EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008L0048

Konsumentkreditavtal (tills 2026)

Konsumentkreditavtal (tills 2026)

 

SAMMANFATTNING AV FÖLJANDE DOKUMENT:

Direktiv 2008/48/EG om konsumentkreditavtal

VILKET SYFTE HAR DIREKTIVET?

 • Det harmoniserar Europeiska unionens (EU) regler för krediter som beviljas konsumenter som tar lån för att finansiera inköp av varor och tjänster (semesterresor, varor, nya bilar osv.).
 • Det syftar till att öppna upp EU:s konsumentkreditmarknad, samtidigt som det förbättrar öppenheten i avtalsvillkor och konsumentskyddet.
 • Direktivet upphävdes genom direktiv (EU) 2023/2225 (se sammanfattning), men ska dock fortsätta att gälla till och med den 20 november 2026.

VIKTIGA PUNKTER

Direktivet ska inte tillämpas på kreditavtal

 • för vilka det som säkerhet finns en inteckning, som regleras av direktiv 2014/17/EU om konsumentkreditavtal som avser bostadsfastighet,
 • för att förvärva mark eller egendom, som också regleras av direktiv 2014/17/EU,
 • som avser ett belopp på under 200 euro eller över 75 000 euro. Senast den 21 mars 2016 (den dag då direktiv 2014/17/EU måste bli lag i EU:s medlemsstater) måste dock direktivet även tillämpas på kreditavtal utan garanti avseende belopp på över 75 000 euro för renovering av bostadsfastighet.

Reklamerbjudanden för krediter som anger kostnaden för krediten (till exempel räntesatsen) måste innehålla standardinformation baserad på ett typexempel som bland annat anger följande:

 • räntesatsen och kostnadsinformation,
 • kreditbeloppet,
 • den effektiva räntan vilken, uttryckt i en procentsats, utgör samtliga obligatoriska kostnader för att erhålla krediten (låneränta, förvaltningsavgift, obligatoriska försäkringspremier, garantiavgifter etc.).

Innan avtalet ingås

Innan avtalet ingås måste långivaren i god tid ge begriplig information om väsentliga egenskaper hos den erbjudna krediten. Detta inbegriper bland annat:

 • kreditavtalets löptid,
 • det totala kreditbeloppet,
 • krediträntan och villkor för denna ränta,
 • den effektiva räntan och det totala belopp som konsumenten ska betala,
 • betalningarnas belopp, antal och frekvens,
 • avgifter som är kopplade till eller regleras av avtalet,
 • konsekvenser vid sena betalningar och om avtalsvillkoren inte följs.

Konsumenterna ska få information i ett standardiserat format.

Enligt förordning (EU) 2016/1011, som ändrar direktiv 2008/48/EG, ska långivaren, innan konsumentkreditavtalet ingås och i de fall där kreditavtalet hänvisar till ett referensvärde, ange namnet på detta referensvärde och dess administratör samt eventuella konsekvenser för konsumenten.

Kreditavtal

Kreditavtalet måste också innehålla liknande information i ett liknande format jämfört med vad som tillhandahålls innan avtalet ingås.

Långivarna ska

 • ge de förklaringar som konsumenterna behöver för att kunna välja ett avtal som passar deras behov och ekonomiska situation,
 • bedöma sina kunders kreditvärdighet innan de undertecknar ett avtal och informera konsumenterna, om deras kreditansökan får avslag, om resultatet och lämna information om vilken kreditdatabas som använts.

Konsumenterna ska

 • ha 14 dagar på sig att frånträda avtalet utan att behöva ange något skäl,
 • ha rätt att när som helst göra en förtidsåterbetalning av krediten, under förutsättning att kreditgivaren får en skälig och objektivt motiverad ersättning.

Upphävande

Direktivet upphävdes genom direktiv (EU) 2023/2225 från och med den 20 november 2026. De allmänna målen med det nya direktivet är att minska de eventuella nackdelarna för konsumenter som tar lån på en föränderlig marknad och att underlätta gränsöverskridande tillhandahållande av konsumentkrediter och främja den inre marknadens konkurrenskraft, i linje med direktivets ursprungliga mål.

VILKEN PERIOD GÄLLER BESTÄMMELSERNA FÖR?

Direktivet skulle ha införlivats i nationell lagstiftning senast den 11 juni 2010. Reglerna ska gälla från och med samma datum.

BAKGRUND

Mer information finns här:

HUVUDDOKUMENT

Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/48/EG av den 23 april 2008 om konsumentkreditavtal och om upphävande av rådets direktiv 87/102/EEG (EUT L 133, 22.5.2008, s. 66).

Fortlöpande ändringar av direktiv 2008/48/EG har införlivats i originaltexten. Denna konsoliderade version har endast dokumentationsvärde.

ANKNYTANDE DOKUMENT

Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2023/2225 av den 18 oktober 2023 om konsumentkreditavtal och om upphävande av direktiv 2008/48/EG (EUT L 2023/2225, 30.10.2023).

Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2021/2167 av den 24 november 2021 om kreditförvaltare och kreditförvärvare och om ändring av direktiven 2008/48/EG och 2014/17/EU( EUT L 438, 8.12.2021, s. 1).

Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/17/EU av den 4 februari 2014 om konsumentkreditavtal som avser bostadsfastighet och om ändring av direktiven 2008/48/EG och 2013/36/EU och förordning (EU) nr 1093/2010 (EUT L 60, 28.2.2014, s. 34).

Se den konsoliderade versionen.

Senast ändrat 03.11.2023

Upp