EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 21990A0714(01)

Sporazum o ustanovitvi skupnega sklada za proizvode

OJ L 182, 14.7.1990, p. 2–31 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 11 Volume 016 P. 8 - OP_DATPRO
Special edition in Swedish: Chapter 11 Volume 016 P. 8 - OP_DATPRO
Special edition in Czech: Chapter 11 Volume 017 P. 114 - 144
Special edition in Estonian: Chapter 11 Volume 017 P. 114 - 144
Special edition in Latvian: Chapter 11 Volume 017 P. 114 - 144
Special edition in Lithuanian: Chapter 11 Volume 017 P. 114 - 144
Special edition in Hungarian Chapter 11 Volume 017 P. 114 - 144
Special edition in Maltese: Chapter 11 Volume 017 P. 114 - 144
Special edition in Polish: Chapter 11 Volume 017 P. 114 - 144
Special edition in Slovak: Chapter 11 Volume 017 P. 114 - 144
Special edition in Slovene: Chapter 11 Volume 017 P. 114 - 144
Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 006 P. 58 - 88
Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 006 P. 58 - 88
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 103 P. 12 - 41

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/1990/373/oj

Related Council decision

21990A0714(01)Uradni list L 182 , 14/07/1990 str. 0002 - 0031
finska posebna izdaja: poglavje 11 zvezek 16 str. 0008
švedska posebna izdaja: poglavje 11 zvezek 16 str. 0008


Sporazum o ustanovitvi skupnega sklada za proizvode

PREAMBULA

POGODBENICE SO SE

ODLOČENE, da pospešujejo gospodarsko sodelovanje in razumevanje med vsemi državami, zlasti med razvitimi državami in državami v razvoju, na temelju načel pravičnosti in suverene enakosti, in da s tem prispevajo k vzpostavitvi novega mednarodnega gospodarskega reda;

OB PRIZNAVANJU potrebe po izboljšanih oblikah mednarodnega sodelovanja na področju proizvodov, kot bistvenega pogoja za vzpostavitev novega mednarodnega gospodarskega reda, namenjenega pospeševanju gospodarskega in družbenega razvoja, zlasti v državah v razvoju;

V ŽELJI, da bi pospeševale globalne ukrepe za izboljšanje tržnih struktur v mednarodni trgovini s proizvodi, ki so v interesu držav v razvoju;

OB SKLICEVANJU na resolucijo 93 (IV) o integriranem programu za proizvode, ki je bila sprejeta na četrti seji Konference Združenih narodov za trgovino in razvoj (v nadaljnjem besedilu UNCTAD);

SPORAZUMELE, da ustanovijo Skupni sklad za proizvode, ki deluje v skladu z naslednjimi določbami:

POGLAVJE I

OPREDELITVE

Člen 1

Opredelitve

V tem sporazumu:

1. "Sklad" pomeni Skupni sklad za proizvode, ustanovljen s tem sporazumom.

2. "Mednarodni sporazum ali dogovor o proizvodih" (v nadaljnjem besedilu mednarodni sporazum ICA) pomeni kateri koli medvladni sporazum ali dogovor o pospeševanju mednarodnega sodelovanja pri proizvodih, katerega pogodbenice so proizvajalke in porabnice, ki pokrivajo večji del svetovne trgovine z zadevnimi proizvodi.

3. "Mednarodna organizacija za proizvode" (v nadaljnjem besedilu mednarodna organizacija ICO) pomeni organizacijo, ki je ustanovljena z mednarodnim sporazumom ICA za izvajanje določb mednarodnega sporazuma ICA.

4. "Pridružena mednarodna organizacija ICO" pomeni mednarodno organizacijo ICO, ki se pridruži Skladu na podlagi člena 7.

5. "Pridružitveni sporazum" pomeni sporazum, sklenjen med mednarodno organizacijo ICO in Skladom na podlagi člena 7.

6. "Najvišje finančne zahteve" (v nadaljnjem besedilu NFZ) pomenijo največje zneske skladov, ki jih lahko pridružena mednarodna organizacija ICO dobi ali si jih izposodi iz Sklada in se določijo v skladu s členom 17(8).

7. "Mednarodni organ za proizvode" (v nadaljnjem besedilu mednarodni organ za proizvode) pomeni telo, imenovano v skladu s členom 7(9).

8. "Obračunska enota" pomeni obračunsko enoto Sklada, kakor je opredeljena v skladu s členom 8(1).

9. "Zamenljive valute" pomenijo:

(a) nemško marko, francoski frank, japonski jen, funt šterling, ameriški dolar in vsako drugo valuto, ki jo mednarodne denarne organizacije občasno opredelijo kot valuto, ki se v praksi veliko uporablja za plačevanje v mednarodnih transakcijah in se z njimi veliko trguje na glavnih borznih trgih, in

(b) katero koli drugo valuto, ki je splošno na voljo in se učinkovito uporablja in jo določi izvršilni odbor s kvalificirano večino, ko dobi odobritev države, katere valuto Sklad predlaga za tako določitev.

Svet guvernerjev določi pristojno mednarodno denarno organizacijo pod (a) zgoraj in s kvalificirano večino sprejme pravila in predpise v zvezi z določitvijo valut pod (b) zgoraj v skladu s prevladujočo mednarodno denarno prakso. Izvršilni odbor lahko s kvalificirano večino umakne valute s seznama zamenljivih valut.

10. "Neposredno prispevani kapital" pomeni kapital, ki je podrobno opredeljen v členu 9(1)(a) in (4).

11. "Vplačane delnice" pomenijo deleže neposredno prispevanega kapitala, opredeljenega v členu 9(2)(a) in členu 10(2).

12. "Plačljive delnice" pomenijo deleže naposredno prispevanega kapitala, opredeljenega v členu 9(2)(b) in členu 10(2)(b).

13. "Jamstveni kapital" pomeni kapital, ki ga Skladu na podlagi člena 14(4) priskrbijo članice Sklada, ki sodelujejo v pridruženi mednarodni organizaciji ICO,

14. "Garancije" pomenijo garancije, ki jih Skladu na podlagi člena 14(5) zagotavljajo udeleženke pridružene mednarodne organizacije, ki niso članice Sklada.

15. "Lastniški certifikati" pomenijo lastniške certifikate, skladiščnice ali druge dokumente o lastništvu, ki dokazujejo lastništvo blagovnih rezerv.

16. "Skupna volilna pravica" pomeni vsoto glasov, ki jih imajo vse članice Sklada.

17. "Navadna večina" pomeni več kakor polovico vseh oddanih glasov.

18. "Kvalificirana večina" pomeni najmanj dve tretjini vseh oddanih glasov.

19. "Višja kvalificirana večina" pomeni najmanj tri četrtine vseh oddanih glasov.

20. "Oddani glasovi" pomenijo glasove za ali proti.

POGLAVJE II

CILJI IN FUNKCIJE

Člen 2

Cilji

Cilji Sklada so:

(a) služiti kot ključni instrument pri doseganju dogovorjenih ciljev integriranega programa za proizvode, zajetih v resoluciji 93 (IV) UNCTAD;

(b) lajšati sklepanje in delovanje mednarodnih sporazumov ICA, zlasti o proizvodih, ki so v posebnem interesu držav v razvoju.

Člen 3

Funkcije

Sklad pri izpolnjevanju svojih ciljev izvaja naslednje naslednje funkcije:

(a) preko svojega tu opredeljenega prvega računa prispeva k financiranju mednarodnih skupnih zalog in mednarodno usklajenih državnih rezerv, vse znotraj okvira mednarodnih sporazumov ICA;

(b) preko svojega drugega računa financira ukrepe na področju proizvodov, ki niso tu opredeljene zaloge;

(c) preko svojega drugega računa pospešuje usklajevanje in posvetovanje glede ukrepov na področju proizvodov, ki niso zaloge, in njihovo financiranje, da bi zagotavljal osredotočenost na proizvode.

POGLAVJE III

ČLANSTVO

Člen 4

Upravičenost

Članstvo v Skladu je na voljo:

(a) vsem državam članicam Združenih narodov ali katere koli njene specializirane agencije ali Mednarodne agencije za atomsko energijo in

(b) vsaki medvladni organizaciji za regionalno gospodarsko združevanje, ki izvaja pristojnosti na področjih dejavnosti Sklada. Od teh medvladnih organizacij se ne zahteva, da prevzamejo kakršno koli finančno obveznost do Sklada; in nimajo glasov.

Člen 5

Članice

Članice Sklada (v nadaljnjem besedilu članice) so:

(a) tiste države, ki ratificirajo, sprejmejo ali odobrijo ta sporazum v skladu s členom 54;

(b) tiste države, ki pristopijo k temu sporazumu v skladu s členom 56;

(c) tiste medvladne organizacije iz člena 4(b), ki ratificirajo, sprejmejo ali odobrijo ta sporazum v skladu s členom 54;

(d) tiste medvladne organizacije iz člena 4(b), ki pristopijo k temu sporazumu v skladu s členom 56.

Člen 6

Omejitev odgovornosti

Nobena članica ni zaradi svojega članstva odgovorna za dejanja ali obveznosti Sklada.

POGLAVJE IV

POVEZANOST MEDNARODNIH ORGANIZACIJ ICO IN MEDNARODNIH ORGANOV ZA PROIZVODE S SKLADOM

Člen 7

Povezanost mednarodnih organizacij ICO in mednarodnih organov za proizvode s Skladom

1. Zmogljivosti prvega računa Sklada uporabljajo samo mednarodne organizacije ICO, ustanovljene za izvajanje določb mednarodnih sporazumov ICA, ki zagotavljajo bodisi mednarodne skupne zaloge bodisi mednarodno usklajene državne rezerve in so sklenile pridružitveni sporazum. Pridružitveni sporazum je v skladu s pogoji tega sporazuma in vsemi pravili in predpisi, ki jih sprejme svet guvernerjev.

2. Mednarodna organizacija ICO, ustanovljena za izvajanje določb mednarodnega sporazuma ICA, ki zagotavlja mednarodne skupne zaloge, se lahko pridruži Skladu za namene prvega računa, pod pogojem, da je mednarodni sporazum ICA sklenjen s pogajanji ali ponovnimi pogajanji in je skladen z načelom skupnega financiranja skupnih zalog s strani vključenih proizvajalcev in porabnikov. Za namene tega sporazuma so mednarodni sporazumi ICA, ki se financirajo iz dajatev, upravičeni do pridružitve k Skladu.

3. Direktor predloži predlagani pridružitveni sporazum izvršilnemu odboru in s priporočilom odbora svetu guvernerjev v odobritev s kvalificirano večino.

4. Vsaka institucija pri izvajanju določb pridružitvenega sporazuma med Skladom in pridruženo mednarodno organizacijo ICO upošteva avtonomijo druge. Pridružitveni sporazum podrobno opredeli medsebojne pravice in obveznosti Sklada in pridruženih mednarodnih organizacij ICO, pod pogoji, skladnimi z ustreznimi določbami tega sporazuma.

5. Pridružena mednarodna organizacija ICO ima pravico do izposoje iz Sklada preko njegovega prvega računa brez poseganja v njeno upravičenost, da pridobi financiranje iz drugega računa, pod pogojem, da so pridružena mednarodna organizacija ICO in njene udeleženke izpolnili in redno izpolnjujejo svoje obveznosti do Sklada.

6. Pridružitveni sporazum predvideva poravnavo računov med pridruženo mednarodno organizacijo ICO in Skladom pred morebitno obnovitvijo pridružitvenega sporazuma.

7. Pridružena mednarodna organizacija ICO lahko, če tako predvideva pridružitveni sporazum in s soglasjem predhodne pridružene mednarodne organizacije ICO, ki je pokrivala isti proizvod, nasledi pravice in obveznosti predhodne pridružene mednarodne organizacije ICO.

8. Sklad ne posega neposredno na trge proizvodov. Vendar lahko Sklad odproda blagovne rezerve samo na podlagi člena 17(15) do (17).

9. Za namen drugega računa izvršilni odbor občasno imenuje ustrezne organe za proizvode, vključno z mednarodnimi organizacijami ICO, ne glede na to, ali so pridružene mednarodne organizacije ICO ali ne, za mednarodne organe za proizvode, pod pogojem, da izpolnjujejo merila, navedena v Programu C.

POGLAVJE V

KAPITAL IN DRUGA SREDSTVA

Člen 8

Obračunska enota in valute

1. Obračunska enota Sklada je opredeljena v Programu F.

2. Sklad izvaja in vodi svoje finančne transakcije v zamenljivih valutah. Če ni drugače določeno v členu 16(5)(b), nobena članica ne vzdržuje in ne uvaja omejitev Skladu glede imetja, uporabe ali zamenjave zamenljivih valut iz naslova:

(a) plačila vpisov delnic neposredno prispevanega kapitala;

(b) vplačila jamstvenega kapitala, gotovine namesto jamstvenega kapitala, garancij ali gotovinskih depozitov, ki izhajajo iz pridružitve mednarodnih organizacij ICO k Skladu;

(c) vplačila prostovoljnih prispevkov;

(d) posojil;

(e) odprodaje zaseženih zalog na podlagi člena 17(15) do (17);

(f) vplačila glavnice, prihodkov, obresti ali drugih stroškov v zvezi s posojili ali naložbami iz katerega koli sklada iz tega odstavka na račun.

3. Izvršilni odbor določi metodo vrednotenja zamenljive valute v obračunski enoti v skladu s prevladujočo mednarodno denarno prakso.

Člen 9

Viri kapitala

1. Kapital Sklada sestavljata:

(a) neposredno prispevani kapital, ki se razdeli na 47000 delnic, ki jih izda Sklad po nominalni vrednosti 7566,47145 obračunskih enot in v skupni vrednosti 355624158 obračunskih enot in

(b) jamstveni kapital dan neposredno Skladu v skladu s členom 14(4).

