24.3.2020   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

CI 96/1


СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

относно прилагането на зелените ленти за преминаване, предвидени в Насоките за мерки за управление на границите с цел опазване на здравето и гарантиране на наличността на стоки и основни услуги

(2020/C 96 I/01)

Резюме

В Насоките за мерки за управление на границите с цел опазване на здравето и гарантиране на наличността на стоки и основни услуги (1) , приети от Европейската комисия на 16 март 2020 г., се подчертава принципът, че всички вътрешни граници на ЕС следва да останат отворени за товари и че трябва да се гарантират веригите на доставки на основни продукти. Свободното движение на стоки, особено по време на извънредни ситуации и за да е в интерес на всички, изисква държавите членки да спазват и прилагат изцяло Насоките на всички контролно-пропускателни пунктове по вътрешните граници. Настоящият документ има за цел да помогне на държавите членки да прилагат Насоките по отношение на зелените ленти за преминаване. С него се цели да се създаде процес на сътрудничество в целия ЕС, за да се гарантира, че всички товари, включително, но не само стоките от първа необходимост, като например храни и медицински материали, достигат бързо до своето местоназначение без каквито и да било закъснения.

С цел да се запази функционирането на веригите на доставки в целия ЕС и да се гарантира това на единния пазар за стоки, във всички случаи, когато съществуват или са били въведени мерки за граничен контрол на вътрешните граници, държавите членки се приканват незабавно да определят всички съответни вътрешни гранични контролно-пропускателни пунктове в трансевропейската транспортна мрежа (TEN-T) и допълнителни такива пунктове, доколкото това се счита за необходимо, като гранични пунктове със „зелена лента за преминаване“ — за сухопътен (автомобилен и железопътен), морски и въздушен транспорт.

Преминаването през тези гранични пунктове със „зелена лента за преминаване“, включително всякакви видове проверка и здравен скрининг на транспортните работници, не следва да надвишава 15 минути по вътрешните сухопътни граници. Граничните пунктове със „зелена лента за преминаване“ следва да бъдат отворени за всички товарни превозни средства, превозващи всякакъв вид стоки.

Държавите членки следва незабавно да въведат мерки за временно преустановяване на всички видове пътни ограничения за достъп на своята територия (забрани за почивните дни от седмицата, за нощно преминаване, секторни забрани и т.н.) за автомобилния товарен транспорт и за необходимото свободно движение на транспортните работници.

На транспортните работници следва да се разреши да преминават вътрешните граници, независимо от тяхната националност и тяхното местопребиваване. Ограниченията, като например тези за пътуване и задължителното поставяне под карантина на транспортните работници, следва да не се прилагат, без да се засяга възможността компетентните органи да предприемат пропорционални и специално адаптирани мерки за свеждане до минимум на риска от заразяване.

1.

Епидемията от COVID-19 оказва значително отрицателно въздействие върху европейския транспорт и мобилност. Европейската верига на доставки се поддържа чрез широка мрежа от услуги за товарен транспорт, включваща всички негови видове. Продължаването без прекъсвания на услугите за сухопътен, воден и въздушен превоз на товари има ключово стратегическо значение за целия ЕС. Сухопътните вериги на доставки, по-специално чрез автомобилния транспорт, който днес представлява 75 % от товарния транспорт, са особено силно засегнати от въвеждането по вътрешните сухопътни граници на забрани за влизане и/или на ограничения по отношение на професионалните водачи за достъп до определени държави членки. През последните дни времето за изчакване на някои вътрешни граници на ЕС надхвърли 24 часа, дори при медицинските доставки.

2.

С настоящото съобщение държавите членки се призовават да прилагат Насоките за мерки за управление на границите в пълна степен по отношение на всички видове товарен транспорт в рамките на ЕС (2) и се предоставят конкретни допълнителни наставления за държавите членки по отношение на начините за прилагане на параграфи 1—6, 8, 10, 11, 19 и 22 от тези Насоки. С него държавите членки се приканват да въведат необходимите оперативни и организационни мерки с уговорката, че тези извънредни мерки ще бъдат временни за периода на овладяване на разпространението на коронавируса.

1.   Гарантиране на непрекъснатите потоци по мрежата TEN-T

3.

