EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52020XC0324(01)

Oznámenie Komisie o uplatňovaní „zelených jazdných pruhov“ v rámci usmernení pre opatrenia v oblasti riadenia hraníc na ochranu zdravia a zabezpečenie dostupnosti tovaru a základných služieb 2020/C 96 I/01

C/2020/1897

OJ C 96I , 24.3.2020, p. 1–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

24.3.2020   

SK

Úradný vestník Európskej únie

CI 96/1


OZNÁMENIE KOMISIE O UPLATŇOVANÍ

„zelených jazdných pruhov“ v rámci usmernení pre opatrenia v oblasti riadenia hraníc na ochranu zdravia a zabezpečenie dostupnosti tovaru a základných služieb

(2020/C 96 I/01)

Zhrnutie

V usmerneniach pre opatrenia v oblasti riadenia hraníc na ochranu zdravia a zabezpečenie dostupnosti tovaru a základných služieb (1) , ktoré Európska komisia prijala 16. marca 2020, sa zdôrazňuje zásada, že všetky vnútorné hranice EÚ by mali zostať otvorené pre nákladnú dopravu a že treba zaručiť fungovanie dodávateľských reťazcov nevyhnutných výrobkov. Voľný pohyb tovaru si najmä v čase núdze a v záujme všetkých vyžaduje, aby členské štáty dodržiavali a plne uplatňovali usmernenia na všetkých vnútorných hraničných priechodoch. Tento dokument má členským štátom pomôcť pri uplatňovaní usmernení z hľadiska zelených jazdných pruhov. Jeho cieľom je zaviesť v celej EÚ proces spolupráce na zaistenie toho, aby sa všetka nákladná doprava, okrem iného vrátane dopravy nevyhnutného tovaru ako potraviny a zdravotnícke potreby, rýchlo a bez akýchkoľvek zdržaní dostala na miesto určenia.

Na zachovanie funkčnosti celoúnijných dodávateľských reťazcov a jednotného trhu s tovarom sa tam, kde existujú alebo boli zavedené kontroly na vnútorných hraniciach, od členských štátov vyžaduje okamžité vyhlásenie všetkých relevantných vnútorných hraničných priechodov v transeurópskej dopravnej sieti (TEN-T), a pokiaľ sa to považuje za potrebné, aj ďalších priechodov za hraničné priechody so „zeleným jazdným pruhom“ – pre pozemnú (cestnú aj železničnú), námornú a leteckú dopravu.

Prechod cez tieto hraničné priechody so „zeleným jazdným pruhom“ na vnútorných pozemných hraniciach vrátane všetkých kontrol a zdravotných skríningov dopravných pracovníkov by nemal trvať dlhšie než 15 minút. Hraničné priechody so „zeleným jazdným pruhom“ by mali byť otvorené pre všetky nákladné vozidlá vezúce akýkoľvek tovar.

Členské štáty by mali konať okamžite a dočasne pozastaviť platnosť akýchkoľvek obmedzení prístupu na cesty na ich území (zákaz jazdy cez víkend, v noci, v určitých sektoroch atď.) pre cestnú nákladnú dopravu a pre potrebný voľný pohyb pracovníkov v sektore dopravy.

Dopravným pracovníkom by sa mal bez ohľadu na národnosť a miesto pobytu umožniť prechod cez vnútorné hranice. Treba zrušiť obmedzenia, ako sú cestovné obmedzenia a povinná karanténa dopravných pracovníkov, čím sa nevylučuje prijatie primeraných a osobitne upravených opatrení príslušných orgánov na minimalizáciu rizika nákazy.

1.

Pandémia COVID-19 výrazne narúša európsku dopravu a mobilitu. Európske dodávateľské reťazce zabezpečuje rozsiahla sieť služieb nákladnej dopravy využívajúcich všetky spôsoby dopravy. Kontinuálna a neprerušená doprava nákladu po zemi, vode a vo vzduchu má kľúčový strategický význam pre celú EÚ. Pozemné dodávateľské reťazce – predovšetkým cestná doprava, ktorou sa dnes prepravuje 75 % nákladu – bola mimoriadne tvrdo zasiahnutá zavedením zákazov vstupu na vnútorných pozemných hraniciach a/alebo obmedzeniami vstupu vodičov z povolania do určitých členských štátov. V posledných dňoch presahovali čakania na určitých vnútorných hraniciach EÚ 24 hodín, a to aj v prípade dopravy zdravotníckeho materiálu.