2. Delnice, ki jih izda Sklad, se razdelijo v:

(a) 37000 vplačanih delnic in

(b) 10000 plačljivih delnic.

3. Delnice neposredno prispevanega kapitala so na voljo za vpis samo članicam v skladu z določbami člena 10.

4. Delnice neposredno prispevanega kapitala:

(a) svet guvernerjev po potrebi poveča po pristopu katere koli države na podlagi člena 56;

(b) lahko svet guvernerjev poveča v skladu s členom 12;

(c) se povečajo za znesek, potreben na podlagi člena 17(14).

5. Če da svet guvernerjev na voljo za vpis nevpisane delnice neposredno prispevanega kapitala na podlagi člena 12(3) ali poveča delnice neposredno prispevanega kapitala na podlagi odstavka 4(b) ali 4(c) tega člena, ima vsaka članica pravico, da vpiše te delnice, vendar se tega od nje ne zahteva.

Člen 10

Vpis delnic

1. Vsaka članica iz člena 5(a) vpiše, kot je določeno v Programu A:

(a) 100 vplačanih delnic in

(b) vse dodatne vplačane in plačljive delnice.

2. Vsaka članica iz člena 5(b) vpiše:

(a) 100 vplačanih delnic in

(b) vse dodatne vplačane in plačljive delnice, ki jih določi svet guvernerjev s kvalificirano večino na način, skladen z razdelitvijo delnic v Programu A in v skladu s pogoji, dogovorjenimi na podlagi člena 56.

3. Vsaka članica lahko razporedi na drugi račun del svojega vpisa na podlagi odstavka 1(a) tega člena z namenom skupne prostovoljne razporeditve najmanj 52965300 obračunskih enot na drugi račun.

4. Delnic neposredno prispevanega kapitala članice na noben način ne zastavijo ali obremenijo in so prenosljive le na Sklad.

Člen 11

Plačilo delnic

1. Plačilo delnic neposredno prispevanega kapitala, ki ga vpiše vsaka članica, se izvede:

(a) v kateri koli zamenljivi valuti po menjalnem tečaju med to zamenljivo valuto in obračunsko enoto na dan plačila ali

(b) v zamenljivi valuti, ki jo izbere ta članica v času deponiranja svoje listine o ratifikaciji, sprejetju ali odobritvi, in po menjalnem tečaju med to zamenljivo valuto in obračunsko enoto na datum tega sporazuma. Svet guvernerjev sprejme pravila in predpise o plačilu vpisov v zamenljivih valutah v primeru določitve dodatnih zamenljivih valut ali odstranitve zamenljive valute s seznama zamenljivih valut v skladu s členom 1(9).

V času deponiranja svoje listine o ratifikaciji, sprejetju ali odobritvi vsaka članica izbere enega od zgornjih postopkov, ki ga uporabi za vsa taka plačila.

2. Pri opravljanju pregleda v skladu s členom 12(2) svet guvernerjev pregleda delovanje načina plačila iz odstavka 1 tega člena glede na nihanja menjalnih tečajev in ob upoštevanju razvoja prakse mednarodnih posojilnih institucij odloči z višjo kvalificirano večino o morebitnih spremembah načina plačila vpisov vseh dodatnih delnic neposredno prispevanega kapitala, ki so naknadno izdane v skladu s členom 12(3).

3. Vsaka članica iz člena 5(a):

(a) plača 30 odstotkov svojega celotnega vpisa vplačanih delnic v 60 dneh po začetku veljavnosti tega sporazuma ali v 30 dneh po datumu deponiranja svoje listine o ratifikaciji, sprejetju ali odobritvi, kar je pozneje;

(b) eno leto po plačilu, predvidenem v pododstavku (a) zgoraj, plača 20 odstotkov svojega celotnega vpisa vplačanih delnic in deponira v Skladu nepreklicne, neprenosljive, brezobrestne zadolžnice v znesku 10 odstotkov svojega celotnega vpisa vplačanih delnic. Te zadolžnice se unovčijo če in ko odloči izvršilni odbor;

(c) dve leti po plačilu, predvidenem v pododstavku (a) zgoraj, deponira v Skladu nepreklicne, neprenosljive, brezobrestne zadolžnice v znesku 40 odstotkov svojega celotnega vpisa vplačanih delnic.

Te zadolžnice se unovčijo če in ko odloči izvršilni odbor s kvalificirano večino ob ustreznem upoštevanju operativnih potreb Sklada, le da se zadolžnice za delnice, razporejene na drugi račun, unovčijo če in ko odloči izvršilni odbor.

4. Znesek vpisa vsake članice za plačljive delnice je predmet poziva Sklada za vplačilo le v primeru, predvidenem v členu 17(12).

5. Pozivi za vplačilo delnic neposredno prispevanega kapitala se opravijo v sorazmerju z vsemi članicami glede na to, kateri razred ali razredi delnic so pozvani, če ni drugače določeno v odstavku 3(c) tega člena.

6. Posebni režimi za plačilo vpisa delnic neposredno prispevanega kapitala najmanj razvitih držav so določeni v Programu B.

7. Vpis delnic neposredno prispevanega kapitala lahko, če je primerno, plačajo ustrezne agencije zadevnih članic.

Člen 12

Ustreznost vpisa delnic neposredno prispevanega kapitala

1. V primeru, da 18 mesecev po začetku veljavnosti tega sporazuma vpis delnic neposredno prispevanega kapitala ne dosega zneska, navedenega v členu 9(1)(a), svet guvernerjev čim prej pregleda ustreznost vpisov.

2. Svet guvernerjev v časovnih presledkih, ki se mu zdijo primerni, nadalje pregleduje ustreznost neposredno prispevanega kapitala, ki je na voljo na prvem računu. Prvi tak pregled se opravi najpozneje ob koncu tretjega leta po začetku veljavnosti tega sporazuma.

3. Na podlagi pregleda iz odstavka 1 ali 2 tega člena se lahko svet guvernerjev odloči, da da na voljo za vpis nevpisane delnice ali da izda dodatne delnice neposredno prispevanega kapitala na podlagi ocene, ki jo določi svet guvernerjev.

4. Sklepi sveta guvernerjev na podlagi tega člena se sprejemajo z višjo kvalificirano večino.

Člen 13

Prostovoljni prispevki

1. Sklad lahko sprejme prostovoljne prispevke članic in druga sredstva. Taki prispevki se plačajo v zamenljivih valutah.

2. Cilj začetnih prostovoljnih prispevkov za uporabo na drugem računu je 211861200 obračunskih enot poleg razporeditve, opravljene v skladu s členom 10(3).

3. (a) Svet guvernerjev pregleda ustreznost sredstev na drugem računu najpozneje do konca tretjega leta po začetku veljavnosti tega sporazuma. Glede na dejavnosti drugega računa lahko svet guvernerjev po potrebi opravi tak pregled tudi v drugem času.

(b) Glede na kateri koli tak pregled se lahko svet guvernerjev odloči, da dopolni sredstva drugega računa in sklene potrebne dogovore. Vsaka taka dopolnitev je za članice prostovoljna in v skladu s tem sporazumom.

4. Uporaba prostovoljnih prispevkov s strani Sklada je brez omejitev, razen določitve vlagatelja glede uporabe na prvem ali drugem računu.

Člen 14

Sredstva, ki izhajajo iz pridružitve mednarodnih organizacij ICO k Skladu

A. Gotovinski depoziti

1. Po pridružitvi mednarodne organizacije ICO k Skladu, pridružena mednarodna organizacija ICO, če ni drugače določeno v odstavku 2 tega člena, položi v Sklad v gotovini v zamenljivih valutah in za račun te pridružene mednarodne organizacije ICO eno tretjino svojih najvišjih finančnih zahtev. Taki pologi se izvedejo v celoti ali v obrokih, kakor se dogovorita pridružena mednarodna organizacija ICO in Sklad ob upoštevanju vseh ustreznih dejavnikov, vključno z likvidnostnim položajem Sklada, potrebo po doseganju čim večjih finančnih koristi, ki naj bi izhajale iz razpoložljivosti gotovinskih depozitov pridruženih mednarodnih organizacij ICO in sposobnosti zadevne pridružene mednarodne organizacije ICO, da zbere gotovino, potrebno za izpolnitev obveznosti pologa.

2. Pridružena mednarodna organizacija ICO, ki ima v času pridružitve k Skladu zaloge, lahko izpolni celotno ali del svoje obveznosti pologa na podlagi odstavka 1 tega člena z zastavo ali odstopom ali prenosom lastniških certifikatov enake vrednosti v hrambo Skladu.

3. Pridružena mednarodna organizacija ICO lahko poleg depozitov na podlagi odstavka 1 tega člena po medsebojno sprejemljivih pogojih položi v Sklad morebitne gotovinske presežke.

B. Jamstveni kapital in garancije

4. Po pridružitvi mednarodne organizacije ICO k Skladu članice, ki sodelujejo v tej pridruženi mednarodni organizaciji ICO, zagotovijo jamstveni kapital neposredno Skladu na podlagi, ki jo določi pridružena mednarodna organizacija ICO in je sprejemljiva za Sklad. Skupna vrednost jamstvenega kapitala in vseh garancij ali gotovine, danih na podlagi odstavka 5 tega člena, je enaka dvema tretjinama najvišjih finančnih zahtev te pridružene mednarodne organizacije za ICO, če ni drugače določeno v odstavku 7 tega člena. Jamstveni kapital lahko, če je to primerno, zagotovijo ustrezne agencije zadevnih članic na način, ki je sprejemljiv za Sklad.

5. Če udeleženke pridružene mednarodne organizacije ICO niso članice, ta pridružena mednarodna organizacija ICO položi v Sklad poleg gotovine iz odstavka 1 tega člena še gotovino v znesku jamstvenega kapitala, ki bi ga dale te udeleženke, če bi bile članice; razen če svet guvernerjev z višjo kvalificirano večino dovoli, da pridružena mednarodna organizacija ICO uredi bodisi da dodatni jamstveni kapital v enakem znesku zagotovijo članice, ki sodelujejo v tej pridruženi mednarodni organizaciji ICO, bodisi da garancije v enakem znesku zagotovijo udeleženke te pridružene mednarodne organizacije ICO, ki niso članice. Take garancije vsebujejo finančne obveznosti, primerljive z obveznostmi iz jamstvenega kapitala in imajo obliko, ki je zadovoljiva za Sklad.

6. Jamstveni kapital in garancije so predmet poziva Sklada le v skladu s členom 17(11) do (13). Plačilo jamstvenega kapitala in garancij se izvede v zamenljivih valutah.

7. Če pridružena mednarodna organizacija ICO izpolnjuje svoje obveznosti pologa v obrokih na podlagi odstavka 1 tega člena, ta pridružena mednarodna organizacija ICO in njene udeleženke po plačilu vsakega obroka zagotovijo, če je to primerno, jamstveni kapital, gotovino ali garancije v skladu z odstavkom 5 tega člena, ki skupno znaša dvakratni znesek tega obroka.

C. Lastniški certifikati

8. Pridružena mednarodna organizacija ICO zastavi ali odstopi ali prenese v hrambo Skladu vse lastniške certifikate za proizvode, kupljene s prihodkom od črpanj gotovinskih depozitov, opravljenih na podlagi odstavka 1 tega člena, ali s sredstvi posojil, dobljenih od Sklada, kot jamstvo za plačilo obveznosti pridružene mednarodne organizacije za ICO do Sklada. Sklad odproda zaloge le v skladu s členom 17(15) do (17). Po prodaji proizvodov, razvidnih iz teh lastniških certifikatov, pridružena mednarodna organizacija ICO uporabi prihodek iz take prodaje najprej za odplačilo dolgovanega zneska za katero koli posojilo pridruženi mednarodni organizaciji ICO iz Sklada in potem za poravnavo svoje obveznosti gotovinskega depozita v skladu z odstavkom 1 tega člena.

9. Vsi lastniški certifikati, zastavljeni ali odstopljeni ali prenešeni v hrambo Skladu, se vrednotijo za namene odstavka 2 tega člena na podlagi, opredeljeni v pravilih in predpisih, ki jih sprejme svet guvernerjev.

Člen 15

Posojila

Sklad si lahko izposoja v skladu s členom 16(5)(a), pod pogojem, da celotni neplačani znesek posojil Sklada za poslovanje njegovega prvega računa nikoli ne preseže skupnega zneska:

(a) nepozvanega dela plačljivih delnic;

(b) nepozvanega jamstvenega kapitala in garancij udeleženk v pridruženih mednarodnih organizacijah ICO na podlagi člena 14(4) do (7) in

(c) posebne rezerve, oblikovane na podlagi člena 16(4).

POGLAVJE VI

POSLOVANJE

Člen 16

Splošne določbe

A. Uporaba sredstev

1. Sredstva in zmogljivosti Sklada se uporabljajo izključno za doseganje njegovih ciljev in izpolnitev njegovih funkcij.

B. Dva računa

2. Sklad vzpostavi in vzdržuje svoja sredstva na dveh ločenih računih: na prvem računu sredstva, predvidena v členu 17(1), ki prispevajo k financiranju zalog proizvodov in na drugem računu sredstva, predvidena v členu 18(1), za financiranje ukrepov na področju proizvodov, ki niso zaloge, brez ogrožanja celovite enotnosti Sklada. Ta razmejitev računov se prikaže v računovodskih izkazih Sklada.

3. Sredstva na vsakem računa se vodijo, uporabljajo, namenjajo, vlagajo in drugače odvajajo povsem ločeno od sredstev na drugem računu. Sredstev na enem računu ne bremenijo izgube na drugem računu in se ne uporabljajo za poravnavo obveznosti, ki izhajajo iz poslovanja ali drugih dejavnosti drugega računa.

