EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32023L2864

Direktiva (EU) 2023/2864 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. decembra 2023 o spremembi nekaterih direktiv glede vzpostavitve in delovanja evropske enotne točke dostopa

PE/43/2023/REV/1

UL L, 2023/2864, 20.12.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2023/2864/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2023/2864/oj

European flag

Uradni list
Evropske unije

SL

Serija L


2023/2864

20.12.2023

DIREKTIVA (EU) 2023/2864 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA

z dne 13. decembra 2023

o spremembi nekaterih direktiv glede vzpostavitve in delovanja evropske enotne točke dostopa

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE UNIJE STA –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti členov 50, 53, 62 in 114 Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Evropske komisije,

po posredovanju osnutka zakonodajnega akta nacionalnim parlamentom,

ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora (1),

v skladu z rednim zakonodajnim postopkom (2),

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Enostaven in strukturiran dostop do podatkov, vključno s prostovoljnimi informacijami, je pomemben, da se nosilcem odločanja v gospodarstvu in družbi omogoči sprejemanje preudarnih odločitev za učinkovito delovanje trga. Tak dostop je potreben tudi za povečanje priložnosti za rast in prepoznavnost malih in srednjih podjetij (MSP) ter za njihove inovacije. Vzpostavitev skupnih evropskih podatkovnih prostorov v ključnih sektorjih, vključno s finančnim sektorjem, služi zagotavljanju enostavnega dostopa do virov informacij v teh sektorjih. V prihodnjih letih bo finančni sektor doživel digitalno preobrazbo, Unija pa bi morala to preobrazbo podpreti, zlasti s spodbujanjem financiranja, ki temelji na podatkih. Poleg tega je umestitev trajnostnega financiranja v središče finančnega sistema ključno sredstvo za doseganje zelenega prehoda gospodarstva Unije. Da bi bil ta zeleni prehod uspešen, je bistveno, da so informacije v zvezi s trajnostnostjo in socialnim upravljanjem podjetij zlahka dostopne vlagateljem, tako da so bolje obveščeni, ko sprejemajo odločitve o naložbah. V ta namen je treba izboljšati javni dostop do finančnih, nefinančnih, okoljskih, socialnih in upravljavskih informacij o fizičnih ali pravnih osebah (v nadaljnjem besedilu: subjekti), ki morajo take informacije objaviti ali take informacije prostovoljno javno razkrijejo organu za zbiranje podatkov. Učinkovito sredstvo za doseganje tega na ravni Unije je vzpostavitev centralizirane platforme, ki bi omogočila elektronski dostop do vseh relevantnih informacij.

(2)

Komisija je v svojem sporočilu z dne 24. septembra 2020 z naslovom „Unija kapitalskih trgov za ljudi in podjetja – nov akcijski načrt“ predlagala izboljšanje javnega dostopa do finančnih in nefinančnih informacij subjektov z vzpostavitvijo evropske enotne točke dostopa (ESAP). V sporočilu Komisije z dne 24. septembra 2020 z naslovom „Strategija EU za digitalne finance“ je na splošno določeno, kako bi lahko Unija v prihodnjih letih spodbujala digitalno preobrazbo financ, zlasti kako spodbujati financiranje, ki temelji na podatkih. Komisija je nato v svojem sporočilu z dne 6. julija 2021 z naslovom „Strategija za financiranje prehoda na trajnostno gospodarstvo“ postavila trajnostno financiranje v središče finančnega sistema kot ključno sredstvo za doseganje zelenega prehoda gospodarstva Unije v okviru evropskega zelenega dogovora, ki ga je Komisija določila v sporočilu z dne 11. decembra 2019.

(3)

ESAP je vzpostavljen v skladu z Uredbo (EU) 2023/2859 Evropskega parlamenta in Sveta (3), da se javnosti zagotovi enostaven centraliziran dostop do informacij o subjektih in njihovih produktih, pomembnih za finančne storitve, kapitalske trge in trajnostnost, ki jih morajo organi in subjekti objaviti na podlagi zakonodajnih aktov Unije na teh področjih. Taka objava bi morala biti izvedena v skladu z načelom „enkratne predložitve“ in brez dodatnih zahtev po razkritju, ki bi presegale zahteve, določene s pravom. Poleg tega bi moral imeti vsak subjekt, ki ga ureja pravo države članice, možnost, da organu za zbiranje podatkov prostovoljno predloži informacije o svojih gospodarskih dejavnostih, ki so pomembne za finančne storitve ali kapitalske trge, ali ki zadevajo trajnostnost, da bi bile te informacije dostopne na ESAP v skladu z Uredbo (EU) 2023/2859.

(4)

Številne direktive na področju finančnih storitev, kapitalskih trgov in trajnostnosti bi bilo treba spremeniti, da se omogoči delovanje ESAP. Za dobro in učinkovito delovanje ESAP na sorazmeren način je potrebno postopno povečevanje obsega zbiranja in predložitve informacij. Predvideno je, da je zahteva, da se informacije dajo na voljo ESAP, sestavni del sektorskih zakonodajnih aktov Unije, navedenih v Prilogi k Uredbi (EU) 2023/2859, in katerega koli drugega zakonodajnega akta Unije, ki določa centraliziran dostop do informacij na ESAP. Informacije, ki morajo biti dostopne na ESAP, in organe za zbiranje podatkov, imenovane za zbiranje teh informacij, bi bilo mogoče ponovno pregledati v okviru pregleda navedenih sektorskih zakonodajnih aktov Unije, da se zagotovi, da ESAP udeležencem na trgu omogoča enostaven centraliziran dostop do informacij, ki jih potrebujejo, in da ESAP postane referenčna točka.

(5)

ESAP bi bilo treba vzpostaviti z ambicioznim časovnim okvirom, hkrati pa sprejeti vmesne ukrepe za zagotovitev operativne stabilnosti in učinkovitosti. Zlasti bi bilo treba zagotoviti dovolj časa za tehnično izvajanje ESAP in zbiranje informacij v državah članicah. Začetna faza razvoja ESAP bi morala trajati 12 mesecev, da se državam članicam in Evropskemu nadzornemu organu (Evropski organ za vrednostne papirje in trge) (ESMA), ustanovljenemu z Uredbo (EU) št. 1095/2010 Evropskega parlamenta in Sveta (4), zagotovi dovolj časa za vzpostavitev informacijske infrastrukture in njeno testiranje izvede na podlagi zbiranja omejenega števila informacijskih tokov. Posledično bi moral razvoj ESAP sčasoma postopoma vključevati dodatno število informacijskih tokov in funkcionalnosti s hitrostjo, ki omogoča dober in učinkovit razvoj ESAP. Delovanje ESAP bi bilo treba med izvajanjem in delovanjem redno ocenjevati, da se omogočijo morebitne prilagoditve za potrebe uporabnikov in da se zagotovi njegova tehnična učinkovitost.

(6)

Za delovanje ESAP bi bilo treba imenovati organe za zbiranje podatkov, da od subjektov zbirajo informacije, ki so pomembne za finančne storitve, kapitalske trge in trajnostnost. Če ni organa za zbiranje podatkov, ki bi bil že vzpostavljen na podlagi prava Unije, bi morale države članice ohraniti prožnost pri organizaciji zbiranja informacij v svoji jurisdikciji, imenovati vsaj en organ za zbiranje podatkov, kakor je opredeljen v Uredbi (EU) 2023/2859, za zbiranje in shranjevanje informacij ter o tem ustrezno obvestiti ESMA. Da bi bile informacije o ESAP na stroškovno učinkovit način dostopne, bi moralo zbiranje, prenos in shranjevanje informacij v največji možni meri temeljiti na obstoječih postopkih zbiranja, prenosa in shranjevanja, vzpostavljenih na nacionalni ravni, pa tudi tistih, ki so vzpostavljeni za prenos informacij od organov za zbiranje podatkov do ESMA.

(7)

Za zagotovitev, da ESAP zagotavlja pravočasen dostop do informacij, ki so pomembne za finančne storitve, kapitalske trge in trajnostnost, kot je določeno v Uredbi (EU) 2023/2859, bi morali subjekti organu za zbiranje podatkov predložiti svoje informacije istočasno, kot jih javno objavijo. Organi za zbiranje podatkov pa bi morali informacije dati na voljo ESAP na avtomatiziran način. Organi za zbiranje podatkov bi morali, kolikor je to mogoče, uporabiti obstoječe postopke in infrastrukturo za zbiranje informacij na ravni Unije in nacionalni ravni, da bi informacije brez nepotrebnega odlašanja posredovali ESMA.

(8)

Da bi bile informacije na ESAP digitalno uporabne, bi morali subjekti organom za zbiranje podatkov predložiti informacije v formatu, ki omogoča izvlečenje podatkov, ali, kadar to zahteva pravo Unije, v strojno berljivem formatu. Informacijam, ki jih subjekti predložijo organom za zbiranje podatkov, bi bilo treba priložiti tudi metapodatke, ki jih zahtevajo navedeni organi za zbiranje podatkov. Komisijo bi bilo treba pooblastiti za sprejetje izvedbenih tehničnih standardov, ki jih pripravi Evropski nadzorni organ (Evropski bančni organ) (EBA), ustanovljen z Uredbo (EU) št. 1093/2010 Evropskega parlamenta in Sveta, Evropski nadzorni organ (5) (Evropski organ za zavarovanja in poklicne pokojnine) (EIOPA), ustanovljen z Uredbo (EU) št. 1094/2010 Evropskega parlamenta in Sveta (6), ali ESMA (v nadaljnjem besedilu: evropski nadzorni organi), in v katerih so določeni metapodatki za vsako informacijo, način strukturiranja podatkov v informacijah in informacije, za katere se zahteva strojno berljiv format in kateri strojno berljivi format se v takih primerih uporablja. Kar zadeva izvedbene tehnične standarde v zvezi z informacijami o trajnostnosti, bi se morali evropski nadzorni organi o pripravi osnutka teh standardov prek skupnega odbora posvetovati z Evropsko svetovalno skupino za računovodsko poročanje. Uvedbo strojno berljive oblike bi bilo treba utemeljiti z analizo, ki upošteva stroške in koristi za subjekte in uporabnike informacij ter za vse druge zadevne strani, zlasti organe za zbiranje podatkov, pristojne organe in evropske nadzorne organe.

(9)

Organi za zbiranje podatkov ne bi smeli biti odgovorni za preverjanje točnosti vsebine informacij, ki jih predložijo subjekti, razen če so za to pooblaščeni v skladu z veljavnimi zakonodajnimi akti Unije, navedenimi v Prilogi k Uredbi (EU) 2023/2859. Subjekti, za katere velja obveznost predložitev informacij, bi morali biti odgovorni za zagotavljanje točnosti informacij, predloženih v skladu s svojimi pravnimi obveznostmi na podlagi veljavnih zakonodajnih aktov Unije, navedenih v zadevni Prilogi, ali na podlagi nacionalnega prava.

