EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R1793

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2019/1793 z 22. októbra 2019 o dočasnom zvýšení počtu úradných kontrol a núdzových opatreniach týkajúcich sa vstupu určitých druhov tovaru z tretích krajín, ktoré vykonávajú nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/625 a (ES) č. 178/2002, do Únie, a o zrušení nariadení Komisie (ES) č. 669/2009, (EÚ) č. 884/2014, (EÚ) 2015/175, (EÚ) 2017/186 a (EÚ) 2018/1660 (Text s významom pre EHP)

C/2019/7444

OJ L 277, 29.10.2019, p. 89–129 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 16/02/2023

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/1793/oj

29.10.2019   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 277/89


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2019/1793

z 22. októbra 2019

o dočasnom zvýšení počtu úradných kontrol a núdzových opatreniach týkajúcich sa vstupu určitých druhov tovaru z tretích krajín, ktoré vykonávajú nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/625 a (ES) č. 178/2002, do Únie, a o zrušení nariadení Komisie (ES) č. 669/2009, (EÚ) č. 884/2014, (EÚ) 2015/175, (EÚ) 2017/186 a (EÚ) 2018/1660

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/625 z 15. marca 2017 o úradných kontrolách a iných úradných činnostiach vykonávaných na zabezpečenie uplatňovania potravinového a krmivového práva a pravidiel pre zdravie zvierat a dobré životné podmienky zvierat, pre zdravie rastlín a pre prípravky na ochranu rastlín, o zmene nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001, (ES) č. 396/2005, (ES) č. 1069/2009, (ES) č. 1107/2009, (EÚ) č. 1151/2012, (EÚ) č. 652/2014, (EÚ) 2016/429 a (EÚ) 2016/2031, nariadení Rady (ES) č. 1/2005 a (ES) č. 1099/2009 a smerníc Rady 98/58/ES, 1999/74/ES, 2007/43/ES, 2008/119/ES a 2008/120/ES a o zrušení nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004 a (ES) č. 882/2004, smerníc Rady 89/608/EHS, 89/662/EHS, 90/425/EHS, 91/496/EHS, 96/23/ES, 96/93/ES a 97/78/ES a rozhodnutia Rady 92/438/EHS (nariadenie o úradných kontrolách) (1), a najmä na jeho článok 34 ods. 6 písm. a), článok 47 ods. 2 písm. b), článok 54 ods. 4 písm. a) a b) a článok 90 písm. c),

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 z 28. januára 2002, ktorým sa ustanovujú všeobecné zásady a požiadavky potravinového práva, zriaďuje Európsky úrad pre bezpečnosť potravín a stanovujú postupy v záležitostiach bezpečnosti potravín (2), a najmä na jeho článok 53 ods. 1 písm. b),

keďže:

(1)

Nariadením (EÚ) 2017/625 sa pravidlá vykonávania úradných kontrol zvierat a tovaru vstupujúcich do Únie zlúčili do jedného právneho predpisu, aby bolo možné overiť súlad s agropotravinárskymi právnymi predpismi Únie. Práve preto sa ním zrušuje a nahrádza nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 (3), ako aj iné právne akty Únie týkajúce sa úradných kontrol v konkrétnych oblastiach.

(2)

Podľa nariadenia (EÚ) 2017/625 sa určité kategórie zvierat a tovaru z určitých tretích krajín musia vždy pred ich vstupom do Únie podrobiť úradným kontrolám vykonávaným na hraničných kontrolných staniciach. Okrem toho sa v článku 47 ods. 1 písm. d) a e) nariadenia (EÚ) 2017/625 nariaďuje, že tovar podliehajúci opatreniam, ktoré si vyžadujú dočasné zvýšenie počtu úradných kontrol, resp. núdzové opatrenia, by mal byť pred jeho vstupom na územie Únie predmetom úradných kontrol vykonávaných na hraničných kontrolných staniciach.

(3)

To znamená, že podľa nariadenia (EÚ) 2017/625 by sa na určité druhy tovaru malo vzťahovať dočasné zvýšenie počtu úradných kontrol na hraničných kontrolných staniciach vtedy, ak Komisia formou delegovaných právnych aktov rozhodne o potrebe vykonania týchto úradných kontrol z dôvodu známeho či možného rizika alebo preto, že existujú dôkazy o závažnom porušení agropotravinárskych právnych predpisov Únie. Na tento účel by Komisia mala vypracovať zoznam takýchto druhov tovaru a uviesť ich kódy z kombinovanej nomenklatúry (KN) podľa prílohy I k nariadeniu Komisie (EHS) č. 2658/87 (4) (ďalej len „zoznam“) a v prípade potreby ho aktualizovať vzhľadom na najnovší vývoj.

(4)

Zoznam, na ktorý sa odkazuje v odôvodnení 3, by mal v súčasnosti pozostávať z aktualizovaného zoznamu potravín a krmív neživočíšneho pôvodu uvedeného v nariadení Komisie (ES) č. 669/2009 (5), ktorým sa ustanovujú pravidlá týkajúce sa zvýšeného počtu úradných kontrol vykonávaných na určených miestach vstupu do Únie pri dovoze určitých krmív a potravín neživočíšneho pôvodu z určitých tretích krajín. Preto je vhodné ustanoviť v prílohe I k tomuto nariadeniu zoznam potravín a krmív neživočíšneho pôvodu pochádzajúcich z určitých tretích krajín, na ktoré sa má vzťahovať dočasné zvýšenie počtu úradných kontrol vykonávaných pri ich vstupe do Únie v súlade s článkom 47 ods. 2 písm. b) nariadenia (EÚ) 2017/625.

(5)

Komisia by okrem toho mala stanoviť pravidlá frekvencie vykonávania identifikačných a fyzických kontrol potravín a krmív neživočíšneho pôvodu pochádzajúcich z určitých tretích krajín, na ktoré sa v súlade s článkom 54 ods. 4 písm. a) nariadenia (EÚ) 2017/625 vzťahuje dočasné zvýšenie počtu úradných kontrol, pričom zohľadní konkrétnu mieru rizika v prípade posudzovaného možného nebezpečenstva a počet zamietnutých vstupov na hranici.

(6)

Nariadením (EÚ) 2017/625, ako aj delegovanými a vykonávacími právnymi aktmi prijatými v zmysle článkov 47 až 64 uvedeného nariadenia sa zavádza jednotný systém úradných kontrol týkajúci sa oblastí uvedených vo vykonávacích nariadeniach Komisie (EÚ) č. 884/2014 (6), (EÚ) 2015/175 (7), (EÚ) 2017/186 (8), (EÚ) 2018/1660 (9) a v nariadení (ES) č. 669/2009. Z tohto dôvodu a aj preto, že pravidlá uvedené v daných nariadeniach sú vecne prepojené, keďže všetky súvisia so zavádzaním ďalších opatrení týkajúcich sa vstupu určitých potravín a krmív pochádzajúcich z určitých tretích krajín do Únie z dôvodu zisteného rizika a uplatňujú sa v závislosti od závažnosti daného rizika, je vhodné zjednodušiť ich správne a konzistentné uplatňovanie prijatím jediného aktu, ktorý by obsahoval ustanovenia týkajúce sa dočasného zvýšenia počtu úradných kontrol určitých potravín a krmív neživočíšneho pôvodu a aj núdzové opatrenia stanovené v týchto nariadeniach.

(7)

Potraviny a krmivá neživočíšneho pôvodu, na ktoré sa vzťahujú núdzové opatrenia uvedené vo vykonávacích nariadeniach Komisie (EÚ) č. 884/2014, (EÚ) 2015/175, (EÚ) 2017/186 a (EÚ) 2018/1660, predstavujú aj naďalej vážne riziko pre verejné zdravie, ktoré nemožno uspokojivo odstrániť opatreniami prijatými členskými štátmi. Preto je vhodné v prílohe II k tomuto nariadeniu ustanoviť zoznam potravín a krmív neživočíšneho pôvodu, na ktoré sa vzťahujú núdzové opatrenia, pozostávajúci z aktualizovaných zoznamov potravín a krmív neživočíšneho pôvodu uvedených vo vykonávacích nariadeniach Komisie (EÚ) č. 884/2014, (EÚ) 2015/175, (EÚ) 2017/186 a (EÚ) 2018/1660. Okrem toho by sa mal zmeniť rozsah určitých záznamov v uvedených zoznamoch s cieľom zahrnúť do nich aj formy výrobkov iné ako tie, ktoré sú v nich zahrnuté v súčasnosti, ak tieto formy predstavujú rovnaké riziko. Preto je vhodné zmeniť všetky záznamy týkajúce sa plodov podzemnice olejnej s cieľom zahrnúť pokrutiny a ostatné pevné zvyšky, tiež drvené alebo vo forme peliet, vznikajúce pri extrakcií arašidového oleja, a rovnako aj záznam týkajúci sa papriky z Indie s cieľom zahrnúť praženú papriku (sladkú alebo inú ako sladkú).

(8)

S cieľom zaručiť náležitú kontrolu ohrozenia verejného zdravia by súčasťou zoznamu uvedeného v odôvodnení 7 mali byť zložené potraviny s obsahom ktorejkoľvek z potravín neživočíšneho pôvodu uvedených v prílohe II k tomuto nariadeniu z dôvodu možnej kontaminácie aflatoxínmi, a to s obsahom viac ako 20 % buď v samotnom výrobku, alebo v kombinácii uvedených výrobkov označených číselnými znakmi KN uvedenými v prílohe II.

(9)

Komisia by navyše mala v súlade s článkom 54 ods. 4 písm. b) nariadenia (EÚ) 2017/625 stanoviť pravidlá týkajúce sa frekvencie vykonávania identifikačných a fyzických kontrol potravín a krmív, na ktoré sa vzťahujú núdzové opatrenia v zmysle tohto nariadenia. Preto je vhodné ustanoviť dané pravidlá v tomto nariadení, s prihliadnutím najmä na mieru rizika v prípade posudzovaného možného nebezpečenstva a počet zamietnutých vstupov na hranici.

(10)

Opatrenia, ktoré si vyžadujú zvýšenie počtu úradných kontrol a núdzové opatrenia ustanovené v tomto nariadení by sa mali vzťahovať na potraviny a krmivá, ktoré sa majú umiestniť na trh Únie, pretože práve tieto druhy tovaru predstavujú riziko z hľadiska verejného zdravia.

(11)

V prípade zásielok odoslaných ako obchodné či laboratórne vzorky alebo ako výstavné položky pre výstavy, ktoré nie sú určené na umiestnenie na trh, zásielok nekomerčného charakteru určených na súkromné účely alebo súkromnú spotrebu v rámci colného územia Únie, ako aj zásielok určených na vedecké účely, by vzhľadom na nízku mieru rizika, ktoré predstavujú pre verejné zdravie, nebolo adekvátne uložiť požiadavku, aby podliehali úradným kontrolám na hraničných kontrolných staniciach a aby ich sprevádzal úradný certifikát alebo výsledky odberu vzoriek a laboratórnych analýz v súlade s týmto nariadením. Aby však nedošlo k zneužívaniu, malo by sa toto nariadenie na takéto zásielky vzťahovať v prípade, že ich hrubá hmotnosť prekračuje určitú maximálny limit.

(12)

Opatrenia, ktoré si vyžadujú dočasné zvýšenie počtu úradných kontrol a núdzové opatrenia ustanovené v tomto nariadení by sa nemali vzťahovať na potraviny a krmivá prepravované medzinárodne v dopravných prostriedkoch bez toho, aby boli vyložené a ktoré sú určené na spotrebu pre posádku alebo cestujúcich, keďže ich umiestnenie na trh Únie je len veľmi obmedzené.

(13)

Maximálne hodnoty obsahu mykotoxínov vrátane aflatoxínov v potravinách sú stanovené v nariadení Komisie (ES) č. 1881/2006 (10) a v prípade krmív v smernici Európskeho parlamentu a Rady 2002/32/ES (11). Maximálne hladiny rezíduí pesticídov sú stanovené v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005 (12). Referenčné laboratórium Európskej únie pre dioxíny a polychlórované bifenyly (PCB) v potravinách a krmivách vypracovalo štúdiu týkajúcu sa vzťahu medzi pentachlórfenolom (PCP) a dioxínmi v kontaminovanej guarovej gume z Indie. Z tejto štúdie možno vyvodiť, že guarová guma s obsahom PCP pod úrovňou maximálneho limitu rezíduí (MRL) 0,01 mg/kg neobsahuje neprijateľné množstvá dioxínov. Preto súlad s uvedenou úrovňou maximálneho limitu rezíduí PCP v tomto konkrétnom prípade zaručuje aj vysokú úroveň ochrany ľudského zdravia z hľadiska dioxínov.

(14)

Pokiaľ ide o pravidlá ustanovené v odôvodnení 13, ustanovenia týkajúce sa odberu vzoriek a analýz prítomnosti mykotoxínov vrátane aflatoxínov v potravinách sú stanovené v nariadení Komisie (ES) č. 401/2006 (13) a v prípade krmív v nariadení Komisie (ES) č. 152/2009 (14). Ustanovenia o odbere vzoriek na účely úradnej kontroly rezíduí pesticídov sú stanovené v smernici Komisie 2002/63/ES (15). S cieľom zabezpečiť používanie jednotných metód odberu vzoriek a laboratórnych analýz v tretích krajinách a členských štátoch by sa odber vzoriek a analýzy potravín a krmív predpísaných týmto nariadením mali vykonávať v súlade s uvedenými pravidlami Únie odberu vzoriek a laboratórnych analýz rovnako v členských štátoch, ako aj tretích krajinách.