C. Posebne rezerve

4. Svet guvernerjev oblikuje iz zaslužka prvega računa brez upravnih stroškov posebne rezerve, ki ne presegajo 10 % neposredno prispevanega kapitala, razporejenega na prvi račun, za poravnavo obveznosti iz naslova posojil prvega računa, kakor je predvideno v členu 17 (12). Ne glede na določbe odstavkov 2 in 3 tega člena svet guvernerjev odloči z višjo kvalificirano večino, kako razpolagati s čistimi zaslužki, ki niso razporejeni v posebne rezerve.

D. Splošna pooblastila

5. Poleg pooblastil, določenih drugje v tem sporazumu, lahko Sklad v zvezi s svojim poslovanjem izvaja naslednja pooblastila ob upoštevanju in v skladu s splošnimi operativnimi načeli in pogoji tega sporazuma:

(a) si izposoja od članic, mednarodnih finančnih institucij in za poslovanje prvega računa na kapitalskih trgih v skladu z zakonodajo države, v kateri dobi posojilo, pod pogojem, da Sklad dobi dovoljenje te države in vsake države, v valuti katere je denominirano posojilo;

(b) vlaga sredstva, vedno kadar niso potrebna za njegovo poslovanje, v finančne instrumente, ki jih določi Sklad v skladu z zakonodajo države, na ozemlju katere se vlaga;

(c) izvaja druga pooblastila, ki so potrebna v podporo njegovim ciljem in funkcijam in za izvajanje določb tega sporazuma.

E. Splošna operativna načela

6. Sklad posluje v skladu z določbami tega sporazuma in vsemi pravili in predpisi, ki jih sprejme svet guvernerjev na podlagi člena 20(6).

7. Sklad sklene dogovore za zagotovitev, da se sredstva katerega koli posojila ali pomoči, ki jo da ali v kateri sodeluje Sklad, uporabijo samo za namene, za katere je bilo dano posojilo ali pomoč.

8. Vsaka garancija, ki jo izda Sklad, ima na sprednji strani vidno navedbo, da ni obveznost nobene članice, če ni to izrecno navedeno na garanciji.

9. Sklad si prizadeva ohraniti primerno diverzifikacijo svojih naložb.

10. Svet guvernerjev sprejme primerna pravila in predpise za nabavo blaga in storitev iz sredstev Sklada. Ta pravila in predpisi se praviloma ujemajo z načeli javnega zbiranja ponudb med dobavitelji na ozemljih članic in dajo ustrezno prednost strokovnjakom, tehnikom in dobaviteljem iz držav članic Sklada v razvoju.

11. Sklad vzpostavi tesne delovne odnose z mednarodnimi in regionalnimi finančnimi institucijami in lahko, če je to izvedljivo, vzpostavi take odnose z državnimi subjekti članic, javnimi ali zasebnimi, ki se ukvarjajo z naložbami razvojnih skladov v ukrepe za razvoj proizvodov. Sklad lahko sodeluje s temi institucijami s sofinanciranjem.

12. Sklad lahko pri svojem poslovanju in v okviru svoje pristojnosti sodeluje z mednarodnimi organi za proizvode in pridruženimi mednarodnimi organizacijami ICO pri varovanju interesov držav uvoznic v razvoju, če so te države prizadete zaradi ukrepov integriranega programa za proizvode.

13. Sklad posluje varno in skrbno, sprejema ukrepe, ki se mu zdijo potrebni za ohranjanje in zaščito njegovih sredstev, in se ne vključuje v valutne špekulacije.

Člen 17

Prvi račun

A. Sredstva

1. Sredstva na prvem računu sestavljajo:

(a) vpisi delnic neposredno prispevanega kapitala članic, razen tistega dela njihovih vpisov, ki se razporedi na drugi račun v skladu s členom 10(3);

(b) gotovinski depoziti pridruženih mednarodnih organizacij ICO na podlagi člena 14(1) do (3);

(c) jamstveni kapital, gotovina namesto jamstvenega kapitala in garancije, ki jih zagotovijo udeleženke pridruženih mednarodnih organizacij ICO na podlagi člena 14(4) do (7);

(d) prostovoljni prispevki, razporejeni na prvi račun;

(e) sredstva posojil na podlagi člena 15;

(f) čisti zaslužki, ki lahko nastanejo iz poslovanja na prvem računu;

(g) posebne rezerve iz člena 16(4);

(h) lastniški certifikati pridruženih mednarodnih organizacij ICO na podlagi člena 14(8) in (9),

B. Načela poslovanja prvega računa

2. Izvršilni odbor odobri pogoje posojilnih dogovorov za poslovanje prvega računa.

3. Neposredno prispevani kapital, razporejen na prvi račun, se uporabi:

(a) za izboljšanje kreditne sposobnosti Sklada glede poslovanja njegovega prvega računa;

(b) kot obratna sredstva za poravnavo kratkoročnih likvidnostnih potreb prvega računa in

(c) za zagotovitev prihodkov za pokrivanje upravnih stroškov Sklada.

4. Sklad zaračuna obresti za posojila, dana pridruženim mednarodnim organizacijam ICO, po stopnjah, ki so tako nizke, da so v skladu z njegovo zmožnostjo pridobitve financ in potrebo, da pokrije svoje stroške izposoje za sredstva, posojena tem pridruženim mednarodnim organizacijam ICO.

5. Sklad plača obresti za vsa druga gotovinska stanja pridruženih mednarodnih organizacij ICO po ustreznih stopnjah, ki so v skladu z donosom finančnih naložb in ob upoštevanju stopnje, ki se zaračuna za posojila pridruženim mednarodnim organizacijam ICO, in stroškov posojil za poslovanje prvega računa.

6. Svet guvernerjev sprejme pravila in predpise o določitvi operativnih načel, v okviru katerih določi obrestne mere, ki se zaračunajo in plačajo v skladu z odstavkoma 4 in 5 tega člena. Pri tem se svet guvernerjev ravna po potrebi po ohranjanju finančne sposobnosti preživetja Sklada in upošteva načelo nediskriminacijske obravnave pridruženih mednarodnih organizacij ICO.

C. Najvišje finančne zahteve

7. Pridružitveni sporazum podrobno določi najvišje finančne zahteve pridružene mednarodne organizacije ICO in ukrepe, ki jih je treba sprejeti v primeru spremembe njenih najvišjih finančnih zahtev.

8. Najvišje finančne zahteve pridružene mednarodne organizacije ICO vključujejo pridobitev stroška zalog, ki se določi tako, da se odobrena količina njenih zalog, kakor so opredeljene v pridružitvenem sporazumu, pomnoži z ustrezno nabavno ceno, kot jo določi ta pridružena mednarodna organizacija ICO. Poleg tega lahko pridružena mednarodna organizacija ICO vključi v svoje najvišje finančne zahteve posebej navedene prevozne stroške brez zaračunanih obresti za posojila v znesku, ki ne presega 20 % pridobljenih stroškov.

D. Obveznosti pridruženih mednarodnih organizacij ICO in njihovih udeleženk do Sklada

9. Pridružitveni sporazum med drugim zagotavlja:

(a) način, kako pridružena mednarodna organizacija ICO in njene udeleženke prevzamejo obveznosti do Sklada, opredeljene v členu 14, glede pologov jamstvenega kapitala, gotovine namesto jamstvenega kapitala in garancij ter lastniških certifikatov;

(b) da si pridružena mednarodna organizacija ICO ne izposoja od katere koli tretje stranke za svoje akcije s skupnimi zalogami, razen če pridružena mednarodna organizacija ICO in Sklad dosežeta medsebojni sporazum z izvršilnim odborom;

(c) da je pridružena mednarodna organizacija ICO vedno odgovorna Skladu za vzdrževanje in ohranjanje zalog, za katere je zastavila ali odstopila ali prenesla v hrambo Skladu lastniške certifikate, in da ima ustrezno zavarovanje in primerno jamstvo ter druge dogovore v zvezi z imetjem in ravnanjem s temi zalogami;

(d) da pridružena mednarodna organizacija ICO sklene ustrezne kreditne dogovore s Skladom, ki določajo pogoje katerega koli posojila Sklada tej pridruženi mednarodni organizaciji ICO, vključno z dogovori o poplačilu glavnice in plačilu obresti;

(e) da pridružena mednarodna organizacija ICO, če je to primerno, redno obvešča Sklad o pogojih in razvoju na trgu proizvodov, na katerem je udeležena pridružena mednarodna organizacija ICO.

E. Obveznosti Sklada do pridruženih mednarodnih organizacij ICO

10. Pridružitveni sporazum med drugim zagotavlja tudi:

(a) da Sklad, ob upoštevanju določb odstavka 11(a) tega člena, na zahtevo pridružene mednarodne organizacije ICO, zagotovi celotno ali delno črpanje zneskov, deponiranih na podlagi člena 14(1) in (2);

(b) da Sklad daje posojila pridruženi mednarodni organizaciji ICO v skupnem znesku glavnice, ki ne presega vsote nepozvanega jamstvenega kapitala, gotovine namesto jamstvenega kapitala in garancij, ki jih zagotovijo udeleženke v pridruženi mednarodni organizaciji ICO na podlagi svoje udeležbe v tej pridruženi mednarodni organizaciji ICO na podlagi člena 14(4) do (7);

(c) da se črpanje in posojila vsake pridružene mednarodne organizacije ICO na podlagi pododstavkov (a) in (b) zgoraj uporabijo samo za poravnavo stroškov zalog, vključenih v najvišje finančne zahteve v skladu z odstavkom 8 tega člena. Za poravnavo prevoznih stroškov se uporabijo samo zneski, vključeni v najvišje finančne zahteve vsake pridružene mednarodne organizacije ICO, v skladu z odstavkom 8 tega člena;

(d) da da Sklad, če ni drugače določeno v odstavku 11(c) tega člena, lastniške certifikate takoj na razpolago pridruženi mednarodni organizaciji ICO za uporabo pri njeni prodaji skupnih zalog;

(e) da Sklad spoštuje zaupnost informacij, ki jih priskrbi pridružena mednarodna organizacija ICO.

F. Zamuda plačila pridruženih mednarodnih organizacij ICO

11. V primeru neizogibne zamude plačila pridružene mednarodne organizacije ICO pri katerem koli posojilu iz Sklada, se Sklad posvetuje s to pridruženo mednarodno organizacijo ICO o ukrepih, s katerimi bi se izognil taki zamudi plačila. Da bi poravnal zamujeno plačilo pridružene mednarodne organizacije ICO, Sklad uporabi za zamujeni znesek naslednja sredstva v naslednjem vrstnem redu:

(a) gotovino dolžne pridružene mednarodne organizacije ICO, ki jo ima v Skladu;

(b) prihodke iz proporcionalnih pozivov za vplačilo jamstvenega kapitala in garancij, ki jih zagotavljajo udeleženke dolžne pridružene mednarodne organizacije ICO na podlagi svoje udeležbe v tej pridruženi mednarodni organizaciji ICO;

(c) ob upoštevanju odstavka 15 tega člena, vsak lastniški certifikat, zastavljen, odstopljen ali prenešen v hrambo Skladu s strani dolžne pridružene mednarodne organizacije ICO.

G. Obveznosti iz posojil prvega računa

12. V primeru, da Sklad ne more drugače izpolniti svojih obveznosti v zvezi s posojili prvega računa, poravna te obveznosti iz naslednjih virov v naslednjem vrstnem redu; pod pogojem, da je Sklad, če pridružena mednarodna organizacija ICO ne izpolni svojih obveznosti do Sklada, že do največje možne mere uporabil sredstva, navedena v odstavku 11 tega člena:

(a) posebnih rezerv;

(b) prihodka iz vpisov vplačanih delnic, razporejenih na prvi račun;

(c) prihodka iz vpisov plačljivih delnic;

(d) prihodka iz proporcionalnih pozivov za plačilo jamstvenega kapitala in garancij, ki jih zagotavljajo udeleženke dolžne pridružene mednarodne organizacije ICO na podlagi svoje udeležbe v drugih pridruženih mednarodnih organizacijah ICO.

Plačila, ki jih izvedejo udeleženke pridruženih mednarodnih organizacij ICO v skladu z (d) zgoraj, Sklad takoj, ko je to mogoče, poplača iz sredstev, predvidenih v skladu z odstavki 11, 15, 16 in 17 tega člena; vsa sredstva, ki ostanejo po takem poplačilu, se uporabijo v obratnem vrstnem redu za obnovo sredstev iz (a), (b) in (c) zgoraj,

13. Sklad uporabi prihodek iz proporcionalnih pozivov za plačilo jamstvenega kapitala in garancij za poravnavo svojih obveznosti iz naslova zamude plačila pridružene mednarodne organizacije ICO po uporabi virov, naštetih v odstavku 12(a), (b) in (c) tega člena.

14. Da bi lahko Sklad poravnal obveznosti, ki ostanejo odprte po uporabi sredstev, navedenih v odstavkih 12 in 13 tega člena, se delnice neposredno prispevanega kapitala povečajo za znesek, ki je potreben za poravnavo teh obveznosti, in skliče izredna seja sveta guvernerjev, da določi načine tega povečanja.

H. Odprodaja zaseženih zalog s strani Sklada

15. Sklad ima pravico, da odproda blagovne rezerve, zasežene pridruženi mednarodni organizaciji ICO na podlagi odstavka 11 tega člena, pod pogojem, da se Sklad skuša izogniti prisilni razprodaji zaseženih zalog z odložitvijo prodaje v obsegu, ki je v skladu s potrebo po preprečitvi zamude plačila lastnih obveznosti Sklada.

