EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document DD_2013_13_051_HR_TOC

Službeni list Europske unije
Posebno izdanje 2013.
13. Industrijska politika i unutarnje tržište
Svezak 051

Službeni list

Europske unije

1977-0588

doi:10.3002/19770588.2013.13.051.hrv

European flag

Hrvatsko izdanje

13.   Industrijska politika i unutarnje tržište

Svezak 051

Posebno izdanje 2013.

 


Referenca

 

Sadržaj

 

Godina

SL

Stranica

 

 

 

 

Uvodna napomena

1

1973

L 335

51

 

 

31973L0361

 

 

 

(73/361/EEZ)
Direktiva Vijeća od 19. studenoga 1973. o usklađivanju zakona i drugih propisa država članica o potvrđivanju i označivanju žičane užadi, lanaca i kuka

3

1992

L 404

7

 

 

31992R3949

 

 

 

Uredba Vijeća (EEZ) br. 3949/92 od 21. prosinca 1992. o organizaciji ankete o troškovima rada u industriji i uslužnom sektoru

8

1993

L 076

1

 

 

31993R0696

 

 

 

Uredba Vijeća (EEZ) br. 696/93 od 15. ožujka 1993. o statističkim jedinicama za promatranje i analizu proizvodnog sustava unutar Zajednice

11

1996

L 254

44

 

 

31996D0577

 

 

 

(96/577/EZ)
Odluka Komisije od 24. lipnja 1996. o postupku za potvrđivanje sukladnosti građevnih proizvoda na temelju članka 20. stavka 2. Direktive Vijeća 89/106/EEZ u pogledu učvršćenih protupožarnih sustava (1)

22

2001

L 086

11

 

 

32001R0586

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 586/2001 od 26. ožujka 2001. o provedbi Uredbe Vijeća (EZ) br. 1165/98 o kratkoročnim statistikama u vezi s definicijom glavnih industrijskih grupacija (GIG)

27

2001

L 181

19

 

 

32001D0497

 

 

 

(2001/497/EZ)
Odluka Komisije od 15. lipnja 2001. o standardnim ugovornim klauzulama za prijenos osobnih podataka u treće zemlje, u skladu s Direktivom 95/46/EZ (objavljeno u skladu s dokumentom broj C(2001) 1539) (1)

31

2003

L 244

1

 

 

32003R1667

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 1667/2003 od 1. rujna 2003. o provedbi Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 58/97 u odnosu na odstupanja koja treba odobriti za strukturno- poslovne statistike

44

2004

L 163

71

 

 

32004R0912

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 912/2004 od 29. travnja 2004. o provedbi Uredbe Vijeća (EEZ) br. 3924/91 o uspostavi istraživanja Zajednice o industrijskoj proizvodnji (1)

75

2005

L 063

27

 

 

32005D0195

 

 

 

(2005/195/EZ)
Odluka Komisije od 9. ožujka 2005. koja se odnosi na djelomičnu neusklađenost norme EN 71-1:1998 Sigurnost igračaka – 1. dio: mehanička i fizička svojstva s temeljnim zahtjevima sigurnosti Direktive Vijeća 88/378/EEZ (priopćena pod brojem dokumenta C(2005) 542) (1)

77

2005

L 070

17

 

 

32005L0020

 

 

 

Direktiva 2005/20/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 9. ožujka 2005. o izmjeni Direktive 94/62/EZ o ambalaži i ambalažnom otpadu

79

2005

L 128

51

 

 

32005R0772

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 772/2005 od 20. svibnja 2005. o specifikacijama za obuhvat svojstava i utvrđivanju tehničkog oblika za izradu godišnjih statistika Zajednice o čeliku za referentno razdoblje od 2003. do 2009. (1)

81

2005

L 191

1

 

 

32005R1158

 

 

 

Uredba (EZ) br. 1158/2005 Europskog parlamenta i Vijeća od 6. srpnja 2005. o izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 1165/98 o kratkoročnim statistikama

101

2005

L 191

59

 

 

32005L0033

 

 

 

Direktiva 2005/33/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 6. srpnja 2005. o izmjeni Direktive 1999/32/EZ

116

2005

L 307

53

 

 

32005D0823

 

 

 

(2005/823/EZ)
Odluka Komisije od 22. studenoga 2005. o izmjeni Odluke 2001/671/EZ o provedbi Direktive Vijeća 89/106/EEZ u odnosu na kategorizaciju otpornosti na vanjski požar krovova i krovnih pokrova (priopćena pod brojem dokumenta C(2005) 4437) (1)