(15)

Navyše by sa v snahe zaručiť jednotné postupy odberu vzoriek a referenčné analytické metódy na kontrolu salmonely v potravinách v tretích krajinách a členských štátoch v súlade s týmto nariadením mali tieto postupy odberu vzoriek a referenčné analytické metódy ustanoviť v tomto nariadení.

(16)

Vzory úradných certifikátov pre vstup určitých potravín a krmív do Únie sú stanovené vo vykonávacích nariadeniach Komisie (EÚ) č. 884/2014, (EÚ) 2015/175, (EÚ) 2017/186 a (EÚ) 2018/1660. S cieľom uľahčiť výkon úradných kontrol pri vstupe do Únie je vhodné ustanoviť jeden vzor úradného certifikátu na vstup potravín a krmív, na ktoré sa vzťahujú osobitné podmienky vstupu na územie Únie v zmysle tohto nariadenia.

(17)

Tieto úradné certifikáty by sa mali vydávať buď v tlačenej, alebo elektronickej podobe. Preto je popri požiadavkách stanovených v kapitole VII hlavy II nariadenia (EÚ) 2017/625 potrebné stanoviť spoločné požiadavky týkajúce sa vydávania úradných certifikátov v oboch prípadoch. Na tento účel slúžia ustanovenia článku 90 písm. f) nariadenia (EÚ) 2017/625, na základe ktorých ma Komisia prijať pravidlá vydávania elektronických certifikátov a používania elektronických podpisov na úradných certifikátoch vydaných v súlade s týmto nariadením. Okrem toho by sa týmto nariadením mali prijať ustanovenia, ktorými sa zabezpečí, aby požiadavky týkajúce sa úradných certifikátov nepredložených v systéme IMSOC uvedené vo vykonávacom nariadení Komisie (EÚ) 2019/628 (16) platili aj v prípade certifikátov vydaných v súlade s týmto nariadením.

(18)

Vzory certifikátov sú zahrnuté v elektronickom systéme TRACES, ktorý bol zriadený rozhodnutím Komisie 2003/623/ES (17), aby uľahčil a urýchlil administratívne postupy na hraniciach Únie a umožnil elektronickú komunikáciu medzi príslušnými orgánmi, ktorá je nápomocná v predchádzaní možným podvodným alebo klamlivým praktikám v súvislosti s úradnými certifikátmi. Od roku 2003 vývoj počítačových technológií značne pokročil a systém TRACES prešiel zmenami s cieľom zlepšiť kvalitu, spracovanie a bezpečnosť výmeny údajov. V súlade s článkom 133 ods. 4 nariadenia (EÚ) 2017/625 sa má systém TRACES stať súčasťou systému riadenia informácií pre úradné kontroly (IMSOC), na ktorý sa odvoláva článok 131 nariadenia (EÚ) 2017/625. Vzor úradného certifikátu ustanovený týmto nariadením by preto mal byť prispôsobený systému IMSOC.

(19)

V článku 90 písm. c) nariadenia (EÚ) 2017/625 sa Komisia splnomocňuje, aby formou vykonávacích aktov stanovila pravidlá týkajúce sa postupov, ktoré sa majú použiť v prípade vydávania náhradných certifikátov. Aby sa predišlo ich nesprávnemu používaniu a zneužívaniu, je potrebné vymedziť prípady, keď možno vydať náhradný úradný certifikát, ako aj požiadavky, ktoré takýto certifikát musí spĺňať. Takéto prípady sú stanovené vo vykonávacom nariadení (EÚ) 2019/628 v súvislosti úradnými certifikátmi vydanými v súlade s uvedeným nariadením. S cieľom zabezpečiť jednotný prístup je vhodné stanoviť, že by sa v prípade vydávania náhradných certifikátov mali úradné certifikáty vydané v súlade s týmto nariadením nahradiť dodržaním postupov vydávania náhradných certifikátov ustanovených vo vykonávacom nariadení Komisie (EÚ) 2019/628.

(20)

Mali by sa zaviesť ustanovenia o tom, či je potrebná pravidelná revízia zmien v zoznamoch uvedených v prílohách I a II k tomuto nariadeniu vrátane frekvencie identifikačných a fyzických kontrol. Tieto ustanovenia by mali zohľadňovať nové informácie o rizikách a nedodržiavaní predpisov, ako sú napr. údaje získané z oznámení v systéme rýchleho varovania pre potraviny a krmivá (RASFF), údaje a informácie týkajúce sa zásielok, výsledky identifikačných a fyzických kontrol a kontrol dokladov, ktoré členské štáty oznámia Komisii, správy a informácie získané od tretích krajín, informácie z kontrol vykonaných Komisiou v tretích krajinách, ako aj informácie, ktoré si Komisia vymenila s členskými štátmi a s Európskym úradom pre bezpečnosť potravín.

(21)

Pravidlá, ktoré Komisia ustanoví v súlade s článkom 34 ods. 6 písm. a), článkom 47 ods. 2 písm. b) a článkom 54 ods. 4 písm. a) nariadenia (EÚ) 2017/625, sú vecne prepojené, pretože sa týkajú požiadaviek na úradné kontroly určitých druhov tovaru z tretích krajín, na ktoré sa vzťahuje dočasné zvýšenie počtu úradných kontrol vykonávaných pri ich vstupe do Únie, a preto by sa mali uplatňovať od toho istého dátumu. V záujme uľahčenia správneho a komplexného uplatňovania týchto pravidiel je vhodné stanoviť ich v jedinom akte.

(22)

Pravidlá, ktoré Komisia ustanoví v súlade s článkom 54 ods. 4 písm. b) a článkom 90 písm. c) nariadenia (EÚ) 2017/625, ako aj článkom 53 ods. 1 písm. b) bodom ii) nariadenia (ES) č. 178/2002, sú vecne prepojené, pretože sa týkajú požiadaviek na vstup tovaru, na ktorý sa vzťahujú núdzové opatrenia podľa článku 53 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 178/2002, do Únie, a preto by sa mali uplatňovať od toho istého dátumu. V záujme uľahčenia správneho a komplexného uplatňovania týchto pravidiel je vhodné stanoviť ich v jedinom akte.

(23)

Pravidlá ustanovené v nariadeniach Komisie (ES) č. 669/2009, (EÚ) č. 884/2014, (EÚ) 2017/186, (EÚ) 2015/175 a (EÚ) 2018/1660 sa z dôvodu ich zjednodušenia a racionalizácie zjednocujú v tomto nariadení. Tieto nariadenia by sa preto mali zrušiť a nahradiť týmto nariadením.

(24)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre rastliny, zvieratá, potraviny a krmivá,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

ODDIEL 1

SPOLOČNÉ USTANOVENIA

Článok 1

Predmet úpravy a rozsah pôsobnosti

1.   Týmto nariadením sa:

a)

v prílohe I v súlade s článkom 47 ods. 2 písm. b) nariadenia (EÚ) 2017/625 ustanovuje zoznam potravín a krmív neživočíšneho pôvodu pochádzajúcich z určitých tretích krajín, na ktoré sa vzťahuje dočasné zvýšenie počtu úradných kontrol vykonávaných pri ich vstupe do Únie, ktoré sú označené číselnými znakmi KN a patria do klasifikácie TARIC podľa uvedenej prílohy;

b)

v súlade s článkom 53 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 178/2002 z dôvodu rizika kontaminácie mykotoxínmi vrátane aflatoxínov, rezíduí pesticídov, pentachlórfenolu a dioxínov, ako aj mikrobiologickej kontaminácie ustanovujú osobitné podmienky týkajúce sa vstupu týchto kategórií zásielok potravín a krmív na územie Únie:

i)

zásielky potravín a krmív neživočíšneho pôvodu z tretích krajín alebo ich častí uvedených v tabuľke 1 prílohy II, ktoré sú označené číselnými znakmi KN a patria do klasifikácií TARIC podľa uvedenej prílohy;

ii)

zásielky zložených potravín s obsahom ktorejkoľvek z potravín uvedených v tabuľke 1 prílohy II z dôvodu rizika kontaminácie aflatoxínmi s obsahom viac ako 20 % buď v samotnom výrobku, alebo v kombinácii uvedených výrobkov označených číselnými znakmi KN uvedenými v tabuľke 2 v uvedenej prílohe;

c)

ustanovujú pravidlá týkajúce sa frekvencie identifikačných a fyzických kontrol zásielok potravín a krmív uvedených v písm. a) a b) tohto odseku;

d)

v súlade s článkom 34 ods. 6 písm. a) nariadenia (EÚ) 2017/625 ustanovujú pravidlá týkajúce sa metód používaných pri odbere vzoriek a laboratórnych analýzach zásielok potravín a krmív uvedených v písm. a) a b) tohto odseku;

e)

v súlade s článkom 53 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 178/2002 ustanovujú pravidlá týkajúce sa vzoru úradného certifikátu, ktorý sprevádza zásielky potravín a krmív uvedených v písm. b) tohto odseku, ako aj požiadavky, ktoré má tento úradný certifikát spĺňať;

f)

v súlade s článkom 90 písm. c) nariadenia (EÚ) 2017/625 ustanovujú pravidlá vydávania náhradných certifikátov, ktoré sprevádzajú zásielky potravín a krmív uvedených v písm. b) tohto odseku.

2.   Toto nariadenie sa vzťahuje na zásielky potravín a krmív uvedených v písm. a) a b) odseku 1, ktoré sa majú umiestniť na trh Únie.

3.   Toto nariadenie sa nevzťahuje na tieto kategórie zásielok potravín a krmív, ak ich hrubá hmotnosť prekračuje 30 kg:

a)

zásielky potravín a krmív odosielané ako obchodné či laboratórne vzorky alebo ako výstavné položky pre výstavy, ktoré nie sú určené na umiestnenie na trh;

b)

zásielky potravín a krmív, ktoré sú súčasťou osobnej batožiny cestujúcich a sú určené na osobnú spotrebu či súkromné použitie;

c)

zásielky potravín a krmív nekomerčného charakteru odosielané fyzickým osobám, ktoré nie sú určené na umiestnenie na trh;

d)

zásielky potravín a krmív určené na vedecké účely.

4.   Toto nariadenie sa nevzťahuje na potraviny a krmivá uvedené v písm. a) a b) odseku 1 prepravované medzinárodne v dopravných prostriedkov bez toho, aby boli vyložené a ktoré sú určené na spotrebu pre posádku alebo cestujúcich.

5.   V prípade pochybností o zamýšľanom použití potravín a krmív uvedených v písmenách b) a c) odseku 3 znáša dôkazné bremeno vlastník osobnej batožiny, resp. príjemca zásielky.

Článok 2

Vymedzenie pojmov

1.   Na účely tohto nariadenia sa uplatňuje toto vymedzenie pojmov:

a)

„zásielka“ je zásielka podľa vymedzenia v článku 3 ods. 37 nariadenia (EÚ) 2017/625;

b)

„umiestnenie na trh“ je umiestnenie na trh podľa vymedzenia v bode 8 článku 3 nariadenia (ES) č. 178/2002.

2.   Na účely článkov 7, 8, 9, 10 a 11 a prílohy IV sa však pod „zásielkou“ rozumie:

a)

„dávka“ podľa prílohy I k nariadeniu (ES) č. 401/2006 a „šarža“ podľa prílohy I k nariadeniu (ES) č. 152/2009 týkajúca sa potravín a krmív uvedených v prílohe II z dôvodu rizika kontaminácie mykotoxínmi vrátane aflatoxínov;

b)

„výrobná dávka“ podľa prílohy k smernici 2002/63/ES týkajúca sa potravín a krmív uvedených v prílohe II z dôvodu rizika kontaminácie pesticídmi a pentachlórfenolom.

Článok 3

Odber vzoriek a analýzy

Odber vzoriek a analýzy, ktoré majú vykonávať príslušné orgány na hraničných kontrolných staniciach alebo kontrolných miestach v zmysle článku 53 ods. 1 písm. a) nariadenia (EÚ) 2017/625 ako súčasť fyzických kontrol zásielok potravín a krmív uvedených v článku 1 ods. 1 písm. a) a b), prípadne v tretích krajinách na účely získania výsledkov analýz, ktoré musia v súlade s týmto nariadením sprevádzať zásielky potravín a krmív uvedených v článku 1 ods. 1 písm. b), sa vykonávajú v súlade s týmito požiadavkami:

a)

v prípade potravín uvedených prílohách I a II z dôvodu možného rizika kontaminácie mykotoxínmi vrátane aflatoxínov sa odber vzoriek a analýzy vykonávajú v súlade s nariadením (ES) č. 401/2006;

b)

v prípade krmív uvedených prílohách I a II z dôvodu možného rizika kontaminácie mykotoxínmi vrátane aflatoxínov sa odber vzoriek a analýzy vykonávajú v súlade s nariadením (ES) č. 152/2009;

c)

v prípade potravín a krmív uvedených prílohách I a II z dôvodu ich možného nesúladu s maximálnymi povolenými hladinami rezíduí pesticídov sa odber vzoriek vykonáva v súlade so smernicou 2002/63/ES;

d)

v prípade guarovej gumy uvedenej v prílohe II z dôvodu jej možnej kontaminácie pentachlórfenolom a dioxínmi sa odber vzoriek na analýzu prítomnosti pentachlórfenolu vykonáva v súlade so smernicou 2002/63/ES a odber vzoriek a analýza prítomnosti dioxínov v krmivách sa vykonáva v súlade s nariadením (ES) č. 152/2009;

e)

v prípade potravín uvedených prílohách I a II z dôvodu rizika prítomnosti salmonely sa odber vzoriek a analýzy na kontrolu salmonely vykonávajú v súlade s postupmi odberu vzoriek a referenčnými analytickými metódami stanovenými v prílohe III;

f)

metódy odberu vzoriek a analýzy uvedené v poznámkach pod čiarou v prílohách I a II sa uplatňujú v prípade iných druhov nebezpečenstva, ako sú nebezpečenstvá uvedené v písm. a), b), c), d) a e).

