Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52018DC0880

KOMUNIKACIJA KOMISIJE KOMUNIKACIJA KOMISIJE EUROPSKOM PARLAMENTU, EUROPSKOM VIJEĆU, VIJEĆU, EUROPSKOJ SREDIŠNJOJ BANCI, EUROPSKOM GOSPODARSKOM I SOCIJALNOM ODBORU, ODBORU REGIJA I EUROPSKOJ INVESTICIJSKOJ BANCI Pripreme za povlačenje Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije 30. ožujka 2019.: akcijski plan za izvanredne situacije

COM/2018/880 final

Strasbourg, 13.11.2018.

COM(2018) 880 final

KOMUNIKACIJA KOMISIJE

Pripreme za povlačenje Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije 30. ožujka 2019.: akcijski plan za izvanredne situacije


KOMUNIKACIJA KOMISIJE KOMUNIKACIJA KOMISIJE EUROPSKOM PARLAMENTU, EUROPSKOM VIJEĆU, VIJEĆU, EUROPSKOJ SREDIŠNJOJ BANCI, EUROPSKOM GOSPODARSKOM I SOCIJALNOM ODBORU, ODBORU REGIJA I EUROPSKOJ INVESTICIJSKOJ BANCI

Pripreme za povlačenje Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije 30. ožujka 2019.: akcijski plan za izvanredne situacije

Europsko vijeće ponovno poziva države članice, institucije Unije i sve

dionike da povećaju svoje napore u cilju bolje pripremljenosti na svim razinama i za sve moguće ishode.

Europsko vijeće (članak 50.), 29. lipnja 2018. 1

1.Uvod

Ujedinjena Kraljevina odlučila je napustiti Europsku uniju te je pokrenula postupak predviđen člankom 50. Ugovora o Europskoj uniji. Komisija izražava žaljenje zbog te odluke, ali je poštuje.

Dana 30. ožujka 2019. 2 Ujedinjena Kraljevina postaje treća zemlja. Ako se u ratificiranom Sporazumu o povlačenju ne utvrdi neki drugi datum, od tog se trenutka sve primarno i sekundarno zakonodavstvo Unije prestaje primjenjivati na Ujedinjenu Kraljevinu.

Kako je naglašeno u prvoj Komunikaciji Komisije o pripravnosti za Brexit od 19. srpnja 2018. 3 , odluka Ujedinjene Kraljevine izazvat će znatne poremećaje ma kakav bio scenarij izlaska. Komisija stoga sustavno poziva europske građane, poduzeća i države članice da se pripreme za svaki mogući scenarij, procijene relevantne rizike i isplaniraju svoj odgovor kako bi ublažili rizike. Europsko vijeće ponovno je 29. lipnja 2018. pozvalo države članice, institucije Unije i sve dionike da povećaju svoje napore u cilju bolje pripravnosti na svim razinama i za svaki mogući ishod 4 .

Svrha je ove Komunikacije razmotriti taj poziv s naglaskom na scenarij bez dogovora. U njoj se utvrđuju ključna područja i ključne mjere koje treba poduzeti te se uspostavlja struktura za rasprave i koordinaciju država članica u razdoblju od studenoga 2018. do 29. ožujka 2019.

EU i Ujedinjena Kraljevina od svibnja 2017. vode pregovore o Sporazumu o povlačenju. Na razini pregovarača ostvaren je napredak u pogledu pravnog teksta, uključujući u pogledu dogovora za prijelazno razdoblje do 31. prosinca 2020., što je objavljeno 19. ožujka 2018. 5 O daljnjem napretku izviješteno je u zajedničkoj izjavi pregovarača EU-a i Ujedinjene Kraljevine 19. lipnja 2018. 6 Europsko vijeće (članak 50.) pozvalo je Komisiju 17. listopada 2018. da kao pregovarač Unije nastavi ulagati napore za postizanje sporazuma u skladu s prethodno dogovorenim smjernicama Europskog vijeća. Ti su pregovori u tijeku, a Komisija je kao pregovarač Unije i dalje predana postizanju dogovora o urednom povlačenju. Iako je u mnogim aspektima postignut napredak i unatoč znatnim naporima i intenzivnim pregovorima, i dalje postoje određena razilaženja. Osim toga, postizanje dogovora s Vladom Ujedinjene Kraljevine nije jamstvo da će Ujedinjena Kraljevina ratificirati Sporazum o povlačenju do 29. ožujka 2019.

2.Potreba za pripremom – djelovanje na razini EU-a

Usporedno s pregovorima u tijeku je i rad na pripremi za povlačenje Ujedinjene Kraljevine. Komisija će u potpunosti nastaviti svoju ulogu.

Komisija je analizirala pravnu stečevinu EU-a, odnosno postojeće propise u skladu s pravom EU-a, kako bi utvrdila koje od njih treba prilagoditi u svakom scenariju, a koje će mjere morati uvesti samo u slučaju scenarija bez dogovora. Kao rezultat te analize Komisija je podnijela osam prijedloga zakonodavne pripravnosti za mjere koje se moraju donijeti neovisno o tome je li povlačenje Ujedinjene Kraljevine uredno. Te su mjere predstavljene u Prilogu 1., a primjeri uključuju prilagodbe pravila o homologaciji motornih vozila ili u vezi s organizacijama koje obavljaju pregled brodova te raspodjelu, između Ujedinjene Kraljevine i EU-27, carinskih kvota uključenih u raspored Svjetske trgovinske organizacije za Europsku uniju. Usporedno s ovom Komunikacijom, Komisija je donijela sljedeća dva prijedloga – prijedlog za prilagodbu upućivanja na ciljeve energetske učinkovitosti EU-a (izražene u apsolutnim vrijednostima) za 2030. i prijedlog o pravilima o vizama koja će se primjenjivati na državljane Ujedinjene Kraljevine nakon povlačenja iz Unije 7 .

Osim toga, donesen je ili se priprema niz provedbenih i delegiranih akata koji su isto tako potrebni u svakom scenariju. Primjeri uključuju tretman Ujedinjene Kraljevine u kontekstu statističkih podataka, preraspodjelu s Ujedinjene Kraljevine na drugu državu članicu zadaća izvjestitelja za procjenu određenih kemikalija te izmjene odobrenja za stavljanje na tržište lijekova. Ta su akti ciljani i posebno usmjereni na Brexit te su predstavljeni u Prilogu 2.

Komisija surađuje i s relevantnim agencijama. Na primjer, s obzirom na posebne okolnosti u zrakoplovnom sektoru Komisija je zatražila od Europske agencije za sigurnost zračnog prometa (EASA) da počne obrađivati određene zahtjeve subjekata iz Ujedinjene Kraljevine kako bi se pripremila za trenutak kada Ujedinjena Kraljevina više ne bude država članica. Europska agencija za lijekove (EMA) provela je nekoliko anketa te se, prema potrebi, obratila nositeljima odobrenja za stavljanje na tržište u EU-u kako bi ih podsjetila da treba poduzeti nužne mjere pripravnosti. Europska agencija za kemikalije (ECHA), Ured Zajednice za biljnu raznolikost (CPVO) i EMA preraspodijelili su regulatorne funkcije Ujedinjene Kraljevine drugim državama članicama.

Osim toga, Unija poduzima sve potrebne mjere kako bi se agencije i tijela EU-a sa sjedištem u Ujedinjenoj Kraljevini (kao što su Europska agencija za lijekove, Europsko nadzorno tijelo za bankarstvo, Savjetodavno vijeće za Sjeverno more, dodatna lokacija i operativno sjedište Centra za praćenje sigurnosti Galileo) prije datuma povlačenja premjestile na lokacije u EU-27.

Komisija u interesu Unije podupire i pristupanje Ujedinjene Kraljevine Konvenciji o zajedničkom provoznom postupku kao zemlje provoza izvan EU-a, pod uvjetom da je spremna ispuniti zahtjeve Konvencije, i Konvenciji o pojednostavnjenju formalnosti u trgovini robom. Iz istog razloga Komisija podupire i pristupanje Ujedinjene Kraljevine Sporazumu o javnoj nabavi.

U drugim područjima rada uspostavljeni su odgovarajući mehanizmi, među ostalim, u pogledu vrlo praktičnih aspekata unutarnje pripravnosti EU-a, primjerice isključenja i prilagodbe baza podataka i informatičkih sustava te drugih platformi za komunikaciju i razmjenu informacija kojima Ujedinjena Kraljevina više ne bi smjela imati pristup.

