EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Obaly a odpady z obalov

Obaly a odpady z obalov

 

ZHRNUTIE K DOKUMENTU:

Smernica 94/62/ES o obaloch a odpadoch z obalov

AKÝ JE CIEĽ TEJTO SMERNICE?

V smernici 94/62/ES sa stanovujú pravidlá o hospodárení s obalmi a s odpadmi z obalov.

Ciele smernice 94/62/ES:

 • harmonizácia vnútroštátnych opatrení týkajúcich sa hospodárenia s obalmi a s odpadmi z obalov a
 • zvýšenie kvality životného prostredia prevenciou a redukciou vplyvu obalov a odpadov z obalov na životné prostredie.

Smernica (EÚ) 2018/852 je poslednou zmenou a doplnením smernice 94/62/ES a obsahuje aktualizované opatrenia určené na:

 • predchádzanie vzniku odpadov z obalov a
 • podporu opakovaného používania, recyklácie a iného spôsobu zhodnotenia odpadov z obalov namiesto konečného zneškodňovania, čím prispieva k prechodu na obehové hospodárstvo*.

HLAVNÉ BODY

Rozsah

Do pôsobnosti smernice patria všetky obaly uvedené na európsky trh a všetky odpady z obalov, či už sú použité alebo uvoľnené na priemyselnej, obchodnej úrovni, v úradoch, obchodoch, službách alebo domácnostiach bez ohľadu na použitý materiál.

Opatrenia

Zmenená a doplnená smernica vyžaduje, aby krajiny EÚ prijali opatrenia, ako sú národné programy, stimuly prostredníctvom systémov rozšírenej zodpovednosti výrobcov a iné hospodárske nástroje, s cieľom zabrániť tvorbe odpadu z obalov a minimalizovať vplyv obalov na životné prostredie.

Krajiny EÚ by mali podporovať zvyšovanie podielu opakovane použiteľných obalov* uvádzaných na trh a systémov opakovaného použitia obalov spôsobom prijateľným pre životné prostredie bez ohrozenia bezpečnosti potravín alebo bezpečnosti spotrebiteľov. Tie môžu zahŕňať:

 • systémy vratných záloh,
 • ciele,
 • hospodárske stimuly,
 • minimálny percentuálny podiel opakovane použiteľných obalov uvedených na trh každý rok pre každý druh obalov atď.

Krajiny EÚ musia prijať aj potrebné opatrenia na splnenie cieľov recyklácie, ktoré sa od seba líšia v závislosti od obalového materiálu. Na tento účel musia prijať nové pravidlá výpočtu na nahlasovanie údajov o nových cieľoch recyklácie, ktoré majú byť dosiahnuté do rokov 2025 a 2030.

Ciele

Najneskôr do 31. decembra 2025 sa musí recyklovať minimálne 65 % hmotnosti všetkých odpadu z obalov. Ciele recyklácie pre každý materiál sú:

 • 50 % plastu,
 • 25 % dreva,
 • 70 % železných kovov,
 • 50 % hliníka,
 • 70 % skla a
 • 75 % papiera a lepenky.

Najneskôr do 31. decembra 2030 sa musí recyklovať minimálne 70% hmotnosti všetkých odpadu z obalov. To zahŕňa:

 • 55 % plastu,
 • 30 % dreva,
 • 80 % železných kovov,
 • 60 % hliníka,
 • 75 % skla,
 • 85 % papiera a lepenky.

Základné požiadavky

Krajiny EÚ musia zabezpečiť, že obaly uvádzané na trh budú spĺňať základné požiadavky uvedené v prílohe II k smernici:

 • obmedziť váhu a množstvo obalov na minimálne adekvátne množstvo s cieľom splniť požadovanú úroveň bezpečnosti, hygieny a prijateľnosti pre zabalený produkt a spotrebiteľov,
 • minimalizovať obsah nebezpečných látok a materiálov v obalových materiáloch a ich zložkách,
 • navrhovať opakovane použiteľné alebo zhodnocovateľné obaly, ktoré môžu zahŕňať návrhy materiálov alebo organickej recyklácie, ako aj návrhy zhodnocovania energie.