(10)

V skladu s členom 42(1) Uredbe (EU) 2018/1725 Evropskega parlamenta in Sveta (7) je bilo opravljeno posvetovanje z Evropskim nadzornikom za varstvo podatkov, ki je uradne pripombe podal 19. januarja 2022.

(11)

Evropska centralna banka je svoje mnenje predložila 7. junija 2022 (8).

(12)

Ker cilja te direktive, in sicer harmonizacije zahtev glede razkritij za javne informacije, ki bi morale biti dostopne prek ESAP, države članice ne morejo zadovoljivo doseči, temveč se zaradi obsega in učinkov lažje doseže na ravni Unije, lahko Unija sprejme ukrepe v skladu z načelom subsidiarnosti iz člena 5 Pogodbe o Evropski Uniji. V skladu z načelom sorazmernosti iz navedenega člena ta direktiva ne presega tistega, kar je potrebno za doseganje navedenega cilja.

(13)

Zato bi bilo treba ustrezno spremeniti naslednje direktive:

Direktivo 2002/87/ES Evropskega parlamenta in Sveta (9);

Direktivo 2004/25/ES Evropskega parlamenta in Sveta (10);

Direktivo 2004/109/ES Evropskega parlamenta in Sveta (11);

Direktivo 2006/43/ES Evropskega parlamenta in Sveta (12);

Direktivo 2007/36/ES Evropskega parlamenta in Sveta (13);

Direktivo 2009/65/ES Evropskega parlamenta in Sveta (14);

Direktivo 2009/138/ES Evropskega parlamenta in Sveta (15);

Direktivo 2011/61/EU Evropskega parlamenta in Sveta (16);

Direktivo 2013/34/EU Evropskega parlamenta in Sveta (17);

Direktivo 2013/36/EU Evropskega parlamenta in Sveta (18);

Direktivo 2014/59/EU Evropskega parlamenta in Sveta (19);

Direktivo 2014/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta (20);

Direktivo (EU) 2016/97 Evropskega parlamenta in Sveta (21);

Direktivo (EU) 2016/2341 Evropskega parlamenta in Sveta (22);

Direktivo (EU) 2019/2034 Evropskega parlamenta in Sveta (23);

Direktivo (EU) 2019/2162 Evropskega parlamenta in Sveta (24) –

SPREJELA NASLEDNJO DIREKTIVO:

Člen 1

Sprememba Direktive 2002/87/ES

V Direktivo 2002/87/ES se vstavi naslednji člen:

„Člen 30b

Dostopnost informacij na evropski enotni točki dostopa

1.   Države članice od 10. januarja 2030 zagotovijo, da regulirane osebe pri objavi katerih koli informacij iz člena 9(4) te direktive te informacije hkrati predložijo organu za zbiranje podatkov iz odstavka 3 tega člena, da so dostopne na evropski enotni točki dostopa (ESAP), vzpostavljeni na podlagi Uredbe (EU) 2023/2859 Evropskega parlamenta in Sveta (*1).

Države članice zagotovijo, da so informacije skladne z naslednjimi zahtevami:

(a)

predložijo se v formatu, ki omogoča izvlečenje podatkov, kakor je opredeljen v členu 2, točka 3, Uredbe (EU) 2023/2859 ali, kadar to zahteva pravo Unije, v strojno berljivem formatu, kakor je opredeljen v členu 2, točka 4, navedene uredbe;

(b)

spremljajo jih naslednji metapodatki:

(i)

vsa imena regulirane osebe, na katero se informacije nanašajo;

(ii)

identifikator pravnih subjektov regulirane osebe, kot je določen na podlagi člena 7(4), točka (b), Uredbe (EU) 2023/2859;

(iii)

velikost regulirane osebe po kategorijah, kot so določene na podlagi člena 7(4), točka (d), navedene Uredbe;

(iv)

vrsta informacij glede na razvrstitev na podlagi člena 7(4), točka (c), navedene uredbe;

(v)

oznaka, iz katere je razvidno, ali informacije vsebujejo osebne podatke.

2.   Za namene odstavka 1, točka (b)(ii), države članice zahtevajo, da regulirane osebe pridobijo identifikator pravnih subjektov.

3.   Da se na ESAP omogoči dostop do informacij iz odstavka 1 tega člena, je pristojni organ organ za zbiranje podatkov, kakor je opredeljen v členu 2, točka 2, Uredbe (EU) 2023/2859.

4.   Za zagotovitev učinkovitega zbiranja in upravljanja informacij, predloženih v skladu z odstavkom 1, ESMA pripravi osnutek izvedbenih tehničnih standardov, v katerem določi:

(a)

vse druge metapodatke, ki spremljajo informacije;

(b)

strukturiranje podatkov v informacijah;

(c)

za katere informacije se zahteva strojno berljiv format in kateri strojno berljiv format se uporabi v takih primerih.

Za namene točke (c) ESMA oceni prednosti in slabosti različnih strojno berljivih formatov in izvede ustrezne preskuse na terenu.

ESMA ta osnutek izvedbenih tehničnih standardov predloži Komisiji.

Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje izvedbenih tehničnih standardov iz prvega pododstavka tega odstavka v skladu s členom 15 Uredbe (EU) št. 1095/2010.

5.   ESMA po potrebi sprejme smernice, s katerimi zagotovi, da so metapodatki, predloženi v skladu z odstavkom 4, prvi pododstavek, točka (a), pravilni.

Člen 2

Sprememba Direktive 2004/25/ES

V Direktivi 2004/25/ES se vstavi naslednji člen:

„Člen 16a

Dostopnost informacij na evropski enotni točki dostopa

1.   Države članice od 10. januarja 2030 zagotovijo, da družbe pri objavi katerih koli informacij iz člena 4(2), točka (c), člena 6(1) in (2) in člena 9(5) te direktive te informacije hkrati predložijo zadevnemu organu za zbiranje podatkov iz odstavka 3 tega člena, da so dostopne na evropski enotni točki dostopa (ESAP), vzpostavljeni na podlagi Uredbe (EU) 2023/2859 Evropskega parlamenta in Sveta (*2).

Države članice zagotovijo, da so informacije skladne z naslednjimi zahtevami:

(a)

predložijo se v formatu, ki omogoča izvlečenje podatkov, kakor je opredeljen v členu 2, točka 3, Uredbe (EU) 2023/2859, ali, kadar to zahteva pravo Unije, v strojno berljivem formatu, kakor je opredeljen v členu 2, točka 4, navedene uredbe;

(b)

spremljajo jih naslednji metapodatki:

(i)

vsa imena družbe, na katero se informacije nanašajo;

(ii)

identifikator pravnih subjektov družbe, kot je določen na podlagi člena 7(4), točka (b), Uredbe (EU) 2023/2859;

(iii)

velikost družbe po kategorijah, kot so določene na podlagi člena 7(4), točka (d), navedene uredbe;

(iv)

industrijski sektor(ji) gospodarskih dejavnosti družbe, kot je določen na podlagi člena 7(4), točka (e), navedene uredbe;

(v)

vrsta informacij glede na razvrstitev na podlagi člena 7(4), točka (c), navedene uredbe;

(vi)

oznaka, iz katere je razvidno, ali informacije vsebujejo osebne podatke.

2.   Za namene odstavka 1, točka (b)(ii), države članice zahtevajo, da družbe pridobijo identifikator pravnih subjektov.

3.   Da se zagotovi, da so informacije iz odstavka 1 tega člena dostopne na ESAP, države članice do 9. januarja 2030 imenujejo vsaj en organ za zbiranje podatkov, kakor je opredeljen v členu 2, točka 2, Uredbe (EU) 2023/2859, in o tem uradno obvestijo ESMA.

4.   Države članice od 10. januarja 2030 zagotovijo, da so informacije iz člena 5(4) te direktive dostopne na ESAP. Za ta namen se organ, pristojen za nadzor nad potekom ponudbe na podlagi člena 4(1) te direktive, določi kot organ za zbiranje podatkov, kakor je opredeljen v členu 2, točka 2, Uredbe (EU) 2023/2859.

Države članice zagotovijo, da so informacije skladne z naslednjimi zahtevami:

(a)

predložijo se v formatu, ki omogoča izvlečenje podatkov, kakor je opredeljen v členu 2, točka 3, Uredbe (EU) 2023/2859;

(b)

spremljajo jih naslednji metapodatki:

(i)

vsa imena družbe, na katero se informacije nanašajo;

(ii)

kadar je na voljo, identifikator pravnih subjektov družbe, kot je določen na podlagi člena 7(4), točka (b), Uredbe (EU) 2023/2859;

(iii)

vrsta informacij glede na razvrstitev na podlagi člena 7(4), točka (c), navedene uredbe;

(iv)

oznaka, iz katere je razvidno, ali informacije vsebujejo osebne podatke.

5.   Za zagotovitev učinkovitega zbiranja in upravljanja informacij, predloženih v skladu z odstavkom 1, ESMA pripravi osnutek izvedbenih tehničnih standardov, v katerem določi:

(a)

vse druge metapodatke, ki spremljajo informacije;

(b)

strukturiranje podatkov v informacijah;

(c)

za katere informacije se zahteva strojno berljiv format in kateri strojno berljiv format se uporabi v takih primerih.

Za namene točke (c) ESMA oceni prednosti in slabosti različnih strojno berljivih formatov in izvede ustrezne preskuse na terenu.

ESMA ta osnutek izvedbenih tehničnih standardov predloži Komisiji.

Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje izvedbenih tehničnih standardov iz prvega pododstavka tega odstavka v skladu s členom 15 Uredbe (EU) št. 1095/2010.

6.   ESMA po potrebi sprejme smernice, s katerimi zagotovi, da so metapodatki, predloženi v skladu z odstavkom 5, prvi pododstavek, točka (a), pravilni.

Člen 3

Spremembe Direktive 2004/109/ES

Direktiva 2004/109/ES se spremeni:

(1)

člen 21a se črta;

(2)

vstavi se naslednji člen:

„Člen 23a

Dostopnost informacij na evropski enotni točki dostopa

1.   Države članice od 10. julija 2026 zagotovijo, da izdajatelj ali oseba, ki je zaprosila za sprejem v trgovanje na reguliranem trgu brez soglasja izdajatelja, pri razkritju predpisanih informacij iz člena 21(1) te direktive te predpisane informacije hkrati predloži organu za zbiranje podatkov iz odstavka 3 tega člena, da so dostopne na evropski enotni točki dostopa (ESAP), vzpostavljeni na podlagi Uredbe (EU) 2023/2859 Evropskega parlamenta in Sveta (*3).

