .

6.Nästa steg i fråga om beredskap

Förhandlingarna mellan Europeiska unionen och Förenade kungariket om utträdesavtalet fortsätter, och kommissionen förblir fullt engagerad i processen.

Eftersom dagen för det brittiska utträdet nalkas, är det dock nu nödvändigt att gå vidare med förberedelserna för alla möjliga utfall. De ovannämnda beredskapsåtgärderna förutsätter nära samordning på alla nivåer, EU-nivå, nationell och lokal nivå och åtgärder av de berörda parterna. I det här meddelandet anger kommissionen centrala åtgärder på viktiga områden 28 . 

Kommissionen betonar att det för en del åtgärder finns tidsfrister för antagandet som inte kan kortas ned, särskilt när det gäller lagstiftningsakter, som de nationella parlamenten enligt protokollen 1 och 2 till fördragen ska ha åtta veckor på sig att granska. På motsvarande sätt måste delegerade akter granskas av Europaparlamentet och rådet, något som inte alltid kan påskyndas.

Ett snabbt antagande av nödvändig lagstiftning förutsätter fullständigt samarbete mellan alla involverade EU-institutioner, för att undvika förseningar på grund av överväganden som inte rör brexit.

De minsta möjliga tidsfristerna för sådana rättsakter som kommissionen får anta anges i bilaga 5.

Mot bakgrund av detta avser kommissionen att göra följande:

·Lägga fram alla nödvändiga förslag till lagstiftning och anta alla delegerade akter före den 31 december 2018.

·Detta bör ge Europaparlamentet och rådet den tid som behövs för att slutföra det ordinarie lagstiftningsförfarandet före plenarsessionen i det avgående parlamentet i mars 2019 för rättsakter och granska de delegerade akterna.

·Lägga fram alla nödvändiga utkast till genomförandeakter för omröstning i de behöriga kommittéerna senast den 15 februari 2019.

Under hela den här perioden kommer kommissionen att sörja för korrekt samordning mellan medlemsländerna. För det ändamålet kommer rådets artikel 50-arbetsgrupp att hålla en rad sektorsvisa möten i november och december 2018 för EU-27-ländernas brexitsamordnare och berörda nationella förvaltningar (se bilaga 6). Dessa beredskapsseminarier blir ett tillfälle att gemensamt bedöma läget när det gäller beredskap och se om nationella förvaltningar, berörda parter och EU-nivån behöver vidta ytterligare åtgärder. Kommissionen kommer att delta i Europaparlamentets och rådets möten om beredskap så ofta som det behövs.

Behovet av en enhetlig och samordnad strategi för EU-27-länderna

Kommissionen uppmanar medlemsstaterna att förbli enade i denna unika utträdesprocess och fortsätta att visa den beslutsamhet och den solidaritet som har kännetecknat Europeiska unionens ståndpunkt i förhandlingarna; kommissionen är övertygad om att en gemensam beredskapsplan, enligt den tidtabell och den plan som föreslås här, kommer att genomföras. Kommissionen påpekar att bilaterala lösningar skulle vara antingen oförenliga med ansvarsfördelningen i Europeiska unionen eller, även om de är förenliga med ansvarsfördelningen, trots allt skulle äventyra Europeiska unionens integritet och drabba enskilda, företag och myndigheter.

Utkastet till utträdesavtal är det bästa alternativet för utträdet. Om inget utträdesavtal ingås kommer Europeiska unionen att agera för att skydda sina intressen, och bör visa en enad och samordnad front på alla områden.

(1)

    https://www.consilium.europa.eu/media/35989/29-euco-art50-conclusions-sv.pdf .

(2)

     Förenade kungariket anmälde den 29 mars 2017 sin avsikt att utträda ur unionen enligt artikel 50 i fördraget om Europeiska unionen. Därför slutar all unionens primär- och sekundärrätt att gälla för Förenade kungariket den 30 mars 2019 kl. 00:00 centraleuropeisk tid, om inte något annat datum föreskrivs i ett ratificerat utträdesavtal eller Europeiska rådet enligt artikel 50.3 i fördraget om Europeiska unionen i samförstånd med Förenade kungariket med enhällighet beslutar att fördragen ska sluta att gälla senare. Än så länge har kommissionen inte fått några signaler om att Förenade kungariket kan komma att begära förlängt EU-medlemskap.

