EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016R0323

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2016/323 z dne 24. februarja 2016 o določitvi podrobnih pravil o sodelovanju in izmenjavi informacij med državami članicami glede blaga pod režimom odloga plačila trošarine v skladu z Uredbo Sveta (EU) št. 389/2012

UL L 66, 11.3.2016, p. 1–82 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 13/02/2024

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2016/323/oj

11.3.2016   

SL

Uradni list Evropske unije

L 66/1


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/323

z dne 24. februarja 2016

o določitvi podrobnih pravil o sodelovanju in izmenjavi informacij med državami članicami glede blaga pod režimom odloga plačila trošarine v skladu z Uredbo Sveta (EU) št. 389/2012

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EU) št. 389/2012 z dne 2. maja 2012 o upravnem sodelovanju na področju trošarin in o razveljavitvi Uredbe (ES) št. 2073/2004 (1) ter zlasti člena 9(2), člena 15(5) in člena 16(3) Uredbe,

po posvetovanju z Evropskim nadzornikom za varstvo podatkov,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Za izmenjave informacij iz členov 8, 15 in 16 Uredbe (EU) št. 389/2012 glede blaga pod režimom odloga plačila trošarine se načeloma uporablja računalniško podprt sistem. Zato je treba določiti strukturo in vsebino dokumentov za medsebojno upravno pomoč, prek katerih se navedene informacije posredujejo.

(2)

Da bi se omogočil učinkovit nadzor blaga pod režimom odloga plačila trošarine, bi moral imeti organ prosilec možnost zahtevati informacije o zgodovini gibanja blaga pod režimom odloga plačila trošarine znotraj Unije od drugega pristojnega organa tako, da predloži administrativno referenčno oznako zadevnega elektronskega administrativnega dokumenta, opremljeno v skladu s členom 21(3) Direktive Sveta 2008/118/ES (2). Zaprošeni organ bi moral imeti možnost, da zagotovi samodejne odgovore na takšne zahtevke. Odgovor bi moral vključevati vse elektronske dokumente in druge informacije, izmenjane v skladu z določbami členov 21 do 25 Direktive 2008/118/ES.

(3)

Če organ prosilec ne pozna administrativne referenčne oznake elektronskega administrativnega dokumenta, v okviru katerega poteka gibanje blaga pod režimom odloga plačila trošarine znotraj Unije, bi moral imeti možnost, da pridobi zadevno administrativno referenčno oznako tako, da zagotovi druge pomembne informacije glede gibanja.

(4)

Pri nekaterih preiskavah skladnosti trgovca z določbami poglavij III in IV Direktive 2008/118/ES je treba zbrati informacije, ki jih je mogoče najti le zunaj računalniško podprtega sistema. Zato bi moral računalniško podprti sistem za namene iskanja takšnih informacij omogočati pošiljanje zahtevkov za upravno sodelovanje in odgovorov na takšne zahtevke. Računalniško podprti sistem bi moral omogočati tudi pošiljanje pravno utemeljenih zavrnitev s strani zaprošenih organov.

(5)

Računalniško podprti sistem bi moral zagotoviti standardne oblike dokumentov za medsebojno upravno pomoč v podporo obvezni izmenjavi informacij, če so bile povzročene nepravilnosti ali kršitve zakonodaje s področja trošarin ali če obstaja sum, da se je to zgodilo.

(6)

Zagotoviti bi bilo treba, da se računalniško podprti sistem uporablja za informacije, ki se neobvezno izmenjujejo na enak način kot informacije, ki se obvezno izmenjujejo. V obeh primerih bi bilo treba uporabiti iste dokumente za medsebojno upravno pomoč.

(7)

Pristojni organi držav članic bi morali imeti možnost, da na enak način zahtevajo in prejmejo povratne informacije glede nadaljnjih ukrepov, sprejetih na podlagi izmenjanih informacij.

(8)

Določiti bi bilo treba podrobna pravila, ki bi omogočala izmenjavo informacij za namene upravnega sodelovanja, kadar računalniško podprti sistem ni na voljo, in za zapisovanje navedenih informacij v računalniško podprti sistem, ko je ponovno na voljo.

(9)

Določiti bi bilo treba primere, v katerih bi morale države članice za obvezno izmenjavo informacij uporabiti nadomestne dokumente za medsebojno upravno pomoč.

(10)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Odbora za trošarine –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

POGLAVJE I

SPLOŠNE DOLOČBE

Člen 1

Vsebina

Za namene sodelovanja in izmenjave informacij med državami članicami glede blaga pod režimom odloga plačila trošarine ta uredba določa natančna pravila glede:

(a)

strukture in vsebine dokumentov za medsebojno upravno pomoč, ki se izmenjujejo prek računalniško podprtega sistema iz člena 2(8) Uredbe (EU) št. 389/2012 za namene členov 8, 15 in 16 navedene uredbe;

(b)

strukture in vsebine sporočil s povratnimi informacijami o nadaljnjih ukrepih, sprejetih na podlagi sodelovanja na zahtevo ali neobveznega sporočanja informacij;

(c)

pravil in postopkov, ki jih morajo uporabljati pristojni organi, ki si izmenjujejo dokumente za medsebojno upravno pomoč;

(d)

strukture in vsebine nadomestnih dokumentov za medsebojno upravno pomoč ter pravil in postopkov glede njihove uporabe.

Člen 2

Opredelitev pojmov

V tej uredbi se uporabljata naslednji opredelitvi pojmov:

(a)

„gibanje“ pomeni gibanje blaga med dvema ali več državami članicami pod režimom odloga plačila trošarine v smislu poglavja IV Direktive 2008/118/ES;

(b)

„sistem varne pošte CCN“ pomeni storitev varne elektronske pošte, ki se zagotavlja v okviru omrežja CCN/CSI.

Člen 3

Struktura in vsebina dokumentov za medsebojno upravno pomoč

1.   Dokumenti za medsebojno upravno pomoč se pripravijo v skladu s Prilogo I.

2.   Če je treba nekatera podatkovna polja v dokumentih za medsebojno upravno pomoč v skladu s Prilogo I k tej uredbi izpolniti z oznakami, se uporabljajo oznake iz Priloge II k tej uredbi, Priloge II k Izvedbeni uredbi Komisije (EU) št. 612/2013 (3) in Priloge II k Uredbi Komisije (ES) št. 684/2009 (4), kakor je določeno v tabelah iz Priloge I k tej uredbi.

POGLAVJE II

SODELOVANJE NA ZAHTEVO

ODDELEK I

Zahtevki za prenos informacij iz računalniško podprtega sistema

Člen 4

Zahtevek za prenos informacij, če je administrativna referenčna oznaka gibanja znana organu prosilcu

1.   Če je administrativna referenčna oznaka elektronskega administrativnega dokumenta, v okviru katerega poteka gibanje, opremljena v skladu s tretjim pododstavkom člena 21(3) Direktive 2008/118/ES, znana organu prosilcu, lahko ta vloži zahtevek za kateri koli dokument iz Priloge I k Uredbi (ES) št. 684/2009 in kateri koli drugi dokument, ki se nanaša na gibanje.

V ta namen organ prosilec zaprošenemu organu v odpremni državi članici pošlje dokument „Zahtevek za prenos v zvezi z gibanjem“ iz tabele 1 Priloge I. V zahtevku se navede administrativna referenčna oznaka elektronskega administrativnega dokumenta, v okviru katerega poteka gibanje.

2.   Če je administrativna referenčna oznaka znana zaprošenemu organu, ta odgovori na zahtevke, vložene v skladu z odstavkom 1, z uporabo dokumenta „Odgovor na zahtevek za prenos v zvezi z gibanjem“ iz tabele 2 Priloge I, v katerem je navedeno stanje gibanja.

Zaprošeni organ pošlje tudi dokument „Zgodovina gibanja“ iz tabele 3 Priloge I, ki vsebuje izvod elektronskega administrativnega dokumenta, v okviru katerega poteka gibanje, in vse druge morebitne dokumente, ki se nanašajo na zadevno gibanje.

3.   Če administrativna referenčna oznaka ni znana zaprošenemu organu, ta odgovori na zahtevke, vložene v skladu z odstavkom 1, z uporabo dokumenta „Odgovor na zahtevek za prenos v zvezi z gibanjem“, pri čemer pri podatkovnem elementu „Stanje“ izbere vrednost „Brez“.

Člen 5

Zahtevek za prenos informacij, če administrativna referenčna oznaka gibanja ni znana organu prosilcu

1.   Če administrativna referenčna oznaka ali oznake enega ali več elektronskih administrativnih dokumentov, ki jih išče organ prosilec, niso znane in organ prosilec meni, da je odpremna država članica druga država članica, lahko od pristojnega organa druge države članice zahteva, da poišče seznam elektronskih administrativnih dokumentov, v okviru katerih potekajo zadevna gibanja.

V ta namen organ prosilec zaprošenemu organu pošlje dokument „Splošni zahtevek“ iz tabele 4 Priloge I. V zahtevku se navedejo ustrezni iskalni kriteriji in vse informacije v podporo izbire navedenih kriterijev.

2.   Zaprošeni organ odgovori na zahtevke, vložene v skladu z odstavkom 1, tako, da pošlje seznam elektronskih administrativnih dokumentov, ki ustrezajo iskalnim kriterijem, izbranim v skladu z drugim pododstavkom odstavka 1, in so označeni z administrativnimi referenčnimi oznakami, in sicer z uporabo dokumenta „Seznam e-AD zaradi splošne poizvedbe“ iz tabele 5 Priloge I.

3.   Če noben dokument ne izpolnjuje iskalnih kriterijev, izbranih v skladu z drugim pododstavkom odstavka 1, ali če je število administrativnih referenčnih oznak, ki ustrezajo izbranim iskalnim kriterijem, večje od 99, zaprošeni organ organu prosilcu pošlje dokument „Zavrnitev splošnega zahtevka“ iz tabele 6 Priloge I.

ODDELEK II

Zahtevki za informacije, ki niso v računalniško podprtem sistemu

Člen 6

Zahtevki za informacije in upravne preiskave

1.   Zahtevki za informacije glede blaga pod režimom odloga plačila trošarine, ki niso v računalniško podprtem sistemu, se vložijo tako, da se pošlje dokument „Splošni zahtevek za upravno sodelovanje“ iz tabele 7 Priloge I. Za vrsto zahtevka se določi „Upravno sodelovanje“.