Države članice zagotovijo, da so predpisane informacije skladne z naslednjimi zahtevami:

(a)

predložijo se v formatu, ki omogoča izvlečenje podatkov, kakor je opredeljen v členu 2, točka 3, Uredbe (EU) 2023/2859 ali, kadar to zahteva pravo Unije ali nacionalno pravo, v strojno berljivem formatu, kakor je opredeljen v členu 2, točka 4, navedene uredbe;

(b)

spremljajo jih naslednji metapodatki:

(i)

vsa imena izdajatelja, na katerega se informacije nanašajo;

(ii)

identifikator pravnih subjektov izdajatelja, kot je določen na podlagi člena 7(4), točka (b), Uredbe (EU) 2023/2859;

(iii)

velikost izdajatelja po kategorijah, kot so določene na podlagi člena 7(4), točka (d), navedene uredbe;

(iv)

industrijski sektor(ji) gospodarskih dejavnosti izdajatelja, kot je določen na podlagi člena7(4), točka (e), navedene uredbe;

(v)

vrsta informacij glede na razvrstitev na podlagi člena 7(4), točka (c), navedene uredbe;

(vi)

oznaka, iz katere je razvidno, ali informacije vsebujejo osebne podatke.

2.   Za namene odstavka 1, točka (b)(ii), države članice zahtevajo, da izdajatelji pridobijo identifikator pravnih subjektov.

3.   Da se zagotovi, da so informacije iz odstavka 1 tega člena dostopne na ESAP, se uradno določeni mehanizem, imenovan na podlagi člena 21(2) te direktive, določi kot organ za zbiranje podatkov, kot je opredeljen v členu 2, točka 2, Uredbe (EU) 2023/2859.

4.   Države članice od 10. julija 2026 zagotovijo, da so informacije iz člena 29(1) te direktive dostopne na ESAP. Za ta namen se pristojni organ določi kot organ za zbiranje podatkov, kakor je opredeljen v členu 2, točka 2, Uredbe (EU) 2023/2859.

Države članice zagotovijo, da so informacije skladne z naslednjimi zahtevami:

(a)

predložijo se v formatu, ki omogoča izvlečenje podatkov, kakor je opredeljen v členu 2, točka 3, Uredbe (EU) 2023/2859;

(b)

spremljajo jih naslednji metapodatki:

(i)

vsa imena fizične ali pravne osebe, na katero se informacije nanašajo;

(ii)

kadar je na voljo, identifikator pravnih subjektov, kot je določen na podlagi člena 7(4), točka (b), Uredbe (EU) 2023/2859;

(iii)

vrsta informacij glede na razvrstitev na podlagi člena 7(4), točka (c), navedene uredbe;

(iv)

oznaka, ali informacije vsebujejo osebne podatke.

5.   Za zagotovitev učinkovitega zbiranja in upravljanja predpisanih informacij, predloženih v skladu z odstavkom 1, ESMA pripravi osnutek izvedbenih tehničnih standardov, v katerem določi:

(a)

vse druge metapodatke, ki morajo spremljati te informacije, vključno s polletnim računovodskim poročilom iz člena 5(1);

(b)

strukturo podatkov in strojno berljiv format, ki ju je treba uporabiti za informacije iz točke (a) tega pododstavka.

ESMA za namene točke (b) oceni prednosti in slabosti različnih strojno berljivih formatov in izvede ustrezne preizkuse na terenu.

ESMA ta osnutek izvedbenih tehničnih standardov predloži Komisiji.

Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje izvedbenih tehničnih standardov iz prvega pododstavka tega odstavka v skladu s členom 15 Uredbe (EU) št. 1095/2010.

6.   ESMA po potrebi sprejme smernice, s katerimi zagotovi, da so metapodatki, predloženi v skladu z odstavkom 5, prvi pododstavek, točka (a), pravilni.

(*3)  Uredba (EU) 2023/2859 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. decembra 2023 o vzpostavitvi evropske enotne točke dostopa, ki zagotavlja centraliziran dostop do javno dostopnih informacij, pomembnih za finančne storitve, kapitalske trge in trajnostnost (UL L, 2023/2859, 20.12.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2859/oj).“."

Člen 4

Sprememba Direktive 2006/43/ES

V Direktivo 2006/43/ES se vstavi naslednji člen:

„Člen 20a

Dostopnost informacij na evropski enotni točki dostopa

1.   Države članice od 10. januarja 2030 zagotovijo, da so informacije iz člena 30c te direktive dostopne na evropski enotni točki dostopa (ESAP), vzpostavljeni na podlagi Uredbe (EU) 2023/2859 Evropskega parlamenta in Sveta (*4). Za ta namen se pristojni organ na podlagi te direktive določi kot organ za zbiranje podatkov, kot je opredeljen v členu 2, točka 2, navedene uredbe.

Države članice zagotovijo, da so informacije skladne z naslednjimi zahtevami:

(a)

predložijo se v formatu, ki omogoča izvlečenje podatkov, kakor je opredeljen v členu 2, točka 3, Uredbe (EU) 2023/2859;

(b)

spremljajo jih naslednji metapodatki:

(i)

vsa imena zakonitih revizorjev ali revizijskih podjetij, na katera se informacije nanašajo;

(ii)

kadar je na voljo, identifikator pravnih subjektov revizijskega podjetja, kot je določen na podlagi člena 7(4), točka (b), Uredbe (EU) 2023/2859;

(iii)

vrsta informacij glede na razvrstitev na podlagi člena 7(4), točka (c), navedene uredbe;

(iv)

oznaka, iz katere je razvidno, ali informacije vsebujejo osebne podatke.

2.   Države članice od 10. januarja 2030 zagotovijo, da so informacije iz člena 15 te direktive dostopne na ESAP. Za ta namen se javni register določi kot organ za zbiranje podatkov, kakor je opredeljen v členu 2, točka 2, Uredbe (EU) 2023/2859.

Države članice zagotovijo, da so informacije skladne z naslednjimi zahtevami:

(a)

predložijo se v formatu, ki omogoča izvlečenje podatkov, kakor je opredeljen v členu 2, točka 3, Uredbe (EU) 2023/2859;

(b)

spremljajo jih naslednji metapodatki:

(i)

vsa imena zakonitega revizorja ali revizijskega podjetja, na katerega se informacije nanašajo;

(ii)

kadar je na voljo, identifikator pravnih subjektov revizijskega podjetja, kot je določen na podlagi člena 7(4), točka (b), Uredbe (EU) 2023/2859;

(iii)

vrsta informacij glede na razvrstitev na podlagi člena 7(4), točka (c), navedene uredbe;

(iv)

oznaka, ali informacije vsebujejo osebne podatke.

Člen 5

Sprememba Direktive 2007/36/ES

V Direktivo 2007/36/ES se vstavi naslednje poglavje:

Poglavje IIb

Evropska enotna točka dostopa

Člen 14c

Dostopnost informacij na evropski enotni točki dostopa

1.   Države članice od 10. januarja 2030 zagotovijo, da institucionalni vlagatelji, upravljavci premoženja, svetovalci za glasovanje in družbe pri objavi katerih koli informacij iz člena 3g(1), člena 3h(1) in (2), člena 3j(1) in (2), člena 9a(7), člena 9b(5), člena 9c(2) in (7) ter člena 14(2) te direktive te informacije hkrati predložijo tudi organu za zbiranje podatkov iz odstavka 3 tega člena, da so dostopne na evropski enotni točki dostopa (ESAP), vzpostavljeni na podlagi Uredbe (EU) 2023/2859 Evropskega parlamenta in Sveta (*5).

Države članice zagotovijo, da so informacije skladne z naslednjimi zahtevami:

(a)

predložijo se v formatu, ki omogoča izvlečenje podatkov, kakor je opredeljen v členu 2, točka 3, Uredbe (EU) 2023/2859, ali, kadar to zahteva pravo Unije, v strojno berljivem formatu, kakor je opredeljen v členu 2, točka 4, navedene uredbe;

(b)

spremljajo jih naslednji metapodatki:

(i)

vsa imena institucionalnega vlagatelja, upravljavca premoženja, svetovalca zastopniških podjetij ali družbe, na katere se informacije nanašajo;

(ii)

identifikator pravnih subjektov institucionalnega investitorja, upravljavca premoženja, svetovalca za glasovanje ali družbe, kot je določen na podlagi člena 7(4), točka (b), Uredbe (EU) 2023/2859;

(iii)

velikost po kategorijah institucionalnih investitorjev, upravljavcev premoženja, svetovalcev zastopniških podjetij ali družb, kot so določene na podlagi člena 7(4), točka (d), navedene uredbe;

(iv)

industrijski sektor(ji) gospodarskih dejavnosti družbe, kot je določen na podlagi člena 7(4), točka (e), navedene uredbe;

(v)

vrsta informacij glede na razvrstitev na podlagi člena 7(4), točka (c), navedene uredbe;

(vi)

oznaka, iz katere je razvidno, ali informacije vsebujejo osebne podatke.

2.   Za namene odstavka 1, točka (b)(ii), države članice zahtevajo, da institucionalni vlagatelji, upravljavci premoženja, svetovalci za glasovanje in družbe pridobijo identifikator pravnih subjektov.

3.   Da se poskrbi, da so informacije iz odstavka 1 tega člena dostopne na ESAP, države članice od 9. januarja 2030 imenujejo vsaj en organ za zbiranje podatkov, kakor je opredeljen v členu 2, točka 2, Uredbe (EU) 2023/2859, in o tem uradno obvestijo ESMA.

4.   Za zagotovitev učinkovitega zbiranja in upravljanja informacij, predloženih v skladu z odstavkom 1, ESMA pripravi osnutek izvedbenih tehničnih standardov, v katerem določi:

(a)

vse druge metapodatke, ki spremljajo informacije;

(b)

strukturiranje podatkov v informacijah;

(c)

za katere informacije se zahteva strojno berljiv format in kateri strojno berljiv format se uporabi v takih primerih.

Za namene točke (c) ESMA oceni prednosti in slabosti različnih strojno berljivih formatov in izvede ustrezne preskuse na terenu.

ESMA ta osnutek izvedbenih tehničnih standardov predloži Komisiji.

Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje izvedbenih tehničnih standardov iz prvega pododstavka tega odstavka v skladu s členom 15 Uredbe (EU) št. 1095/2010.

5.   ESMA po potrebi sprejme smernice, s katerimi zagotovi, da so metapodatki, predloženi v skladu z odstavkom 4, prvi pododstavek, točka (a), pravilni.