Článok 4

Prepustenie do voľného obehu

Colné orgány povolia prepustenie zásielok potravín a krmív uvedených v prílohách I a II do voľného obehu až po predložení riadne vyplneného jednotného vstupného zdravotného dokladu podľa článku 57 ods. 2 písm. b) nariadenia (EÚ) 2017/625, v ktorom sa potvrdzuje, že zásielka je v súlade s uplatniteľnými pravidlami uvedenými v článku 1 ods. 2 daného nariadenia.

ODDIEL 2

DOČASNÉ ZVÝŠENIE POČTU ÚRADNÝCH KONTROL URČITÝCH POTRAVÍN A KRMÍV Z URČITÝCH TRETÍCH KRAJÍN VYKONÁVANÝCH NA HRANIČNÝCH KONTROLNÝCH STANICIACH A KONTROLNÝCH MIESTACH

Článok 5

Zoznam potravín a krmív neživočíšneho pôvodu

1.   Zásielky potravín a krmív uvedených v prílohe I podliehajú dočasnému zvýšeniu počtu úradných kontrol vykonávaných na hraničných kontrolných staniciach pri ich vstupe do Únie, ako aj na kontrolných miestach.

2.   Identifikácia potravín a krmív uvedených v odseku 1 na účely vykonania úradnej kontroly sa riadi číselnými znakmi kombinovanej nomenklatúry a podpoložkou TARIC uvedenými v prílohe I.

Článok 6

Frekvencia identifikačných a fyzických kontrol

1.   Príslušné orgány na hraničných kontrolných staniciach a kontrolných miestach podľa článku 53 ods. 1 písm. a) nariadenia (EÚ) 2017/625 vykonávajú identifikačné a fyzické kontroly vrátane odberu vzoriek a laboratórnych analýz zásielok potravín a krmív uvedených v prílohe I v intervaloch stanovených v uvedenej prílohe.

2.   Frekvencia identifikačných a fyzických kontrol stanovená v zázname uvedenom v prílohe I sa uplatňuje ako celková frekvencia v prípade všetkých výrobkov, na ktoré sa vzťahuje tento záznam.

ODDIEL 3

OSOBITNÉ PODMIENKY TÝKAJÚCE SA VSTUPU URČITÝCH POTRAVÍN A KRMÍV NEŽIVOČÍŠNEHO PÔVODU POCHÁDZAJÚCICH Z URČITÝCH TRETÍCH KRAJÍN DO ÚNIE

Článok 7

Vstup na územie Únie

1.   Zásielky potravín a krmív uvedených v prílohe II môžu vstupovať na územie Únie iba ak spĺňajú podmienky ustanovené v tomto oddiele.

2.   Identifikácia potravín a krmív uvedených v odseku 1 na účely vykonania úradnej kontroly sa riadi číselnými znakmi kombinovanej nomenklatúry a podpoložkou TARIC uvedenými v prílohe II.

3.   Zásielky uvedené v odseku I podliehajú úradným kontrolám vykonávaným na hraničných kontrolných staniciach pri ich vstupe do Únie, ako aj na kontrolných miestach.

Článok 8

Frekvencia identifikačných a fyzických kontrol

1.   Príslušné orgány na hraničných kontrolných staniciach a kontrolných miestach podľa článku 53 ods. 1 písm. a) nariadenia (EÚ) 2017/625 vykonávajú identifikačné a fyzické kontroly vrátane odberu vzoriek a laboratórnych analýz zásielok potravín a krmív uvedených v prílohe II v intervaloch stanovených v prílohe.

2.   Frekvencia identifikačných a fyzických kontrol stanovená v zázname uvedenom v prílohe II sa uplatňuje ako celková frekvencia v prípade všetkých výrobkov, na ktoré sa vzťahuje tento záznam.

3.   Zložené potraviny uvedené v tabuľke 2 prílohy II, ktoré obsahujú výrobky, na ktoré sa vzťahuje len jeden záznam uvedený v tabuľke 1 prílohy II, podliehajú identifikačným a fyzickým kontrolám v celkovej frekvencii stanovenej v tabuľke 1 prílohy II pre uvedený záznam.

4.   Zložené potraviny uvedené v tabuľke 2 prílohy II, ktoré obsahujú výrobky, na ktoré sa vzťahuje viacero záznamov týkajúcich sa rovnakého nebezpečenstva uvedených v tabuľke 1 prílohy II, podliehajú identifikačným a fyzickým kontrolám v najvyššej celkovej frekvencii stanovenej v tabuľke 1 prílohy II pre uvedené záznamy.

Článok 9

Identifikačný kód

1.   Každá zásielka potravín a krmív uvedených v prílohe II je označená identifikačným kódom.

2.   Týmto identifikačným kódom sa označí každé jednotlivé vrece alebo balenie zásielky.

3.   Odchylne od odseku 2 sa v prípade zásielok potravín a krmív uvedených v prílohe II z dôvodu rizika kontaminácie mykotoxínmi a ak obal pozostáva z viacerých menších obalov nemusí identifikačný kód zásielky uvádzať samostatne na každom z malých balení, pokiaľ sa uvedie na obale, ktorý je z týchto malých balení zložený.

Článok 10

Výsledky odberu vzoriek a analýz vykonaných príslušnými orgánmi tretej krajiny

1.   Ku každej zásielke potravín a krmív uvedených v prílohe II sa priložia výsledky odberu a analýzy vzoriek danej zásielky vykonané príslušnými orgánmi tretej krajiny pôvodu alebo krajiny, z ktorej sa zásielka odosiela, ak ide o inú krajinu ako krajinu pôvodu.

2.   Na základe výsledkov uvedených v odseku 1 príslušné orgány zaručia:

a)

súlad s nariadením (ES) č. 1881/2006 a so smernicou 2002/32/ES, pokiaľ ide o maximálne hodnoty obsahu mykotoxínov v prípade zásielok potravín a krmív uvedených v prílohe II z dôvodu rizika kontaminácie mykotoxínmi;

b)

súlad s nariadením (ES) č. 396/2005, pokiaľ ide o maximálne hladiny rezíduí pesticídov v prípade zásielok potravín a krmív uvedených v prílohe II z dôvodu rizika kontaminácie rezíduami pesticídov;

c)

že daný výrobok neobsahuje viac ako 0,01 mg/kg pentachlórfenolu (PCP) v prípade zásielok potravín a krmív uvedených v prílohe II z dôvodu rizika kontaminácie pentachlórfenolom a dioxínmi;

d)

neprítomnosť salmonely v 25 g v prípade zásielok potravín a krmív uvedených v prílohe II z dôvodu rizika mikrobiologickej kontaminácie salmonelou.

3.   Ku každej zásielke potravín a krmív uvedených v prílohe II z dôvodu rizika kontaminácie pentachlórfenolom a dioxínmi sa priloží analytická správa, ktorá spĺňa požiadavky ustanovené v prílohe II.

Súčasťou analytickej správy sú výsledky analýz uvedených v odseku 1.

4.   Výsledky odberu vzoriek a analýz uvedených v odseku 1 sú v zmysle článku 9 ods. 1 označené identifikačným kódom zásielky, ku ktorej patria.

5.   Analýzy uvedené v odseku 1 vykonávajú laboratóriá akreditované v súlade s normou ISO/IEC 17025 „Všeobecné požiadavky na kompetentnosť skúšobných a kalibračných laboratórií“.

Článok 11

Úradný certifikát

1.   Ku každej zásielke potravín a krmív uvedených v prílohe II je priložený úradný certifikát zodpovedajúci vzoru v prílohe IV („úradný certifikát“).

2.   Úradný certifikát spĺňa tieto požiadavky:

a)

je vydaný príslušným orgánom tretej krajiny pôvodu alebo tretej krajiny, z ktorej sa zásielka odosiela, ak ide o inú krajinu ako krajinu pôvodu;

b)

je označený identifikačným kódom v súlade s článkom 9 ods. 1 zásielky, ku ktorej patrí;

c)

je vydaný skôr ako zásielka, ku ktorej patrí, opustí kontrolu vykonanú príslušným orgánom tretej krajiny, ktorý certifikát vydáva;

d)

platí najviac štyri mesiace od dátumu jeho vydania a v každom prípade nie dlhšie ako šesť mesiacov od dátumu získania výsledkov laboratórnych analýz uvedených v článku 10 ods. 1

3.   Úradný certifikát, ktorý nie je odoslaný systémom riadenia informácií pre úradné kontroly (IMSOC) v zmysle článku 131 nariadenia (EÚ) 2017/625 príslušným orgánom tretej krajiny, ktorá ho vydáva, musí spĺňať aj požiadavky na vzory úradných osvedčení nepredkladaných systémom IMSOC ustanovené v článku 3 vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2019/628.

4.   Príslušné orgány môžu vydať náhradný úradný certifikát iba v prípade, že je v súlade s pravidlami ustanovenými v článku 5 vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2019/628.

5.   Úradný certifikát uvedený v odseku 1 sa vypĺňa podľa pokynov uvedených v prílohe IV.

ODDIEL 4

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 12

Aktualizácia príloh

Komisia najmenej každých šesť mesiacov preskúma zoznamy uvedené v prílohách I a II, aby zohľadnila nové informácie týkajúce sa rizík a nedodržiavania predpisov.

Článok 13

Zrušenie

1.   Nariadenia (ES) č. 669/2009, (EÚ) č. 884/2014, (EÚ) 2017/186, (EÚ) 2015/175 a (EÚ) 2018/1660 sa rušia s účinnosťou od 14. decembra 2019.

2.   Odkazy na nariadenia (ES) č. 669/2009, (EÚ) č. 884/2014, (EÚ) 2017/186, (EÚ) 2015/175 a (EÚ) 2018/1660 sa považujú za odkazy na toto nariadenie.

3.   Odkazy na „určené miesto vstupu“ podľa vymedzenia v článku 3 písm. b) nariadenia (ES) č. 669/2009 alebo na „určené miesto vstupu“ v iných právnych aktoch, ako sú tie uvedené v odseku 1, sa považujú za odkazy na „hraničnú kontrolnú stanicu“ podľa vymedzenia v článku 3 ods. 38 nariadenia (EÚ) 2017/625.

4.   Odkazy na „jednotný vstupný doklad (JVD)“ podľa článku 3 písm. a) nariadenia (ES) č. 669/2009 alebo na „jednotný vstupný doklad (JVD)“ podľa prílohy II k nariadeniu (ES) č. 669/2009 alebo na „jednotný vstupný doklad (JVD)“ v iných právnych aktoch, ako sú tie uvedené v odseku 1, sa považujú za odkazy na „jednotný vstupný zdravotný doklad“ podľa článku 56 nariadenia (EÚ) 2017/625.

5.   Odkazy na vymedzenie pojmu v článku 3 písm. c) nariadenia (ES) č. 669/2009 v iných aktoch, ako sú tie uvedené v odseku 1, sa považujú za odkazy na vymedzenie pojmu „zásielka“ podľa článku 3 ods. 37 nariadenia (EÚ) 2017/625.

Článok 14

Prechodné obdobie

1.   Požiadavky na podávanie správ Komisii ustanovené v článku 15 nariadenia (ES) č. 669/2009, článku 13 nariadenia (EÚ) č. 884/2014, článku 12 nariadenia (EÚ) 2018/1660, článku 12 nariadenia (EÚ) 2015/175 a v článku 12 nariadenia (EÚ) 2017/186 sa naďalej uplatňujú do 31. januára 2020.

Tieto požiadavky na podávanie správ Komisii sa vzťahujú na obdobie do 31. decembra 2019.

2.   Požiadavky na podávanie správ Komisii uvedené v odseku 1 sa považujú za splnené v prípade, že členské štáty zaregistrovali v systéme TRACES jednotný vstupný dokument vydaný zodpovednými príslušnými orgánmi v súlade s nariadením (ES) č. 669/2009, nariadením (EÚ) č. 884/2014, nariadením (EÚ) 2015/175, nariadením (EÚ) 2017/186 a nariadením (EÚ) 2018/1660 za obdobie podávania správ uvedené v ustanoveniach, na ktoré sa odvoláva odsek 1

3.   Zásielky potravín a krmív uvedených v prílohe II, ku ktorým sú priložené príslušné certifikáty vydané pred 14. februárom 2020 v súlade s ustanoveniami nariadenia (EÚ) č. 884/2014, nariadenia (EÚ) 2018/1660, nariadenia (EÚ) 2015/175, resp. nariadenia (EÚ) 2017/186, ktoré platia 13. decembra 2019, môžu vstupovať na územie Únie do 13. júna 2020.

Článok 15

Nadobudnutie účinnosti a dátum uplatňovania

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 14. decembra 2019.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 22. októbra 2019

Za Komisiu

predseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Ú. v. EÚ L 95, 7.4.2017, s. 1.

(2)  Ú. v. ES L 31, 1.2.2002, s. 1.

(3)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 z 29. apríla 2004 o úradných kontrolách uskutočňovaných s cieľom zabezpečiť overenie dodržiavania potravinového a krmivového práva a predpisov o zdraví zvierat a o starostlivosti o zvieratá (Ú. v. EÚ L 165, 30.4.2004, s. 1).

