EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008R1100

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1100/2008 av den 22 oktober 2008 om avskaffande av gränskontroller mellan medlemsstaterna vid transporter på väg och inre vattenvägar (kodifierad version) (Text av betydelse för EES)

OJ L 304, 14.11.2008, p. 63–69 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 02 Volume 022 P. 163 - 169

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/1100/oj

14.11.2008   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 304/63


EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 1100/2008

av den 22 oktober 2008

om avskaffande av gränskontroller mellan medlemsstaterna vid transporter på väg och inre vattenvägar

(kodifierad version)

(Text av betydelse för EES)

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 71,

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande (1),

efter att ha hört Regionkommittén,

i enlighet med förfarandet i artikel 251 i fördraget (2), och

av följande skäl:

(1)

Rådets förordning (EEG) nr 4060/89 av den 21 december 1989 om avskaffande av gränskontroller mellan medlemsstaterna vid transporter på väg och inre vattenvägar (3) har ändrats (4) på ett väsentligt sätt. För att skapa klarhet och överskådlighet bör den förordningen kodifieras.

(2)

Att åstadkomma frihet att tillhandahålla tjänster på transportområdet är en viktig del av den gemensamma transportpolitiken enligt fördraget. Målet för denna politik är följaktligen att öka trafikflödet av olika transportslag inom gemenskapen.

(3)

I enlighet med gällande gemenskapsrätt och nationell lagstiftning som reglerar transporter på väg och inre vattenvägar utför medlemsstaterna kontroller och inspektioner rörande sådana tekniska förhållanden, tillstånd och annan dokumentation, i fråga om vilket det finns krav som motorfordon och fartyg på inre vattenvägar måste uppfylla. Dessa kontroller och inspektioner finns det i allmänhet skäl att ha kvar, för att undvika störningar i transportmarknadens organisering och för att skydda trafiksäkerheten på vägar och inre vattenvägar.

(4)

Enligt gällande gemenskapsrätt får medlemsstaterna organisera och utföra nämnda kontroller och inspektioner där de så önskar.

(5)

Sådana kontroller och inspektioner kan genomföras med samma effektivitet på de berörda medlemsstaternas hela territorium, och gränspasseringar bör därför inte tas som förevändning för att genomföra sådana åtgärder.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Denna förordning gäller kontroller utförda av medlemsstater enligt den gemenskapsrätt eller nationella lagstiftning som reglerar transporter på väg och inre vattenvägar med transportmedel som registrerats eller satts i trafik i en medlemsstat.

Artikel 2

I denna förordning avses med

a)

gräns: antingen en inre gräns inom gemenskapen eller en yttre gräns när en transport mellan medlemsstater innefattar genomfart av ett tredjeland,

b)

kontroll: alla slags kontroller, inspektioner eller formaliteter som nationella myndigheter genomför vid medlemsstaternas gränser och som innebär att fordonens eller fartygens fria rörlighet stoppas eller inskränks.

Artikel 3

De i bilaga I omnämnda kontroller som genomförs i enlighet med gemenskapsrätt eller nationell lagstiftning om transporter på väg och inre vattenvägar mellan medlemsstater ska inte utföras som gränskontroller, utan endast som en del av de normala kontrollförfaranden som görs på ett icke diskriminerande sätt inom en medlemsstats hela territorium.

Artikel 4

Kommissionen ska vid behov föreslå ändringar i bilaga I för att ta hänsyn till den tekniska utvecklingen på det område som omfattas av denna förordning.

Artikel 5

Förordning (EEG) nr 4060/89, ändrad genom den förordning som är upptagen i förteckningen i bilaga II, ska upphöra att gälla.

Hänvisningar till den upphävda förordningen ska anses som hänvisningar till den här förordningen och ska läsas i enlighet med jämförelsetabellen i bilaga III.

Artikel 6

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Strasbourg 22 oktober 2008.

