EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016D0019

Rozhodnutie Európskej centrálnej banky (EÚ) 2016/1162 z 30. júna 2016 o sprístupňovaní dôverných informácií v súvislosti s vyšetrovaním trestných činov (ECB/2016/19)

OJ L 192, 16.7.2016, p. 73–76 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2016/1162/oj

16.7.2016   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 192/73


ROZHODNUTIE EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY (EÚ) 2016/1162

z 30. júna 2016

o sprístupňovaní dôverných informácií v súvislosti s vyšetrovaním trestných činov (ECB/2016/19)

RADA GUVERNÉROV EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY,

so zreteľom na Štatút Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky, a najmä na jeho článok 12.3,

so zreteľom na rozhodnutie ECB/2004/2 z 19. februára 2004, ktorým sa prijíma rokovací poriadok Európskej centrálnej banky (1), a najmä na jeho články 23 a 23a,

keďže:

(1)

Po zriadení jednotného mechanizmu dohľadu by mohli Európska centrálna banka (ECB), ako aj príslušné vnútroštátne orgány prijímať žiadosti od vnútroštátnych orgánov zaoberajúcich sa vyšetrovaním trestných činov týkajúce sa sprístupnenia dôverných informácií, ktoré boli vytvorené alebo prijaté počas uskutočňovania ich úloh v oblasti dohľadu a plnenia s tým spojených povinností.

(2)

Podľa článku 136 nariadenia Európskej centrálnej banky (EÚ) č. 468/2014 (ECB/2014/17) (2), ak ECB pri vykonávaní svojich úloh na základe nariadenia Rady (EÚ) č. 1024/2013 (3) má dôvodné podozrenie, že mohol byť spáchaný trestný čin, požiada dotknutý príslušný vnútroštátny orgán, aby záležitosť postúpil orgánom príslušným na vyšetrovanie a možné trestné stíhanie v súlade s vnútroštátnym právom.

(3)

Medzi príslušnými vnútroštátnymi orgánmi a vnútroštátnymi orgánmi zaoberajúcimi sa vyšetrovaním trestných činov existuje v súlade s vnútroštátnym právom dlhodobá spolupráca v oblasti prístupu k dôverným informáciám o dohliadaných subjektoch v zmysle článku 2 ods. 20 a o dohliadaných skupinách v zmysle článku 2 ods. 21 nariadenia (EÚ) č. 468/2014 (ECB/2014/17). Podmienky takejto spolupráce a sprístupňovania dôverných informácií vnútroštátnym orgánom zaoberajúcim sa vyšetrovaním trestných činov sú vo veľkej miere stanovené vnútroštátnym právom. Právo Únie však má určitý vplyv na podmienky, za ktorých môžu byť dôverné informácie, ktorými disponujú príslušné orgány v rámci jednotného mechanizmu dohľadu vrátane ECB, sprístupnené vnútroštátnym orgánom zaoberajúcim sa vyšetrovaním trestných činov na ich žiadosť. Tieto ustanovenia práva Únie ustanovujú napríklad zásadu lojálnej spolupráce, povinnosti spolupracovať v dobrej viere a navzájom si vymieňať informácie v rámci jednotného mechanizmu dohľadu, povinnosť ochrany osobných údajov a povinnosť zachovávať služobné tajomstvo.

(4)

Tieto podmienky sa okrem ich uplatňovania na sprístupňovanie dôverných informácií, ktoré sa týkajú úloh zverených ECB nariadením (EÚ) č. 1024/2013 vrátane informácií, ktorými disponujú príslušné vnútroštátne orgány v súvislosti s poskytovaním pomoci ECB pri plnení jej úloh podľa uvedeného nariadenia, môžu v zásade uplatňovať aj na sprístupňovanie dôverných informácií, ktoré sa týkajú úloh v oblasti menovej politiky a iných úloh súvisiacich s ESCB/Eurosystémom.

(5)

ECB by mala dodržiavať povinnosť zachovávať služobné tajomstvo a zabezpečiť svoje fungovanie a nezávislosť. Navyše by mala ECB naďalej rešpektovať verejný záujem a niektoré súkromné záujmy a v tejto súvislosti nesprístupňovať určité dokumenty alebo informácie, ak by ich sprístupnenie vážne poškodilo uvedené záujmy. Tieto povinnosti by však nemali viesť k absolútnemu zákazu pre ECB sprístupňovať vnútroštátnym orgánom zaoberajúcim sa vyšetrovaním trestných činov dôverné informácie, ktoré podliehajú povinnosti zachovávať služobné tajomstvo.