(4)  Nariadenie Rady (EHS) č. 2658/87 z 23. júla 1987 o colnej a štatistickej nomenklatúre a o Spoločnom colnom sadzobníku (Ú. v. ES L 256, 7.9.1987, s. 1).

(5)  Nariadenie Komisie (ES) č. 669/2009 z 24. júla 2009, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004, pokiaľ ide o zvýšenú mieru úradných kontrol pri dovoze určitých krmív a potravín neživočíšneho pôvodu, a ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2006/504/ES (Ú. v. EÚ L 194, 25.7.2009, s. 11).

(6)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 884/2014 z 13. augusta 2014, ktorým sa stanovujú osobitné podmienky dovozu určitých krmív a potravín z určitých tretích krajín v dôsledku rizika kontaminácie aflatoxínmi a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1152/2009 (Ú. v. EÚ L 242, 14.8.2014, s. 4).

(7)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2015/175 z 5. februára 2015, ktorým sa stanovujú osobitné podmienky uplatniteľné na dovoz guarovej gumy, ktorá pochádza alebo je odoslaná z Indie, z dôvodu rizika kontaminácie pentachlórfenolom a dioxínmi (Ú. v. EÚ L 30, 6.2.2015, s. 10).

(8)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2017/186 z 2. februára 2017, ktorým sa stanovujú osobitné požiadavky uplatniteľné na dovoz zásielok z určitých tretích krajín do Únie v dôsledku mikrobiologickej kontaminácie a ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 669/2009 (Ú. v. EÚ L 29, 3.2.2017, s. 24).

(9)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2018/1660 zo 7. novembra 2018, ktorým sa stanovujú osobitné podmienky dovozu určitých potravín neživočíšneho pôvodu z určitých tretích krajín v dôsledku rizika kontaminácie rezíduami pesticídov a ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 669/2009 a zrušuje vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 885/2014 (Ú. v. EÚ L 278, 8.11.2018, s. 7).

(10)  Nariadenie Komisie (ES) č. 1881/2006 z 19. decembra 2006, ktorým sa ustanovujú maximálne hodnoty obsahu niektorých kontaminantov v potravinách (Ú. v. EÚ L 364, 20.12.2006, s. 5).

(11)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/32/ES zo 7. mája 2002 o nežiaducich látkach v krmivách pre zvieratá (Ú. v. ES L 140, 30.5.2002, s. 10).

(12)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005 z 23. februára 2005 o maximálnych hladinách rezíduí pesticídov v alebo na potravinách a krmivách rastlinného a živočíšneho pôvodu a o zmene a doplnení smernice Rady 91/414/EHS (Ú. v. EÚ L 70, 16.3.2005, s. 1).

(13)  Nariadenie Komisie (ES) č. 401/2006 z 23. februára 2006, ktorým sa stanovujú metódy odberu vzoriek a analytické metódy na úradnú kontrolu hodnôt mykotoxínov v potravinách (Ú. v. EÚ L 70, 9.3.2006, s. 12).

(14)  Nariadenie Komisie (ES) č. 152/2009 z 27. januára 2009, ktorým sa stanovujú metódy odberu vzoriek a analýzy na účely úradných kontrol krmív (Ú. v. EÚ L 54, 26.2.2009, s. 1).

(15)  Smernica Komisie 2002/63/ES z 11. júla 2002, ktorou sa ustanovujú metódy odberu vzoriek Spoločenstva pre úradnú kontrolu rezíduí pesticídov v a na výrobkoch rastlinného pôvodu a živočíšneho pôvodu a ktorá ruší smernicu č. 79/700/EHS (Ú. v. ES L 187, 16.7.2002, s. 30).

(16)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2019/628 z 8. apríla 2019 o vzoroch úradných certifikátov pre určité zvieratá a určitý tovar, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 2074/2005 a vykonávacie nariadenie (EÚ) 2016/759, pokiaľ ide o tieto vzory certifikátov (Ú. v. EÚ L 131, 17.5.2019, s. 101).

(17)  Rozhodnutie Komisie 2003/623/ES z 19. augusta 2003 o rozvoji integrovaného počítačového veterinárneho systému známeho ako Traces (Ú. v. EÚ L 216, 28.8.2003, s. 58).


PRÍLOHA I

Potraviny a krmivá neživočíšneho pôvodu z určitých tretích krajín, na ktoré sa vzťahuje dočasné zvýšenie úradných kontrol na hraničných kontrolných staniciach a kontrolných miestach

Potraviny a krmivá

(plánované použitie)

Číselný znak KN (1)

Podpoložka TARIC

Krajina pôvodu

Nebezpečenstvo

Frekvencia fyzických a identifikačných kontrol (v %)

plody podzemnice olejnej (arašidové oriešky), nelúpané

1202 41 00

 

Bolívia (BO)

aflatoxíny

50

plody podzemnice olejnej (arašidové oriešky), lúpané

1202 42 00

 

 

 

 

arašidové maslo

2008 11 10

 

 

 

 

plody podzemnice olejnej (arašidové oriešky), inak upravené alebo konzervované

(potraviny a krmivá)

2008 11 91

2008 11 96

2008 11 98

 

 

 

 

čierne korenie (Piper)

(potraviny – nedrvené ani nemleté)

ex 0904 11 00

10

Brazília (BR)

salmonela (2)

20

plody kustovnice (bobule goji) (Lycium barbarum L.)

(potraviny – čerstvé, chladené alebo mrazené)

ex 0813 40 95

ex 0810 90 75

70

10

Čína (KN)

rezíduá pesticídov (3)  (4)  (5)

20

sladká paprika (Capsicum annuum)

(potraviny – drvené alebo mleté)

ex 0904 22 00

11

Čína (KN)

salmonela (2bis)

20

čaj, tiež aromatizovaný

(potraviny)

0902

 

Čína (KN)

rezíduá pesticídov (3)  (6)

20

baklažán (Solanum melongena)

(potraviny – čerstvé alebo chladené)

0709 30 00

 

Dominikánska republika (DO)

rezíduá pesticídov (3)

20

sladká paprika (Capsicum annuum)

0709 60 10

0710 80 51

 

Dominikánska republika (DO)

rezíduá pesticídov (3)  (10)

50

paprika (iná ako sladká) (Capsicum spp.)

ex 0709 60 99

ex 0710 80 59

70

20

 

 

 

čínska fazuľa

(Vigna unguiculata spp. sesquipedalis, vigna unguiculata spp. unguiculata)

(potraviny – čerstvé, chladené alebo mrazené)

ex 0708 20 00

ex 0710 22 00

70

10

 

 

 

sladká paprika (Capsicum annuum)

0709 60 10

0710 80 51

 

Egypt (EG)

rezíduá pesticídov (3)  (8)

20

paprika (iná ako sladká) (Capsicum spp.)

(potraviny – čerstvé, chladené alebo mrazené)

ex 0709 60 99

ex 0710 80 59

70

20

 

 

 

sezamové semená (semená Sesamum)

(potraviny – čerstvé alebo chladené)

1207 40 90

 

Etiópia (ET)

salmonela (2)

50

lieskové orechy, nelúpané

0802 21 00

 

Gruzínsko (GE)

aflatoxíny

50

lieskové orechy, lúpané

0802 22 00

 

 

 

 

múka, krupica a prášok z lieskových orechov

ex 1106 30 90

40

 

 

 

lieskové orechy, inak upravené alebo konzervované

(potraviny)

ex 2008 19 19

ex 2008 19 95

ex 2008 19 99

70

20

30

 

 

 

palma olejná

(potraviny)

1511 10 90 ;

1511 90 11 ;

 

Ghana (GH)

farbivá Sudan (9)

50

 

ex 1511 90 19 ;

1511 90 99

90

 

 

 

ibištek jedlý (okra)

(potraviny – čerstvé, chladené alebo mrazené)

ex 0709 99 90

ex 0710 80 95

70

30

India (IN)

rezíduá pesticídov (3)  (10)

10

paprika (iná ako sladká) (Capsicum spp.)

(potraviny – čerstvé, chladené alebo mrazené)

ex 0709 60 99

ex 0710 80 59

70

20

India (IN)

rezíduá pesticídov (3)  (11)

20

fazuľa (Vigna spp., Phaseolus spp.)

(potraviny – čerstvé alebo chladené)

0708 20

 

Keňa (KE)

rezíduá pesticídov (3)

5

zeler voňavý (Apium graveolens)

(potraviny – čerstvé alebo chladené bylinky)

ex 0709 40 00

20

Kambodža (KH)

rezíduá pesticídov (3)  (12)

50

čínska fazuľa

(Vigna unguiculata spp. sesquipedalis, vigna unguiculata spp. unguiculata)

(potraviny – čerstvá, chladená alebo mrazená zelenina)

ex 0708 20 00

ex 0710 22 00

70

10

Kambodža (KH)

rezíduá pesticídov (3)  (13)

50

okrúhlica (Brassica rapa spp. Rapa)

(potraviny – upravené alebo konzervované octom alebo kyselinou octovou)

ex 2001 90 97

11; 19

Libanon (LB)

rodamín B

50

okrúhlica (Brassica rapa spp. Rapa)

(potraviny – upravené alebo konzervované slaným nálevom alebo kyselinou octovou, nemrazené)

ex 2005 99 80

93

Libanon (LB)

rodamín B

50

paprika (sladká alebo iná ako sladká) (Capsicum spp.)

(potraviny – sušené, pražené, drvené alebo mleté)

0904 21 10 ;

 

Srí Lanka (LK)

aflatoxíny

50

ex 0904 21 90 ;

ex 0904 22 00 ;

ex 2008 99 99

70

11; 19

79

 

 

 

plody podzemnice olejnej (arašidové oriešky), nelúpané

1202 41 00

 

Madagaskar (MG)

aflatoxíny

50

plody podzemnice olejnej (arašidové oriešky), lúpané

1202 42 00

 

 

 

 

arašidové maslo

2008 11 10

 

 

 

 

plody podzemnice olejnej (arašidové oriešky), inak upravené alebo konzervované

(potraviny a krmivá)

2008 11 91

2008 11 96

2008 11 98

 

 

 

 

chlebovník (Artocarpus heterophyllus)

(potraviny – čerstvé)

ex 0810 90 20

20

Malajzia MY

rezíduá pesticídov (3)

20

sezamové semená (semená Sesamum)

(potraviny – čerstvé alebo chladené)

1207 40 90

 

Nigéria (NG)

salmonela (2)

50

paprika (iná ako sladká) (Capsicum spp.)

(potraviny – čerstvé, chladené alebo mrazené)

ex 0709 60 99

ex 0710 80 59

70

20

Pakistan (PK)

rezíduá pesticídov (3)

20

maliny

(potraviny – mrazené)

ex 0811 20 11

ex 0811 20 19

0811 20 31

70

10

Srbsko (RS)

norovírus

10

sezamové semená (semená Sesamum)

(potraviny – čerstvé alebo chladené)

1207 40 90

 

Sudán (SD)

salmonela (2)

50

semená vodového melóna (Egusi, Citrullus spp.) a z nich získané produkty

(potraviny)

ex 1207 70 00

ex 1208 90 00

ex 2008 99 99

70

10

50

Sierra Leone (SL)

aflatoxíny

50

plody podzemnice olejnej (arašidové oriešky), nelúpané

1202 41 00

 

Senegal (SN)

aflatoxíny

50

plody podzemnice olejnej (arašidové oriešky), lúpané

1202 42 00

 

 

 

 

arašidové maslo

2008 11 10

 

 

 

 

plody podzemnice olejnej (arašidové oriešky), inak upravené alebo konzervované

(potraviny a krmivá)

2008 11 91

2008 11 96

2008 11 98

 

 

 

 

okrúhlica (Brassica rapa spp. Rapa)

(potraviny – upravené alebo konzervované octom alebo kyselinou octovou)

ex 2001 90 97

11; 19

Sýria (SY)

rodamín B

50

okrúhlica (Brassica rapa spp. Rapa)

(potraviny – upravené alebo konzervované slaným nálevom alebo kyselinou octovou, nemrazené)

ex 2005 99 80

93

Sýria (SY)

rodamín B

50

paprika (iná ako sladká) (Capsicum spp.)

(potraviny – čerstvé, chladené alebo mrazené)

ex 0709 60 99

ex 0710 80 59

70

20

Thajsko (TH)

rezíduá pesticídov (3)  (14)

10

sušené marhule

0813 10 00

 

Turecko (TR)

siričitany (15)

10

marhule, inak upravené alebo konzervované

(potraviny)

2008 50 61

 

 

 

 

sušené hrozno (vrátane krájaného sušeného hrozna alebo sušeného hrozna rozdrveného na kašu, bez ďalšieho spracovania)

(potraviny)

0806 20

 

Turecko (TR)

ochratoxín A

5

citróny (Citrus limon, Citrus limonum)

(potraviny – čerstvé, chladené alebo mrazené)

0805 50 10

 

Turecko (TR)

rezíduá pesticídov (3)

10

granátové jablká

(potraviny – čerstvé alebo chladené)

ex 0810 90 75

30

Turecko (TR)

rezíduá pesticídov (3)  (16)

10

sladká paprika (Capsicum annuum)

(potraviny – čerstvé, chladené alebo mrazené)

0709 60 10

0710 80 51

 

Turecko (TR)

rezíduá pesticídov (3)  (17)

10

nespracované celé, drvené, mleté, polené a sekané marhuľové jadrá, ktoré majú byť umiestnené na trh pre konečného spotrebiteľa (18)  (19)

(potraviny)

ex 1212 99 95

20

Turecko (TR)

kyanid

50

paprika (iná ako sladká) (Capsicum spp.)

