EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2013:349E:TOC

Úradný vestník Európskej únie, CE 349, 29. november 2013


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1037

doi:10.3000/19771037.CE2013.349.slk

Úradný vestník

Európskej únie

C 349E

European flag  

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Zväzok 56
29. novembra 2013


Číslo oznamu

Obsah

Strana

 

I   Uznesenia, odporúčania a stanoviská

 

UZNESENIA

 

Európsky parlament
ZASADANIE 2012 – 2013
Schôdza 3. až 5. júla 2012
Zápisnica z tejto schôdze bola uverejnená v Ú. v. EÚ C 316 E, 19.10.2012.
PRIJATÉ TEXTY

 

Utorok 3. júla 2012

2013/C 349E/01

Vývoj makroregionálnych stratégií EÚ: súčasná prax a vyhliadky do budúcnosti, najmä v oblasti StredozemiaUznesenie Európskeho parlamentu z 3. júla 2012 o vývoji makroregionálnych stratégií EÚ: súčasná prax a vyhliadky do budúcnosti, najmä v oblasti Stredozemia (2011/2179(INI))

1

2013/C 349E/02

Vykonávanie právnych predpisov EÚ v oblasti vôdUznesenie Európskeho parlamentu z 3. júla 2012 o vykonávaní právnych predpisov EÚ v oblasti vôd, potrebe komplexného prístupu k európskym problémom v tejto oblasti (2011/2297(INI))

9

2013/C 349E/03

eCall: nová služba 112 pre občanovUznesenie Európskeho parlamentu z 3. júla 2012 o systéme eCall: nové služby čísla 112 pre občanov (2012/2056(INI))

19

2013/C 349E/04

Atraktivita investovania v EurópeUznesenie Európskeho parlamentu z 3. júla 2012 o atraktivite investovania v Európe (2011/2288(INI))

27

2013/C 349E/05

Obchodné aspekty Východného partnerstvaUznesenie Európskeho parlamentu z 3. júla 2012 o obchodných aspektoch Východného partnerstva (2011/2306(INI))

38

 

Streda 4. júla 2012

2013/C 349E/06

Rozpočet na rok 2013 – mandát na trialógUznesenie Európskeho parlamentu zo 4. júla 2012 o mandáte na trialóg o návrhu rozpočtu na rok 2013 (2012/2016(BUD))

48

2013/C 349E/07

Stratégia v oblasti ochrany a dobrých životných podmienok zvieratUznesenie Európskeho parlamentu zo 4. júla 2012 o stratégii Európskej únie v oblasti ochrany a dobrých životných podmienok zvierat na obdobie rokov 2012 – 2015 2012/2043(INI)

62

2013/C 349E/08

Vytvorenie rámca EÚ na ochranu domácich a túlavých zvieratUznesenie Európskeho parlamentu zo 4. júla 2012 o zriadení právneho rámca EÚ na ochranu domácich a túlavých zvierat (2012/2670(RSP))

71

2013/C 349E/09

Závery zasadnutia Európskej rady (28. – 29. júna 2012)Uznesenie Európskeho parlamentu zo 4. júla 2012 o zasadnutí Európskej rady z júna 2012 (2011/2923(RSP))

72

2013/C 349E/10

Prístup k základným bankovým službámUznesenie Európskeho parlamentu zo 4. júla 2012 s odporúčaniami Komisii o prístupe k základným bankovým službám (2012/2055(INI))

74

PRÍLOHA K UZNESENIU:

77

 

Štvrtok 5. júla 2012

2013/C 349E/11

Politika EÚ v oblasti Predjordánska a východného JeruzalemaUznesenie Európskeho parlamentu z 5. júla 2012 o politike EÚ v oblasti Predjordánska a východného Jeruzalema (2012/2694(RSP))

82

2013/C 349E/12

Porušovanie práv lesbičiek, homosexuálov, bisexuálov a transsexuálov v AfrikeUznesenie Európskeho parlamentu z 5. júla 2012 o násilí voči lesbickým ženám a právach lesieb, gejov, bisexuálnych, transrodových a intersexuálne identifikovaných ľudí (LGBTI) v Afrike (2012/2701(RSP))

88

2013/C 349E/13

Bielorusko, najmä prípad Andrzeja PoczobutaUznesenie Európskeho parlamentu z 5. júla 2012 o Bielorusku, najmä o prípade Andrzeja Poczobuta (2012/2702(RSP))

93

2013/C 349E/14

Pohoršenie v súvislosti s násilnými potratmi v ČíneUznesenie Európskeho parlamentu z 5. júla 2012 o škandále s nútenými potratmi v Číne (2012/2712(RSP))