2.   Vsak zahtevek, ki se vloži v skladu z odstavkom 1, se lahko nanaša na enega ali več gospodarskih subjektov, registriranih v državi članici organa prosilca v skladu s členom 19(1)(a) Uredbe (EU) št. 389/2012. Nanaša se na največ en gospodarski subjekt, registriran v državi članici zaprošenega organa.

3.   Ko zaprošeni organ opravi vse potrebne preiskave, pošlje rezultate navedenih poizvedb organu prosilcu z uporabo dokumenta „Rezultati upravnega sodelovanja“ iz tabele 10 Priloge I.

ODDELEK III

Roki in zavrnitve

Člen 7

Roki

1.   Organ prosilec lahko zaprošeni organ opomni, da še ni odgovoril na prejšnji zahtevek za sodelovanje, tako, da pošlje dokument „Opomnik za upravno sodelovanje“ iz tabele 9 Priloge I.

2.   Če zaprošeni organ ne odgovori na zahtevek v rokih iz člena 11(1) Uredbe (EU) št. 389/2012, pošlje informacije o razlogih za neupoštevanje rokov z uporabo dokumenta „Odgovor“ iz tabele 8 Priloge I k tej uredbi.

Člen 8

Zavrnitev sodelovanja

Če zaprošeni organ ne želi obravnavati zahtevka za informacije, opraviti upravne preiskave v zvezi z zahtevanimi informacijami ali zagotoviti zahtevanih informacij, uradno obvesti organ prosilec prek sistema varne pošte CCN, pri čemer navede vsaj naslednje informacije:

(a)

identifikator korelacije nadaljnjih ukrepov iz zadevnega dokumenta za medsebojno upravno pomoč, ki ga je poslal organ prosilec, s seznama oznak 1 Priloge II;

(b)

datum odločitve o zavrnitvi zahtevka;

(c)

identiteto zaprošenega organa, ki izda zavrnitev;

(d)

razloge za zavrnitev v skladu s členom 7(2), členom 21(1), členom 25 ali členom 33(2) Uredbe (EU) št. 389/2012.

Takšno uradno obvestilo pošlje takoj, ko sprejme odločitev, vsekakor pa v treh mesecih po prejemu zahtevka.

POGLAVJE III

IZMENJAVA INFORMACIJ BREZ PREDHODNEGA ZAHTEVKA

Člen 9

Neobvezna izmenjava informacij

1.   V drugih primerih kot tistih iz odstavka 2 se neobvezna izmenjava informacij iz člena 16 Uredbe (EU) št. 389/2012 izvede z uporabo dokumenta „Rezultati upravnega sodelovanja“ iz tabele 10 Priloge I k tej uredbi.

2.   Če se neobvezna izmenjava informacij nanaša na rezultate dokumentacijske ali fizične kontrole blaga med gibanjem, se rezultati pošljejo z uporabo dokumenta „Poročilo o kontroli“ iz tabele 11 Priloge I.

Člen 10

Obvezna izmenjava informacij – blago pod režimom odloga plačila trošarine, ki ga zajemajo določbe poglavja III Direktive 2008/118/ES, ali blago, ki ga prejme registrirani prejemnik

Če se pri dokumentacijski ali fizični kontroli blaga v prostorih registriranega prejemnika v smislu člena 4(9) Direktive 2008/118/ES (v nadaljnjem besedilu: registrirani prejemnik) ali imetnika trošarinskega skladišča v smislu člena 4(1) navedene direktive (v nadaljnjem besedilu: imetnik trošarinskega skladišča) odkrije eden od primerov iz točk (a) do (e) člena 15(1) Uredbe (EU) št. 389/2012, se obvezno pošiljanje potrebnih informacij izvede z uporabo dokumenta „Rezultati upravnega sodelovanja“ iz tabele 10 Priloge I k tej uredbi.

Dokument „Rezultati upravnega sodelovanja“ se pošlje pristojnim organom v zadevni državi članici v sedmih dneh po kontroli.

Člen 11

Obvezna izmenjava informacij – poročilo o kontroli

Če se pri dokumentacijski ali fizični kontroli blaga med gibanjem odkrije eden od primerov iz točk (a) do (e) člena 15(1) Uredbe (EU) št 389/2012, se pošiljanje poročila o kontroli izvede z uporabo dokumenta „Poročilo o kontroli“ iz tabele 11 Priloge I k tej uredbi.

Dokument „Poročilo o kontroli“ se pošlje pristojnim organom v zadevnih državah članicah v sedmih dneh po kontroli.

Člen 12

Obvezna izmenjava informacij – dokončna prekinitev gibanja

Če pristojni organ izve za dokončno prekinitev gibanja zaradi enega od primerov iz točk (a) do (e) člena 15(1) Uredbe (EU) št. 389/2012, se obvezno pošiljanje informacij izvede z uporabo dokumenta „Prekinitev gibanja“ iz tabele 13 Priloge I k tej uredbi.

Dokument „Prekinitev gibanja“ se pošlje pristojnim organom v zadevnih državah članicah v enem dnevu od takrat, ko pristojni organ iz prvega odstavka izve za dokončno prekinitev.

Člen 13

Obvezna izmenjava informacij – opozorilo ali zavrnitev

Če pristojni organ izve, da blago pod režimom odloga plačila trošarine, ki je bilo poslano registriranemu prejemniku ali imetniku trošarinskega skladišča, ni bilo zahtevano ali da vsebina elektronskega administrativnega dokumenta glede blaga pod režimom odloga plačila trošarine, ki je bilo poslano registriranemu prejemniku ali imetniku trošarinskega skladišča, ni pravilna, in če pristojni organ sumi, da je to posledica enega od primerov iz točk (a) do (c) ali (e) člena 15(1) Uredbe (EU) št. 389/2012, pošlje pristojnemu organu v odpremni državi članici dokument „Opozorilo ali zavrnitev e-AD“ iz tabele 14 Priloge I k tej uredbi.

Dokument „Opozorilo ali zavrnitev e-AD“ se pošlje pristojnemu organu v odpremni državi članici v enem dnevu od takrat, ko pristojni organ izve za dejstva iz prvega odstavka.

Člen 14

Obvezna izmenjava informacij – poročila o dogodku

Če pristojni organ izve za dejstva glede gibanja razen tistih iz členov 10, 11, 12 ali 13 in sumi, da so povezana z enim od primerov iz točk (a) do (e) člena 15(1) Uredbe (EU) št. 389/2012, se obvezno pošiljanje potrebnih informacij izvede z uporabo dokumenta „Poročilo o dogodku“ iz tabele 12 Priloge I k tej uredbi.

Dokument „Poročilo o dogodku“ se pošlje v sedmih dneh od takrat, ko pristojni organ izve za dejstva iz prvega odstavka.

POGLAVJE IV

SKUPNE DOLOČBE O IZMENJAVI INFORMACIJ

Člen 15

Nerazpoložljivost računalniško podprtega sistema in uporaba nadomestnih dokumentov za medsebojno upravno pomoč

1.   Za namene člena 15(4) Uredbe (EU) št. 389/2012 lahko države članice ocenijo, da računalniško podprti sistem ni na voljo, v naslednjih okoliščinah:

(a)

računalniško podprti sistem ni na voljo zaradi napak strojne opreme ali telekomunikacijskih napak;

(b)

težave z omrežjem, ki niso pod neposrednim nadzorom Komisije ali zadevne države članice;

(c)

višja sila;

(d)

redno vzdrževanje, o katerem se uradno obvesti vsaj 48 ur pred načrtovanim začetkom obdobja vzdrževanja.

2.   Za namene drugega pododstavka člena 9(1) in člena 15(4) Uredbe (EU) št. 389/2012 je v nadomestnem dokumentu za medsebojno upravno pomoč opredeljena vrsta dokumenta za medsebojno upravno pomoč, ki ga nadomešča. Zahtevane informacije se pripravijo, kot je določeno v tabelah Priloge I k tej uredbi, in sicer v obliki podatkovnih elementov, izraženih na enak način kot v dokumentu za medsebojno upravno pomoč. Vsi podatkovni elementi ter skupine in podskupine podatkov, ki jim navedeni podatkovni elementi ustrezajo, so opredeljeni s številkami in črkami iz stolpcev A in B ustreznih tabel Priloge I.

Nadomestni dokument za medsebojno upravno pomoč se izmenja na kakršen koli način, o katerem se dogovorijo zadevni pristojni organi.

3.   Ko je računalniško podprti sistem spet na voljo, se informacije, ki se izmenjajo v skladu z odstavkom 2, pošljejo prek računalniško podprtega sistema v obliki ustreznih dokumentov za medsebojno upravno pomoč.

Člen 16

Povratne informacije o nadaljnjih ukrepih, sprejetih zaradi izmenjave informacij

1.   Zahtevek za povratne informacije v skladu s členom 8(5), členom 15(2) ali členom 16(2) Uredbe (EU) št. 389/2012 vključuje vsaj naslednje informacije:

(a)

identifikator korelacije nadaljnjih ukrepov iz zadevnega dokumenta za medsebojno upravno pomoč, ki ga je poslal pristojni organ, ki zahteva povratne informacije, s seznama oznak 1 Priloge II k tej uredbi;

(b)

datum ali datume zagotovitve informacij.

2.   Za namene člena 8(5), člena 15(2) in člena 16(2) Uredbe (EU) št. 389/2012 povratne informacije o nadaljnjih ukrepih vključujejo vsaj naslednje informacije:

(a)

identifikator korelacije nadaljnjih ukrepov iz dokumenta za medsebojno upravno pomoč, ki ga je poslal pristojni organ, ki zahteva povratne informacije, s seznama oznak 1 Priloge II k tej uredbi;

(b)

identiteto pristojnega organa, ki zagotavlja povratne informacije;

(c)

informacije o nadaljnjih ukrepih, sprejetih na podlagi zagotovljenih informacij.

3.   Povratne informacije se zahtevajo in zagotavljajo prek sistema varne pošte CCN.

POGLAVJE V

KONČNE DOLOČBE

Člen 17

Začetek veljavnosti

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 24. februarja 2016

Za Komisijo

Predsednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  UL L 121, 8.5.2012, str. 1.