Nadalje, Komisija je nastavila raspravljati o pripremama za povlačenje s 27 država članica EU-a kako u pogledu općih pitanja pripravnosti tako i u pogledu posebnih sektorskih, pravnih i administrativnih mjera. Države članice i Komisija pojačano rade na tom polju u okviru sektorskih seminara koje organizira Radna skupina Vijeća (članak 50.).

3.Potreba za pripremom – što mogu učiniti građani, poduzeća i države članice?

Kao što je istaknuto u prvoj Komunikaciji Komisije o pripravnosti za Brexit od 19. srpnja 2018., pripravnost za povlačenje Ujedinjene Kraljevine mora biti zajednički napor Europske unije, nacionalnih, regionalnih i lokalnih razina te gospodarskih subjekata i građana. Kako bi se pripremili za povlačenje i ublažili najgore učinke mogućeg neuređenog izlaska, svi sudionici moraju preuzeti svoj dio odgovornosti.

Mjere 27 država članica EU-a

Države članice počele su se pripremati za povlačenje Ujedinjene Kraljevine utvrđivanjem potrebe za prilagodbom svojeg zakonodavstva te administrativnim i praktičnim mjerama. Ti se napori moraju pojačati i njihova je provedba prioritet. Nacionalne mjere, uključujući potrebno povećanje ljudskih resursa (kao što su carinski službenici i službeni veterinari) te uvođenje, prilagodba ili jačanje potrebne infrastrukture (npr. u lukama i zračnim lukama) okosnica su planova za izvanredne situacije.

Države članice, uključujući nacionalna tijela, imat će ključnu ulogu u primjeni i provedbi prava EU-a u odnosu na Ujedinjenu Kraljevinu kao treću zemlju. To uključuje obavljanje potrebnih graničnih provjera i kontrola te obradu potrebnih odobrenja i dozvola. Brexit će donijeti i ponovnu uspostavu morske granice u Sjevernom moru i u sjevernom Atlantiku. Države članice morat će uložiti dodatne napore i u okviru regionalne suradnje kako bi osigurale učinkovito praćenje i kontrolu aktivnosti u vodama Unije i uspostavu tih mjera na vrijeme za povlačenje, imajući na umu da bi tu infrastrukturu u svakom slučaju trebalo prilagoditi ili ojačati do isteka potencijalnog prijelaznog razdoblja.

Komisija surađuje s državama članicama na koordinaciji mjera koje donose kako bi se osigurala usklađenost izvanrednih mjera u samoj Europskoj uniji i s općim načelima navedenima u nastavku 8 . U istom duhu, države članice trebale bi se suzdržati od bilateralnih rasprava i sporazuma s Ujedinjenom Kraljevinom jer bi se time ugrozilo jedinstvo EU-a.

Što se tiče potrebe za financijskim sredstvima i/ili tehničkom pomoći, postojećim pravilima o državnim potporama omogućuje se rješavanje problema s kojima će se poduzeća susresti u slučaju Brexita bez dogovora. Na primjer, pravilima o državnim potporama dopušta se potpora za savjetovanje za mala i srednja poduzeća (MSP) ili potpora za osposobljavanje koje bi se mogle iskoristiti da im se pomogne u pripremi (uključujući moguće buduće carinske formalnosti). Smjernice za sanaciju i restrukturiranje sadržavaju odredbe o privremenim programima potpore za restrukturiranje za mala i srednja poduzeća koji bi mogli biti korisni za rješavanje njihovih problema s likvidnosti uzrokovanih Brexitom. Pristup financiranju moguć je u različitim oblicima, npr. sustavima kreditiranja koje financira država uz poštovanje referentne stope ili državnim jamstvima u skladu s obavijesti o jamstvu.

Komisija je već sada spremna surađivati s državama članicama koje će biti najviše pogođene ako povlačenje ne bude uredno te, u skladu s pravom EU-a o državnim potporama, istražiti pragmatične i učinkovite načine potpore. Komisija će posebno podupirati Irsku u pronalaženju rješenja za posebne izazove s kojima će se suočiti irska poduzeća.

Tehnička i financijska pomoć Europske unije može se staviti na raspolaganje i u određenim područjima, kao što je osposobljavanje carinskih službenika u okviru programa Carina 2020. Ostalim programima može se pružiti potpora sličnim projektima osposobljavanja u području sanitarnih i fitosanitarnih kontrola. Pravo EU-a u području poljoprivrede pruža niz instrumenata za rješavanje neposrednih učinaka povlačenja Ujedinjene Kraljevine, posebno u slučaju scenarija bez dogovora.

Povlačenje Ujedinjene Kraljevine iz EU-a neće na sve države članice utjecati u jednakoj mjeri, a najviše će ga osjetiti Irska. Komisija joj je spremna pružiti podršku u pronalaženju rješenja za konkretne izazove na temelju prethodno opisanih načela. Komisija se obvezala i da će osigurati nastavak postojećih programa u kojima sudjeluju granični okruzi Irske i Sjeverne Irske PEACE i INTERREG, u kojima je Ujedinjena Kraljevina partner. Komisija je u tu svrhu izradila prijedloge za sljedeći višegodišnji financijski okvir. Ako povlačenje Ujedinjene Kraljevine iz EU-a ne bude uredno, Komisija smatra da bi tu potporu trebalo dodatno ojačati s obzirom na to da će izazovi biti osobito zahtjevni.

Djelovanje građana i poduzeća

Izvanredne mjere koje poduzimaju nacionalna tijela ili tijela EU-a ne mogu zamijeniti pripreme za povlačenje Ujedinjene Kraljevine koje svaki građanin i poduzeće mora provesti. Ako budu potrebna nova odobrenja, dozvole ili potvrde, svaka je stranka dužna pravodobno podnijeti zahtjev.

Kako bi pomogla dionicima u pripremi za povlačenje Ujedinjene Kraljevine, Komisija je objavila 78 detaljnih sektorskih informacijskih obavijesti o mjerama koje je potrebno poduzeti 9 . Države članice trebale bi i dalje pomagati građanima i poduzećima, posebno malim i srednjim poduzećima, u pripremama za povlačenje.

4.Izvanredne mjere na razini EU-a

Osim prethodno opisanih mjera pripravnosti, planiranje za izvanredne situacije uključuje predviđanje mjera koje bi mogle biti potrebne za ublažavanje učinaka povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz Unije bez Sporazuma o povlačenju. U slučaju scenarija bez dogovora, sve primarno i sekundarno pravo EU-a prestat će se primjenjivati na Ujedinjenu Kraljevinu, a učinci povlačenja osjetit će od datuma povlačenja. Komisija u iznimnim slučajevima i radi djelovanja u interesu Europske unije i zaštite njezinih vitalnih interesa predviđa ograničen broj izvanrednih mjera radi ublažavanja znatnih poremećaja u nekim usko određenim područjima. Ti poremećaji razlikovat će se od sektora do sektora i među 27 država članica EU-a.

Iako bi pripreme za trenutak kada Ujedinjena Kraljevina postane treća zemlja u mnogim aspektima bile jednake bez obzira na postojanje Sporazuma o povlačenju kojim se predviđa prijelazno razdoblje, u slučaju scenarija bez dogovora trebalo bi ih provesti znatno brže. Osim toga, nagla promjena koju bi scenarij bez dogovora donio zahtijevala bi donošenje određenih posebnih mjera.

Načela izvanrednih mjera

Općenito, pravila Europske unije, uključujući posebna pravila funkcioniranja unutarnjeg tržišta, mogu se prilagoditi promjeni teritorijalnog područja primjene. Mnoga od njih osmišljena su kada je Europska unija imala manje članica, a nastavila su se primjenjivati kako je taj broj rastao sa šest na 28. Nakon odlaska Ujedinjene Kraljevine, Europska unija i dalje će funkcionirati i primjenjivati svoja pravila unutar svojih granica.

Opći pristup izvanrednim mjerama trebao bi odražavati činjenicu da, u scenariju bez dogovora, od 30. ožujka 2019. nijedno pravilo EU-a Ujedinjenu Kraljevinu više neće obvezivati te bi ona ubrzo mogla početi odstupati od njih. Izvanredne mjere poduzet će se samo kada je to nužno i u interesu Europske unije i njezinih građana. To će se odnositi na ograničeni broj slučajeva u kojima sadašnja pravila ne nude zadovoljavajuća rješenja za ublažavanje najštetnijih učinaka povlačenja bez Sporazuma na Europsku uniju i njezine građane. Tim mjerama poduzeća iz EU-a ne bi se smjela dovesti u nepovoljan položaj u odnosu na svoje konkurente u Ujedinjenoj Kraljevini. No njima se isto tako ne bi smjela nadoknaditi šteta trgovačkim društvima koja, za razliku od svojih konkurenata, nisu poduzela potrebne mjere pripravnosti jer bi se time poremetili jednaki uvjeti tržišnog natjecanja.