98

2013/C 349E/15

Rozvoj vzdelávania a aktívne globálne občianstvoVyhlásenie Európskeho parlamentu z 5. júla 2012 o rozvoji vzdelávania a aktívneho globálneho občianstva

99

2013/C 349E/16

Ustanovenie Európskeho dňa tradične vyrábanej zmrzlinyVyhlásenie Európskeho parlamentu z 5. júla 2012 o ustanovení Európskeho dňa tradične vyrábanej zmrzliny

100


 

II   Oznámenia

 

OZNÁMENIA INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Európsky parlament

 

Utorok 3. júla 2012

2013/C 349E/17

Elektronický podpis pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov (výklad článku 156 ods. 1 druhý pododsek rokovacieho poriadku)Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 3. júla 2012 o pilotnom projekte, ktorým sa umožňuje elektronický podpis pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov predložených vo výbore (výklad článku 156 ods. 1 druhý pododsek rokovacieho poriadku)

101


 

III   Prípravné akty

 

EURÓPSKY PARLAMENT

 

Utorok 3. júla 2012

2013/C 349E/18

Poistenie a zaistenie (Solventnosť II) ***ILegislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 3. júla 2012 o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2009/138/ES o začatí a vykonávaní poistenia a zaistenia (Solventnosť II), pokiaľ ide o termíny jej transpozície a uplatňovania a termín zrušenia niektorých smerníc (COM(2012)0217 – C7-0125/2012 – 2012/0110(COD))

102

P7_TC1-COD(2012)0110
Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 3. júla 2012 na účely prijatia smernice Európskeho parlamentu a Rady 2012/…/EÚ, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2009/138/ES (Solventnosť II), pokiaľ ide o dátum na transpozíciu, dátum uplatňovania a dátum zrušenia niektorých smerníc

103

2013/C 349E/19

Pridruženie zámorských krajín a území k Európskemu spoločenstvu *Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 3. júla 2012 o návrhu rozhodnutia Rady, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie Rady 2001/822/ES o pridružení zámorských krajín a území k Európskemu spoločenstvu (COM(2012)0061 – C7-0054/2012 – 2012/0024(CNS))

103

2013/C 349E/20

Jednotný európsky železničný priestor ***IILegislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 3. júla 2012 k pozícii Rady v prvom čítaní na účely prijatia smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa zriaďuje jednotný európsky železničný priestor (prepracované znenie) (18581/2/2011 – C7-0268/2010 – 2010/0253(COD))

104

P7_TC2-COD(2010)0253
Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 3. júla 2012 na účely prijatia smernice Európskeho parlamentu a Rady 2012/…/EÚ, ktorou sa zriaďuje jednotný európsky železničný priestor (prepracované znenie)

105

2013/C 349E/21

Záznamové zariadenie v cestnej doprave ***ILegislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 3. júla 2012 o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (EHS) č. 3821/85 o záznamovom zariadení v cestnej doprave a nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 561/2006 (COM(2011)0451 – C7-0205/2011 – 2011/0196(COD))

105

P7_TC1-COD(2011)0196
Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 3. júla 2012 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. …/2012, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (EHS) č. 3821/85 o záznamovom zariadení v cestnej doprave a nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 561/2006
 (1)

106

2013/C 349E/22

Presadzovanie práv duševného vlastníctva colnými orgánmi ***ILegislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 3. júla 2012 o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o presadzovaní práv duševného vlastníctva colnými orgánmi (COM(2011)0285 – C7-0139/2011 – 2011/0137(COD))

148

P7_TC1-COD(2011)0137
Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 3. júla 2012 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. …/2012 o presadzovaní práv duševného vlastníctva colnými orgánmi

148

 

Streda 4. júla 2012

2013/C 349E/23

Spoločné pravidlá režimov priamej podpory pre poľnohospodárov ***ILegislatívne uznesenie Európskeho parlamentu zo 4. júla 2012 o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 73/2009, ktorým sa ustanovujú spoločné pravidlá režimov priamej podpory pre poľnohospodárov v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa ustanovujú niektoré režimy podpory pre poľnohospodárov (COM(2010)0539 – C7-0294/2010 – 2010/0267(COD))

180

P7_TC1-COD(2010)0267
Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 4. júla 2012 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. …/2012, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 73/2009, ktorým sa ustanovujú spoločné pravidlá režimov priamej podpory pre poľnohospodárov v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa ustanovujú niektoré režimy podpory pre poľnohospodárov

