EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Baselska konvencija o nadzoru prehoda nevarnih odpadkov preko meja in njihovega odstranjevanja

 

POVZETEK:

Sklep 93/98/EGS – odobritev Baselske konvencije s strani Evropske skupnosti

Baselska konvencija o nadzoru prehoda nevarnih odpadkov preko meja in njihovega odstranjevanja

KAJ JE NAMEN TEGA SKLEPA IN TE KONVENCIJE?

S tem sklepom se v imenu Evropske gospodarske skupnosti (zdaj EU) odobri Baselska konvencija.

Konvencija je najcelovitejši mednarodni okoljski sporazum o nevarnih odpadkih in drugih odpadkih. Njen namen je zaščititi zdravje ljudi in okolje pred nevarnimi učinki nastajanja, prehoda preko meja (prečkanja meja) ter ravnanja z nevarnimi odpadki in drugimi odpadki.

Konvencija ureja prehod nevarnih odpadkov in drugih odpadkov preko meja ter od pogodbenic zahteva, da zagotovijo ravnanje s takimi odpadki in njihovo odstranjevanje na način, ki je v skladu z varstvom okolja.

Pogodbenice se poleg tega zavežejo, da bodo:

 • zmanjšale količine, ki se prevažajo,
 • ravnale z odpadki in jih odstranjevale čim bližje njihovemu kraju nastajanja,
 • preprečevale ali zmanjšale nastajanje odpadkov pri viru.

KLJUČNE TOČKE

Področje uporabe

Konvencija ima osem prilog:

 • Priloga I: Kategorije odpadkov, ki jih je treba nadzorovati – zajemajo vse od bolnišničnih odpadkov do odpadkov iz proizvodnje, priprave in uporabe organskih topil;
 • Priloga II: Kategorije odpadkov, ki zahtevajo posebno obravnavo – odpadki, zbrani iz gospodinjstev, in ostanki, ki nastanejo pri sežiganju gospodinjskih odpadkov;
 • Priloga III: Seznam lastnosti nevarnih snovi – kot na primer, ali so eksplozivne, vnetljive tekočine ali trdne snovi, samovnetljive snovi, jedkovine ali ekotoksične snovi (škodljive za okolje);
 • Priloga IV: Postopki odstranjevanja*;
 • Priloga V.A: Podatki, ki jih je treba navesti v uradnem obvestilu;
 • Priloga V.B: Podatki, ki jih je treba navesti na dokumentu o gibanju;
 • Priloga VI: Arbitraža;
 • Priloga VII: (ne velja);
 • Priloga VIII: Seznam odpadkov.

Splošne obveznosti konvencije

Pogodbenice se dogovorijo, da:

 • ne bodo izvažale (ali uvažale) nevarnih odpadkov ali drugih odpadkov v (ali iz držav) države, ki niso podpisnice konvencije;
 • ne bodo izvažale odpadkov, razen če je država uvoznica dala pisno predhodno soglasje za določen uvoz;
 • bodo sporočale informacije o predlaganem mednarodnem gibanju zadevnim državam z obrazcem za obveščanje; s tem se jim omogoči presoja učinkov nevarnih odpadkov ali drugih odpadkov na zdravje ljudi in okolje;
 • bodo dovolile mednarodno gibanje odpadkov samo, če njihovo gibanje in odstranjevanje nista nevarna;
 • bodo zapakirale, označile in prevažale odpadke, ki prehajajo meje, v skladu z mednarodnimi pravili in zagotovile, da jim je priložen dokument o gibanju od kraja, kjer se prehod prek meje začne, do mesta odstranjevanja.

Vsaka od pogodbenic lahko uveljavi dodatne zahteve, ki so združljive s konvencijo.

Postopki obveščanja

Konvencija uvaja postopke obveščanja v zvezi z:

 • mednarodnim gibanjem med pogodbenicami,
 • mednarodnim gibanjem od pogodbenice preko ozemlja držav, ki niso podpisnice konvencije.

Nezakonite pošiljke

Kadar se odpadki izvažajo nezakonito, jih morajo pogodbenice konvencije ponovno uvoziti.

Okolju varno ravnanje

Pogodbenice se dogovorijo o medsebojnem sodelovanju pri razvoju okolju varnega ravnanja z nevarnimi in drugimi odpadki.

Reševanje sporov

Pogodbenice bi morale morebitne spore rešiti s pogajanji ali na miren način po lastni izbiri. Če spora ni mogoče rešiti, se predloži Meddržavnemu sodišču ali arbitražnemu sodišču, ki ga sestavljajo trije člani.

Sekretariat

Sekretariat olajša sodelovanje med pogodbenicami in izmenjavo informacij med njimi.

Krepitev zmogljivosti

Regionalni ali podregionalni centri po svetu zagotavljajo izobraževanje in krepitev zmogljivosti.

Izvedbena zakonodaja

Konvencija je bila vključena v zakonodajo EU z Uredbo (ES) št. 1013/2006 in njenimi poznejšimi spremembami.

OD KDAJ SE TA SKLEP IN TA KONVENCIJA UPORABLJATA?

Sklep se uporablja od 1. februarja 1993. Konvencija se uporablja od 8. maja 1994.

OZADJE

EU je skupaj z državami EU pogodbenica konvencije. EU je ratificirala spremembo o prepovedi, ki prepoveduje izvoz odpadkov v države nečlanice OECD, čeprav ta sprememba še ni začela veljati mednarodno.

Pogajanja o konvenciji so potekala pod pokroviteljstvom Programa Združenih narodov za okolje, sprejeta pa je bila leta 1989.

Več informacij je na voljo na strani:

KLJUČNI POJMI

Odstranjevanje: vključuje postopke, ki vodijo do končne odstranitve, in postopke, ki lahko vodijo do možne ponovne uporabe virov, recikliranja, obnavljanja, neposredne ponovne uporabe ali nadomestne uporabe.

GLAVNA DOKUMENTA

Sklep Sveta 93/98/EGS z dne 1. februarja 1993 o sklenitvi, v imenu Skupnosti, Konvencije o nadzoru prehoda nevarnih odpadkov preko meja in njihovega odstranjevanja (Baselska konvencija) (UL L 39, 16.2.1993, str. 1–2).

Baselska konvencija o nadzoru prehoda nevarnih odpadkov prek meja in njihovega odstranjevanja (UL L 39, 16.2.1993, str. 3–22).

POVEZANI DOKUMENTI

Uredba (ES) št. 1013/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. junija 2006 o pošiljkah odpadkov (UL L 190, 12.7.2006, str. 1–98).

Nadaljnje spremembe Uredbe (ES) št. 1013/2006 so vključene v izvirni dokument. Ta prečiščena različica ima samo dokumentarno vrednost.

Zadnja posodobitev 15.03.2018

Top