2.

Týmto oznámením sa členské štáty vyzývajú, aby plne uplatňovali usmernenia pre opatrenia v oblasti riadenia hraníc na všetku nákladnú dopravu v rámci EÚ (2), a zároveň sa poskytujú členským štátom konkrétne dodatočné usmernenia k tomu, ako uplatňovať odseky 1 až 6, odseky 8, 10, 11, 19 a 22 daných usmernení. Členské štáty sa v ňom vyzývajú, aby zaviedli potrebné operačné a organizačné opatrenia, pričom sa rozumie, že tieto výnimočné opatrenia budú dočasné, kým bude trvať úsilie o zamedzenie šírenia koronavírusu.

1.   Zabezpečenie kontinuity toku v sieti TEN-T

3.

Transeurópska dopravná sieť (3), ktorá sa skladá z najvýznamnejších cestných, železničných a vnútrozemských vodných dopravných tepien a zahŕňa aj prístavy, letiská a multimodálne terminály, zohráva kľúčovú rolu pri zaisťovaní toku tovarov. Zabezpečenie bezproblémového toku všetkých tovarov v tejto sieti je nevyhnutné na zaistenie efektívnej sanitárnej reakcie na pandémiu, uistenie obyvateľstva o zabezpečení zásob a zmiernenie vplyvu vírusu na ekonomiku.

4.

Členské štáty by mali okamžite prijať tieto opatrenia na zaistenie bezprekážkovej prepravy tovaru v celej sieti TEN-T.

5.

Ku všetkým vozidlám a vodičom treba pristupovať nediskriminačn e bez ohľadu na ich pôvod, destináciu, krajinu registrácie vozidla alebo štátnu príslušnosť vodiča. Členské štáty by nemali rozlišovať medzi vozidlami vezúcimi tovar na použitie na ich území a vozidlami, ktoré cez ich územie iba prechádzajú.

6.

Tam, kde existujú alebo boli zavedené kontroly na vnútorných hraniciach, sa členské štáty vyzývajú, aby vyhlásili príslušné vnútorné hraničné priechody siete TEN-T (4) a v potrebnom rozsahu aj ďalšie významné hraničné priechody za hraničné priechody so „zeleným jazdným pruhom“.

7.

Prechod cez tieto hraničné priechody so „zeleným jazdným pruhom“ vrátane všetkých kontrol a skríningov by nemal trvať dlhšie než 15 minút. Mali by sa otvoriť ďalšie hraničné priechody zamerané výlučne na prepúšťanie tovarov, keď sú priechody siete TEN-T preťažené. Tie by sa mali nachádzať čo najbližšie k hraničným priechodom siete TEN-T.

8.

Hraničné priechody so „zeleným jazdným pruhom“ by mali byť otvorené pre všetky nákladné vozidlá vrátane všetkých ťažkých a ľahkých úžitkových vozidiel a v náležitých prípadoch pre vlaky a plavidlá.

9.

Komisia si uvedomuje, že niektoré členské štáty majú záujem v tejto kríze uprednostňovať určité typy nákladu. Avšak vzhľadom na komplexnú povahu dodávateľských reťazcov a potrebu zaistiť voľný pohyb všetkých tovarov majú byť hraničné priechody so „zeleným jazdným pruhom“ k dispozícii vozidlám vezúcim akýkoľvek typ tovaru. Komisia je pripravená v prípade potreby preskúmať, či sú potrebné ďalšie opatrenia na priorizáciu konkrétnych kategórií tovaru, nadväzujúc aj na osvedčené vnútroštátne postupy, no zdôrazňuje, že členské štáty by mali urobiť maximum pre to, aby sa hýbal všetok tovar. V každom okamihu musia dostať prednosť záchranné prepravné služby.