16. Izvršilni odbor v primernih časovnih presledkih pregleduje odprodaje zalog, ki jih Sklad uporabi v skladu z odstavkom 11(c) tega člena, v posvetovanju z zadevno pridruženo mednarodno organizacijo ICO in se s kvalificirano večino odloči o odložitvi teh odprodaj.

17. Prihodek iz odprodaj teh zalog se najprej uporabi za poravnavo obveznosti Sklada, nastalih iz posojil njenega prvega računa v zvezi z zadevno pridruženo mednarodno organizacijo ICO in nato v obratnem vrstnem redu za obnovo sredstev, naštetih v odstavku 12 tega člena.

Člen 18

Drugi račun

A. Sredstva

1. Sredstva na drugem računu sestavljajo:

(a) del neposredno prispevanega kapitala, razporejenega na drugi račun v skladu s členom 10(3);

(b) prostovoljni prispevki na drugi račun;

(c) čisti prihodki, ki se lahko občasno natečejo na drugi račun;

(d) posojila;

(e) vsa druga sredstva, dana na razpolago, prejeta ali pridobljena s strani Sklada za poslovanje njegovega drugega računa na podlagi tega sporazuma.

B. Finančne omejitve za drugi račun

2. Skupni znesek danih posojil in nepovratnih sredstev ter udeležb Sklada preko poslovanja njegovega drugega računa ne presega skupnega zneska sredstev na drugem računu.

C. Načela poslovanja drugega računa

3. Sklad lahko dodeljuje ali sodeluje pri posojilih in nepovratnih sredstvih za financiranje ukrepov na področju proizvodov, ki niso zaloge, iz sredstev drugega računa, razen za del neposredno prispevanega kapitala, razporejenega na drugi račun, ob upoštevanju določb tega sporazuma in zlasti naslednjih pogojev:

(a) ukrepi so ukrepi za razvoj proizvodov, namenjeni izboljšanju strukturnih pogojev na trgih in povečanju dolgoročne konkurenčnosti in možnosti določenih proizvodov. Taki ukrepi vključujejo razvoj in raziskave, izboljšanje produktivnosti, trženje in ukrepe, namenjene pomoči, praviloma s skupnim financiranjem ali preko tehnične pomoči, navpični diverzifikaciji, uporabljeni bodisi samostojno, kot v primeru pokvarljivih proizvodov ali drugih proizvodov, pri katerih problemov ni mogoče ustrezno rešiti z zalogami, bodisi dodatno in v podporo dejavnostim ustvarjanja zalog;

(b) ukrepe skupno sponzorirajo in spremljajo proizvajalci in potrošniki v okviru mednarodnega organa za proizvode;

(c) poslovanje Sklada na drugem računu ima lahko obliko posojil in nepovratnih sredstev mednarodnemu organu za proizvode ali njegovi agenciji ali članici ali članicam, ki jih določi mednarodni organ za proizvode, po pogojih, ki jih določi kot primerne izvršilni odbor ob upoštevanju gospodarskega stanja mednarodnega organa za proizvode ali zadevne članice ali članic in narave ter pogojev predlaganih dejavnosti. Taka posojila lahko krije vlada ali drug primeren garant iz mednarodnega organa za proizvode ali članica ali članice, ki jih določi mednarodni organ za proizvode;

(d) mednarodni organ za proizvode, ki sponzorira projekt, ki naj bi ga financiral Sklad preko svojega drugega računa, predloži Skladu podroben pisni predlog z navedbo namena, trajanja, lokacije in stroškov projekta in agencije, odgovorne za njegovo izvedbo;

(e) preden je dano posojilo ali nepovratna sredstva, direktor predstavi izvršilnemu odboru podrobno ocenitev predloga skupaj s priporočili in nasvetom posvetovalnega odbora, če je to primerno, v skladu s členom 25(2). Sklepe v zvezi z izbiro in odobritvijo predlogov sprejme izvršilni odbor s kvalificirano večino v skladu s tem sporazumom in vsemi pravili in predpisi o poslovanju Sklada, sprejetimi v ta namen;

(f) za ocenitev predlogov projektov, predlaganih za financiranje, Sklad praviloma uporablja storitve mednarodnih ali regionalnih institucij in lahko, če je primerno, uporabi storitve drugih pristojnih agencij in svetovalcev, specializiranih za to področje. Sklad lahko takim institucijam zaupa upravljanje posojil ali nepovratnih sredstev in nadzor izvajanja projektov, ki jih financira. Te institucije, agencije in svetovalci so izbrani v skladu s pravili in predpisi, ki jih sprejme svet guvernerjev;

(g) pri dodeljevanju ali sodelovanju pri posojilih, Sklad ustrezno upošteva pričakovanja, da sta posojilojemalec in garant sposobna poravnati obveznosti do Sklada v zvezi s temi transakcijami;

(h) Sklad sklene sporazum z mednarodnim organom za proizvode, njegovo agencijo, zadevno članico ali članicami, ki opredeljuje zneske, pogoje za posojilo ali nepovratna sredstva in med drugim predvideva morebitne vladne ali druge ustrezne garancije v skladu s tem sporazumom in vsemi pravili in predpisi, ki jih določi Sklad;

(i) sredstva, ki se zagotovijo na podlagi katere koli finančne operacije, so dana na voljo prejemniku le za poravnavo dejansko nastalih izdatkov v zvezi s projektom;

(j) Sklad ne refinancira projektov, ki so se na začetku financirali iz drugih virov;

(k) posojila se vračajo v valuti ali valutah, v katerih so bila dobljena;

(l) Sklad se skuša čim bolj izogniti podvajanju dejavnosti njegovega drugega računa z obstoječimi mednarodnimi in regionalnimi finančnimi institucijami, vendar lahko sodeluje s temi institucijami s sofinanciranjem;

(m) pri določanju prednostnega vrstnega reda za uporabo sredstev drugega računa daje Sklad ustrezen poudarek proizvodom, ki so v interesu najmanj razvitih držav v razvoju;

(n) pri obravnavi projektov za drugi račun se ustrezno upoštevajo proizvodi, ki so v interesu držav v razvoju, zlasti majhnih proizvajalcev izvoznikov;

(o) Sklad ustrezno upošteva, da ni zaželena uporaba nesorazmernega zneska sredstev njegovega drugega računa v korist katerega koli določenega proizvoda.

D. Posojila za drugi račun

4. Posojila Sklada za drugi račun na podlagi člena 16(5)(a) so v skladu s pravili in predpisi, ki jih sprejme svet guvernerjev, in v skladu z naslednjim:

(a) za taka posojila veljajo ugodni pogoji, ki se določijo v pravilih in predpisih, ki jih sprejme Sklad, sredstva iz njih pa se ne posojajo naprej pod pogoji, ki so ugodnejši od tistih, po katerih so bila pridobljena;

(b) za računovodske namene se sredstva posojil položijo na kreditni konto, na katerem se sredstva vodijo, uporabljajo, namenjajo, vlagajo in drugače odvajajo povsem ločeno od drugih sredstev Sklada, vključno z drugimi sredstvi na drugem računu.

(c) drugih sredstev Sklada, vključno z drugimi sredstvi na drugem računu, ne bremenijo izgube tega kreditnega konta in se ne uporabljajo za poravnavo njegovih obveznosti iz poslovanja ali drugih dejavnosti;

(d) posojila za drugi račun odobrava izvršilni odbor.

POGLAVJE VII

ORGANIZACIJA IN UPRAVLJANJE

Člen 19

Struktura Sklada

Sklad ima svet guvernerjev, izvršilni odbor, direktorja in osebje, ki je potrebno za izvajanje njegovih funkcij.

Člen 20

Svet guvernerjev

1. Vse pristojnosti Sklada ima svet guvernerjev.

2. Vsaka članica imenuje enega guvernerja in enega namestnika, ki sta člana sveta guvernerjev v zadovoljstvo članice, ki ju imenuje. Namestnik se lahko udeležuje sej, vendar lahko voli le v odsotnosti svojega pooblastitelja.

3. Svet guvernerjev lahko prenese na izvršilni odbor pooblastilo za izvajanje vseh pristojnosti sveta guvernerjev, razen pristojnosti:

(a) določitve temeljne politike Sklada,

(b) dogovarjanja o pogojih za pristop k temu sporazumu v skladu s členom 56,

(c) začasne izključitve članice,

(d) povečanja ali zmanjšanja delnic neposredno prispevanega kapitala,

(e) sprejemanja sprememb tega sporazuma,

(f) prenehanja poslovanja Sklada in razdelitve premoženja Sklada v skladu s poglavjem IX,

(g) imenovanja direktorja,

(h) odločanja o ugovorih članic na sklepe izvršilnega odbora o razlagi ali uporabi tega sporazuma,

(i) sprejemanja revidiranega letnega računovodskega izkaza Sklada,

(j) sprejemanja sklepov na podlagi člena 16(4) v zvezi s čistimi zaslužki po rezervaciji za posebne rezerve,

(k) sprejemanja predlaganih pridružitvenih sporazumov,

(l) sprejemanja predlaganih sporazumov z drugimi mednarodnimi organizacijami v skladu s členom 29(1) in (2),

(m) odločanja o dopolnitvah drugega računa v skladu s členom 13.

4. Svet guvernerjev ima letno sejo in toliko posebnih sej, kot se odloči ali jih zahteva 15 guvernerjev, ki imajo eno četrtino skupne volilne pravice, ali jih zahteva izvršilni odbor.

5. Sklepčnost katere koli seje sveta guvernerjev je dosežena z večino guvernerjev, ki imajo najmanj dve tretjini skupne volilne pravice.

6. Svet guvernerjev z višjo kvalificirano večino postavi pravila in predpise, skladne s tem sporazumom, ki se mu zdijo primerni za vodenje poslov Sklada.

7. Guvernerji in namestniki so člani kot taki brez nadomestila iz Sklada, razen če se svet guvernerjev s kvalificirano večino odloči, da jim plača razumne dnevnice in potne stroške za udeležbo na sejah.

8. Na vsaki letni seji svet guvernerjev izmed guvernerjev izvoli predsednika. Predsednik ima mandat do izvolitve svojega naslednika. Ponovno je lahko izvoljen za en zaporedni mandat.

Člen 21

Glasovanje v svetu guvernerjev

1. Glasovi v svetu guvernerjev so razporejeni med države članice v skladu s Programom D.

2. Sklepi sveta guvernerjev se vedno, kadar je to mogoče, sprejemajo brez glasovanja.

3. Če ni v tem sporazumu določeno drugače, se svet guvernerjev o vseh zadevah odloča z navadno večino.

4. Svet guvernerjev lahko s pravili in predpisi določi postopek, po katerem lahko izvršilni odbor pridobi glas sveta o posebnih vprašanjih brez sklicevanja seje sveta.

Člen 22

Izvršilni odbor

1. Izvršilni odbor je odgovoren za vodenje poslovanja Sklada in o tem poroča svetu guvernerjev. V ta namen izvršilni odbor uresničuje pooblastila, ki so mu dodeljena drugje v tem sporazumu ali jih nanj prenese svet guvernerjev. Pri izvajanju vseh prenešenih pooblastil izvršilni odbor sprejema sklepe na isti ravni večine, kot bi se uporabljala, če bi ta pooblastila obdržal svet guvernerjev.

2. Svet guvernerjev izvoli 28 izvršnih direktorjev in po enega namestnika vsakega izvršnega direktorja na način, ki je določen v Programu E.

3. Vsak izvršni direktor in namestnik se izvolita za dveletni mandat in sta lahko ponovno izvoljena. Mandat opravljata do izvolitve naslednikov. Namestnik se lahko udeležuje sej, vendar lahko voli le v odsotnosti svojega pooblastitelja.

4. Izvršilni odbor deluje na sedežu Sklada in se sestaja tako pogosto, kot to zahteva poslovanje Sklada.

5. (a) Izvršni direktorji in njihovi namestniki opravljajo delo brez nagrade Sklada. Sklad pa jim seveda lahko plača razumne dnevnice in potne stroške za udeležbo na sejah.

(b) Ne glede na pododstavek (a) zgoraj prejemajo izvršni direktorji in njihovi namestniki od Sklada osebni prejemek, če svet guvernerjev odloči s kvalificirano večino, da se redno zaposlijo.

6. Sklepčnost katere koli seje izvršilnega odbora je dosežena z večino izvršnih direktorjev, ki imajo najmanj dve tretjini skupne volilne pravice.

7. Izvršilni odbor lahko povabi izvršne vodje pridruženih mednarodnih organizacij ICO in mednarodnih organov za proizvode, da brez glasovanja sodelujejo v razpravah izvršilnega odbora.

8. Izvršilni odbor povabi generalnega sekretarja Unctada, da se udeležuje sej izvršilnega odbora kot opazovalec.

9. Izvršilni odbor lahko povabi predstavnike drugih zainteresiranih mednarodnih organov, da se udeležujejo sej kot opazovalci.

Člen 23

Glasovanje v izvršilnem odboru

1. Vsak izvršni direktor je upravičen, da glasuje s takim število glasov, kot pripada članicam, ki jih zastopa. Teh glasov ni treba oddati kot enoto.

2. Sklepi izvršilnega odbora se vedno, kadar je to mogoče, sprejemajo brez glasovanja.

3. Če ni drugače določeno v tem sporazumu, se izvršilni odbor o vseh zadevah odloča z navadno večino.

Člen 24

Direktor in osebje

1. Svet guvernerjev s kvalificirano večino imenuje direktorja. Če je imenovani v času imenovanja guverner ali izvršni direktor ali namestnik, pred prevzemom dolžnosti direktorja odstopi s tega položaja.

2. Direktor vodi vsakdanje posle Sklada pod vodstvom sveta guvernerjev in izvršilnega odbora.

3. Direktor je glavni izvšni direktor Sklada in predsednik izvršilnega odbora in se udeležuje njegovih sej brez pravice do glasovanja.