Трансевропейската транспортна мрежа (3), която се състои от най-важните артерии от сухоземни пътища, железопътни линии и вътрешни водни пътища и която обединява пристанища, летища и мултимодални терминали, играе основна роля за гарантиране на движението на стоките. Осигуряването на постоянен поток по тази мрежа за всички стоки е от решаващо значение, за да се осигурят ефективни санитарни мерки в отговор на пандемията, да се увери населението, че снабдяването ще бъде гарантирано, и да се смекчи въздействието на вируса върху икономиката.

4.

Държавите членки следва незабавно да въведат следните мерки, за да гарантират безпрепятствения транспорт на стоки по цялата мрежа TEN-T.

5.

Всички товарни превозни средства и водачи следва да бъдат третирани по недискриминационен начин, независимо от отправната държава, местоназначението или държавата на регистрация на превозното средство или от националността на водача. Държавите членки не следва да третират по различен начин превозните средства, които превозват стоки за употреба на тяхна територия, и тези, които само преминават транзит.

6.

Във всички случаи, когато съществуват или са били въведени мерки за граничен контрол на вътрешните граници, държавите членки се приканват да определят съответните вътрешни гранични контролно-пропускателни пунктове на мрежата TEN-T (4), както и допълнителни основни гранични контролно-пропускателни пунктове, доколкото това е необходимо, като гранични пунктове със „зелена лента за преминаване“.

7.

Преминаването през тези гранични пунктове със „зелена лента за преминаване“, включително всякакви видове проверка и скрининг, не следва да надвишава 15 минути. Ако капацитетът на тези пунктове по мрежата TEN-T бъде изчерпан, следва да бъдат открити допълнителни пунктове, предназначени само за преминаването на стоки. Те следва да са разположени възможно най-близо до граничните пунктове в мрежата TEN-T.

8.

Граничните пунктове със „зелена лента за преминаване“ следва да бъдат отворени за всички товарни превозни средства, включително всички тежкотоварни и лекотоварни превозни средства, а когато е приложимо — влакове и плавателни съдове.

9.

Комисията признава, че някои държави членки желаят да дадат приоритет на някои видове товари в тази криза. Предвид сложното естество на веригите на доставки обаче и необходимостта да се осигури свободното движение на всички стоки, граничните пунктове със „зелена лента за преминаване“ следва да могат да се използват от превозни средства, превозващи всякакви видове стоки. При нужда Комисията е готова да проучи дали са необходими допълнителни мерки за приоритизиране на определени категории стоки, като се опира също така на най-добрите практики на национално равнище, но подчертава, че държавите членки следва да направят всичко възможно, за да поддържат движението на всички стоки. На услугите за спешен медицински транспорт следва да се дава приоритет по всяко време.

10.

Процедурите на граничните пунктове със „зелена лента за преминаване“следва да бъдат сведени до минимум и да обхващат само това, което е стриктно необходимо. От водачите на товарни превозни средства не следва да се изисква да представят други документи освен документ за самоличност и свидетелство за управление, а при необходимост — стандартен образец на писмо от техния работодател (приложение 3). Следва да се счита за достатъчно подаването/показването в електронен вид на документи.

11.

Здравният скрининг може да се извършва преди или след преминаването на вътрешната граница, в зависимост от наличната инфраструктура, за да се гарантира непрекъснатостта на трафика. Държавите членки следва да се координират, за да извършват здравен скрининг само от едната страна на границата, с цел да се избегне припокриване на дейностите и наличието на периоди на изчакване. Здравният скрининг по принцип следва да се основава на измерване на температурата с електронни средства, освен ако бъдат открити също толкова бързи, но по-ефективни методи.

12.

Другите видове проверка на документи и товари — като например пътните проверки — следва да бъдат сведени до минимум и да не надхвърлят нормалните нива, за да се гарантира свободното движение на стоки и да се избегнат допълнителните закъснения.

13.

Проверките и здравният скрининг следва да се извършват по начин, който намалява до минимум закъснението, като не налага напускането на кабината от страна на водачите.

14.