10.

Konania na hraničných priechodoch so „zeleným jazdným pruhom“treba minimalizovať a efektívne obmedziť na nevyhnutné minimum. Od vodičov nákladných vozidiel by sa nemala vyžadovať žiadna dokumentácia okrem dokladu totožnosti a vodičského preukazu, a podľa potreby listu od zamestnávateľa podľa vzoru (príloha 3). Malo by postačovať elektronické predloženie/zobrazenie dokumentov.

11.

Zdravotný skríning možno v záujme plynulosti premávky vykonať pred alebo za vnútornou hranicou (v závislosti od dostupnej infraštruktúry). Členské štáty by mali postupovať koordinovane a vykonávať zdravotné skríningy len na jednej strane hranice, aby sa zabránilo prekrývaniu a čakaniam. Zdravotné skríningy by v zásade mali pozostávať z elektronického merania telesnej teploty, pokiaľ nebudú k dispozícii rovnako rýchle, ale účinnejšie metódy.

12.

Aby sa zaistil voľný tok tovaru a aby sa predišlo zdržaniam, ostatné kontroly dokumentácie a nákladu – ako napríklad cestné kontroly – by sa mali minimalizovať a nemali by prekračovať bežnú intenzitu.

13.

Kontroly a zdravotný skríning treba vykonávať tak, aby sa minimalizovalo zdržanie, takže by si nemali vyžadovať, aby vodiči opúšťali vozidlo.

14.

Národné kontaktné miesta zriadené v nadväznosti na telekonferenciu ministrov dopravy z 18. marca by mali spolupracovať na zabezpečovaní účinného fungovania hraničných priechodov so „zeleným jazdným pruhom“. Komisia zriadila platformu na informovanie o príslušných krízových opatreniach členských štátov v sektore dopravy (5).

15.

Pokiaľ ide o Spojené kráľovstvo, ktoré sa považuje za členský štát EÚ až do konca prechodného obdobia, ako aj susediace krajiny mimo EÚ, členské štáty EHP, Švajčiarsko, krajiny a hospodárstva západného Balkánu, ako aj o spoluprácu s krajinami zapojenými do mechanizmu Únie v oblasti civilnej ochrany, predovšetkým s tými, ktoré ležia na rozšírenej sieti TEN-T, príslušné vnútroštátne orgány sa vyzývajú k úzkej spolupráci so sieťou kontaktných miest EÚ. Je to nevyhnutné na úplné zosúladenie potrebných postupov s cieľom zaistiť tok všetkých tovarov – tých, ktoré sú určené daným krajinám, ako aj tým, ktoré sú v tranzite z jednej časti EÚ (alebo tejto širšej skupiny krajín) do inej. Komisia bude zároveň úzko spolupracovať so stálym sekretariátom Dopravného spoločenstva v záujme koordinácie a vykonávania opatrení medzi EÚ a šiestimi krajinami západného Balkánu. Bez toho, aby boli dotknuté osobitné kontroly tovaru alebo pracovníkov v doprave, ktoré sa prirodzene a bežne vykonávajú pri prekračovaní vonkajších hraníc jednotného trhu, colnej únie či schengenského priestoru, členské štáty by mali na týchto vonkajších hraniciach v maximálnej možnej miere uplatňovať usmernenia uvedené v tomto oznámení.

16.

Členské štáty by mali na celom svojom území dočasne pozastaviť platnosť všetkých druhov zavedených dopravných obmedzení pre nákladnú dopravu (zákaz jazdy cez víkend, v noci, v určitých sektoroch atď.). Pozastavenie týchto dopravných zákazov prispeje k zvýšeniu plynulosti premávky.

17.