4. Mandat direktorja je štiri leta in je lahko imenovan še za en zaporedni mandat. Vendar mu mandat preneha, kadar koli se svet guvernerjev tako odloči s kvalificirano večino.

5. Direktor je odgovoren za organizacijo, imenovanje in odpuščanje osebja na podlagi kadrovskih pravil in predpisov, ki jih sprejme Sklad. Pri imenovanju osebja direktor, ob upoštevanju izrednega pomena varovanja najvišjih standardov učinkovitosti in tehnične pristojnosti, posveti ustrezno pozornost kadrovanju osebja iz čim širše zemljepisne podlage.

6. Direktor in osebje so pri opravljanju svojih funkcij odgovorni izključno Skladu in nobenemu drugemu organu. Vsaka članica spoštuje mednarodni značaj svojih dolžnosti in se vzdrži vseh poskusov, da bi vplivala na direktorja ali njegovo osebje pri opravljanju njihovih dolžnosti.

Člen 25

Posvetovalni odbor

1. (a) Svet guvernerjev ob upoštevanju potrebe, da je drugi račun čim prej operativen, takoj ko je mogoče, ustanovi posvetovalni odbor v skladu s pravili in predpisi, ki jih sprejme svet guvernerjev, da bi omogočil poslovanje drugega računa.

(b) Pri sestavi posvetovalnega odbora se ustrezno upošteva potreba po široki in pravični zemljepisni razdelitvi, individualnem strokovnem znanju pri vprašanjih razvoja proizvodov in zaželenosti široke predstavitve interesov, vključno s prostovoljnimi vlagatelji.

2. Funkcije posvetovalnega odbora so:

(a) svetovati izvršilnemu odboru o tehničnih in gospodarskih vidikih programov ukrepov, ki jih mednarodni organ za proizvode predlaga Skladu za financiranje in sofinanciranje preko drugega računa, in o prednostnih nalogah, ki so povezane s temi predlogi;

(b) svetovati na zahtevo izvršilnega odbora o posebnih vidikih, povezanih z oceno posameznih projektov, ki se obravnavajo za financiranje preko drugega računa;

(c) svetovati izvršilnemu odboru o smernicah in merilih za določanje relativne prednosti med ukrepi v sklopu drugega računa, za oceno postopkov za dodeljevanje nepovratnih sredstev in posojil in za sofinanciranje z drugimi mednarodnimi finančnimi institucijami in drugimi subjekti;

(d) dajati pripombe o poročilih direktorja o nadzoru, izvajanju in ocenjevanju projektov, ki se financirajo iz drugega računa.

Člen 26

Določbe o proračunu in reviziji

1. Upravni stroški Sklada se pokrivajo iz prihodkov prvega računa.

2. Direktor pripravi letni upravni proračun, ki ga obravnava izvršilni odbor in posreduje skupaj s svojimi priporočili v odobritev svetu guvernerjev.

3. Direktor poskrbi za letno neodvisno zunanjo revizijo izkazov Sklada. Revidirani izkazi se potem, ko jih obravnava izvršilni odbor, skupaj z njegovimi priporočili posredujejo v odobritev svetu guvernerjev.

Člen 27

Lokacija sedeža

Sedež Sklada je na lokaciji, ki jo določi svet guvernerjev s kvalificirano večino, če je mogoče na svoji prvi letni seji. Sklad lahko s sklepom sveta guvernerjev, če je to potrebno, ustanovi druge pisarne na območju katere koli članice.

Člen 28

Objava poročil

Sklad izda letno poročilo, ki vsebuje revidirane računovodske izkaze, in ga posreduje članicam. Potem ko svet guvernerjev sprejme to poročilo in izkaze, jih posreduje v vednost tudi Generalni skupščini Združenih narodov, Odboru UNCTAD-a za trgovino in razvoj, pridruženim mednarodnim organizacijam ICO in drugim zainteresiranim mednarodnim organizacijam.

Člen 29

Odnosi z Združenimi narodi in drugimi organizacijami

1. Sklad lahko začne z Združenimi narodi pogajanja za sklenitev sporazuma, ki bi omogočil povezavo Sklada z Združenimi narodi kot ene od specializiranih agencij iz člena 57 Ustanovne listine Združenih narodov. Vsak sporazum, sklenjen v skladu s členom 63 Ustanovne listine zahteva odobritev sveta guvernerjev na priporočilo izvršilnega odbora.

2. Sklad lahko tesno sodeluje z UNCTAD-om in organizacijami sistema Združenih narodov, drugimi medvladnimi organizacijami, mednarodnimi finančnimi institucijami, nevladnimi organizacijami in vladnimi agencijami, ki se ukvarjajo s povezanimi področji dejavnosti in, če se to zdi potrebno, sklene s temi telesi sporazume.

3. Sklad lahko sklene delovne dogovore s telesi iz odstavka 2 tega člena, če tako odloči izvršilni odbor.

POGLAVJE VIII

IZSTOP IN ZAČASNA PREKINITEV ČLANSTVA TER IZSTOP PRIDRUŽENIH MEDNARODNIH ORGANIZACIJ ICO

Člen 30

Izstop članic

Članica lahko kadar koli, če ni drugače določeno v členu 35(2)(b) in ob upoštevanju določb člena 32, izstopi iz Sklada s posredovanjem pisnega sporočila Skladu. Tak izstop začne veljati na datum, naveden v obvestilu, ki je najmanj 12 mesecev potem, ko prejme Sklad obvestilo.

Člen 31

Začasna prekinitev članstva

1. Če članica ne izpolni katere od svojih finančnih obveznosti do Sklada, lahko svet guvernerjev, če ni drugače določeno v členu 35(2)(b) s kvalificirano večino začasno prekine njeno članstvo. Tako izključena članica avtomatsko preneha biti članica eno leto od datuma njene začasne izključitve, razen če svet guvernerjev odloči, da podaljša začasno izključitev za nadaljnje obdobje enega leta.

2. Ko se svet guvernerjev prepriča, da je začasno izključena članica izpolnila svoje finančne obveznosti do Sklada, svet vrne članici dobro ime.

3. Čeprav v času začasne izključitve članica nima pravice do uresničevanja pravic po tem sporazumu, razen pravice do izstopa in do arbitraže med prekinitvijo poslovanja Sklada, ostane dolžna izpolnjevati vse svoje obveznosti po tem sporazumu.

Člen 32

Poravnava računov

1. Potem ko članica preneha biti članica, ostane dolžna poravnati vse pred tem dane pozive Sklada za plačilo in plačati vse obveznosti do Sklada, ki niso bile poravnane do datuma, ko je prenehala biti članica. Prav tako ostane dolžna poravnati svoje obveznosti v zvezi z jamstvenim kapitalom, dokler niso sklenjeni dogovori, sprejemljivi za Sklad, v skladu s členom 14(4) do (7). Vsak pridružitveni sporazum zagotovi, da v primeru, če udeleženka zadevne pridružene mednarodne organizacije ICO preneha biti članica, pridružena mednarodna organizacija ICO zagotovi, da se ti dogovori izpolnijo najpozneje do datuma, ko članica preneha biti članica.

2. Ko članica preneha biti članica, Sklad poskrbi za ponovni odkup njenih delnic v skladu s členom 16(2) in (3) kot del poravnave računov te članice in prekliče njen jamstveni kapital, pod pogojem, da so bile izpolnjene obveznosti in zahteve, navedene v odstavku 1 tega člena. Cena ponovnega odkupa delnic je vrednost, prikazana v knjigah Sklada na datum, ko je članica prenehala biti članica, pod pogojem, da lahko Sklad uporabi kateri koli tak znesek, dolgovan članici za obveznosti te članice do Sklada na podlagi odstavka 1 tega člena.

Člen 33

Izstop pridruženih mednarodnih organizacij ICO

1. Pridružena mednarodna organizacija ICO lahko ob upoštevanju pogojev pridružitvenega sporazuma izstopi iz zveze s Skladom, pod pogojem, da ta pridružena mednarodna organizacija ICO odplača vsa neporavnana posojila, prejeta od Sklada pred dnem, ko postane tak izstop veljaven. Pridružena mednarodna organizacija ICO in njene udeleženke ostanejo potem dolžne poravnati le pozive za plačilo njihovih obveznosti do Sklada, ki so jih prejele od Sklada pred tem datumom.

2. Ko pridružena mednarodna organizacija ICO preneha biti pridružena Skladu, Sklad po izpolnitvi obveznosti, opredeljenih v odstavku 1 tega člena:

(a) poskrbi za povračilo gotovinskega depozita in za vračilo lastniških certifikatov, ki jih ima za račun te pridružene mednarodne organizacije ICO;

(b) poskrbi za povračilo gotovine, položene namesto jamstvenega kapitala in prekliče ustrezni jamstveni kapital in garancije.

POGLAVJE IX

ZAČASNA IZKLJUČITEV IN PRENEHANJE POSLOVANJA TER PORAVNAVA OBVEZNOSTI

Člen 34

Začasna ustavitev poslovanja

V nujnem primeru lahko izvršilni odbor začasno odloži tiste posle Sklada, za katere meni, da je to potrebno, do možnosti za nadaljnjo obravnavo in ukrepanje sveta guvernerjev.

Člen 35

Prenehanje poslovanja

1. Svet guvernerjev lahko prekine poslovanje Sklada s sklepom, sprejetim z glasovanjem dveh tretjin skupnega števila guvernerjev, ki imajo najmanj tri četrtine skupne volilne pravice. Po taki prekinitvi Sklad takoj ustavi vse dejavnosti razen tistih, ki so potrebne za pravilno unovčenje in ohranitev premoženja in poravnavo neplačanih obveznosti.

2. Sklad obstaja do dokončne poravnave svojih obveznosti in končne razdelitve premoženja in vse pravice in obveznosti Sklada in njegovih članic po tem sporazumu ostanejo nezmanjšane, razen da:

(a) Sklad ni dolžan na zahtevo pridružene mednarodne organizacije ICO zagotoviti črpanja depozitov v skladu s členom 17(10)(a) ali dati pridruženim mednarodnim organizacijam ICO nova posojila v skladu s členom 17(10)(b);

(b) nobena članica ne more izstopiti ali biti izključena potem, ko je sprejet sklep o prenehanju.

Člen 36

Poravnava obveznosti: splošne določbe

1. Izvršilni odbor sklene take dogovore, ki so potrebni za zagotovitev pravilnega unovčenja premoženja Sklada. Pred izvedbo katerega koli plačila upnikom z neposrednimi terjatvami izvršilni odbor s kvalificirano večino oblikuje rezerve ali sklene dogovore, ki so po njegovi lastni presoji potrebni za zagotovitev razdelitve imetnikom pogojnih terjatev v sorazmerju do upnikov z neposrednimi terjatvami.

2. V skladu s tem poglavjem se ne opravi nobena razdelitev premoženja, dokler:

(a) niso poravnane ali pokrite vse obveznosti zadevnega računa in

(b) se svet guvernerjev ne odloči s kvalificirano večino, da opravi razdelitev.

3. Po sklepu sveta guvernerjev iz odstavka 2(b) tega člena izvršilni odbor izvaja postopno razdelitev preostalega premoženja zadevnega računa, dokler ni razdeljeno celotno premoženje. Pogoj za tako razdelitev kateri koli članici ali udeleženki pridružene mednarodne organizacije ICO, ki ni članica, je predhodna poravnava vseh neporavnanih terjatev Sklada do te članice ali udeleženke in se izvede takrat in v takih valutah ali drugih sredstvih, ki jih svet guvernerjev oceni kot poštena in pravična.

Člen 37

Poravnava obveznosti: prvi račun

1. Vsako neporavnano posojilo pridruženim mednarodnim organizacijam ICO v zvezi s poslovanjem prvega računa v času sklepa o prenehanju poslovanja Sklada zadevne pridružene mednarodne organizacije ICO odplačajo v 12 mesecih od sklepa o prenehanju. Ob odplačilu takih posojil se lastniški certifikati, ki so bili zastavljeni, odstopljeni ali prenešeni v hrambo Skladu v zvezi s temi posojili, vrnejo pridruženim mednarodnim organizacijam ICO.

2. Lastniški certifikati, ki so bili zastavljeni, odstopljeni ali prenešeni v hrambo Skladu v zvezi s proizvodi, pridobljenimi z gotovinskimi depoziti pridruženih mednarodnih organizacij ICO, se vrnejo tem pridruženim mednarodnim organizacijam ICO na način, ki je v skladu z obravnavanjem gotovinskih depozitov in presežkov, opredeljenih v odstavku 3(b) tega člena, do obsega, v katerem so te pridružene mednarodne organizacije ICO v celoti poravnale svoje obveznosti do Sklada.

3. Naslednje obveznosti Sklada iz naslova poslovanja prvega računa se enakomerno poravnajo z uporabo sredstev prvega računa v skladu s členom 17(12) do (14):

(a) obveznosti do upnikov Sklada in

(b) obveznosti do pridruženih mednarodnih organizacij ICO iz naslova gotovinskih depozitov in presežkov, ki jih imajo v Skladu na podlagi člena 14(1), (2), (3) in (8), do obsega, v katerem so te pridružene mednarodne organizacije ICO v celoti poravnale svoje obveznosti do Sklada.

4. Razdelitev vsega preostalega premoženja prvega računa se opravi na naslednji podlagi in v naslednjem vrstnem redu:

(a) zneski do vrednosti pozvanega in vplačanega kapitala članic se v skladu s členom 17 (12) (d) in (13) razdelijo tem članicam v sorazmerju z njihovimi deleži v skupni vrednosti tega pozvanega in plačanega jamstvenega kapitala;

(b) zneski do vrednosti pozvanih in vplačanih garancij udeleženk in pridruženih mednarodnih organizacij ICO, ki niso članice, se v skladu s členom 17(12)(d) in (13) razdelijo tem udeleženkam v sorazmerju z njihovimi deleži v skupni vrednosti teh pozvanih in plačanih garancij.