Prema mišljenju Komisije izvanredne mjere donesene na svim razinama trebale bi biti u skladu sa sljedećim općim načelima:

·izvanrednim mjerama ne bi se smjele replicirati koristi članstva u Uniji niti uvjeti prijelaznog razdoblja, kako je predviđeno u nacrtu Sporazuma o povlačenju;

·izvanredne mjere bit će u pravilu privremene naravi i u načelu se ne bi smjele primjenjivati od konca 2019.;

·Europska unija donijet će izvanredne mjere jednostrano i u skladu sa svojim interesima te ih stoga u načelu može u svakom trenutku povući;

·izvanredne mjere moraju se donositi uz poštovanje raspodjele nadležnosti predviđene Ugovorima kao i načela supsidijarnosti u Europskoj uniji;

·nacionalne izvanredne mjere moraju biti u skladu s pravom EU-a, uključujući međunarodne obveze Unije; i

·izvanrednim mjerama neće se ublažavati učinci kašnjenja koji su se mogli izbjeći mjerama pripravnosti i pravovremenim djelovanjem relevantnih dionika.

5.Procjena izvanrednih potreba

Nekim područjima politika bit će potrebno posvetiti posebnu pozornost s obzirom na njihovu važnost za Europsku uniju u cjelini, dalekosežne posljedice koje će se osjetiti ako povlačenje Ujedinjene Kraljevine ne bude uredno i znatan negativan učinak na građane i poduzeća. Komisija je utvrdila sljedeća područja od posebne važnosti 10 te se na njima radi s posebnim osjećajem hitnosti.

Građani

Od samog početka pregovora s Ujedinjenom Kraljevinom Europska unija stavlja građane na prvo mjesto. U skladu sa zaključcima Europskog vijeća od 29. travnja 2017., pitanja povezana s građanima čine prvi materijalni dio nacrta Sporazuma o povlačenju. Namjera Europske unije uvijek je bila da građani ne smiju platiti cijenu Brexita. To znači da će se od država članica zahtijevati velikodušan pristup pravima državljana Ujedinjene Kraljevine koji već borave na njihovu državnom području 11 .

ØKomisija smatra da bi se razdoblja zakonitog boravka građana Ujedinjene Kraljevine u državi članici EU-27 prije datuma povlačenja trebala smatrati razdobljima zakonitog boravka u državi članici Europske unije u skladu s Direktivom 2003/109/EZ o statusu državljana trećih zemalja s dugotrajnim boravištem.

Time će se građanima Ujedinjene Kraljevine koji borave u jednoj od 27 država članica EU-a pomoći da dobiju status osobe s dugotrajnim boravištem u državi članici u kojoj borave, pod uvjetom da ispunjavaju potrebne uvjete, te će im se omogućiti da budu izjednačeni s državljanima te države u pogledu pristupa zapošljavanju, obrazovanju i temeljnim socijalnim naknadama. Tako će moći ostvariti i pravo na spajanje obitelji, a pod određenim uvjetima steći i pravo na boravak u drugoj državi članici Europske unije.

ØKomisija osim toga pomaže državama članicama u koordinaciji njihova djelovanja u područjima u kojima one imaju nadležnost kako bi se osigurao usklađen pristup zaštiti prava građana. S obzirom na opseg administrativnih izazova s kojima će se nacionalna i lokalna tijela suočiti te kako bi se izbjegla kašnjenja, preporučuje se da države članice prihvate podnošenje zahtjeva za boravišne dozvole prije datuma povlačenja Ujedinjene Kraljevine.

U tom kontekstu Komisija pozdravlja činjenicu da je premijerka May 12 potvrdila da će, čak i u slučaju scenarija bez dogovora, prava građana EU-a u Ujedinjenoj Kraljevini biti zaštićena na način sličan prethodno opisanom. Komisija sada očekuje skoru formalizaciju tog jamstva kako bi se građani na njega mogli osloniti. Uredi predstavništva Komisije u Ujedinjenoj Kraljevini pružaju informacije, pravne savjete i stručnu pomoć građanima EU-27 koji borave u Ujedinjenoj Kraljevini kako bi im se osigurao pravni status u skladu s propisima Ujedinjene Kraljevine koji se primjenjuju nakon povlačenja.

Kao što je prethodno navedeno, Komisija je usporedno s ovom Komunikacijom donijela prijedlog uredbe o izmjeni Uredbe o vizama 13 . Cilj je tog prijedloga olakšati kretanje osoba između Europske unije i Ujedinjene Kraljevine izuzimanjem državljana Ujedinjene Kraljevine od obveze posjedovanja vize za kratkotrajni boravak u Europskoj uniji, pod uvjetom da i državljani svih 27 država članica EU-a budu izuzeti od zahtjeva za vizu za Ujedinjenu Kraljevinu.

Financijske usluge 14

Zbog povlačenja Ujedinjene Kraljevine financijski subjekti s poslovnim nastanom u Ujedinjenoj Kraljevini izgubit će pravo da u okviru sustava putovnica za financijske usluge EU-a svoje usluge pružaju u 27 država članica EU-a. Aktivnosti subjekata iz EU-a u Ujedinjenoj Kraljevini podlijegat će zakonima Ujedinjene Kraljevine.

U obavijestima dionicima Komisija naglašava važnost spremnosti na svaki mogući scenarij, pa i na onaj bez postizanja dogovora. Europska nadzorna tijela i Europska središnja banka u okviru svojih ovlasti u okviru jedinstvenog nadzornog mehanizma, objavili su opsežna mišljenja i smjernice kojima naglašavaju potrebu za pripravnosti i iznose što se u pogledu nadzora očekuje u slučaju premještanja poduzeća. Mnoga poduzeća iz EU-a koja pružaju financijske usluge pripremila su se na scenarij u kojem Ujedinjena Kraljevina više neće biti dio jedinstvenog tržišta: primjerice prilagodbom svojih ugovora ili premještanjem kapaciteta i aktivnosti u EU-27. Taj je prijenos aktivnosti i izgradnja kapaciteta u EU-27 u tijeku i trebao bi se ubrzati, no do ožujka 2019. neće ga biti moguće dovršiti na svim područjima. Iako rizici za financijsku stabilnost u Europskoj uniji postoje, rizik u odnosu na scenarij bez dogovora u tom se sektoru znatno smanjio.

Na primjer, mnoga osiguravajuća društva poduzela su mjere, koje uključuju prijenos ugovora, osnivanje podružnica i društava kćeri ili spajanje s poduzećima iz 27 država članica EU-a, kako bi svojim klijentima mogla i dalje pružati usluge. Europsko nadzorno tijelo za osiguranje i strukovno mirovinsko osiguranje (EIOPA) surađuje s nacionalnim tijelima radi rješavanja preostalih rizika za određene ugovaratelje osiguranja u EU-27 15 .

Ugovori o OTC izvedenicama koji nisu poravnani između EU-a i Ujedinjene Kraljevine bit će, u načelu, i dalje važeći i izvršivi do dospijeća. Čini se da ne postoji opći problem izvršenja ugovora u slučaju scenarija bez dogovora. No u nekim slučajevima određeni događaji, tzv. događaji povezani sa životnim ciklusom (na primjer izmjene, obnavljanja, ili novacije ugovora) mogu podrazumijevati potrebu za odobrenjem ili izuzećem, jer druga ugovorna strana više nije društvo iz EU-a 16 . Sudionike na tržištu potiče se da prijenosom ugovora i traženjem relevantnih odobrenja nastave s pripremama za tu situaciju.

S obzirom na navedeno, Komisija ne smatra da su u tim dvama područjima potrebne izvanredne mjere.