(3)

     COM(2018) 556 final/2.

(4)

      https://www.consilium.europa.eu/media/35989/29-euco-art50-conclusions-sv.pdf  

(5)

      https://ec.europa.eu/commission/publications/draft-agreement-withdrawal-united-kingdom-great-britain-and-northern-ireland-european-union-and-european-atomic-energy-community-0_en . https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/draft_agreement_coloured.pdf

(6)

      https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/joint_statement.pdf

(7)

     Se nedan i avsnittet om medborgare.

(8)

Se avsnitt 4.

(9)

Hela listan finns i bilaga 3.

(10)

     Förteckningen föregriper inte kompletterande åtgärder som kan visa sig nödvändiga senare.

(11)

     För brittiska medborgare som är bosatta i EU-27-länder på utträdesdagen behöver medlemsländerna behandla och utfärda handlingar för tredjelandsmedborgare. För att kunna fortsätta att bo och arbeta i ett EU-27-land måste de här brittiska medborgarna ha ett uppehållstillstånd utfärdat av de nationella migrationsmyndigheterna.

(12)

     https://www.gov.uk/government/news/pm-brexit-negotiations-statement-21-september-2018.

(13)

     COM(2018) 745.

(14)

     Kommissionens tillkännagivanden på det här området finns på: https://ec.europa.eu/info/brexit/brexit-preparedness/preparedness-notices_en#fisma .  

(15)

     Se även Eiopas meddelande av den 5 november 2018: https://eiopa.europa.eu/Pages/News/EIOPA-calls-for-immediate-action-to-ensure-service-continuity-in-cross-border-insurance-.aspx.

(16)

     För att underlätta överföring av långfristiga avtal till Europeiska unionen lämnade Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma) den 8 november 2018 till kommissionen för godkännande utkast till tekniska standarder för att sådana avtal ska fortsätta att regleras på samma sätt.

(17)

     Dessa åtgärder förutsätter att medlemsstaterna röstar för dem i den behöriga kommittén.

(18)

     Kommissionens tillkännagivanden på det här området finns på: https://ec.europa.eu/info/brexit/brexit-preparedness/preparedness-notices_en#move  

(19)

     Denna åtgärd förutsätter att medlemsstaterna röstar för den i den behöriga kommittén.

(20)

     Kommissionens tillkännagivanden på det här området finns på: https://ec.europa.eu/info/brexit/brexit-preparedness/preparedness-notices_en#move  

(21)

     Kommissionens tillkännagivanden på det här området finns på: https://ec.europa.eu/info/brexit/brexit-preparedness/preparedness-notices_en#tradetaxud  

(22)

     Kommissionens tillkännagivanden på det här området finns på: https://ec.europa.eu/info/brexit/brexit-preparedness/preparedness-notices_en#sante  

(23)

     Det förutsätter att medlemsstaterna röstar för det i den behöriga kommittén.

(24)

     Kommissionen noterar att den brittiska regeringen den 24 september 2018 gav ut vägledning om import av djur och animaliska produkter om det inte blir något brexitavtal, där regeringen gör gällande att inget ändras den dag då Förenade kungariket lämnar EU i de rådande importkontrollerna eller kraven på anmälan av import av levande djur och animaliska produkter vid import direkt från EU.

(25)

     Kommissionens tillkännagivande på det här området finns på: https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/data_protection_en.pdf .

(26)

      eller av efterföljande rättsakter om de har trätt i kraft.

(27)

     Denna åtgärd förutsätter att medlemsstaterna röstar för den i den behöriga kommittén.

(28)

     Se översikt i bilaga 4.

Top

Strasbourg den 13.11.2018

COM(2018) 880 final

BILAGOR

till

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, EUROPEISKA RÅDET, RÅDET, EUROPEISKA CENTRALBANKEN, EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN, REGIONKOMMITTÉN OCH EUROPEISKA INVESTERINGSBANKEN

Förberedelser inför Förenade kungarikets utträde ur Europeiska unionen den 30 mars 2019: beredskapsplan


BILAGA 1

LAGSTIFTNINGSFÖRSLAG

FÖR BREXITBEREDSKAP

(Läget den 13 november 2018)

Politikområde

Föreslagna ändringar

Läge

Jordbruk och handel

Tullkvoter

Förslaget COM(2018) 312 final antaget den 22 maj 2018.

