EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016L1065

Smernica Rady (EÚ) 2016/1065 z 27. júna 2016, ktorou sa mení smernica 2006/112/ES, pokiaľ ide o zaobchádzanie s poukazmi

OJ L 177, 1.7.2016, p. 9–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2016/1065/oj

1.7.2016   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 177/9


SMERNICA RADY (EÚ) 2016/1065

z 27. júna 2016,

ktorou sa mení smernica 2006/112/ES, pokiaľ ide o zaobchádzanie s poukazmi

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie a najmä na jej článok 113,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

po postúpení návrhu legislatívneho aktu národným parlamentom,

so zreteľom na stanovisko Európskeho parlamentu (1),

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru (2),

konajúc v súlade s mimoriadnym legislatívnym postupom,

keďže:

(1)

V smernici Rady 2006/112/ES (3) sa ustanovujú pravidlá týkajúce sa času a miesta dodania tovaru a poskytnutia služieb, základu dane, vzniku daňovej povinnosti na dani z pridanej hodnoty (DPH) a nároku na odpočet. Tieto pravidlá však nie sú dostatočne jasné ani podrobné na zabezpečenie zhodného daňového zaobchádzania s transakciami, ktoré sa týkajú poukazov, a to až do takej miery, že to má nežiaduce dôsledky na riadne fungovanie vnútorného trhu.

(2)

S cieľom zabezpečiť spoľahlivé a jednotné zaobchádzanie, byť v súlade so zásadami všeobecnej dane zo spotreby presne úmernej cene tovaru a služieb, zabrániť nezrovnalostiam, narušeniu hospodárskej súťaže, dvojitému zdaneniu alebo nezdaneniu a obmedziť riziko vyhýbania sa daňovej povinnosti je nutné zaviesť špecifické pravidlá zaobchádzania s poukazmi na účely DPH.

(3)

Vzhľadom na nové pravidlá týkajúce sa miesta dodania v prípade telekomunikačných služieb, služieb rozhlasového a televízneho vysielania a elektronicky poskytovaných služieb, ktoré sa uplatňujú od 1. januára 2015, je potrebné spoločné riešenie pre poukazy, aby sa zabezpečilo, že nedôjde k nezrovnalostiam v súvislosti s poukazmi dodávanými medzi členskými štátmi. Na tento účel je nevyhnutné zaviesť pravidlá na objasnenie zaobchádzania s poukazmi na účely DPH.

(4)

Tieto pravidlá by sa mali zamerať len na poukazy, ktoré možno vymeniť za tovar alebo služby. Uvedené pravidlá by sa však nemali zameriavať na nástroje, ktoré oprávňujú držiteľa na zľavu pri nákupe tovaru alebo služieb, s ktorými ale nie je spojené žiadne právo na získanie takéhoto tovaru alebo služieb.

(5)

Ustanovenia týkajúce sa poukazov by nemali viesť k žiadnej zmene v zaobchádzaní na účely DPH s cestovnými lístkami, vstupenkami do kín a múzeí, poštovými známkami alebo podobnými nástrojmi.

(6)

S cieľom jasne určiť, čo je na účely DPH poukaz, a odlíšiť poukazy od platobných nástrojov je nevyhnutné vymedziť poukazy, ktoré môžu mať fyzickú alebo elektronickú podobu, a stanoviť ich základné vlastnosti, najmä podstatu nároku spojeného s poukazom a povinnosť akceptovať ho ako protihodnotu za dodanie tovaru alebo poskytnutie služieb.

(7)

Zaobchádzanie na účely DPH s transakciami spojenými s poukazmi je závislé od špecifických charakteristík poukazu. Je preto nevyhnutné rozlišovať medzi rôznymi typmi poukazov a v právnych predpisoch Únie stanoviť rozlišovacie prvky.

(8)

Ak možno zaobchádzanie na účely DPH priraditeľné príslušnému dodaniu tovaru alebo poskytnutiu služieb s istotou určiť už pri vystavení jednoúčelového poukazu, DPH by sa mala uplatniť z každého prevodu vrátane vystavenia jednoúčelového poukazu. Samotné odovzdanie tovaru alebo samotné poskytnutie služieb za jednoúčelový poukaz by sa nemalo považovať za samostatnú transakciu. V prípade viacúčelových poukazov je potrebné upresniť, že DPH by sa mala uplatniť pri dodaní tovaru alebo poskytnutí služieb, na ktoré sa poukaz vzťahuje. Na základe uvedeného by akýkoľvek predchádzajúci prevod viacúčelových poukazov nemal podliehať DPH.

