Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016R0095

Uredba (EU) 2016/95 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. januarja 2016 o razveljavitvi določenih aktov s področja policijskega sodelovanja in pravosodnega sodelovanja v kazenskih zadevah

OJ L 26, 2.2.2016, p. 9–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 22/02/2016

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/95/oj

2.2.2016   

SL

Uradni list Evropske unije

L 26/9


UREDBA (EU) 2016/95 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA

z dne 20. januarja 2016

o razveljavitvi določenih aktov s področja policijskega sodelovanja in pravosodnega sodelovanja v kazenskih zadevah

EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE UNIJE STA –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije ter zlasti člena 82(1), člena 83(1), člena 87(2) in člena 88(2) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Evropske komisije,

po posredovanju osnutka zakonodajnega akta nacionalnim parlamentom,

v skladu z rednim zakonodajnim postopkom (1),

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Izboljšanje preglednosti prava Unije je bistveni del strategije, ki jo izvajajo institucije Unije za boljšo pripravo zakonodaje. V tej zvezi je primerno, da se akti, ki ne služijo več nobenemu namenu, razveljavijo.

(2)

Več aktov, sprejetih na področju policijskega sodelovanja in pravosodnega sodelovanja v kazenskih zadevah, je zastarelih, ker je bila njihova vsebina povzeta v poznejših aktih.

(3)

V Skupnem ukrepu Sveta 96/610/PNZ (2) je bil sestavljen seznam posebnih pristojnosti, veščin in strokovnega znanja na področju boja proti terorizmu, da bi bilo navedeno lažje in hitreje na voljo agencijam v vseh državah članicah. Navedeni skupni ukrep je zastarel po začetku veljavnosti Sklepa Sveta 2009/371/PNZ (3), ki Europolu daje nalogo, da podpira in krepi vzajemno sodelovanje med organi kazenskega pregona držav članic pri preprečevanju in zatiranju terorizma in drugih oblik hudih kaznivih dejanj, in Sklepa Sveta 2008/615/PNZ (4), ki je uvedel nov okvir za čezmejno sodelovanje na področju boja proti terorizmu.

(4)

V Skupnem ukrepu Sveta 96/699/PNZ (5) je bila Europolova enota za droge določena kot organ, ki mu je treba pošiljati podatke držav članic v zvezi s kemičnim profiliranjem drog. Navedeni skupni ukrep je zastarel po začetku veljavnosti Sklepa 2009/371/PNZ.

(5)

Namen Skupnega ukrepa Sveta 96/747/PNZ (6) je bilo tesnejše sodelovanje med organi pregona držav članic s sestavo seznama specializiranih pristojnosti, spretnosti in strokovnega znanja. Navedeni skupni ukrep je zastarel po začetku veljavnosti Sklepa 2009/371/PNZ, ki Europolu daje nalogo, da razvija strokovno znanje pristojnih organov v državah članicah o preiskovalnih postopkih in jim svetuje pri preiskavah.

(6)

Namen Skupnega ukrepa Sveta 96/750/PNZ (7) je bil okrepiti sodelovanje ustreznih organov držav članic pri preprečevanju odvisnosti od prepovedanih drog ter pozvati države članice, naj približajo svoje zakonodaje in tako zagotovijo njihovo medsebojno združljivost, kolikor je to potrebno za preprečevanje prometa s prepovedanimi drogami in boj proti njemu v Uniji. Navedeni skupni ukrep je zastarel po začetku veljavnosti Konvencije o medsebojni pravni pomoči v kazenskih zadevah med državami članicami Evropske unije, vzpostavljene z Aktom Sveta 2000/C-197/01 (8), in Okvirnega sklepa Sveta 2004/757/PNZ (9).

(7)

Skupni ukrep Sveta 97/339/PNZ (10) je omogočil sodelovanje in predpisano izmenjavo informacij med državami članicami glede množičnih prireditev, ki se jih udeleži veliko število ljudi iz več kot ene države članice, da bi se vzdrževal javni red in mir, zaščitili ljudje in njihova lastnina ter preprečila kazniva dejanja. Navedeni skupni ukrep je zastarel po začetku veljavnosti sklepov Sveta 2008/615/PNZ, 2002/348/PNZ (11) in 2007/412/PNZ (12), s katerimi so bila določena nova pravila o izmenjavi podatkov neosebne in osebne narave ter druge oblike sodelovanja za vzdrževanje javnega reda in varnosti med pomembnimi dogodki.

