Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Obaly a odpady z obalov

Obaly a odpady z obalov

 

ZHRNUTIE K DOKUMENTOM:

Smernica 94/62/ES o obaloch a odpadoch z obalov

Smernica (EÚ) 2018/852, ktorou sa mení smernica 94/62/ES o obaloch a odpadoch z obalov

AKÝ JE CIEĽ TEJTO SMERNICE?

V smernici 94/62/ES sa stanovujú pravidlá o hospodárení s obalmi a s odpadmi z obalov.

Smernica (EÚ) 2018/852 mení smernicu 94/62/ES a obsahuje aktualizované opatrenia určené na:

 • predchádzanie vzniku odpadov z obalov a
 • podporu opakovaného používania, recyklácie a iného spôsobu zhodnotenia odpadov z obalov namiesto konečného zneškodňovania, čím prispieva k prechodu na obehové hospodárstvo*.

Smernica 94/62/ES prispieva k:

HLAVNÉ BODY

Rozsah pôsobnosti

Do pôsobnosti smernice, v znení zmien, patria všetky obaly uvedené na európsky trh a všetky odpady z obalov, či už sú použité alebo uvoľnené na priemyselnej, obchodnej úrovni, v úradoch, obchodoch, službách alebo domácnostiach bez ohľadu na použitý materiál.

Opatrenia

Krajiny EÚ musia prijať opatrenia, ako sú národné programy, stimuly prostredníctvom systémov rozšírenej zodpovednosti výrobcov a iné hospodárske nástroje, s cieľom zabrániť tvorbe odpadu z obalov a minimalizovať vplyv obalov na životné prostredie.

Krajiny EÚ by mali podporovať zvyšovanie podielu opakovane použiteľných obalov* uvádzaných na trh a systémov opakovaného použitia obalov bez ohrozenia bezpečnosti potravín. Medzi tieto opatrenia môžu patriť:

 • systémy vratných záloh,
 • ciele,
 • hospodárske stimuly,
 • minimálny percentuálny podiel opakovane použiteľných obalov uvedených na trh každý rok pre každý druh obalov atď.

Krajiny EÚ musia prijať aj potrebné opatrenia na splnenie určitých cieľov v oblasti recyklácie, ktoré sa od seba líšia v závislosti od obalového materiálu, a na tento účel sa uplatňujú nové pravidlá výpočtu.

Ciele

Najneskôr do 31. decembra 2025 sa musí recyklovať aspoň 65 % hmotnosti všetkých obalov. Ciele v oblasti recyklácie pre každý materiál sú:

 • 50 % plastu
 • 25 % dreva,
 • 70 % železných kovov,
 • 50 % hliníka,
 • 70 % skla a
 • 75 % papiera a lepenky.

Najneskôr do 31. decembra 2030 sa musí recyklovať aspoň 70 % hmotnosti obalov. Týka sa to:

 • 55 % plastov,
 • 30% dreva,
 • 80% železných kovov,
 • 60% hliníka,
 • 75 % skla,
 • 85% papiera a lepenky.

Základné požiadavky

Krajiny EÚ musia zabezpečiť, že obaly uvádzané na trh budú spĺňať základné požiadavky uvedené v prílohe II k smernici:

 • obmedziť váhu a množstvo na minimálne množstvo s cieľom splniť požadovanú úroveň bezpečnosti, hygieny a prijateľnosti pre spotrebiteľov,
 • znížiť obsah nebezpečných látok a materiálov v obalových materiáloch a ich zložkách,
 • navrhovať opakovane použiteľné alebo zhodnocovateľné obaly.

Biologicky rozložiteľné obaly: plastové obaly rozkladajúce sa na vzduchu* sa nesmú považovať za biologicky rozložiteľné.

Európska komisia v súčasnosti skúma, ako posilniť základné požiadavky s cieľom zlepšiť navrhovanie obalov pre opakované použitie a podporiť kvalitnú recykláciu, ako aj spôsoby, ako posilniť presadzovanie týchto požiadaviek.