Člen 6

Sprememba Direktive 2009/65/ES

V Direktivo 2009/65/EC, poglavje IX, se doda naslednji oddelek:

„ODDELEK 4

DOSTOPNOST INFORMACIJ NA EVROPSKI ENOTNI TOČKI DOSTOPA

Člen 82a

1.   Države članice od 10. januarja 2028 zagotovijo, da družbe za upravljanje in investicijske družbe pri razkritju katerih koli informacij iz členov 68(1) in 78(1) te direktive te informacije hkrati predložijo tudi organu za zbiranje podatkov iz odstavka 3 tega člena, da so dostopne na evropski enotni točki dostopa (ESAP), vzpostavljeni na podlagi Uredbe (EU) 2023/2859 Evropskega parlamenta in Sveta (*6).

Države članice zagotovijo, da so informacije skladne z naslednjimi zahtevami:

(a)

predložijo se v formatu, ki omogoča izvlečenje podatkov, kakor je opredeljen v členu 2, točka 3, Uredbe (EU) 2023/2859, ali, kadar to zahteva pravo Unije, v strojno berljivem formatu, kakor je opredeljen v členu 2, točka 4, navedene uredbe;

(b)

spremljajo jih naslednji metapodatki:

(i)

vsa imena KNPVP, na katerega se informacije nanašajo;

(ii)

identifikator pravnih subjektov KNPVP, kot je določen na podlagi člena 7(4), točka (b), Uredbe (EU) 2023/2859;

(iii)

velikost KNPVP po kategorijah, kot so določene na podlagi člena 7(4), točka (d), navedene uredbe;

(iv)

vrsta informacij glede na razvrstitev na podlagi člena 7(4), točka (c), navedene uredbe;

(v)

oznaka, iz katere je razvidno, ali informacije vsebujejo osebne podatke.

2.   Za namene odstavka 1, točka (b)(ii), države članice zagotovijo, da KNPVP pridobijo identifikator pravnih subjektov.

3.   Da se na ESAP omogoči dostop do informacij iz odstavka 1 tega člena, se pristojni organ določi kot organ za zbiranje podatkov, kakor je opredeljen v členu 2, točka 2, Uredbe (EU) 2023/2859.

4.   Države članice od 10. januarja 2028 zagotovijo, da so informacije iz člena 6(1), drugi pododstavek, te direktive dostopne na ESAP. Za ta namen se nacionalni pristojni organ določi kot organ za zbiranje podatkov, kakor je opredeljen v členu 2, točka 2, Uredbe (EU) 2023/2859.

Države članice zagotovijo, da so informacije skladne z naslednjimi zahtevami:

(a)

predložijo se v formatu, ki omogoča izvlečenje podatkov, kakor je opredeljen v členu 2, točka 3, Uredbe (EU) 2023/2859;

(b)

spremljajo jih naslednji metapodatki:

(i)

vsa imena družbe za upravljanje, na katero se informacije nanašajo;

(ii)

kadar je na voljo, identifikator pravnih subjektov družbe za upravljanje, kot je določen na podlagi člena 7(4), točka (b), navedene uredbe;

(iii)

vrsta informacij glede na razvrstitev na podlagi člena 7(4), točka (c), navedene uredbe;

(iv)

oznaka, ali informacije vsebujejo osebne podatke.

5.   Države članice od 10. januarja 2028 zagotovijo, da so informacije iz člena 99b(1) te direktive dostopne na ESAP. Za ta namen se pristojni organ določi kot organ za zbiranje podatkov, kakor je opredeljen v členu 2, točka 2, Uredbe (EU) 2023/2859.

Države članice zagotovijo, da so informacije skladne z naslednjimi zahtevami:

(a)

predložijo se v formatu, ki omogoča izvlečenje podatkov, kot je opredeljen v členu 2, točka 3, Uredbe (EU) 2023/2859;

(b)

spremljajo jih naslednji metapodatki:

(i)

vsa imena KNPVP, na katerega se informacije nanašajo;

(ii)

kadar je na voljo, identifikator pravnih subjektov KVPVP, kot je določen na podlagi člena 7(4), točka (b), Uredbe (EU) 2023/2859;

(iii)

vrsta informacij glede na razvrstitev na podlagi člena 7(4), točka (c), navedene uredbe;

(iv)

oznaka, iz katere je razvidno, ali informacije vsebujejo osebne podatke.

6.   Za zagotovitev učinkovitega zbiranja in upravljanja informacij, predloženih v skladu z odstavkom 1, ESMA pripravi osnutek izvedbenih tehničnih standardov, v katerem določi:

(a)

vse druge metapodatke, ki spremljajo informacije;

(b)

strukturiranje podatkov v informacijah;

(c)

za katere informacije se zahteva strojno berljiv format in kateri strojno berljiv format se uporabi v takih primerih.

Za namene točke (c) ESMA oceni prednosti in slabosti različnih strojno berljivih formatov in izvede ustrezne preskuse na terenu.

ESMA ta osnutek izvedbenih tehničnih standardov predloži Komisiji.

Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejetje izvedbenih tehničnih standardov iz prvega pododstavka tega odstavka v skladu s členom 15 Uredbe (EU) št. 1095/2010.

7.   ESMA po potrebi sprejme smernice, s katerimi zagotovi, da so metapodatki, predloženi v skladu z odstavkom 6, prvi pododstavek, točka (a), pravilni.

Člen 7

Sprememba Direktive 2009/138/ES

V Direktivo 2009/138/ES se vstavi naslednji člen:

„Člen 304b

Dostopnost informacij na evropski enotni točki dostopa

1.   Države članice od 10. januarja 2030 zagotovijo, da zavarovalnice ali pozavarovalnice pri objavi katerih koli informacij iz členov 51(1) in 256(1) te direktive te informacije hkrati predložijo tudi zadevnemu organu za zbiranje podatkov iz odstavka 3 tega člena z namenom, da so dostopne na evropski enotni točki dostopa (ESAP), vzpostavljeni na podlagi Uredbe (EU) 2023/2859 Evropskega parlamenta in Sveta (*7).

Države članice zagotovijo, da so informacije skladne z naslednjimi zahtevami:

(a)

predložijo se v formatu, ki omogoča izvlečenje podatkov, kakor je opredeljen v členu 2, točka 3, Uredbe (EU) 2023/2859, ali, kadar to zahteva pravo Unije, v strojno berljivem formatu, kakor je opredeljen v členu 2, točka 4, navedene uredbe;

(b)

spremljajo jih naslednji metapodatki:

(i)

vsa imena zavarovalnice ali pozavarovalnice, na katero se informacije nanašajo;

(ii)

identifikator pravnih subjektov zavarovalnice ali pozavarovalnice, kot je določen na podlagi člena 7(4), točka (b), Uredbe (EU) 2023/2859;

(iii)

velikost zavarovalnice ali pozavarovalnice po kategorijah, kot so določene na podlagi člena 7(4), točka (d), navedene uredbe;

(iv)

vrsta informacij glede na razvrstitev na podlagi člena7(4), točka (c), navedene uredbe;

(v)

oznaka, iz katere je razvidno, ali informacije vsebujejo osebne podatke.

2.   Za namene odstavka 1, točka (b)(ii), države članice zagotovijo, da zavarovalnice ali pozavarovalnice pridobijo identifikator pravnih subjektov.

3.   Da se poskrbi, da so informacije iz odstavka 1 tega člena dostopne na ESAP, države članice od 9. januarja 2030 imenujejo vsaj en organ za zbiranje podatkov, kakor je opredeljen v členu 2, točka 2, Uredbe (EU) 2023/2859, in o tem uradno obvestijo ESMA.

4.   Na ESAP se omogoči dostop do informacij iz člena 25a te direktive od 10. januarja 2030. Za ta namen se EIOPA določi kot organ za zbiranje podatkov, kot je opredeljen v členu 2, točka 2, Uredbe (EU) 2023/2859. EIOPA te informacije pridobi iz informacij, ki jih sporočijo pristojni organi v skladu s členom 25a te direktive, za pripravo seznama iz člena 25a te direktive.

Te informacije so skladne z naslednjimi zahtevami:

(a)

predložijo se v formatu, ki omogoča izvlečenje podatkov, kakor je opredeljen v členu 2, točka 3, Uredbe (EU) 2023/2859;

(b)

spremljajo jih naslednji metapodatki:

(i)

vsa imena zavarovalnice ali pozavarovalnice, na katero se informacije nanašajo;

(ii)

kadar je na voljo, identifikator pravnih subjektov zavarovalnice ali pozavarovalnice, kot je določen na podlagi člena 7(4), točka (b), Uredbe (EU) 2023/2859;

(iii)

vrsta informacij glede na razvrstitev na podlagi člena 7(4), točka (c), navedene uredbe;

(iv)

oznaka, ali informacije vsebujejo osebne podatke.

5.   Države članice od 10. januarja 2030 zagotovijo, da se na ESAP omogoči dostop do informacij iz členov 271(1) in 280(1) te direktive. Za ta namen se pristojni organ določi kot organ za zbiranje podatkov, kakor je opredeljen v členu 2, točka 2, Uredbe (EU) 2023/2859.

Države članice zagotovijo, da so informacije skladne z naslednjimi zahtevami:

(a)

predložijo se v formatu, ki omogoča izvlečenje podatkov, kakor je opredeljen v členu 2, točka 3, Uredbe (EU) 2023/2859;

(b)

spremljajo jih naslednji metapodatki:

(i)

vsa imena zavarovalnice ali pozavarovalnice, na katero se informacije nanašajo;

(ii)

kadar je na voljo, identifikator pravnih subjektov zavarovalnice ali pozavarovalnice, kot je določen na podlagi člena 7(4), točka (b), Uredbe (EU) 2023/2859;

(iii)

vrsta informacij glede na razvrstitev na podlagi člena 7(4), točka (c), navedene uredbe;

(iv)

oznaka, ali informacije vsebujejo osebne podatke.

6.   Za zagotovitev učinkovitega zbiranja in upravljanja informacij, predloženih v skladu z odstavkom 1, EIOPA pripravi osnutek izvedbenih tehničnih standardov, v katerem določi:

(a)

vse druge metapodatke, ki spremljajo informacije;

(b)

strukturiranje podatkov v informacijah;

(c)

za katere informacije se zahteva strojno berljiv format in kateri strojno berljiv format se uporabi v takih primerih.

Za namene točke (c) EIOPA oceni prednosti in slabosti različnih strojno berljivih formatov in izvede ustrezne preskuse na terenu.

EIOPA navedeni osnutek izvedbenih tehničnih standardov predloži Komisiji.

Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje izvedbenih tehničnih standardov iz prvega pododstavka tega odstavka v skladu s členom 15 Uredbe (EU) št. 1094/2010.

7.   EIOPA po potrebi sprejme smernice, s katerimi zagotovi, da so metapodatki, predloženi v skladu z odstavkom 6, prvega pododstavka, točka (a), pravilni.

Člen 8

Sprememba Direktive 2011/61/EU

V Direktivo 2011/61/EU se vstavi naslednji člen:

„Člen 69b

Dostopnost informacij na evropski enotni točki dostopa

Na evropski enotni točki dostopa (ESAP), vzpostavljeni na podlagi Uredbe (EU) 2023/2859 Evropskega parlamenta in Sveta (*8), se od 10. januarja 2030 omogoči dostop do informacij iz člena 7(5), drugi pododstavek, te direktive. Za ta namen se ESMA določi kot organ za zbiranje podatkov, kakor je opredeljen v členu 2, točka 2, Uredbe (EU) 2023/2859

Te informacije so skladne z naslednjimi zahtevami:

(a)

predložijo se v formatu, ki omogoča izvlečenje podatkov, kakor je opredeljen v členu 2, točka 3, Uredbe (EU) 2023/2859;

(b)

spremljajo jih naslednji metapodatki:

(i)

vsa imena UAIS, ki ima dovoljenje na podlagi te direktive, in seznam AIS, ki jih ta UAIS, na katerega se informacije nanašajo, upravlja ali trži,

(ii)

kadar je na voljo, identifikator pravnih subjektov UAIS, ki ima dovoljenje na podlagi te direktive, in seznam AIS, ki jih ta UAIS upravlja ali trži, kot je določen na podlagi člena 7(4), točka (b), Uredbe (EU) 2023/2859;

(iii)

vrsta informacij glede na razvrstitev na podlagi člena 7(4), točka (c), navedene uredbe;

(iv)

oznaka, ali informacije vsebujejo osebne podatke.

Člen 9

Sprememba Direktive 2013/34/EU

V Direktivo 2013/34/EU se vstavi naslednji člen:

„Člen 33a

Dostopnost informacij na evropski enotni točki dostopa

1.   Države članice od 10. januarja 2028 zagotovijo, da podjetja iz členov 19a, 29a in 40a te direktive pri objavi poslovnega poročila, konsolidiranega poslovnega poročila, vključno – za obe poročili – z informacijami, zahtevanimi v členu 8 Uredbe (EU) 2020/852, ter letnih računovodskih izkazov, konsolidiranih računovodskih izkazov, revizijskega poročila, poročila o zanesljivosti, poročil o trajnostnosti glede podjetij iz tretjih držav in povezanega mnenja o zanesljivosti, izjave iz člena 40a(2), četrti pododstavek, te direktive, poročila o plačilih vladam ter konsolidiranega poročila o plačilih vladam iz člena 30, člena 40d in člena 45 te direktive hkrati predložijo te izjave in poročila organu za zbiranje podatkov iz odstavka 4 tega člena, da so dostopni na evropski enotni točki dostopa (ESAP), vzpostavljeni na podlagi Uredbe (EU) 2023/2859 Evropskega parlamenta in Sveta (*9).

Države članice zagotovijo, da so informacije skladne z naslednjimi zahtevami:

(a)

predložijo se v formatu, ki omogoča izvlečenje podatkov, kakor je opredeljen v členu 2, točka 3, Uredbe (EU) 2023/2859, ali, kadar to zahteva pravo Unije ali nacionalno pravo, v strojno berljivem formatu, kakor je opredeljen v členu 2, točka 4, navedene uredbe;

(b)

spremljajo jih naslednji metapodatki:

(i)

vsa imena podjetja, na katerega se informacije nanašajo, in ime obvladujočega podjetja, ki sporoča informacije na ravni skupine, kadar je podjetje, ki poroča, izvzeto odvisno podjetje iz člena 29a(4), drugi pododstavek;

(ii)

identifikator pravnih subjektov podjetja in, kadar je podjetje, ki poroča, izvzeto odvisno podjetje iz člena 29a(4), drugi pododstavek, kadar je na voljo, identifikator pravnih subjektov obvladujočega podjetja, ki sporoča informacije na ravni skupine, kot je določen na podlagi člena 7(4), točka (b), Uredbe (EU) 2023/2859;

(iii)

velikost podjetja po kategorijah, kot so določene na podlagi člena7(4), točka (d), navedene uredbe;

(iv)

industrijski sektor(ji) gospodarskih dejavnosti podjetja, kot je določen na podlagi člena 7(4), točka (e), navedene uredbe;

(v)

vrsta informacij glede na razvrstitev na podlagi člena 7(4), točka (c), navedene uredbe;

(vi)

oznaka, iz katere je razvidno, ali informacije vsebujejo osebne podatke.

2.   Kadar je podjetje informacije iz odstavka 1 tega člena predložilo uradno določenemu mehanizmu na podlagi člena 23a Direktive 2004/109/ES, da bi te informacije postale dostopne na ESAP, se šteje, da je to podjetje izpolnilo svoje obveznosti iz odstavka 1 tega člena, če so te informacije skladne z zahtevami glede metapodatkov iz odstavka 1 tega člena.

3.   Za namene odstavka 1, točka (b)(ii), države članice zagotovijo, da podjetja pridobijo identifikator pravnih subjektov.

4.   Da se poskrbi, da so informacije iz odstavka 1 tega člena dostopne na ESAP, države članice do 9. januarja 2028 imenujejo vsaj en organ za zbiranje podatkov, kakor je opredeljen v členu 2, točka 2, Uredbe (EU) 2023/2859, in o tem uradno obvestijo ESMA.

5.   Za zagotovitev učinkovitega zbiranja in upravljanja informacij, predloženih v skladu z odstavkom 1, se Komisija pooblasti za sprejetje izvedbenih ukrepov, da določi:

(a)

vse druge metapodatke, ki spremljajo informacije;

(b)

strukturiranje podatkov v informacijah;

(c)

za katere informacije se zahteva strojno berljiv format in kateri strojno berljiv format se uporabi v takih primerih.

6.   Komisija po potrebi sprejme smernice, s katerimi zagotovi, da so metapodatki, predloženi v skladu z odstavkom 5, točka (a), pravilni.

Člen 10

Sprememba Direktive 2013/36/EU

V Direktivo 2013/36/EU se vstavi naslednji člen:

„Člen 116a

Dostopnost informacij na evropski enotni točki dostopa

Države članice od 10. januarja 2030 zagotovijo, da so informacije iz člena 68(1) in (2) ter člena 131(12) te direktive dostopne na evropski enotni točki dostopa (ESAP), vzpostavljeni na podlagi Uredbe (EU) 2023/2859 Evropskega parlamenta in Sveta (*10). Za ta namen se pristojni organ ali imenovani organ določi kot organ za zbiranje podatkov, kakor je opredeljen v členu 2, točka 2, navedene uredbe.

Države članice zagotovijo, da so informacije skladne z naslednjimi zahtevami:

(a)

predložijo se v formatu, ki omogoča izvlečenje podatkov, kakor je opredeljen v členu 2, točka 3, Uredbe (EU) 2023/2859;

(b)

spremljajo jih naslednji metapodatki:

(i)

vsa imena fizične osebe ali institucije, na katero se informacije nanašajo;

(ii)

kadar je na voljo, identifikator pravnih subjektov institucije, kot je določen na podlagi člena 7(4), točka (b), Uredbe (EU) 2023/2859;

(iii)

vrsta informacij glede na razvrstitev na podlagi člena 7(4), točka (c), navedene uredbe;

(iv)

oznaka, ali informacije vsebujejo osebne podatke.

Člen 11

Sprememba Direktive 2014/59/EU

V Direktivo 2014/59/EU se vstavi naslednji člen:

„Člen 128a

Dostopnost informacij na evropski enotni točki dostopa

1.   Države članice od 10. januarja 2030 zagotovijo, da zadevni subjekt pri objavi katerih koli informacij iz člena 26(1) in člena 45i(3) te direktive te informacije hkrati predloži zadevnemu organu za zbiranje podatkov iz odstavka 3 tega člena, da so dostopne na evropski enotni točki dostopa (ESAP), vzpostavljeni na podlagi Uredbe (EU) 2023/2859 Evropskega parlamenta in Sveta (*11).

Države članice zagotovijo, da so informacije skladne z naslednjimi zahtevami:

(a)

predložijo se v formatu, ki omogoča izvlečenje podatkov, kakor je opredeljen v členu 2, točka 3, Uredbe (EU) 2023/2859, ali, kadar to zahteva pravo Unije, v strojno berljivem formatu, kakor je opredeljen v členu 2, točka 4, navedene uredbe;

(b)

spremljajo jih naslednji metapodatki:

(i)

vsa imena zadevnega subjekta, na katerega se informacije nanašajo;

(ii)

identifikator pravnega subjekta zadevnega subjekta, kot je določen na podlagi člena 7(4), točka (b), Uredbe (EU) 2023/2859;

(iii)

velikost zadevnega subjekta po kategorijah, kot so določene na podlagi člena 7(4), točka (d), navedene uredbe;

(iv)

vrsta informacij glede na razvrstitev na podlagi člena 7(4), točka (c), navedene uredbe;

(v)

oznaka, iz katere je razvidno, ali informacije vsebujejo osebne podatke.

2.   Za namene odstavka 1, točka (b)(ii), države članice zagotovijo, da subjekti pridobijo identifikator pravnih subjektov.

3.   Da se na ESAP omogoči dostop do informacij iz odstavka 1 tega člena, države članice do 9. januarja 2030 imenujejo vsaj en organ za zbiranje podatkov, kakor je opredeljen v členu 2, točka 2, Uredbe (EU) 2023/2859, in o tem uradno obvestijo ESMA.

4.   Države članice od 10. januarja 2030 zagotovijo, da se na ESAP omogoči dostop do informacij iz členov 29(1) in 112(1) te direktive. Za ta namen se pristojni organ določi kot organ za zbiranje podatkov, kakor je opredeljen v členu 2, točka 2, Uredbe (EU) 2023/2859.

Države članice zagotovijo, da so informacije skladne z naslednjimi zahtevami:

(a)

predložijo se v formatu, ki omogoča izvlečenje podatkov, kakor je opredeljen v členu 2, točka 3, Uredbe (EU) 2023/2859;

(b)

spremljajo jih naslednji metapodatki:

(i)

vsa imena zadevne institucije, na katero se informacije nanašajo;

(ii)

kadar je na voljo, identifikator pravnih subjektov zadevne institucije, kot je določen na podlagi člena 7(4), točka (b), Uredbe (EU) 2023/2859;

(iii)

vrsta informacij glede na razvrstitev na podlagi člena 7(4), točka (c), navedene uredbe;

(iv)

oznaka, iz katere je razvidno, ali te informacije vsebujejo osebne podatke.

