EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008R0767

Regulamentul (CE) nr. 767/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 iulie 2008 privind Sistemul de informații privind vizele (VIS) și schimbul de date între statele membre cu privire la vizele de scurtă ședere (Regulamentul VIS)

OJ L 218, 13.8.2008, p. 60–81 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 19 Volume 006 P. 120 - 141

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 11/06/2019

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/767/oj

13.8.2008   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 218/60


REGULAMENTUL (CE) NR. 767/2008 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI AL CONSILIULUI

din 9 iulie 2008

privind Sistemul de informații privind vizele (VIS) și schimbul de date între statele membre cu privire la vizele de scurtă ședere (Regulamentul VIS)

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolul 62 alineatul (2) litera (b) punctul (ii) și articolul 66,

având în vedere propunerea Comisiei,

hotărând în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 251 din tratat (1),

întrucât:

(1)

Instituirea, pe baza concluziilor Consiliului din 20 septembrie 2001 și a concluziilor Consiliului European de la Laeken din decembrie 2001, de la Sevilla din iunie 2002, de la Salonic din iunie 2003 și de la Bruxelles dintre martie 2004, a Sistemului de informații privind vizele (VIS) reprezintă una din inițiativele cruciale în cadrul politicilor Uniunii Europene orientate către crearea unui spațiu de libertate, securitate și justiție.

(2)

Decizia 2004/512/CE a Consiliului din 8 iunie 2004 de instituire a Sistemului de informații privind vizele (VIS) (2) a instituit VIS ca un sistem de schimb de date privind vizele între statele membre.

(3)

În prezent, este necesar să se definească obiectivul, funcționalitățile și responsabilitățile VIS, precum și să se stabilească condițiile și procedurile pentru schimbul de date privind vizele între statele membre, în scopul facilitării examinării cererilor de viză și a deciziilor aferente, luând în considerare orientările pentru dezvoltarea VIS adoptate de Consiliu la 19 februarie 2004, iar Comisia trebuie să fie împuternicită să instituie VIS.

(4)

Pe durata unei perioade de tranziție, Comisia ar trebui să-și asume responsabilitatea administrării operaționale a VIS central, a interfețelor naționale și a anumitor aspecte ale infrastructurii de comunicații dintre VIS central și interfețele naționale.

Pe termen lung și în urma unei evaluări de impact cuprinzând o analiză aprofundată a alternativelor din perspectivă financiară, operațională și organizatorică, precum și a propunerilor legislative ale Comisiei, ar trebui înființată o autoritate de administrare permanentă, căreia să-i revină această responsabilitate; perioada de tranziție ar trebui să dureze cel mult cinci ani, cu începere de la data intrării în vigoare a prezentului regulament.

(5)

VIS ar trebui să conducă la îmbunătățirea punerii în aplicare a politicii comune în materie de vize, a cooperării la nivel consular și a consultărilor care au loc între autoritățile centrale responsabile în domeniul vizelor, prin facilitarea schimbului de date între statele membre cu privire la cererile de viză și la deciziile aferente, pentru a facilita procedura privind cererile de viză, pentru a preveni fenomenul de „visa shopping” și pentru a înlesni combaterea fraudei și controalele la punctele de trecere a frontierelor externe și de pe teritoriul statelor membre; VIS ar trebui, de asemenea, să ajute la identificarea tuturor persoanelor care nu îndeplinesc sau nu mai îndeplinesc condițiile de intrare, de ședere sau de rezidență pe teritoriul statelor membre, să faciliteze aplicarea Regulamentului (CE) nr. 343/2003 al Consiliului din 18 februarie 2003 de stabilire a criteriilor şi a mecanismelor de determinare a statului membru responsabil de examinarea unei cereri de azil prezentate într-unul dintre statele membre de către un resortisant al unei țări terțe (3) și să contribuie la prevenirea amenințărilor la adresa siguranței interne a oricăruia dintre statele membre.

(6)

Prezentul regulament se bazează pe acquis-ul referitor la politica comună în materie de vize. Datele care urmează a fi prelucrate de VIS ar trebui să fie definite pe baza datelor cuprinse în formularul comun de cerere de viză, introdus prin Decizia 2002/354/CE a Consiliului din 25 aprilie 2002 privind adaptarea părții III și crearea unei anexe 16 la Instrucțiunile consulare comune (4), precum și de informațiile care figurează pe autocolantul de viză prevăzut în Regulamentul (CE) nr. 1683/95 al Consiliului din 29 mai 1995 de instituire a unui model uniform de viză (5).

(7)

VIS ar trebui să fie conectat la sistemele naționale ale statelor membre, pentru a le permite autorităților competente din cadrul acestora să prelucreze datele cu privire la cererile de viză și la vizele eliberate, refuzate, anulate, retrase sau prelungite.

(8)

Condițiile și procedurile de introducere, modificare, ștergere și consultare a datelor din VIS ar trebui să țină seama de procedurile definite în cadrul Instrucțiunilor consulare comune referitoare la vizele destinate misiunilor diplomatice și oficiilor consulare (6) („Instrucțiunile consulare comune”).

(9)

Funcționalitățile tehnice ale rețelei de consultare a autorităților centrale responsabile în domeniul vizelor, astfel cum prevede articolul 17 alineatul (2) din Convenția de punere în aplicare a Acordului Schengen din 14 iunie 1985 între guvernele statelor Uniunii Economice Benelux, Republica Federală Germania și Republica Franceză privind eliminarea treptată a controalelor la frontierele comune ale acestora (7) („Convenția Schengen”), ar trebui integrate în VIS.

(10)

Asigurarea verificării și a identificării cu certitudine a solicitanților de viză necesită prelucrarea datelor biometrice în VIS.

(11)

Trebuie definite autoritățile competente ale statelor membre, al căror personal autorizat în acest sens va fi abilitat să introducă, să modifice, să șteargă sau să consulte date conform nevoilor specifice ale VIS, în conformitate cu prezentul regulament, în măsura în care acest lucru este necesar pentru îndeplinirea sarcinilor care îi revin.

(12)

Orice prelucrare a datelor VIS ar trebui să fie proporțională cu obiectivele urmărite și necesară pentru ca autoritățile competente să-și îndeplinească sarcinile. Atunci când utilizează VIS, autoritățile competente ar trebui să garanteze respectarea demnității umane și integritatea persoanelor ale căror date sunt solicitate și să se abțină de la discriminarea persoanelor pe motive de sex, rasă sau origine etnică, religie sau convingeri, handicap, vârstă sau orientare sexuală.

(13)

Prezentul regulament ar trebui completat printr-un instrument juridic separat, adoptat în temeiul titlului VI din Tratatul privind Uniunea Europeană, referitor la accesul autorităților responsabile de siguranța internă în vederea consultării VIS.

(14)

Datele cu caracter personal înregistrate în VIS nu ar trebui păstrate mai mult decât este necesar pentru ca VIS să-și atingă obiectivele. Este oportună păstrarea acestor date o perioadă de maximum cinci ani, astfel încât, la evaluarea cererilor de viză, datele privind cererile anterioare să poată fi luate în considerare, incluzând buna credință a solicitanților, și la întocmirea dosarelor imigranților ilegali care, la un moment dat, au depus, eventual, o cerere de viză; o perioadă mai scurtă nu ar fi suficientă pentru atingerea acestor obiective. În lipsa unor motive de eliminare anticipată, datele ar trebui șterse după trecerea perioadei de cinci ani.

(15)

Ar trebui stabilite norme precise cu privire la responsabilitățile referitoare la instituirea și gestionarea VIS, precum și cu privire la responsabilitățile statelor membre în legătură cu sistemele naționale, precum și cu privire la accesul la date al autorităților naționale.

(16)

Ar trebui stabilite norme privind răspunderea care revine statelor membre în cazul unor prejudicii cauzate de orice încălcare a dispozițiilor prezentului regulament. Răspunderea care revine Comisiei în cazul unor astfel de prejudicii este reglementată de articolul 288 alineatul (2) din tratat.

(17)

Directiva 95/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 24 octombrie 1995 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date (8) se aplică prelucrării datelor cu caracter personal de către statele membre în aplicarea prezentului regulament; cu toate acestea, ar trebui clarificate unele aspecte referitoare la responsabilitatea în materie de prelucrare a datelor, la protecția drepturilor persoanelor la care se referă datele respective și la supravegherea protecției datelor.

(18)

Regulamentul (CE) nr. 45/2001 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 decembrie 2000 privind protecția persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituțiile și organele comunitare și privind libera circulație a acestor date (9) se aplică activităților instituțiilor sau organelor comunitare desfășurate pentru îndeplinirea sarcinilor care le revin în calitate de responsabili pentru administrarea operațională a VIS. Cu toate acestea, ar trebui clarificate anumite aspecte în ceea ce privește responsabilitatea prelucrării datelor și supravegherea privind protecția acestora.

(19)

Autoritățile naționale de supraveghere instituite în conformitate cu articolul 28 din Directiva 95/46/CE ar trebui să monitorizeze legalitatea prelucrării datelor cu caracter personal de către statele membre, iar Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor, instituită prin Regulamentul (CE) nr. 45/2001, ar trebui să monitorizeze activitatea instituțiilor și a organelor comunitare în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal, ținând seama de rolul limitat al acestor instituții și organe comunitare cu privire la datele propriu-zise.

(20)

Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor ar trebui să coopereze în mod activ cu autoritățile de supraveghere naționale.

(21)

Monitorizarea eficientă a aplicării prezentului regulament necesită realizarea unei evaluări periodice.

(22)

Statele membre ar trebui să stabilească regimul sancțiunilor aplicabile în cazul nerespectării dispozițiilor prezentului regulament și să asigure aplicarea acestora.

(23)

Măsurile necesare pentru punerea în aplicare a prezentului regulament ar trebui adoptate în conformitate cu Decizia 1999/468/CE a Consiliului din 28 iunie 1999 de stabilire a normelor privind exercitarea competențelor de executare conferite Comisiei (10).

(24)

Prezentul regulament respectă drepturile fundamentale și se conformează principiilor recunoscute, în special, de Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene.

(25)

Deoarece obiectivele prezentului regulament, respectiv instituirea unui Sistem de informații privind vizele comun și crearea unor obligații, condiții și proceduri comune pentru schimbul de date referitoare la vize între statele membre, nu pot fi realizate în mod satisfăcător de către statele membre și, având în vedere amploarea și efectele acțiunii, pot fi realizate mai bine la nivelul Comunității, aceasta poate adopta măsuri, în conformitate cu principiul subsidiarității, astfel cum este prevăzut la articolul 5 din tratat. În conformitate cu principiul proporționalității, astfel cum este enunțat la respectivul articol, prezentul regulament nu depășește ceea ce este necesar pentru atingerea acestor obiective.