(8)

Namen Skupnega ukrepa Sveta 97/372/PNZ (13) je bila intenzivnejša izmenjava informacij in obveščevalnih podatkov med carinskimi organi in drugimi organi kazenskega pregona, zlasti na področju prepovedanih drog. Navedeni skupni ukrep je zastarel po začetku veljavnosti Akta Sveta 98/C-24/01 (14) o pripravi Konvencije o medsebojni pomoči in sodelovanju med carinskimi upravami, na podlagi katerega so bila uvedena podrobnejša pravila o medsebojni pomoči in sodelovanju med državami članicami za preprečevanje in odkrivanje kršitev nacionalnih carinskih predpisov, Sklepa Sveta 2009/917/PNZ (15), na podlagi katerega se je povečala učinkovitost postopkov sodelovanja in nadzornih postopkov carinskih organov z vzpostavitvijo carinskega informacijskega sistema, ter Sklepa 2009/371/PNZ, ki Europolu dodeljuje naloge podpore carinskemu sodelovanju.

(9)

Konvencijo z dne 17. junija 1998 o prepovedi vožnje, ki je bila pripravljena z Aktom Sveta 98/C-216/01 (16), je ratificiralo le sedem držav članic in ni nikoli začela veljati. Poleg tega sta od teh sedmih držav članic samo Irska in Združeno kraljestvo dali izjavo v skladu s členom 15(4) navedene konvencije, ki je omogočila, da se konvencija uporablja med njima pred začetkom njene veljavnosti v vseh državah članicah. Kljub temu sta se po uradnem obvestilu Združenega kraljestva 24. julija 2013 v skladu s prvim stavkom prvega pododstavka člena 10(4) Protokola št. 36 o prehodni ureditvi navedeni akt Sveta in navedena konvencija prenehala uporabljati za Združeno kraljestvo s 1. decembrom 2014 na podlagi drugega stavka prvega pododstavka člena 10(4) navedenega protokola. Ker se navedena instrumenta ne uporabljata več med nobenimi državami članicami, sta izgubila pomen v pravnem redu Unije in bi ju bilo treba razveljaviti.

(10)

S Skupnim ukrepom Sveta 98/427/PNZ (17) je bil vzpostavljen sistem za izmenjavo dobrih praks med državami članicami pri izvrševanju prošenj za pravno pomoč v kazenskih zadevah. Navedeni skupni ukrep je zastarel po začetku veljavnosti Konvencije o medsebojni pravni pomoči v kazenskih zadevah med državami članicami.

(11)

Okvirni sklep Sveta 2008/978/PNZ (18) o evropskem dokaznem nalogu (EDN) je nadomestila Direktiva 2014/41/EU Evropskega parlamenta in Sveta (19) o evropskem preiskovalnem nalogu (EPN), saj je bilo področje uporabe EDN preveč omejeno. Ker se bo EPN uporabljal med 26 državami članicami, EDN pa se bo še naprej uporabljal zgolj med dvema državama članicama, ki ne sodelujeta pri EPN, EDN tako ni več uporaben kot instrument sodelovanja v kazenskih zadevah in bi ga bilo treba razveljaviti.

(12)

Zaradi pravne varnosti in jasnosti bi bilo treba navedene zastarele skupne ukrepe, navedeno konvencijo, navedeni akt Sveta in navedeni okvirni sklep razveljaviti.

(13)

Čeprav je v členu 83(1) Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU) določeno sprejetje direktiv, je izbira uredbe kot instrumenta za razveljavitev Skupnega ukrepa 96/750/PNZ in Okvirnega sklepa 2008/978/PNZ ustrezna, ker v tej uredbi niso določena minimalna pravila glede opredelitve kaznivih dejanj in sankcij, ampak le razveljavlja zastarele akte, ne da bi jih nadomestila z novimi.

(14)

Ker cilja te uredbe, in sicer razveljavitve številnih zastarelih aktov Unije s področja policijskega sodelovanja in pravosodnega sodelovanja v kazenskih zadevah, države članice ne morejo zadovoljivo doseči, temveč se lažje doseže na ravni Unije, lahko Unija sprejme ukrepe v skladu z načelom subsidiarnosti iz člena 5 Pogodbe o Evropski uniji (PEU). V skladu z načelom sorazmernosti iz navedenega člena ta uredba ne presega tistega, kar je potrebno za doseganje navedenega cilja.