(6)

Právo Únie ustanovuje, že je potrebné chrániť dôvernosť určitých informácií alebo dokumentov vrátane osobných údajov a až na niektoré výnimky zakazuje sprístupňovanie dôverných informácií alebo dokumentov tretím osobám. Konkrétne podľa pravidiel pre zachovávanie služobného tajomstva uvedených v smernici Európskeho parlamentu a Rady 2013/36/EÚ (4) sa dôverné informácie, ktoré osoby, ktoré v súčasnosti pracujú pre príslušné orgány alebo pre ne v minulosti pracovali, a audítori a znalci konajúci v mene príslušných orgánov získajú pri výkone svojich úloh, môžu zverejniť iba v súhrnnej alebo úhrnnej podobe, na základe ktorej nie je možné identifikovať jednotlivé úverové inštitúcie, bez toho, aby boli dotknuté prípady, na ktoré sa vzťahuje trestné právo.

(7)

Podľa článku 37.2 Štatútu Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky sa na osoby, ktoré majú prístup k informáciám, na ktoré sa vzťahujú predpisy Únie ukladajúce povinnosť mlčanlivosti, vzťahujú tieto predpisy.

(8)

V práve Únie ešte nebol vytvorený procesný rámec pre vybavovanie žiadostí prijatých ECB, príslušnými vnútroštátnymi orgánmi alebo národnými centrálnymi bankami od vnútroštátnych orgánov zaoberajúcich sa vyšetrovaním trestných činov, ktoré sa týkajú sprístupnenia dôverných informácií súvisiacich s úlohami zverenými ECB nariadením (EÚ) č. 1024/2013 vrátane informácií, ktorými disponuje príslušný vnútroštátny orgán alebo národná centrálna banka v súvislosti s poskytovaním pomoci ECB pri plnení jej úloh podľa nariadenia (EÚ) 1024/2013, alebo s úlohami v oblasti menovej politiky a inými úlohami súvisiacimi s ESCB/Eurosystémom. Uplatňovanie vnútroštátnych procesných pravidiel, ktoré sa vzťahujú na takéto žiadosti, by však malo byť konzistentné so všeobecnými zásadami práva Únie, najmä so zásadou lojálnej spolupráce a povinnosťami spolupracovať v dobrej viere a navzájom si vymieňať informácie, ako je to ustanovené v článku 6 nariadenia (EÚ) 1024/2013. ECB by preto uvítala, ak by ju príslušný vnútroštátny orgán alebo národná centrálna banka v súlade s právom Únie v prípade potreby informovali alebo uskutočnili s ňou konzultácie o žiadostiach, ktoré prijali od vnútroštátnych orgánov zaoberajúcich sa vyšetrovaním trestných činov, a ktoré sa týkajú sprístupnenia dôverných informácií súvisiacich s úlohami zverenými ECB nariadením (EÚ) č. 1024/2013 vrátane informácií, ktorými disponuje príslušný vnútroštátny orgán alebo národná centrálna banka v súvislosti s poskytovaním pomoci ECB pri plnení jej úloh podľa nariadenia (EÚ) 1024/2013, alebo s úlohami v oblasti menovej politiky a inými úlohami súvisiacimi s ESCB/Eurosystémom.

(9)

Toto rozhodnutie sa nevzťahuje na žiadosti o prístup k informáciám o osobách, ktoré majú zamestnanecký vzťah v ECB alebo priamy alebo nepriamy zmluvný vzťah s ECB, ktorého predmetom je vykonanie stavebných prác, dodanie výrobkov alebo poskytovanie služieb.

(10)

Toto rozhodnutie by preto malo ustanoviť podmienky, ktoré bude ECB uplatňovať na sprístupňovanie dôverných informácií, ktoré sa týkajú úloh zverených ECB nariadením (EÚ) č. 1024/2013 alebo úloh v oblasti menovej politiky a iných úloh súvisiacich s ESCB/Eurosystémom, zo strany príslušných vnútroštátnych orgánov alebo národných centrálnych bánk, pre vnútroštátne orgány zaoberajúce sa vyšetrovaním trestných činov.