5. Vse premoženje prvega računa, ki ostane po razdelitvi iz odstavka 4 tega člena, se razdeli članicam v sorazmerju z njihovimi vpisi deležev neposredno prispevanega kapitala, razporejenega na prvi račun.

Člen 38

Poravnava obveznosti: drugi račun

1. Obveznosti Sklada iz naslova poslovanja drugega računa se poravnajo z uporabo sredstev drugega računa na podlagi člena 18(4).

2. Vse preostalo premoženje drugega računa se razdeli najprej članicam do vrednosti njihovega vpisa deležev neposredno prispevanega kapitala, razporejenega na ta račun na podlagi člena 10(3), in nato vlagateljem na ta račun v sorazmerju z njihovim deležem v skupnem znesku, prispevanem na podlagi člena 13.

Člen 39

Poravnava obveznosti: druga sredstva Sklada

1. Vsa druga sredstva se unovčijo v času, ki ga določi svet guvernerjev glede na priporočila izvršilnega odbora in v skladu s postopki, ki jih določi izvršilni odbor s kvalificirano večino.

2. Prihodek, realiziran s prodajo teh sredstev, se uporabi za sorazmerno poravnavo obveznosti iz člena 37(3) in člena 38(1). Vse preostalo premoženje se razdeli najprej na podlagi in v vrstnem redu, določenem v členu 37(4), in nato članicam v sorazmerju z njihovim vpisom deležev neposredno prispevanega kapitala.

POGLAVJE X

STATUS, PRIVILEGIJI IN IMUNITETE

Člen 40

Nameni

Da bi Skladu omogočili izpolnjevanje funkcij, ki so mu zaupane, se status, privilegiji in imunitete, določeni v tem poglavju, dodelijo Skladu na ozemlju vseh članic.

Člen 41

Pravni status Sklada

Sklad ima popolno pravno osebnost in zlasti sposobnost za sklepanje mednarodnih sporazumov z državami in mednarodnimi organizacijami, za sklepanje pogodb, pridobivanje in prodajanje nepremičnin in sprožanje sodnih postopkov.

Člen 42

Imuniteta pred sodnimi postopki

1. Sklad uživa imuniteto pred vsemi oblikami sodnih postopkov, razen pred tožbami proti Skladu:

(a) v zvezi s sredstvi s strani posojilodajalcev sredstev, ki si jih izposodi Sklad;

(b) v zvezi z vrednostnimi papirji s strani kupcev ali imetnikov vrednostnih papirjev, ki jih izda Sklad in

(c) v zvezi s prej navedenimi transakcijami s strani prejemnikov odstopljene pravice in naslednikov njihovega deleža.

Take tožbe se lahko vložijo le pri pristojnih sodiščih v krajih, za katere se je Sklad pisno dogovoril z drugo stranko. Vendar če ni določbe glede primernega sodišča ali če sporazum glede pravne pristojnosti teh sodišč ni učinkovit zaradi razlogov, za katere ni kriva stranka, ki toži Sklad, potem se lahko tožba vloži na sodišču v kraju, kjer ima Sklad svoj sedež ali je imenoval zastopnika za vročitev sodnega poziva.

2. Sklada ne tožijo članice, pridružene mednarodne organizacije ICO, mednarodni organi za proizvode ali njihove udeleženke ali osebe, ki delajo zanje ali imajo do njih terjatve, razen v primerih iz odstavka 1 tega člena. Vendar pridružene mednarodne organizacije ICO, mednarodni organi za proizvode ali njihove udeleženke uporabljajo take posebne postopke za reševanje sporov med njimi in Skladom, kot so predpisani v sporazumih s Skladom, in v primeru članic, v tem sporazumu in vseh pravilih in predpisih, ki jih sprejme Sklad.

3. Ne glede na določbe odstavka 1 tega člena, uživajo premoženje in sredstva Sklada, kjer koli so in kdor koli jih ima, imuniteto pred preiskavami, vsako obliko jemanja, rubeža, zasega, vseh oblik zaplembe, sodne prepovedi ali drugega sodnega procesa, ki ovira izplačilo sredstev ali pokriva ali ovira razpolaganje s katerimi koli blagovnimi rezervami ali lastniškimi certifikati, in drugimi začasnimi ukrepi pred sprejetjem končne sodbe proti Skladu s strani sodišča, ki je pristojno v skladu z odstavkom 1 tega člena. Sklad se lahko dogovori s svojimi upniki za omejitev premoženja ali sredstev Sklada, ki so lahko predmet izvršitve pri izpolnitvi končne sodbe.

Člen 43

Imuniteta sredstev pred drugimi ukrepi

Premoženje in sredstva Sklada, kjer koli so in kdor koli jih ima, uživajo imuniteto pred preiskavo, zasegom, zaplembo, razlastitvijo in drugo obliko motenja ali odvzemanja bodisi z izvršilnim ali pravnim ukrepom.

Člen 44

Imuniteta arhivov

Arhivi Sklada so, ne glede na to, kje so, nedotakljivi.

Člen 45

Neodvisnost sredstev od omejitev

Do obsega, ki je potreben za izvajanje poslovanja, predvidenega v tem sporazumu, in ob upoštevanju določb tega sporazuma so vse premoženje in sredstva Sklada neodvisni od omejitev, predpisov, nadzora in moratorijev kakršne koli narave.

Člen 46

Privilegij pri komunikacijah

Kolikor je to združljivo s katero koli veljavno mednarodno konvencijo o telekomunikacijah in sklenjeno pod okriljem Mednarodne telekomunikacijske zveze, katere pogodbenica je članica, vsaka članica dodeli uradnim komunikacijam Sklada enako obravnavo, kot je dodeljena komunikacijam drugih članic.

Člen 47

Imunitete in privilegiji določenih posameznikov

Vsi guvernerji, izvršni direktorji, njihovi namestniki, direktor, člani posvetovalnega odbora, strokovnjaki, ki opravljajo naloge za Sklad, in osebje, razen oseb za domače storitve Sklada:

(a) uživajo imuniteto pred sodnimi postopki za dejanja, ki jih opravljajo po službeni dolžnosti, razen kadar jim Sklad odvzame tako imuniteto;

(b) dobijo, če niso državljani zadevne članice, kakor tudi njihove družine, ki so del gospodinjstva, enako imuniteto pred imigracijskimi omejitvami, zahtevami glede registracije tujcev in obveznostmi v zvezi z državno službo in enake olajšave glede deviznih omejitev, kakor jih ta članica dodeli predstavnikom, uradnikom in zaposlenim primerljivega položaja v drugih mednarodnih finančnih ustanovah, v katerih je članica;

(c) so deležni enake obravnave glede možnosti potovanja, kakor jo vsaka članica dodeli predstavnikom, uradnikom in zaposlenim primerljivega položaja v drugih mednarodnih finančnih ustanovah, v katerih je članica.

Člen 48

Imuniteta pred obdavčitvijo

1. V obsegu svojih uradnih dejavnosti so Sklad, njegova sredstva, premoženje, dohodek ter njegovo poslovanje in transakcije, ki so odobreni s tem sporazumom, oproščeni vseh obdavčitev in vseh carinskih dajatev na blago, uvoženo ali izvoženo za njegovo uradno uporabo, pod pogojem, da to ne preprečuje kateri koli članici, da uvede svoje normalne davke in carinske dajatve na proizvode s poreklom iz ozemlja te članice, ki jih zaseže Skladu v katerih koli okoliščinah. Sklad ne zahteva oprostitve davkov, ki niso nič drugega kakor pristojbine za opravljene storitve.

2. Kadar se s strani Sklada ali v njegovem imenu nabavijo blago ali storitve znatne vrednosti, ki so potrebni za uradne dejavnosti Sklada, in cena teh nabav vključuje davke ali dajatve, zadevna članica sprejme v mejah možnosti in ob upoštevanju zakonodaje zadevne članice ustrezne ukrepe, da se odobri oprostitev teh davkov ali dajatev ali predvidi njihovo povračilo. Blago, ki se uvozi ali nabavi z oprostitvijo, predvideno v tem členu, se ne proda ali drugače odsvoji na ozemlju članice, ki je odobrila oprostitev, razen pod pogoji, dogovorjenimi s to članico.

3. Članice ne obračunajo nobenega davka v zvezi z izplačanimi plačami in prejemki ter drugo obliko plačila, ki jo daje Sklad guvernerjem, izvršnim direktorjem, njihovim namestnikom, članom posvetovalnega odbora, direktorju in osebju, pa tudi strokovnjakom, ki opravljajo naloge za Sklad in niso njihovi državljani.

4. Za obveznost ali garancijo, ki jo izda ali zanj garantira Sklad, ne glede na to, kdo ga ima, in tudi ne na njegovo dividendo ali obresti, se ne obračuna nobena oblika davkov:

(a) ki zapostavlja tako obveznost ali garancijo zgolj zato, ker jo je izdal ali zanj garantira Sklad ali

(b) če je edina podlaga pristojnosti za tako obdavčitev kraj ali valuta, v kateri je izdan, plačljiv ali plačan, ali lokacija pisarne ali kraj poslovanja Sklada.

Člen 49

Odvzem imunitete, oprostitve in privilegijev

1. Imunitete, oprostitve in privilegiji, predvideni v tem poglavju, se odobrijo v interesu Sklada. Sklad lahko odvzame imunitete, oprostitve in privilegije, predvidene v tem poglavju, v takem obsegu in pod pogoji, ki jih določi, v primerih, ko njegov ukrep ne bi posegal v interese Sklada.

2. Direktor ima pooblastilo, ki ga nanj prenese svet guvernerjev, in dolžnost, da odvzame imuniteto kateremu koli članu osebja in strokovnjakom, ki opravljajo naloge za Sklad, v primerih, ko bi imuniteta ovirala potek pravice in se lahko odvzame brez poseganja v interese Sklada.

Člen 50

Uporaba tega poglavja

Vsaka članica sprejme take ukrepe, ki so potrebni za to, da so načela in obveznosti, določena v tem poglavju, na njenem ozemlju učinkoviti.

POGLAVJE XI

SPREMEMBE

Člen 51

Spremembe

1. (a) O vsakem predlogu za spremembo tega sporazuma, ki ga odda članica, direktor obvesti vse članice in ga preda izvršilnemu odboru, ki predloži svoja priporočila svetu guvernerjev.

(b) O vsakem predlogu za spremembo tega sporazuma, ki ga odda izvršilni odbor, direktor obvesti vse članice in ga preda svetu guvernerjev.

2. Spremembe sprejema svet guvernerjev z višjo kvalificirano večino. Spremembe začnejo veljati šest mesecev po njihovem sprejetju, razen če svet guvernerjev določi drugače.

3. Ne glede na odstavek 2 tega člena sprememba, ki spreminja:

(a) pravico katere koli članice, da izstopi iz Sklada,

(b) katero koli zahtevo glede glasovalne večine, predvideno v tem sporazumu,

(c) omejitev odgovornosti iz člena 6,

(d) pravico, da se vpiše ali ne vpiše delnice neposredno prispevanega kapitala na podlagi člena 9(5),

(e) postopek za spremembo tega sporazuma,

ne začne veljati, dokler je ne sprejmejo vse članice. Šteje se, da je bila sprejeta, če nobena članica pisno ne sporoči svojega nasprotovanja direktorju v šestih mesecih po sprejetju spremembe. Svet guvernerjev lahko v času sprejetja spremembe podaljša ta rok na zahtevo katere koli članice.

4. Direktor takoj obvesti vse članice in depozitarja o vseh spremembah, ki so sprejete, in datumu začetka veljavnosti vsake spremembe.

POGLAVJE XII

RAZLAGA IN ARBITRAŽA

Člen 52

Razlaga

1. Vsako vprašanje glede razlage ali uporabe določb tega sporazuma, ki se pojavi med katero koli članico in Skladom ali med članicami, se predloži v odločanje izvršilnemu odboru. Ta članica ali članice so upravičene do sodelovanja v razpravah izvršilnega odbora med obravnavo takega vprašanja v skladu s pravili in predpisi, ki jih sprejme svet guvernerjev.

2. V vsakem primeru, ko izvršilni odbor sprejme sklep na podlagi odstavka 1 tega člena, lahko katera koli članica v treh mesecih od datuma uradnega obvestila o sklepu zahteva, da se vprašanje predloži svetu guvernerjev, ki sprejme sklep z višjo kvalificirano večino na svoji naslednji seji. Sklep sveta guvernerjev je dokončen.

3. Če svet guvernerjev ne more sprejeti sklepa na podlagi odstavka 2 tega člena, se vprašanje predloži arbitraži v skladu s postopkom, določenim v členu 53(2), če to zahteva katera koli članica v treh mesecih po končnem dnevu obravnave vprašanja s strani sveta guvernerjev.

Člen 53

Arbitraža

1. Vsak spor med Skladom in katero koli članico, ki je izstopila, ali med Skladom in katero koli članico med prenehanjem poslovanja Sklada, se predloži arbitraži.