5.   Države članice od 10. januarja 2030 zagotovijo, da se na ESAP omogoči dostop do informacij iz členov 33a(8), 35(1), 83(4) in 112(1) te direktive. Za ta namen se organ za reševanje določi kot organ za zbiranje podatkov, kakor je opredeljen v členu 2, točka 2, Uredbe (EU) 2023/2859.

Države članice zagotovijo, da so informacije skladne z naslednjimi zahtevami:

(a)

predložijo se v formatu, ki omogoča izvlečenje podatkov, kakor je opredeljen v členu 2, točka 3, Uredbe (EU) 2023/2859;

(b)

spremljajo jih naslednji metapodatki:

(i)

vsa imena zadevne institucije, na katero se informacije nanašajo;

(ii)

kadar je na voljo, identifikator pravnih subjektov zadevne institucije, kot je določen na podlagi člena 7(4), točka (b), navedene uredbe;

(iii)

vrsta informacij glede na razvrstitev na podlagi člena7(4), točka (c), navedene uredbe;

(iv)

oznaka, iz katere je razvidno, ali informacije vsebujejo osebne podatke.

6.   Za zagotovitev učinkovitega zbiranja in upravljanja informacij, predloženih v skladu z odstavkom 1, EBA pripravi osnutek izvedbenih tehničnih standardov, v katerem določi:

(a)

vse druge metapodatke, ki spremljajo informacije;

(b)

strukturiranje podatkov v informacijah;

(c)

za katere informacije se zahteva strojno berljiv format in kateri strojno berljiv format se uporabi v takih primerih.

Za namene točke (c) EBA oceni prednosti in slabosti različnih strojno berljivih formatov in v ta namen izvede ustrezne preskuse na terenu.

EBA ta osnutek izvedbenih tehničnih standardov predloži Komisiji.

Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejetje izvedbenih tehničnih standardov iz prvega pododstavka tega odstavka v skladu s členom 15 Uredbe (EU) št. 1093/2010.

7.   EBA po potrebi sprejme smernice, s katerimi zagotovi, da so metapodatki, predloženi v skladu z odstavkom 6, prvi pododstavek, točka (a), pravilni.

Člen 12

Sprememba Direktive 2014/65/EU

V Direktivo 2014/65/EU se vstavi naslednji člen:

„Člen 87a

Dostopnost informacij na evropski enotni točki dostopa

1.   Države članice od 10. januarja 2030 zagotovijo, da investicijska podjetja, upravljavci trga ali izdajatelji pri objavi katerih koli informacij iz člena 27(3) in (6), člena 33(3), točke (c), (d) in (f), ter člena 46(2) te direktive te informacije hkrati predložijo zadevnemu organu za zbiranje podatkov iz odstavka 3 tega člena z namenom, da so dostopne na evropski enotni točki dostopa (ESAP), vzpostavljeni na podlagi Uredbe (EU) 2023/2859 Evropskega parlamenta in Sveta (*12).

Države članice zagotovijo, da so informacije skladne z naslednjimi zahtevami:

(a)

predložijo se v formatu, ki omogoča izvlečenje podatkov, kakor je opredeljen v členu 2, točka 3, Uredbe (EU) 2023/2859, ali, kadar to zahteva pravo Unije, v strojno berljivem formatu, kakor je opredeljen v členu 2, točka 4, navedene uredbe;

(b)

spremljajo jih naslednji metapodatki:

(i)

vsa imena investicijskega podjetja, upravljavca trga ali izdajatelja, na katerega se informacije nanašajo;

(ii)

identifikator pravnih subjektov investicijskega podjetja, upravljavca trga ali izdajatelja, kot je določen na podlagi člena 7(4), točka (b), Uredbe (EU) 2023/2859;

(iii)

velikost investicijskega podjetja, upravljavca trga ali izdajatelja po kategorijah, kot so določene na podlagi člena 7(4), točka (d), navedene uredbe;

(iv)

vrsta informacij glede na razvrstitev na podlagi člena 7(4), točka (c), navedene uredbe;

(v)

oznaka, iz katere je razvidno, ali informacije vsebujejo osebne podatke.

2.   Za namene odstavka 1, točka (b)(ii), države članice zagotovijo, da investicijska podjetja, upravljavci trga in izdajatelji pridobijo identifikator pravnih subjektov.

3.   Da se na ESAP omogoči dostop do informacij iz člena 27(3) in (6) in člena 33(3), točke (c), (d) in (f), te direktive, države članice do 9. januarja 2030 imenujejo vsaj en organ za zbiranje podatkov, kakor je opredeljen v členu 2, točka 2, Uredbe (EU) 2023/2859, in o tem uradno obvestijo ESMA.

Da se na ESAP omogoči dostop do informacij iz člena 46(2) te direktive, se pristojni organ določi kot organ za zbiranje podatkov, kot je opredeljen v členu 2, točka 2, Uredbe (EU) 2023/2859.

4.   Države članice od 10. januarja 2030 zagotovijo, da se na ESAP omogoči dostop do informacij iz člena 32(2), prvi pododstavek, in členov 52(2) in 71(1) in (2) te direktive. Za ta namen se pristojni organ določi kot organ za zbiranje podatkov, kakor je opredeljen v členu 2, točka 2, Uredbe (EU) 2023/2859.

Države članice zagotovijo, da so informacije skladne z naslednjimi zahtevami:

(a)

predložijo se v formatu, ki omogoča izvlečenje podatkov, kakor je opredeljen v členu 2, točka 3, Uredbe (EU) 2023/2859;

(b)

spremljajo jih naslednji metapodatki:

(i)

vsa imena investicijskega podjetja ali upravljavca trga, na katerega se informacije nanašajo;

(ii)

kadar je na voljo, identifikator pravnih subjektov investicijskega podjetja ali upravljavca trga, kot je določen na podlagi člena 7(4), točka (b), Uredbe (EU) 2023/2859;

(iii)

vrsta informacij glede na razvrstitev na podlagi člena 7(4), točka (c), navedene uredbe;

(iv)

oznaka, ali informacije vsebujejo osebne podatke.

5.   Na ESAP se od 10. januarja 2030 omogoči dostop do informacij iz člena 5(3), člena 18(10), četrti stavek, in člena 58(1), točka (a), te direktive. Za ta namen se ESMA določi kot organ za zbiranje podatkov, kot je opredeljen v členu 2, točka 2, Uredbe (EU) 2023/2859.

Te informacije so skladne z naslednjimi zahtevami:

(a)

predložijo se v formatu, ki omogoča izvlečenje podatkov, kakor je opredeljen v členu 2, točka 3, Uredbe (EU) 2023/2859;

(b)

spremljajo jih naslednji metapodatki:

(i)

vsa imena investicijskega podjetja ali upravljavca trga, na katerega se informacije nanašajo;

(ii)

kadar je na voljo, identifikator pravnih subjektov investicijskega podjetja ali upravljavca trga, kot je določen na podlagi člena 7(4), točka (b), Uredbe (EU) 2023/2859;

(iii)

vrsta informacij glede na razvrstitev na podlagi člena 7(4), točka (c), navedene uredbe;

(iv)

oznaka, ali informacije vsebujejo osebne podatke.

6.   Države članice od 10. januarja 2030 zagotovijo, da so informacije iz člena 29(3) te direktive dostopne na ESAP. Za ta namen se javni register določi kot organ za zbiranje podatkov, kakor je opredeljen v členu 2, točka 2, Uredbe (EU) 2023/2859.

Države članice zagotovijo, da so informacije skladne z naslednjimi zahtevami:

(a)

predložijo se v formatu, ki omogoča izvlečenje podatkov, kakor je opredeljen v členu 2, točka 3, Uredbe (EU) 2023/2859;

(b)

spremljajo jih naslednji metapodatki:

(i)

vsa imena vezanega zastopnika, na katerega se informacije nanašajo;

(ii)

kadar je na voljo, identifikator pravnih subjektov vezanega zastopnika, kot je določen na podlagi člena 7(4), točka (b), Uredbe (EU) 2023/2859;

(iii)

vrsta informacij glede na razvrstitev na podlagi člena 7(4), točka (c), navedene uredbe;

(iv)

oznaka, ali informacije vsebujejo osebne podatke.

7.   Za zagotovitev učinkovitega zbiranja in upravljanja informacij, predloženih v skladu z odstavkom 1, ESMA pripravi osnutek izvedbenih tehničnih standardov, v katerem določi:

(a)

vse druge metapodatke, ki spremljajo informacije;

(b)

strukturiranje podatkov v informacijah;

(c)

za katere informacije se zahteva strojno berljiv format in kateri strojno berljiv format se uporabi v takih primerih.

Za namene točke (c) ESMA oceni prednosti in slabosti različnih strojno berljivih formatov in v ta namen izvede ustrezne preskuse na terenu.

ESMA ta osnutek izvedbenih tehničnih standardov predloži Komisiji.

Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejetje izvedbenih tehničnih standardov iz prvega pododstavka tega odstavka v skladu s členom 15 Uredbe (EU) št. 1095/2010.

8.   ESMA po potrebi sprejme smernice, s katerimi zagotovi, da so metapodatki, predloženi v skladu z odstavkom 7, prvi pododstavek, točka (a), pravilni.

Člen 13

Sprememba Direktive (EU) 2016/97

V Direktivo (EU) 2016/97 se vstavi naslednji člen:

„Člen 40a

Dostopnost informacij na evropski enotni točki dostopa

Države članice od 10. januarja 2030 zagotovijo, da so informacije iz člena 32(1) in (2) te direktive dostopne na evropski enotni točki dostopa (ESAP), vzpostavljeni na podlagi Uredbe (EU) 2023/2859 Evropskega parlamenta in Sveta (*13). Za ta namen se pristojni organ določi kot organ za zbiranje podatkov, kakor je opredeljen v členu 2, točka 2, Uredbe (EU) 2023/2859.

Države članice zagotovijo, da so informacije skladne z naslednjimi zahtevami:

(a)

predložijo se v formatu, ki omogoča izvlečenje podatkov, kakor je opredeljen v členu 2, točka 3, Uredbe (EU) 2023/2859;

(b)

spremljajo jih naslednji metapodatki:

(i)

vsa imena subjekta, na katerega se informacije nanašajo;

(ii)

kadar je na voljo, identifikator pravnih subjektov subjekta, kot je določen na podlagi člena 7(4), točka (b), Uredbe (EU) 2023/2859;

(iii)

vrsta informacij glede na razvrstitev na podlagi člena 7(4), točka (c), navedene uredbe;

(iv)

oznaka, ali informacije vsebujejo osebne podatke.