Förslaget går ut på att i ett avtalslöst scenario fördela tullkvoterna mellan EU-27 och Förenade kungariket med Världshandelsorganisationens (WTO) medlemmar för givna tullkvoter. Förslaget åtföljs av ett förslag till rådets beslut om bemyndigande för kommissionen att inom WTO förhandla fram nya tullkvoter enligt artikel XXVIII i Allmänna tull- och handelsavtalet (GATT).

Inget mandat har ännu antagits av parlamentet eller rådet

Finans

Banktjänster – flytt av myndighet

Förslaget COM(2017) 734 final antaget den 29 november 2018.

Förslaget bekräftar flytten av Europeiska bankmyndighetens säte från London till Paris.

Antaget den 9 november 2018

Näringsliv

Inre marknaden – typgodkännande

Förslaget COM(2018) 397 final antaget den 4 juni 2018. Förslaget gör det möjligt för tillverkare som innehar typgodkännanden utfärdade av den brittiska typgodkännandemyndigheten att ansöka om godkännande av samma typer hos typgodkännandemyndigheterna i EU-27.

Mandat om att inleda trepartsförhandlingar antogs av rådet i oktober 2018.

Mandat att inleda trepartsförhandlingar förväntas antas av parlamentet i plenum den 12–15 november 2018.Transport

Transeuropeiska nät

Förslaget COM(2018) 568 final antaget den 1 augusti 2018. I förslaget utses en ny rutt till havs mellan Irland och den kontinentala delen av korridoren mellan Nordsjön och Medelhavet.

Inget mandat har ännu antagits av parlamentet eller rådet 

Sjötransport

— fartygsinspektioner

Förslaget COM(2018) 567 final antaget den 1 augusti 2018.

Förslaget avser överföring av ansvaret från Förenade kungariket till ett EU-27-land för att underlätta regelbundna bedömningar av erkända organisationer enligt artikel 8 i förordning (EG) nr 391/2009.

Inget mandat har ännu antagits av parlamentet eller rådet 

Folkhälsa

Läkemedel

– flytt av myndighet

Förslaget COM(2017) 735 final antaget den 29 november 2018. Förslaget bekräftar flytten av Europeiska läkemedelsmyndighetens säte från London till Amsterdam.

Antaget den 9 november 2018.

Energi

Energieffektivitetsmål

Förslaget COM(2018) 744 final antaget den 13 november 2018. Genom förslaget ändras direktiv 2012/27/EU om energieffektivitet (COM(2016) 761) och förslaget till förordning om styrningen   av energiunionen (COM(2016) 759 final/2).

Inrikes

Visum

Förslaget COM(2018) 745 final antaget den 13 november 2018. Genom förslaget ändras förordning (EG) nr 539/2001 om vilka länder vars medborgare behöver respektive inte behöver visum vid inresa till EU.BILAGA 2

PLANERADE BEREDSKAPSÅTGÄRDER

(utom lagstiftningsförslagen i bilaga 1)

Politikområde

Typ av rättsakt

Kommissionens insatser

Jordbruk

Tullkvoter

Genomförandeakt

Kommissionens genomförandeförordning om fördelning av tullkvoterna i unionens WTO-bindningslista

Tullkvoter

Genomförandeakt

Kommissionens genomförandeförordning om ändring av kvantiteterna i varje tullkvot som förvaltas enligt först till kvarn-principen

Tullkvoter

Genomförandeakt

Kommissionens genomförandeakt om ändring av kvantiteterna i varje tullkvot som förvaltas med licenser samt om övergångsbestämmelser

Särskilt program för vissa regioner beroende på dessa regioners avsides läge och ökaraktär (Posei)