2. Arbitražno sodišče sestavljajo trije razsodniki. Vsaka stranka v sporu imenuje enega razsodnika. Dva tako imenovana razsodnika imenujeta tretjega razsodnika, ki je predsednik. Če v 45 dneh od sprejema zahteve za arbitražo katera koli stranka ne imenuje razsodnika ali če v 30 dneh po imenovanju dveh razsodnikov ni imenovan tretji razsodnik, lahko katera koli stranka zaprosi predsednika Meddržavnega sodišča ali drug organ, ki predpiše pravila in predpise, ki jih sprejme svet guvernerjev, da imenuje razsodnika. Če se na podlagi tega odstavka zaprosi predsednika Meddržavnega sodišča, da imenuje razsodnika in je predsednik državljan države, ki je stranka v sporu, ali ne more opravljati svojih dolžnosti, se pooblastilo za imenovanje razsodnika prenese na podpredsednika sodišča ali, če je ta podobno onemogočen, na najstarejšega izmed članov sodišča, ki ni onemogočen in je bil najdlje sodnik. Postopek arbitraže določita razsodnika, vendar ima predsednik polno pooblastilo, da v primeru nesoglasja odloči o vseh vprašanjih glede postopka. Večinsko glasovanje razsodnikov zadošča za sprejem sklepa, ki je dokončen in obvezujoč za stranki.

3. Če ni v pridružitvenem sporazumu predviden drugačen postopek arbitraže, se za kateri koli spor med Skladom in pridruženo mednarodno organizacijo ICO uporablja arbitraža v skladu s postopki, predvidenimi v odstavku 2 tega člena.

POGLAVJE XIII

KONČNE DOLOČBE

Člen 54

Podpis in ratifikacija, sprejetje ali odobritev

1. Ta sporazum je na voljo za podpis vsem članicam, naštetim v Programu A, in medvladnim organizacijam iz člena 4(b) na sedežu Združenih narodov v New Yorku od 1. oktobra 1980 do enega leta po datumu začetka njegove veljavnosti.

2. Vsaka država podpisnica ali medvladna organizacija podpisnica lahko postane pogodbenica tega sporazuma z deponiranjem listine o ratifikaciji, sprejetju ali odobritvi še 18 mesecev po datumu začetka njene veljavnosti.

Člen 55

Depozitar

Depozitar tega sporazuma je generalni sekretar Združenih narodov.

Člen 56

Pristop

Po začetku veljavnosti tega sporazuma, lahko katera koli država ali medvladna organizacija, navedena v členu 4, pristopi k temu sporazumu pod takimi pogoji, kot so dogovorjeni med svetom guvernerjev in to državo ali medvladno organizacijo. Pristop se opravi z deponiranjem listine o pristopu pri depozitarju.

Člen 57

Začetek veljavnosti

1. Ta sporazum začne veljati potem, ko depozitar prejme listine o ratifikaciji, sprejetju ali odobritvi najmanj 90 držav, pod pogojem, da njihov skupni vpis deležev neposredno prispevanega kapitala zajema najmanj dve tretjini skupnega vpisa deležev neposredno prispevanega kapitala, razporejenega na vse države, navedene v Programu A, in da je izpolnjeno najmanj 50 % ciljne zastave prostovoljnih prispevkov na drugi račun iz člena 13(2) ter ob nadaljnjem pogoju, da so prej navedene zahteve izpolnjene do 31. marca 1982 ali do tistega poznejšega datuma, za katerega se odločijo države, ki deponirajo te listine do konca tega roka, z dvotretjinsko večino glasov teh držav. Če prej navedene zahteve niso izpolnjene do tega poznejšega datuma, se lahko države, ki deponirajo take listine do tega poznejšega datuma, z dvotretjinsko večino glasov odločijo za naknadni datum. Zadevne države obvestijo depozitarja o vseh sklepih, sprejetih na podlagi tega odstavka.

2. Za vsako državo ali medvladno organizacijo, ki deponira listino o ratifikaciji, sprejetju ali odobritvi po začetku veljavnosti tega sporazuma in za vsako državo ali medvladno organizacijo, ki deponira listino pristopu, začne ta sporazum veljati na datum tega deponiranja.

Člen 58

Pridržki

Pridržki do določb tega pravilnika niso dopustni, razen do člena 53.

V potrditev tega so podpisani, ki so bili za to pravilno pooblaščeni, na navedeni datum podpisali ta sporazum.

V Ženevi, dne sedemindvajsetega junija tisoč devetsto osemdeset, v enem izvirniku v arabskem, kitajskem, angleškem, francoskem, ruskem in španskem jeziku, vsako od teh besedil je enako verodostojno.

--------------------------------------------------

PROGRAM A

VPIS DELEŽEV NEPOSREDNO PRISPEVANEGA KAPITALA

Država | Vplačane delnice | Plačljive delnice | Skupaj |

Število | Vrednost (obračunskih enot) | Število | Vrednost (obračunskih enot) | Število | Vrednost (obračunskih enot) |

Afganistan | 105 | 794480 | 2 | 15133 | 107 | 809612 |

Albanija | 103 | 779347 | 1 | 7566 | 104 | 786913 |

Alžirija | 118 | 892844 | 9 | 68098 | 127 | 960942 |

Angola | 117 | 885277 | 8 | 60532 | 125 | 945809 |

Argentina | 153 | 1157670 | 26 | 196728 | 179 | 1354398 |

Avstralija | 425 | 3215750 | 157 | 1187936 | 582 | 4403686 |

Avstrija | 246 | 1861352 | 70 | 529653 | 316 | 2391005 |

Bahami | 101 | 764214 | 1 | 7566 | 102 | 771780 |

Bahrajn | 101 | 764214 | 1 | 7566 | 102 | 771780 |

Bangladeš | 129 | 976075 | 14 | 105931 | 143 | 1082005- |

Barbados | 102 | 771780 | 1 | 7566 | 103 | 779347 |

Belgija | 349 | 2640699 | 121 | 915543 | 470 | 3556242 |

Benin | 101 | 764214 | 1 | 7566 | 102 | 771780 |

Butan | 100 | 756647 | 0 | 0 | 100 | 756647 |

Bolivija | 113 | 855011 | 6 | 45399 | 119 | 900410 |

Bocvana | 101 | 764214 | 1 | 7566 | 102 | 771780 |

Brazilija | 338 | 2557467 | 115 | 870144 | 453 | 3427612 |

Bolgarija | 152 | 1150104 | 25 | 189162 | 177 | 1339265 |

Burkina Faso | 101 | 764214 | 1 | 7566 | 102 | 771780 |

Burma | 104 | 786913 | 2 | 15133 | 106 | 802046 |

Burundi | 100 | 756647 | 0 | 0 | 100 | 756647 |

Beloruska sovjetska socialistična republika | 100 | 756647 | 0 | 0 | 100 | 756647 |

Kanada | 732 | 5538657 | 306 | 2315340 | 1038 | 7853997 |

Cape Verde | 100 | 756647 | 0 | 0 | 100 | 756647 |

Srednjeafriška republika | 102 | 771780 | 1 | 7566 | 103 | 779347 |

Čad | 103 | 779347 | 1 | 7566 | 104 | 786913 |

Čile | 173 | 1309000 | 35 | 264827 | 208 | 1573826 |

Kitajska | 1111 | 8406350 | 489 | 3700005 | 1600 | 12106354 |

Kolumbija | 151 | 1142537 | 25 | 189162 | 176 | 1331699 |

Komori | 100 | 756647 | 0 | 0 | 100 | 756647 |

Kongo | 103 | 779347 | 1 | 7566 | 104 | 786913 |

Kostarika | 118 | 892844 | 8 | 60532 | 126 | 953375 |

Kuba | 184 | 1392231 | 41 | 310225 | 225 | 1702456 |

Ciper | 100 | 756647 | 0 | 0 | 100 | 756647 |

Češkoslovaška | 292 | 2209410 | 1 | 703682 | 385 | 2913092 |

Demokratska Kampučija | 101 | 764214 | 1 | 7566 | 102 | 771780 |

Demokratična ljudska republika Koreja | 104 | 786913 | 2 | 15133 | 106 | 802046 |