(2)  Direktiva Sveta 2008/118/ES z dne 16. decembra 2008 o splošnem režimu za trošarino in o razveljavitvi Direktive 92/12/EGS (UL L 9, 14.1.2009, str. 12).

(3)  Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 612/2013 z dne 25. junija 2013 o delovanju evidence gospodarskih subjektov in trošarinskih skladišč, z njimi povezanih statističnih podatkih in poročanju v skladu z Uredbo Sveta (EU) št. 389/2012 o upravnem sodelovanju na področju trošarin (UL L 173, 26.6.2013, str. 9).

(4)  Uredba Komisije (ES) št. 684/2009 z dne 24. julija 2009 o izvajanju Direktive Sveta 2008/118/ES v zvezi z računalniškimi postopki za gibanje trošarinskega blaga pod režimom odloga plačila trošarine (UL L 197, 29.7.2009, str. 24).


PRILOGA I

STRUKTURA SPLOŠNIH SPOROČIL

Elektronska sporočila, ki se uporabljajo za izmenjavo informacij glede blaga pod režimom odloga plačila trošarine

POJASNJEVALNE OPOMBE

1.

Podatkovni elementi elektronskih sporočil, ki se uporabljajo za izmenjavo informacij glede blaga pod režimom odloga plačila trošarine prek računalniško podprtega sistema iz člena 21(2) Direktive 2008/118/ES in člena 2(17) Uredbe (EU) št. 389/2012, so strukturirani v skupine podatkov in po potrebi v podskupine podatkov. Podrobnosti glede podatkov in njihove uporabe so predstavljene v tabelah te priloge, za katere velja naslednje:

a)

v stolpcu A je določena numerična oznaka (številka), dodeljena vsaki skupini in podskupini podatkov; vsaka podskupina ima zaporedno številko (pod)skupine podatkov, v katero spada (na primer: če je številka skupine podatkov 1, je ena podskupina podatkov navedene skupine označena z 1.1 in ena podskupina podatkov navedene podskupine z 1.1.1);

b)

v stolpcu B je določena abecedna oznaka (črka), dodeljena vsakemu podatkovnemu elementu v (pod)skupini podatkov;

c)

v stolpcu C je opredeljena (pod)skupina podatkov ali podatkovni element;

d)

v stolpcu D je za vsako (pod)skupino podatkov ali podatkovni element navedena vrednost, ki navaja, ali je vpis ustreznih podatkov:

„R“ (Required – obvezno), kar pomeni, da je podatke treba navesti. Če je (pod)skupina podatkov „O“ (Optional – neobvezno) ali „C“ (Conditional – pogojno), so lahko podatkovni elementi znotraj navedene skupine še vedno označeni z „R“ (obvezno), kadar se pristojni organi države članice odločijo, da je treba podatke v navedeni (pod)skupini podatkov izpolniti, ali kadar je izpolnjen pogoj za navedeno (pod)skupino podatkov,

„O“ (Optional – neobvezno), kar pomeni, da je vpis podatkov neobvezen za osebo, ki predloži sporočilo (pošiljatelj ali prejemnik), razen če država članica določi, da so podatki obvezni v skladu z možnostjo iz stolpca E za nekatere neobvezne (pod)skupine podatkov ali podatkovne elemente,

„C“ (Conditional – pogojno), kar pomeni, da je uporaba (pod)skupine podatkov ali podatkovnega elementa odvisna od drugih (pod)skupin podatkov ali podatkovnih elementov v istem sporočilu;

e)

v stolpcu E so določeni pogoji, od katerih je odvisen vnos podatkov, opredeljena je uporaba neobveznih podatkov, če je to potrebno, določeno pa je tudi, katere podatke morajo zagotoviti pristojni organi;

f)

v stolpcu F so navedena pojasnila o izpolnjevanju sporočila, če je to potrebno;

g)

v stolpcu G so navedene:

za nekatere (pod)skupine podatkov številka, kateri sledi znak „x“, ki pomeni, kolikokrat se lahko (pod)skupina podatkov ponovi v sporočilu (privzeto = 1), in

značilnosti o vrsti in dolžini podatkov za vsak podatkovni element, razen podatkovnih elementov, ki pomenijo čas in/ali datum. Oznake za vrste podatkov so naslednje:

a

abecedni,

n

numerični,

an

alfanumerični.

Številka, ki sledi oznaki, pomeni sprejemljivo dolžino podatkov za zadevni podatkovni element. Piki pred kazalnikom dolžine pomenita, da dolžina podatkov ni določena, lahko pa imajo največ toliko znakov, kolikor jih določa kazalnik dolžine. Vejica v dolžini podatkov pomeni, da podatki lahko vsebujejo decimalne številke, pri čemer številka pred vejico prikazuje skupno dolžino atributa, številka za vejico pa največje dovoljeno število znakov za decimalno vejico.

Za podatkovne elemente, ki pomenijo čas ali datum, navedba „date“, „time“ ali „dateTime“ pomeni, da je treba navesti datum, čas ali datum in čas, pri čemer se uporabi standard ISO 8601 za prikaz datumov in časa.

2.

V tabelah te priloge se uporabljajo naslednje okrajšave:

e-AD: elektronski administrativni dokument,

ARC: administrativna referenčna oznaka,

SEED: sistem za izmenjavo podatkov o trošarinah (elektronska podatkovna baza iz člena 19(1) Uredbe (ES) št. 389/2012),

oznaka KN: oznaka kombinirane nomenklature,

MRN: referenčna številka gibanja,

LRN: lokalna referenčna številka,

LNG: jezik,

DDV: davek na dodano vrednost,

US: upravno sodelovanje.

Tabela 1

Zahtevek za prenos v zvezi z gibanjem

(iz člena 4)

A

B

C

D

E

F

G

1

ATRIBUTI

R

 

 

 

 

a

Identifikator korelacije zahtevka

R

 

Za vsako državo članico je vrednost <Identifikator korelacije zahtevka>, dodeljena zahtevku za prenos v zvezi z gibanjem, edinstvena.

an..44

2

GIBANJE TROŠARINSKEGA BLAGA e-AD

R

 

 

 

 

a

ARC

R

 

(glej seznam oznak 2 v Prilogi II k Uredbi (ES) št. 684/2009)

an21

 

b

Zaporedna številka

R

 

 

n..2

Tabela 2

Odgovor na zahtevek za prenos v zvezi z gibanjem

(iz člena 4)

A

B

C

D

E

F

G

1

ATRIBUTI

R

 

 

 

 

a

Identifikator korelacije zahtevka

R

 

Za vsako državo članico je vrednost <Identifikator korelacije zahtevka>, dodeljena zahtevku za prenos v zvezi z gibanjem, edinstvena.

an..44

2

GIBANJE TROŠARINSKEGA BLAGA e-AD

R

 

 

 

 

a

ARC

R

 

(glej seznam oznak 2 v Prilogi II k Uredbi (ES) št. 684/2009)

an21

 

b

Zaporedna številka

R

 

 

n..2

 

c

Stanje

R

 

Možne vrednosti za <Stanje> so:

X01

=

sprejeto

X02

=

preklicano

X03

=

dobavljeno

X04

=

preusmerjeno

X05

=

zavrnjeno pred prihodom

X06

=

nadomeščeno

X07

=

e-AD ročno zaključen

X08

=

zavrnjeno po prihodu

X09

=

brez

X10

=

delno zavrnjeno

X11

=

v postopku izvoza

X12

=

sprejeto za izvoz

X13

=

ustavljeno

an3

Tabela 3

Zgodovina gibanja

(iz člena 4)

A

B

C

D

E

F

G

1

ATRIBUTI

R

 

 

 

 

a

Identifikator korelacije zahtevka

R

 

Za vsako državo članico je vrednost <Identifikator korelacije zahtevka>, dodeljena zgodovini gibanja, edinstvena.

an..44

2

Vsi potrjeni e-AD

R

 

Sklop vseh osnutkov elektronskih administrativnih dokumentov in elektronskih administrativnih dokumentov v zvezi z gibanjem, katerih struktura je določena v tabeli 1 Priloge I k Uredbi (ES) št. 684/2009

99x

3

Vsa poročila o prejemu/izvozu

O

 

Sklop vseh sporočil „Poročilo o prejemu“ / „Poročilo o izvozu“ v zvezi z gibanjem, katerih struktura je določena v tabeli 6 Priloge I k Uredbi (ES) št. 684/2009

99x

4

Zadnje obvestilo o preusmerjenem e-AD

O

 

Vsebina zadnjega sporočila „Obvestilo o spremembi namembnega kraja“ / „Obvestilo o razdelitvi“ v zvezi z gibanjem, katerega struktura je določena v tabeli 4 Priloge I k Uredbi (ES) št. 684/2009

1x

5

Vsa poročila o kontroli

O

 

Sklop vseh sporočil „Poročilo o kontroli“ v zvezi z gibanjem, katerih struktura je določena v tabeli 11

99x

6

Vsa poročila o dogodku

O

 

Sklop vseh sporočil „Poročilo o dogodku“ v zvezi z gibanjem, katerih struktura je določena v tabeli 12

99x

7

Vse pojasnitve zamude pri dobavi

O

 

Sklop vseh sporočil „Pojasnitev zamude pri dobavi“ v zvezi z gibanjem

99x

7.1

ATRIBUTI

R

 

 

 

 

a

Vloga sporočila

R

 

Možni vrednosti sta:

1

=

pojasnitev zamude pri pošiljanju poročila o prejemu/izvozu

2

=

pojasnitev zamude pri navedbi namembnega kraja

n1

 

b

Datum in čas potrditve pojasnitve zamude

C

„R“ po uspešni potrditvi

Sicer se ne uporablja

 

dateTime

 

c

Vrsta predlagatelja

R

 

Možni vrednosti sta:

1

=

pošiljatelj

2

=

prejemnik

n1

 

d

Identifikacija predlagatelja R an13 Rule072

R

 

<Identifikacija predlagatelja> je veljavna trošarinska številka gospodarskega subjekta.