181

2013/C 349E/24

Podpora rozvoja vidieka prostredníctvom Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka ***ILegislatívne uznesenie Európskeho parlamentu zo 4. júla 2012 o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 1698/2005 o podpore rozvoja vidieka prostredníctvom Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) (COM(2010)0537 – C7-0295/2010 – 2010/0266(COD))

215

P7_TC1-COD(2010)0266
Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 4. júla 2012 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. …/2012, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 1698/2005 o podpore rozvoja vidieka prostredníctvom Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV)

216

2013/C 349E/25

Spoločná organizácia poľnohospodárskych trhov a o osobitné ustanovenia pre určité poľnohospodárske výrobky ***ILegislatívne uznesenie Európskeho parlamentu zo 4. júla 2012 o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov) (COM(2010)0799 – C7–0008/2011 – 2010/0385(COD))

231

P7_TC1-COD(2010)0385
Pozícia európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 4. júla 2012 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov)

232

PRÍLOHA I

425

PRÍLOHA II

448

PRÍLOHA III

449

PRÍLOHA IV

455

PRÍLOHA V

457

PRÍLOHA VI

460

PRÍLOHA VII

461

PRÍLOHA VIII

463

PRÍLOHA IX

464

PRÍLOHA X

465

PRÍLOHA XI

466

PRÍLOHA XII

466

Dodatok k prílohe XII (uvedený v časti II)

481

PRÍLOHA XIII

484

PRÍLOHA XIV

488

PRÍLOHA XV

489

PRÍLOHA XVI

490

PRÍLOHA XVII

490

PRÍLOHA XVIII

503

PRÍLOHA XIX

504

PRÍLOHA XX

504

2013/C 349E/26

Financovanie Spoločnej poľnohospodárskej politiky ***ILegislatívne uznesenie Európskeho parlamentu zo 4. júla 2012 o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 1290/2005 o financovaní Spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (ES) č. 165/94 a (ES) č. 78/2008 (COM(2010)0745 – C7-0429/2010 – 2010/0365(COD))

519

P7_TC1-COD(2010)0365
Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 4. júla 2012 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. …/2012, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 1290/2005 o financovaní Spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (ES) č. 165/94 a (ES) č. 78/2008

520

2013/C 349E/27

Ekologická výroba a označovanie ekologických produktov ***ILegislatívne uznesenie Európskeho parlamentu zo 4. júla 2012 o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 834/2007 o ekologickej výrobe a označovaní ekologických produktov (COM(2010)0759 – C7-0001/2011 – 2010/0364(COD))

533

P7_TC1-COD(2010)0364
Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 4. júla 2012 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. …/2012, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 834/2007 o ekologickej výrobe a označovaní ekologických produktov

533

2013/C 349E/28

Systém financovania Európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu ***ILegislatívne uznesenie Európskeho parlamentu zo 4. júla 2012 o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 485/2008 o kontrole opatrení tvoriacich súčasť systému financovania Európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu, vykonávaných členskými štátmi (COM(2010)0761 – C7-0002/2011 – 2010/0366(COD))

545

P7_TC1-COD(2010)0366
Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 4. júla 2012 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. …/2012, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 485/2008 o kontrole opatrení tvoriacich súčasť systému financovania Európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu, vykonávaných členskými štátmi

546

2013/C 349E/29

Dohoda medzi EÚ a Ruskom o zachovaní záväzkov týkajúcich sa obchodu so službami ***Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu zo 4. júla 2012 o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody vo forme výmeny listov medzi Európskou úniou a vládou Ruskej federácie o zachovaní záväzkov týkajúcich sa obchodu so službami uvedenými v súčasnej dohode o partnerstve a spolupráci medzi EÚ a Ruskom (16815/2011 – C7-0522/2011 – 2011/0328(NLE))

550

2013/C 349E/30

Dohoda medzi EÚ a Ruskom o obchode s časťami a komponentmi motorových vozidiel ***Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu zo 4. júla 2012 o návrhu rozhodnutia Rady o uzatvorení Dohody medzi Európskou úniou a vládou Ruskej federácie o obchode s časťami a komponentmi motorových vozidiel medzi Európskou úniou a Ruskou federáciou (16806/2011 – C7-0517/2011 – 2011/0324(NLE))

550

2013/C 349E/31

Dohoda medzi EÚ a Ruskom o zavedení alebo zvýšení vývozného cla na suroviny zo strany Ruskej federácie ***Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu zo 4. júla 2012 o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody vo forme výmeny listov medzi Európskou úniou a Ruskou federáciou o zavedení alebo zvýšení vývozného cla na suroviny (16827/2011 – C7-0520/2011 – 2011/0332(NLE))