ØKad je riječ o poravnanim izvedenicama, čini se da bi u slučaju scenarija bez dogovora zbog neurednog zatvaranja pozicija članova sustava poravnanja iz EU-a u središnjim drugim ugovornim stranama iz Ujedinjene Kraljevine, mogao postojati rizik za financijsku stabilnost. Mogući su i potencijalni rizici u vezi s određenim uslugama koje subjektima iz Unije pružaju središnji depozitoriji vrijednosnih papira iz UK-a, za koje se ne može brzo naći zamjena. U tim područjima postojeći sustavi istovrijednosti pružaju odgovarajuće instrumente koji se mogu brzo upotrijebiti. Vrijeme preostalo do 30. ožujka 2019. trebalo bi za to iskoristiti. Bude li Komisija trebala djelovati, bavit će se, pod strogim uvjetima i s ograničenim trajanjem, samo rješavanjem rizika za financijsku stabilnost, kakvi proizlaze iz povlačenja bez dogovora. Ako se ne postigne dogovor, Komisija će donijeti privremene i uvjetne odluke o istovrijednosti kako ne bi bilo poremećaja u središnjem poravnanju i u pružanju depozitarskih usluga 17 . Te će odluke nadopuniti priznavanje infrastrukture sa sjedištem u Ujedinjenoj Kraljevini, koju se stoga potiče da unaprijed zatraži priznanje Europskog nadzornog tijela za vrijednosne papire i tržišta kapitala (ESMA).

Konačno, europska nadzorna tijela potiču se da počnu pripremati sporazume o suradnji s nadzornim tijelima iz Ujedinjene Kraljevine kako bi i u slučaju scenarija bez dogovora omogućili razmjenu informacija o financijskim institucijama i subjektima odmah nakon dana povlačenja.

Zračni promet 18

Zbog nepostojanja prometnih prava i/ili nevaljanosti operativnih licencija ili certifikata o zrakoplovnoj sigurnosti, u području zračnog prometa povlačenje Ujedinjene Kraljevine bez dogovora na dan povlačenja te bez potrebnih i mogućih alternativnih rješenja dovelo bi do naglih prekida zračnog prometa između Ujedinjene Kraljevine i Europske unije.

ØKad je riječ o prometnim pravima, Komisija će predložiti mjere kojima će zračnim prijevoznicima iz Ujedinjene Kraljevine dopustiti let preko područja Europske unije, tehnička zaustavljanja (npr. opskrbu gorivom bez ukrcaja/iskrcaja putnika) te slijetanje u Europsku uniju i povratak u Ujedinjenu Kraljevinu. Te će mjere podlijegati uvjetu da Ujedinjena Kraljevina primijeni jednakovrijedne mjere na zračne prijevoznike iz Europske unije.

ØU pogledu sigurnosti zračnog prometa, za određene aeronautičke proizvode (certifikati tipa) i društva (odobrenja organizacija) Europska agencija za sigurnost zračnog prometa (EASA) moći će izdati certifikate tek kad Ujedinjena Kraljevina postane treća zemlja. Komisija će predložiti mjere kojima se na ograničeno vrijeme takvim certifikatima osigurava kontinuitet valjanosti. Te će mjere podlijegati uvjetu da Ujedinjena Kraljevina primijeni slične mjere. Isto tako, Komisija će predložiti mjere kako bi se u određenim okolnostima i dalje mogli koristiti dijelovi i uređaji koji su na temelju potvrde pravne i fizičke osobe s certifikatom tijela nadležnog za civilno zrakoplovstvo Ujedinjene Kraljevine stavljeni na tržište Unije prije datuma povlačenja.

ØKomisija će poduzeti mjere kako bi primjenom takozvanog sustava „Jednokratnog zaštitnog pregleda” 19 putnici i njihova ručna prtljaga na letu iz Ujedinjene Kraljevine, a preko zračnih luka EU-27, i dalje bili izuzeti iz drugog zaštitnog pregleda.

Što se tiče zahtjeva iz prava EU-a da zračni prijevoznici moraju biti u većinskom vlasništvu i pod nadzorom pravnih ili fizičkih osoba iz EU-a, Komisija ističe da je nužno da trgovačka društva koja žele biti priznata kao zračni prijevoznici iz EU-a poduzmu sve potrebne mjere kako bi na dan 30. ožujka 2019. ispunjavala taj zahtjev.

Cestovni prijevoz 20

Kad je riječ o cestovnom prometu, u slučaju scenarija bez dogovora prijevoznicima iz Ujedinjene Kraljevine pravo pristupa tržištu bilo bi ograničeno na dozvole koje se nude u okviru Europske konferencije ministara prometa (ECMT), čime bi se znatno smanjio promet između Unije i Ujedinjene Kraljevine. Postojeće zakonodavstvo EU-a nema mehanizam za proširenje licencija Zajednice, koje prijevoznicima u Europskoj uniji daju veća prava pristupa.

Carina 21

U slučaju scenarija bez dogovora, od dana povlačenja roba koja ulazi u Europsku uniju iz Ujedinjene Kraljevine smatrat će se uvozom, a roba koja iz Europske unije odlazi u Ujedinjenu Kraljevinu smatrat će se izvozom. Primjenjivat će se cjelokupno relevantno zakonodavstvo EU-a o uvezenoj robi i izvezenoj robi, uključujući ubiranje određenih nameta i poreza (kao što su carine, porez na dodanu vrijednost i trošarina na uvoz), u skladu s obvezama Europske unije prema pravilima Svjetske trgovinske organizacije. Primjenjivat će se i zahtjev da se carinske deklaracije podnose carinskim tijelima te mogućnost kontrole pošiljaka.

ØKomisija poziva države članice da poduzmu sve potrebne mjere kako bi u slučaju scenarija bez dogovora od 30. ožujka 2019. mogle primjenjivati Carinski zakonik Unije i relevantna pravila o neizravnom oporezivanju na sav uvoz iz Ujedinjene Kraljevine i izvoz u Ujedinjenu Kraljevinu. Na zahtjev gospodarskih subjekata i uz ispunjavanje određenih uvjeta, carinska tijela ovlaštena su izdavati dozvole za upotrebu mjera za olakšavanje trgovine, predviđene Carinskim zakonikom Unije. Bit će posebno teško osigurati jednake uvjete i nesmetanu trgovinu u područjima s najintenzivnijim prometom robe s Ujedinjenom Kraljevinom. Komisija traži rješenja u suradnji s državama članicama i uz potpuno poštovanje postojećeg pravnog okvira.

Sanitarni i fitosanitarni zahtjevi 22

Ako dođe do scenarija bez dogovora, od datuma povlačenja bit će zabranjen ulazak mnogih proizvoda i životinja na koje se primjenjuju sanitarni i fitosanitarni propisi ako se Ujedinjena Kraljevina ne uvrsti zakonodavstvo EU-a kao ovlaštena treća zemlja.

ØAko je to opravdano i ako su svi primjenjivi uvjeti ispunjeni, Komisija će na temelju veterinarskog zakonodavstva EU-brzo „uvrstiti” 23 Ujedinjenu Kraljevinu i omogućiti ulazak živih životinja i proizvoda životinjskog podrijetla iz Ujedinjene Kraljevine u Europsku uniju 24 .

Međutim, čak i ako se Ujedinjena Kraljevina uvrsti, bit će nužni strogi uvjeti uvoza radi zaštite zdravlja kakvi se primjenjuju na treće zemlje i taj će se uvoz morati podvrgnuti sanitarnim i fitosanitarnim kontrolama koje će na graničnim inspekcijskim postajama provoditi tijela država članica, što je u nadležnosti država članica. Pri odobravanju novih ili proširenih graničnih inspekcijskih postaja u 27 država članica EU-a Komisija će uzeti u obzir mogućnosti prilagodbe primjenjivog zakonodavstva EU-a.

Osobni podaci 25

U slučaju scenarija bez dogovora, od dana povlačenja prijenos osobnih podataka u Ujedinjenu Kraljevinu podlijegat će pravilima o međunarodnim prijenosima iz Opće Uredbe o zaštiti podataka (EU) 2016/679, Direktive (EU) 2016/680 za sektor kaznenog progona i Uredbe (EZ) br. 45/2001 26 za institucije i tijela Europske unije.

Opća uredba o zaštiti podataka, Direktiva 2016/680 i Uredba 45/2001 sadržavaju brojne instrumente za prijenos podataka u treće zemlje. Među ostalim, riječ je o takozvanim „odgovarajućim zaštitnim mjerama” (npr. Komisijine odobrene standardne ugovorne klauzule, obvezujuća korporativna pravila, administrativni dogovori) kojima se smiju služiti i privatni sektor i javna tijela.

Osim toga, navedena tri zakonodavna akta sadržavaju niz odstupanja za posebne situacije kojima se omogućuje prijenos podataka čak i ako nema odgovarajućih zaštitnih mjera, na primjer ako osoba čiji se podaci obrađuju pruži izričitu suglasnost, za izvršenje ugovora, izvršenje pravnih zahtjeva ili zbog važnih razloga od javnog interesa. Ti se isti instrumenti upotrebljavaju za većinu zemalja u svijetu za koje ne postoji odluka o primjerenosti.