(glej seznam oznak 1 v Prilogi II k Uredbi (EU) št. 612/2013)

an13

 

e

Oznaka pojasnitve

R

 

(glej seznam oznak 7 v Prilogi II)

n..2

 

f

Dodatne informacije

C

„R“, če je <Oznaka pojasnitve> „drugo“

Sicer „O“

(glej Oznaka pojasnitve v polju 7.1e)

 

an..350

 

g

Dodatne informacije_LNG

C

„R“, če je uporabljeno ustrezno besedilno polje

Sicer se ne uporablja

Navedite oznako jezika s seznama oznak 1 v Prilogi II k Uredbi (ES) št. 684/2009 za opredelitev jezika, ki se uporablja v tej skupini podatkov

a2

7.2

GIBANJE TROŠARINSKEGA BLAGA e-AD

R

 

 

 

 

a

ARC

R

 

(glej seznam oznak 2 v Prilogi II k Uredbi (ES) št. 684/2009)

an21

 

b

Zaporedna številka

R

 

 

n..2

8

Vsa obvestila o izvozu

O

 

Sklop vseh sporočil „Obvestilo o sprejetem izvozu“ v zvezi z gibanjem

99x

8.1

ATRIBUTI

R

 

 

 

 

a

Datum in čas izdaje

R

 

 

dateTime

8.2

GIBANJE TROŠARINSKEGA BLAGA e-AD

R

 

 

99x

 

a

ARC

R

 

(glej seznam oznak 2 v Prilogi II k Uredbi (ES) št. 684/2009)

an21

 

b

Zaporedna številka

R

 

 

n..2

8.3

GOSPODARSKI SUBJEKT prejemnik

C

„R“, če <Vrsta sporočila> vseh zadevnih e-AD ni „vloga za izvoz (s hišnim carinjenjem)“

Sicer se ne uporablja

Možni vrsti sporočila sta:

1

=

standardna vloga (uporabiti jo je treba v vseh primerih, razen kadar je vloga povezana z izvozom s hišnim carinjenjem)

2

=

vloga za izvoz s hišnim carinjenjem (uporaba člena 283 Uredbe Komisije (EGS) št. 2454/93 (1))

Vrsta sporočila ne sme biti navedena v e-AD, ki je opremljen z ARC, ali papirnem dokumentu iz člena 8(1) Uredbe (ES) št. 684/2009

 

 

a

Identifikacija gospodarskega subjekta

C

„R“, če je <Oznaka vrste namembnega kraja>:

„namembni kraj – trošarinsko skladišče“

„namembni kraj – registrirani prejemnik“

„namembni kraj – začasni registrirani prejemnik“

„namembni kraj – neposredna dobava“

„O“, če je <Oznaka vrste namembnega kraja> „namembni kraj – izvoz“

Sicer se ne uporablja

Možne vrednosti <Identifikacija gospodarskega subjekta> so opisane v spodnji tabeli:

Oznaka vrste namembnega kraja

GOSPODARSKI SUBJEKT PREJEMNIK. Identifikacija gospodarskega subjekta

GOSPODARSKI SUBJEKT kraj dobave. Identifikacija gospodarskega subjekta

1 –

namembni kraj – trošarinsko skladišče

trošarinska številka (1)

sklic trošarinskega skladišča (trošarinska številka) (5)

2 –

namembni kraj – registrirani prejemnik

trošarinska številka (2)

kakršna koli identifikacija (6)

3 –

namembni kraj – začasni registrirani prejemnik

sklic začasnega dovoljenja (4)

kakršna koli identifikacija (6)

4 –

namembni kraj – neposredna dobava

trošarinska številka (3)

(se ne uporablja)

5 –

namembni kraj – oproščeni prejemnik

(se ne uporablja)

kakršna koli identifikacija (6)

6 –

namembni kraj – izvoz

številka za DDV (neobvezno)

(skupina podatkov <GOSPODARSKI SUBJEKT kraj dobave> ne obstaja)

(po potrebi glej seznama oznak 1 in 2 v Prilogi II k Uredbi (EU) št. 612/2013)

Možne oznake vrste namembnega kraja so:

1

=

trošarinsko skladišče (točka (i) člena 17(1)(a) Direktive 2008/118/ES)

2

=

registrirani prejemnik (točka (ii) člena 17(1)(a) Direktive 2008/118/ES)

3

=

začasni registrirani prejemnik (točka (ii) člena 17(1)(a) in člen 19(3) Direktive 2008/118/ES)

4

=

neposredna dobava (člen 17(2) Direktive 2008/118/ES)

5

=

oproščeni prejemnik (točka (iv) člena 17(1)(a) Direktive 2008/118/ES)

6

=

izvoz (točka (iii) člena 17(1)(a) Direktive 2008/118/ES)

8

=

neznan namembni kraj (neznan prejemnik; člen 22 Direktive 2008/118/ES)

an..16

 

b

Ime gospodarskega subjekta

R

 

 

an..182

 

c

Ime ulice

R

 

 

an..65

 

d

Hišna številka

O

 

 

an..11

 

e

Poštna številka

R

 

 

an..10

 

f

Mesto

R

 

 

an..50

 

g

NAD_LNG

R

 

Navedite oznako jezika s seznama oznak 1 v Prilogi II k Uredbi (ES) št. 684/2009 za opredelitev jezika, ki se uporablja v tej skupini podatkov

a2

 

h

Številka EORI

C

„O“, če je <Oznaka vrste namembnega kraja> „namembni kraj – izvoz“

Sicer se ne uporablja

Navedite številko EORI osebe, ki je odgovorna za vložitev izvozne deklaracije, kot je določeno v členu 21(5) Direktive 2008/118/ES

Možne oznake vrste namembnega kraja so:

1

=

trošarinsko skladišče (točka (i) člena 17(1)(a) Direktive 2008/118/ES)

2

=

registrirani prejemnik (točka (ii) člena 17(1)(a) Direktive 2008/118/ES)

3

=

začasni registrirani prejemnik (točka (ii) člena 17(1)(a) in člen 19(3) Direktive 2008/118/ES)

4

=

neposredna dobava (člen 17(2) Direktive 2008/118/ES)

5

=

oproščeni prejemnik (točka (iv) člena 17(1)(a) Direktive 2008/118/ES)

6

=

izvoz (točka (iii) člena 17(1)(a) Direktive 2008/118/ES)

8

=

neznan namembni kraj (neznan prejemnik; člen 22 Direktive 2008/118/ES)

an..17

8.4

URAD kraj izvoza

O

 

 

 

 

a

Referenčna številka urada

R

 

(glej seznam oznak 5 v Prilogi II k Uredbi (ES) št. 684/2009)

an8

8.5

SPREJETJE IZVOZA

R

 

 

 

 

a

Referenčna številka carinskega urada pošiljatelja

R

 

(glej seznam oznak 5 v Prilogi II k Uredbi (ES) št. 684/2009)

an8

 

b

Identifikacija carinskega urada pošiljatelja

O

 

 

an..35

 

c

Datum sprejetja

R

 

 

date

 

d

Izvozna MRN

R

 

Veljavna MRN ali številka EUL, potrjena glede na carinske podatke, v skladu s carinsko zadevo.

MRN

=

referenčna številka gibanja

EUL

=

enotna upravna listina

an..21

9

Vsa obvestila o zavrnitvi s strani carinskih organov

O

 

Sklop vseh sporočil „Obvestilo o zavrnitvi e-AD s strani carinskih organov“ v zvezi z gibanjem

99x

9.1

ATRIBUTI

R

 

 

 

 

a

Datum in čas izdaje

R

 

 

dateTime

9.2

Zadevni osnutek e-AD

C

V primeru zavrnitve ob uvozu je treba predložiti en zadevni osnutek e-AD, v primeru zavrnitve ob izvozu pa enega ali več zadevnih potrjenih e-AD.

(glej Vsi zadevni potrjeni e-AD v polju 9.3)

 

 

 

a

Lokalna referenčna številka

R

 

 

an..22

9.3

Vsi zadevni potrjeni e-AD

C

V primeru zavrnitve ob uvozu je treba predložiti en zadevni osnutek e-AD, v primeru zavrnitve ob izvozu pa enega ali več zadevnih potrjenih e-AD.

(glej Zadevni osnutek e-AD v polju 9.2)

 

99x

 

a

ARC

R

 

(glej seznam oznak 2 v Prilogi II k Uredbi (ES) št. 684/2009)

an21

 

b

Zaporedna številka

R

 

 

n..2

9.4

ZAVRNITEV

R

 

 

 

 

a

Datum in čas zavrnitve

R

 

 

dateTime

 

b

Oznaka razloga za zavrnitev

R

 

Možne vrednosti so:

1

=

ni podatkov o uvozu

2

=

vsebina e-AD se ne ujema s podatki o uvozu

3

=

ni podatkov o izvozu

4

=

vsebina e-AD se ne ujema s podatki o izvozu

5

=

blago je zavrnjeno v izvoznem postopku

n1

9.5

DIAGNOZE NAVZKRIŽNEGA PREVERJANJA IZVOZA

C

„R“, če je <Oznaka razloga za zavrnitev> „vsebina e-AD se ne ujema s podatki o izvozu“

Sicer se ne uporablja

(glej Oznaka razloga za zavrnitev v polju 9.4b)

 

 

 

a

Izvozna LRN

C

Prisoten mora biti vsaj en od naslednjih atributov:

<Izvozna MRN>

<Izvozna LRN>

(glej Izvozna MRN v polju 9.5b)

 

an..22

 

b

Izvozna MRN

C

Prisoten mora biti vsaj en od naslednjih atributov:

<Izvozna MRN>

<Izvozna LRN>

(glej Izvozna LRN v polju 9.5a)

Veljavna MRN ali številka EUL, potrjena glede na carinske podatke, v skladu s carinsko zadevo.