(26)

În conformitate cu articolele 1 și 2 din Protocolul privind poziția Danemarcei, anexat la Tratatul privind Uniunea Europeană și la Tratatul de instituire a Comunității Europene, Danemarca nu participă la adoptarea prezentului regulament care, prin urmare, nu este obligatoriu pentru aceasta și nu i se aplică; având în vedere faptul că prezentul regulament are drept obiectiv dezvoltarea acquis-ului Schengen în temeiul dispozițiilor prevăzute în partea a treia titlul IV din Tratatul de instituire a Comunității Europene, Danemarca ar trebui să decidă, în conformitate cu articolul 5 din respectivul protocol, în termen de șase luni de la data adoptării prezentului regulament, dacă îl va pune în aplicare sau nu în dreptul său intern.

(27)

În ceea ce privește Islanda și Norvegia, prezentul regulament constituie o dezvoltare a acquis-ului Schengen în sensul Acordului încheiat de Consiliul Uniunii Europene, Republica Islanda și Regatul Norvegiei privind asocierea acestor două state în vederea transpunerii, a aplicării și a dezvoltării acquis-ului Schengen (11), care intră sub incidența articolului 1 punctul B din Decizia 1999/437/CE a Consiliului (12) privind anumite modalități de aplicare a respectivului acord.

(28)

Ar trebui să se încheie o înțelegere care să permită reprezentanților Islandei și Norvegiei să se asocieze lucrărilor comitetelor care asistă Comisia în exercitarea competențelor sale de executare. O astfel de înțelegere este prevăzută în Acordul sub forma unui schimb de scrisori între Consiliul Uniunii Europene și Republica Islanda și Regatul Norvegiei privind comitetele care asistă Comisia Europeană în exercitarea competențelor sale de executare (13), anexat la acordul menționat în considerentul 27.

(29)

Prezentul regulament constituie o dezvoltare a dispozițiilor acquis-ului Schengen la care Regatul Unit nu participă, în conformitate cu Decizia 2000/365/CE a Consiliului din 29 mai 2000 privind solicitarea Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord de a participa la unele dintre dispozițiile acquis-ului Schengen (14), precum și cu Decizia 2004/926/CE a Consiliului din 22 decembrie 2004 privind punerea în aplicare a unor părți din acquis-ul Schengen de către Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord (15). În consecință, Regatul Unit nu participă la adoptarea prezentului regulament, care nu este obligatoriu pentru acesta și nu i se aplică.

(30)

Prezentul regulament constituie o dezvoltare a dispozițiilor acquis-ului Schengen la care Irlanda nu participă, în conformitate cu Decizia 2002/192/CE a Consiliului din 28 februarie 2002 privind solicitarea Irlandei de a participa la unele dintre dispozițiile acquis-ului Schengen (16). În consecință, Irlanda nu participă la adoptarea prezentului regulament, care nu este obligatoriu pentru aceasta și nu i se aplică.

(31)

În ceea ce privește Elveția, prezentul regulament constituie o dezvoltare a dispozițiilor acquis-ului Schengen în sensul Acordului semnat de Uniunea Europeană, Comunitatea Europeană și Confederația Elvețiană privind asocierea Confederației Elvețiene la transpunerea, aplicarea și dezvoltarea acquis-ului Schengen, care intră sub incidența articolului 1 punctul B din Decizia 1999/437/CE, coroborat cu articolul 4 alineatul (1) din Decizia 2004/860/CE a Consiliului (17).

(32)

Ar trebui să se încheie o înțelegere care să permită reprezentanților Elveției să se asocieze lucrărilor comitetelor care asistă Comisia în exercitarea competențelor sale de executare. O astfel de înțelegere este prevăzută în schimbul de scrisori între Comunitate și Elveția, anexat la acordul menționat în considerentul 31.

(33)

Prezentul regulament constituie un act care se întemeiază pe dispozițiile acquis-ului Schengen sau care se raportează la acesta, în sensul articolului 3 alineatul (2) din Actul de aderare din 2003 și al articolului 4 alineatul (2) din Actul de aderare din 2005,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

CAPITOLUL I

DISPOZIȚII GENERALE

Articolul 1

Obiectul și domeniul de aplicare

Prezentul regulament definește obiectivul, funcționalitățile și responsabilitățile proprii Sistemului de informații privind vizele (VIS), astfel cum este acesta instituit prin articolul 1 din Decizia 2004/512/CE. Regulamentul stabilește condițiile și procedurile pentru schimbul de date între statele membre cu privire la cererile de viză de scurtă ședere și la deciziile luate în legătură cu acestea, printre care decizia de anulare, retragere sau prelungire a vizei, cu scopul de a facilita examinarea unor astfel de cereri și luarea deciziilor aferente.

Articolul 2

Obiectivul

VIS urmărește îmbunătățirea punerii în aplicare a politicii comune în materie de vize, a cooperării la nivel consular și a consultărilor care au loc între autoritățile centrale responsabile în domeniul vizelor prin facilitarea schimbului de date între statele membre cu privire la cererile de viză și la deciziile referitoare la acestea, pentru:

(a)

a simplifica procedura de solicitare a vizelor;

(b)

a preveni eludarea criteriilor de stabilire a statului membru competent să examineze o anumită cerere;

(c)

a facilita combaterea fraudei;

(d)

a facilita controalele la punctele de trecere a frontierelor externe și de pe teritoriul statelor membre;

(e)

a ajuta la identificarea tuturor persoanelor care nu îndeplinesc sau nu mai îndeplinesc condițiile de intrare, ședere sau rezidență pe teritoriul statelor membre;

(f)

a facilita aplicarea Regulamentului (CE) nr. 343/2003;

(g)

a contribui la prevenirea amenințărilor la adresa siguranței interne a oricăruia dintre statele membre.

Articolul 3

Disponibilitatea datelor pentru prevenirea, depistarea și cercetarea infracțiunilor de terorism și a altor infracțiuni grave

(1)   Autoritățile desemnate ale statelor membre pot accesa, în cazuri bine determinate și în urma unei cereri scrise sau înaintate pe cale electronică întemeiate, datele din VIS menționate la articolele 9-14, în cazul în care există motive întemeiate conform cărora consultarea datelor din VIS poate contribui substanțial la prevenirea, depistarea și cercetarea infracțiunilor de terorism și a altor infracțiuni grave. Europol poate accesa VIS în limitele mandatului său și atunci când este necesar pentru îndeplinirea sarcinilor sale.

(2)   Consultarea datelor prevăzută la alineatul (1) se efectuează prin intermediul unui/unor punct(e) de acces central, care sunt responsabile pentru a asigura stricta conformitate cu condițiile de accesare și cu procedurile stabilite prin Decizia 2008/633/JAI a Consiliului din 23 iunie 2008 privind accesul la Sistemul de informații privind vizele (VIS) în vederea consultării de către autoritățile desemnate ale statelor membre și de către Europol în scopul prevenirii, depistării și cercetării infracțiunilor de terorism și a altor infracțiuni grave (18). Statele membre pot desemna mai multe puncte de acces central pentru a reflecta structura lor organizațională și administrativă în îndeplinirea obligațiilor lor constituționale sau legale. În cazuri de urgență excepționale, punctul/punctele de acces central poate/pot primi cereri scrise, înaintate pe cale electronică sau oral, și poate/pot numai să verifice ex post dacă sunt îndeplinite toate condițiile de acces, inclusiv existența unui caz de urgență excepțional. Verificarea ex post este efectuată fără întârziere după procesarea cererii.

(3)   Datele obținute din VIS în temeiul deciziei menționate la alineatul (2) nu sunt transferate și nu sunt puse la dispoziția unei țări terțe sau a unei organizații internaționale. Cu toate acestea, în cazuri de urgență excepționale, aceste date pot fi transferate sau puse la dispoziția unei țări terțe sau a unei organizații internaționale numai în scopul prevenirii și al identificării infracțiunilor de terorism și a altor infracțiuni grave și în conformitate cu condițiile stabilite în decizia respectivă. În conformitate cu legislația națională, statele membre asigură păstrarea evidenței acestor transferuri și punerea sa la dispoziția autorităților naționale de protecție a datelor, la cerere. Transferul de date de către statul membru care a introdus datele în VIS este reglementat de legislația națională a statului membru respectiv.

(4)   Prezentul regulament nu aduce atingere nici uneia dintre obligațiile ce decurg din legislația națională aplicabilă în materie de comunicare a informațiilor referitoare la orice acțiune cu caracter penal, depistată de autoritățile menționate la articolul 6 cu ocazia îndeplinirii sarcinilor lor, către autoritățile competente, în scopul prevenirii, al cercetării și al urmăririi penale a infracțiunilor incidente în acest domeniu.

Articolul 4

Definiții

În sensul prezentului regulament, se aplică următoarele definiții:

1.

„viză” înseamnă:

(a)

„viză de scurtă ședere”, astfel cum este definită la articolul 11 alineatul (1) litera (a) din Convenția Schengen;

(b)

„viză de tranzit”, astfel cum este definită la articolul 11 alineatul (1) litera (b) din Convenția Schengen;

(c)

„viză de tranzit aeroportuar”, astfel cum este definită la punctul 2.1.1 din partea I a Instrucțiunilor consulare comune;

(d)

„viză cu valabilitate teritorială limitată”, astfel cum este definită la articolul 11 alineatul (2) și la articolele 14 și 16 din Convenția Schengen;

(e)

„viză națională de lungă ședere cu valoare concomitentă de viză de scurtă ședere”, astfel cum este definită la articolul 18 din Convenția Schengen;

2.

„autocolant de viză” înseamnă modelul uniform de viză, astfel cum este definit în Regulamentul (CE) nr. 1683/95;

3.

„autorități responsabile în domeniul vizelor” înseamnă autoritățile din fiecare stat membru care sunt competente să examineze și să ia decizii în legătură cu cererile de vize sau să decidă anularea, retragerea sau prelungirea vizelor, inclusiv autoritățile competente să elibereze vize la nivel central și autoritățile competente să elibereze vize la frontieră, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 415/2003 al Consiliului din 27 februarie 2003 privind eliberarea vizelor la frontieră, inclusiv marinarilor în tranzit (19);

4.

„formular de cerere” înseamnă formularul uniformizat de cerere de viză care se regăsește în anexa 16 la Instrucțiunile consulare comune;

5.