Demokratski Jemen | 101 | 764214 | 1 | 7566 | 102 | 771780 |

Danska | 242 | 1831086 | 68 | 514520 | 310 | 2345606 |

Džibuti | 100 | 756647 | 0 | 0 | 100 | 756647 |

Dominika | 100 | 756647 | 0 | 0 | 100 | 756647 |

Dominikanska republika | 121 | 915543 | 10 | 75665 | 131 | 991208 |

Ekvador | 117 | 885277 | 8 | 60532 | 125 | 945809 |

Egipt | 147 | 1112271 | 22 | 166462 | 169 | 1278734 |

Salvador | 118 | 892844 | 9 | 68098 | 127 | 960942 |

Ekvatorialna Gvineja | 101 | 764214 | 1 | 7566- | 102 | 771780 |

Etiopija | 108 | 817179 | 4 | 30266 | 112 | 847445 |

Fidži | 105. | 794480 | 2 | 15133 | 107 | 809612 |

Finska | 196 | 1483028 | 46 | 348058 | 242 | 1831086 |

Francija | 1385 | 10479563 | 621 | 4698779 | 2006 | 15178342 |

Gabon | 109 | 824745 | 4 | 30266 | 113 | 855011 |

Gambija | 102 | 771780 | 1 | 7566 | 103 | 779347 |

Nemška demokratična republika | 351 | 2655831 | 121 | 915543 | 472 | 3571375 |

Nemčija, Zvezna republika | 1819 | 13763412 | 831 | 6287738 | 2650 | 20051149 |

Gana | 129 | 976075 | 14 | 105931 | 143 | 1082005 |

Grčija | 100 | 756647 | 0 | 0 | 100 | 756647 |

Grenada | 100 | 756647 | 0 | 0 | 100 | 756647 |

Gvatemala | 120 | 907977- | 10 | 75665 | 130 | 983641 |

Gvineja | 105 | 794480 | 2 | 15133 | 107 | 809612 |

Gvineja Bissau | 100 | 756647 | 0 | 0 | 100 | 756647 |

Gvajana | 108 | 817179 | 4 | 30266 | 122 | 847445 |

Haiti | 103 | 779347 | 2 | 15133 | 105 | 794480 |

Sveti sedež | 100 | 756647 | 0 | 0 | 100 | 756647 |

Honduras | 110 | 832312 | 5 | 37832 | 115 | 870144 |

Madžarska | 205 | 1551127 | 51 | 385890 | 256 | 1937017 |

Islandija | 100 | 756647 | 0 | 0 | 100 | 756647 |

Indija | 197 | 1490595 | 47 | 355624 | 244 | 1846219 |

Indonezija | 181 | 1369531 | 39 | 295092 | 220 | 1664624 |

Iran | 126 | 953375 | 12 | 90798 | 138 | 1044173 |

Irak | 111 | 839878 | 6 | 45399 | 117 | 885277 |

Irska | 100 | 756647 | 0 | 0 | 100 | 756647 |

Izrael | 118 | 892844 | 8 | 60532 | 126 | 953375 |

Italija | 845 | 6393668 | 360 | 2723930 | 1205 | 9117598 |

Slonokoščena obala | 147 | 1112271 | 22 | 166462 | 169 | 1278734 |

Jamajka | 113 | 855011 | 6 | 45399 | 119 | 900410 |

Japonska | 2303 | 17425584 | 1064 | 8050726 | 3367 | 25476309 |

Jordanija | 104 | 786913 | 2 | 15133 | 106 | 802046 |

Kenija | 116 | 877711 | 7 | 52965 | 123 | 930676 |

Kuvajt | 103 | 779347 | 1 | 7566 | 104 | 786913 |

Ljudska demokratična republika Laos | 101 | 764214 | 0 | 0 | 101 | 764214 |

Libanon | 105 | 794480 | 2 | 15133 | 107 | 809612 |

Lesoto | 100 | 756647 | 0 | 0 | 100 | 756647 |

Liberija | 118 | 892844 | 8 | 60532 | 126 | 953375 |

Libijska arabska džamahirija | 105 | 794480 | 3 | 22699 | 108 | 817179 |

Lihtenštajn | 100 | 756647 | 0 | 0 | 100 | 756647 |

Luksemburg | 100 | 756647 | 0 | 0 | 100 | 756647 |

Madagaskar | 106 | 802046 | 3 | 22699 | 109 | 824745 |

Malavi | 103 | 779347 | 1 | 7566 | 104 | 786913 |

Malezija | 248 | 1876485 | 72 | 544786 | 320 | 2421271 |

Maldivi | 100 | 756647 | 0 | 0 | 100 | 756647 |

Mali | 103 | 779347 | 1 | 7566 | -104 | 786913 |

Malta | 101 | 764214 | 1- | 7566 | 102 | 771780 |

Mavretanija | 108 | 817179 | 4 | 30266 | 112 | 847445 |

Mauricius | 109 | 824745 | 5 | 37832 | 114 | 862578 |

Mehika | 144 | 1089572 | 21 | 158896 | 165 | 1248468 |

Monako | 100 | 756647 | 0 | 0 | 100 | 756647 |

Mongolija | 103 | 779347 | 1 | 7566 | 104 | 786913 |

Maroko | 137 | 1036607 | 18 | 136196 | 155 | 1172803 |

Mozambik | 106 | 802046 | 3 | 22699 | 109 | 824745 |

Nauru | 100 | 756647 | 0 | 0 | 100 | 756647 |

Nepal | 101 | 764214 | 0 | 0 | 101 | 764214 |

Nizozemska | 430 | 3253583 | 159 | 1203069 | 589 | 4456652 |

Nova Zelandija | 100 | 756647 | 0 | 0 | 100 | 756647 |

Nikaragva | 114 | 862578 | 6 | 45399 | 120 | 907977 |

Niger | 101 | 764214 | 1 | 7566 | 102 | 771780 |

Nigerija | 134 | 1013907 | 16 | 121064 | 150 | 1134971 |

Norveška | 202 | 1528427 | 49 | 370757 | 251 | 1899184 |

Oman | 100 | 756647 | 0 | 0 | 100 | 756647 |

Pakistan | 122 | 923110 | 11 | 83231 | 133 | 1006341 |

Panama | 105 | 794480 | 3 | 22699 | 108 | 817179 |

Papua Nova Gvineja | 116 | 877711 | 8 | 60532 | 124 | 938242 |

Paragvaj | 105 | 794480 | 2 | 15133 | 107 | 809612 |

Peru | 136 | 1029040 | 17 | 128630 | 153 | 1157670 |

Filipini | 183 | 1384664 | 40 | 302659 | 223 | 1687323 |

Poljska | 362 | 2739063 | 126 | 953375 | 488 | 3692438 |

Portugalska | 100 | 756647 | 0 | 0 | 100 | 756647 |

Katar | 100 | 756647 | 0 | 0 | 100 | 756647 |

Republika Koreja | 151 | 1142537 | 25 | 189162 | 176 | 1331699 |

Romunija | 142 | 1074439 | 20 | 151329 | 162 | 1225768 |

Ruanda | 103 | 779347 | 1 | 7566 | 104 | 786913 |

Sveta Lucija | 100 | 756647 | 0 | 0 | 100 | 756647 |

Sveti Vincenc in Grenadin | 100 | 756647 | 0 | 0 | 100 | 756647 |

Samoa | 100 | 756647 | 0 | 0 | 100 | 756647 |

San Marino | 100 | 756647 | 0 | 0 | 100 | 756647 |

Sao Tome in Principe | 101 | 764214 | 0 | 0 | 101 | 764214 |

Savdska Arabija | 105 | 794480 | 2 | 15133 | 107 | 809612 |

Senegal | 113 | 855011 | 7 | 52965 | 120 | 907977 |

Sejšeli | 100 | 756647 | 0 | 0 | 100 | 756647 |

Sierra Leone | 103 | 779347 | 1 | 7566 | 104 | 786913 |

Singapur | 134 | 1013907 | 17 | 128630 | 151 | 1142537 |

Salomonovi otoki | 101 | 764214 | 0 | 0 | 101 | 764214 |

Somalija | 101 | 764214 | 1 | 7566 | 102 | 771780 |

Južna Afrika | 309 | 2338040 | 101 | 764214 | 410 | 3102253 |

Španija | 447 | 3382213 | 167 | 1263601 | 614 | 4645813 |

Šrilanka | 124 | 938242 | 12 | 90798 | 136 | 1029040 |

Sudan | 124 | 938242 | 12 | 90798 | 136 | 1029040 |

Surinam | 104 | 786913 | 2 | 15133 | 106 | 802046 |

Svaz | 104 | 786913 | 2 | 15133 | 106 | 802046 |

Švedska | 363 | 2746629 | 127 | 960942 | 490 | 3707571 |

Švica | 326 | 2466670 | 109 | 824745 | 435 | 3291415 |

Sirska arabska republika | 113 | 855011 | 7 | 52965 | 120 | 907977 |

Tajska | 137 | 1036607 | 18 | 136196 | 155 | 1172803 |

Togo | 105 | 794480 | 3 | 22699 | 108 | 817179 |

Tonga | 100 | 756647 | 0 | 0 | 100 | 756647 |

Trinidad in Tobago | 103 | 779347 | 2 | 15133 | 105 | 794480 |

Tunizija | 113 | 855011 | 6 | 45399 | 119 | 900410 |

Turčija | 100 | 756647 | 0 | 0 | 100 | 756647 |

Uganda | 118 | 892844 | 9 | 68098 | 127 | 960942 |

Ukrajinska sovjetska socialistična republika | 100 | 756647 | 0 | 0 | 100 | 756647 |

Zveza sovjetskih socialističnih republik | 1865 | 14111469 | 853 | 6454200 | 2718 | 20565669 |

Združeni arabski emirati | 101 | 764214 | 1 | 7566 | 102 | 771780 |

Združeno kraljestvo Velika Britanija in Severna Irska | 1051 | 7952361 | 459 | 3473010 | 1510 | 11425372 |

Združena republika Kamerun | 116 | 877711 | 8 | 60532 | 124 | 938242 |

Združena republika Tanzanija | 113 | 855011 | 6 | 45399 | 119 | 900410 |

Združene države Amerike | 5012 | 37923155 | 2373 | 17955237 | 7385 | 55878392 |

Urugvaj | 107 | 809612 | 4 | 30266 | 111 | 839878 |

Venezuela | 120 | 907977 | 10 | 75665 | 130 | 983641 |

Vietnam | 108 | 817179 | 4 | 30266 | 112 | 847445 |

Jemen | 101 | 764214 | 1 | 7566 | 102 | 771780 |

Jugoslavija | 151 | 1142537 | 24 | 181595 | 175 | 1324133 |

Zair | 147 | 1112271 | 22 | 166462 | 169 | 1278734 |

Zambija | 157 | 1187936 | 27 | 204295 | 184 | 1392231 |

Zimbabve | 100 | 756647 | 0 | 0 | 100 | 756647 |

--------------------------------------------------

PROGRAM B

POSEBNI REŽIMI ZA NAJMANJ RAZVITE DRŽAVE NA PODLAGI ČLENA 11(6)

1. Članice v kategoriji najmanj razvitih držav, kakor jih opredeljujejo Združeni narodi, plačajo vplačane delnice iz člena 10(1)(b) na naslednji način:

(a) 30 odstotkov plačila v treh enakih obrokih v obdobju treh let;

(b) naknadno plačilo 30 odstotkov v toliko obrokih in takrat, kot to določi izvršilni odbor;

(c) po plačilu (a) in (b) zgoraj članice evidentirajo preostalih 40 odstotkov z depozitom nepreklicnih, neprenosljivih, brezobrestnih zadolžnic in jih plačajo tako in takrat, kot to določi izvršilni odbor.

2. Ne glede na določbe člena 31 se članstvo najmanj razvite države ne prekine, če ne more izpolniti finančnih obveznosti iz odstavka 1 tega programa, ne da bi ji bila dana polna možnost, da v razumnem roku predstavi svoj primer in prepriča svet guvernerjev o svoji nezmožnosti izpolnitve take obveznosti.

--------------------------------------------------

PROGRAM C

MERILA O IZPOLNJEVANJU POGOJEV ZA MEDNARODNE ORGANE ZA PROIZVODE

1. Mednarodni organ za proizvode se ustanovi na medvladni podlagi, članstvo je na voljo vsem državam članicam Združenih narodov ali njegovih specializiranih agencij ali Mednarodne agencije za atomsko energijo.

2. Tekoče se ukvarja z vidiki trgovine, proizvodnje in porabe zadevnega proizvoda.

3. Njegovo članstvo zajema proizvajalce in porabnike, ki predstavljajo ustrezen delež izvoza in uvoza zadevnega proizvoda.

4. Ima učinkovit postopek sprejemanja odločitev, ki odraža interese njegovih udeleženk.

5. Sposoben je sprejeti ustrezno metodo za zagotovitev primernega opravljanja vseh tehničnih ali drugih odgovornosti, ki izhajajo iz njegovih dejavnosti na drugem računu.

--------------------------------------------------

PROGRAM D

RAZPOREDITEV GLASOV

1. Vsaka država članica iz člena 5(a) ima:

(a) 150 osnovnih glasov;

(b) število glasov, ki se ji dodelijo glede na delnice neposredno prispevanega kapitala, ki ga vpiše, kot je določeno v prilogi k temu programu;

(c) en glas za vsakih 37832 obračunskih enot jamstvenega kapitala, ki ga zagotovi;

(d) vse glasove, ki so ji dodeljeni v skladu z odstavkom 3 tega programa.

2. Vsaka država članica iz člena 5(b) ima:

(a) 150 osnovnih glasov;

(b) število glasov glede na delnice neposredno prispevanega kapitala, ki ga vpiše, kakor odloči svet guvernerjev s kvalificirano večino v skladu z razporeditvijo glasov, predvidenih v prilogi k temu programu;

(c) en glas za vsakih 37832 obračunskih enot jamstvenega kapitala, ki ga zagotovi;

(d) vse glasove, ki so ji dodeljeni v skladu z odstavkom 3 tega programa.

3. V primeru nevpisanih ali dodatnih delnic neposredno prispevanega kapitala, ki so dane na voljo za vpis v skladu s členom 9(4)(b) in (c) in členom 12(3), se lahko vsaki državi članici dodelita dva dodatna glasova za vsako dodatno delnico neposredno prispevanega kapitala, ki jo vpiše.

4. Svet guvernerjev stalno preverja glasovalno strukturo in, če se dejanska glasovalna struktura znatno razlikuje od predvidene v prilogi k temu programu, napravi ustrezne spremembe v skladu s temeljnimi načeli, ki urejajo razdelitev glasov, ki se odraža v tem programu. Pri teh spremembah svet guvernerjev upošteva:

(a) članstvo,

(b) število delnic neposredno prispevanega kapitala,

(c) znesek jamstvenega kapitala.

5. Prilagoditve razdelitve glasov na podlagi odstavka 4 tega programa se opravijo v skladu s pravili in predpisi, ki jih v ta namen sprejme svet guvernerjev na svoji prvi letni seji z višjo kvalificirano večino.

--------------------------------------------------

PROGRAM E

VOLITVE IZVRŠNIH DIREKTORJEV

1. Izvršne direktorje in njihove namestnike z glasovanjem izvolijo guvernerji.

2. Glasuje se za kandidature. Vsaka kandidatura zajema osebo, ki jo članica imenuje za izvršnega direktorja, in osebo, ki jo ista članica ali druga članica imenuje za namestnika. Ni treba, da sta osebi, ki tvorita kandidaturo, istega državljanstva.

3. Vsak guverner odda za eno kandidaturo vse glasove, do katerih je na podlagi Programa D upravičena članica, ki je imenovala tega guvernerja.

4. Izvoljenih je 28 kandidatur, ki prejmejo največje število glasov, pod pogojem, da nobena kandidatura ne prejme manj kakor 2,5 odstotka skupne volilne pravice.

5. Če se pri prvem glasovanju ne izvoli 28 kandidatur, se glasuje drugič, ko volijo samo:

(a) tisti guvernerji, ki so v prvem glasovanju glasovali za kandidaturo, ki ni bila izvoljena;

(b) tisti guvernerji, katerih glasovi za izvoljeno kandidaturo se na podlagi odstavka 6 tega programa štejejo, da so dvignili oddane glasove za navedeno kandidaturo nad 3,5 odstotkov skupne volilne pravice.

6. Pri določanju, ali se šteje, da so oddani glasovi guvernerja dvignili rezultat katere koli kandidature nad 3,5 odstotkov skupne volilne pravice, velja, da se izključi najprej glasove guvernerja, ki odda najmanjše število glasov za to kandidaturo, potem glasove guvernerja, ki odda drugo najmanjše število glasov in tako dalje do 3,5 odstotkov ali dokler ni dosežena vrednost pod 3,5 odstotkov, vendar nad 2,5 odstotka, le da se za vsakega guvernerja, čigar glasovi se morajo šteti, da bi bil dosežen rezultat kandidature nad 2,5 odstotka, šteje, da je oddal vse svoje glasove za to kandidaturo, tudi če skupni glasovi za to kandidaturo s tem presežejo 3,5 odstotkov.

7. Če pri katerem koli glasovanju dva ali več guvernerjev, ki imajo enako število glasov, volijo za isto kandidaturo in se lahko šteje, da so glasovi enega ali več, vendar ne vseh teh guvernerjev dvignili skupne glasove nad 3,5 odstotkov skupne volilne pravice, se z žrebom določi, kdo izmed njih je upravičen, da voli v naslednjem glasovanju, če se zahteva naslednje glasovanje.

8. Pri določanju, ali je kandidatura izvoljena v drugem glasovanju in kdo so guvernerji, katerih glasovi se štejejo, da so izvolili to kandidaturo, se uporabljajo najnižji in najvišji odstotki, določeni v odstavkih 4 in 5 (b) tega programa, in postopki, opisani v odstavkih 6 in 7 tega programa.

9. Če se v drugem glasovanju ne izvoli 28 kandidatur, se izvajajo nadaljnja glasovanja po enakih načelih, dokler ni izvoljenih 27 kandidatur. Potem se 28. kandidatura izvoli z navadno večino preostalih glasov.

10. V primeru, da guverner pri zadnjem glasovanju glasuje za neuspešno kandidaturo, lahko ta guverner imenuje uspešno kandidaturo, če ta soglaša, da v izvršilnem odboru zastopa članico, ki je imenovala tega guvernerja. V tem primeru se za tako imenovano kandidaturo ne uporablja zgornja meja 3,5 odstotkov iz odstavka 5(b) tega programa.

11. Če država pristopi k temu sporazumu v vmesnem obdobju med volitvami izvršnih direktorjev, lahko imenuje katerega koli od izvršnih direktorjev, če ta soglaša, da jo zastopa v izvršilnem odboru. V tem primeru se ne uporablja zgornja meja 3,5 odstotkov iz odstavka 5(b) tega programa.

--------------------------------------------------

PROGRAM F

OBRAČUNSKA ENOTA

Vrednost ene obračunske enote je vsota vrednosti naslednjih enot valut, preračunanih v eno od teh valut:

ameriški dolar | 0,40 |

nemška marka | 0,32 |

japonski jen | 21 |

francoski frank | 0,42 |

funt šterling | 0,050 |

italijanska lira | 52 |

nizozemski gulden | 0,14 |

kanadski dolar | 0,070 |

belgijski frank | 1,6 |

savdski rial | 0,13 |

švedska krona | 0,11 |

iranski rial | 1,7 |

avstralski dolar | 0,017 |

španska pezeta | 1,5 |

norveška krona | 0,10 |

avstrijski šiling | 0,28 |

Vsaka sprememba na seznamu valut, ki določa vrednost obračunske enote in zneskov valut, se opravi v skladu s pravili in predpisi, ki jih sprejme svet guvernerjev s kvalificirano večino v skladu s prakso pristojne mednarodne denarne organizacije.

--------------------------------------------------

Top