MRN

=

referenčna številka gibanja

EUL

=

enotna upravna listina

an..21

9.6

DIAGNOZA

R

 

 

999x

 

a

ARC

R

 

(glej seznam oznak 2 v Prilogi II k Uredbi (ES) št. 684/2009)

an21

 

b

Enotna referenca zapisa v podatkovnem nizu

R

 

 

n..3

 

c

Oznaka diagnoze

R

 

Možne vrednosti so:

1

=

neznana ARC

2

=

ni enotne reference zapisa v podatkovnem nizu v e-AD

3

=

ni ustrezne BLAGOVNE POSTAVKE v izvozni deklaraciji

4

=

teža/masa se ne ujema

5

=

oznaka vrste namembnega kraja v e-AD ni izvoz

6

=

oznake KN se ne ujemajo

n1

9.7

GOSPODARSKI SUBJEKT prejemnik

C

„R“, če <Vrsta sporočila> vseh zadevnih e-AD ni „vloga za izvoz (s hišnim carinjenjem)“

Sicer se ne uporablja

Možni vrsti sporočila sta:

1

=

standardna vloga (uporabiti jo je treba v vseh primerih, razen kadar je vloga povezana z izvozom s hišnim carinjenjem)

2

=

vloga za izvoz s hišnim carinjenjem (uporaba člena 283 Uredbe Komisije (EGS) št. 2454/93 (1))

Vrsta sporočila ne sme biti navedena v e-AD, ki je opremljen z ARC, ali papirnem dokumentu iz člena 8(1) Uredbe (ES) št. 684/2009

 

 

a

Identifikacija gospodarskega subjekta

C

„R“, če je <Oznaka vrste namembnega kraja>:

„namembni kraj – trošarinsko skladišče“

„namembni kraj – registrirani prejemnik“

„namembni kraj – začasni registrirani prejemnik“

„namembni kraj – neposredna dobava“

„O“, če je <Oznaka vrste namembnega kraja> „namembni kraj – izvoz“

Sicer se ne uporablja

Možne vrednosti <Identifikacija gospodarskega subjekta> so opisane v spodnji tabeli:

Oznaka vrste namembnega kraja

GOSPODARSKI SUBJEKT PREJEMNIK. Identifikacija gospodarskega subjekta

GOSPODARSKI SUBJEKT kraj dobave. Identifikacija gospodarskega subjekta

1 –

namembni kraj – trošarinsko skladišče

trošarinska številka (7)

sklic trošarinskega skladišča (trošarinska številka) (11)

2 –

namembni kraj – registrirani prejemnik

trošarinska številka (8)

kakršna koli identifikacija (12)

3 –

namembni kraj – začasni registrirani prejemnik

sklic začasnega dovoljenja (10)

kakršna koli identifikacija (12)

4 –

namembni kraj – neposredna dobava

trošarinska številka (9)

(se ne uporablja)

5 –

namembni kraj – oproščeni prejemnik

(se ne uporablja)

kakršna koli identifikacija (12)

6 –

namembni kraj – izvoz

številka za DDV (neobvezno)

(skupina podatkov <GOSPODARSKI SUBJEKT kraj dobave> ne obstaja)

(po potrebi glej seznama oznak 1 in 2 v Prilogi II k Uredbi (EU) št. 612/2013)

Možne oznake vrste namembnega kraja so:

1

=

trošarinsko skladišče (točka (i) člena 17(1)(a) Direktive 2008/118/ES)

2

=

registrirani prejemnik (točka (ii) člena 17(1)(a) Direktive 2008/118/ES)

3

=

začasni registrirani prejemnik (točka (ii) člena 17(1)(a) in člen 19(3) Direktive 2008/118/ES)

4

=

neposredna dobava (člen 17(2) Direktive 2008/118/ES)

5

=

oproščeni prejemnik (točka (iv) člena 17(1)(a) Direktive 2008/118/ES)

6

=

izvoz (točka (iii) člena 17(1)(a) Direktive 2008/118/ES)

8

=

neznan namembni kraj (neznan prejemnik; člen 22 Direktive 2008/118/ES)

an..16

 

b

Ime gospodarskega subjekta

R

 

 

an..182

 

c

Ime ulice

R

 

 

an..65

 

d

Hišna številka

O

 

 

an..11

 

e

Poštna številka

R

 

 

an..10

 

f

Mesto

R

 

 

an..50

 

g

NAD_LNG

R

 

Navedite oznako jezika s seznama oznak 1 v Prilogi II k Uredbi (ES) št. 684/2009 za opredelitev jezika, ki se uporablja v tej skupini podatkov

a2

9.8

URAD kraj izvoza

O

 

 

 

 

a

Referenčna številka urada

R

 

(glej seznam oznak 5 v Prilogi II k Uredbi (ES) št. 684/2009)

an8

10

Morebitna prekinitev gibanja

O

 

Vsebina sporočila „Morebitna prekinitev gibanja“ v zvezi z gibanjem, katerega struktura je določena v tabeli 13

1x

11

Morebiten preklic e-AD

O

 

Vsebina sporočila „Morebiten preklic e-AD“ v zvezi z gibanjem, katerega struktura je določena v tabeli 2 Priloge I k Uredbi (ES) št. 684/2009

1x

12

Vse spremembe namembnega kraja

O

 

Sklop vseh sporočil „Sprememba namembnega kraja“ v zvezi z gibanjem, katerih struktura je določena v tabeli 3 Priloge I k Uredbi (ES) št. 684/2009

99x

13

Vsa opozorila ali zavrnitve e-AD

O

 

Sklop vseh sporočil „Opozorilo ali zavrnitev e-AD“ v zvezi z gibanjem, katerih struktura je določena v tabeli 14

99x

13.1

ATRIBUTI

R

 

 

 

 

a

Datum in čas potrditve opozorila ali zavrnitve

C

„R“ po uspešni potrditvi

Sicer se ne uporablja

 

dateTime

13.2

GIBANJE TROŠARINSKEGA BLAGA e-AD

R

 

 

 

 

a

ARC

R

 

(glej seznam oznak 2 v Prilogi II k Uredbi (ES) št. 684/2009)

an21

 

b

Zaporedna številka

R

 

 

n..2

13.3

GOSPODARSKI SUBJEKT prejemnik

R

 

 

 

 

a

Identifikacija gospodarskega subjekta

C

„R“, če je <Oznaka vrste namembnega kraja>:

„namembni kraj – trošarinsko skladišče“

„namembni kraj – registrirani prejemnik“

„namembni kraj – začasni registrirani prejemnik“

„namembni kraj – neposredna dobava“

„O“, če je <Oznaka vrste namembnega kraja> „namembni kraj – izvoz“

Sicer se ne uporablja

Možne vrednosti <Identifikacija gospodarskega subjekta> so opisane v spodnji tabeli:

Oznaka vrste namembnega kraja

GOSPODARSKI SUBJEKT PREJEMNIK. Identifikacija gospodarskega subjekta

GOSPODARSKI SUBJEKT kraj dobave. Identifikacija gospodarskega subjekta

1 –

namembni kraj – trošarinsko skladišče

trošarinska številka (13)

sklic trošarinskega skladišča (trošarinska številka) (17)

2 –

namembni kraj – registrirani prejemnik

trošarinska številka (14)

kakršna koli identifikacija (17)

3 –

namembni kraj – začasni registrirani prejemnik

sklic začasnega dovoljenja (16)

kakršna koli identifikacija (17)

4 –

namembni kraj – neposredna dobava

trošarinska številka (15)

(se ne uporablja)

5 –

namembni kraj – oproščeni prejemnik

(se ne uporablja)

kakršna koli identifikacija (18)

6 –

namembni kraj – izvoz

številka za DDV (neobvezno)

(skupina podatkov <GOSPODARSKI SUBJEKT kraj dobave> ne obstaja)

(po potrebi glej seznama oznak 1 in 2 v Prilogi II k Uredbi (EU) št. 612/2013)

Možne oznake vrste namembnega kraja so:

1

=

trošarinsko skladišče (točka (i) člena 17(1)(a) Direktive 2008/118/ES)

2

=

registrirani prejemnik (točka (ii) člena 17(1)(a) Direktive 2008/118/ES)

3

=

začasni registrirani prejemnik (točka (ii) člena 17(1)(a) in člen 19(3) Direktive 2008/118/ES)

4

=

neposredna dobava (člen 17(2) Direktive 2008/118/ES)

5

=

oproščeni prejemnik (točka (iv) člena 17(1)(a) Direktive 2008/118/ES)

6

=

izvoz (točka (iii) člena 17(1)(a) Direktive 2008/118/ES)

8

=

neznan namembni kraj (neznan prejemnik; člen 22 Direktive 2008/118/ES)

an..16

 

b

Ime gospodarskega subjekta

R

 

 

an..182

 

c

Ime ulice

R

 

 

an..65

 

d

Hišna številka

O

 

 

an..11

 

e

Poštna številka

R

 

 

an..10

 

f

Mesto

R

 

 

an..50

 

g

NAD_LNG

R

 

Navedite oznako jezika s seznama oznak 1 v Prilogi II k Uredbi (ES) št. 684/2009 za opredelitev jezika, ki se uporablja v tej skupini podatkov

a2

13.4

Namembni URAD

R

 

 

 

 

a

Referenčna številka urada

R

 

(glej seznam oznak 5 v Prilogi II k Uredbi (ES) št. 684/2009)

an8

13.5

OPOZORILO

R

 

 

 

 

a

Datum opozorila

R

 

 

date

 

b

Zastavica zavrnjenega e-AD

R

 

Boolove vrednosti so digitalne oblike: „0“ ali „1“ („0“ = ne ali ne drži; „1“ = da ali drži)

n1

13.6

Oznaka RAZLOGA ZA OPOZORILO ALI ZAVRNITEV E-AD

C

„R“, če je vrednost <Zastavica zavrnjenega e-AD> „drži“

„O“, če je vrednost <Zastavica zavrnjenega e-AD> „ne drži“

(glej Zastavica zavrnjenega e-AD v polju 13.5b)

 

9x

 

a

Oznaka razloga za opozorilo ali zavrnitev e-AD

R

 

(glej seznam oznak 5 v Prilogi II)

n..2

 

b

Dodatne informacije

C

„R“, če je <Oznaka razloga za opozorilo ali zavrnitev e-AD> „drugo“

Sicer „O“

(glej Oznaka razloga za opozorilo ali zavrnitev e-AD v polju 13.6a)

an..350

 

c

Dodatne informacije_LNG

C

„R“, če je uporabljeno ustrezno besedilno polje

Sicer se ne uporablja

Navedite oznako jezika s seznama oznak 1 v Prilogi II k Uredbi (ES) št. 684/2009 za opredelitev jezika, ki se uporablja v tej skupini podatkov

a2

14

Vse pojasnitve razlogov za primanjkljaj

O

 

 

99x

14.1

ATRIBUTI

R

 

 

 

 

a

Vrsta predlagatelja

R

 

Možni vrednosti sta:

1

=

pošiljatelj

2

=

prejemnik

n1

 

b

Datum in čas potrditve pojasnitve primanjkljaja

C

„R“ po uspešni potrditvi

Sicer se ne uporablja

 

dateTime

14.2

GIBANJE TROŠARINSKEGA BLAGA e-AD

R

 

 

 

 

a

ARC

R

 

(glej seznam oznak 2 v Prilogi II k Uredbi (ES) št. 684/2009)

an21

 

b

Zaporedna številka

R

 

 

n..2

14.3

GOSPODARSKI SUBJEKT pošiljatelj

C

„R“, če je <Vrsta predlagatelja> „pošiljatelj“

Sicer se ne uporablja

(glej Vrsta predlagatelja v polju 14.1 a)

 

 

 

a

Trošarinska številka gospodarskega subjekta

R

 

Za GOSPODARSKI SUBJEKT pošiljatelj

Obstoječ identifikator <Trošarinska številka gospodarskega subjekta> v nizu <DOVOLJENJE GOSPODARSKEGA SUBJEKTA>

<Oznaka vrste subjekta> vrednosti <GOSPODARSKI SUBJEKT>, na katero se sklicuje, mora biti:

„imetnik trošarinskega skladišča“ ALI

„registrirani pošiljatelj“

Za GOSPODARSKI SUBJEKT kraj odpreme

Obstoječ identifikator <Sklic trošarinskega skladišča> (trošarinska številka v SEED).