Genomförandeakt

Kommissionens genomförandeförordning om ändring av bilagorna med II-VI till genomförandeförordning (EU) nr 180/2014 för att avspegla handelsflödena mellan EU:s yttersta randområden och Förenade kungariket

Klimat

Fluorerade växthusgaser

Genomförandeakt

Kommissionens genomförandebeslut om ändring av genomförandeförordning (EU) nr 1191/2014 vad gäller uppdelning mellan EU-27 och Förenade kungariket om rapportering av försäljningen av fluorerade växthusgaser

Systemet för handel med utsläppsrätter

Delegerad akt

Kommissionens delegerade förordning om ändring av förordning (EU) nr 389/2013 vad gäller markering av Förenade kungarikets utsläppsrätter

Systemet för handel med utsläppsrätter – luftfart

Autonom kommissionsrättsakt

Kommissionens förordning om ändring av förordning (EG) nr 748/2009 för att omfördela den administrerande medlemsstatens uppgifter, om uppgifterna för närvarande innehas av Förenade kungariket

Statistik

Betalningsbalansstatistik

Delegerad akt

Kommissionens delegerade förordning om ändring av förordning 184/2005 för att uppdatera sammansättningen av EU- aggregat

Statistik om turism

Delegerad akt

Kommissionens delegerade förordning om ändring av förordning 692/2011 om rapportering och uppställning av statistik om turism

Näringsliv

Den gemensamma handelspolitiken

Rådsbeslut

Kommissionens förslag till rådets beslut om fastställande av den ståndpunkt som ska intas på Europeiska unionens vägnar i kommittén för offentlig upphandling om Förenade kungarikets anslutning till avtalet om offentlig upphandling

Galileo

Genomförandeakt

Kommissionens genomförandebeslut om ändring av beslut 2016/413 för att flytta markstationerna på Falklandsöarna och Ascension

Forskning

Konsortium för europeisk forskningsinfrastruktur

Genomförandeakt

Kommissionens genomförandebeslut om ändring av besluten om inrättande av konsortier för europeisk forskningsinfrastruktur (Eric-konsortier) för att flytta huvudkontor som nu ligger i Förenade kungariket

Folkhälsa

Humanläkemedel

Genomförandeakter

Kommissionens genomförandebeslut om ändring av godkännanden för försäljning av läkemedel för att uppdatera godkännandena för försäljning, om de uppgifter som nu utförs i Förenade kungariket måste utföras i EU

Veterinärmedicinska läkemedel

Genomförandeakter

Kommissionens genomförandebeslut om ändring av godkännanden för försäljning av veterinärmedicinska läkemedel för att uppdatera godkännandena för försäljning, om de uppgifter som nu utförs i Förenade kungariket måste utföras i EU

Genetiskt modifierade organismer

Genomförandeakter

Kommissionens genomförandebeslut om ändring av godkännandena för utsläppande på marknaden av genetiskt modifierade livsmedel och foder, om innehavaren av godkännandet nu är etablerad i Förenade kungariket

Biocidprodukter

Delegerad akt

Kommissionens delegerade förordning om ändring av förordning 1062/2014 för att ändra den utvärderande behöriga myndigheten, om denna funktion nu innehas av Förenade kungariket

Växtskyddsmedel

Genomförandeakt

Kommissionens genomförandeförordning om ändring av kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 686/2012 för att ändra den rapporterande medlemsstaten, om denna funktion nu innehas av Förenade kungariket

Fodertillsatser

Genomförandeakter

Kommissionens genomförandeförordningar om ändring av godkännanden för försäljning av fodertillsatser, om innehavaren av godkännandet nu är etablerad i Förenade kungariketBILAGA 3

KOMMISSIONENS TILLKÄNNAGIVANDEN TILL BERÖRDA PARTER

Kommissionens tillkännagivanden inför brexit efter ämne 1

(läget den 13 november 2018)

Ämne

VAROR

1

Industriprodukter

2

Läkemedel (humanmedicinska/veterinärmedicinska)

3

FoS om läkemedel

4

Växtskyddsmedel

5

FoS om växtskyddsmedel och bekämpningsmedelsrester

6

Biocidprodukter

7

FoS om biocidprodukter

8

Motorfordon

9

Jordbruks- och skogsbruksfordon, två- och trehjuliga fordon och fyrhjulingar, mobila maskiner som inte är avsedda att användas på väg

