EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Boj proti nezákonnej ťažbe dreva

Boj proti nezákonnej ťažbe dreva

 

ZHRNUTIE K DOKUMENTU:

Nariadenie (EÚ) č. 995/2010 o povinnostiach hospodárskych subjektov uvádzajúcich na trh drevo a výrobky z dreva

AKÝ JE CIEĽ TOHTO NARIADENIA?

Nariadením sa zakazuje uvádzanie nelegálne vyťaženého dreva na trh v EÚ a stanovujú sa podmienky na obchodovanie s drevom a výrobkami z dreva v EÚ.

HLAVNÉ BODY

  • Podľa nariadenia „hospodárske subjekty“, ktoré prvýkrát uvádzajú výrobky z dreva na trh v EÚ, musia uplatňovať „náležitú starostlivosť“* , aby zabezpečili, že budú dodávať výrobky vyrobené z legálne vyťaženého dreva. Na tento účel musia hospodárske subjekty uplatňovať systém náležitej starostlivosti.
  • Hospodárske subjekty môžu zaviesť vlastný systém náležitej starostlivosti alebo môžu použiť systém vytvorený monitorovacími organizáciami.
  • Monitorovacie organizácie ako také uznáva Európska komisia. Ich úlohou je pomáhať hospodárskym subjektom pri dodržiavaní požiadaviek nariadenia.
  • Na uľahčenie vysledovateľnosti výrobkov z dreva musia všetci obchodníci, ktorí kupujú a predávajú drevo na trhu, viesť záznamy o svojich dodávateľoch a zákazníkoch.
  • Nariadenie, ktoré sa týka dreva vyťaženého v EÚ aj dovážaného dreva, sa vzťahuje na široký okruh produktov z dreva, ktoré sa uvádzajú v prílohe a ktoré sú v súlade s Colným kódexom Únie.
  • V nariadení sa drevo/výrobky z dreva považujú za legálne vyťažené, ak majú licenciu FLEGT (vynútiteľnosť práva, správa a obchod v lesnom hospodárstve) [vytvorenej nariadením (ES) č. 2173/2005] alebo povolenie CITES [nariadenie (ES) č. 338/97].

Monitorovanie vykonávania a prístup k informáciám

Krajiny, ktorých sa nariadenie týka, musia najneskôr do 30. apríla každého roka verejnosti a Európskej komisii sprístupniť informácie o uplatňovaní tohto nariadenia počas predchádzajúceho kalendárneho roka. Komisia verejnosti takisto sprístupní prehľad za celú EÚ založený na údajoch predložených všetkými krajinami EÚ.

Do 3. decembra 2021 a následne každých päť rokov Komisia musí preskúmať fungovanie a účinnosť tohto nariadenia na základe informácií prijatých každý rok a skúseností s jeho uplatňovaním.

KONTEXT

Nezákonná ťažba dreva* je všadeprítomným environmentálnym, hospodárskym a sociálnym problémom, ktorý prispieva k zmene klímy, strate biodiverzity, strate príjmov, ku konfliktom (občas k ozbrojeným konfliktom) o územie a zdroje a ku korupcii.

Ďalšie informácie:

HLAVNÉ POJMY

Náležitú starostlivosť: výkon riadenia rizík na účely minimalizácie rizika ponuky nelegálne vyťaženého dreva (alebo výrobkov, ktoré ho obsahujú) na predaj na trhu EÚ.
Nezákonná ťažba dreva: ťažba dreva v rozpore s právnymi predpismi krajiny ťažby.

HLAVNÝ DOKUMENT

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 995/2010 z 20. októbra 2010, ktorým sa ustanovujú povinnosti hospodárskych subjektov uvádzajúcich na trh drevo a výrobky z dreva (Ú. v. EÚ L 295, 12.11.2010, s. 23 – 34)

Následné zmeny nariadenia (EÚ) č. 995/2010 boli zapracované do pôvodného dokumentu. Toto konsolidované znenie slúži len na dokumentačné účely.

SÚVISIACE DOKUMENTY

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 363/2012 z 23. februára 2012 o procedurálnych pravidlách uznávania a zrušenia uznania monitorovacích organizácií podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 995/2010, ktorým sa ustanovujú povinnosti hospodárskych subjektov uvádzajúcich na trh drevo a výrobky z dreva (Ú. v. EÚ L 115, 27.4.2012, s. 12 – 16)

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 607/2012 zo 6. júla 2012 o podrobných pravidlách v súvislosti so systémom náležitej starostlivosti a pravidelnosťou a povahou kontrol monitorovacích organizácií v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 995/2010, ktorým sa ustanovujú povinnosti hospodárskych subjektov uvádzajúcich na trh drevo a výrobky z dreva (Ú. v. EÚ L 177, 7.7.2012, s. 16 – 18)

Nariadenie Rady (ES) č. 2173/2005 z 20. decembra 2005 o vytvorení licenčného systému FLEGT na dovoz dreva do Európskeho spoločenstva (Ú. v. EÚ L 347, 30.12.2005, s. 1 – 6)

Pozri konsolidované znenie.

Nariadenie Komisie (ES) č. 1024/2008 zo 17. októbra 2008, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidla vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 2173/2005 o vytvorení licenčného systému FLEGT na dovoz dreva do Európskeho spoločenstva (Ú. v. EÚ L 277, 18.10.2008, s. 23 – 29)

Posledná aktualizácia 29.08.2019

Top