(glej seznam oznak 1 v Prilogi II k Uredbi (EU) št. 612/2013)

an13

 

b

Ime gospodarskega subjekta

R

 

 

an..182

 

c

Ime ulice

R

 

 

an..65

 

d

Hišna številka

O

 

 

an..11

 

e

Poštna številka

R

 

 

an..10

 

f

Mesto

R

 

 

an..50

 

g

NAD_LNG

R

 

Navedite oznako jezika s seznama oznak 1 v Prilogi II k Uredbi (ES) št. 684/2009 za opredelitev jezika, ki se uporablja v tej skupini podatkov

a2

14.4

URAD odpreme – uvoz

C

„O“, če je <Vrsta predlagatelja> „pošiljatelj“

Sicer se ne uporablja

(glej Vrsta predlagatelja v polju 14.1 a)

 

 

 

a

Referenčna številka urada

R

 

(glej seznam oznak 5 v Prilogi II k Uredbi (ES) št. 684/2009)

an8

14.5

GOSPODARSKI SUBJEKT prejemnik

C

„R“, če <Vrsta predlagatelja> ni „pošiljatelj“

Sicer se ne uporablja

(glej Vrsta predlagatelja v polju 14.1 a)

 

 

 

a

Identifikacija gospodarskega subjekta

C

„R“, če je <Oznaka vrste namembnega kraja>:

„namembni kraj – trošarinsko skladišče“

„namembni kraj – registrirani prejemnik“

„namembni kraj – začasni registrirani prejemnik“

„namembni kraj – neposredna dobava“

„O“, če je <Oznaka vrste namembnega kraja> „namembni kraj – izvoz“

Sicer se ne uporablja

Možne vrednosti <Identifikacija gospodarskega subjekta> so opisane v spodnji tabeli:

Oznaka vrste namembnega kraja

GOSPODARSKI SUBJEKT PREJEMNIK. Identifikacija gospodarskega subjekta

GOSPODARSKI SUBJEKT kraj dobave. Identifikacija gospodarskega subjekta

1 –

namembni kraj – trošarinsko skladišče

trošarinska številka (19)

sklic trošarinskega skladišča (trošarinska številka) (23)

2 –

namembni kraj – registrirani prejemnik

trošarinska številka (20)

kakršna koli identifikacija (24)

3 –

namembni kraj – začasni registrirani prejemnik

sklic začasnega dovoljenja (22)

kakršna koli identifikacija (24)

4 –

namembni kraj – neposredna dobava

trošarinska številka (21)

(se ne uporablja)

5 –

namembni kraj – oproščeni prejemnik

(se ne uporablja)

kakršna koli identifikacija (24)

6 –

namembni kraj – izvoz

številka za DDV (neobvezno)

(skupina podatkov <GOSPODARSKI SUBJEKT kraj dobave> ne obstaja)

8 –

neznan namembni kraj

(se ne uporablja)

(se ne uporablja)

(po potrebi glej seznama oznak 1 in 2 v Prilogi II k Uredbi (EU) št. 612/2013)

Možne oznake vrste namembnega kraja so:

1

=

trošarinsko skladišče (točka (i) člena 17(1)(a) Direktive 2008/118/ES)

2

=

registrirani prejemnik (točka (ii) člena 17(1)(a) Direktive 2008/118/ES)

3

=

začasni registrirani prejemnik (točka (ii) člena 17(1)(a) in člen 19(3) Direktive 2008/118/ES)

4

=

neposredna dobava (člen 17(2) Direktive 2008/118/ES)

5

=

oproščeni prejemnik (točka (iv) člena 17(1)(a) Direktive 2008/118/ES)

6

=

izvoz (točka (iii) člena 17(1)(a) Direktive 2008/118/ES)

8

=

neznan namembni kraj (neznan prejemnik; člen 22 Direktive 2008/118/ES)

an..16

 

b

Ime gospodarskega subjekta

R

 

 

an..182

 

c

Ime ulice

R

 

 

an..65

 

d

Hišna številka

O

 

 

an..11

 

e

Poštna številka

R

 

 

an..10

 

f

Mesto

R

 

 

an..50

 

g

NAD_LNG

R

 

Navedite oznako jezika s seznama oznak 1 v Prilogi II k Uredbi (ES) št. 684/2009 za opredelitev jezika, ki se uporablja v tej skupini podatkov

a2

 

h

Številka EORI

C

„O“, če je <Oznaka vrste namembnega kraja> „namembni kraj – izvoz“

Sicer se ne uporablja

Navedite številko EORI osebe, ki je odgovorna za vložitev izvozne deklaracije, kot je določeno v členu 21(5) Direktive 2008/118/ES

Možne oznake vrste namembnega kraja so:

1

=

trošarinsko skladišče (točka (i) člena 17(1)(a) Direktive 2008/118/ES)

2

=

registrirani prejemnik (točka (ii) člena 17(1)(a) Direktive 2008/118/ES)

3

=

začasni registrirani prejemnik (točka (ii) člena 17(1)(a) in člen 19(3) Direktive 2008/118/ES)

4

=

neposredna dobava (člen 17(2) Direktive 2008/118/ES)

5

=

oproščeni prejemnik (točka (iv) člena 17(1)(a) Direktive 2008/118/ES)

6

=

izvoz (točka (iii) člena 17(1)(a) Direktive 2008/118/ES)

8

=

neznan namembni kraj (neznan prejemnik; člen 22 Direktive 2008/118/ES)

an..17

14.6

ANALIZA

C

Prisotna mora biti vsaj ena podatkovnih skupin <ANALIZA> ali <Podatkovni niz ANALIZE>

 

 

 

a

Datum analize

R

 

 

date

 

b

Globalna pojasnitev

O

 

 

an..350

 

c

Globalna pojasnitev_LNG

C

„R“, če je uporabljeno ustrezno besedilno polje

Sicer se ne uporablja

Navedite oznako jezika s seznama oznak 1 v Prilogi II k Uredbi (ES) št. 684/2009 za opredelitev jezika, ki se uporablja v tej skupini podatkov

a2

14.7

Podatkovni niz ANALIZE

C

Prisotna mora biti vsaj ena podatkovnih skupin <ANALIZA> ali <Podatkovni niz ANALIZE>

 

999x

 

a

Enotna referenca zapisa v podatkovnem nizu

R

 

<Enotna referenca zapisa v podatkovnem nizu> se nanaša na podatkovni niz s tem povezanega e-AD IN mora biti enotna v sporočilu.

n..3

 

b

Oznaka trošarinskega izdelka

R

 

(glej seznam oznak 11 v Prilogi II k Uredbi (ES) št. 684/2009)

an4

 

c

Pojasnitev

O

 

 

an..350

 

d

Pojasnitev_LNG

C

„R“, če je uporabljeno ustrezno besedilno polje

Sicer se ne uporablja

Navedite oznako jezika s seznama oznak 1 v Prilogi II k Uredbi (ES) št. 684/2009 za opredelitev jezika, ki se uporablja v tej skupini podatkov

a2

 

e

Dejanska količina

O

 

 

n..15,3

15

Vsi opomniki za gibanje trošarinskega blaga

O

 

 

99x

15.1

ATRIBUTI

R

 

 

 

 

a

Vrsta sporočila

R

 

Možne vrednosti so:

1

=

opomnik ob izteku časa za spremembo namembnega kraja (ali razdelitev)

2

=

opomnik ob izteku časa za predložitev poročila o prejemu/izvozu

3

=

opomnik ob izteku časa za predložitev informacij o namembnem kraju (člen 22(1) Direktive 2008/118/ES)

n1

 

b

Datum in čas izdaje opomnika

R

 

 

dateTime

 

c

Datum in čas roka

R

 

 

dateTime

 

d

Informacije v opomniku

O

 

 

an..350

 

e

Informacije v opomniku_LNG

C

„R“, če je uporabljeno ustrezno besedilno polje

Sicer se ne uporablja

Navedite oznako jezika s seznama oznak 1 v Prilogi II k Uredbi (ES) št. 684/2009 za opredelitev jezika, ki se uporablja v tej skupini podatkov

a2

15.2

GIBANJE TROŠARINSKEGA BLAGA e-AD

R

 

 

 

 

a

ARC

R

 

(glej seznam oznak 2 v Prilogi II k Uredbi (ES) št. 684/2009)

an21

 

b

Zaporedna številka

R

 

 

n..2

Tabela 4

Splošni zahtevek

(iz člena 5)

A

B

C

D

E

F

G

1

ATRIBUTI

R

 

 

 

 

a

Vrsta zahtevka

R

 

Možne vrednosti so:

1

=

(rezervirano)

2

=

zahtevek za referenčne podatke

3

=

zahtevek za seznam trošarinskih uradov

4

=

(rezervirano)

5

=

zahtevek za ponovno sinhronizacijo evidence gospodarskih subjektov

6

=

zahtevek za seznam e-AD

7

=

zahtevek za statistiko SEED

n1

 

b

Ime sporočila zahtevka

C

„R“, če je <Vrsta zahtevka> „2“

Sicer se ne uporablja

(glej Vrsta zahtevka v polju 1a)