„solicitant” înseamnă orice persoană care intră sub incidența obligativității vizei în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 539/2001 al Consiliului din 15 martie 2001 de stabilire a listei țărilor terțe ai căror resortisanți trebuie să dețină viză pentru trecerea frontierelor externe și a listei țărilor terțe ai căror resortisanți sunt exonerați de această obligație (20), care a depus o cerere de viză;

6.

„membri ai grupului” înseamnă solicitanți care, din motive legale, sunt obligați să intre și să părăsească împreună teritoriul statelor membre;

7.

„document de călătorie” înseamnă pașaportul sau alt document similar care îi dă dreptul titularului să treacă frontierele externe și pe care se poate aplica o viză;

8.

„stat membru responsabil” înseamnă statul membru care introduce datele în VIS;

9.

„verificare” înseamnă procesul de comparare a seriilor de date în vederea stabilirii validității unei identități declarate (controlul realizat prin compararea a două serii de date);

10.

„identificare” înseamnă procesul de determinare a identității unei persoane prin consultarea unei baze de date în funcție de mai multe serii de date (controlul realizat prin compararea mai multor serii de date);

11.

„date alfanumerice” înseamnă date constând în litere, cifre, caractere speciale, spații și semne de punctuație.

Articolul 5

Categorii de date

(1)   În VIS se înregistrează numai următoarele categorii de date:

(a)

date alfanumerice referitoare la solicitant și la vizele solicitate, eliberate, refuzate, anulate, retrase sau prelungite, menționate la articolul 9 alineatele (1)-(4) și la articolele 10-14;

(b)

fotografii, menționate la articolul 9 alineatul (5);

(c)

date dactiloscopice, menționate la articolul 9 alineatul (6);

(d)

legăturile cu alte cereri, menționate la articolul 8 alineatele (3) și (4).

(2)   Mesajele transmise de infrastructura VIS, prevăzute la articolul 16, articolul 24 alineatul (2) și articolul 25 alineatul (2), nu se înregistrează în VIS, fără a aduce atingere înregistrării operațiunilor de prelucrare a datelor în conformitate cu articolul 34.

Articolul 6

Accesul în vederea introducerii, a modificării, a ștergerii și a consultării datelor

(1)   Accesul la VIS pentru introducerea, modificarea sau ștergerea datelor prevăzute la articolul 5 alineatul (1) în conformitate cu prezentul regulament este rezervat în mod exclusiv personalului autorizat din cadrul autorităților responsabile în domeniul vizelor.

(2)   Accesul la VIS pentru consultarea datelor este rezervat în mod exclusiv personalului autorizat din cadrul autorităților fiecărui stat membru cu competențe în ceea ce privește obiectivele prevăzute la articolele 15-22, în măsura în care aceste date sunt necesare pentru îndeplinirea sarcinilor stabilite în funcție de respectivele obiective și în mod proporțional cu obiectivele urmărite.

(3)   Fiecare stat membru desemnează autoritățile competente al căror personal este autorizat în mod corespunzător să introducă, să modifice, să șteargă sau să consulte date în/din VIS. Fiecare stat membru comunică fără întârziere Comisiei lista acestor autorități, inclusiv a celor menționate la articolul 41 alineatul (4), precum și orice modificări aduse respectivei liste. Lista specifică în ce scop pot fi procesate datele din VIS de fiecare dintre aceste autorități.

În termen de trei luni de la data la care VIS devine operațional, în conformitate cu articolul 48 alineatul (1), Comisia publică o listă consolidată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. În cazul în care există modificări ale listei, Comisia publică o dată pe an o listă consolidată actualizată.

Articolul 7

Principii generale

(1)   Fiecare autoritate competentă autorizată să acceseze VIS în conformitate cu prezentul regulament garantează că utilizarea sistemului este necesară, adecvată și se produce proporțional cu sarcinile pe care le au de îndeplinit autoritățile competente.

(2)   Fiecare autoritate competentă garantează că, utilizând VIS, nu discriminează solicitanții și deținătorii de viză pe motive de sex, rasă sau origine etnică, religie sau convingeri, handicap, vârstă sau orientare sexuală și că respectă pe deplin demnitatea umană și integritatea solicitantului sau a deținătorului de viză.

CAPITOLUL II

INTRODUCEREA ȘI UTILIZAREA DATELOR DE CĂTRE AUTORITĂȚILE RESPONSABILE ÎN DOMENIUL VIZELOR

Articolul 8

Proceduri de introducere a datelor la depunerea cererii

(1)   La primirea unei cereri, autoritatea responsabilă în domeniul vizelor creează imediat dosarul de cerere, introducând în VIS datele prevăzute la articolul 9, în măsura în care acestea trebuie să fie furnizate de solicitant.

(2)   Atunci când creează dosarul de cerere, autoritatea responsabilă în domeniul vizelor verifică, în conformitate cu articolul 15, dacă un alt stat membru a înregistrat în VIS o cerere anterioară a solicitantului respectiv.

(3)   În cazul în care a fost înregistrată o cerere anterioară, autoritatea responsabilă în domeniul vizelor conexează fiecare nou dosar de cerere cu dosarul de cerere anterior al solicitantului respectiv.

(4)   În cazul în care solicitantul călătorește în grup sau împreună cu soțul/soția și/sau copiii, autoritatea responsabilă în domeniul vizelor creează un dosar de cerere pentru fiecare solicitant și creează legături între dosarele de cerere ale persoanelor care călătoresc împreună.

(5)   Atunci când nu se solicită furnizarea anumitor date, din motive legale sau pentru că ar fi faptic imposibil, câmpurile respective se marchează cu „nu este cazul”. În cazul amprentelor digitale, în scopul aplicării articolului 17, sistemul permite diferențierea cazurilor în care furnizarea amprentelor nu este solicitată din motive legale, de cazurile în care amprentele digitale nu pot fi furnizate din motive de ordin faptic. După o perioadă de patru ani, această funcționalitate expiră, cu excepția cazului în care este confirmată de o decizie a Comisiei, pe baza evaluării menționate la articolul 50 alineatul (4).

Articolul 9

Datele introduse la depunerea cererii

Autoritatea responsabilă în domeniul vizelor introduce în dosarul de cerere următoarele date:

1.

numărul cererii;

2.

informații referitoare la stadiul procedurii, cu menționarea faptului că a fost solicitată o viză;

3.

autoritatea căreia i-a fost prezentată cererea, inclusiv sediul acesteia, și dacă cererea a fost prezentată acestei autorități reprezentând un alt stat membru;

4.

datele următoare, preluate din formularul de cerere:

(a)

numele, numele la naștere [nume anterior (anterioare)]; prenumele; sexul; data, locul și țara nașterii;

(b)

cetățenia actuală și cetățenia la naștere;

(c)

tipul și numărul documentului de călătorie, autoritatea care l-a eliberat și data eliberării și a expirării acestuia;

(d)

locul și data cererii;

(e)

tipul vizei solicitate;

(f)

datele referitoare la persoana care adresează invitația și/sau care își asumă cheltuielile de întreținere ale solicitantului pe perioada șederii, și anume:

(i)

în cazul unei persoane fizice, numele, prenumele și adresa persoanei;

(ii)

în cazul unei societăți sau al altei organizații, denumirea și adresa acesteia, precum și numele și prenumele persoanei de contact din cadrul societății/organizației;

(g)

destinația principală și durata șederii planificate;

(h)

scopul călătoriei;

(i)

data planificată de sosire și de plecare;

(j)

frontiera primei intrări sau ruta de tranzit planificate;

(k)

reședința;

(l)

ocupația actuală și angajatorul; pentru studenți: denumirea instituției de învățământ;

(m)

în cazul minorilor, numele și prenumele tatălui și ale mamei solicitantului;

5.

o fotografie a solicitantului, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1683/95;

6.

amprentele digitale ale solicitantului, în conformitate cu dispozițiile corespunzătoare din cadrul Instrucțiunilor consulare comune.

Articolul 10

Date de adăugat în cazul eliberării unei vize

(1)   În cazul în care s-a luat decizia eliberării unei vize, autoritatea responsabilă în domeniul vizelor care a eliberat viza respectivă adaugă următoarele date în dosarul de cerere:

(a)

informații referitoare la stadiul procedurii, cu menționarea faptului că viza a fost eliberată;

(b)

autoritatea care a eliberat viza, inclusiv sediul său, și dacă aceasta a eliberat-o în numele unui alt stat membru;

(c)

locul și data deciziei de eliberare a vizei;

(d)

tipul de viză;

(e)

numărul autocolantului de viză;

(f)

teritoriul pe care deținătorul vizei este autorizat să călătorească, în conformitate cu dispozițiile corespunzătoare din cadrul Instrucțiunilor consulare comune;

(g)

data de la care decurge și data la care expiră perioada de valabilitate a vizei;

(h)

numărul de intrări autorizate de viză pe teritoriul pentru care este valabilă viza;

(i)

durata de ședere autorizată prin viză;

(j)

dacă este cazul, indicația că viza a fost eliberată pe o filă separată, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 333/2002 al Consiliului din 18 februarie 2002 de stabilire a unui model uniform de formular pentru aplicarea unei vize eliberate de statele membre titularilor unui document de călătorie nerecunoscut de statul membru care emite formularul respectiv (21).

(2)   În cazul în care solicitantul își retrage cererea sau renunță la aceasta înainte de luarea unei decizii de eliberare sau nu a vizei, autoritatea responsabilă în domeniul vizelor căreia i-a fost prezentată cererea indică faptul că cererea a fost clasată din aceste motive, precum și data clasării.

Articolul 11

Date de adăugat în cazul suspendării examinării cererii de viză

În cazul în care autoritatea responsabilă în domeniul vizelor reprezentând un alt stat membru este nevoită să suspende examinarea cererii, aceasta adaugă următoarele date în dosarul de cerere:

1.

informații referitoare la stadiul procedurii, cu menționarea faptului că examinarea cererii a fost suspendată;

2.

autoritatea care a suspendat examinarea cererii, inclusiv sediul acesteia;

3.

locul și data deciziei de suspendare a examinării;

4.

statul membru competent să examineze cererea.

Articolul 12

Date de adăugat în cazul refuzului unei vize

(1)   În cazul în care s-a luat decizia de a refuza o viză, autoritatea responsabilă în domeniul vizelor care a refuzat viza adaugă următoarele date în dosarul de cerere:

(a)

informații referitoare la stadiul procedurii, cu menționarea faptului că viza a fost refuzată:

(b)

autoritatea care a refuzat viza, inclusiv sediul acesteia;

(c)

locul și data deciziei de refuzare a vizei.