Členské štáty by mali zaistiť dostupnosť primeraných hygienických zariadení a stravovacích možností pre pracovníkov v sektore dopravy na hlavných dopravných tepnách. Keďže ubytovacie zariadenia pozdĺž trás pravdepodobne nebudú k dispozícii, mali by členské štáty s cieľom obmedziť vystavenie nákaze zvážiť urgentné pozastavenie zákazu trávenia času odpočinku vodičov v kabíne, v súlade s článkom 14 nariadenia (ES) č. 561/2006 (6). Pri trvaní nad 30 dní v prípade pretrvávajúcich problémov bude Komisia kladne posudzovať žiadosti členských štátov o predĺženie takýchto výnimiek.

18.

Komisia apeluje na členské štáty, aby zriadili tranzitné koridory bezpečného prejazdu, ktoré súkromným vodičom a ich cestujúcim, ako sú zamestnanci zdravotníctva a dopravného sektora, ako aj všetci občania EÚ, ktorí sa vracajú domov, bez ohľadu na národnosť, umožnia priamy a prioritný prejazd krajinou každým potrebným smerom v rámci siete TEN-T, pokiaľ budú rešpektovať potrebu prísne sa držať vymedzenej trasy a zastavovať len na minimálne potrebné oddychové prestávky. Členské štáty by mali takisto zabezpečiť funkčnosť aspoň jedného letiska na účely návratu občanov a prijímania letov medzinárodnej pomoci.

2.   Vhodnejšie cielené uplatňovanie pravidiel na pracovníkov v doprave

19.

V rámci celkovej snahy o zachovanie plynulosti nevyhnutných dopravných tokov by členské štáty mali zároveň prijať opatrenia na zaistenie voľného pohybu v EÚ pre všetkých pracovníkov pôsobiacich vo všetkých druhoch medzinárodnej dopravy, ako sú vodiči, námorníci, piloti, členovia posádok, vozňoví inšpektori, pracovníci údržby atď.

20.

Predovšetkým treba zrušiť pravidlá, ako sú cestovné obmedzenia a povinná karanténa dopravných pracovníkov, ktorí nemajú príznaky ochorenia, čím sa nevylučuje prijatie primeraných a osobitne upravených opatrení príslušných orgánov na minimalizáciu rizika nákazy. Členské štáty by napríklad mali upustiť od požiadaviek, aby dopravní pracovníci bez príznakov predkladali na kontrolu potvrdenie od lekára, že sú zdraví. Takéto požiadavky by boli neprimerané a ich hodnota obmedzená, keďže existuje možnosť asymptomatickej infekcie po vydaní takého potvrdenia a keďže prístup k lekárom je už vzhľadom na COVID-19 obmedzený.

21.

Pracovníkom by sa nemalo brániť v prechode cez vnútorné hranice s cieľom plniť ich dopravné funkcie: medzinárodne uznávané osvedčenia o odbornej spôsobilosti by sa mali považovať za dostatočné na preukázanie toho, že pracovník pôsobí v medzinárodnej doprave. Tieto osvedčenia by sa počas pandémie COVID-19 mali dočasne považovať za platné aj počas primeraného obdobia po uplynutí ich platnosti.

22.

Ak je to potrebné, napríklad ak vodič nemá medzinárodne uznávané osvedčenie o odbornej spôsobilosti (napr. vodiči dodávok) alebo ak platnosť osvedčenia uplynula, môžu členské štáty na preukázanie dobrej viery s cieľom umožniť prekročenie vnútornej hranice pri výkone ich povolania vyžadovať list od pracovníkovho zamestnávateľa spolu s príslušnými dokladmi totožnosti. Komisia tento proces podporuje poskytnutím vzoru listu (príloha 3).

23.

Ak vnútroštátne orgány považujú za potrebné vykonávať zdravotné skríningy, tie by pri pracovníkoch v doprave mali v zásade pozostávať z elektronického merania telesnej teploty. Vodičom by sa teplota obvykle nemala kontrolovať viac než trikrát za deň. Ak má pracovník horúčku a pohraničné orgány sa domnievajú, že by sa mu nemala umožniť ďalšia jazda, mala by sa danému dopravnému pracovníkovi sprístupniť primeraná zdravotná starostlivosť. Dotknutý členský štát by mal poskytnúť primerané zariadenia na dočasné odstavenie vozidiel, kým neprídu náhradní vodiči.