10

Industrikemikalier (Reach) (publicerad av Europeiska kemikaliemyndigheten)

11

Maskindiskmedel

12

Gödselmedel

13

Pyrotekniska artiklar

14

Explosiva varor för civilt bruk

15

Miljömärke

16

Avfall

LIVSMEDEL, FODER, VÄXTER, VETERINÄRMEDICIN

17

Livsmedel och ekologisk produktion

18

Djurfoder

19

Genetiskt modifierade organismer

20

Naturligt mineralvatten

21

Växtförökningsmaterial

22

Djuravel

23

Djurhälsa

24

Växthälsa

TULL OCH INDIREKT BESKATTNING, IMPORT- OCH EXPORTLICENSER

25

Mervärdesskatt, punktskatter, tullar

26

Ursprungsregler

27

Mervärdesskatt

28

Import- och exportlicenser

29

Exemplar av utrotningshotade arter (Cites)

30

Import av timmer

31

Tullens kontroller av immateriella rättigheter

FINANSIELLA TJÄNSTER

32

Lagstadgad revision

33

Kreditvärderingsinstitut

34

Förmögenhetsförvaltning

35

Efterhandelstjänster

36

Investeringstjänster

37

Banktjänster och betaltjänster

38

Försäkring och återförsäkring

39

Tjänstepensionsinstitut

CIVILRÄTT, BOLAGSRÄTT, KONSUMENTSKYDD, DATASKYDD

40

Skydd av personuppgifter

41

Bolagsrätt

42

Internationell privaträtt

43

Konsumentskydd och passagerarrättigheter

IMMATERIALRÄTT

44

Varumärken och gemenskapsformgivningar

45

Växtsorter

46

Upphovsrätt

47

Tilläggsskydd

YRKESKVALIFIKATIONER

48

Yrkeskvalifikationer

49

Slakteripersonals kvalifikationer

50

Djurtransportörers kvalifikationer

51

Sjöfolks kvalifikationer

TRANSPORTER

52

Luftfart (tillgång)

53

Luftfartssäkerhet

54

Luftfarts- och sjöfartssäkerhet

55

Vägtransporter

56

Sjötransporter (tillgång och säkerhet)

57

Järnvägstransporter

58

Transporter på inre vattenvägar

DIGITALISERING

59

Namn i toppdomänen .eu

60

E-handel (informationssamhällets tjänster)

61

Telekommunikation

62

Audiovisuella medietjänster

63

E-IDA/betrodda tjänster

64

Nätsäkerhet

65

Geoblockering

ENERGI

66

Euratomfrågor

67

El- och gasmarknaden

68

Ursprungsgarantier

ÖVRIGT

69

Ämnen av mänskligt ursprung

70

Kliniska prövningar

71

Offentlig upphandling

72

EU:s miljölednings- och miljörevisionsordning (EMAS)

73

Återvinning av fartyg

74

EU:s medborgarinitiativ

75

Fiske

76

Europeiska företagsråd

77

Industrisäkerhet (säkerhetsskyddsklassificerade EU-uppgifter)

78

Resor mellan Europeiska unionen och Förenade kungariket

BILAGA 4

KOMMISSIONENS BEREDSKAPSÅTGÄRDER

ÅTGÄRDER

ØKommissionen anser att brittiska medborgares perioder av laglig vistelse i ett EU-27-land före utträdesdagen bör betraktas som perioder av laglig bosättning i ett EU-land i enlighet med direktiv 2003/109/EG om varaktigt bosatta tredjelandsmedborgares ställning.

ØKommissionen bistår medlemsstaterna med samordningen av deras åtgärder på de områden där de är behöriga, för att säkerställa en enhetlig inställning till skyddet av de medborgerliga rättigheterna. Med tanke på omfattningen av de administrativa problem som de nationella och lokala myndigheterna kommer att ställas inför, och för att undvika administrativa förseningar, rekommenderas medlemsstaterna att godta att ansökningar om uppehållstillstånd lämnas in före det brittiska utträdet.