(2)   În dosarul de cerere se menționează, de asemenea, motivul sau motivele refuzului vizei, care poate/pot fi unul dintre următoarele. Solicitantul:

(a)

nu posedă un document(e) de călătorie valabil(e);

(b)

posedă un document de călătorie fals/contrafăcut;

(c)

nu justifică scopul și condițiile de ședere și, în special, se consideră că reprezintă un risc specific de imigrare ilegală, în conformitate cu partea V din Instrucțiunile consulare comune;

(d)

a stat deja trei luni, în cursul unei perioade de șase luni, pe teritoriul statelor membre;

(e)

nu dispune de mijloace suficiente de subzistență în raport cu perioada și modalitatea de ședere, de întoarcere în țara de origine sau de tranzit;

(f)

este o persoană în legătură cu care s-a emis un avertisment, în sensul de a i se refuza înregistrarea în Sistemul de informații Schengen (SIS) și/sau în registrele naționale;

(g)

este considerat ca reprezentând o amenințare la adresa ordinii publice, a siguranței interne sau a relațiilor internaționale ale oricăruia dintre statele membre sau pentru sănătatea publică, astfel cum este definită la articolul 2 punctul 19 din Regulamentul (CE) nr. 562/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 martie 2006 de instituire a unui Cod comunitar privind regimul de trecere a frontierelor de către persoane (Codul frontierelor Schengen) (22).

Articolul 13

Date de adăugat în cazul anulării sau al retragerii unei vize sau al reducerii duratei sale de valabilitate

(1)   În cazul în care s-a luat decizia de a anula sau de a retrage o viză sau de a reduce durata de valabilitate a unei vize, autoritatea responsabilă în domeniul vizelor care a luat această decizie adaugă următoarele date în dosarul de cerere:

(a)

informații referitoare la stadiul procedurii, cu menționarea faptului că viza a fost anulată sau retrasă sau că durata sa de valabilitate a fost redusă;

(b)

autoritatea care a anulat sau a retras viza sau care i-a redus durata de valabilitate, inclusiv sediul acesteia;

(c)

locul și data deciziei;

(d)

noua dată la care expiră viza, dacă este cazul;

(e)

numărul autocolantului de viză, dacă reducerea perioadei reclamă un autocolant de viză nou.

(2)   În dosarul de cerere se menționează, de asemenea, motivul sau motivele anulării, retragerii sau reducerii duratei de valabilitate a vizei, care poate/pot fi:

(a)

în cazul anulării sau al retragerii, unul sau mai multe dintre motivele enumerate la articolul 12 alineatul (2);

(b)

în cazul unei decizii de reducere a duratei de valabilitate a vizei, unul sau mai multe dintre următoarele motive:

(i)

în scopul expulzării deținătorului de viză;

(ii)

lipsa unor mijloace corespunzătoare de subzistență pentru durata de ședere planificată.

Articolul 14

Date de adăugat în cazul prelungirii unei vize

(1)   În cazul în care s-a luat decizia de a prelungi o viză, autoritatea responsabilă în domeniul vizelor care a prelungit viza adaugă următoarele date în dosarul de cerere:

(a)

informații referitoare la stadiul procedurii, cu menționarea faptului că viza a fost prelungită;

(b)

autoritatea care a prelungit viza, inclusiv sediul acesteia;

(c)

locul și data deciziei;

(d)

numărul autocolantului de viză, dacă viza se prelungește prin aplicarea unui nou autocolant;

(e)

data de la care decurge și data la care expiră prelungirea vizei;

(f)

perioada de prelungire a duratei autorizate de ședere;

(g)

teritoriul pe care deținătorul vizei este autorizat să călătorească, în conformitate cu dispozițiile pertinente din Instrucțiunile consulare comune;

(h)

tipul vizei prelungite.

(2)   În dosarul de cerere se menționează, de asemenea, motivul sau motivele prelungirii vizei, care poate/pot fi unul dintre următoarele:

(a)

forța majoră;

(b)

motive de ordin umanitar;

(c)

motive serioase de ordin profesional;

(d)

motive serioase de ordin personal.

Articolul 15

Utilizarea VIS în scopul examinării cererilor

(1)   Autoritatea responsabilă în domeniul vizelor competentă consultă VIS în scopul examinării cererilor și a deciziilor aferente, inclusiv a deciziilor de anulare, retragere, prelungire sau reducere a duratei de valabilitate a vizelor, în conformitate cu dispozițiile pertinente.

(2)   În scopul menționat la alineatul (1), autoritatea responsabilă în domeniul vizelor competentă este autorizată să efectueze căutări cu ajutorul uneia sau al mai multora dintre datele următoare:

(a)

numărul cererii;

(b)

datele prevăzute la articolul 9 alineatul (4) litera (a);

(c)

datele referitoare la documentul de călătorie, prevăzute la articolul 9 alineatul (4) litera (c);

(d)

numele, prenumele și adresa persoanei fizice sau denumirea și adresa societății/celeilalte organizații, menționate la articolul 9 alineatul (4) litera (f);

(e)

amprentele digitale;

(f)

numărul autocolantului de viză și data eliberării oricăror vize eliberate anterior.

(3)   În cazul în care, în urma căutării cu ajutorul uneia sau al mai multora dintre datele enumerate la alineatul (2), se constată că în VIS sunt înregistrate date referitoare la solicitant, autoritatea competentă responsabilă în domeniul vizelor are acces la dosarul/dosarele de cerere și la dosarul sau dosarele de cerere conexat(e), în conformitate cu articolul 8 alineatele (3) și (4), numai în scopul menționat la alineatul (1).

Articolul 16

Utilizarea VIS în scopul consultării sau al solicitării documentelor

(1)   În scopul consultării la nivelul autorităților centrale cu privire la cereri, în conformitate cu articolul 17 alineatul (2) din Convenția Schengen, cererea de consultare și răspunsurile aferente se transmit în conformitate cu alineatul (2) din prezentul articol.

(2)   Statul membru responsabil de examinarea cererii transmite cererea de consultare împreună cu numărul cererii către VIS, cu menționarea statului membru sau a statelor membre care trebuie consultate.

VIS transmite cererea statului membru sau statelor membre menționat(e).

Statul membru sau statele membre consultat(e) transmit(e) răspunsul către VIS, care îl transmite statului membru care a formulat cererea.

(3)   Procedura prevăzută la alineatul (2) se poate, de asemenea, aplica în cazul transmiterii de informații cu privire la eliberarea vizelor cu valabilitate teritorială limitată și al mesajelor referitoare la cooperarea consulară, precum și în cazul transmiterii unor cereri către autoritatea responsabilă în domeniul vizelor competentă, având ca obiect punerea la dispoziție a unor copii ale documentelor de călătorie și a altor documente în sprijinul cererii, precum și pentru transmiterea copiilor electronice ale acestor documente. Autoritățile responsabile în domeniul vizelor competente răspund fără întârziere solicitărilor.

(4)   Datele cu caracter personal transmise în conformitate cu prezentul articol sunt utilizate numai în scopul consultării între autoritățile centrale responsabile în domeniul vizelor și în scopul cooperării consulare.

Articolul 17

Utilizarea datelor în scopul raportării și al elaborării statisticilor

Autoritățile responsabile în domeniul vizelor competente sunt autorizate să consulte datele următoare, exclusiv în scopul raportării și al elaborării de statistici, fără a li se permite identificarea solicitanților:

1.

informații referitoare la stadiul procedurii;

2.

autoritatea responsabilă în domeniul vizelor competentă, inclusiv sediul acesteia;

3.

cetățenia actuală a solicitantului;

4.

frontiera primei intrări;

5.

data și locul cererii sau ale deciziei referitoare la viză;

6.

tipul de viză solicitată sau eliberată;

7.

tipul documentului de călătorie;

8.

motivele indicate în cazul unei decizii privind viza sau cererea de viză;

9.

autoritatea responsabilă în domeniul vizelor competentă, inclusiv sediul acesteia, care a respins cererea de viză și data respingerii;

10.

cazurile în care aceeași persoană a solicitat vize de la mai multe autorități responsabile în domeniul vizelor, cu menționarea autorităților responsabile în domeniul vizelor, a sediului acestora și a datelor la care cererile au fost respinse;

11.

scopul călătoriei;

12.

cazurile în care datele menționate la articolul 9 alineatul (6) nu au putut fi furnizate din motive de ordin faptic, în conformitate cu articolul 8 alineatul (5) teza a doua;

13.

cazurile în care nu s-a solicitat furnizarea, din motive legale, a datelor menționate la articolul 9 alineatul (6), în conformitate cu articolul 8 alineatul (5) teza a doua;

14.

cazurile în care unei persoane care nu a putut furniza faptic datele menționate la articolul 9 alineatul (6) i s-a refuzat viza, în conformitate cu articolul 8 alineatul (5) teza a doua.

CAPITOLUL III

ACCESUL LA DATE DE CĂTRE ALTE AUTORITĂȚI

Articolul 18

Accesul la date în scopul verificării la punctele de trecere a frontierelor externe

(1)   Autoritățile competente să efectueze verificări la punctele de trecere a frontierelor externe în conformitate cu Codul frontierelor Schengen pot efectua căutări, în conformitate cu alineatele (2) și (3), utilizând numărul autocolantului de viză, în combinație cu verificarea amprentelor digitale ale deținătorilor de viză, numai cu scopul de a verifica identitatea deținătorilor de viză și/sau autenticitatea vizelor și/sau îndeplinirea condițiilor de intrare pe teritoriul statelor membre în conformitate cu articolul 5 din Codul frontierelor Schengen.

(2)   Pentru o perioadă de cel mult trei ani de la începerea activității VIS, căutările pot fi efectuate utilizând exclusiv numărul autocolantului de viză. După un an de la începerea activității, perioada de trei ani poate fi redusă în cazul frontierelor aeriene, în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 49 alineatul (3).

(3)   Pentru deținătorii de viză ale căror amprente digitale nu pot fi utilizate, căutarea se efectuează exclusiv cu numărul autocolantului de viză.