S obzirom na mogućnosti dostupne u okviru navedenih zakonodavnih akata, donošenje odluke o primjerenosti nije u Komisijinu planu za izvanredne situacije.

Klimatska politika EU-a

Ne postigne li se dogovor, od datuma povlačenja relevantno zakonodavstvo EU-a o klimatskim promjenama (sustav EU-a za trgovanje emisijama, za fluorirane stakleničke plinove i ostalo) prestat će se primjenjivati na Ujedinjenu Kraljevinu i u Ujedinjenoj Kraljevini. Komisija će pozorno pratiti pravilno funkcioniranje sustava EU-a za trgovanje emisijama u kontekstu povlačenja. Komisija će poduzeti potrebne mjere za očuvanje integriteta tog mehanizma, među ostalim mogućom privremenom suspenzijom dražbi i postupaka besplatne dodjele/razmjene s Ujedinjenom Kraljevinom.

Kako bi se zaštitio rad sustava kvota za fluorirane stakleničke plinove, ne bude li do ožujka 2019. ratificiran Sporazum o povlačenju, pri dodjeli godišnjih kvota za 2019. ne bi trebalo uzeti u obzir količine plinova koje su na domaće tržište u skladu sa zakonom stavila trgovačka društva iz UK-a jer će nakon datuma povlačenja tržište EU-a biti manje.

ØKomisija će izmijeniti referentne vrijednosti za poduzeća iz UK-a koje su osnova za tu dodjelu, kao i godišnje kvote za fluorirane stakleničke plinove za 2019. prema njihovim prijavljenim djelatnostima u EU-27 i time isključiti kvote koje ta poduzeća temelje na prijavljenim djelatnostima u Ujedinjenoj Kraljevini 27 .

6.Daljnji koraci u izvanrednim situacijama

Pregovori Europske unije i Ujedinjene Kraljevine o Sporazumu o povlačenju nastavljaju se, a Komisija je i dalje u potpunosti predana tom postupku.

No budući da se približava datum povlačenja Ujedinjene Kraljevine, treba se pripremati za svaki mogući ishod. Za prethodno opisane izvanredne mjere nužna je vrlo bliska koordinacija svih razina: na razini Europske unije, na nacionalnoj i lokalnoj razini te na razini djelovanja dionika. U ovoj je Komunikaciji Komisija utvrdila ključne mjere koje treba poduzeti u bitnim područjima 28 .

Komisija naglašava da se postupak donošenja nekih mjera ne može skratiti, to se ponajprije odnosi na zakonodavne akte, za koje je Protokolima 1. i 2. uz Ugovore predviđeno osmotjedno razdoblje savjetovanja s nacionalnim parlamentima. I delegirani akti podliježu obveznom nadzoru Europskog parlamenta i Vijeća, a on se ne može uvijek ubrzati.

Za pravodobno donošenje potrebnih zakonodavnih mjera potrebna je potpuna suradnja svih uključenih institucija EU-a kako bi se izbjegla kašnjenja zbog razloga koji nemaju veze s Brexitom.

U prilogu 5. navedeni su minimalni rokovi za zakonodavne akte druge razine, koje je Komisija ovlaštena donijeti.

S obzirom na to, Komisija namjerava:

·Do 31. prosinca 2018. predložiti sve potrebne zakonodavne mjere i donijeti sve delegirane akte.

·Time bi se za zakonodavne akte Europskom parlamentu i Vijeću omogućio dovršetak redovnog zakonodavnog postupka prije plenarne sjednice Parlamenta na odlasku u ožujku 2019., a za delegirane akte izvršavanje njihove kontrolne funkcije.

·Poslati sve potrebne nacrte provedbenih akata na glasovanje u nadležne odbore najkasnije do 15. veljače 2019.

Tijekom tog razdoblja Komisija će osigurati odgovarajuću koordinaciju država članica. U tu će svrhu radna skupina Vijeća (čl. 50.) u studenome i prosincu 2018. organizirati niz sektorskih sastanaka s koordinatorima za pripravnost za Brexit iz 27 država članica EU-a i relevantnim državnim upravama, vidjeti Prilog 6. Ti seminari o pripravnosti bit će prilika da se zajedno procijene pripravnost i eventualna potreba za dodatnim mjerama na razini dionika, nacionalnih uprava i EU-a. Kad to bude potrebno, Komisija će sudjelovati na sastancima Europskog parlamenta i Vijeća o pitanjima pripravnosti.

Nužnost jedinstvenog i koordiniranog pristupa država članica EU-27

Komisija poziva države članice da u ovom postupku povlačenja, koji se dosad nikad nije dogodio, ostanu jedinstvene, da i dalje pokazuju odlučnost i solidarnost koje su odlikovale Europsku uniju u pregovorima te vjeru da će se zajednički plan za izvanredne situacije provesti prema predloženom vremenskom rasporedu kako je ovdje izneseno. Komisija ističe da bilateralna rješenja ne bi bila u skladu s podjelom nadležnosti unutar Europske unije ili bi, čak i da jesu u skladu s podjelom nadležnosti, na kraju ugrozila cjelovitost Europske unije i negativno utjecala na građane, poduzeća i javna tijela.

Nacrt Sporazuma o povlačenju najbolje je rješenje za povlačenje. Ne bude li Sporazuma o povlačenju, Europska unija štitit će vlastite interese i u svim bi područjima trebala nastupati jedinstveno i koordinirano.

(1)

    https://www.consilium.europa.eu/media/35966/29-euco-art50-conclusions-en.pdf .

(2)

     Ujedinjena Kraljevina dostavila je 29. ožujka 2017. obavijest o svojoj namjeri povlačenja iz Unije u skladu s člankom 50. Ugovora o Europskoj uniji. To znači da će se, ako se ratificiranim Sporazumom o povlačenju ne utvrdi drugi datum ili ako, u skladu s člankom 50. stavkom 3. Ugovora o Europskoj uniji, Europsko vijeće u dogovoru s Ujedinjenom Kraljevinom jednoglasno ne odluči da se Ugovori prestaju primjenjivati od kasnijeg datuma, sve primarno i sekundarno zakonodavstvo Unije prestati primjenjivati na Ujedinjenu Kraljevinu 30. ožujka 2019. u 00.00 prema srednjoeuropskom vremenu. Komisija zasad nije primila nikakve naznake da bi Ujedinjena Kraljevina mogla zatražiti produljenje članstva u EU-u.

(3)

     COM(2018) 556 final/2.

(4)

      https://www.consilium.europa.eu/media/35966/29-euco-art50-conclusions-en.pdf  

(5)

      https://ec.europa.eu/commission/publications/draft-agreement-withdrawal-united-kingdom-great-britain-and-northern-ireland-european-union-and-european-atomic-energy-community-0_en . https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/draft_agreement_coloured.pdf

(6)

      https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/joint_statement.pdf

(7)

     Vidjeti u nastavku odjeljak o građanima.

(8)

Vidjeti odjeljak 4.

(9)

Potpuni popis nalazi se u Prilogu 3.

(10)

     Tim popisom ne dovode se u pitanje dodatne mjere koje bi mogle biti potrebne u kasnijoj fazi.

(11)

     Države članice morat će za građane Ujedinjene Kraljevine koji u trenutku povlačenja borave na području EU-27 obraditi te im dostaviti dokumente koji se primjenjuju na državljane trećih zemalja. Kako bi ti građani Ujedinjene Kraljevine nastavili boraviti i raditi u 27 država članica EU-a, morat će imati boravišnu dozvolu koju izdaju nacionalna migracijska tijela.

(12)

     https://www.gov.uk/government/news/pm-brexit-negotiations-statement-21-september-2018.

(13)

     COM(2018) 745.

(14)

     Komisijine obavijesti dionicima objavljene u ovom području mogu se pronaći na: https://ec.europa.eu/info/brexit/brexit-preparedness/preparedness-notices_en#fisma .  

(15)

     Vidjeti i Komunikaciju EIOPA-e od 5. studenoga 2018., usp. https://eiopa.europa.eu/Pages/News/EIOPA-calls-for-immediate-action-to-ensure-service-continuity-in-cross-border-insurance-.aspx.

(16)

     Kako bi se olakšao prijenos dugoročnih ugovora u Europsku uniju, Europsko nadzorno tijelo za vrijednosne papire i tržišta kapitala (ESMA) zatražilo je 8. studenoga 2018. od Komisije odobrenje nacrta tehničkih standarda koji jamče da se nakon prijenosa neće promijeniti regulatorni tretman tih ugovora.