(9)

V prípade jednoúčelových poukazov, ktoré by mohli byť zdanené pri prevode, vrátane vystavenia jednoúčelového poukazu zdaniteľnou osobou, ktorá koná vo vlastnom mene, sa každý prevod vrátane vystavenia takéhoto poukazu považuje za dodanie tovaru alebo poskytnutie služieb, na ktoré sa tento jednoúčelový poukaz vzťahuje. Táto zdaniteľná osoba by v takom prípade musela podľa článku 73 smernice 2006/112/ES uplatniť DPH v súvislosti s protihodnotou, ktorú dostala za jednoúčelový poukaz. Na druhej strane, ak jednoúčelové poukazy vystavuje alebo distribuuje zdaniteľná osoba, ktorá koná v mene inej osoby, táto zdaniteľná osoba sa nepovažuje za osobu, ktorá sa podieľa na súvisiacom dodaní.

(10)

DPH by podliehali len sprostredkovateľské služby alebo samostatne poskytované služby, ako napríklad distribučné alebo propagačné služby. Preto ak zdaniteľná osoba, ktorá nekoná vo vlastnom mene, prijme akúkoľvek samostatnú protihodnotu za prevod poukazu, táto protihodnota by mala byť zdaniteľná v rámci obvyklých mechanizmov DPH.

(11)

Pokiaľ ide o viacúčelové poukazy, s cieľom zabezpečiť, aby suma DPH zaplatenej v súvislosti s viacúčelovými poukazmi, v prípade ktorých sa DPH z príslušného dodania tovaru alebo poskytnutia služieb uplatní len pri ich uplatnení, bola presná, bez toho, aby bol dotknutý článok 73 smernice 2006/112/ES, by dodávateľ tovaru alebo poskytovateľ služieb mal uplatniť DPH na základe protihodnoty zaplatenej za viacúčelový poukaz. V prípade absencie takejto informácie by sa základ dane mal rovnať peňažnej hodnote, ktorá je uvedená na samotnom viacúčelovom poukaze alebo v súvisiacej dokumentácii, zníženej o sumu DPH vzťahujúcu sa na dodaný tovar alebo poskytnuté služby. Ak sa pri dodaní tovaru alebo poskytnutí služieb použije len časť viacúčelového poukazu, by sa základ dane mal rovnať zodpovedajúcej časti protihodnoty alebo peňažnej hodnoty zníženej o sumu DPH vzťahujúcu sa na dodaný tovar alebo poskytnuté služby.

(12)

Touto smernicou sa neriešia situácie, keď konečný spotrebiteľ neuplatní viacúčelový poukaz počas obdobia jeho platnosti a protihodnotu prijatú za takýto poukaz si ponecháva predávajúci.

(13)

Keďže ciele tejto smernice, a to zjednodušenie, modernizáciu a harmonizáciu pravidiel o DPH vzťahujúcich sa na poukazy, nie je možné uspokojivo dosiahnuť na úrovni členských štátov, ale ich možno lepšie dosiahnuť na úrovni Únie, môže Únia prijať opatrenia v súlade so zásadou subsidiarity podľa článku 5 Zmluvy o Európskej únii. V súlade so zásadou proporcionality podľa uvedeného článku táto smernica neprekračuje rámec nevyhnutný na dosiahnutie týchto cieľov.

(14)

V súlade so spoločným politickým vyhlásením členských štátov a Komisie z 28. septembra 2011 k vysvetľujúcim dokumentom sa členské štáty zaviazali v odôvodnených prípadoch pripojiť k oznámeniu o ich opatreniach na transpozíciu jeden alebo viacero dokumentov vysvetľujúcich vzťah medzi zložkami smernice a zodpovedajúcimi časťami vnútroštátnych nástrojov transpozície. Pokiaľ ide o túto smernicu, zákonodarca považuje postúpenie takýchto dokumentov za opodstatnené.

(15)

Ustanovenia týkajúce sa zaobchádzania s poukazmi na účely DPH by sa mali uplatňovať len v prípade poukazov, ktoré boli vystavené po 31. decembri 2018 a majú sa uplatňovať bez toho, aby boli dotknuté účinnosť právnych predpisov a výklad prijaté v minulosti členskými štátmi.

(16)

Smernica 2006/112/ES by sa preto mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť,

PRIJALA TÚTO SMERNICU:

Článok 1

Smernica 2006/112/ES sa mení takto:

1.

V hlave IV sa vkladá táto kapitola:

„KAPITOLA 5

Spoločné ustanovenia pre kapitoly 1 a 3

Článok 30a

Na účely tejto smernice sa použijú tieto vymedzenia pojmov:

1.

„poukaz“ je nástroj, pri ktorom existuje povinnosť akceptovať ho ako protihodnotu alebo ako časť protihodnoty za dodanie tovaru alebo poskytnutie služieb, pričom sa na ňom alebo v súvisiacej dokumentácii uvádza tovar alebo služby, ktoré sa majú dodať alebo poskytnúť, alebo totožnosť ich možných dodávateľov vrátane podmienok použitia takéhoto nástroja;

2.