Možne vrednosti so:

‘C_COD_DAT’= skupni seznam oznak

‘C_PAR_DAT’= skupni parametri sistema

„ALL“= za celotno strukturo

a..9

 

c

Urad prosilec

R

 

Obstoječ identifikator <Referenčna številka urada> v nizu <URAD>

an8

 

d

Identifikator korelacije zahtevka

C

„R“, če je <Vrsta zahtevka> „2“, „5“, „6“ ali „7“

Sicer se ne uporablja

(glej Vrsta zahtevka v polju 1a)

Vrednost <Identifikator korelacije zahtevka> je edinstvena za vsako državo članico

an..44

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

ZAHTEVEK ZA SEZNAM E-AD

C

„R“, če je <Vrsta zahtevka> „6“

Sicer se ne uporablja

(glej Vrsta zahtevka v polju 1a)

 

 

 

a

Oznaka države članice

R

 

(glej seznam oznak 3 v Prilogi II k Uredbi (ES) št. 684/2009)

a2

2.1

KRITERIJ RA_PRIMARNO

R

 

 

99x

 

a

Oznaka vrste primarnega kriterija

R

 

Možne vrednosti so:

1

=

ARC

2

=

blagovna znamka proizvoda

3

=

kategorije trošarinskih izdelkov gibanja

4

=

(rezervirano)

5

=

(rezervirano)

6

=

(rezervirano)

7

=

(rezervirano)

8

=

mesto prejemnika

9

=

mesto pošiljatelja

10

=

mesto izdajatelja zavarovanja

11

=

(rezervirano)

12

=

mesto dobave

13

=

mesto odpremnega trošarinskega skladišča

14

=

mesto prevoznika

15

=

oznaka KN proizvoda

16

=

datum računa

17

=

trošarinska številka prejemnika

18

=

trošarinska številka pošiljatelja

19

=

trošarinska številka izdajatelja zavarovanja

20

=

(rezervirano)

21

=

(rezervirano)

22

=

trošarinska številka namembnega trošarinskega skladišča

23

=

trošarinska številka odpremnega trošarinskega skladišča

24

=

(rezervirano)

25

=

oznaka trošarinskega izdelka

26

=

čas poti

27

=

namembna država članica

28

=

odpremna država članica

29

=

ime prejemnika

30

=

ime pošiljatelja

31

=

ime izdajatelja zavarovanja

32

=

(rezervirano)

33

=

ime mesta dobave

34

=

ime odpremnega trošarinskega skladišča

35

=

ime prevoznika

36

=

številka računa

37

=

poštna številka prejemnika

38

=

poštna številka pošiljatelja

39

=

poštna številka izdajatelja zavarovanja

40

=

(rezervirano)

41

=

poštna številka kraja dobave

42

=

poštna številka odpremnega trošarinskega skladišča

43

=

poštna številka prevoznika

44

=

količina blaga (v podatkovnem nizu e-AD)

45

=

lokalna referenčna številka, tj. serijska številka, ki jo dodeli pošiljatelj

46

=

vrsta prevoza

47

=

(rezervirano)

48

=

(rezervirano)

49

=

številka za DDV prejemnika

50

=

(rezervirano)

51

=

številka za DDV prevoznika

52

=

sprememba namembnega kraja (zaporedna številka 2)

n..2

2.1.1

VREDNOST RA_PRIMARNO

O

 

 

99x

 

a

Vrednost

R

 

 

an..255

3

ZAHTEVEK_STA

C

„R“, če je <Vrsta zahtevka> „8“

Sicer se ne uporablja

(glej Vrsta zahtevka v polju 1a)

 

 

 

a

Vrsta statističnih podatkov

R

 

Možne vrednosti so:

1

=

aktivni in neaktivni gospodarski subjekti

2

=

predvidena prenehanja veljavnosti

3

=

gospodarski subjekti po vrsti in trošarinska skladišča

4

=

trošarinska dejavnost

5

=

spremembe trošarinskih dovoljenj

n1

3.1

Oznaka SEZNAM DRŽAV ČLANIC

R

 

 

99x

 

a

Oznaka države članice

R

 

(glej seznam oznak 3 v Prilogi II k Uredbi (ES) št. 684/2009)

a2

4

OBDOBJE_STA

C

„R“, če je <Vrsta zahtevka> „7“

Sicer se ne uporablja

(glej Vrsta zahtevka v polju 1a)

 

 

 

a

Leto

R

 

Vrednost podatkovnega elementa mora biti večja od nič

n4

 

b

Semester

C

Za 4b, c in d:

Naslednja tri podatkovna polja so neobvezna in izključujoča:

<Semester>

<Četrtletje>

<Mesec>

tj. če je podano eno izmed teh podatkovnih polj, se drugi dve podatkovni polji ne uporabljata.

Možni vrednosti sta:

1

=

prvi semester

2

=

drugi semester

n1

 

c

Četrtletje

C

Možne vrednosti so:

1

=

prvo četrtletje

2

=

drugo četrtletje

3

=

tretje četrtletje

4

=

četrto četrtletje

n1

 

d

Mesec

C

Možne vrednosti so:

1

=

januar

2

=

februar

3

=

marec

4

=

april

5

=

maj

6

=

junij

7

=

julij

8

=

avgust

9

=

september

10

=

oktober

11

=

november

12

=

december

n..2

5

ZAHTEVEK_REF

C

„R“, če je <Vrsta zahtevka> „2“

Sicer se ne uporablja

(glej Vrsta zahtevka v polju 1a)

 

 

 

a

Zastavica skupnih meril za oceno tveganja

O

 

Možne vrednosti so:

0

=

ne ali ne drži

1

=

da ali drži

n1

5.1

Oznaka SEZNAM OZNAK

O

 

 

99x

 

a

Zahtevan seznam oznak

O

 

Možne vrednosti so:

1

=

merske enote

2

=

vrste dogodkov

3

=

vrste dokazov

4

=

(rezervirano)

5

=

(rezervirano)

6

=

oznake jezikov

7

=

države članice

8

=

oznake držav

9

=

oznake za embalažo

10

=

razlogi za nezadovoljiv prejem ali poročilo o kontroli

11

=

razlogi za prekinitev

12

=

(rezervirano)

13

=

načini prevoza

14

=

prevozne enote

15

=

vinorodne cone

16

=

oznake dejavnosti v zvezi z grozdjem in vinom

17

=

kategorije trošarinskih izdelkov

18

=

trošarinski izdelki

19

=

oznake KN

20

=

korespondenčna oznaka KN – trošarinski izdelek

21

=

razlogi za preklic

22

=

razlogi za opozorilo ali zavrnitev e-AD

23

=

pojasnitve zamude

24

=

(rezervirano)

25

=

osebe, ki pošljejo poročilo o dogodku

26

=

razlogi za zavrnitev zahtevka za zgodovino

27

=

razlogi za zapoznel rezultat

28

=

ukrepi upravnega sodelovanja

29

=

razlogi za zahtevek za upravno sodelovanje

30

=

(rezervirano)

31

=

(rezervirano)

32

=

(rezervirano)

33

=

(rezervirano)

34

=

razlogi, zakaj ukrep upravnega sodelovanja ni mogoč

35

=

(rezervirano)

36

=

(rezervirano)

n..2

Tabela 5

Seznam e-AD zaradi splošne poizvedbe

(iz člena 5)

A

B

C

D

E

F

G

1

ATRIBUTI

R

 

 

 

 

a

Urad prosilec

R

 

(glej seznam oznak 5 v Prilogi II k Uredbi (ES) št. 684/2009)

an8

 

b

Identifikator korelacije zahtevka

R

 

Za vsako državo članico je vrednost <Identifikator korelacije zahtevka>, dodeljena seznamu e-AD, edinstvena.

an..44

2

ELEMENT SEZNAMA E-AD

O

 

 

99x

 

a

Datum odpreme

R

 

 

date

2.1

GIBANJE TROŠARINSKEGA BLAGA

R

 

 

 

 

a

ARC

R

 

(glej seznam oznak 2 v Prilogi II k Uredbi (ES) št. 684/2009)

an21

 

b

Datum in čas potrditve e-AD

R

 

 

dateTime

 

c

Zaporedna številka

R

 

Vrednost podatkovnega elementa mora biti večja od nič

n..2

2.2

GOSPODARSKI SUBJEKT pošiljatelj

R

 

 

 

 

a

Trošarinska številka gospodarskega subjekta

R

 

Za GOSPODARSKI SUBJEKT pošiljatelj

Obstoječ identifikator <Trošarinska številka gospodarskega subjekta> v nizu <DOVOLJENJE GOSPODARSKEGA SUBJEKTA>

<Oznaka vrste subjekta> vrednosti <GOSPODARSKI SUBJEKT>, na katero se sklicuje, mora biti:

„imetnik trošarinskega skladišča“ ALI

„registrirani pošiljatelj“

(glej seznam oznak 1 v Prilogi II k Uredbi (EU) št. 612/2013)

an13

 

b

Ime gospodarskega subjekta

R

 

 

an..182

2.3

GOSPODARSKI SUBJEKT kraj odpreme

C

ČE je <E-AD. Oznaka vrste porekla> „poreklo – trošarinsko skladišče“,

POTEM velja:

<GOSPODARSKI SUBJEKT kraj odpreme> je „R“

<URAD odpreme – uvoz> se ne uporablja

SICER velja:

<GOSPODARSKI SUBJEKT kraj odpreme> se ne uporablja

<URAD odpreme – uvoz> je „R“

 

 

 

a

Sklic trošarinskega skladišča

R

 

Za GOSPODARSKI SUBJEKT kraj odpreme

Obstoječ identifikator <Sklic trošarinskega skladišča> (trošarinska številka v SEED).