(potraviny – čerstvé, chladené alebo mrazené)

ex 0709 60 99

ex 0710 80 59

70

20

Uganda (UG)

rezíduá pesticídov (3)

20

sezamové semená (semená Sesamum)

(potraviny – čerstvé alebo chladené)

1207 40 90

 

Uganda (UG)

salmonela (2)

50

plody podzemnice olejnej (arašidové oriešky), nelúpané

1202 41 00

 

Spojené štáty (US)

aflatoxíny

10

plody podzemnice olejnej (arašidové oriešky), lúpané

1202 42 00

 

 

 

 

arašidové maslo

2008 11 10

 

 

 

 

plody podzemnice olejnej (arašidové oriešky), inak upravené alebo konzervované

(potraviny a krmivá)

2008 11 91

2008 11 96

2008 11 98

 

 

 

 

pistácie, nelúpané

0802 51 00

 

Spojené štáty (US)

aflatoxíny

10

pistácie, lúpané

0802 52 00

 

 

 

 

pistácie, pražené

(potraviny)

ex 2008 19 13

ex 2008 19 93

70

20

 

 

 

sušené marhule

0813 10 00

 

Uzbekistan (UZ)

siričitany (15)

50

marhule, inak upravené alebo konzervované

(potraviny)

2008 50 61

 

 

 

 

listy koriandra

ex 0709 99 90

72

Vietnam (VN)

rezíduá pesticídov (3)  (20)

50

bazalka (posvätná, sladká)

ex 1211 90 86

20

 

 

 

mäta

ex 1211 90 86

30

 

 

 

petržlen

(potraviny – čerstvé alebo chladené bylinky)

ex 0709 99 90

40

 

 

 

ibištek jedlý (okra)

(potraviny – čerstvé, chladené alebo mrazené)

ex 0709 99 90

ex 0710 80 95

70

30

Vietnam (VN)

rezíduá pesticídov (3)  (20)

50

paprika (iná ako sladká) (Capsicum spp.)

(potraviny – čerstvé, chladené alebo mrazené)

ex 0709 60 99

ex 0710 80 59

70

20

Vietnam (VN)

rezíduá pesticídov (3)  (20)

50


(1)  Ak sa majú skúmať len určité produkty patriace pod niektorý číselný znak KN, daný číselný znak KN je označený výrazom „ex“.

(2)  Odber vzoriek a analýzy sa vykonávajú v súlade s postupmi odberu vzoriek a referenčnými analytickými metódami ustanovenými v bode 1 písm. a) prílohy III k tomuto nariadeniu.

(2bis)  Odber vzoriek a analýzy sa vykonávajú v súlade s postupmi odberu vzoriek a referenčnými analytickými metódami ustanovenými v bode 1 písm. b) prílohy III k tomuto nariadeniu.

(3)  Rezíduá aspoň tých pesticídov uvedených v kontrolnom programe prijatom v súlade s článkom 29 ods. 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005 z 23. februára 2005 o maximálnych hladinách rezíduí pesticídov v alebo na potravinách a krmivách rastlinného a živočíšneho pôvodu a o zmene a doplnení smernice Rady 91/414/EHS (Ú. v. EÚ L 70, 16.3.2005, s. 1), ktoré možno analyzovať metódami na stanovenie viacerých rezíduí založenými na GC-MS a LC-MS (pesticídy, ktoré sa majú monitorovať výlučne v/na produktoch rastlinného pôvodu).

(4)  Rezíduá amitrazu.

(5)  Rezíduá nikotínu.

(6)  Rezíduá tolfenpyradu.

(7)  Rezíduá acefátu, aldikarbu (suma aldikarbu, jeho sulfoxidu a jeho sulfónu vyjadrená ako aldikarb), amitrazu (amitraz vrátane metabolitov obsahujúcich zložku 2,4-dimetylanilínu, vyjadrený ako amitraz), diafentiurónu, dikofolu (suma p, p’ a o,p’ izomérov), ditiokarbamátov (ditiokarbamáty vyjadrené ako CS2 vrátane manebu, mankozebu, metiramu, propinebu, tirámu a zirámu) a metiokarbu (suma metiokarbu a jeho sulfoxidu a sulfónu vyjadrená ako metiokarb).

(8)  Rezíduá dikofolu (suma p, p’ a o, p’ izomérov), dinotefuránu, folpetu, prochlorazu (suma prochlorazu a jeho metabolitov obsahujúcich 2,4,6-trichlórfenolovú zložku vyjadrená ako prochloraz), tiofanát-metylu a triforínu.

(9)  Na účely tejto prílohy sa pod „farbivami Sudan“ rozumejú tieto chemické látky: i) Sudan I (CAS č. 842-07-9); ii) Sudan II (CAS č. 3118-97-6); iii) Sudan II (CAS č. 85-86-9); iv) šarlátová červeň alebo Sudan IV (CAS č. 85-83-6).

(10)  Rezíduá diafentiurónu.

(11)  Rezíduá karbofuránu.

(12)  Rezíduá fentoátu.

(13)  Rezíduá chlórbufamu.

(14)  Rezíduá formetanátu [suma formetanátu a jeho solí vyjadrená ako formetanát (hydrochlorid)], protiofosu a triforínu.

(15)  Referenčné metódy: EN 1988-1:1998, EN 1988-2:1998 alebo ISO 5522:1981.

(16)  Rezíduá prochlorazu.

(17)  Rezíduá diafentiurónu, formetanátu [suma formetanátu a jeho solí vyjadrená ako formetanát (hydrochlorid)], a tiofanát-metylu.

(18)  „Nespracované produkty“ podľa vymedzenia v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 z 29. apríla 2004 o hygiene potravín (Ú. v. EÚ L 139, 30.4.2004, s. 1).

(19)  „Umiestnenie na trh“ a „konečný spotrebiteľ“ podľa vymedzenia v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 z 28. januára 2002, ktorým sa ustanovujú všeobecné zásady a požiadavky potravinového práva, zriaďuje Európsky úrad pre bezpečnosť potravín a stanovujú postupy v záležitostiach bezpečnosti potravín (Ú. v. ES L 31, 1.2.2002, s. 1).

(20)  Rezíduá ditiokarbamátov (ditiokarbamáty vyjadrené ako CS2 vrátane manebu, mankozebu, metiramu, propinebu, tirámu a zirámu), fentoátu a chinalfosu.


PRÍLOHA II

Potraviny a krmivá z určitých tretích krajín, na ktoré sa vzťahujú osobitné podmienky ich vstupu na územie Únie z dôvodu rizika kontaminácie mykotoxínmi vrátane aflatoxínov, rezíduami pesticídov, pentachlórfenolom a dioxínmi, ako aj z dôvodu rizika mikrobiologickej kontaminácie

1.   Potraviny a krmivá neživočíšneho pôvodu uvedené v článku 1 ods. 1 písm. b) bode i)

Krmivá a potraviny (plánované použitie)

Číselný znak KN (1)

Podpoložka TARIC

Krajina pôvodu

Nebezpečenstvo

Frekvencia fyzických a identifikačných kontrol (v %)

plody podzemnice olejnej (arašidové oriešky), nelúpané

1202 41 00

 

Argentína (AR)

aflatoxíny

5

plody podzemnice olejnej (arašidové oriešky), lúpané

1202 42 00

 

 

 

 

arašidové maslo

2008 11 10

 

 

 

 

plody podzemnice olejnej (arašidové oriešky), inak upravené alebo konzervované

2008 11 91

2008 11 96

2008 11 98

 

 

 

 

pokrutiny a ostatné pevné zvyšky, tiež drvené alebo vo forme peliet, vznikajúce pri extrakcii arašidového oleja

(potraviny a krmivá)

2305 00 00

 

 

 

 

lieskové orechy (Corylus sp.), nelúpané

0802 21 00

 

Azerbajdžan (AZ)

aflatoxíny

20

lieskové orechy (Corylus sp.), lúpané

0802 22 00

 

 

 

 

zmesi orechov alebo sušeného ovocia obsahujúce lieskové orechy

ex 0813 50 39

ex 0813 50 91

ex 0813 50 99

70

70

70

 

 

 

pasta z lieskových orechov

ex 2007 10 10 ;

ex 2007 10 99

ex 2007 99 39

ex 2007 99 50

ex 2007 99 97

70

40

05; 06

33

23

 

 

 

lieskové orechy, upravené alebo konzervované vrátane zmesí

ex 2008 19 12 ;

ex 2008 97 14 ;

ex 2008 97 16 ;

ex 2008 97 18 ;

ex 2008 97 32 ;

ex 2008 97 34 ;

ex 2008 97 36 ;

ex 2008 97 38 ;

ex 2008 97 51 ;

ex 2008 97 59 ;

ex 2008 97 72 ;

ex 2008 97 74 ;

ex 2008 97 76 ;

ex 2008 97 78 ;

ex 2008 97 92 ;

ex 2008 97 93 ;

ex 2008 97 94 ;

ex 2008 97 96 ;

ex 2008 97 97 ;

ex 2008 97 98 ;

ex 2008 19 12 ;

ex 2008 19 19 ;

ex 2008 19 92 ;

ex 2008 19 95 ;

ex 2008 19 99

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

30

30

30

20

30

 

 

 

múka, krupica a prášok z lieskových orechov

ex 1106 30 90

40

 

 

 

sekané, krájané alebo drvené lieskové orechy

0802 22 00

 

 

 

 

sekané, krájané alebo drvené lieskové orechy, inak upravené alebo konzervované

ex 2008 19 12 ;

ex 2008 19 19

ex 2008 19 92

ex 2008 19 95

ex 2008 19 99

70

30

30

20

30

 

 

 

olej z lieskových orechov

(potraviny)

ex 1515 90 99

20

 

 

 

para orechy, nelúpané

0801 21 00

 

Brazília (BR)

aflatoxíny

50

zmesi orechov alebo sušeného ovocia a obsahujúce nelúpané para orechy

(potraviny)

ex 0813 50 31

ex 0813 50 39

ex 0813 50 91

ex 0813 50 99

70

20

20

20

 

 

 

plody podzemnice olejnej (arašidové oriešky), nelúpané

1202 41 00

 

Brazília (BR)

aflatoxíny

10

plody podzemnice olejnej (arašidové oriešky), lúpané

1202 42 00

 

 

 

 

arašidové maslo

2008 11 10

 

 

 

 

plody podzemnice olejnej (arašidové oriešky), inak upravené alebo konzervované

2008 11 91

2008 11 96

2008 11 98

 

 

 

 

pokrutiny a ostatné pevné zvyšky, tiež drvené alebo vo forme peliet, vznikajúce pri extrakcii arašidového oleja

(potraviny a krmivá)

2305 00 00

 

 

 

 

plody podzemnice olejnej (arašidové oriešky), nelúpané

1202 41 00

 

Čína (KN)

aflatoxíny

20

plody podzemnice olejnej (arašidové oriešky), lúpané

1202 42 00

 

 

 

 

arašidové maslo

2008 11 10

 

 

 

 

plody podzemnice olejnej (arašidové oriešky), inak upravené alebo konzervované

2008 11 91

2008 11 96

2008 11 98

 

 

 

 

pokrutiny a ostatné pevné zvyšky, tiež drvené alebo vo forme peliet, vznikajúce pri extrakcii arašidového oleja

( potraviny a krmivá )

2305 00 00

 

 

 

 

plody podzemnice olejnej (arašidové oriešky), nelúpané

1202 41 00

 

Egypt (EG)

aflatoxíny

20

plody podzemnice olejnej (arašidové oriešky), lúpané

1202 42 00

 

 

 

 

arašidové maslo

2008 11 10

 

 

 

 

plody podzemnice olejnej (arašidové oriešky), inak upravené alebo konzervované

2008 11 91

2008 11 96

2008 11 98

 

 

 

 

pokrutiny a ostatné pevné zvyšky, tiež drvené alebo vo forme peliet, vznikajúce pri extrakcii arašidového oleja

( potraviny a krmivá )

2305 00 00

 

 

 

 

čierne korenie rodu Piper, sušené alebo drvené alebo mleté plody rodu Capsicum alebo Pimenta

0904

 

Etiópia (ET)

aflatoxíny

50

zázvor, šafran, kurkuma, tymián, bobkový list, karí a ostatné korenie

(potraviny – sušené koreniny)

0910

 

 

 

 

plody podzemnice olejnej (arašidové oriešky), nelúpané

1202 41 00

 

Ghana (GH)

aflatoxíny

50

plody podzemnice olejnej (arašidové oriešky), lúpané

1202 42 00

 

 

 

 

arašidové maslo

2008 11 10

 

 

 

 

plody podzemnice olejnej (arašidové oriešky), inak upravené alebo konzervované

2008 11 91

2008 11 96

2008 11 98

 

 

 

 

pokrutiny a ostatné pevné zvyšky, tiež drvené alebo vo forme peliet, vznikajúce pri extrakcii arašidového oleja

(potraviny a krmivá)

2305 00 00

 

 

 

 

plody podzemnice olejnej (arašidové oriešky), nelúpané

1202 41 00

 

Gambia (GM)

aflatoxíny

50

plody podzemnice olejnej (arašidové oriešky), lúpané

1202 42 00

 

 

 

 

arašidové maslo

2008 11 10

 

 

 

 

plody podzemnice olejnej (arašidové oriešky), inak upravené alebo konzervované

2008 11 91

2008 11 96

2008 11 98

 

 

 

 

pokrutiny a ostatné pevné zvyšky, tiež drvené alebo vo forme peliet, vznikajúce pri extrakcii arašidového oleja

(potraviny a krmivá)

2305 00 00

 

 

 

 

muškátový oriešok (Myristica fragrans)

(potraviny – sušené koreniny)

0908 11 00

0908 12 00

 

Indonézia (ID)

aflatoxíny

20

listy piepra betelového (Piper betle L.)