ØNär det gäller clearade derivat förefaller det finnas risker för den finansiella stabiliteten i ett avtalslöst scenario, om EU:s clearingmedlemmar avslutar sina innehav hos Förenade kungarikets centrala motparter på ett oordnat sätt. Vidare kan det finnas risker i samband med vissa tjänster som tillhandahållits unionens aktörer från brittiska värdepapperscentraler, som inte kan ersättas på kort sikt. I dessa områden tillhandahåller de befintliga systemen för likvärdighet lämpliga verktyg som snabbt kan sättas in. Den tid som återstår fram till den 30 mars 2019 bör användas för detta ändamål. Om kommissionen behöver gripa in, kommer den endast att göra det i den utsträckning som krävs för att åtgärda risker för den finansiella stabiliteten till följd av ett utträde utan utträdesavtal, med stränga villkor och under en begränsad tid. Om inget utträdesavtal ingås kommer kommissionen att anta tillfälliga, villkorade beslut om likvärdighet för att se till att det inte uppstår något avbrott i den centrala clearingen eller i depåtjänsterna.

ØNär det gäller trafikrättigheter kommer kommissionen att föreslå åtgärder för att se till att brittiska lufttrafikföretag får flyga över unionens territorium, göra tekniska mellanlandningar (t.ex. tankning utan embarkering eller debarkering av passagerare) och landa i Europeiska unionen och flyga tillbaka till Förenade kungariket. För de åtgärderna gäller villkoret att Förenade kungariket tillämpar likvärdiga åtgärder för lufttrafikföretag från Europeiska unionen.

ØNär det gäller luftfartssäkerhet kommer Europeiska byrån för luftfartssäkerhet (Easa) inte att kunna utfärda intyg för vissa luftfartsprodukter (typcertifikat) och företag (organisationsgodkännanden) förrän Förenade kungariket blir ett tredjeland. Kommissionen kommer att föreslå åtgärder som garanterar att sådana certifikat förblir giltiga under en begränsad tid. För de åtgärderna gäller villkoret att Förenade kungariket tillämpar likvärdiga åtgärder Kommissionen kommer på samma sätt att föreslå åtgärder för att reservdelar och utrustning som släpps ut på unionsmarknaden före utträdesdagen enligt ett certifikat som utfärdats av en juridisk eller fysisk person som godkänts av den brittiska civila luftfartsmyndigheten ska kunna användas under vissa omständigheter. Kommissionen har bett Easa att börja handlägga vissa ansökningar från brittiska företag inför det brittiska utträdet.

ØKommissionen kommer att vidta åtgärder för att passagerare och deras kabinbagage som flyger från Förenade kungariket och transiterar på flygplatser i EU-27 fortsätter att vara undantagna från en andra säkerhetskontroll, enligt systemet med en enda säkerhetskontroll.

ØKommissionen uppmanar medlemsstaterna att vidta alla nödvändiga åtgärder för att kunna tillämpa unionens tullkodex och relevanta regler om indirekt skatt från och med den 30 mars 2019, i händelse av ett avtalslöst scenario, på all import från och export till Förenade kungariket. Tullmyndigheterna får bevilja att det förenklade förfarandet används enligt unionens tullkodex, om de ekonomiska aktörerna begär det och om de relevanta kraven är uppfyllda. Att säkerställa lika konkurrensvillkor och störningsfria handelsflöden kommer att vara särskilt svårt i de områden som har tätast varutrafik med Förenade kungariket. Kommissionen samarbetar med medlemsstaterna för att hjälpa till att hitta lösningar, med full respekt för de gällande reglerna.

ØPå grundval av EU:s veterinärlagstiftning kommer kommissionen att i motiverade fall snabbt förteckna Förenade kungariket, om alla tillämpliga villkor är uppfyllda, för att tillåta att levande djur och animaliska produkter förs in från Förenade kungariket till Europeiska unionen.