(15)

V skladu s členoma 1 in 2 Protokola št. 22 o stališču Danske, ki je priložen PEU in PDEU, Danska ne sodeluje pri sprejetju te uredbe, ki zato zanjo ni zavezujoča in se v njej ne uporablja.

(16)

V skladu s členom 3 in členom 4a(1) Protokola št. 21 o stališču Združenega kraljestva in Irske glede območja svobode, varnosti in pravice, ki je priložen PEU in PDEU, je Irska podala uradno obvestilo, da želi sodelovati pri sprejetju in uporabi te uredbe.

(17)

Potem ko je Združeno kraljestvo 24. julija 2013 predložilo uradno obvestilo v skladu s prvim stavkom prvega pododstavka člena 10(4) Protokola (št. 36) o prehodni ureditvi, so se skupni ukrepi 96/610/PNZ, 96/699/PNZ, 96/747/PNZ, 96/750/PNZ, 97/339/PNZ, 97/372/PNZ in 98/427/PNZ ter Akt Sveta 98/C-216/01 prenehali uporabljati za Združeno kraljestvo s 1. decembrom 2014 na podlagi drugega stavka prvega pododstavka člena 10(4) navedenega protokola. Združeno kraljestvo zato ne sodeluje pri sprejetju te uredbe v zvezi z navedenimi pravnimi akti, ki zato zanj ni zavezujoča in se v njem ne uporablja.Vendar pa se je v skladu s tretjim stavkom prvega pododstavka člena 10(4) navedenega protokola za Združeno kraljestvo še naprej uporabljal Okvirni sklep 2008/978/PNZ, kakor je bil nadomeščen z Direktivo 2014/41/EU. V skladu s členom 3 in členom 4a(1) Protokola (št. 21) o stališču Združenega kraljestva in Irske glede območja svobode, varnosti in pravice, priloženega PEU in PDEU, je Združeno kraljestvo predložilo uradno obvestilo, da želi sodelovati pri sprejetju in uporabi te uredbe –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Razveljavitev zastarelih aktov

Razveljavijo se naslednji akti:

Skupni ukrep 96/610/PNZ (seznam pristojnosti na področju boja proti terorizmu),

Skupni ukrep 96/699/PNZ (kemično profiliranje drog),

Skupni ukrep 96/747/PNZ (seznam pristojnosti na področju boja proti organiziranemu kriminalu),

Skupni ukrep 96/750/PNZ (boj proti odvisnosti od prepovedanih drog in prometu z njimi),

Skupni ukrep 97/339/PNZ (sodelovanje na področju javnega reda in miru ter varnosti),

Skupni ukrep 97/372/PNZ (sodelovanje med carinskimi organi),

Akt Sveta 98/C-216/01 in Konvencija z dne 17. junija 1998 (prepoved vožnje),

Skupni ukrep 98/427/PNZ (primerni postopki pri vzajemni pravni pomoči v kazenskih zadevah) in

Okvirni sklep 2008/978/PNZ (evropski dokazni nalog).

Člen 2

Prehodna določba

Vse evropske dokazne naloge, izvršene na podlagi Okvirnega sklepa 2008/978/PNZ, še naprej ureja navedeni okvirni sklep do pravnomočnega zaključka zadevnih kazenskih postopkov.

Člen 3

Začetek veljavnosti

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v državah članicah v skladu s Pogodbama.

V Strasbourgu, 20. januarja 2016

Za Evropski parlament

Predsednik

M. SCHULZ

Za Svet

Predsednik

A.G. KOENDERS


(1)  Stališče Evropskega parlamenta z dne 24. novembra 2015 (še ni objavljeno v Uradnem listu) in odločitev Sveta z dne 14. decembra 2015.

(2)  Skupni ukrep 96/610/PNZ z dne 15. oktobra 1996 o izdelavi in vodenju seznama posebnih pristojnosti, spretnosti in strokovnega znanja na področju boja proti terorizmu za lažje proti-teroristično sodelovanje med državami članicami Evropske unije, ki ga je sprejel Svet na podlagi člena K.3 Pogodbe o Evropski uniji (UL L 273, 25.10.1996, str. 1).

(3)  Sklep Sveta 2009/371/PNZ z dne 6. aprila 2009 o ustanovitvi Evropskega policijskega urada (Europol) (UL L 121, 15.5.2009, str. 37).

(4)  Sklep Sveta 2008/615/PNZ z dne 23. junija 2008 o poglobitvi čezmejnega sodelovanja, zlasti na področju boja proti terorizmu in čezmejnemu kriminalu (UL L 210, 6.8.2008, str. 1).