(4)   În cazul în care, în urma căutării cu ajutorul datelor enumerate la alineatul (1), se constată că în VIS sunt înregistrate date referitoare la deținătorul de viză, autoritatea responsabilă pentru controlul la frontieră competentă este autorizată să consulte următoarele date din dosarul de cerere și din dosarul sau dosarele de cerere conexat(e), în conformitate cu articolul 8 alineatul (4), exclusiv în scopul menționat la alineatul (1):

(a)

informații referitoare la stadiul procedurii și datele preluate din formularul de cerere, în conformitate cu articolul 9 alineatele (2) și (4);

(b)

fotografii;

(c)

datele introduse în legătură cu viza (vizele) eliberată (eliberate), anulată (anulate), retrasă (retrase) sau a cărei (căror) durată de valabilitate s-a prelungit sau s-a redus, în conformitate cu dispozițiile articolelor 10, 13 și 14.

(5)   În situațiile în care verificarea deținătorului de viză sau a vizei eșuează sau există îndoieli cu privire la identitatea deținătorului de viză, a autenticității vizei și/sau a documentului de călătorie, personalul autorizat din cadrul autorităților competente în cauză are acces la date în conformitate cu articolul 20 alineatele (1) și (2).

Articolul 19

Accesul la date în scopul verificării pe teritoriul statelor membre

(1)   Autoritățile competente să efectueze verificări pe teritoriul statelor membre, spre a determina dacă condițiile de intrare, de ședere sau de rezidență pe teritoriul statelor membre sunt îndeplinite, pot efectua căutări cu ajutorul numărului autocolantului de viză, în combinație cu verificarea amprentelor digitale ale deținătorilor de viză sau cu numărul autocolantului de viză, numai în scopul de a verifica identitatea deținătorilor de viză și/sau autenticitatea vizelor și/sau îndeplinirea condițiilor de intrare, de ședere sau de rezidență pe teritoriul statelor membre.

Pentru deținătorii de viză ale căror amprente digitale nu pot fi utilizate, căutarea se efectuează exclusiv cu numărul autocolantului de viză.

(2)   În cazul în care, în urma căutării cu ajutorul datelor enumerate la alineatul (1), se constată că în VIS sunt înregistrate date referitoare la deținătorul de viză, autoritatea competentă este autorizată să consulte următoarele date din dosarul de cerere și din dosarul sau dosarele de cerere conexat(e), în conformitate cu articolul 8 alineatul (4), numai în scopul menționat la alineatul (1):

(a)

informații referitoare la stadiul procedurii și la datele preluate din formularul de cerere, în conformitate cu articolul 9 alineatele (2) și (4);

(b)

fotografii;

(c)

datele introduse în legătură cu viza (vizele) eliberată (eliberate), anulată (anulate), retrasă (retrase) sau a cărei (căror) durată de valabilitate s-a prelungit sau s-a redus, în conformitate cu dispozițiile articolelor 10, 13 și 14.

(3)   În situațiile în care verificarea deținătorului de viză sau verificarea vizei eșuează sau există îndoieli cu privire la identitatea deținătorului de viză, a autenticității vizei și/sau a documentului de călătorie, personalul autorizat din cadrul autorităților competente are acces la date în conformitate cu articolul 20 alineatele (1) și (2).

Articolul 20

Accesul la date în scopul identificării

(1)   Autoritățile competente pentru efectuarea controalelor fie la punctele de trecere a frontierelor externe, în conformitate cu Codul frontierelor Schengen, fie pe teritoriul statelor membre, având ca obiect verificarea respectării condițiilor de intrare, de ședere sau de rezidență pe teritoriul statelor membre, sunt autorizate să efectueze căutări cu ajutorul datelor privind amprentele digitale ale persoanei respective, numai în scopul identificării oricăror persoane care nu îndeplinesc sau nu mai îndeplinesc condițiile de intrare, de ședere sau de rezidență pe teritoriul statelor membre.

În cazul în care amprentele digitale ale persoanei respective nu pot fi utilizate sau în cazul în care căutarea cu ajutorul datelor privind amprentele digitale rămâne fără niciun rezultat, aceasta se efectuează cu ajutorul datelor prevăzute la articolul 9 alineatul (4) litera (a) și/sau litera (c); această căutare poate fi efectuată și cu ajutorul datelor prevăzute la articolul 9 alineatul (4) litera (b).

(2)   În cazul în care, în urma căutării cu ajutorul datelor enumerate la alineatul (1), se constată că în VIS sunt înregistrate date referitoare la solicitant, autoritatea competentă este autorizată să consulte următoarele date din dosarul de cerere și din dosarul sau dosarele de cerere conexat(e), în conformitate cu articolul 8 alineatele (3) și (4), exclusiv în scopul menționat la alineatul (1):

(a)

numărul cererii, stadiul procedurii și autoritatea căreia i-a fost prezentată cererea;

(b)

datele preluate din formularul de cerere, în conformitate cu articolul 9 alineatul (4);

(c)

fotografii;

(d)

datele introduse în legătură cu orice viză eliberată, refuzată, anulată, retrasă sau a cărei durată de valabilitate este prelungită sau redusă sau cu cereri a căror examinare a fost suspendată, în conformitate cu dispozițiile articolelor 10-14.

(3)   În cazul în care persoana deține o viză, autoritățile competente consultă mai întâi VIS, în conformitate cu articolul 18 sau 19.

Articolul 21

Accesul la date în vederea stabilirii responsabilității privind cererile de azil

(1)   Autoritățile competente în domeniul azilului sunt autorizate să efectueze căutări cu ajutorul datelor privind amprentele digitale ale solicitantului de azil, numai în scopul stabilirii statului membru responsabil de examinarea unei cereri de azil în conformitate cu articolele 9 și 21 din Regulamentul (CE) nr. 343/2003.

În cazul în care amprentele digitale ale persoanei respective nu pot fi utilizate sau în cazul în care căutarea cu ajutorul datelor privind amprentele digitale rămâne fără niciun rezultat, aceasta se efectuează cu ajutorul datelor prevăzute la articolul 9 alineatul (4) litera (a) și/sau litera (c); această căutare poate fi efectuată și cu ajutorul datelor prevăzute la articolul 9 alineatul (4) litera (b).

(2)   În cazul în care, în urma căutării cu ajutorul datelor enumerate la alineatul (1), se constată că în VIS este înregistrată o viză eliberată, a cărei valabilitate expiră cu cel mult șase luni înainte de data cererii de azil, și/sau o viză a cărei durată de valabilitate este prelungită până la o dată de expirare de cel mult șase luni înainte de data cererii de azil, autoritatea responsabilă în domeniul azilului este autorizată să consulte următoarele date cuprinse în dosarul de cerere și, în ceea ce privește datele enumerate la litera (g) referitoare la soț/soție și copii, în conformitate cu articolul 8 alineatul (4), numai în scopul menționat la alineatul (1):

(a)

numărul cererii și autoritatea care a eliberat viza sau a prelungit durata acesteia, precum și informații care să indice dacă autoritatea a eliberat viza în numele altui stat membru;

(b)

datele preluate din formularul de cerere, prevăzute la articolul 9 alineatul (4) literele (a) și (b);

(c)

tipul de viză;

(d)

perioada de valabilitate a vizei;

(e)

durata intenționată a șederii;

(f)

fotografii;

(g)

datele prevăzute la articolul 9 alineatul (4) literele (a) și (b) din dosarul/dosarele de cerere conexat(e) cu privire la soț/soție și copii.

(3)   Consultarea VIS în conformitate cu alineatele (1) și (2) din prezentul articol este efectuată numai de autoritățile naționale desemnate prevăzute la articolul 21 alineatul (6) din Regulamentul (CE) nr. 343/2003.

Articolul 22

Accesul la date în scopul examinării cererilor de azil

(1)   Autoritățile competente în domeniul azilului sunt autorizate, în conformitate cu articolul 21 din Regulamentul (CE) nr. 343/2003, să efectueze căutări cu ajutorul datelor privind amprentele digitale ale solicitantului de azil, numai în scopul examinării cererilor de azil.

În cazul în care amprentele digitale ale persoanei respective nu pot fi utilizate sau în cazul în care căutarea cu ajutorul datelor privind amprentele digitale rămâne fără niciun rezultat, aceasta se efectuează cu ajutorul datelor prevăzute la articolul 9 alineatul (4) litera (a) și/sau litera (c); această căutare poate fi efectuată și cu ajutorul datelor prevăzute la articolul 9 alineatul (4) litera (b).

(2)   În cazul în care, în urma căutării cu ajutorul datelor enumerate la alineatul (1), se constată că în VIS sunt înregistrate date referitoare la o viză eliberată, autoritatea responsabilă în domeniul azilului este autorizată să consulte următoarele date din dosarul de cerere și din dosarul sau dosarele de cerere conexat(e) aparținând solicitantului în conformitate cu articolul 8 alineatul (3) și, în ceea ce privește datele enumerate la litera (e) referitoare la soț/soție și copii, în conformitate cu articolul 8 alineatul (4), exclusiv în scopul prevăzut la alineatul (1):

(a)

numărul cererii;

(b)

datele preluate din formularul de cerere, în conformitate cu articolul 9 alineatul (4) literele (a), (b) și (c);

(c)

fotografii;

(d)

datele introduse în legătură cu orice viză eliberată, anulată, retrasă sau a cărei durată de valabilitate este prelungită sau redusă, în conformitate cu dispozițiile articolelor 10, 13 și 14;

(e)

datele prevăzute la articolul 9 alineatul (4) literele (a) și (b) din dosarul/dosarele de cerere conexat(e) cu privire la soț/soție și copii.

(3)   Consultarea VIS în conformitate cu alineatele (1) și (2) din prezentul articol este efectuată numai de autoritățile naționale desemnate prevăzute la articolul 21 alineatul (6) din Regulamentul (CE) nr. 343/2003.

CAPITOLUL IV

PĂSTRAREA ŞI MODIFICAREA DATELOR

Articolul 23

Durata de păstrare a datelor stocate

(1)   Durata de păstrare a dosarelor de cerere în VIS este de cel mult cinci ani, fără a se aduce atingere ștergerii datelor menționată la articolele 24 și 25, precum și ținerii evidenței menționată la articolul 34.

Durata respectivă începe să curgă:

(a)

la data expirării vizei, în cazul eliberării unei vize;

(b)

la noua dată de expirare a vizei, în cazul prelungirii unei vize;

(c)

la data creării dosarului de cerere în VIS, în cazul retragerii, al încheierii sau al suspendării cererii;

(d)

la data deciziei autorității responsabile în domeniul vizelor, în cazul refuzării, al anulării, al reducerii duratei de valabilitate sau al revocării vizei.

(2)   La expirarea perioadei prevăzute la alineatul (1), VIS șterge automat dosarul de cerere și legătura sau legăturile la acest dosar, în conformitate cu dispozițiile articolului 8 alineatele (3) și (4).