(17)

     Te mjere moraju u nadležnom odboru izglasati države članice.

(18)

     Komisijine obavijesti dionicima objavljene u ovom području mogu se pronaći na: https://ec.europa.eu/info/brexit/brexit-preparedness/preparedness-notices_en#move  

(19)

     Tu mjeru moraju u nadležnom odboru izglasati države članice.

(20)

     Komisijine obavijesti dionicima objavljene u ovom području mogu se pronaći na: https://ec.europa.eu/info/brexit/brexit-preparedness/preparedness-notices_en#move  

(21)

     Komisijine obavijesti dionicima objavljene u ovom području mogu se pronaći na: https://ec.europa.eu/info/brexit/brexit-preparedness/preparedness-notices_en#tradetaxud  

(22)

     Komisijine obavijesti dionicima objavljene u tom području dostupne su na sljedećoj adresi: https://ec.europa.eu/info/brexit/brexit-preparedness/preparedness-notices_en#sante  

(23)

     „Uvrštavanje” moraju u nadležnom odboru izglasati države članice.

(24)

     Komisija napominje da je vlada Ujedinjene Kraljevine 24. rujna 2018. izdala smjernice o „uvozu životinja i proizvoda životinjskog podrijetla ako se ne postigne dogovor o Brexitu”, u kojima stoji da se „u trenutačnoj kontroli uvoza niti u zahtjevima za prijavu uvoza živih životinja i proizvoda životinjskog podrijetla izravno iz EU-a ništa neće promijeniti na dan kada Ujedinjena Kraljevina napusti EU”.

(25)

     Komisijina obavijest dionicima objavljena u tom području nalazi se na adresi: https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/data_protection_en.pdf .

(26)

     Ili instrumenta koji je naslijedi, kad taj stupi na snagu.

(27)

     Tu mjeru moraju u nadležnom odboru izglasati države članice.

(28)

     Pregled je naveden u Prilogu 4.

Top

Strasbourg, 13.11.2018.

COM(2018) 880 final

PRILOZI

KOMUNIKACIJI KOMISIJE EUROPSKOM PARLAMENTU, EUROPSKOM VIJEĆU, VIJEĆU, EUROPSKOJ SREDIŠNJOJ BANCI, EUROPSKOM GOSPODARSKOM I SOCIJALNOM ODBORU, ODBORU REGIJA I EUROPSKOJ INVESTICIJSKOJ BANCI

Pripreme za povlačenje Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije 30. ožujka 2019.: akcijski plan za izvanredne situacije


PRILOG 1.

ZAKONODAVNI PRIJEDLOZI

ZA POTREBE PRIPRAVNOSTI ZA BREXIT

(Stanje 13. studenoga 2018.)

Područje politike

Predložene pravne izmjene

Stanje

AGRI-TRADE

Carinske kvote

Prijedlog COM(2018) 312 final donesen 22. svibnja 2018.

Uredbom bi se omogućila raspodjela carinskih kvota između EU-27 i Ujedinjene Kraljevine ako se ne postigne dogovor s članicama Svjetske trgovinske organizacije (WTO) o određenim carinskim kvotama. Uz prijedlog je priložen prijedlog odluke Vijeća kojom se Komisija ovlašćuje da u okviru WTO-a pregovara o novim carinskim kvotama na temelju članka XXVIII. Općeg sporazuma o carinama i trgovini (GATT).

Parlament ili Vijeće još nisu donijeli mandat

FISMA

Bankarstvo – preseljenje agencije

Prijedlog COM(2017) 734 final donesen 29. studenoga 2017.

Prijedlogom se potvrđuje preseljenje sjedišta Europskog nadzornog tijela za bankarstvo iz Londona u Pariz.

Doneseno 9. studenoga 2018.

GROW

Unutarnje tržište – homologacija

Prijedlog COM(2018) 397 final donesen 4. lipnja 2018. Prijedlogom će se omogućiti proizvođačima kojima je homologaciju dodijelilo homologacijsko tijelo Ujedinjene Kraljevine da od homologacijskih tijela 27 država članica zatraže novu homologaciju za iste tipove motornih vozila.

Mandat za početak trijaloga Vijeće je donijelo u listopadu 2018.

Mandat za početak trijaloga trebao bi donijeti Parlament na plenarnoj sjednici 12.–15. studenoga 2018.MOVE

Transeuropske mreže

Prijedlog COM(2018) 568 final donesen 1. kolovoza 2018. Prijedlogom se planira nova pomorska ruta za povezivanje Irske s kontinentalnim dijelom koridora između Sjevernog mora i Sredozemlja.

Parlament ili Vijeće još nisu donijeli mandat 

Pomorski promet

– pregledi brodova

Prijedlog COM(2018) 567 final donesen 1. kolovoza 2018.

Prijedlogom se rješava prijenos sponzorstva s Ujedinjene Kraljevine na državu članicu EU-27 radi olakšavanja periodičnog ocjenjivanja priznatih organizacija koje se provodi u skladu s člankom 8. Uredbe (EZ) br. 391/2009.

Parlament ili Vijeće još nisu donijeli mandat 

SANTE

Lijekovi

– preseljenje agencije

Prijedlog COM(2017) 735 final donesen 29. studenoga 2017. Prijedlogom se potvrđuje preseljenje sjedišta Europske agencije za lijekove iz Londona u Amsterdam.

Doneseno 9. studenoga 2018.

ENER

Energetska učinkovitost – ciljevi

Prijedlog COM(2018) 744 final donesen 13. studenoga 2018. Prijedlogom se izmjenjuje Direktiva 2012/27/EU o energetskoj učinkovitosti (COM(2016) 761) i Prijedlog uredbe o upravljanju   energetskom unijom (COM(2016) 759 final/2).

HOME

Vize

Prijedlog COM(2018) 745 final donesen 13. studenoga 2018. Prijedlogom se izmjenjuje Uredba (EZ) br. 539/2001 o popisu trećih zemalja čiji državljani moraju imati vizu pri prelasku vanjskih granica i zemalja čiji su državljani izuzeti od tog zahtjeva.PRILOG 2.

POPIS PLANIRANIH MJERA PRIPRAVNOSTI

(osim zakonodavnih prijedloga navedenih u Prilogu 1.)

Područje politike

Vrsta akta

Mjera Komisije

AGRI

Carinske kvote

Provedbeni akt

Provedbena uredba Komisije o raspodjeli carinskih kvota uključenih u raspored WTO-a za Uniju

Carinske kvote

Provedbeni akt

Provedbena uredba Komisije o izmjeni količina za svaku carinsku kvotu kojom se upravlja prema načelu prvenstva

Carinske kvote

Provedbeni akt

Provedbeni akt Komisije o izmjeni količina za svaku carinsku kvotu kojom se upravlja na temelju predmetnih dozvola te o utvrđivanju prijelaznih pravila

Program mogućnosti koje se posebno odnose na udaljenost i izoliranost (POSEI)

Provedbeni akt

Provedbena uredba Komisije o izmjeni prilogâ II.–VI. Provedbenoj uredbi (EU) br. 180/2014 kako bi se odrazili trgovinski tokovi između najudaljenijih regija EU-a i Ujedinjene Kraljevine

CLIMA

Fluorirani staklenički plinovi

Provedbeni akt

Provedbena odluka Komisije o izmjeni Provedbene uredbe (EU) br. 1191/2014 o razdvojenom (EU-27/UK) izvješćivanju o prodaji fluoriranih stakleničkih plinova

Sustav trgovanja emisijama

Delegirani akt

Delegirana uredba Komisije o izmjeni Uredbe (EU) br. 389/2013 o označivanju emisijskih jedinica za Ujedinjenu Kraljevinu

Sustav trgovanja emisijama – zrakoplovstvo

Autonomni akt Komisije

Uredba Komisije o izmjeni Uredbe (EZ) br. 748/2009 radi preraspodjele uloge nadležne države članice, ako tu ulogu trenutačno ima Ujedinjena Kraljevina

STATISTIKA

Statistika platne bilance

Delegirani akt

Delegirana uredba Komisije o izmjeni Uredbe br. 184/2005 radi ažuriranja sastava agregata EU-a

Statistički podaci o turizmu

Delegirani akt

Delegirana uredba Komisije o izmjeni Uredbe br. 692/2011 o izvješćivanju i prezentiranju statističkih podataka o turizmu