Zmenená a doplnená smernica objasnila rozdiel medzi obalmi využiteľnými vo forme kompostovania a biologicky rozložiteľným odpadom z obalov a spresnila, že oxo-degradovateľné plastové obaly (plastové obaly s prísadami, ktoré spôsobujú ich rozpad na mikroskopické častice a prispievajú k prítomnosti mikroplastov v životnom prostredí) sa nepovažujú za biologicky rozložiteľné obaly.

Európska komisia v súčasnosti skúma, ako posilniť základné požiadavky s cieľom zlepšiť navrhovanie obalov pre opakované použitie a podporiť kvalitnú recykláciu, ako aj spôsoby, ako posilniť presadzovanie týchto požiadaviek.

Systémy zhodnocovania obalov

Krajiny EÚ by mali zabezpečiť, že sa vytvoria systémy, ktoré zabezpečia návrat a/alebo zber použitých obalov a/alebo odpadov z obalov, ako aj opätovné použitie alebo zhodnotenie vrátane recyklácie zozbieraných obalov a/alebo odpadov z obalov.

Zodpovednosť výrobcu

 • Krajiny EÚ musia do konca roka 2024 zabezpečiť, aby boli vytvorené systémy zodpovednosti výrobcov* pre všetky obaly. Systémami zodpovednosti výrobcov sa zabezpečí financovanie alebo financovanie a organizácia návratu a/alebo zberu použitých obalov a/alebo odpadov z obalov a ich orientovanie do najvhodnejších možností odpadového hospodárstva, ako aj opätovné použitie alebo recyklácia zozbieraných obalov a odpadov z obalov.
 • Tieto systémy musia byť v súlade s minimálnymi požiadavkami stanovenými podľa rámcovej smernice odpade 2008/98/ES (pozri zhrnutie). Tieto systémy by mali pomôcť podporiť obaly, ktoré sa navrhujú, vyrábajú a obchoduje sa s nimi tak, aby sa podporilo ich opakované použitie alebo kvalitná recyklácia, a minimalizoval sa vplyv obalov a odpadov z obalov na životné prostredie.

Informačné systémy a nahlasovanie údajov

 • Vykonávací akt, rozhodnutie 2005/270/ES, stanovuje formáty, ako aj pravidlá pre výpočet, overovanie a nahlasovanie údajov, ktoré musia krajiny EÚ každý rok poskytovať Komisii s cieľom monitorovať implementáciu smernice 94/62/EC.
 • Rozhodnutím (EÚ) 2019/665 sa mení rozhodnutie 2005/270/ES a zavádzajú sa ním nové pravidlá s cieľom zosúladiť ich s novými pravidlami v smernici 94/62/ES, ktoré sa týkajú výpočtu dosiahnutia cieľov recyklácie týkajúcich sa:
  • možnosti brať do úvahy maximálne 5 % cieľovej hodnoty recyklácie opakovane použiteľných spotrebiteľských obalov (článok 5 ods. 2),
  • možnosti brať do úvahy drevené obaly upravené na opätovné použitie (článok 5 ods. 3),
  • kalkulácie množstva kovov v odpade z obalov oddelených zo spodného popola po spálení (článok 6a),
  • kompozitných obalov, ktoré by sa už nemali nahlasovať podľa prevládajúceho materiálu, ale podľa materiálu obsiahnutého v obale s možnými odchýlkami pre materiály, ktoré tvoria menej ako 5 % z celkovej hmoty obalovej jednotky.
 • Cieľom nových pravidiel výpočtu je zabezpečiť, aby sa na výpočet cieľa recyklácie prihliadalo iba na odpad, ktorý vstupuje do recyklačnej operácie, alebo odpad, ktorý dosiahol štádium, keď prestáva byť odpadom, pričom podľa všeobecného pravidla by sa meranie odpadu malo uskutočniť v bode vstupu do recyklačnej operácie.
 • Rozhodnutie ustanovuje zdokonalený systém kontroly kvality nahlasovaných údajov (údaje priamo od hospodárskych subjektov, využívanie elektronických registrov), čím sa zabezpečí lepšia vysledovateľnosť vykázaných údajov vrátane údajov o odpadoch vyvážaných na recykláciu do tretích krajín mimo EÚ.
 • Rozhodnutím (EÚ) 2019/665 sa taktiež zavádzajú zmeny vo formátoch na nahlasovanie údajov podľa článku 12 smernice 94/62/ES. Pri formátoch by sa malo prihliadať na informácie o opakovane použiteľných obaloch uvedených na trh prvýkrát a o počte obehov daného obalu za rok, čo je nevyhnutné na určenie podielu opakovane použiteľných obalov v porovnaní s jednorazovými obalmi. Keďže opakovane použiteľné predajné obaly možno zohľadniť v kontexte cieľov recyklácie, je potrebné rozlišovať medzi opakovane použiteľnými predajnými obalmi a inými opakovane použiteľnými obalmi.