Articolul 24

Modificarea datelor

(1)   Dreptul de a modifica datele pe care le-a transmis către VIS, prin corectarea sau ștergerea acestora, revine numai statului membru responsabil.

(2)   În cazul în care un stat membru deține dovezi care sugerează că datele prelucrate în VIS sunt eronate sau că prelucrarea lor în VIS contravine dispozițiilor prezentului regulament, acesta informează imediat statul membru responsabil. Acest mesaj poate fi transmis prin infrastructura VIS.

(3)   Statul membru responsabil verifică datele respective și, dacă este nevoie, le corectează sau le șterge imediat.

Articolul 25

Ștergerea anticipată a datelor

(1)   În cazul în care, înainte de expirarea perioadei prevăzute la articolul 23 alineatul (1), un solicitant a dobândit cetățenia unui stat membru, dosarele de cerere și legăturile menționate la articolul 8 alineatele (3) și (4) cu privire la acesta sunt șterse din VIS fără întârziere de către statul membru care a creat dosarul/dosarele de cerere și legăturile respectiv(e).

(2)   Fiecare stat membru informează fără întârziere statul membru sau statele membre responsabil(e) cu privire la dobândirea, de către un solicitant, a cetățeniei sale. Acest mesaj poate fi transmis prin infrastructura VIS.

(3)   În cazul în care refuzul unei vize a fost anulat de o instanță judecătorească sau de un alt organism de recurs, statul membru care a refuzat viza șterge fără întârziere datele menționate la articolul 12, imediat ce hotărârea de anulare a refuzului vizei devine definitivă.

CAPITOLUL V

FUNCȚIONARE ȘI RESPONSABILITĂȚI

Articolul 26

Gestionarea operativă

(1)   După o perioadă de tranziție, o autoritate de administrare („autoritatea de administrare”), finanțată de la bugetul general al Uniunii Europene, este responsabilă de gestionarea operativă a VIS central și a interfețelor naționale. Autoritatea de administrare garantează, în colaborare cu statele membre, că se utilizează, în permanență, cea mai performantă tehnologie existentă, supusă unei analize costuri-beneficii, pentru VIS central și interfețele naționale.

(2)   Autoritatea de administrare este, de asemenea, responsabilă pentru următoare sarcini legate de infrastructura de comunicații dintre VIS central și interfețele naționale:

(a)

supraveghere;

(b)

garantarea securității;

(c)

coordonarea relațiilor dintre statele membre și furnizor.

(3)   Comisia are responsabilitatea tuturor celorlalte sarcini referitoare la infrastructura de comunicații dintre VIS central și interfețele naționale, în special:

(a)

sarcini referitoare la aplicarea bugetului;

(b)

achiziție și reînnoire;

(c)

aspecte contractuale.

(4)   În cursul perioadei de tranziție, înainte ca autoritatea de administrare să își preia responsabilitățile, Comisiei îi revine sarcina administrării operative a VIS. Comisia poate delega această sarcină și sarcinile referitoare la aplicarea bugetului, în conformitate cu Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului din 25 iunie 2002 privind Regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităților Europene (23), către organismele publice naționale în două state membre diferite.

(5)   Fiecare dintre organismele publice naționale menționate la alineatul (4) trebuie să îndeplinească următoarele criterii de selecție:

(a)

să dovedească faptul că beneficiază de o experiență îndelungată în administrarea unui sistem de informații la scară largă;

(b)

să dispună de o expertiză considerabilă în ceea ce privește cerințele de funcționare și de securitate specifice unui sistem de informații la scară largă;

(c)

să dispună de un număr suficient de angajați experimentați, cu competențe lingvistice și calificări profesionale care să le permită să își desfășoare activitatea într-un mediu de cooperare internațională de tipul celui necesar în cazul VIS;

(d)

să dispună de infrastructuri securizate și adaptate nevoilor sale, care să fie îndeosebi în măsură să susțină și să garanteze funcționarea continuă a sistemelor de informații la scară largă; și

(e)

să acționeze într-un context administrativ care să îi permită să își îndeplinească sarcinile în mod corespunzător și să evite orice conflict de interese.

(6)   Înaintea oricărei delegări, în conformitate cu dispozițiile de la alineatul (4) și, ulterior, la intervale periodice, Comisia informează Parlamentul European și Consiliul cu privire la condițiile delegării, la domeniul precis de aplicare a acesteia și la organismele cărora le sunt delegate sarcinile.

(7)   În cazul în care Comisia își deleagă responsabilitatea în cursul perioadei de tranziție, în conformitate cu dispozițiile de la alineatul (4), aceasta garantează că delegarea respectă pe deplin limitele fixate de sistemul instituțional prevăzut în tratat. Comisia garantează îndeosebi că delegarea nu aduce atingere vreunui mecanism care permite un control efectiv exercitat, în temeiul legislației comunitare, de Curtea de Justiție, Curtea de Conturi sau Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor.

(8)   Gestionarea operativă a VIS cuprinde toate sarcinile necesare pentru ca VIS să poată funcționa 24 de ore din 24, 7 zile din 7, în conformitate cu prezentul regulament, în special lucrările de întreținere și perfecționările tehnice necesare pentru a asigura funcționarea sistemului la un nivel satisfăcător de calitate operațională, în special în ceea ce privește timpul necesar căutării în baza centrală de date de către oficiile consulare, care ar trebui să fie cât mai redus cu putință.

(9)   Fără a aduce atingere dispozițiilor articolului 17 din Statutul funcționarilor Comunităților Europene, stabilit prin Regulamentul (CEE, Euratom, CECO) nr. 259/68 (24), autoritatea de administrare aplică norme corespunzătoare în materie de secret profesional sau impune obligații de confidențialitate echivalente tuturor angajaților săi care trebuie să utilizeze datele din VIS în activitatea lor. Această obligație continuă să se aplice și după ce aceste persoane și-au ieșit din funcții, au încetat să mai ocupe un anumit post sau după încheierea activității lor.

Articolul 27

Localizarea geografică a Sistemului central de informații privind vizele

VIS central principal, care asigură executarea funcțiilor de supraveghere și gestionare tehnică, este situat la Strasbourg (Franța), iar un VIS central de rezervă, capabil să asigure toate funcționalitățile VIS central principal, în cazul funcționării necorespunzătoare a acestuia, este situat la Sankt Johann im Pongau (Austria).

Articolul 28

Relația cu sistemele naționale

(1)   VIS este conectat la sistemul național al fiecărui stat membru prin intermediul interfeței naționale din statul membru respectiv.

(2)   Fiecare stat membru desemnează o autoritate națională, care autorizează accesul la VIS al autorităților competente prevăzute la articolul 6 alineatele (1) și (2) și conectează această autoritate națională la interfața națională.

(3)   Fiecare stat membru aplică proceduri automatizate de prelucrare a datelor.

(4)   Fiecare stat membru este responsabil de:

(a)

dezvoltarea sistemului național și/sau adaptarea acestuia la VIS în conformitate cu articolul 2 alineatul (2) din Decizia 2004/512/CE;

(b)

organizarea, gestionarea, funcționarea și întreținerea sistemului său național;

(c)

gestionarea și reglementarea accesului la VIS al personalului din cadrul autorităților naționale competente autorizat în mod corespunzător, în conformitate cu dispozițiile prezentului regulament, precum și realizarea și actualizarea periodică a unei liste cu membrii personalului de acest tip, care să prevadă inclusiv calificările acestora;

(d)

achitarea cheltuielilor aferente sistemelor naționale și a cheltuielilor de conectare a acestora la interfața națională, inclusiv a costului investițiilor și a cheltuielilor de exploatare pentru infrastructura de comunicații dintre interfața națională și sistemul național.

(5)   Înainte de a fi autorizat să prelucreze datele înregistrate în VIS, personalul din cadrul autorităților cu drept de acces la VIS urmează o instruire corespunzătoare cu privire la normele în materie de securitate și de protecție a datelor și este informat în legătură cu eventualele infracțiuni și sancțiuni în domeniu.

Articolul 29

Responsabilitatea în materie de utilizare a datelor

(1)   Fiecare stat membru garantează prelucrarea legală a datelor și, în special, faptul că numai personalul autorizat în mod corespunzător are acces la datele prelucrate în VIS pentru îndeplinirea sarcinilor în conformitate cu prezentul regulament. Statul membru responsabil garantează în special că:

(a)

datele sunt colectate în mod legal;

(b)

datele sunt transmise către VIS în mod legal;

(c)

datele transmise la VIS sunt exacte și actualizate.

(2)   Autoritatea de administrare asigură că VIS este utilizat în conformitate cu dispozițiile prezentului regulament și cu normele sale de aplicare prevăzute la articolul 45 alineatul (2). În special, autoritatea de administrare:

(a)

ia măsurile necesare pentru a asigura securitatea VIS central și a infrastructurii de comunicații între VIS central și interfețele naționale, fără a aduce atingere responsabilităților fiecărui stat membru;

(b)

garantează că numai personalul autorizat în mod corespunzător are acces la datele prelucrate în VIS, pentru îndeplinirea sarcinilor autorității de administrare, în conformitate cu prezentul regulament.

(3)   Autoritatea de administrare informează Parlamentul European, Consiliul și Comisia în legătură cu măsurile luate în conformitate cu alineatul (2).

Articolul 30

Păstrarea datelor VIS în fișierele naționale

(1)   Datele recuperate din VIS pot fi păstrate în fișiere naționale numai dacă este nevoie într-un anumit caz, în conformitate cu scopul VIS și cu dispozițiile legale relevante, printre care se numără și cele referitoare la protecția datelor, durata lor de păstrare încetând în momentul în care datele respective nu mai sunt necesare în cazul respectiv.

(2)   Alineatul (1) nu aduce atingere dreptului unui stat membru de a păstra în dosarele sale naționale datele pe care statul membru respectiv le-a introdus în VIS.

(3)   Orice utilizare a datelor fără respectarea dispozițiilor prevăzute la alineatele (1) și (2) este considerată o utilizare abuzivă în temeiul legislației naționale din fiecare stat membru.

Articolul 31

Comunicarea datelor către țări terțe sau organisme internaționale

(1)   Datele prelucrate în VIS în conformitate cu prezentul regulament nu sunt transferate și nu sunt puse la dispoziția unei țări terțe sau a unei organizații internaționale.