(potraviny)

ex 1404 90 00

10

India (IN)

salmonela (2)

10

paprika (sladká alebo iná ako sladká) (Capsicum spp.)

(potraviny – sušené, pražené, drvené alebo mleté)

0904 21 10 ;

 

India (IN)

aflatoxíny

20

ex 0904 22 00 ;

ex 0904 21 90 ;

ex 2008 99 99

11; 19

20

79

 

 

 

muškátový oriešok (Myristica fragrans)

(potraviny – sušené koreniny)

0908 11 00 ;

0908 12 00

 

India (IN)

aflatoxíny

20

listy karí (Bergera/Murraya koenigii)

(potraviny – čerstvé, chladené, mrazené alebo sušené)

ex 1211 90 86

10

India (IN)

rezíduá pesticídov (3)  (4)

20

plody podzemnice olejnej (arašidové oriešky), nelúpané

1202 41 00

 

India (IN)

aflatoxíny

10

plody podzemnice olejnej (arašidové oriešky), lúpané

1202 42 00

 

 

 

 

arašidové maslo

2008 11 10

 

 

 

 

plody podzemnice olejnej (arašidové oriešky), inak upravené alebo konzervované

2008 11 91

2008 11 96

2008 11 98

 

 

 

 

pokrutiny a ostatné pevné zvyšky, tiež drvené alebo vo forme peliet, vznikajúce pri extrakcii arašidového oleja

(potraviny a krmivá)

2305 00 00

 

 

 

 

guarová guma

(potraviny a krmivá)

ex 1302 32 90

10

India (IN)

pentachlórfenol a dioxíny (5)

5

sezamové semená (semená Sesamum)

(potraviny – čerstvé alebo chladené)

1207 40 90

 

India (IN)

salmonela (6)

20

pistácie, nelúpané

0802 51 00

 

Irán (IR)

aflatoxíny

50

pistácie, lúpané

0802 52 00

 

 

 

 

zmesi orechov alebo sušeného ovocia obsahujúce pistácie

ex 0813 50 39

ex 0813 50 91

ex 0813 50 99

70

60

60

 

 

 

pasta z pistácií

ex 2007 10 10 ;

ex 2007 10 99

ex 2007 99 39

ex 2007 99 50

ex 2007 99 97

70

30

03; 04

32

22

 

 

 

pistácie, upravené alebo konzervované vrátane zmesí

ex 2008 19 13

ex 2008 19 93

ex 2008 97 12

ex 2008 97 14

ex 2008 97 16

ex 2008 97 18

ex 2008 97 32

ex 2008 97 34

ex 2008 97 36

ex 2008 97 38

ex 2008 97 51

ex 2008 97 59

ex 2008 97 72

ex 2008 97 74

ex 2008 97 76

ex 2008 97 78

ex 2008 97 92

ex 2008 97 93

ex 2008 97 94

ex 2008 97 96

ex 2008 97 97

ex 2008 97 98

20

20

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

 

 

 

múka, krupica a prášok z pistácií

(potraviny)

ex 1106 30 90

50

 

 

 

semená vodového melóna (Egusi, Citrullus spp.) a z nich získané produkty

(potraviny)

ex 1207 70 00 ;

ex 1208 90 00 ;

ex 2008 99 99

70

10

50

Nigéria (NG)

aflatoxíny

50

plody podzemnice olejnej (arašidové oriešky), nelúpané

1202 41 00

 

Sudán (SD)

aflatoxíny

50

plody podzemnice olejnej (arašidové oriešky), lúpané

1202 42 00

 

 

 

 

arašidové maslo

2008 11 10

 

 

 

 

plody podzemnice olejnej (arašidové oriešky), inak upravené alebo konzervované

2008 11 91

2008 11 96

2008 11 98

 

 

 

 

pokrutiny a ostatné pevné zvyšky, tiež drvené alebo vo forme peliet, vznikajúce pri extrakcii arašidového oleja

(potraviny a krmivá)

2305 00 00

 

 

 

 

sušené figy

0804 20 90

 

Turecko (TR)

aflatoxíny

20

zmesi orechov alebo sušeného ovocia obsahujúce figy

ex 0813 50 99

50

 

 

 

pasta zo sušených fíg

ex 2007 10 10 ;

ex 2007 10 99

ex 2007 99 39

ex 2007 99 50

ex 2007 99 97

70

20

01; 02

31

21

 

 

 

sušené figy, upravené alebo konzervované vrátane zmesí

ex 2008 97 12

ex 2008 97 14

ex 2008 97 16

ex 2008 97 18

ex 2008 97 32

ex 2008 97 34

ex 2008 97 36

ex 2008 97 38

ex 2008 97 51

ex 2008 97 59

ex 2008 97 72

ex 2008 97 74

ex 2008 97 76

ex 2008 97 78

ex 2008 97 92

ex 2008 97 93

ex 2008 97 94

ex 2008 97 96

ex 2008 97 97

ex 2008 97 98

ex 2008 99 28

ex 2008 99 34

ex 2008 99 37

ex 2008 99 40

ex 2008 99 49

ex 2008 99 67

ex 2008 99 99

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

10

10

10

10

60

95

60

 

 

 

múka, krupica alebo prášok zo sušených fíg

(potraviny)

ex 1106 30 90

60

 

 

 

lieskové orechy (Corylus sp.), nelúpané

0802 21 00

 

Turecko (TR)

aflatoxíny

5

lieskové orechy (Corylus sp.), lúpané

0802 22 00

 

 

 

 

zmesi orechov alebo sušeného ovocia obsahujúce lieskové orechy

ex 0813 50 39

ex 0813 50 91

ex 0813 50 99

70

70

70

 

 

 

pasta z lieskových orechov

ex 2007 10 10 ;

ex 2007 10 99

ex 2007 99 39

ex 2007 99 50

ex 2007 99 97

70

40

05; 06

33

23

 

 

 

lieskové orechy, upravené alebo konzervované vrátane zmesí

ex 2008 97 12

ex 2008 97 14

ex 2008 97 16

ex 2008 97 18

ex 2008 97 32

ex 2008 97 34

ex 2008 97 36

ex 2008 97 38

ex 2008 97 51

ex 2008 97 59

ex 2008 97 72

ex 2008 97 74

ex 2008 97 76

ex 2008 97 78

ex 2008 97 92

ex 2008 97 93

ex 2008 97 94

ex 2008 97 96

ex 2008 97 97

ex 2008 97 98

ex 2008 19 12 ;

ex 2008 19 19

ex 2008 19 92

ex 2008 19 95

ex 2008 19 99

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

30

30

30

20

30

 

 

 

múka, krupica a prášok z lieskových orechov

ex 1106 30 90

40

 

 

 

sekané, krájané alebo drvené lieskové orechy

0802 22 00

 

 

 

 

sekané, krájané alebo drvené lieskové orechy, inak upravené alebo konzervované

ex 2008 19 12 ;

ex 2008 19 19

ex 2008 19 92

ex 2008 19 95

ex 2008 19 99

70

30

30

20

30

 

 

 

olej z lieskových orechov

(potraviny)

ex 1515 90 99

20

 

 

 

pistácie, nelúpané

0802 51 00

 

Turecko (TR)

aflatoxíny

50

pistácie, lúpané

0802 52 00

 

 

 

 

zmesi orechov alebo sušeného ovocia obsahujúce pistácie

ex 0813 50 39

ex 0813 50 91

ex 0813 50 99

70

60

60

 

 

 

pasta z pistácií

ex 2007 10 10 ;

ex 2007 10 99

70

30

 

 

 

pistácie, upravené alebo konzervované vrátane zmesí

ex 2007 99 39

ex 2007 99 50

ex 2007 99 97

ex 2008 19 13

ex 2008 19 93

ex 2008 97 12

ex 2008 97 14

ex 2008 97 16

ex 2008 97 18

ex 2008 97 32

ex 2008 97 34

ex 2008 97 36

ex 2008 97 38

ex 2008 97 51

ex 2008 97 59

ex 2008 97 72

ex 2008 97 74

ex 2008 97 76

ex 2008 97 78

ex 2008 97 92

ex 2008 97 93

ex 2008 97 94

ex 2008 97 96

ex 2008 97 97

ex 2008 97 98

03; 04

32

22

20

20

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

 

 

 

múka, krupica a prášok z pistácií

(potraviny)

ex 1106 30 90

50

 

 

 

listy viniča

(potraviny)

ex 2008 99 99

11; 19

Turecko (TR)

rezíduá pesticídov (3)  (8)

20

pitahaya (dračie ovocie)

(potraviny – čerstvé alebo chladené)

ex 0810 90 20

10

Vietnam (VN)

rezíduá pesticídov (3)  (9)

10


2.   Zložené potraviny uvedené v článku 1 ods. 1 písm. b) bode ii)

Zložené potraviny obsahujúce akýkoľvek samostatný produkt uvedený v tabuľke 1 tejto prílohy z dôvodu rizika kontaminácie aflatoxínmi, a to v množstve presahujúcom 20 % buď v samostatnom produkte, alebo v kombinácii uvedených produktov

Číselný znak KN (1)

Opis (7)

ex 1704 90

cukrovinky (vrátane bielej čokolády), neobsahujúce kakao, okrem žuvačky, tiež s cukrovou polevou alebo obalené v cukre

ex 1806

čokoláda a ostatné potravinové prípravky obsahujúce kakao

ex 1905

chlieb, sladké pečivo, koláče, sušienky a ostatné pekárske výrobky, tiež obsahujúce kakao; hostie, prázdne oblátky druhu vhodného na farmaceutické účely, pečatné oblátky, ryžový papier a podobné výrobky


(1)  Ak sa majú skúmať len určité produkty patriace pod niektorý číselný znak KN, daný číselný znak KN je označený výrazom „ex“.

(2)  Odber vzoriek a analýzy sa vykonávajú v súlade s postupmi odberu vzoriek a referenčnými analytickými metódami ustanovenými v bode 1 písm. b) prílohy III k tomuto nariadeniu.

(3)  Rezíduá aspoň tých pesticídov uvedených v kontrolnom programe prijatom v súlade s článkom 29 ods. 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005 z 23. februára 2005 o maximálnych hladinách rezíduí pesticídov v alebo na potravinách a krmivách rastlinného a živočíšneho pôvodu a o zmene a doplnení smernice Rady 91/414/EHS (Ú. v. EÚ L 70, 16.3.2005, s. 1), ktoré možno analyzovať metódami na stanovenie viacerých rezíduí založenými na GC-MS a LC-MS (pesticídy, ktoré sa majú monitorovať výlučne v/na produktoch rastlinného pôvodu).

(4)  Rezíduá acefátu.

(5)  Analytickú správu uvedenú v článku 10 ods. 3 tohto nariadenia vydáva laboratórium akreditované v súlade s normou EN ISO/IEC 17025 týkajúcou sa analýzy PCP v potravinách a krmivách.

V analytickej správe sa uvedú:

a)

výsledky odberu vzoriek a analýzy na prítomnosť PCP vykonaných príslušnými orgánmi krajiny pôvodu alebo krajiny, z ktorej je zásielka odoslaná, ak je táto krajina iná ako krajina pôvodu;

b)

neistota merania analytického výsledku;

c)

detekčný limit (LOD) analytickej metódy a

d)

kvantifikačný limit (LOQ) analytickej metódy.

Extrakcia pred analýzou sa uskutočňuje pomocou acidifikovaného rozpúšťadla. Analýza sa vykonáva podľa upravenej verzie metódy QuEChERS, ktorá je uvedená na webovej stránke referenčných laboratórií Európskej únie pre rezíduá pesticídov, alebo podľa rovnako spoľahlivej metódy.

(6)  Odber vzoriek a analýzy sa vykonávajú v súlade s postupmi odberu vzoriek a referenčnými analytickými metódami ustanovenými v bode 1 písm. a) prílohy III k tomuto nariadeniu.

(7)  Opis tovaru zodpovedá opisu v stĺpci s číselným znakom KN v prílohe I k nariadeniu (EHS) č. 2658/87. Bližšie vysvetlenie presného rozsahu Spoločného colného sadzobníka sa nachádza v aktuálnom znení danej prílohy.

(8)  Rezíduá ditiokarbamátov (ditiokarbamáty vyjadrené ako CS2 vrátane manebu, mankozebu, metiramu, propinebu, tirámu a zirámu) a metrafenónu.

(9)  Rezíduá ditiokarbamátov (ditiokarbamáty vyjadrené ako CS2 vrátane manebu, mankozebu, metiramu, propinebu, tirámu a zirámu), fentoátu a chinalfosu.


PRÍLOHA III

1.   Postupy odberu vzoriek a referenčné analytické metódy uvedené v článku 3 písm. e)

1.