Člen 14

Spremembe Direktive (EU) 2016/2341

V Direktivo (EU) 2016/2341 se vstavi naslednji člen:

„Člen 63a

Dostopnost informacij na evropski enotni točki dostopa

1.   Države članice od 10. januarja 2030 zagotovijo, da institucije za poklicno pokojninsko zavarovanje pri objavi katerih koli informacij iz člena 23(2), člena 29 in člena 30 te direktive te informacije hkrati predložijo zadevnemu organu za zbiranje podatkov iz odstavka 3 tega člena, da so dostopne na evropski enotni točki dostopa (ESAP), vzpostavljeni na podlagi Uredbe (EU) 2023/2859 Evropskega parlamenta in Sveta (*14).

Države članice zagotovijo, da so informacije skladne z naslednjimi zahtevami:

(a)

predložijo se v formatu, ki omogoča izvlečenje podatkov, kakor je opredeljen v členu 2, točka 3, Uredbe (EU) 2023/2859, ali, kadar to zahteva pravo Unije, v strojno berljivem formatu, kakor je opredeljen v členu 2, točka 4, navedene uredbe;

(b)

spremljajo jih naslednji metapodatki:

(i)

vsa imena institucije za poklicno pokojninsko zavarovanje, na katero se informacije nanašajo;

(ii)

identifikator pravnih subjektov institucije za poklicno pokojninsko zavarovanje, kot je določen na podlagi člena 7(4), točka (b), Uredbe (EU) 2023/2859;

(iii)

velikost institucije za poklicno pokojninsko zavarovanje po kategorijah, kot so določene na podlagi člena 7(4), točka (d), navedene uredbe;

(iv)

vrsta informacij glede na razvrstitev na podlagi člena 7(4), točka (c), navedene uredbe;

(v)

oznaka, ali informacije vsebujejo osebne podatke.

2.   Za namene odstavka 1, točka (b)(ii), države članice zagotovijo, da institucije za poklicno pokojninsko zavarovanje pridobijo identifikator pravnih subjektov.

3.   Da se poskrbi, da so informacije iz odstavka 1 tega člena dostopne na ESAP, države članice do 9. januarja 2030 imenujejo vsaj en organ za zbiranje podatkov, kakor je opredeljen v členu 2, točka 2, Uredbe (EU) 2023/2859, in o tem uradno obvestijo ESMA.

4.   Države članice od 10. januarja 2030 zagotovijo, da so informacije iz člena 48(4) te direktive dostopne na ESAP. Za ta namen se pristojni organ določi kot organ za zbiranje podatkov, kakor je opredeljen v členu 2, točka 2, Uredbe (EU) 2023/2859.

Države članice zagotovijo, da so informacije skladne z naslednjimi zahtevami:

(a)

predložijo se v formatu, ki omogoča izvlečenje podatkov, kakor je opredeljen v členu 2, točka 3, Uredbe (EU) 2023/2859;

(b)

spremljajo jih naslednji metapodatki:

(i)

vsa imena osebe, kateri je bila naložena upravna sankcija ali drugi ukrep, na katerega se informacija nanaša;

(ii)

kadar je na voljo, identifikator pravnih subjektov osebe, kateri je bila naložena upravna sankcija ali drugi ukrep, kot je določen na podlagi člena 7(4), točka (b), Uredbe (EU) 2023/2859;

(iii)

vrsta informacij glede na razvrstitev na podlagi člena 7(4), točka (c), navedene uredbe;

(iv)

oznaka, ali informacije vsebujejo osebne podatke.

5.   Za zagotovitev učinkovitega zbiranja in upravljanja informacij, predloženih v skladu z odstavkom 1, EIOPA pripravi osnutek izvedbenih tehničnih standardov, v katerem določi:

(a)

vse druge metapodatke, ki spremljajo informacije;

(b)

strukturiranje podatkov v informacijah;

(c)

za katere informacije se zahteva strojno berljiv format in kateri strojno berljiv format se uporabi v takih primerih.

Za namene točke (c) EIOPA oceni prednosti in slabosti različnih strojno berljivih formatov in izvede ustrezne preskuse na terenu.

EIOPA navedeni osnutek izvedbenih tehničnih standardov predloži Komisiji.

Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejetje izvedbenih tehničnih standardov iz prvega pododstavka tega odstavka v skladu s členom 15 Uredbe (EU) št. 1094/2010.

6.   EIOPA po potrebi sprejme smernice, s katerimi zagotovi, da so metapodatki, predloženi v skladu z odstavkom 5, prvi pododstavek, točka (a), pravilni.

Člen 15

Spremembe Direktive (EU) 2019/2034

V Direktivo (EU) 2019/2034 se vstavi naslednji člen:

„Člen 44a

Dostopnost informacij na evropski enotni točki dostopa

1.   Države članice od 10. januarja 2030 zagotovijo, da investicijska podjetja ali obvladujoča podjetja pri objavi katerih koli informacij iz člena 44 te direktive te informacije hkrati predložijo zadevnemu organu za zbiranje podatkov iz odstavka 3 tega člena, da so dostopne na evropski enotni točki dostopa (ESAP), vzpostavljeni na podlagi Uredbe (EU) 2023/2859 Evropskega parlamenta in Sveta (*15).

Države članice zagotovijo, da so informacije skladne z naslednjimi zahtevami:

(a)

predložijo se v formatu, ki omogoča izvlečenje podatkov, kakor je opredeljen v členu 2, točka 3, Uredbe (EU) 2023/2859, ali, kadar to zahteva pravo Unije, v strojno berljivem formatu, kakor je opredeljen v členu 2, točka 4, navedene uredbe;

(b)

spremljajo jih naslednji metapodatki:

(i)

vsa imena investicijskega podjetja ali obvladujočega podjetja, na katerega se informacije nanašajo;

(ii)

identifikator pravnih subjektov investicijskega podjetja ali obvladujočega podjetja, kot je določen v na podlagi člena 7(4), točka (b), Uredbe (EU) 2023/2859;

(iii)

velikost investicijskega podjetja ali obvladujočega podjetja po kategorijah, kot so določene na podlagi člena 7(4), točka (d), navedene uredbe;

(iv)

vrsta informacij glede na razvrstitev na podlagi člena 7(4), točka (c), navedene uredbe;

(v)

oznaka, ali informacije vsebujejo osebne podatke.

2.   Za namene odstavka 1, točka (b)(ii), države članice zagotovijo, da investicijska podjetja in obvladujoča podjetja pridobijo identifikator pravnih subjektov.

3.   Da se poskrbi, da so informacije iz odstavka 1 tega člena dostopne na ESAP, države članice do 9. januarja 2030 imenujejo vsaj en organ za zbiranje podatkov, kakor je opredeljen v členu 2, točka 2, Uredbe (EU) 2023/2859, in o tem uradno obvestijo ESMA.

4.   Države članice od 10. januarja 2030 zagotovijo, da so informacije iz člena 20 te direktive dostopne na ESAP. Za ta namen se pristojni organ določi kot organ za zbiranje podatkov, kakor je opredeljen v členu 2, točka 2, Uredbe (EU) 2023/2859.

Države članice zagotovijo, da so informacije skladne z naslednjimi zahtevami:

(a)

predložijo se v formatu, ki omogoča izvlečenje podatkov, kakor je opredeljena v členu 2, točka 3, Uredbe (EU) 2023/2859;

(b)

spremljajo jih naslednji metapodatki:

(i)

vsa imena investicijskega podjetja, na katero se informacije nanašajo;

(ii)

kadar je na voljo, identifikator pravnih subjektov investicijskega podjetja, kot je določen na podlagi člena 7(4), točka (b), Uredbe (EU) 2023/2859;

(iii)

vrsta informacij glede na razvrstitev na podlagi člena 7(4), točka (c), navedene uredbe;

(iv)

oznaka, ali informacije vsebujejo osebne podatke.

5.   Za namene zagotavljanja učinkovitega zbiranja in upravljanja informacij, predloženih v skladu z odstavkom 1, EBA pripravi osnutek izvedbenih tehničnih standardov, v katerih določi:

(a)

vse druge metapodatke, ki spremljajo informacije;

(b)

strukturiranje podatkov v informacijah;

(c)

za katere informacije se zahteva strojno berljiv format in kateri strojno berljiv format se uporabi v takih primerih.

Za namene točke (c) EBA oceni prednosti in slabosti različnih strojno berljivih formatov in v ta namen izvede ustrezne preskuse na terenu.

EBA ta osnutek izvedbenih tehničnih standardov predloži Komisiji.

Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejetje izvedbenih tehničnih standardov iz prvega pododstavka tega odstavka v skladu s členom 15 Uredbe (EU) št. 1093/2010.

6.   EBA po potrebi sprejme smernice, s katerimi zagotovi, da so metapodatki, predloženi v skladu z odstavkom 5, prvi pododstavek, točka (a), pravilni.

Člen 16

Spremembe Direktive (EU) 2019/2162

V Direktivo (EU) 2019/2162 se vstavi naslednji člen:

„Člen 26a

Dostopnost informacij na evropski enotni točki dostopa

1.   Države članice od 10. januarja 2030 zagotovijo, da kreditne institucije z dovoljenjem za izdajanje kritih obveznic pri objavi katerih koli informacij iz člena 14 te direktive te informacije hkrati predložijo zadevnemu organu za zbiranje podatkov iz odstavka 3 tega člena, da so dostopne na evropski enotni točki dostopa (ESAP), vzpostavljeni na podlagi Uredbe (EU) 2023/2859 Evropskega parlamenta in Sveta (*16).

Države članice zagotovijo, da so informacije skladne z naslednjimi zahtevami:

(a)

predložijo se v formatu, ki omogoča izvlečenje podatkov, kakor je opredeljen v členu 2, točka 3, Uredbe (EU) 2023/2859, ali, kadar to zahteva pravo Unije, v strojno berljivem formatu, kakor je opredeljen v členu 2, točka 4, navedene uredbe;

(b)

spremljajo jih naslednji metapodatki:

(i)

vsa imena kreditne institucije z dovoljenjem za izdajanje kritih obveznic, na katero se informacije nanašajo;

(ii)

identifikator pravnih subjektov kreditne institucije z dovoljenjem za izdajanje kritih obveznic, kot je določen na podlagi člena 7(4), točka (b), Uredbe (EU) 2023/2859;

(iii)

velikost kreditne institucije z dovoljenjem za izdajanje kritih obveznic po kategorijah, kot so določene na podlagi člena 7(4), točka (d), navedene uredbe;

(iv)

vrsta informacij glede na razvrstitev na podlagi člena 7(4), točka (c), navedene uredbe;

(v)

oznaka, ali informacije vsebujejo osebne podatke.