127

2005

L 329

37

 

 

32005D0908

 

 

 

(2005/908/EZ)
Odluka Komisije od 14. prosinca 2005. o izmjeni Direktive Vijeća 2002/56/EZ o datumu utvrđenom u članku 21. stavku 3. do kojeg su države članice ovlaštene produžiti valjanost odluka koje se tiču istovjetnosti sjemenskog krumpira iz trećih zemalja (priopćeno pod brojem dokumenta C(2005) 5020) (1)

129

2005

L 344

44

 

 

32005L0088

 

 

 

Direktiva 2005/88/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 14. prosinca 2005. o izmjeni Direktive 2000/14/EZ o usklađivanju zakonodavstava država članica u odnosu na emisiju buke u okoliš uzrokovane opremom za uporabu na otvorenom (1)

130

2006

L 343

102

 

 

32006D0893

 

 

 

(2006/893/EZ)
Odluka Komisije od 5.prosinca 2006. o povlačenju upućivanja na normu EN 10080:2005 Čelik za armiranje betona – Zavarljivi čelik za armiranje – Općenito u skladu s Direktivom Vijeća 89/106/EEZ (priopćena pod brojem dokumenta C(2006) 5869) (1)

133

2007

L 155

7

 

 

32007R0657

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 657/2007 od 14. lipnja 2007. o provedbi Uredbe Vijeća (EZ) br. 1165/98 o kratkoročnim statistikama u odnosu na uspostavu europskih planova uzoraka

135

2007

L 193

16

 

 

32007R0877

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 877/2007 od 24. srpnja 2007. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 2246/2002 o pristojbama koje se plaćaju Uredu za usklađivanje na unutarnjem tržištu (žigovi i dizajni) nakon pristupanja Europske zajednice Ženevskom aktu Haškog sporazuma o međunarodnoj registraciji industrijskog dizajna

138

2007

L 303

37

 

 

32007D0747

 

 

 

(2007/747/EZ)
Odluka Komisije od 19. studenoga 2007. o priznavanju postupaka certificiranja u skladu s člankom 9. Uredbe (EZ) br. 761/2001 Europskog parlamenta i Vijeća o dopuštanju dobrovoljnog sudjelovanja organizacija u sustavu ekološkog upravljanja i revizije Zajednice (EMAS) i stavljanju izvan snage Odluke 97/264/EZ (priopćena pod brojem dokumenta C(2007) 5291) (1)

140

2008

L 076

39

 

 

32008L0012

 

 

 

Direktiva 2008/12/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 11. ožujka 2008. o izmjeni Direktive 2006/66/EZ o baterijama i akumulatorima i o otpadnim baterijama i akumulatorima, u odnosu na provedbene ovlasti dodijeljene Komisiji

141

2008

L 093

13

 

 

32008L0042

 

 

 

Direktiva Komisije 2008/42/EEZ od 3. travnja 2008. o izmjeni Direktive Vijeća 76/768/EEZ u odnosu na kozmetičke proizvode, u svrhu prilagodbe tehničkom napretku njezinih priloga II. i III. (1)

143

2008

L 218

30

 

 

32008R0765

 

 

 

Uredba (EZ) br. 765/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 9. srpnja 2008. o utvrđivanju zahtjeva za akreditaciju i za nadzor tržišta u odnosu na stavljanje proizvoda na tržište i o stavljanju izvan snage Uredbe (EEZ) br. 339/93 (1)

154

2008

L 327

7

 

 

32008L0103

 

 

 

Direktiva 2008/103/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 19. studenoga 2008. o izmjeni Direktive 2006/66/EZ o baterijama i akumulatorima i o otpadnim baterijama i akumulatorima, u odnosu na stavljanje baterija i akumulatora na tržište (1)

172

2008

L 339

3

 

 

32008R1274

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 1274/2008 od 17. prosinca 2008. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1126/2008 o donošenju određenih međunarodnih računovodstvenih standarda u skladu s Uredbom (EZ) br. 1606/2002 Europskog parlamenta i Vijeća u odnosu na Međunarodni računovodstveni standard (MRS) 1 (1)

174

2009

L 164

3

 

 

32009R0551

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 551/2009 od 25. lipnja 2009. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 648/2004 Europskog parlamenta i Vijeća o deterdžentima radi prilagodbe njezinih priloga V. i VI. (izuzeće tenzida) (1)