Postupy odberu vzoriek a referenčné analytické metódy na kontrolu prítomnosti salmonely v potravinách

a)

Ak je v prílohách I alebo II k tomuto nariadeniu stanovené uplatňovanie postupov odberu vzoriek a referenčných analytických metód uvedených v bode 1 písm. a) prílohy III k tomuto nariadeniu, uplatňujú sa tieto pravidlá:

Referenčná analytická metóda (1)

Hmotnosť zásielky

Počet jednotiek vzorky n)

Postupy odberu vzoriek

Analytický výsledok požadovaný pri každej jednotke vzorky z tej istej zásielky

EN ISO 6579-1

menej ako 20 ton

5

Odoberie sa n jednotiek vzorky s minimálnou hmotnosťou 100 g. Ak sú šarže uvedené v jednotnom vstupnom zdravotnom doklade, jednotky vzorky sa odoberú z iných šarží náhodne vybraných z danej zásielky. Ak šarže nie je možné identifikovať, z danej zásielky sa náhodne odoberú jednotky vzorky. Spájanie jednotiek vzorky nie je povolené. Každá jednotka vzorky musí byť testovaná osobitne.

neprítomnosť salmonely v 25 g

najmenej 20 ton

10

b)

Ak je v prílohách I alebo II k tomuto nariadeniu stanovené uplatňovanie postupov odberu vzoriek a referenčných analytických metód uvedených v bode 1 písm. b) prílohy III k tomuto nariadeniu, uplatňujú sa tieto pravidlá:

Referenčná analytická metóda (2)

Hmotnosť zásielky

Počet vzoriek n)

Postupy odberu vzoriek

Analytický výsledok požadovaný pri každej vzorke z tej istej zásielky

EN ISO 6579-1

ľubovoľná hmotnosť

5

Odoberie sa najmenej 100 g z každého počtu vzoriek n. Ak sú šarže uvedené v jednotnom vstupnom zdravotnom doklade, jednotky vzorky sa odoberú z iných šarží náhodne vybraných z danej zásielky. Ak šarže nie je možné identifikovať, z danej zásielky sa odoberú náhodne vybrané jednotky vzorky. Spájanie jednotiek vzorky nie je povolené. Každá jednotka vzorky musí byť testovaná osobitne.

neprítomnosť salmonely v 25 g


(1)  Použije sa aktuálna verzia referenčnej analytickej metódy, prípadne metóda, ktorá s ňou bola porovnaná a uznaná za vhodnú v súlade s protokolom stanoveným v norme EN ISO 16140-2.

(2)  Použije sa aktuálna verzia referenčnej analytickej metódy, prípadne metóda, ktorá s ňou bola porovnaná a uznaná za vhodnú v súlade s protokolom stanoveným v norme EN ISO 16140-2.


PRÍLOHA IV

VZOR ÚRADNÉHO CERTIFIKÁTU UVEDENÉHO V ČLÁNKU 11 VYKONÁVACIEHO NARIADENIA KOMISIE (EÚ) 2019/1793 PRE VSTUP URČITÝCH POTRAVÍN ALEBO KRMÍV NA ÚZEMIE ÚNIE

Image 1

KRAJINA

Úradný certifikát na dovoz do EÚ

Časť 1: Údaje o odoslanej zásielke

I.1. Odosielateľ/vývozca

Názov/meno

Adresa

Tel. č.

I.2. Referenčné číslo certifikátu

I.2.a Referenčné číslo v IMSOC

I.3. Príslušný ústredný orgán

I.4. Príslušný miestny orgán

I.5. Príjemca/dovozca

Názov/meno

Adresa

PSČ

Tel. č.

I.6. Prevádzkovateľ zodpovedný za zásielku

Názov/meno

Adresa

PSČ

I.7. Krajina pôvodu

Kód ISO

I.8. Región pôvodu

I.9. Krajina určenia

Kód ISO

I.10.

I.11. Miesto odoslania

Názov/meno

Adresa

I.12. Miesto určenia

Názov/meno

Adresa

I.13. Miesto nakládky

I.14. Dátum a čas odchodu

I.15. Dopravný prostriedok

Lietadlo

Cestné vozidlo

Identifikácia:

Loď

Železničný vagón

Iný

I.16. Vstupná hraničná kontrolná stanica

I.17. Sprievodné dokumenty

Laboratórna správa

č.

Dátum vydania:

Iný

Druh

č.

I.18. Prepravné podmienky

Pri teplote okolia

Chladené

Mrazené

I.19. Číslo kontajnera/plomby

I.20. Tovar je certifikovaný

na ľudskú spotrebu

ako krmivo

I.21.

I.22.

Pre vnútorný trh:

I.23. Celkový počet balení

I.24. Počet/množstvo

Celkový počet

Celková čistá hmotnosť (v kg)

Celková hrubá hmotnosť (v kg)

I.25. Opis tovaru

č. Číselný znak a názov v KN

Druh (vedecké meno)

Konečný spotrebiteľ Počet balení

Čistá hmotnosť Číslo šarže

Druh balenia

Image 2

KRAJINA

Certifikát pre vstup potravín alebo krmív na územie Únie

Časť II: Certifikácia

II. Zdravotné informácie

II.a Referenčné číslo certifikátu

II.b Referenčné číslo v IMSOC

II.1. Ja, dolupodpísaný, vyhlasujem, že som sa oboznámil s príslušnými ustanoveniami nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 z 28. januára 2002, ktorým sa ustanovujú všeobecné zásady a požiadavky potravinového práva, zriaďuje Európsky úrad pre bezpečnosť potravín a stanovujú postupy v záležitostiach bezpečnosti potravín (Ú. v. ES L 31, 1.2.2002, s. 1), nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 z 29. apríla 2004 o hygiene potravín (Ú. v. EÚ L 139, 30.4.2004, s. 1), nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 183/2005 z 12. januára 2005, ktorým sa stanovujú požiadavky na hygienu krmív (Ú. v. EÚ L 35, 8.2.2005, s. 1) a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/625 z 15. marca 2017 o úradných kontrolách a iných úradných činnostiach vykonávaných na zabezpečenie uplatňovania potravinového a krmivového práva a pravidiel pre zdravie zvierat a dobré životné podmienky zvierat, pre zdravie rastlín a pre prípravky na ochranu rastlín, o zmene nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001, (ES) č. 396/2005, (ES) č. 1069/2009, (ES) č. 1107/2009, (EÚ) č. 1151/2012, (EÚ) č. 652/2014, (EÚ) 2016/429 a (EÚ) 2016/2031, nariadení Rady (ES) č. 1/2005 a (ES) č. 1099/2009 a smerníc Rady 98/58/ES, 1999/74/ES, 2007/43/ES, 2008/119/ES a 2008/120/ES a o zrušení nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004 a (ES) č. 882/2004, smerníc Rady 89/608/EHS, 89/662/EHS, 90/425/EHS, 91/496/EHS, 96/23/ES, 96/93/ES a 97/78/ES a rozhodnutia Rady 92/438/EHS (nariadenie o úradných kontrolách) (Ú. v. EÚ L 95, 7.4.2017, s. 1) a potvrdzujem, že:

(1) buď

[II.1.1. ☐ potraviny, ktoré sú obsahom zásielky opísanej vyššie s identifikačným kódom … (doplňte identifikačný kód podľa článku 9 ods. 1 vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2019/1793), boli vyrobené v súlade s požiadavkami uvedenými v nariadeniach (ES) č. 178/2002 a (ES) č. 852/2004, a najmä, že:

prvovýroba týchto potravín a s ňou súvisiace postupy uvedené v prílohe I k nariadeniu (ES) č. 852/2004 sú v súlade so všeobecnými hygienickými ustanoveniami uvedenými v časti A prílohy I k nariadeniu (ES) č. 852/2004;

(1) (2) a v každej fáze výroby, spracovania a distribúcie po prvovýrobe a s ňou súvisiacich postupoch:

sa s nimi manipulovalo, prípadne boli upravené, balené a uskladnené hygienickým spôsobom v súlade s požiadavkami prílohy II k nariadeniu (ES) č. 852/2004 a

pochádzajú z prevádzkarne, resp. prevádzkarní realizujúcich program založený na zásadách analýzy nebezpečenstva a kritických kontrolných bodoch (HACCP) v súlade s nariadením (ES) č. 852/2004],

(1) alebo

[II.1.2. ☐ krmivá, ktoré sú obsahom zásielky opísanej vyššie s identifikačným kódom … (doplňte identifikačný kód podľa článku 9 ods. 1 vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2019/1793), boli vyrobené v súlade s požiadavkami uvedenými v nariadeniach (ES) č. 178/2002 a (ES) č. 183/2005, a najmä, že:

prvovýroba týchto krmív a s ňou súvisiace postupy uvedené v článku 5 ods. 1 nariadenia (ES) č. 183/2005 sú v súlade s ustanoveniami uvedenými v prílohe I k nariadeniu (ES) č. 183/2005;

(1) (2) a v každej fáze výroby, spracovania a distribúcie po prvovýrobe a s ňou súvisiacich postupoch:

sa s nimi manipulovalo, prípadne boli upravené, balené a uskladnené hygienickým spôsobom v súlade s požiadavkami prílohy II k nariadeniu (ES) č. 183/2005 a

pochádzajú z prevádzkarne, resp. prevádzkarní realizujúcich program založený na zásadách analýzy nebezpečenstva a kritických kontrolných bodoch (HACCP) v súlade s nariadením (ES) č. 183/2005]

a

Image 3

II.2. Ja, dolupodpísaný, v súlade s ustanoveniami vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2019/1793 o dočasnom zvýšení úradných kontrol a núdzových opatreniach týkajúcich sa vstupu určitých druhov tovaru z určitých tretích krajín, ktoré vykonávajú nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/625 a (ES) č. 178/2002, do Únie, a o zrušení nariadení Komisie (ES) č. 669/2009, (EÚ) č. 884/2014, (EÚ) 2015/175, (EÚ) 2017/186 a (EÚ) 2018/1660 potvrdzujem, že:

(3) buď

[II.2.1 ☐ Certifikácia potravín a krmív neživočíšneho pôvodu uvedených v prílohe II k vykonávaciemu nariadeniu Komisie (EÚ) 2019/1793 a zložených potravín uvedených v danej prílohe z dôvodu rizika kontaminácie mykotoxínmi

zo zásielky opísanej vyššie boli odobraté vzorky v súlade:

☐ s nariadením Komisie (ES) č. 401/2006, aby sa zistilo množstvo aflatoxínu B1 a celková úroveň kontaminácie potravín aflatoxínmi

☐ s nariadením Komisie (ES) č. 152/2009, aby sa zistilo množstvo aflatoxínu B1 v krmivách

dňa … (dátum), laboratórna analýza vykonaná dňa … (dátum)

v … (názov laboratória) použitím metód analyzujúcich minimálne prítomnosť nebezpečenstiev uvedených v prílohe II k vykonávaciemu nariadeniu Komisie (EÚ) 2019/1793 (toto nariadenie).

K certifikátu sú priložené podrobnosti o metódach laboratórnej analýzy a všetky výsledky, ktoré sú v súlade s právnymi predpismi Únie týkajúcimi sa maximálneho množstva aflatoxínov.],

(3) alebo

[II.2.2. ☐ Certifikácia potravín a krmív neživočíšneho pôvodu uvedených v prílohe II k vykonávaciemu nariadeniu Komisie (EÚ) 2019/1793 a zložených potravín uvedených v danej prílohe z dôvodu rizika kontaminácie rezíduami pesticídov

zo zásielky opísanej vyššie boli odobraté vzorky v súlade so smernicou Komisie 2002/63/EC dňa … (dátum), laboratórna analýza vykonaná dňa … (dátum) v … (názov laboratória) použitím metód analyzujúcich minimálne prítomnosť nebezpečenstiev uvedených v prílohe II k vykonávaciemu nariadeniu Komisie (EÚ) 2019/1793 (toto nariadenie).

K certifikátu sú priložené podrobnosti o metódach laboratórnych analýz a všetky výsledky, ktoré sú v súlade s právnymi predpismi Únie týkajúcimi sa maximálnych hladín rezíduí pesticídov.],

(3) alebo

[II.2.3. ☐ Certifikácia guarovej gumy uvedenej v prílohe II k vykonávaciemu nariadeniu Komisie (EÚ) 2019/1793 a zložených potravín uvedených v danej prílohe z dôvodu rizika kontaminácie pentachlórfenolom a dioxínmi

zo zásielky opísanej vyššie boli odobraté vzorky v súlade so smernicou Komisie 2002/63/EC dňa … (dátum), laboratórna analýza vykonaná dňa … (dátum) v … (názov laboratória) použitím metód analyzujúcich minimálne prítomnosť nebezpečenstiev uvedených v prílohe II k vykonávaciemu nariadeniu Komisie (EÚ) 2019/1793 (toto nariadenie).

K certifikátu sú priložené podrobnosti o metódach laboratórnych analýz a všetky výsledky, ktoré potvrdzujú, že daný tovar neobsahuje viac ako 0,01 mg/kg pentachlórfenolu (PCP).]

(3) alebo

Image 4

[II.2.4. ☐ Certifikácia potravín neživočíšneho pôvodu uvedených v prílohe II k vykonávaciemu nariadeniu Komisie (EÚ) 2019/1793 a zložených potravín uvedených v danej prílohe z dôvodu rizika mikrobiologickej kontaminácie

zo zásielky opísanej 2019/1793

dňa … (dátum), laboratórna analýza vykonaná dňa … (dátum)

v … (názov laboratória) použitím metód analyzujúcich minimálne prítomnosť nebezpečenstiev uvedených v prílohe II k vykonávaciemu nariadeniu Komisie (EÚ) 2019/1793 (toto nariadenie).

K certifikátu sú priložené podrobnosti o metódach laboratórnych analýz a všetky výsledky, ktoré potvrdzujú neprítomnosť salmonely v 25 g.