24.

Komisia takisto odporúča uplatnenie opatrení na posilnenie hygieny na letiskách, v prístavoch, na železničných staniciach a v ďalších uzloch vnútrozemskej dopravy. V dopravných uzloch by sa zároveň malo zvážiť určenie prioritného personálu, ako aj opatrenia na zabezpečenie dezinfekcie atď. Mali by sa dodržiavať odporúčania na zaistenie bezpečnosti dopravných pracovníkov, ako sú tie uvedené v prílohe 2.

25.

V záujme kontinuity toku tovarov a materiálov, predovšetkým čerstvých potravín a nevyhnutných potravinových výrobkov, živých zvierat a krmiva, vstupov poľnohospodárskej výroby, liekov vrátane veterinárnych liekov, osobných ochranných pomôcok a substancií ľudského pôvodu, ako aj priemyselných vstupov výroby a údržby týchto procesov, by sa mali pracovníci v sektore dopravy a prevádzkovatelia kritických a nevyhnutných služieb dodávateľského reťazca vo všetkých druhoch dopravy považovať za jednu z prioritných skupín – po naplnení striktne zdravotníckych potrieb – pri distribúcii a prideľovaní osobných ochranných pomôcok, ako sú dezinfekčné produkty a rukavice.

26.

Členské štáty by mali spolupracovať s cieľom uľahčiť návrat dopravných pracovníkov, ktorým sa skončili zmluvy, a poskytnúť im potrebnú súčinnosť pri návrate domov.

27.

Všetky uvedené zásady by mali platiť aj pre občanov tretích krajín, pokiaľ sú nevyhnutní na zaistenie voľného pohybu nákladu v rámci EÚ a do nej.

(1)  https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/20200316_covid-19-guidelines-for-border-management.pdf.

(2)  Zásady v oblasti dopravy tovaru uvedené v tomto oznámení platia mutatis mutandis aj pre prepravu odpadu podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1013/2006 zo 14. júna 2006 o preprave odpadu (Ú. v. EÚ L 190, 1.7.2006, s. 1).

(3)  https://ec.europa.eu/transport/infrastructure/tentec/tentec-portal/site/en/maps.html.

(4)  Podrobnosti v prílohe 1 a online: Vnútorné cestné hraničné priechody siete TEN-T.

(5)  https://ec.europa.eu/transport/coronavirus-response_en; kontakt: EU-COVID-TRANSPORT@ec.europa.eu.

(6)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 561/2006 z 15. marca 2006 o harmonizácii niektorých právnych predpisov v sociálnej oblasti, ktoré sa týkajú cestnej dopravy, ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia Rady (EHS) č. 3821/85 a (ES) č. 2135/98 a zrušuje nariadenie Rady (EHS) č. 3820/85 (Ú. v. EÚ L 102, 11.4.2006, s. 1).


PRÍLOHA 1

Cestné hraničné priechody siete TEN-T*

Image 1


PRÍLOHA 2

Odporúčania pre vodičov a relevantné podniky pôsobiace v doprave a príslušné verejné orgány v oblasti nákladnej dopravy počas šírenia ochorenia COVID-19

Týmito odporúčaniami nie je dotknutá potreba dodržiavať osobitnú hygienu, obmedzenie sociálnych kontaktov alebo iné pravidlá uložené vnútroštátnymi orgánmi na ich príslušných územiach.

Obmedzenie sociálnych kontaktov by malo byť pravidlom a vodiči by podľa možnosti nemali opúšťať kabíny nákladných vozidiel na účely sociálnej interakcie.

Zamestnávatelia by mali vodičom poskytnúť gél a mydlo na hygienu/dezinfekciu.

Zamestnávatelia by mali vodičov informovať o odporúčaniach tejto prílohy.

Malo by sa podporovať používanie elektronických dokumentov. Keď zamestnávatelia vedia, že tieto dokumenty sa môžu požadovať v mieste nakládky/vykládky, by mali urobiť všetko pre to, aby tieto dokumenty zaslali spoločnostiam vopred.