(5)  Skupni ukrep 96/699/PNZ z dne 29. novembra 1996 Sveta na podlagi člena K.3 Pogodbe o Evropski uniji o izmenjavi informacij o kemičnem profiliranju drog za omogočanje boljšega sodelovanja med državami članicami v boju proti nedovoljenemu prometu s prepovedanimi drogami (UL L 322, 12.12.1996, str. 5).

(6)  Skupni ukrep 96/747/PNZ z dne 29. novembra 1996 o izdelavi in vodenju seznama posebnih pristojnosti, spretnosti in strokovnega znanja na področju boja proti mednarodnemu organiziranemu kriminalu za lažje sodelovanje organov odkrivanja in pregona držav članic Evropske unije, ki ga je sprejel Svet na podlagi člena K.3 Pogodbe o Evropski uniji (UL L 342, 31.12.1996, str. 2).

(7)  Skupni ukrep 96/750/PNZ z dne 17. decembra 1996 Sveta na podlagi člena K.3 Pogodbe o Evropski uniji o približevanju zakonodaj in postopkov držav članic Evropske unije v boju proti odvisnosti od prepovedanih drog ter o preprečevanju prometa s prepovedanimi drogami in o boju proti njemu (UL L 342, 31.12.1996, str. 6).

(8)  Akt Sveta 2000/C-197/01 z dne 29. maja 2000 o ustanovitvi Konvencije o medsebojni pravni pomoči v kazenskih zadevah med državami članicami Evropske unije, v skladu s členom 34 Pogodbe o Evropski uniji (UL C 197, 12.7.2000, str. 1).

(9)  Okvirni sklep Sveta 2004/757/PNZ z dne 25. oktobra 2004 o opredelitvi minimalnih določb glede elementov kaznivih dejanj in kazni na področju nedovoljenega prometa s prepovedanimi drogami (UL L 335, 11.11.2004, str. 8).

(10)  Skupni ukrep 97/339/PNZ z dne 26. maja 1997 o sodelovanju na področju javnega reda in miru ter varnosti, ki ga je sprejel Svet na podlagi člena K.3 Pogodbe o Evropski uniji (UL L 147, 5.6.1997, str. 1).

(11)  Sklep Sveta 2002/348/PNZ z dne 25. aprila 2002 o varnosti na nogometnih tekmah mednarodnega značaja (UL L 121, 8.5.2002, str. 1).

(12)  Sklep Sveta 2007/412/PNZ z dne 12. junija 2007 o spremembi Sklepa 2002/348/PNZ o varnosti na nogometnih tekmah mednarodnega značaja (UL L 155, 15.6.2007, str. 76).

(13)  Skupni ukrep 97/372/PNZ z dne 9. junija 1997 Sveta na podlagi člena K.3 Pogodbe o Evropski uniji o izpopolnitvi meril ciljno usmerjene kontrole, metode izbiranja itd. in o zbiranju carinskih in policijskih podatkov (UL L 159, 17.6.1997, str. 1).

(14)  Akt Sveta 98/C-24/01 z dne 18. decembra 1997 na podlagi člena K.3 Pogodbe o Evropski uniji o pripravi Konvencije o medsebojni pomoči in sodelovanju med carinskimi upravami (UL C 24, 23.1.1998, str. 1).

(15)  Sklep Sveta 2009/917/PNZ z dne 30. novembra 2009 o uporabi informacijske tehnologije za carinske namene (UL L 323, 10.12.2009, str. 20).

(16)  Akt Sveta 98/C-216/01 z dne 17. junija 1998 o pripravi Konvencije o prepovedi vožnje (UL C 216, 10.7.1998, str. 1).

(17)  Skupni ukrep 98/427/PNZ z dne 29. junija 1998 Sveta na podlagi člena K.3 Pogodbe o Evropski uniji o primernih postopkih pri vzajemni pravni pomoči v kazenskih zadevah (UL L 191, 7.7.1998, str. 1).

(18)  Okvirni sklep Sveta 2008/978/PNZ z dne 18. decembra 2008 o evropskem dokaznem nalogu za namene pridobitve predmetov, dokumentov in podatkov za uporabo v kazenskih postopkih (UL L 350, 30.12.2008, str. 72).

(19)  Direktiva 2014/41/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 3. aprila 2014 o evropskem preiskovalnem nalogu v kazenskih zadevah (UL L 130, 1.5.2014, str. 1).


Top