(11)

Kancelária pre dodržiavanie pravidiel a riadenie ECB je v rámci ECB koordinátorom pre žiadosti o prístup k dokumentom, ktoré patria do rozsahu pôsobnosti tohto rozhodnutia,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Vymedzenie pojmov

Na účely tohto rozhodnutia sa uplatňuje toto vymedzenie pojmov:

a)

„dôvernými informáciami“ sa rozumejú akékoľvek dôverné informácie vrátane informácií, na ktoré sa vzťahuje ochrana údajov, povinnosť služobného tajomstva alebo povinnosť služobného tajomstva ustanovená v smernici 2013/36/EÚ, alebo dokumentov so stupňom utajenia „ECB-CONFIDENTIAL“ alebo „ECB-SECRET“ podľa režimu utajenia ECB; nepatria sem však informácie, ktoré sa týkajú osôb, ktoré majú zamestnanecký pomer v ECB, alebo priamy alebo nepriamy zmluvný vzťah s ECB na vykonanie stavebných prác, dodanie výrobkov alebo poskytovanie služieb;

b)

„vnútroštátnym orgánom zaoberajúcim sa vyšetrovaním trestných činov“ sa rozumie vnútroštátny orgán s právomocami v oblasti trestného práva;

c)

„príslušný vnútroštátny orgán“ má rovnaký význam ako v článku 2 bod 2 nariadenia (EÚ) č. 1024/2013. Týmto nie sú dotknuté ustanovenia vnútroštátneho práva, podľa ktorých sa národným centrálnym bankám, ktoré nie sú príslušnými vnútroštátnymi orgánmi, zverujú určité úlohy v oblasti dohľadu. V prípade takýchto ustanovení sa príslušnými vnútroštátnymi orgánmi na účely tohto rozhodnutia rozumejú aj národné centrálne banky, pokiaľ ide o úlohy v oblasti dohľadu, ktoré im boli zverené vnútroštátnym právom.

Článok 2

Žiadosti prijaté ECB od vnútroštátnych orgánov zaoberajúcich sa vyšetrovaním trestných činov

1.   ECB môže na základe žiadosti vnútroštátneho orgánu zaoberajúceho sa vyšetrovaním trestných činov poskytnúť dôverné informácie, ktorými disponuje, a ktoré sa týkajú úloh zverených ECB nariadením (EÚ) č. 1024/2013 alebo úloh v oblasti menovej politiky alebo úloh súvisiacich s ESCB/Eurosystémom, príslušnému vnútroštátnemu orgánu alebo národnej centrálnej banke na sprístupnenie pre dotknutý vnútroštátny orgán zaoberajúci sa vyšetrovaním trestných činov za ďalej uvedených podmienok:

a)

dotknutý príslušný vnútroštátny orgán alebo dotknutá národná centrálna banka sa zaväzujú vybaviť takúto žiadosť v mene ECB;

b)

buď: i) je v práve Únie alebo vo vnútroštátnom práve zakotvená výslovná povinnosť sprístupniť takéto informácie vnútroštátnemu orgánu zaoberajúcemu sa vyšetrovaním trestných činov; ii) alebo príslušný právny rámec umožňuje sprístupnenie takýchto dôverných informácií. a pre odmietnutie sprístupnenia takýchto informácií neexistuje závažný dôvod spojený s potrebou chrániť záujmy Únie alebo zabrániť akémukoľvek zasahovaniu do fungovania a nezávislosti ECB, najmä ak by bolo ohrozené plnenie úloh, ktorými bola poverená;

c)

dotknutý príslušný vnútroštátny orgán alebo dotknutá národná centrálna banka sa zaväzujú vyžadovať od vnútroštátneho orgánu zaoberajúceho sa vyšetrovaním trestných činov, aby zaručil ochranu poskytnutých dôverných informácií pred zverejnením.

2.   Odsek 1 sa uplatňuje bez toho, aby tým boli dotknuté akékoľvek osobitné ustanovenia podľa práva Únie alebo vnútroštátnych právnych predpisov týkajúcich sa sprístupnenia takýchto dôverných informácií.