„jednoúčelový poukaz“ je poukaz, pri ktorom je v čase jeho vystavenia známe miesto dodania tovaru alebo poskytnutia služieb, na ktoré sa poukaz vzťahuje a DPH splatná z uvedeného tovaru alebo služieb;

3.

„viacúčelový poukaz“ je poukaz iný ako jednoúčelový poukaz.

Článok 30b

1.   Každý prevod jednoúčelového poukazu vykonaný zdaniteľnou osobou konajúcou vo vlastnom mene sa považuje za dodanie tovaru alebo poskytnutie služieb, na ktoré sa poukaz vzťahuje. Samotné odovzdanie tovaru alebo samotné poskytnutie služieb za jednoúčelový poukaz, ktorý dodávateľ tovaru alebo poskytovateľ služieb akceptuje ako protihodnotu alebo časť protihodnoty, sa nepovažuje za samostatnú transakciu.

Ak prevod jednoúčelového poukazu vykoná zdaniteľná osoba konajúca v mene inej zdaniteľnej osoby, tento prevod sa považuje za dodanie tovaru alebo poskytnutie služieb, na ktoré sa poukaz vzťahuje, uskutočnené touto inou zdaniteľnou osobou, v mene ktorej zdaniteľná osoba koná.

Ak dodávateľ tovaru alebo poskytovateľ služieb nie je zdaniteľnou osobou, ktorá vo vlastnom mene vystavila jednoúčelový poukaz, napriek tomu má sa za to, že tento dodávateľ alebo poskytovateľ dodal tovar alebo poskytol službu, na ktoré sa tento poukaz vzťahuje, tejto zdaniteľnej osobe.

2.   Samotné odovzdanie tovaru alebo samotné poskytnutie služieb za viacúčelový poukaz, ktorý dodávateľ tovaru alebo poskytovateľ služieb akceptuje ako protihodnotu alebo časť protihodnoty, podlieha DPH v súlade s článkom 2, zatiaľ čo každý predchádzajúci prevod tohto viacúčelového poukazu nepodlieha DPH.

Ak prevod viacúčelového poukazu vykoná zdaniteľná osoba iná ako zdaniteľná osoba vykonávajúca transakciu podliehajúcu DPH podľa prvého pododseku, každé poskytnutie služieb, ktoré sa dá identifikovať, ako napríklad distribučných alebo propagačných služieb, podlieha DPH.“

2.

Vkladá sa tento článok:

„Článok 73a

Bez toho, aby bol dotknutý článok 73, základ dane pri dodaní tovaru alebo poskytnutí služieb na základe viacúčelového poukazu sa rovná protihodnote zaplatenej za poukaz alebo, v prípade absencie informácie o tejto protihodnote, peňažnej hodnote, ktorá je uvedená na samotnom viacúčelovom poukaze alebo v súvisiacej dokumentácii, zníženej o sumu DPH vzťahujúcu sa na dodaný tovar alebo poskytnuté služby.“

3.

V hlave XV sa vkladá táto kapitola:

„KAPITOLA 2a

Prechodné opatrenia na uplatňovanie nových právnych predpisov

Článok 410a

Články 30a, 30b a 73a sa uplatňujú len na poukazy vydané po 31. decembri 2018.

Článok 410b

Na základe informácií od členských štátov Komisia najneskôr do 31. decembra 2022 predloží Európskemu parlamentu a Rade hodnotiacu správu o uplatňovaní ustanovení tejto smernice, pokiaľ ide o zaobchádzania s poukazmi na účely DPH, s osobitným zreteľom na vymedzenie poukazov, pravidlá DPH súvisiace so zdaňovaním poukazov v distribučnom reťazci a na neuplatnené poukazy, prípadne aj spolu s vhodným návrhom na zmenu príslušných pravidiel.“

Článok 2

1.   Členské štáty prijmú a uverejnia najneskôr do 31. decembra 2018 zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou. Komisii bezodkladne oznámia znenie týchto ustanovení.

Tieto ustanovenia sa uplatňujú od 1. januára 2019.

2.   Členské štáty oznámia Komisii znenie hlavných ustanovení vnútroštátnych právnych predpisov, ktoré prijmú v oblasti pôsobnosti tejto smernice.

Článok 3

Táto smernica nadobúda účinnosť dňom po jej uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 4

Táto smernica je určená členským štátom.

V Luxemburgu 27. júna 2016

Za Radu

predseda

M.H.P. VAN DAM


(1)  Ú. v. EÚ C 45, 5.2.2016, s. 173.

(2)  Ú. v. EÚ C 11, 15.1.2013, p. 27.

(3)  Smernica Rady 2006/112/ES z 28. novembra 2006 o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty (Ú. v. EÚ L 347, 11.12.2006, s. 1).


Top