ØKommissionen kommer att ändra de brittiska företagens referensvärden som grund för fördelning av deras årskvoter för 2019 för fluorerade växthusgaser på grundval av deras deklarerade EU-27-verksamheter, och därigenom utesluta kvoter på grundval av deras deklarerade brittiska verksamhet.BILAGA 5

MINSTA MÖJLIGA TID FÖR ANTAGANDE AV KOMMISSIONENS RÄTTSAKTER

Genomförandeakter

Normalt förfarande: omkring en månad

Steg 1: Ett utkast till rättsakt överlämnas till den ansvariga kommittén för omröstning – förslaget ska överlämnas senast 14 dagar före omröstningen (endast i ytterst brådskande fall: under 5 dagar).

Steg 2: antas av kommissionen.

Steg 3: Offentliggörs i EUT och träder i kraft senast den 30 mars 2019.

Skyndsamt förfarande (om det föreskrivs i grundrättsakten): absolut minimum 2 dagar

Steg 1: Antas av kommissionen (utan föregående samråd och omröstning i ansvarig kommitté).

Steg 2: Offentliggörs i EUT och träder i kraft senast den 30 mars 2019.

Steg 3: Ska upphöra att gälla om kommittén i efterhand röstar mot.

Delegerade akter

Normalt förfarande: omkring 3 månader

Steg 1: Samråd med medlemsstaternas experter om utkastet (2–3 veckor, eller kortare i vederbörligen motiverade fall)

Steg 2: antas av kommissionen.

Steg 3: Granskas av parlamentet och rådet – normalt 2 månader (kan i praktiken vara mycket kortare om det tidigt meddelas att inga invändningar ska göras, men kan även förlängas)

Steg 4: Offentliggörs i EUT och träder i kraft senast den 30 mars 2019.

Skyndsamt förfarande (om det föreskrivs i grundrättsakten): absolut minimum 3 dagar

Steg 1: Samråd med medlemsstaternas experter om utkast till rättsakt

Steg 2: Antas av kommissionen.

Steg 3: Offentliggörs i EUT och träder i kraft senast den 30 mars 2019.

Steg 4: Parlamentet och rådet kan invända i efterhand.Föreskrivande förfarande med kontroll

Normalt förfarande: omkring 4 månader

Steg 1: Ett utkast till rättsakt överlämnas till kommittén för omröstning – förslaget ska överlämnas senast 14 dagar före omröstningen (endast i ytterst brådskande fall: under 5 dagar).

Steg 2: Granskas av parlamentet och rådet – 3 månader (kan i praktiken vara mycket kortare om det tidigt meddelas att inga invändningar ska göras).

Steg 3: Antas av kommissionen.

Steg 4: Offentliggörs i EUT och träder i kraft senast den 30 mars 2019.

Skyndsamt förfarande (om det föreskrivs i grundrättsakten): absolut minimum 3 dagar

Steg 1: Ett utkast till rättsakt överlämnas till kommittén för omröstning.

Steg 2: Antas av kommissionen.

Steg 3: Offentliggörs i EUT och träder i kraft senast den 30 mars 2019.

Steg 4: Parlamentet och rådet kan invända i efterhand.BILAGA 6

SEKTORIELLA BEREDSKAPSSEMINARIER MED EU-27-LÄNDERNA

Datum

Ämne

15 november

·Finansiella tjänster

22 november

·Lufttransport

·

·Andra transportsätt (väg, järnväg, sjöfart, inre vattenvägar)

27 november

·Medborgare, samordning av de sociala trygghetssystemen och gränskontroller

·Yrkeskvalifikationer, immaterialrätt, civilrätt, bolagsrätt, konsumentskydd, skydd av personuppgifter

29/11 till 6/12

(exakt datum bekräftas senare)

·Möte för brexitsamordnarna

6 december

·Sanitära och fytosanitära krav

·Tullar och import- och exportlicenser

·Indirekt beskattning/direkt beskattning

12 december

·Fiske, klimat, miljö

·Industrivaror (inklusive läkemedel), kliniska prövningar, ämnen av mänskligt ursprung

20 december

·Polisiärt och straffrättsligt samarbete, internationella avtal

·Unionsbudgeten, övriga frågor (digitalisering och telekommunikation, offentlig upphandling, konsulärt skydd, energi m.m.)

(1)

     Tillkännagivandena finns på: https://ec.europa.eu/info/brexit/brexit-preparedness/preparedness-notices_en

Top