Systémy zhodnocovania obalov

Krajiny EÚ by mali zabezpečiť, že sa vytvoria systémy, ktoré zabezpečia návrat a/alebo zber použitých obalov a/alebo odpadov z obalov, ako aj opätovné použitie alebo zhodnotenie vrátane recyklácie zozbieraných obalov a/alebo odpadov z obalov.

Zodpovednosť výrobcu

Krajiny EÚ by do roku 2025 mali zabezpečiť, aby boli vytvorené systémy zodpovednosti výrobcov* pre všetky obaly. Systémami zodpovednosti výrobcov sa zabezpečí návrat a/alebo zber použitých obalov a/alebo odpadov z obalov a ich orientovanie do najvhodnejších možností odpadového hospodárstva, ako aj opätovné použitie alebo recyklácia zozbieraných obalov a odpadov z obalov. Tieto systémy musia byť v súlade s niektorými minimálnymi požiadavkami stanovenými podľa rámcovej smernice o odpade (2008/98/ES). Tieto systémy by mali pomôcť podporiť obaly, ktoré sa navrhujú, vyrábajú a obchoduje sa s nimi tak, aby sa umožnilo ich opakované použitie alebo zhodnocovanie, a ktoré majú minimálny vplyv na životné prostredie.

ODKEDY SA SMERNICA UPLATŇUJE?

Smernica 94/62/ES sa uplatňuje od 31. decembra 1994 a do vnútroštátnych právnych predpisov krajín EÚ mala byť transponovaná do 30. júna 1996.

Smernica (EÚ) 2018/852 sa uplatňuje od 4. júla 2018 a do vnútroštátnych právnych predpisov krajín EÚ mala byť transponovaná do 5. júla 2020.

KONTEXT

Ďalšie informácie:

HLAVNÉ POJMY

Obehové hospodárstvo: obehové hospodárstvo znižuje vstupy zdrojov, odpad, emisie a úniky energie. Dosiahnuť ho možno prostredníctvom dlhotrvajúcej konštrukcie, údržby, opráv, opakovaného používania a recyklácie. Je protikladom lineárnej ekonomiky, v ktorej sa zdroje ťažia, používajú a napokon vyhadzujú.
Opakovane použiteľný obal: obal, ktorý bol navrhnutý, skonštruovaný a uvedený na trh na viacero použití v rámci jeho životného cyklu tým, že sa opätovne naplní alebo opakovane použije na ten istý účel, na ktorý bol vytvorený.
Materiál rozkladajúci sa na vzduchu: obaly rozkladajúce sa na vzduchu sú plastové obaly s prísadami, ktoré spôsobujú, že sa materiál rozpadne na mikroskopické častice. Takéto materiály môžu prispievať k prítomnosti mikroplastov v životnom prostredí.
Systém zodpovednosti výrobcov: systém zavedený výrobcom s cieľom zabezpečiť, aby niesli určitú mieru zodpovednosti za odstránenie určitých vplyvov výroby svojich výrobkov, ich uvádzania na trh a ich zneškodňovania na životné prostredie.

HLAVNÉ DOKUMENTY

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 94/62/ES z 20. decembra 1994 o obaloch a odpadoch z obalov (Ú. v. ES L 365, 31.12.1994, s. 10 – 23)

Následné zmeny smernice 94/62/ES boli zapracované do základného textu. Toto konsolidované znenie slúži len na dokumentačné účely.

Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/852 z 30. mája 2018, ktorou sa mení smernica 94/62/ES o obaloch a odpadoch z obalov (Ú. v. EÚ L 150, 14.6.2018, s. 141 – 154)

SÚVISIACI DOKUMENT

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/98/ES z 19. novembra 2008 o odpade a o zrušení určitých smerníc (Ú. v. EÚ L 312, 22.11.2008, s. 3 – 30)

Pozri konsolidované znenie.

Posledná aktualizácia 06.11.2018

Top