2.   Za namene odstavka 1, točka (b)(ii), države članice zagotovijo, da kreditne institucije z dovoljenjem za izdajanje kritih obveznic pridobijo identifikator pravnih subjektov.

3.   Da se poskrbi, da so informacije iz odstavka 1 tega člena dostopne na ESAP, države članice do 9. januarja 2030 imenujejo vsaj en organ za zbiranje podatkov, kakor je opredeljen v členu 2, točka 2, Uredbe (EU) 2023/2859, in o tem uradno obvestijo ESMA.

4.   Države članice od 10. januarja 2030 zagotovijo, da so informacije iz člena 24 in člena 26(1), točki (b) in (c), te direktive dostopne na ESAP. Za ta namen se pristojni organ določi kot organ za zbiranje podatkov, kakor je opredeljen v členu 2, točka 2, Uredbe (EU) 2023/2859.

Države članice zagotovijo, da so informacije skladne z naslednjimi zahtevami:

(a)

predložijo se v formatu, ki omogoča izvlečenje podatkov, kakor je opredeljen v členu 2, točka 3, Uredbe (EU) 2023/2859;

(b)

spremljajo jih naslednji metapodatki:

(i)

vsa imena kreditne institucije z dovoljenjem za izdajanje kritih obveznic, na katero se informacije nanašajo;

(ii)

kadar je na voljo, identifikator pravnih subjektov kreditne institucije z dovoljenjem za izdajanje kritih obveznic, kot je določen na podlagi člena 7(4), točka (b), Uredbe (EU) 2023/2859;

(iii)

vrsta informacij glede na razvrstitev na podlagi člena7(4), točka (c), navedene uredbe;

(iv)

oznaka, ali informacije vsebujejo osebne podatke.

5.   Za zagotovitev učinkovitega zbiranja in upravljanja informacij, predloženih v skladu z odstavkom 1, EBA pripravi osnutek izvedbenih tehničnih standardov, v katerem določi:

(a)

vse druge metapodatke, ki spremljajo informacije;

(b)

strukturiranje podatkov v informacijah;

(c)

za katere informacije se zahteva strojno berljiv format in kateri strojno berljiv format se uporabi v takih primerih.

Za namene točke (c) EBA oceni prednosti in slabosti različnih strojno berljivih formatov in izvede ustrezne preskuse na terenu.

EBA ta osnutek izvedbenih tehničnih standardov predloži Komisiji.

Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejetje izvedbenih tehničnih standardov iz prvega pododstavka tega odstavka v skladu s členom 15 Uredbe (EU) št. 1093/2010.

6.   EBA po potrebi sprejme smernice, s katerimi zagotovi, da so metapodatki, predloženi v skladu z odstavkom 5, prvi pododstavek, točka (a), pravilni.

Člen 17

Prenos

1.   Države članice sprejmejo in objavijo zakone in druge predpise, potrebne za uskladitev s to direktivo do 10. januarja 2026. Komisiji takoj sporočijo besedilo teh predpisov.

2.   Z odstopanjem od odstavka 1 tega člena države članice do 10. julija 2025 sprejmejo in objavijo zakone in druge predpise, potrebne za uskladitev s členom 3. Komisiji takoj sporočijo besedilo teh predpisov.

Države članice se v sprejetih predpisih sklicujejo na to direktivo ali pa sklic nanjo navedejo ob njihovi uradni objavi. Način sklicevanja določijo države članice.

3.   Države članice sporočijo Komisiji besedilo temeljnih predpisov nacionalnega prava, sprejetih na področju, ki ga ureja ta direktiva.

Člen 18

Začetek veljavnosti

Ta direktiva začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Člen 19

Naslovniki

Ta direktiva je naslovljena na države članice.

V Strasbourgu, 13. decembra 2023

Za Evropski parlament

predsednica

R. METSOLA

Za Svet

predsednik

P. NAVARRO RÍOS


(1)   UL C 290, 29.7.2022, str. 58.

(2)  Stališče Evropskega parlamenta 9. novembra 2023 (še ni objavljeno v Uradnem listu) in odločitev Sveta z dne 27. novembra 2023.

(3)  Uredba (EU) 2023/2859 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. decembra 2023 o vzpostavitvi evropske enotne točke dostopa, ki zagotavlja centraliziran dostop do javno dostopnih informacij, pomembnih za finančne storitve, kapitalske trge in trajnostnost (UL L, 2023/ 2859, 20.12.2023, ELI: ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2859/oj).

(4)  Uredba (EU) št. 1095/2010 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. novembra 2010 o ustanovitvi Evropskega nadzornega organa (Evropski organ za vrednostne papirje in trge) in o spremembi Sklepa št. 716/2009/ES ter razveljavitvi Sklepa Komisije 2009/77/ES (UL L 331, 15.12.2010, str. 84).

(5)  Uredba (EU) št. 1093/2010 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. novembra 2010 o ustanovitvi Evropskega nadzornega organa (Evropski bančni organ) in o spremembi Sklepa št. 716/2009/ES ter razveljavitvi Sklepa Komisije 2009/78/ES (UL L 331, 15.12.2010, str. 12).

(6)  Uredba (EU) št. 1094/2010 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. novembra 2010 o ustanovitvi Evropskega nadzornega organa (Evropski organ za zavarovanja in poklicne pokojnine) in o spremembi Sklepa št. 716/2009/ES ter razveljavitvi Sklepa Komisije 2009/79/ES (UL L 331, 15.12.2010, str. 48).

(7)  Uredba (EU) 2018/1725 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. oktobra 2018 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov v institucijah, organih, uradih in agencijah Unije in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Uredbe (ES) št. 45/2001 in Sklepa št. 1247/2002/ES (UL L 295, 21.11.2018, str. 39).

(8)   UL C 307, 12.8.2022, str. 3.

(9)  Direktiva 2002/87/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2002 o dopolnilnem nadzoru kreditnih institucij, zavarovalnic in investicijskih družb v finančnem konglomeratu, ki spreminja direktive Sveta 73/239/EGS, 79/267/EGS, 92/49/EGS, 92/96/EGS, 93/6/EGS in 93/22/EGS ter direktivi 98/78/ES in 2000/12/ES Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 35, 11.2.2003, str. 1).

(10)  Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 2004/25/ES z dne 21. aprila 2004 o ponudbah za prevzem (UL L 142, 30.4.2004, str. 12).

(11)  Direktiva 2004/109/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. decembra 2004 o uskladitvi zahtev v zvezi s preglednostjo informacij o izdajateljih, katerih vrednostni papirji so sprejeti v trgovanje na reguliranem trgu, in o spremembah Direktive 2001/34/ES (UL L 390, 31.12.2004, str. 38).

(12)  Direktiva 2006/43/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. maja 2006 o obveznih revizijah za letne in konsolidirane računovodske izkaze, spremembi direktiv Sveta 78/660/EGS in 83/349/EGS ter razveljavitvi Direktive Sveta 84/253/EGS (UL L 157, 9.6.2006, str. 87).

(13)  Direktiva 2007/36/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. julija 2007 o uveljavljanju določenih pravic delničarjev družb, ki kotirajo na borzi (UL L 184, 14.7.2007, str. 17).

(14)  Direktiva 2009/65/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. julija 2009 o usklajevanju zakonov in drugih predpisov o kolektivnih naložbenih podjemih za vlaganja v prenosljive vrednostne papirje (KNPVP) (UL L 302, 17.11.2009, str. 32).

(15)  Direktiva 2009/138/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. novembra 2009 o začetku opravljanja in opravljanju dejavnosti zavarovanja in pozavarovanja (Solventnost II) (UL L 335, 17.12.2009, str. 1).

(16)  Direktiva 2011/61/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 8. junija 2011 o upraviteljih alternativnih investicijskih skladov in spremembah direktiv 2003/41/ES in 2009/65/ES ter uredb (ES) št. 1060/2009 in (EU) št. 1095/2010 (UL L 174, 1.7.2011, str. 1).

(17)  Direktiva 2013/34/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. junija 2013 o letnih računovodskih izkazih, konsolidiranih računovodskih izkazih in povezanih poročilih nekaterih vrst podjetij, spremembi Direktive 2006/43/ES Evropskega parlamenta in Sveta ter razveljavitvi direktiv Sveta 78/660/EGS in 83/349/EGS (UL L 182, 29.6.2013, str. 19).

(18)  Direktiva 2013/36/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. junija 2013 o dostopu do dejavnosti kreditnih institucij in bonitetnem nadzoru kreditnih institucij, spremembi Direktive 2002/87/ES in razveljavitvi direktiv 2006/48/ES in 2006/49/ES (UL L 176, 27.6.2013, str. 338).

(19)  Direktiva 2014/59/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. maja 2014 o vzpostavitvi okvira za sanacijo ter reševanje kreditnih institucij in investicijskih podjetij ter o spremembi Šeste direktive Sveta 82/891/EGS ter direktiv 2001/24/ES, 2002/47/ES, 2004/25/ES, 2005/56/ES, 2007/36/ES, 2011/35/EU, 2012/30/EU in 2013/36/EU in uredb (EU) št. 1093/2010 ter (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 173, 12.6.2014, str. 190).

(20)  Direktiva 2014/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. maja 2014 o trgih finančnih instrumentov ter spremembi Direktive 2002/92/ES in Direktive 2011/61/EU (UL L 173, 12.6.2014, str. 349).

(21)  Direktiva (EU) 2016/97 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. januarja 2016 o distribuciji zavarovalnih produktov (UL L 26, 2.2.2016, str. 19).

(22)  Direktiva (EU) 2016/2341 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. decembra 2016 o dejavnostih in nadzoru institucij za poklicno pokojninsko zavarovanje (UL L 354, 23.12.2016, str. 37).

(23)  Direktiva (EU) 2019/2034 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. novembra 2019 o bonitetnem nadzoru investicijskih podjetij ter o spremembi direktiv 2002/87/ES, 2009/65/ES, 2011/61/EU, 2013/36/EU, 2014/59/EU in 2014/65/EU (UL L 314, 5.12.2019, str. 64).

(24)  Direktiva (EU) 2019/2162 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. novembra 2019 o izdajanju kritih obveznic in javnem nadzoru kritih obveznic ter o spremembi direktiv 2009/65/ES in 2014/59/EU (UL L 328, 18.12.2019, str. 29).


ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2023/2864/oj

ISSN 1977-0804 (electronic edition)


Top