551

2013/C 349E/32

Obchodná dohoda o boji proti falšovaniu medzi EÚ a jej členskými štátmi, Austráliou, Kanadou, Japonskom, Kórejskou republikou, Mexikom, Marokom, Novým Zélandom, Singapurom, Švajčiarskom a Spojenými štátmi americkými ***Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu zo 4. júla 2012 o návrhu rozhodnutia Rady o uzatvorení obchodnej dohody o boji proti falšovaniu medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi, Austráliou, Kanadou, Japonskom, Kórejskou republikou, Spojenými štátmi mexickými, Marockým kráľovstvom, Novým Zélandom, Singapurskou republikou, Švajčiarskou konfederáciou a Spojenými štátmi americkými (12195/2011 – C7-0027/2012 – 2011/0167(NLE))

552

2013/C 349E/33

Priame platby poľnohospodárom ***ILegislatívne uznesenie Európskeho parlamentu zo 4. júla 2012 o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 73/2009, pokiaľ ide o priame platby poľnohospodárom za rok 2013 (COM(2011)0630 – C7-0337/2011 – 2011/0286(COD))

553

P7_TC1-COD(2011)0286
Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 4. júla 2012 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. …/2012, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 73/2009, pokiaľ ide o priame platby poľnohospodárom na rok 2013

554

 

Štvrtok 5. júla 2012

2013/C 349E/34

Protokol o štatúte Súdneho dvora Európskej únie ***ILegislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 5. júla 2012 o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa štatút Súdneho dvora Európskej únie a jeho príloha I (02074/2011 – C7-0090/2011 – 2011/0901A(COD))

555

P7_TC1-COD(2011)0901A
Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 5. júla 2012 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, EURATOM) č. …/2012, ktorým sa mení a dopĺňa Protokol o Štatúte Súdneho dvora Európskej únie a jeho príloha I

556

2013/C 349E/35

Zastupujúci sudcovia Súdu pre verejnú službu Európskej únie ***ILegislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 5. júla 2012 o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o zastupujúcich sudcoch Súdu pre verejnú službu Európskej únie (01923/2011 – C7-0091/2011 – 2011/0902(COD))

556

P7_TC1-COD(2011)0902
Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 5. júla 2012 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. …/2012 o zastupujúcich sudcoch Súdu pre verejnú službu Európskej únie

557

2013/C 349E/36

Finančná pomoc Spoločenstva v oblasti transeurópskych dopravných a energetických sietí ***ILegislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 5. júla 2012 o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 1639/2006/ES, ktorým sa ustanovuje rámcový program pre konkurencieschopnosť a inovácie (2007 – 2013), a nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 680/2007, ktorým sa ustanovujú všeobecné pravidlá udeľovania finančnej pomoci Spoločenstva v oblasti transeurópskych dopravných a energetických sietí (COM(2011)0659 – C7-0372/2011 – 2011/0301(COD))

557

P7_TC1-COD(2011)0301
Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 5. júla 2012 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. …/2012, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 1639/2006/ES, ktorým sa ustanovuje rámcový program pre konkurencieschopnosť a inovácie (2007 - 2013), a nariadenie (ES) č. 680/2007, ktorým sa ustanovujú všeobecné pravidlá udeľovania finančnej pomoci Spoločenstva v oblasti transeurópskych dopravných a energetických sietí

558

2013/C 349E/37

Návrh opravného rozpočtu č. 3/2012: prebytok z rozpočtového roka 2011Uznesenie Európskeho parlamentu z 5. júla 2012 o pozícii Rady k návrhu opravného rozpočtu Európskej únie č. 3/2012 na rozpočtový rok 2012, oddiel III – Komisia (11113/2012 – C7-0147/2012 – 2012/2071(BUD))

558


Vysvetlivky k použitým symbolom

*

Konzultačný postup

**I

Postup spolupráce: prvé čítanie

**II

Postup spolupráce: druhé čítanie

***

Postup so súhlasom

***I

Spolurozhodovací postup: prvé čítanie

***II

Spolurozhodovací postup: druhé čítanie

***III

Spolurozhodovací postup: tretie čítanie

(Voľba postupu závisí od právneho základu, ktorý navrhla Komisia)

Politické pozmeňujúce a doplňujúce návrhy: nový alebo nahradený text je vyznačený hrubou kurzívou a vypustenia sa označujú symbolom ▐.

Korekcie a technické úpravy, ktoré urobili útvary: nový alebo nahradený text je vyznačený kurzívou a vypustenia sa označujú symbolom ║.

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

 

Top