II.3. Tento certifikát bol vydaný skôr, ako bola zásielka, na ktorú sa vzťahuje, skontrolovaná príslušným orgánom, ktorý ho vydal.

II.4. Tento certifikát platí štyri mesiace od dátumu jeho vydania, maximálne však šesť mesiacov od dátumu stanovenia výsledkov laboratórnych analýz.

Poznámky

Pozri poznámky k vyplneniu vzoru uvedené v tejto prílohe.

Časť II:

(1) Nehodiace sa vymažte alebo podľa potreby preškrtnite (napr. či ide o potravinu alebo krmivo).

(2) Uplatňuje sa iba v prípade ktorejkoľvek fázy výroby, spracovania a distribúcie po prvovýrobe a s ňou súvisiacich postupoch.

(3) V prípade, že tento bod nezaškrtnete na účely vydania certifikátu, nehodiace sa podľa vhodnosti vymažte alebo preškrtnite.

Farba podpisu sa musí odlišovať od farby tlače. Rovnaký predpis sa vzťahuje aj na pečiatky s výnimkou reliéfnych pečiatok alebo vodotlače.

Certifikujúci úradník:

Meno (veľkými písmenami):

Kvalifikácia a titul:

Dátum:

Podpis:

Pečiatka

POZNÁMKY K VYPLNENIU VZORU ÚRADNÉHO CERTIFIKÁTU UVEDENÉHO V ČLÁNKU 11 VYKONÁVACIEHO NARIADENIA (EÚ) 2019/1793 PRE VSTUP URČITÝCH POTRAVÍN A KRMÍV NA ÚZEMIE ÚNIE

Všeobecné informácie

Konkrétnu možnosť vyberiete zaškrtnutím alebo označením príslušnej kolónky krížikom (X).

Vždy, keď sa uvádza kód „ISO“, ide o dvojpísmenový medzinárodný štandardný kód krajiny podľa medzinárodnej normy ISO 3166 alpha-2 (1).

V kolónkach I.15, I.18 a I.20 možno vybrať iba jednu z možností.

Ak nie je uvedené inak, dané kolónky sú povinné.

Ak sa po vydaní certifikátu zmenia údaje o príjemcovi, vstupnej hraničnej kontrolnej stanici alebo preprave (čiže o dopravnom prostriedku a dátume), prevádzkovateľ zodpovedný za zásielku o tom musí upovedomiť príslušný orgán členského štátu vstupu. V prípade takejto zmeny netreba žiadať o náhradný certifikát.

Ak sa certifikát predkladá v systéme IMSOC, platí, že:

zápisy alebo kolónky špecifikované v časti I slúžia ako dátové slovníky pre elektronickú verziu úradného certifikátu;

poradie kolónok v časti I vzoru úradného certifikátu a ich veľkosť a tvar sú len indikatívne,

ak sa vyžaduje pečiatka, jej elektronickým ekvivalentom je elektronická pečať. Táto pečať musí spĺňať pravidlá vydávania elektronických certifikátov uvedené v článku 90 písm. f) nariadenia (EÚ) 2017/625.

Časť I: Údaje o odoslanej zásielke

Krajina:

názov tretej krajiny, ktorá vydáva certifikát.

Kolónka I.1.

Odosielateľ/vývozca Názov/meno a adresa (ulica, mesto a región, provincia alebo štát, podľa vhodnosti) fyzickej alebo právnickej osoby odosielajúcej zásielku, ktorá sa musí nachádzať na území tretej krajiny.

Kolónka I.2.

Referenčné číslo certifikátu: jedinečný povinný kód priradený príslušným orgánom tretej krajiny v súlade s jeho vlastnou klasifikáciou. Táto kolónka je povinná v prípade všetkých certifikátov, ktoré sa nepredkladajú v systéme IMSOC.

Kolónka I.2.a.

Referenčné číslo v systéme IMSOC: jedinečný referenčný kód automaticky priradený systémom IMSOC v prípade registrácie certifikátu v tomto systéme. Táto kolónka sa nesmie vyplniť, ak sa certifikát nepredkladá v systéme IMSOC.

Kolónka I.3.

Príslušný ústredný orgán: názov ústredného orgánu v tretej krajine, ktorá vydáva certifikát.

Kolónka I.4.

Príslušný miestny orgán: v prípade potreby názov miestneho orgánu v tretej krajine, ktorá vydáva certifikát.

Kolónka I.5.

Príjemca/dovozca: názov/meno fyzickej alebo právnickej osoby v danom členskom štáte, ktorej je zásielka určená.

Kolónka I.6.

Prevádzkovateľ zodpovedný za zásielku: názov/meno a adresa osoby v Európskej únii, ktorá je zodpovedná za zásielku v čase jej predloženia na vstupnej kontrolnej stanici a ktorá predkladá potrebné vyhlásenia príslušným orgánom buď ako dovozca alebo v mene dovozcu. Táto kolónka je nepovinná.

Kolónka I.7.

Krajina pôvodu: názov a ISO kód krajiny, z ktorej komodita pochádza, v ktorej bola dopestovaná, zozbieraná alebo vyprodukovaná.

Kolónka I.8.

Neuplatňuje sa.

Kolónka I.9.

Krajina určenia: názov a ISO kód krajiny Európskej únie, ktorej sú dané produkty určené.

Kolónka I.10.

Neuplatňuje sa.

Kolónka I.11.

Miesto odoslania: názov a adresa poľnohospodárskych podnikov alebo prevádzkarní, z ktorých dané produkty pochádzajú.

Akákoľvek jednotka potravinárskeho alebo krmivárskeho podniku Uvedie sa len názov prevádzkarne, ktorá produkty prepravuje. V prípade obchodu, do ktorého je zapojených viac tretích krajín (trojstranný pohyb zásielky), je miestom odoslania posledná prevádzkareň vývozného reťazca tretej krajiny, z ktorej sa konečná zásielka prepravuje do Európskej únie.

Kolónka I.12.

Miesto určenia: táto informácia je nepovinná.

Umiestnenie na trh: miesto, kam produkty smerujú na účely konečnej vykládky. V prípade potreby uveďte názov, adresu a schvaľovacie číslo poľnohospodárskych podnikov alebo prevádzkarní v mieste určenia.

Kolónka I.13.

Miesto nakládky: neuplatňuje sa.

Kolónka I.14.

Dátum a čas odchodu: dátum odjazdu dopravného prostriedku (lietadlo, loď, železničný vagón alebo cestné vozidlo).

Kolónka I.15.

Dopravný prostriedok: dopravný prostriedok opúšťajúci krajinu odoslania.

Spôsob prepravy: letecká, lodná, železničná, cestná alebo iná. „Iný“ spôsob prepravy, ktorý nie je uvedený v nariadení Rady (ES) č. 1/2005 (2).

Identifikácia dopravného prostriedku: číslo letu pri leteckej preprave, názov lode (lodí) pri lodnej preprave, označenie vlaku a číslo vagónu pri železničnej preprave, evidenčné číslo vozidla prípadne s evidenčným číslom prívesu pri cestnej preprave.

V prípade trajektu uveďte identifikačné údaje cestného vozidla, jeho evidenčné číslo, prípadne aj s evidenčným číslom prívesu, a názov plánovaného trajektu.

Kolónka I.16.

Vstupná hraničná kontrolná stanica: uveďte názov vstupnej hraničnej kontrolnej stanice a jej identifikačný kód priradený systémom IMSOC.

Kolónka I.17.

Sprievodné dokumenty:

Laboratórna správa: uveďte referenčné číslo a dátum vydania správy/výsledkov laboratórnych analýz uvedených v článku 10 vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2019/1793 (toto nariadenie).

Iné: druh a referenčné číslo dokumentu sa uvedú vždy, keď sú k zásielke priložené ďalšie dokumenty, ako je napr. obchodný doklad (číslo leteckého nákladného listu, číslo nákladného listu alebo obchodné číslo koľajového či cestného vozidla).

Kolónka I.18.

Prepravné podmienky: kategória požadovanej teploty počas prepravy produktov (prepravované pri teplote okolia, chladené, mrazené). Je možné vybrať iba jednu kategóriu.

Kolónka I.19.

Číslo kontajnera/plomby: príslušné čísla, ak existujú.

Číslo kontajnera sa musí uviesť, ak sa tovar prepravuje v uzavretých kontajneroch.

Musí sa uviesť iba číslo úradnej plomby. Za úradnú plombu sa považuje plomba, ktorá sa pripevňuje na kontajner, nákladné vozidlo alebo železničný vagón pod dohľadom príslušného orgánu, ktorý vydáva certifikát.

Kolónka I.20.

Tovar je certifikovaný: na účely uvedenia plánovaného použitia produktov špecifikovaného v príslušnom úradnom certifikáte Európskej únie.

Ľudská spotreba: týka sa len produktov určených na ľudskú spotrebu.

Krmivá: týka sa len produktov určených na kŕmenie zvierat.

Kolónka I.21.

Neuplatňuje sa.

Kolónka I.22.

Pre vnútorný trh: v prípade všetkých zásielok, ktoré sa majú umiestniť na trh Európskej únie.

Kolónka I.23.

Celkový počet balení: počet balení. V prípade zásielok s voľne loženým tovarom je táto kolónka nepovinná.

Kolónka I.24.

Počet/množstvo:

Celková čistá hmotnosť: rozumie sa ňou hmotnosť tovaru bez jeho bezprostredných obalov alebo akýchkoľvek ďalších obalových materiálov.

Celková hrubá hmotnosť: konečná hmotnosť v kilogramoch. Rozumie sa ňou súhrnná hmotnosť produktov a ich bezprostredných obalov a všetkých ďalších obalových materiálov, avšak bez prepravných kontajnerov a iného prepravného zariadenia.

Kolónka I.25.

Opis tovaru: uveďte príslušný číselný znak harmonizovaného systému (číselný znak HS) a názov vymedzené Svetovou colnou organizáciou, ako sa uvádzajú v nariadení Rady (EHS) č. 2658/87 (3). Tento colný opis sa v prípade potreby doplní o ďalšie informácie potrebné na klasifikáciu produktov.

Uveďte druhy, charakter produktov, počet balení, druh balenia, číslo šarže, čistú hmotnosť a konečného spotrebiteľa (t. j. v prípade produktov v spotrebiteľskom obale).

Druhy: vedecké meno alebo názov vymedzený v právnych predpisoch Európskej únie.

Druh balenia: uveďte druh balenia podľa vymedzenia v odporúčaní č. 21 UN/CEFACT (4) (Centrum OSN pre uľahčovanie obchodu a elektronické podnikanie).

Časť II: Certifikácia

Túto časť musí vyplniť certifikujúci úradník poverený príslušným orgánom tretej krajiny podpísaním úradného certifikátu podľa článku 88 ods. 2 nariadenia (EÚ) 2017/625.

Kolónka II.

Zdravotné informácie: túto časť vyplňte v súlade s osobitnými požiadavkami Európskej únie na zdravie zvierat týkajúcimi sa charakteru daných produktov a v súlade s dohodami o rovnocennosti uzavretými s určitými tretími krajinami alebo v súlade s inými právnymi predpismi Európskej únie, napríklad tými, ktoré sa týkajú certifikácie.

Z bodov II.2.1, II.2.2, II.2.3 a II.2.4 vyberte ten, ktorý zodpovedá kategórii daného produktu a nebezpečenstvu, ktorého sa predmetná certifikácia týka.

Ak sa úradné certifikáty nepredkladajú v systéme IMSOC, certifikujúci úradník preškrtne, parafuje a opečiatkuje vyhlásenia, ktoré nie sú relevantné, alebo ich úplne vypustí z certifikátu.

Ak sa certifikát predkladá v systéme IMSOC, vyhlásenia, ktoré nie sú relevantné, sa preškrtnú alebo úplne vypustia z certifikátu.

Kolónka II.a.

Referenčné číslo certifikátu: rovnaký referenčný kód ako v kolónke I.2.

Kolónka II.b.

Referenčné číslo v systéme IMSOC: rovnaký referenčný kód ako v kolónke I.2.a. Povinné iba v prípade úradných certifikátov vydávaných v systéme IMSOC.

Certifikujúci úradník:

Úradník príslušného orgánu tretej krajiny, ktorý je týmito orgánmi poverený podpisovaním úradných certifikátov: uveďte veľkými písmenami meno, kvalifikáciu a prípadne aj titul, identifikačné číslo a úradnú pečiatku príslušného orgánu, ako aj dátum podpísania certifikátu.


(1)  Zoznam názvov a kódov krajín sa nachádza na stránke: http://www.iso.org/iso/country_codes/iso-3166-1_decoding_table.htm

(2)  Nariadenie Rady (ES) č. 1/2005 z 22. decembra 2004 o ochrane zvierat počas prepravy a s ňou súvisiacich činností a o zmene a doplnení smerníc 64/432/EHS a 93/119/ES a nariadenia (ES) č. 1255/97 (Ú. v. EÚ L 3, 5.1.2005, s. 1).

(3)  Nariadenie Rady (EHS) č. 2658/87 z 23. júla 1987 o colnej a štatistickej nomenklatúre a o Spoločnom colnom sadzobníku (Ú. v. ES L 256, 7.9.1987, s. 1).

(4)  Posledná verzia: revízia 9 príloh V a VI uverejnená na webovej stránke: http://www.unece.org/tradewelcome/un-centre-for-trade-facilitation-and-e-business-uncefact/outputs/cefactrecommendationsrec-index/list-of-trade-facilitation-recommendations-n-21-to-24.ahtml.


Top