GROW

Zajednička trgovinska politika

Odluka Vijeća

Komisijin Prijedlog odluke Vijeća o utvrđivanju stajališta koje treba zauzeti u ime Europske unije u okviru Odbora za javnu nabavu o pristupanju Ujedinjene Kraljevine Sporazumu o javnoj nabavi

Galileo

Provedbeni akt

Provedbena odluka Komisije o izmjeni Odluke 2016/413 o premještanju zemaljskih postaja koje se trenutačno nalaze na Falklandskim otocima i otoku Ascensionu

ISTRAŽIVANJE

Konzorciji europskih istraživačkih infrastruktura

Provedbeni
akt

Provedbene odluke Komisije o izmjeni odluka o osnivanju konzorcijâ europskih istraživačkih infrastruktura (ERIC) povezanih sa sjedištem koje se trenutačno nalazi u Ujedinjenoj Kraljevini

SANTE

Lijekovi za humanu uporabu

Provedbeni akti

Provedbene odluke Komisije o izmjeni odobrenjâ za stavljanje u promet lijekova radi ažuriranja odobrenja za stavljanje u promet, ako se funkcije koje se trenutačno izvršavaju u Ujedinjenoj Kraljevini trebaju izvršavati u EU-u

Veterinarski lijekovi

Provedbeni akti

Provedbene odluke Komisije o izmjeni odobrenjâ za stavljanje u promet veterinarskomedicinskih proizvoda radi ažuriranja odobrenja za stavljanje u promet, ako se funkcije koje se trenutačno izvršavaju u Ujedinjenoj Kraljevini trebaju izvršavati u EU-u

GMO-i

Provedbeni akti

Provedbene odluke Komisije o izmjeni odobrenjâ za stavljanje na tržište genetski modificirane hrane i hrane za životinje, ako nositelj odobrenja trenutačno ima poslovni nastan u Ujedinjenoj Kraljevini

Biocidni proizvodi

Delegirani akt

Delegirana uredba Komisije o izmjeni Uredbe br. 1062/2014 radi preraspodjele uloge nadležnog ocjenjivačkog tijela, ako tu ulogu trenutačno ima Ujedinjena Kraljevina

Sredstva za zaštitu bilja

Provedbeni akt

Provedbena uredba Komisije o izmjeni Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 686/2012 radi preraspodjele uloge države članice izvjestiteljice, ako tu ulogu trenutačno ima Ujedinjena Kraljevina

Dodaci hrani za životinje

Provedbeni akti

Provedbene uredbe Komisije o izmjeni odobrenjâ za stavljanje u promet dodataka hrani za životinje, ako nositelj odobrenja trenutačno ima poslovni nastan u Ujedinjenoj KraljeviniPRILOG 3.

POPIS KOMISIJINIH OBAVIJESTI DIONICIMA

„Obavijesti o pripravnosti za Brexit”, koje su službe Komisije objavile po temama 1

(na dan 13. studenoga 2018.)

Tema

ROBA

1.

Industrijski proizvodi

2.

Farmaceutski proizvodi (za humanu/veterinarsku uporabu)

3.

Pitanja i odgovori o farmaceutskim proizvodima

4.

Sredstva za zaštitu bilja

5.

Pitanja i odgovori o sredstvima za zaštitu bilja i ostacima pesticida

6.

Biocidni proizvodi

7.

Pitanja i odgovori o biocidnim proizvodima

8.

Motorna vozila

9.

Traktori za poljoprivredu i šumarstvo, vozila na dva ili tri kotača i četverocikli, necestovni pokretni strojevi

10.

Industrijske kemikalije (REACH) (objavila Europska agencija za kemikalije ECHA)

11.

Deterdženti

12.

Gnojiva

13.

Pirotehnički proizvodi

14.

Eksplozivi za civilnu uporabu

15.

Znak za okoliš

16.

Otpad

HRANA, HRANA ZA ŽIVOTINJE, BILJE, VETERINARSTVO

17.

Hrana i ekološka proizvodnja

18.

Hrana za životinje

19.

GMO-i

20.

Prirodne mineralne vode

21.

Biljni reprodukcijski materijal

22.

Uzgoj životinja/zootehnika

23.

Zdravlje životinja

24.

Zdravlje bilja

CARINE I NEIZRAVNO OPOREZIVANJE, UVOZNE/IZVOZNE DOZVOLE

25.

PDV, trošarine, carine

26.

Pravila o podrijetlu

27.

PDV

28.

Uvozne/izvozne dozvole

29.

Ogledni primjerak ugroženih vrsta (CITES)

30.

Uvoz drva

31.

Carinska provedba prava intelektualnog vlasništva

FINANCIJSKE USLUGE

32.

Zakonske revizije

33.

Agencije za procjenu kreditnog rejtinga

34.

Upravljanje imovinom

35.

Usluge nakon trgovanja

36.

Investicijske usluge

37.

Bankarske usluge i platne usluge

38.

(Re)osiguranje

39.

Institucije za strukovno mirovinsko osiguranje

GRAĐANSKO PRAVOSUĐE, PRAVO TRGOVAČKIH DRUŠTAVA, ZAŠTITA POTROŠAČA, ZAŠTITA PODATAKA

40.

Zaštita osobnih podataka

41.

Pravo trgovačkih društava

42.

Međunarodno privatno pravo

43.

Zaštita potrošača i prava putnika

INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO

44.

Žigovi i dizajni Zajednice

45.

Biljne sorte

46.

Autorska prava

47.

Svjedodžba o dodatnoj zaštiti

STRUČNE KVALIFIKACIJE

48.

Stručne kvalifikacije

49.

Kvalifikacije osoblja klaonice

50.

Kvalifikacije prijevoznika životinja

51.

Kvalifikacije pomoraca

PROMET

52.

Zračni promet (pristup)

53.

Sigurnost zračnog prometa

54.

Zaštita zračnog prometa i pomorska sigurnost

55.

Cestovni promet

56.

Pomorski promet (pristup i sigurnost)

57.

Željeznički promet

58.

Promet unutarnjim plovnim putovima

DIGITALNO GOSPODARSTVO

59.

Vršne domene .eu

60.

E-trgovina (usluge informacijskog društva)

61.

Telekomunikacije

62.

Audiovizualne medijske usluge

63.

eIDAS/usluge povjerenja

64.

Sigurnost mreže

65.

Geografsko blokiranje

ENERGETIKA

66.

Pitanja povezana s Euratomom

67.

Tržište električne energije i plina

68.

Jamstva o podrijetlu

OSTALO

69.

Tvari ljudskog podrijetla

70.

Klinička ispitivanja

71.

Javna nabava

72.

Europski sustav upravljanja okolišem i neovisnog ocjenjivanja (EMAS)

73.

Recikliranje brodova

74.

Europska građanska inicijativa

75.

Pravna stečevina u području ribarstva

76.

Europska radnička vijeća

77.

Industrijska sigurnost (EUCI)

78.

Putovanje između Europske unije i Ujedinjene Kraljevine

PRILOG 4.

MJERE KOMISIJE ZA IZVANREDNE SITUACIJE

MJERE

ØKomisija smatra da bi se razdoblja zakonitog boravka građana Ujedinjene Kraljevine u državi članici EU-27 prije datuma povlačenja trebala smatrati razdobljima zakonitog boravka u državi članici Europske unije u skladu s Direktivom 2003/109/EZ o statusu državljana trećih zemalja s dugotrajnim boravištem.

ØKomisija pomaže državama članicama u koordinaciji njihova djelovanja u područjima u kojima one imaju nadležnosti kako bi se osigurao usklađen pristup zaštiti prava građana. S obzirom na opseg administrativnih izazova s kojima će se nacionalna i lokalna tijela suočiti te kako bi se izbjegla kašnjenja, preporučuje se da države članice prihvate podnošenje zahtjeva za boravišne dozvole prije datuma povlačenja Ujedinjene Kraljevine.

ØKad je riječ o poravnanim izvedenicama, čini se da u slučaju scenarija bez dogovora zbog neurednog zatvaranja pozicija članova sustava poravnanja iz EU-a u središnjim drugim ugovornim stranama iz Ujedinjene Kraljevine, možda postoji rizik za financijsku stabilnost. Mogući su i potencijalni rizici u vezi s određenim uslugama koje subjektima iz Unije pružaju središnji depozitoriji vrijednosnih papira iz Ujedinjene Kraljevine, za koje se ne može brzo naći zamjena. U tim područjima postojeći sustavi istovrijednosti pružaju odgovarajuće instrumente koji se mogu brzo upotrijebiti. Vrijeme preostalo do 30. ožujka 2019. trebalo bi za to iskoristiti. Bude li Komisija trebala djelovati, bavit će se, pod strogim uvjetima i s ograničenim trajanjem, samo rješavanjem rizika za financijsku stabilnost, kakvi proizlaze iz povlačenja bez postizanja dogovora. Ako se ne postigne dogovor, Komisija će donijeti privremene i uvjetne odluke o istovrijednosti, kako ne bi bilo poremećaja u središnjem poravnanju i u pružanju depozitarskih usluga.