(2)   Prin derogare de la alineatul (1), datele prevăzute la articolul 9 alineatul (4) literele (a), (b), (c), (k) și (m) pot fi transferate sau puse la dispoziția unei țări terțe sau a unei organizații internaționale menționate în anexă, dacă sunt necesare în cazuri individuale pentru a dovedi identitatea resortisanților din țări terțe, inclusiv în scopul repatrierii, numai dacă sunt îndeplinite următoarele condiții:

(a)

Comisia a adoptat o decizie privind protecția corespunzătoare a datelor cu caracter personal în țara terță respectivă, în conformitate cu articolul 25 alineatul (6) din Directiva 95/46/CE, sau un acord de readmisie este în vigoare între Comunitate și țara terță respectivă sau se aplică dispozițiile articolului 26 alineatul (1) litera (d) din Directiva 95/46/CE;

(b)

țara terță sau organizația internațională este de acord să utilizeze datele exclusiv în scopul pentru care acestea au fost furnizate;

(c)

datele sunt transferate sau puse la dispoziție în conformitate cu dispozițiile relevante ale legislației comunitare, în special acordurile de readmisie, și cu legislația națională a statului membru care a transferat sau a pus la dispoziție datele, inclusiv dispozițiile legale relevante în domeniul protecției și al securității datelor; și

(d)

statul membru sau statele membre care a (au) introdus datele în VIS și-a (și-au) dat acordul.

(3)   Aceste transferuri de date cu caracter personal către țări terțe sau organizații internaționale nu aduc atingere drepturilor refugiaților sau ale persoanelor care solicită protecție internațională, în special în ceea ce privește principiul nereturnării.

Articolul 32

Securitatea datelor

(1)   Statul membru responsabil asigură securitatea datelor înainte și în cursul transmiterii lor către interfața națională. Fiecare stat membru asigură securitatea datelor pe care le primește de la VIS.

(2)   Fiecare stat membru, în raport cu sistemul său național, adoptă măsurile necesare, care cuprind și un plan de securitate, pentru:

(a)

a proteja în mod fizic datele, inclusiv prin elaborarea planurilor de urgență pentru protecția infrastructurii critice;

(b)

a interzice accesul persoanelor neautorizate la instalațiile naționale în care sunt efectuate operațiile care revin statului membru în conformitate cu obiectul VIS (controale la intrarea în instalație);

(c)

a împiedica citirea, copierea, modificarea sau ștergerea neautorizată a suporturilor de date (controlul suporturilor de date);

(d)

a împiedica introducerea neautorizată a datelor și inspecția, modificarea sau ștergerea neautorizată a datelor personale stocate (controlul arhivării);

(e)

a împiedica prelucrarea neautorizată a datelor în VIS și orice modificare sau ștergere neautorizată a datelor prelucrate în VIS (controlul introducerii datelor);

(f)

a garanta că persoanele autorizate să acceseze VIS au acces numai la datele acoperite prin autorizația lor de acces, prin intermediul identităților individuale și de utilizator unic și numai la modul de acces confidențial (controlul accesului la date);

(g)

a garanta că toate autoritățile cu drept de acces la VIS creează profiluri care descriu funcțiile și responsabilitățile persoanelor autorizate să acceseze, să introducă, să actualizeze, să șteargă și să caute date și să pună fără întârziere aceste profiluri la dispoziția autorităților naționale de supraveghere prevăzute la articolul 41, la cererea acestora (profilurile membrilor personalului);

(h)

a garanta că este posibil să se verifice și să se stabilească organismele cărora le pot fi transmise datele cu caracter personal, utilizând echipamentul de comunicare a datelor (controlul comunicațiilor);

(i)

a garanta posibilitatea de verificare și de stabilire a datelor care au fost prelucrate în VIS, în ce moment, de către cine și cu ce scop (controlul înregistrării datelor);

(j)

a împiedica citirea, copierea, modificarea sau ștergerea neautorizată a datelor cu caracter personal pe durata transmiterii datelor cu caracter personal către sau din VIS sau în timpul transportului suportului de date, în special prin intermediul tehnicilor de criptare corespunzătoare (controlul transportului);

(k)

a controla eficacitatea măsurilor de securitate prevăzute la acest alineat și a lua măsurile de organizare necesare referitoare la supravegherea internă pentru a asigura respectarea prevederilor prezentului regulament (audit intern).

(3)   Autoritatea de administrare ia măsurile necesare în vederea realizării obiectivelor stabilite la alineatul (2) în ceea ce privește funcționarea VIS, inclusiv adoptarea unui plan de securitate.

Articolul 33

Răspunderea

(1)   Orice persoană sau stat membru care a suferit prejudicii ca urmare a unei operații ilegale de prelucrare sau a unei acțiuni incompatibile cu dispozițiile prezentului regulament are dreptul să obțină despăgubiri de la statul membru răspunzător pentru prejudiciul provocat. Respectivul stat membru poate fi exonerat de răspundere, integral sau parțial, dacă dovedește că fapta care a cauzat prejudiciul nu îi este imputabilă.

(2)   În cazul în care orice nerespectare, de către un stat membru, a obligațiilor care îi revin în virtutea prezentului regulament produce prejudicii VIS, statul membru respectiv este considerat răspunzător pentru prejudiciile aduse, cu excepția cazului și în măsura în care autoritatea de administrare sau alt stat membru nu a luat măsuri rezonabile pentru a preveni producerea prejudiciilor sau pentru a diminua întinderea lor.

(3)   Acțiunile în despăgubire intentate împotriva unui stat membru pentru prejudiciile menționate la alineatele (1) și (2) sunt guvernate de dispozițiile din legislația națională a statului membru împotriva căruia este introdusă acțiunea.

Articolul 34

Ținerea evidenței

(1)   Statele membre și autoritatea de administrare țin evidența tuturor operațiilor de prelucrare a datelor efectuate în cadrul VIS. Această evidență indică în ce scop s-a operat accesul menționat la articolul 6 alineatul (1) și la articolele 15-22, data și ora, tipul de date transmise, astfel cum se prevede la articolele 9-14, tipul de date utilizate pentru căutare, astfel cum se prevede la articolul 15 alineatul (2), articolul 17, articolul 18 alineatele (1)-(3), articolul 19 alineatul (1), articolul 20 alineatul (1), articolul 21 alineatul (1) și articolul 22 alineatul (1) și denumirea autorității care a introdus sau a recuperat datele. În plus, fiecare stat membru ține evidența personalului autorizat în mod corespunzător pentru introducerea sau recuperarea datelor.

(2)   Aceste evidențe pot fi utilizate numai pentru controlul legalității prelucrării datelor din punctul de vedere al protecției acestora, precum și pentru garantarea securității datelor. Evidențele trebuie protejate, prin măsuri adecvate, împotriva oricărui acces neautorizat și șterse după o perioadă de un an de la expirarea duratei de păstrare prevăzută la articolul 23 alineatul (1), în cazul în care nu sunt necesare pentru o procedură de control deja inițiată.

Articolul 35

Autocontrolul

Statele membre garantează că fiecare autoritate care are acces la datele VIS ia măsurile necesare pentru a respecta prezentul regulament și cooperează, unde este cazul, cu autoritatea națională de supraveghere.

Articolul 36

Sancțiuni

Statele membre adoptă măsurile necesare pentru a se asigura că orice utilizare frauduloasă a datelor introduse în VIS se pedepsește prin sancțiuni, inclusiv sancțiuni de natură administrativă și/sau penală în conformitate cu legislația națională, care sunt efective, proporționale și disuasive.

CAPITOLUL VI

DREPTURI ŞI SUPRAVEGHERE ÎN MATERIE DE PROTECŢIE A DATELOR

Articolul 37

Dreptul la informare

(1)   Statul membru responsabil pune la dispoziția solicitanților și a persoanelor menționate la articolul 9 alineatul (4) litera (f) următoarele informații:

(a)

identitatea autorității menționate la articolul 41 alineatul (4), inclusiv datele de contact ale acesteia;

(b)

scopul prelucrării datelor în VIS;

(c)

categoriile de destinatari ai datelor, inclusiv autoritățile menționate la articolul 3;

(d)

perioada de păstrare a datelor;

(e)

caracterul obligatoriu al colectării datelor pentru examinarea cererii;

(f)

existența dreptului de acces la datele care le privesc și a dreptului de a solicita rectificarea datelor inexacte care le privesc sau ștergerea datelor prelucrate în mod ilegal, inclusiv a dreptului de a primi informații despre procedurile de exercitare a acestor drepturi și datele de contact ale autorităților naționale de supraveghere menționate la articolul 41 alineatul (1), care soluționează plângerile referitoare la protecția datelor cu caracter personal.

(2)   Informațiile menționate la alineatul (1) sunt puse la dispoziția solicitanților în scris la data colectării datelor din formularul de cerere, a efectuării fotografiei și a luării amprentelor digitale, în conformitate cu articolul 9 alineatele (4), (5) și (6).

(3)   Informațiile menționate la alineatul (1) sunt puse la dispoziția persoanelor prevăzute la articolul 9 alineatul (4) litera (f) în cuprinsul formularelor semnate de persoanele care adresează invitații, se angajează să ia în întreținere și să ofere găzduire.

În cazul în care nu există astfel de formulare semnate de aceste persoane, informațiile sunt furnizate în conformitate cu articolul 11 din Directiva 95/46/CE.

Articolul 38

Dreptul de acces, de rectificare și de ștergere

(1)   Fără a aduce atingere obligației de a furniza alte informații în conformitate cu articolul 12 litera (a) din Directiva 95/46/CE, orice persoană are dreptul să i se comunice datele care o privesc înregistrate în VIS și identitatea statului membru care le-a transmis către VIS. Accesul la date poate fi acordat numai de către un stat membru. Fiecare stat membru ține evidența solicitărilor pentru un astfel de acces.

(2)   Orice persoană poate solicita ca datele care o privesc și care sunt inexacte să fie rectificate și ca datele înregistrate în mod ilegal să fie șterse. Rectificarea și ștergerea sunt efectuate fără întârziere de către statul membru responsabil, în conformitate cu legile, reglementările și procedurile sale.

(3)   În cazul în care solicitarea prevăzută la alineatul (2) nu este adresată statului membru responsabil, ci unui alt stat membru, autoritățile statului membru căruia i-a fost prezentată solicitarea contactează autoritățile statului membru responsabil în termen de 14 zile. Statul membru responsabil verifică exactitatea datelor și legalitatea prelucrării acestora în VIS în termen de o lună.