Националните звена за контакт, създадени след телеконференцията на министрите на транспорта на 18 март, следва да работят съвместно, за да гарантират ефективното функциониране на зелените ленти на граничните контролно-пропускателни пунктове. Комисията създаде платформа за предоставяне на информация за съответните кризисни мерки в областта на транспорта, предприети от държавите членки. (5).

15.

Съответните национални органи на Обединеното кралство, което се разглежда като държава — членка на ЕС до края на преходния период, тези на съседните държави, които не са членки на ЕС, на държавите от ЕИП, Швейцария, на държавите и икономиките от Западните Балкани, а също и органите, отговарящи за сътрудничеството с държавите — участнички в механизма за гражданска защита на Съюза, по-специално свързаните с разширената трансевропейска транспортна мрежа, се приканват да работят в тясно сътрудничество с мрежата национални звена за контакт. От ключово значение е напълно да се уеднаквят всички необходими процедури за гарантиране на потока на стоките, които са предназначени за тези държави, или които преминават транзитно от една част на ЕС (или на тази по-широка група държави) към друга. Комисията също така ще работи в тясно сътрудничество с Постоянния секретариат на Транспортната общност, за да улесни координацията и изпълнението на мерките между ЕС и шестте държави от Западните Балкани. Без да се засягат специфичните мерки за контрол на стоките или транспортните работници, присъщи и обичайно свързани с преминаването на външните граници съответно на единния пазар, митническия съюз или Шенгенското пространство, държавите членки следва да прилагат във възможно най-голяма степен на тези външни граници Насоките за изпълнение, установени с настоящото съобщение.

16.

Във всички свои територии държавите членки следва временно да преустановят прилагането на всички видове ограничения за движение на превозни средства, които са в сила (забрани за движение през почивните дни, през нощта, секторните забрани, и т.н.) по отношение на превоза на стоки. Преустановяването на действието на тези забрани за движение на превозни средства ще допринесе за повишаване на непрекъснатостта на пътното движение.

17.

Държавите членки следва да осигурят наличието на адекватни хигиенни съоръжения и пунктове за доставка на храна/кетъринг за транспортните работници по основните транспортни маршрути. Тъй като има вероятност местата за настаняване край транспортните маршрути да са недостъпни и за да се ограничи излагането на опасност от заразяване, държавите членки следва да обмислят спешното прекратяване на действието на забраната транспортните работници да прекарват времето за почивка в кабините на превозните средства, в съответствие с член 14 от Регламент (ЕО) № 561/2006 (6). В светлината на продължаващите проблеми, за периоди, надвишаващи 30 дни, Комисията ще разглежда благосклонно исканията на държавите членки за разрешение за разширяване на обхвата на подобни изключения.

18.

Комисията настоятелно призовава държавите членки да създадат транзитни коридори за безопасно преминаване, за да се даде възможност на непрофесионалните водачи и техните пътници, като например работещите в сферата на здравеопазването и транспорта, както и на гражданите на ЕС в процес на репатриране, независимо от тяхната националност, да преминават пряко и с приоритет през съответната държава във всяка необходима посока в рамките на мрежата TEN-T, като същевременно се зачита необходимостта от стриктно придържане към определения маршрут и от извършване необходимите минимални спирания за почивка. Държавите членки следва също да гарантират, че разполагат с поне едно летище, което функционира за целите на репатрирането, и на което се извършват международни полети за оказване на помощ.

2.   По-добре съобразено с обстоятелствата прилагане на правилата за транспортните работници

19.

Като част от общите усилия за поддържане на функционирането на най-важните транспортни потоци, държавите членки следва също така да предприемат действия, с които да гарантират свободното движение в рамките на ЕС на всички работници, заети в международния транспорт във всички видове транспорт, като водачи, моряци, пилоти, екипаж, инспектори на вагони, работници по поддръжката и др.

20.

По-специално, правила като ограничения за пътуване и задължителна карантина на транспортните работници, които нямат симптоми, следва да бъдат отменени, без да се засяга възможността компетентните органи да вземат пропорционални и специално адаптирани мерки за свеждане до минимум на риска от заразяване. Например държавите членки следва да се откажат от изискванията да задължават транспортните работници, които нямат симптоми, да представят за проверка удостоверение от лекар, че са в добро здраве. Подобни изисквания биха били непропорционални и с ограничена стойност, като се има предвид възможността за наличие на инфекция без симптоми, след като подобно удостоверение е било издадено, както и това, че достъпът до лекари вече е ограничен от възникването и разпространението на огнища на Covid-19.