(glej seznam oznak 1 v Prilogi II k Uredbi (EU) št. 612/2013)

an13

 

b

Ime gospodarskega subjekta

O

 

 

an..182

2.4

URAD odpreme – uvoz

C

ČE je <E-AD. Oznaka vrste porekla> „poreklo – trošarinsko skladišče“,

POTEM velja:

<GOSPODARSKI SUBJEKT kraj odpreme> je „R“

<URAD odpreme – uvoz> se ne uporablja

SICER velja:

<GOSPODARSKI SUBJEKT kraj odpreme> se ne uporablja

<URAD odpreme – uvoz> je „R“

 

 

 

a

Urad prosilec

R

 

(glej seznam oznak 5 v Prilogi II k Uredbi (ES) št. 684/2009)

an8

2.5

GOSPODARSKI SUBJEKT prejemnik

R

 

 

 

 

a

Identifikacija gospodarskega subjekta

C

ČE je <Oznaka vrste namembnega kraja>:

„namembni kraj – trošarinsko skladišče“

„namembni kraj – registrirani prejemnik“

„namembni kraj – začasni registrirani prejemnik“

„namembni kraj – neposredna dobava“,

POTEM velja: <GOSPODARSKI SUBJEKT prejemnik. Identifikacija gospodarskega subjekta> je „R“

SICER velja:

ČE je <Oznaka vrste namembnega kraja>:

„namembni kraj – izvoz“,

POTEM velja: <GOSPODARSKI SUBJEKT prejemnik. Identifikacija gospodarskega subjekta> je „O“

SICER velja: <GOSPODARSKI SUBJEKT prejemnik. Identifikacija gospodarskega subjekta> se ne uporablja

Možne vrednosti <Identifikacija gospodarskega subjekta> so opisane v spodnji tabeli:

Oznaka vrste namembnega kraja

GOSPODARSKI SUBJEKT PREJEMNIK. Identifikacija gospodarskega subjekta

GOSPODARSKI SUBJEKT kraj dobave. Identifikacija gospodarskega subjekta

1 –

namembni kraj – trošarinsko skladišče

trošarinska številka (25)

sklic trošarinskega skladišča (trošarinska številka) (29)

2 –

namembni kraj – registrirani prejemnik

trošarinska številka (26)

kakršna koli identifikacija (30)

3 –

namembni kraj – začasni registrirani prejemnik

sklic začasnega dovoljenja (28)

kakršna koli identifikacija (30)

4 –

namembni kraj – neposredna dobava

trošarinska številka (27)

(se ne uporablja)

5 –

namembni kraj – oproščeni prejemnik

(se ne uporablja)

kakršna koli identifikacija (30)

6 –

namembni kraj – izvoz

številka za DDV (neobvezno)

(skupina podatkov <GOSPODARSKI SUBJEKT kraj dobave> ne obstaja)

8 –

neznan namembni kraj

(se ne uporablja)

(se ne uporablja)

(po potrebi glej seznama oznak 1 in 2 v Prilogi II k Uredbi (EU) št. 612/2013)

Možne oznake vrste namembnega kraja so:

1

=

trošarinsko skladišče (točka (i) člena 17(1)(a) Direktive 2008/118/ES)

2

=

registrirani prejemnik (točka (ii) člena 17(1)(a) Direktive 2008/118/ES)

3

=

začasni registrirani prejemnik (točka (ii) člena 17(1)(a) in člen 19(3) Direktive 2008/118/ES)

4

=

neposredna dobava (člen 17(2) Direktive 2008/118/ES)

5

=

oproščeni prejemnik (točka (iv) člena 17(1)(a) Direktive 2008/118/ES)

6

=

izvoz (točka (iii) člena 17(1)(a) Direktive 2008/118/ES)

8

=

neznan namembni kraj (neznan prejemnik; člen 22 Direktive 2008/118/ES)

an..16

 

b

Ime gospodarskega subjekta

R

 

 

an..182

 

c

Številka EORI

C

„O“, če je <Oznaka vrste namembnega kraja> „namembni kraj – izvoz“

Sicer se ne uporablja

Navedite številko EORI osebe, ki je odgovorna za vložitev izvozne deklaracije, kot je določeno v členu 21(5) Direktive 2008/118/ES

Možne oznake vrste namembnega kraja so:

1

=

trošarinsko skladišče (točka (i) člena 17(1)(a) Direktive 2008/118/ES)

2

=

registrirani prejemnik (točka (ii) člena 17(1)(a) Direktive 2008/118/ES)

3

=

začasni registrirani prejemnik (točka (ii) člena 17(1)(a) in člen 19(3) Direktive 2008/118/ES)

4

=

neposredna dobava (člen 17(2) Direktive 2008/118/ES)

5

=

oproščeni prejemnik (točka (iv) člena 17(1)(a) Direktive 2008/118/ES)

6

=

izvoz (točka (iii) člena 17(1)(a) Direktive 2008/118/ES)

8

=

neznan namembni kraj (neznan prejemnik; člen 22 Direktive 2008/118/ES)

an..17

2.6

GOSPODARSKI SUBJEKT kraj dobave

C

Možnosti skupin podatkov<GOSPODARSKI SUBJEKT kraj dobave> in <URAD kraj dobave – carina> so opisane v tabeli spodaj glede na oznako vrste namembnega kraja:

Oznaka vrste namembnega kraja

<GOSPODARSKI SUBJEKT kraj dobave>

<URAD kraj dobave – carina>

1 –

namembni kraj – trošarinsko skladišče

„R“

se ne uporablja

2 –

namembni kraj – registrirani prejemnik

„O“

se ne uporablja

3 –

namembni kraj – začasni registrirani prejemnik

„O“

se ne uporablja

4 –

namembni kraj – neposredna dobava

„R“

se ne uporablja

5 –

namembni kraj – oproščeni prejemnik

„O“

se ne uporablja

6 –

namembni kraj – izvoz

se ne uporablja

„R“

8 –

neznan namembni kraj (neznan prejemnik)

se ne uporablja

se ne uporablja

 

 

 

a

Identifikacija gospodarskega subjekta

C

ČE je <Oznaka vrste namembnega kraja> „namembni kraj – trošarinsko skladišče“,

POTEM velja: <GOSPODARSKI SUBJEKT kraj dobave. Identifikacija gospodarskega subjekta> je „R“

SICER velja:

ČE je <Oznaka vrste namembnega kraja> „namembni kraj – neposredna dobava“,

POTEM velja: <GOSPODARSKI SUBJEKT kraj dobave. Identifikacija gospodarskega subjekta> se ne uporablja

SICER velja: <GOSPODARSKI SUBJEKT kraj dobave. Identifikacija gospodarskega subjekta> je „O“

Možne vrednosti <Identifikacija gospodarskega subjekta> so opisane v spodnji tabeli:

Oznaka vrste namembnega kraja

GOSPODARSKI SUBJEKT PREJEMNIK. Identifikacija gospodarskega subjekta

GOSPODARSKI SUBJEKT kraj dobave. Identifikacija gospodarskega subjekta

1 –

namembni kraj – trošarinsko skladišče

trošarinska številka (31)

sklic trošarinskega skladišča (trošarinska številka) (35)

2 –

namembni kraj – registrirani prejemnik

trošarinska številka (32)

kakršna koli identifikacija (36)

3 –

namembni kraj – začasni registrirani prejemnik

sklic začasnega dovoljenja (34)

kakršna koli identifikacija (36)

4 –

namembni kraj – neposredna dobava

trošarinska številka (33)

(se ne uporablja)

5 –

namembni kraj – oproščeni prejemnik

(se ne uporablja)

kakršna koli identifikacija (36)

6 –

namembni kraj – izvoz

številka za DDV (neobvezno)

(skupina podatkov <GOSPODARSKI SUBJEKT kraj dobave> ne obstaja)

(po potrebi glej seznam oznak 1 v Prilogi II k Uredbi (EU) št. 612/2013)

Možne oznake vrste namembnega kraja so:

1

=

trošarinsko skladišče (točka (i) člena 17(1)(a) Direktive 2008/118/ES)

2

=

registrirani prejemnik (točka (ii) člena 17(1)(a) Direktive 2008/118/ES)

3

=

začasni registrirani prejemnik (točka (ii) člena 17(1)(a) in člen 19(3) Direktive 2008/118/ES)

4

=

neposredna dobava (člen 17(2) Direktive 2008/118/ES)

5

=

oproščeni prejemnik (točka (iv) člena 17(1)(a) Direktive 2008/118/ES)

6

=

izvoz (točka (iii) člena 17(1)(a) Direktive 2008/118/ES)

8

=

neznan namembni kraj (neznan prejemnik; člen 22 Direktive 2008/118/ES)

an..16

 

b

Ime gospodarskega subjekta

C

ČE je <Oznaka vrste namembnega kraja> „namembni kraj – neposredna dobava“,

POTEM velja: <Ime gospodarskega subjekta> je „O“

SICER velja: <Ime gospodarskega subjekta> je „R“

 

an..182

2.7

URAD kraj dobave – carina

C

Možnosti skupin podatkov<GOSPODARSKI SUBJEKT kraj dobave> in <URAD kraj dobave – carina> so opisane v tabeli spodaj glede na oznako vrste namembnega kraja:

Oznaka vrste namembnega kraja

<GOSPODARSKI SUBJEKT kraj dobave>

<URAD kraj dobave – carina>

1 –

namembni kraj – trošarinsko skladišče

„R“

se ne uporablja

2 –

namembni kraj – registrirani prejemnik

„O“

se ne uporablja

3 –

namembni kraj – začasni registrirani prejemnik

„O“

se ne uporablja

4 –

namembni kraj – neposredna dobava

„R“

se ne uporablja

5 –

namembni kraj – oproščeni prejemnik

„O“

se ne uporablja

6 –

namembni kraj – izvoz

se ne uporablja

„R“

8 –

neznan namembni kraj (neznan prejemnik)

se ne uporablja

se ne uporablja

 

 

 

a

Referenčna številka urada

R

 

(glej seznam oznak 5 v Prilogi II k Uredbi (ES) št. 684/2009)

an8

2.8

Oznaka KATEGORIJE TROŠARINSKIH IZDELKOV

R

 

 

9x

 

a

Oznaka kategorije trošarinskega izdelka

R

 

(glej seznam oznak 3 v Prilogi II k Uredbi (EU) št. 612/2013)

a1

2.9

GOSPODARSKI SUBJEKT urejevalec prevoza

C

ČE je <Glava E-AD. Ureditev prevoza> (IE801) (ali<Glava E-AD. Ureditev prevoza> (IE815)) „pošiljatelj“ ali „prejemnik“,

POTEM velja: <GOSPODARSKI SUBJEKT urejevalec prevoza> se ne uporablja

SICER velja: <GOSPODARSKI SUBJEKT urejevalec prevoza> je „R“

 

 

 

a

Številka za DDV

O

 

 

an..14