216

2009

L 308

24

 

 

32009H0848

 

 

 

(2009/848/EZ)
Preporuka Komisije od 28. listopada 2009. o lakšem oslobađanju digitalne dividende u Europskoj uniji (1)

220

2010

L 086

7

 

 

32010R0276

 

 

 

Uredba Komisije (EU) br. 276/2010 od 31. ožujka 2010. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1907/2006 Europskog parlamenta i Vijeća o registraciji, evaluaciji, autorizaciji i ograničavanju kemikalija (REACH) u pogledu njezinog Priloga XVII. (diklorometan, ulja za svjetiljke i tekućine za upaljače za roštilj i organokositreni spojevi) (1)

223

2010

L 155

54

 

 

32010D0347

 

 

 

(2010/347/EU)
Odluka Komisije od 19. lipnja 2010. o izmjeni Odluke 2004/388/EZ o dokumentu za transfer eksploziva unutar Zajednice (priopćeno pod brojem dokumenta C(2010) 3666) (1)

229

2010

L 288

20

 

 

32010L0072

 

 

 

Direktiva Komisije 2010/72/EU od 4. studenoga 2010. o izmjeni Direktive 98/8/EZ Europskog parlamenta i Vijeća radi uvrštenja spinosada kao aktivne tvari u njezin Prilog I. (1)

231

2010

L 328

15

 

 

32010D0769

 

 

 

(2010/769/EU)
Odluka Komisije od 13. prosinca 2010. o uspostavi kriterija za prijevoznike ukapljenog prirodnog plina u vezi s uporabom tehnoloških metoda umjesto brodskih goriva s niskim udjelom sumpora u skladu sa zahtjevima iz članka 4.b Direktive Vijeća 1999/32/EZ o smanjenju sadržaja sumpora u određenim tekućim gorivima, kako je izmijenjena Direktivom 2005/33/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o sadržaju sumpora u brodskim gorivima (priopćena pod brojem dokumenta C(2010) 8753) (1)

234

2011

L 058

27

 

 

32011R0207

 

 

 

Uredba Komisije (EU) br. 207/2011 od 2. ožujka 2011. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1907/2006 Europskog parlamenta i Vijeća o registraciji, evaluaciji, autorizaciji i ograničavanju kemikalija (REACH) s obzirom na Prilog XVII. (difenileter, pentabromo-derivat i PFOS)

237

2011

L 307

1

 

 

42011X1123(01)

 

 

 

Izmjene iz 2010. Pravilnika br. 30 Gospodarske komisije Ujedinjenih naroda za Europu (UNECE) – Jedinstvene odredbe za homologaciju pneumatskih guma za motorna vozila i njihove prikolice

239

2012

L 071

1

 

 

32012D0142

 

 

 

(2012/142/EU)
Odluka Vijeća od 14. veljače 2012. o pristupanju Europske Unije Pravilniku br. 29 Gospodarske komisije Ujedinjenih naroda za Europu o jedinstvenim odredbama koje se odnose na homologaciju vozila u pogledu zaštite putnika u kabini teretnog vozila (1)

240

2012

L 078

1

 

 

32012R0232

 

 

 

Uredba Komisije (EU) br. 232/2012 od 16. ožujka 2012. o izmjeni Priloga II. Uredbi (EZ) br. 1333/2008 Europskog parlamenta i Vijeća u odnosu na uvjete uporabe i uporabne količine za Quinoline Yellow (E 104), Sunset Yellow FCF/Orange Yellow S (E 110) i Ponceau 4R, Cochineal Red A (E 124) (1)

242

2012

L 119

14

 

 

32012R0380

 

 

 

Uredba Komisije (EU) br. 380/2012 od 3. svibnja 2012. o izmjeni Priloga II. Uredbi (EZ) br. 1333/2008 Europskog parlamenta i Vijeća u odnosu na uvjete uporabe i uporabnih količina za prehrambene aditive koji sadrže aluminij (1)

254

2012

L 123

1

 

 

32012R0392

 

 

 

Delegirana uredba Komisije (EU) br. 392/2012 od 1. ožujka 2012. o dopuni Direktive 2010/30/EU Europskog parlamenta i Vijeća u odnosu na označivanje energetske učinkovitosti kućanskih bubnjastih sušilica rublja (1)

279

 


 

 

(1)   Tekst značajan za EGP

Top