21.

Работниците не трябва да бъдат възпрепятствани да преминават вътрешни граници при изпълнение на задълженията си в областта на транспорта: международно признатите удостоверения за професионална компетентност следва да се считат за достатъчни за доказване, че даден работник извършва дейност в областта на международния транспорт.. Тези удостоверения следва временно да бъдат смятани за валидни за разумен период след изтичането на срока им на валидност за времето на кризата, породена от Covid-19.

22.

Ако е необходимо, например при липсата на международно признато професионално удостоверение (напр. водачите на микробуси) или ако това удостоверение е с изтекъл срок, държавите членки могат да изискват от работодателя на работниците да представи писмо, с което се удостоверява тяхната добросъвестност, както и подходящи документи за идентификация, които да им позволят да преминават вътрешните граници при упражняване на професията им. Комисията подпомага този процес, като предоставя стандартен образец на писмо (приложение 3).

23.

В случаите, в които националните органи сметнат за необходимо, здравният скрининг на транспортните работници по принцип следва да се основава на електронно измерване на телесната температура. Като общо правило, температурата на водачите не трябва да се проверява повече от три пъти дневно. Ако работникът е с повишена температура и граничните органи решат, че не следва да му/ѝ се разреши да продължи пътуването си, съответният транспортният работник следва да получи достъп до подходящи здравни грижи. Държавите членки следва да осигурят подходящи съоръжения за временно пребиваване на превозните средства до пристигането на резервните водачи.

24.

Комисията препоръчва също така да се използват мерки за подобряване на хигиената в летищата, пристанищата, железопътните гари и други транспортни възли. Следва да бъде разгледано определянето на приоритетни служители в транспортните възли, както и мерки за осигуряване на дезинфекция и др. Необходимо е да се следват препоръките за осигуряване на безопасността на транспортните работници, като например посочените в приложение 2.

25.

За да се осигури непрекъснатостта на потока от стоки и материали, по-специално пресни храни и основни хранителни продукти, живи животни и фуражи, суровини за селскостопанското производство, лекарства, в това число ветеринарни лекарствени продукти, лични предпазни средства (ЛПП) и на вещества от човешки произход, както и производствени ресурси за производството и за поддръжката на тези процеси, транспортните работници и операторите на критични и ключови за веригата на доставки услуги във всички видове транспорт следва да се считат за една от приоритетните групи (след като са взети предвид строго медицинските нужди) по отношение на разпределянето на ЛПП и снабдяването с такива средства, напр. продукти за дезинфекция и ръкавици.

26.

Държавите членки следва да си сътрудничат с цел да улеснят репатрирането на транспортните работници, чиито договори са изтекли, и да им осигурят необходимата помощ при завръщането им у дома.

27.

Всички горепосочени принципи следва да се прилагат и към граждани на трети държави, ако те са от съществено значение за осигуряването на свободното движение на товари в ЕС и в посока на ЕС.

(1)  https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/20200316_covid-19-guidelines-for-border-management.pdf

(2)  Принципите относно превоза на стоки в настоящото съобщение се прилагат mutatis mutandis по отношение на превозите на отпадъци съгласно Регламент (ЕО) № 1013/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 14 юни 2006 г. относно превози на отпадъци (ОВ L 190, 1.7.2006 г., стр. 1).

(3)  https://ec.europa.eu/transport/infrastructure/tentec/tentec-portal/site/en/maps.html

(4)  Вж. за справка в приложение 1 и онлайн на адрес: Вътрешни гранични пунктове за автомобилен транспорт в мрежата TEN-T

(5)  https://ec.europa.eu/transport/coronavirus-response_en; за контакти: EU-COVID-TRANSPORT@ec.europa.eu

(6)  Регламент (ЕО) № 561/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 15 март 2006 г. за хармонизиране на някои разпоредби от социалното законодателство, свързани с автомобилния транспорт, за изменение на Регламенти (ЕИО) № 3821/85 и (ЕО) № 2135/98 на Съвета и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 3820/85 на Съвета (ОВ L 102, 11.4.2006 г., стр. 1).


ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Гранични контролно-пропускателни пунктове* в мрежата TEN-T

Image 1


ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Препоръки към водачите на превозни средства и съответните предприятия и компетентни публични органи в областта на транспорта, участващи в превоза на товари след избухването на епидемията от COVID-19

Тези препоръки не засягат необходимостта от спазване на специфични правила за хигиена, социално дистанциране или други правила, наложени от националните органи на съответните им територии.

По правило следва да се практикува социално дистанциране, а водачите на превозни средства следва да избягват, доколкото е възможно, напускането на кабината с цел социални взаимодействия.

Работодателите следва да предоставят на водачите гел за санитарни цели/дезинфекция и сапун.

Работодателите следва да информират водачите за препоръките от настоящото приложение.

Използването на цифрови документи следва да се насърчава и работодателите следва да правят всичко възможно, за да изпращат документите предварително на предприятията, когато знаят, че тези документи може да се изискват в точките за товарене/разтоварване.

Когато социалните взаимодействия не могат да бъдат избегнати, водачите следва да носят подходящи предпазни средства, като например ръкавици.

Кабината на камиона следва да бъде дезинфекцирана между всеки две употреби (напр. когато управлението на превозното средство се поема от друг шофьор или от персонал на обслужващ център).

По местата на товарене и разтоварване:

Водачите следва да остават, доколкото това е възможно, в кабината на камиона в точките за товарене и разтоварване.

Дейностите по товарене и разтоварване следва да се извършват, доколкото е възможно, от местния персонал на предприятието, което получава/изпраща стоките. Когато от водачите се изисква да упражняват надзор над тези дейности, те следва да остават на минималното безопасно разстояние от друг персонал и да носят предпазните средства, с които разполагат, например ръкавици.

Всички документи, свързани с транспортната операция, следва да се изпращат от предприятието предварително по електронен път, когато това е възможно. Ако се обменят физически документи в точките за товарене/разтоварване, се препоръчва водачите/персоналът да използват ръкавици, антибактериален гел за ръце или да измиват ръцете си със сапун и вода непосредствено след това.

Почивки по време на работа и периоди на почивка:

Водачите следва да практикуват социално дистанциране при почивките по време на работа и периодите на почивка. В тези ситуации се препоръчва да се избягват близки контакти с други хора (шофьори, служители на паркинги и т.н.).

Приемането на храна следва да става, доколкото е възможно, или на открито, далеч от други хора, или в кабината на камиона. Когато по местата на престой е наличен кетъринг, се препоръчва храната да не се консумира в ресторанта/кафенето, а вместо това да се изнася от обекта, с цел да се консумира на разстояние от други хора.

По време на проверките и на опашките по границите:

По принцип от водачите не следва да се изисква да напускат кабината на своя камион за проверка.

При проверките на документи на хартиен носител те следва да се предават, като се спазва минимално безопасно разстояние. Когато от водачите се изисква да попълват документи, националните служители по контрола следва да позволяват на водачите да ги попълват в кабината на камиона.

Ако се предават или проверяват физически документи, се препоръчва, ако е възможно, да се използва антибактериален гел или да се измиват ръцете с вода и сапун. Препоръчва се водачите/персоналът да използват ръкавици, антибактериален гел за ръце или да измиват ръцете си със сапун и вода непосредствено след това.


Приложение 3

Образец на удостоверение за работници в международния транспорт

Image 2

Удостоверение за работници в международния транспорт

С настоящото се потвърждава, че лицето:

Собствено и фамилно име:

Дата на раждане:

Местопребиваване:

извършва дейности в областта на международния транспорт като*

водач на тежкотоварен камион

водач на автобус

член на екипажа на въздухоплавателно средство, участващо в обществения транспорт

локомотивен машинист

член на влакова бригада

контрольор на вагони

капитан на кораб

член на екипажа на плавателно средство

член на екип на пътната администрация

водач на превозно средство с до 9 лица, превозващ лица от някоя от горепосочените категории, който е служител на същия работодател и превозва лицата до или от работното им място, като извършва също празни курсове, свързани с тези превози

* Отбележете с кръстче

Място, дата:

За предприятието/службата/организацията (име и подпис):