ODKEDY SA SMERNICE UPLATŇUJÚ?

 • Smernica 94/62/ES sa uplatňuje od 31. decembra 1994 a do vnútroštátnych právnych predpisov krajín EÚ mala byť transponovaná do 30. júna 1996.
 • Pozmeňujúca smernica (EÚ) 2018/852 sa uplatňuje od 4. júla 2018 a do vnútroštátnych právnych predpisov krajín EÚ mala byť transponovaná do 5. júla 2020.

KONTEXT

Ďalšie informácie:

HLAVNÉ POJMY

Obehové hospodárstvo: obehové hospodárstvo znižuje vstupy zdrojov, odpad, emisie a úniky energie. Dosiahnuť ho možno prostredníctvom dlhotrvajúcej konštrukcie, údržby, opráv, opakovaného používania a recyklácie. Je protikladom lineárnej ekonomiky, v ktorej sa zdroje ťažia, používajú a napokon vyhadzujú.
Opakovane použiteľný obal: obal, ktorý bol navrhnutý, skonštruovaný a uvedený na trh na viacero použití v rámci jeho životného cyklu tým, že sa opätovne naplní alebo opakovane použije na ten istý účel, na ktorý bol vytvorený.
Systémy rozšírenej zodpovednosti výrobcov: vytvorené systémy, ktorými sa zabezpečí, aby výrobcovia niesli finančnú alebo finančnú a organizačnú zodpovednosť za fázu životného cyklu výrobku týkajúcu sa nakladania s odpadom. Modulovaním poplatkov splatných výrobcami za umiestnenie obalových výrobkov na trh umožňujú systémy rozšírenej zodpovednosti podnecovať výrobcov a krajiny EÚ, aby navrhovali výrobky a ich komponenty, ktoré sú ohľaduplnejšie k životnému prostrediu.

HLAVNÝ DOKUMENT

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 94/62/ES z 20. decembra 1994 o obaloch a odpadoch z obalov (Ú. v. ES L 365, 31.12.1994, s. 10 – 23)

Následné zmeny smernice 94/62/ES boli zapracované do základného textu. Toto konsolidované znenie slúži len na dokumentačné účely.

SÚVISIACE DOKUMENTY

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/98/ES z 19. novembra 2008 o odpade a o zrušení určitých smerníc (Ú. v. EÚ L 312, 22.11.2008, s. 3 – 30)

Pozri konsolidované znenie.

Rozhodnutie Komisie 2005/270/ES z 22. marca 2005 stanovujúce formáty, ktoré sa vzťahujú na databázový systém podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 94/62/ES o obaloch a odpadoch z obalov (Ú. v. EÚ L 86, 5.4.2005, s. 6 – 12)

Pozri konsolidované znenie.

Posledná aktualizácia 15.06.2020

Top