Článok 3

Žiadosti prijaté príslušnými vnútroštátnymi orgánmi alebo národnými centrálnymi bankami od vnútroštátnych orgánov zaoberajúcich sa vyšetrovaním trestných činov

1.   ECB požiada príslušné vnútroštátne orgány alebo národné centrálne banky, aby ju po prijatí žiadosti vnútroštátneho orgánu zaoberajúceho sa vyšetrovaním trestných činov o sprístupnenie dôverných informácií, ktoré sa týkajú úloh zverených ECB nariadením (EÚ) č. 1024/2013 alebo úloh v oblasti menovej politiky alebo úloh súvisiacich s ESCB/Eurosystémom, konzultovali v prípade, že je to možné, o tom, ako vybaviť takúto žiadosť, a to bez ohľadu na to, či dotknutými informáciami disponuje ECB alebo dotknutý príslušný vnútroštátny orgán alebo dotknutá národná centrálna banka. ECB poskytne poradenstvo o tom, či dotknuté informácie môžu byť sprístupnené a prípadne o tom, či existujú závažné dôvody spojené s potrebou chrániť záujmy Únie alebo zabrániť akémukoľvek zasahovaniu do fungovania a nezávislosti ECB na zamietnutie sprístupnenia príslušných dôverných informácií. ECB poskytne príslušnému vnútroštátnemu orgánu alebo národnej centrálnej banke poradenstvo, ak o to bola požiadaná dostatočne včas predtým, ako príslušný vnútroštátny orgán alebo národná centrálna banka prijmú konečné rozhodnutie a poskytnú konečnú odpoveď na žiadosť o sprístupnenie informácií.

2.   ECB požiada príslušné vnútroštátne orgány, aby súhlasili s tým, že ju budú včas a v každom prípade pred poskytnutím konečnej odpovede informovať o žiadostiach o sprístupnenie dôverných informácií prijatých od vnútroštátnych orgánov zaoberajúcich sa vyšetrovaním trestných činov týkajúcich sa menej významných úverových inštitúcií, ktoré sú pod priamym dohľadom dotknutého príslušného vnútroštátneho orgánu pri výkone svojich úloh dohľadu v zmysle nariadenia (EÚ) 1024/2013, ak takýto príslušný vnútroštátny orgán dospel k záveru, že požadované informácie sú významné alebo že ich sprístupnenie by mohlo nepriaznivo ovplyvniť povesť jednotného mechanizmu dohľadu. ECB vyvinie najvyššie možné úsilie na poskytnutie odpovede v lehote stanovenej dotknutým príslušným vnútroštátnym orgánom za predpokladu, že táto lehota je primeraná, objektívne odôvodniteľná a uplynie predtým, ako príslušný vnútroštátny orgán prijme konečné rozhodnutie a poskytne konečnú odpoveď vnútroštátnemu orgánu zaoberajúcemu sa vyšetrovaním trestných činov.

3.   ECB požiada príslušné vnútroštátne orgány a národné centrálne banky, aby súhlasili s tým, že ju budú pravidelne informovať o všetkých žiadostiach od vnútroštátnych orgánov zaoberajúcich sa vyšetrovaním trestných činov, ak ECB nebola konzultovaná podľa odseku 1 alebo informovaná podľa odseku 2 z dôvodov, na ktoré nemali vplyv a, ak je to možné, o všetkých informáciách sprístupnených na základe takýchto žiadostí.

Článok 4

Nadobudnutie účinnosti

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Vo Frankfurte nad Mohanom 30. júna 2016

Prezident ECB

Mario DRAGHI


(1)  Ú. v. EÚ L 80, 18.3.2004, s. 33.

(2)  Nariadenie Európskej centrálnej banky (EÚ) č. 468/2014 zo 16. apríla 2014 o rámci pre spoluprácu v rámci jednotného mechanizmu dohľadu medzi Európskou centrálnou bankou, príslušnými vnútroštátnymi orgánmi a určenými vnútroštátnymi orgánmi (nariadenie o rámci JMD) (ECB/2014/17) (Ú. v. EÚ L 141, 14.5.2014, s. 1).

(3)  Nariadenie Rady (EÚ) č. 1024/2013 z 15. októbra 2013, ktorým sa Európska centrálna banka poveruje osobitnými úlohami, pokiaľ ide o politiky týkajúce sa prudenciálneho dohľadu nad úverovými inštitúciami (Ú. v. EÚ L 287, 29.10.2013, s. 63).

(4)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2013/36/EÚ z 26. júna 2013 o prístupe k činnosti úverových inštitúcií a prudenciálnom dohľade nad úverovými inštitúciami a investičnými spoločnosťami, o zmene smernice 2002/87/ES a o zrušení smerníc 2006/48/ES a 2006/49/ES (Ú. v. EÚ L 176, 27.6.2013, s. 338).


Top