På Europaparlamentets vägnar

H.-G. PÖTTERING

Ordförande

På rådets vägnar

J.-P. JOUYET

Ordförande


(1)  EUT C 324, 30.12.2006, s. 47.

(2)  Europaparlamentets yttrande av den 14 december 2006 (EUT C 317 E, 23.12.2006, s. 599) och rådets beslut av den 15 september 2008.

(3)  EGT L 390, 30.12.1989, s. 18.

(4)  Se bilaga II.


BILAGA I

DEL 1

GEMENSKAPSRÄTT

Avsnitt 1

Direktiv

a)

Artikel 6.4 i rådets direktiv 96/53/EG av den 25 juli 1996 om största tillåtna dimensioner i nationell och internationell trafik och högsta tillåtna vikter i internationell trafik för vissa vägfordon som framförs inom gemenskapen (1), där det föreskrivs att fordon kan utsättas för stickprovskontroller vad avser gemensamma normer om vikter och, vad avser gemensamma normer för dimensioner, endast då det finns misstanke om att fordonet inte överensstämmer med dess bestämmelser.

b)

Artikel 3.2 i rådets direktiv 96/96/EG av den 20 december 1996 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om provning av motorfordons och tillhörande släpfordons trafiksäkerhet (2), där det föreskrivs att varje medlemsstat ska erkänna intyg som utfärdats i en annan medlemsstat om att ett fordon har genomgått trafiksäkerhetsprov; detta erkännande innebär att inhemska myndigheter kan genomföra kontroll var som helst på sitt territorium.

c)

Artikel 2.2 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/1/EG av den 18 januari 2006 om användning av fordon hyrda utan förare för godstransporter på väg (3), där det föreskrivs att vissa handlingar, nämligen hyreskontraktet och förarens anställningskontrakt, ska utgöra bevis för att direktivets bestämmelser har iakttagits och finnas i fordonet.

d)

Artikel 3.3, 3.4 och 3.5 i rådets direktiv 76/135/EEG av den 20 januari 1976 om ömsesidigt erkännande av fartcertifikat för fartyg i inlandssjöfart (4), där det föreskrivs att fartcertifikat och andra intyg ska uppvisas på begäran av inhemska myndigheter.

e)

Artikel 17.1 i rådets direktiv 82/714/EEG av den 4 oktober 1982 om fastställande av de tekniska kraven på fartyg i inlandssjöfart (5), där det föreskrivs att medlemsstaterna när som helst får kontrollera att ett fartyg medför giltigt intyg enligt direktivet.

Avsnitt 2

Förordningar

a)

Artiklarna 14 och 15 i rådets förordning (EEG) nr 684/92 av den 16 mars 1992 om gemensamma regler för internationell persontransport med buss (6), enligt vilka en behörig kontrollant har rätt att granska och kontrollera färdbiljett, tillstånd och kontrolldokument som föreskrivs i förordningen.

b)

Artikel 18 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 561/2006 av den 15 mars 2006 om harmonisering av viss sociallagstiftning på vägtransportområdet (7), varigenom medlemsstaterna får rätt att vidta åtgärder som omfattar bland annat organisation, förfaranden och medel avseende ett kontrollsystem för att se till att förordningen efterlevs.

c)

Artikel 19 i rådets förordning (EEG) nr 3821/85 av den 20 december 1985 om färdskrivare vid vägtransporter (8), varigenom medlemsstaterna får rätt att vidta åtgärder som omfattar bland annat förfaranden och medel vid kontroll av att färdskrivare överensstämmer med förordningen.

d)

Artikel 5.4 i rådets förordning (EEG) nr 881/92 av den 26 mars 1992 om tillträde till marknaden för godstransporter på väg inom gemenskapen till eller från en medlemsstats territorium eller genom en eller flera medlemsstaters territorier (9), där det föreskrivs att en bestyrkt kopia av gemenskapstillståndet ska finnas i fordonet och ska uppvisas när så begärs av behörig kontrolltjänsteman.