Keď nie je možné zabrániť sociálnym interakciám, vodiči by mali nosiť primerané ochranné prostriedky, napríklad rukavice.

Kabína nákladného vozidla by sa mala dezinfikovať pred každým novým použitím (napr. keď vozidlo riadi iný vodič alebo zamestnanec logistického uzla).

Na miestach nakládky a vykládky:

Pokiaľ je to možné, na miestach nakládky a vykládky by sa vodiči mali zdržiavať v kabíne nákladného vozidla.

Nakládku a vykládku by mali v najväčšej možnej miere vykonávať miestni zamestnanci spoločnosti, ktorá prijíma/posiela tovar. Ak sa od vodičov vyžaduje, aby vykonávali dohľad nad týmito činnosťami, mali by dodržiavať minimálnu bezpečnú vzdialenosť od iných zamestnancov a nosiť dostupné ochranné prostriedky, napríklad rukavice.

Spoločnosť by podľa možnosti mala zaslať všetky dokumenty súvisiace s dopravnou operáciou vopred. Ak sa na miestach nakládky/vykládky vymieňajú fyzické dokumenty, odporúča sa, aby vodiči/zamestnanci používali rukavice, a bezprostredne po výmene antibakteriálny gél na ruky, alebo aby si umyli ruky mydlom a vodou.

Prestávky a odpočinok:

Cez prestávky a odpočinok na ceste by mali vodiči obmedzovať sociálne kontakty. Odporúča sa vyhýbať sa blízkym kontaktom s inými ľuďmi (vodičmi, personálom na odpočívadlách atď.).

Pokiaľ je to možné, jedlo by sa malo konzumovať na otvorenom priestranstve v ústraní od ostatných osôb alebo v kabíne nákladného vozidla. Ak je na miestach zastavenia k dispozícii stravovacie zariadenie, odporúča sa nejesť v reštaurácii/kaviarni, ale radšej si objednať jedlo so sebou a skonzumovať ho v ústraní od iných osôb.

Počas kontrol a čakania na hraniciach:

Je všeobecným pravidlom, že od vodičov by sa nemalo vyžadovať opustenie kabíny nákladného vozidla na účely kontroly.

Počas kontrol dokladov by sa papierové dokumenty mali poskytovať s ohľadom na minimálnu bezpečnú vzdialenosť. Ak sú vodiči povinní vyplniť doklady, kontrolujúci úradníci jednotlivých štátov by mali povoliť vodičom vypĺňať ich v kabíne nákladného vozidla.

Ak sa vymieňajú alebo kontrolujú fyzické doklady, odporúča sa použiť antibakteriálny gél na ruky alebo ak je to možné, umyť si ruky s vodou a mydlom. Odporúča sa, aby vodiči/zamestnanci používali rukavice a bezprostredne po kontrole antibakteriálny gél na ruky, alebo aby si umyli ruky mydlom a vodou.


PRÍLOHA 3

Vzor osvedčenia pre pracovníkov v medzinárodnej doprave

Image 2

Osvedčenie pre pracovníkov v medzinárodnej doprave

Týmto sa potvrdzuje, že:

Meno a priezvisko:

Dátum narodenia:

Miesto pobytu:

vykonáva činnosti v medzinárodnej doprave ako *

vodič ťažkého nákladného vozidla

vodič autobusu

člen posádky lietadla verejnej dopravy

rušňovodič

člen vlakového personálu

vozňový inšpektor

kapitán lode/lodný kapitán

člen posádky plavidla

zamestnanec správy ciest

vodič vozidla s kapacitou do 9 osôb, ktorý prepravuje osoby z jednej z vyššie uvedených kategórií na ich miesto výkonu práce alebo z ich miesta výkonu práce alebo vykonáva jazdu naprázdno spojenú s touto prepravou a ktorý je zamestnancom toho istého zamestnávateľa

* Označte krížikom

Miesto, dátum:

Za spoločnosť/úrad/organizáciu (meno a podpis):


Top