ØKad je riječ o prometnim pravima, Komisija će predložiti mjere kojima će zračnim prijevoznicima iz Ujedinjene Kraljevine dopustiti let preko područja Europske unije, tehnička zaustavljanja (npr. opskrbu gorivom bez ukrcaja/iskrcaja putnika) te slijetanje u Europsku uniju i povratak u Ujedinjenu Kraljevinu. Te će mjere podlijegati uvjetu da Ujedinjena Kraljevina primijeni jednakovrijedne mjere na zračne prijevoznike iz Europske unije.

ØU pogledu sigurnosti zračnog prometa, za određene aeronautičke proizvode (certifikati tipa) i društva (odobrenja organizacija) Europska agencija za sigurnost zračnog prometa (EASA) moći će izdati certifikate tek kad Ujedinjena Kraljevina postane treća zemlja. Komisija će predložiti mjere kojima se na ograničeno vrijeme takvim certifikatima osigurava kontinuitet valjanosti. Te će mjere podlijegati uvjetu da Ujedinjena Kraljevina primijeni slične mjere. Isto tako, Komisija će predložiti mjere kako bi se u određenim okolnostima i dalje mogli koristiti dijelovi i uređaji koji su na temelju potvrde pravne i fizičke osobe s certifikatom tijela nadležnog za civilno zrakoplovstvo Ujedinjene Kraljevine stavljeni na tržište Unije prije datuma povlačenja. Komisija je od EASA-e zatražila da počne obrađivati određene zahtjeve subjekata iz Ujedinjene Kraljevine u okviru priprema za povlačenje Ujedinjene Kraljevine.

ØKomisija će poduzeti mjere kako bi primjenom takozvanog sustava „Jedne sigurnosne provjere” putnici i njihova ručna prtljaga na letu iz Ujedinjene Kraljevine, a preko zračnih luka EU-27, i dalje bili izuzeti iz druge sigurnosne provjere.

ØKomisija poziva države članice da poduzmu sve potrebne mjere kako bi u slučaju scenarija bez dogovora od 30. ožujka 2019. mogle primjenjivati Carinski zakonik Unije i relevantna pravila o neizravnom oporezivanju na sav uvoz iz Ujedinjene Kraljevine i izvoz u Ujedinjenu Kraljevinu. Na zahtjev gospodarskih subjekata i uz ispunjavanje određenih uvjeta, carinska tijela ovlaštena su izdavati dozvole za upotrebu mjera za olakšavanje trgovine, predviđene Carinskim zakonikom Unije. Bit će posebno teško osigurati jednake uvjete i nesmetanu trgovinu u područjima s najintenzivnijim prometom robe u Ujedinjenoj Kraljevini. Komisija traži rješenja u suradnji s državama članicama i uz potpuno poštovanje postojećeg pravnog okvira.

ØAko je to opravdano i ako su svi primjenjivi uvjeti ispunjeni, Komisija će na temelju veterinarskog zakonodavstva EU-a brzo „uvrstiti” Ujedinjenu Kraljevinu i omogućiti ulazak živih životinja i proizvoda životinjskog podrijetla iz Ujedinjene Kraljevine u Europsku uniju.

ØKomisija će referentne vrijednosti poduzeća iz Ujedinjene Kraljevine, koje služe kao osnova za dodjelu njihovih godišnjih kvota za fluorirane stakleničke plinove za 2019., izmijeniti na temelju njihovih prijavljenih aktivnosti u EU-27 i time izuzeti kvote na temelju njihovih prijavljenih domaćih aktivnosti u Ujedinjenoj Kraljevini.PRILOG 5.

MINIMALNI ROKOVI ZA DONOŠENJE PRAVNIH AKATA NA DRUGOJ RAZINI

Provedbeni akti

Redovni postupak: približno jedan mjesec

Korak 1.: podnošenje nacrta akta nadležnom odboru i glasanje – nacrt se podnosi najmanje 14 dana prije glasanja (samo u slučajevima iznimne hitnosti u roku kraćem od 5 dana)

Korak 2.: Komisija donosi akt

Korak 3.: objava u Službenom listu i stupanje na snagu do 30. ožujka 2019.

Hitni postupak (ako je predviđen temeljnim aktom): apsolutni minimum od 2 dana

Korak 1.: Komisija donosi akt (prethodno savjetovanje s nadležnim odborom i glasanje nisu potrebni)

Korak 2.: objava u Službenom listu i stupanje na snagu do 30. ožujka 2019.

Korak 3.: obvezno naknadno stavljanje izvan snage u slučaju negativnog ishoda glasanja u odboru

Delegirani akti

Redovni postupak: približno 3 mjeseca

Korak 1.: savjetovanje sa stručnjacima iz država članica o nacrtu akta (2 do 3 tjedna; u opravdanim slučajevima rok se može skratiti)

Korak 2.: Komisija donosi akt.

Korak 3.: nadzor Europskog parlamenta i Vijeća – obično 2 mjeseca (u praksi rok može biti znatno kraći u slučaju da nema prigovora u ranoj fazi, ali može se i produljiti)

Korak 4.: objava u Službenom listu i stupanje na snagu do 30. ožujka 2019.

Hitni postupak (ako je predviđen temeljnim aktom): apsolutni minimum od 3 dana

Korak 1.: savjetovanje sa stručnjacima iz država članica o nacrtu akta

Korak 2.: Komisija donosi akt.

Korak 3.: objava u Službenom listu i stupanje na snagu do 30. ožujka 2019.

Korak 4.: Europski parlament i Vijeće naknadno mogu uložiti prigovorRegulatorni postupak s kontrolom

Redovni postupak: približno 4 mjeseca

Korak 1.: podnošenje nacrta akta odboru i glasanje – nacrt se podnosi najmanje 14 dana prije glasanja (samo u slučajevima iznimne hitnosti u roku kraćem od 5 dana)

Korak 2.: nadzor Europskog parlamenta i Vijeća – 3 mjeseca (u praksi rok može biti znatno kraći u slučaju da nema prigovora u ranoj fazi)

Korak 3.: Komisija donosi akt.

Korak 4.: objava u Službenom listu i stupanje na snagu do 30. ožujka 2019.

Hitni postupak (ako je predviđen temeljnim aktom): apsolutni minimum od 3 dana

Korak 1.: podnošenje nacrta akta odboru i glasanje

Korak 2.: Komisija donosi akt.

Korak 3.: objava u Službenom listu i stupanje na snagu do 30. ožujka 2019.

Korak 4.: Europski parlament i Vijeće naknadno mogu uložiti prigovorPRILOG 6.

POPIS SEMINARA O SEKTORSKOJ PRIPRAVNOSTI U DRŽAVAMA ČLANICAMA EU-27

Datum

Tema

15. studenoga

·Financijske usluge

22. studenoga

·Zračni promet

·

·Druge vrste prometa (cestovni; željeznički, pomorski; promet unutarnjim plovnim putovima)

27. studenoga

·Građani, koordinacija socijalne sigurnosti i granične kontrole

·Stručne kvalifikacije; intelektualno vlasništvo; građansko pravosuđe; pravo trgovačkih društava; zaštita potrošača; zaštita osobnih podataka

između 29. studenoga i 6. prosinca

(točan datum još nije potvrđen)

·Sastanak koordinatora za pripravnost za Brexit

6. prosinca

·Sanitarni i fitosanitarni zahtjevi

·Carine i uvozne/izvozne dozvole

·Neizravno oporezivanje/izravno oporezivanje

12. prosinca

·Ribarstvo, klima, okoliš

·Industrijski proizvodi (uključujući farmaceutske proizvode); klinička ispitivanja; tvari ljudskog podrijetla

20. prosinca

·Policijska i pravosudna suradnja u kaznenim stvarima; međunarodni sporazumi

·Proračun Unije; ostali aspekti (digitalni i telekomunikacijski sektor, javna nabava, konzularna zaštita, energija itd.)

(1)

     Obavijesti su objavljene na sljedećem web-mjestu: https://ec.europa.eu/info/brexit/brexit-preparedness/preparedness-notices_en

Top