DEL 2

NATIONELL LAGSTIFTNING

a)

Kontroll av förarnas körkort vid person- och godstransporter

b)

Kontroll av transportmedel för farligt gods och då särskilt:

i)

Dokument:

Förarens utbildningsbevis.

Säkerhetsföreskrifter.

Intyg om godkännande (ADR eller motsvarande standarder).

Kopia av dispens, om så är tillämpligt (ADR eller motsvarande standarder).

ii)

Märkning av det fordon som transporterar det farliga godset:

Orange skylt:

Överensstämmelse.

Placering på fordonet.

Varningsskylt på fordonet:

Överensstämmelse.

Placering på fordonet.

Identifieringsskylt på tanken (för fasta och avtagbara tankar eller containertankar):

Befintlighet och läsbarhet.

Dag för senaste besiktning.

Besiktningsmyndighetens stämpel.

iii)

Fordonsutrustning (ADR eller motsvarande standarder):

Extra eldsläckare.

Specialutrustning.

iv)

Fordonets last:

Överlast (i förhållande till tankens kapacitet).

Surrning av gods.

Förbud mot samlastning.

c)

Kontroll av transportmedel för lättfördärvliga livsmedel och då särskilt:

i)

Dokument:

Intyg om utrustningens överensstämmelse.

ii)

Specialutrustning för transport av lättfördärvliga livsmedel:

Godkännandeskylt.

Identifieringsmärken.

iii)

Specialutrustningens funktion:

Temperaturförhållanden.


(1)  EGT L 235, 17.9.1996, s. 59.

(2)  EGT L 46, 17.2.1997, s. 1.

(3)  EUT L 33, 4.2.2006, s. 82.

(4)  EGT L 21, 29.1.1976, s. 10.

(5)  EGT L 301, 28.10.1982, s. 1.

(6)  EGT L 74, 20.3.1992, s. 1.

(7)  EUT L 102, 11.4.2006, s. 1.

(8)  EGT L 370, 31.12.1985, s. 8.

(9)  EGT L 95, 9.4.1992, s. 1.


BILAGA II

UPPHÄVD FÖRORDNING OCH DESS ÄNDRING

(hänvisning i artikel 5)

Rådets förordning (EEG) nr 4060/89

(EGT L 390, 30.12.1998, s. 18)

Rådets förordning (EEG) nr 3356/91

(EGT L 318, 20.11.1991, s. 1)


BILAGA III

JÄMFÖRELSETABELL

Förordning (EEG) nr 4060/89

Denna förordning

Artikel 1

Artikel 1

Artikel 2

Artikel 2

Artikel 3

Artikel 3

Artikel 3a

Artikel 4

Artikel 4

Artikel 6

Artikel 5

Bilaga, del 1, direktiv a

Bilaga I, del 1, avsnitt 1 a

Bilaga, del 1, direktiv b

Bilaga I, del 1, avsnitt 1 b

Bilaga, del 1, direktiv c

Bilaga I, del 1, avsnitt 1 c

Bilaga, del 1, direktiv d

Bilaga, del 1, direktiv e

Bilaga I, del 1, avsnitt 1 d

Bilaga, del 1, direktiv f

Bilaga I, del 1, avsnitt 1 e

Bilaga, del 1, förordningar a

Bilaga I, del 1, avsnitt 2 a

Bilaga, del 1, förordningar b

Bilaga, del 1, förordningar c

Bilaga, del 1, förordningar d

Bilaga I, del 1, avsnitt 2 b

Bilaga, del 1, förordningar e

Bilaga I, del 1, avsnitt 2 c

Bilaga, del 1, förordningar f

Bilaga I, del 1, avsnitt 2 d

Bilaga, del 2

Bilaga I, del 2

Bilaga II

Bilaga III


Top