Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Licenčný systém na dovoz dreva do EÚ

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Licenčný systém na dovoz dreva do EÚ

ZHRNUTIE K DOKUMENTU:

Nariadenie Rady (ES) č. 2173/2005, ktorým sa zriaďuje licenčný systém FLEGT na dovoz dreva

SÚHRN

AKÝ JE CIEĽ TOHTO NARIADENIA?

V nariadení známom ako nariadenie o vynútiteľnosti práva, správe a obchode v lesnom hospodárstve (FLEGT), sa zriaďuje licenčný systém, ktorým sa zaisťuje, že drevo dovážané do EÚ bolo vyťažené legálne.

Dopĺňa sa ním nariadenie (EÚ) č. 995/2010, ktorého cieľom je bojovať proti nelegálnej ťažbe.

HLAVNÉ BODY

Nariadenie sa vzťahuje na dovoz produktov z dreva, ktoré sú uvedené v prílohách II a III, z partnerských krajín uvedených v prílohe I.

Členstvo v licenčnom systéme FLEGT sa vykonáva prostredníctvom dobrovoľných partnerských dohôd s krajinami produkujúcimi drevo, ktoré si takéto dohody želajú podpísať. V každej dobrovoľnej partnerskej dohode je uvedený odsúhlasený harmonogram a záväzky.

Vyvážajúce krajiny, ktoré podpíšu dobrovoľnú partnerskú dohodu, musia vytvoriť systém overovania legálnosti svojich produktov z dreva.

Každú zásielku dreva z krajín dobrovoľných partnerských dohôd musí sprevádzať licencia FLEGT, ktorou sa potvrdzuje súlad s požiadavkami licenčného systému FLEGT. Zásielka dreva bez licencie FLEGT nemôže vstúpiť na trh EÚ.

Ak na hranici EÚ vznikne akákoľvek pochybnosť o platnosti licencie FLEGT, príslušné orgány si musia vyžiadať ďalšie overenie úradom, ktorý licenciu vydal (náklady na kontrolu nesie dovozca, pokiaľ predmetná krajina EÚ nerozhodne inak). Colné úrady môžu pozastaviť prepustenie dreva v prípade, ak sa domnievajú, že licencia FLEGT nie je platná.

Krajiny EÚ musia rozhodnúť o sankciách, ktoré sa uložia za porušenie tohto nariadenia.

Krajiny EÚ musia každý rok do 30. apríla predložiť Európskej komisii správu, v ktorej sa uvedú:

množstvá produktov z dreva dovezených na ich územie v rámci licenčného systému FLEGT;

počet nadobudnutých licencií a

počet prípadov a množstvá dreva a produktov z dreva dovezených bez licencie FLEGT (t. j. zakázaný dovoz).

Nariadením (EÚ) č. 657/2014 sa zmenilo nariadenie (ES) č. 2173/2005, pokiaľ ide o delegované a vykonávacie právomoci Európskej komisie.

ODKEDY SA TOTO NARIADENIE UPLATŇUJE?

Účinnosť nadobudlo 30. decembra 2005.

KONTEXT

Systém povolení FLEGT bol prvýkrát navrhnutý v roku 2003 na základe akčného plánu pre vynútiteľnosť práva, správu a obchod v lesnom hospodárstve, ktorého cieľom bol boj proti nelegálnej ťažbe a zlepšenie ponuky a dopytu po legálnom dreve. Zameriaval sa najmä na regióny strednej Afriky, Ruska, juhovýchodnej Ázie a častí Južnej Ameriky, ktoré sú bohaté na drevo.

Ďalšie informácie nájdete na webovej lokalite Európskej komisie o lesoch.

AKT

Nariadenie Rady (ES) č. 2173/2005 z 20. decembra 2005 o vytvorení licenčného systému FLEGT na dovoz dreva do Európskeho spoločenstva (Ú. v. EÚ L 347, 30.12.2005, s. 1 – 6)

Následné zmeny nariadenia (ES) č. 2173/2005 boli zapracované do pôvodného textu. Toto konsolidované znenie slúži len na dokumentáciu.

SÚVISIACE AKTY

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 995/2010 z 20. októbra 2010, ktorým sa ustanovujú povinnosti hospodárskych subjektov uvádzajúcich na trh drevo a výrobky z dreva (Ú. v. EÚ L 295, 12.11.2010, s. 23 – 34)

Posledná aktualizácia 10.11.2015

Top