(4)   Dacă se constată că datele înregistrate în VIS sunt incorecte sau au fost înregistrate în mod ilegal, statul membru responsabil le rectifică sau le șterge în conformitate cu articolul 24 alineatul (3). Statul membru responsabil îi confirmă în scris și fără întârziere persoanei interesate că a procedat la rectificarea sau la ștergerea datelor care o privesc.

(5)   În cazul în care statul membru responsabil nu consideră că datele înregistrate în VIS sunt incorecte sau că au fost înregistrate în mod ilegal, acesta îi explică în scris și fără întârziere persoanei interesate motivele pentru care nu este dispus să rectifice sau să șteargă datele care o privesc.

(6)   De asemenea, statul membru responsabil îi indică persoanei interesate ce măsuri poate lua în cazul în care nu acceptă explicația oferită. Informarea cuprinde precizări referitoare la căile de a intenta o acțiune sau de a depune o plângere în fața autorităților sau a instanțelor judecătorești competente din respectivul stat membru sau la orice asistență, inclusiv din partea autorităților naționale de supraveghere menționate la articolul 41 alineatul (1), care este disponibilă în conformitate cu actele cu putere de lege, normele administrative și procedurile respectivului stat membru.

Articolul 39

Cooperarea în vederea garantării drepturilor privind protecția datelor

(1)   Statele membre colaborează în mod activ în vederea garantării drepturilor prevăzute la articolul 38 alineatele (2), (3) și (4).

(2)   În fiecare stat membru, autoritatea națională de supraveghere asistă, la cerere, persoana interesată și îi oferă consiliere în exercitarea dreptului său de a obține rectificarea sau ștergerea datelor care o privesc, în conformitate cu articolul 28 alineatul (4) din Directiva 95/46/CE.

(3)   Autoritatea națională de supraveghere a statului membru responsabil care a transmis datele și autoritățile naționale de supraveghere ale statelor membre cărora le-a fost prezentată solicitarea cooperează în acest scop.

Articolul 40

Căi de atac

(1)   În fiecare stat membru, orice persoană are dreptul de a intenta o acțiune sau de a depune o plângere la autoritățile sau la instanțele judecătorești competente ale statelor membre care au refuzat dreptul de acces sau dreptul de rectificare sau de ștergere a datelor care o privesc, prevăzut la articolul 38 alineatele (1) și (2).

(2)   Asistența acordată de autoritățile naționale de supraveghere menționate la articolul 39 alineatul (2) se menține pe întreaga durată a procedurii.

Articolul 41

Controlul exercitat de autoritatea națională de supraveghere

(1)   Autoritatea sau autoritățile desemnate în fiecare stat membru și având competențele prevăzute la articolul 28 din Directiva 95/46/CE („autoritatea națională de supraveghere”) supraveghează în mod independent dacă datele cu caracter personal menționate la articolul 5 alineatul (1), inclusiv transmiterea acestora la/de la VIS, au fost prelucrate legal de către statul membru respectiv.

(2)   Autoritatea națională de supraveghere garantează că, cel puțin la fiecare patru ani, se realizează un audit al operațiilor de prelucrare a datelor în sistemul național, în conformitate cu normele internaționale de audit relevante.

(3)   Statele membre se asigură că autoritatea lor națională de supraveghere are resurse suficiente pentru a îndeplini sarcinile care i-au fost încredințate în conformitate cu prezentul regulament.

(4)   În ceea ce privește prelucrarea în VIS a datelor cu caracter personal, fiecare stat membru desemnează autoritatea considerată responsabilă de prelucrare, în conformitate cu articolul 2 litera (d) din Directiva 95/46/CE, și care are principala responsabilitate pentru prelucrarea datelor de către statul membru respectiv. Fiecare stat membru comunică denumirea acestei autorități Comisiei.

(5)   Fiecare stat membru pune la dispoziția autorităților naționale de supraveghere toate informațiile solicitate de acestea și, în special, informații despre activitățile realizate în conformitate cu articolul 28 și articolul 29 alineatul (1) și le asigură permanent accesul la listele prevăzute la articolul 28 alineatul (4) litera (c) și la arhivele menționate la articolul 34, precum și în toate localurile proprii.

Articolul 42

Controlul exercitat de Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor

(1)   Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor verifică dacă activitățile de prelucrare a datelor cu caracter personal desfășurate de autoritatea de administrare sunt realizate în conformitate cu prezentul regulament. Îndatoririle și competențele menționate la articolele 46 și 47 din Regulamentul (CE) nr. 45/2001 se aplică în consecință.

(2)   Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor garantează că, cel puțin la fiecare patru ani, se realizează un audit al activităților de prelucrare a datelor cu caracter personal desfășurate de autoritatea de administrare, în conformitate cu normele internaționale de audit relevante. Un raport al acestui audit se trimite Parlamentului European, Consiliului, autorității de administrare, Comisiei și autorităților naționale de supraveghere. Autorității de administrare i se oferă posibilitatea de a face observații înainte de adoptarea raportului.

(3)   Autoritatea de administrare pune la dispoziția Autorității Europene pentru Protecția Datelor informațiile solicitate de aceasta, asigurându-i permanent accesul la toate documentele și arhivele menționate la articolul 34 alineatul (1) și în toate localurile proprii.

Articolul 43

Cooperarea dintre autoritățile naționale de supraveghere și Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor

(1)   Autoritățile naționale de supraveghere și Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor, fiecare acționând în conformitate cu competențele lor respective, cooperează activ în cadrul responsabilităților lor și asigură o supraveghere coordonată a sistemului VIS, precum și a sistemelor naționale.

(2)   Aceste autorități, fiecare acționând în conformitate cu propriile lor competențe, fac schimb de informații relevante, se asistă reciproc în realizarea activităților de audit și a inspecțiilor, examinează dificultățile legate de interpretarea sau punerea în aplicare a prezentului regulament, analizează problemele care pot apărea în ceea ce privește exercitarea supravegherii independente sau a drepturilor persoanelor la care se referă datele respective, formulează propuneri armonizate în vederea găsirii unor soluții comune la problemele posibile și asigură sensibilizarea în ceea ce privește drepturile în materie de protecție a datelor, dacă este necesar.

(3)   Autoritățile naționale de supraveghere și Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor se reunesc în acest scop cel puțin de două ori pe an. Costurile și organizarea acestor reuniuni sunt în sarcina Autorității Europene pentru Protecția Datelor. Regulamentul de procedură se adoptă cu ocazia primei reuniuni. Metodele de lucru suplimentare sunt adoptate de comun acord, dacă este necesar.

(4)   Un raport comun al activităților se trimite Parlamentului European, Consiliului, Comisiei și autorității de administrare la fiecare doi ani. Acest raport include un capitol despre fiecare stat membru, întocmit de autoritatea națională de supraveghere a statului membru respectiv.

Articolul 44

Protecția datelor în cursul perioadei de tranziție

În cazul în care Comisia își deleagă responsabilitățile unui alt organism sau altor organisme în cursul perioadei de tranziție, în conformitate cu articolul 26 alineatul (4) din prezentul regulament, aceasta se asigură că Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor are dreptul și posibilitatea de a-și îndeplini integral sarcinile, inclusiv de a efectua verificări la fața locului sau de a exercita orice alte competențe care îi sunt atribuite prin articolul 47 din Regulamentul (CE) nr. 45/2001.

CAPITOLUL VII

DISPOZIȚII FINALE

Articolul 45

Punerea în aplicare de către Comisie

(1)   VIS central, interfața națională din fiecare stat membru și infrastructura de comunicații între VIS central și interfețele naționale sunt puse în aplicare de către Comisie cât mai repede posibil după intrarea în vigoare a prezentului regulament, inclusiv funcționalitățile legate de prelucrarea datelor biometrice prevăzute la articolul 5 alineatul (1) litera (c).

(2)   Măsurile necesare aplicării tehnice a VIS central, a interfețelor naționale și a infrastructurii de comunicații între VIS central și interfețele naționale se adoptă în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 49 alineatul (2), în special:

(a)

pentru a introduce datele și pentru a corela solicitările în conformitate cu articolul 8;

(b)

pentru a accesa datele în conformitate cu articolul 15 și articolele 17-22;

(c)

pentru a modifica, șterge și șterge anticipat datele, în conformitate cu articolele 23-25;

(d)

pentru a ține evidența și a accesa datele înregistrate, în conformitate cu articolul 34;

(e)

pentru mecanismul și procedurile de consultare prevăzute la articolul 16.

Articolul 46

Integrarea funcționalităților tehnice ale rețelei de consultare Schengen

Mecanismul de consultare prevăzut la articolul 16 înlocuiește Rețeaua de consultare Schengen începând cu data stabilită în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 49 alineatul (3), după ce toate statele membre care utilizează Rețeaua de consultare Schengen la data de intrare în vigoare a prezentului regulament anunță că au luat măsurile tehnice și juridice pentru utilizarea VIS în scopul consultării între autoritățile centrale responsabile în domeniul vizelor cu privire la cererile de viză, în conformitate cu articolul 17 alineatul (2) din Convenția Schengen.

Articolul 47

Începerea transmiterii datelor

Fiecare stat membru aduce la cunoștința Comisiei faptul că a luat măsurile tehnice și juridice necesare transmiterii datelor prevăzute la articolul 5 alineatul (1) către VIS central prin intermediul interfeței naționale.

Articolul 48

Începerea activității

(1)   Comisia stabilește data de la care VIS își începe activitatea, după ce:

(a)

măsurile prevăzute la articolul 45 alineatul (2) au fost adoptate;

(b)

Comisia a anunțat finalizarea cu succes a unei verificări cuprinzătoare a VIS, efectuată de către Comisie împreună cu statele membre;

(c)

în urma validării măsurilor tehnice, statele membre au informat Comisia că au luat măsurile tehnice și juridice necesare pentru culegerea și transmiterea către VIS a datelor prevăzute la articolul 5 alineatul (1) cu privire la toate cererile din prima regiune, stabilită în conformitate cu alineatul (4) din prezentul articol, printre care se numără și măsurile referitoare la culegerea și/sau transmiterea datelor în numele unui alt stat membru.

(2)   Comisia informează Parlamentul European cu privire la rezultatele testului realizat în conformitate cu alineatul (1) litera (b).

(3)   În fiecare dintre celelalte regiuni, Comisia stabilește data de la care transmiterea datelor prevăzute la articolul 5 alineatul (1) devine obligatorie, după ce statele membre anunță Comisia că au luat măsurile tehnice și juridice necesare pentru culegerea și transmiterea către VIS a datelor prevăzute la articolul 5 alineatul (1), cu privire la toate cererile din regiunea respectivă, printre care se numără și măsurile referitoare la culegerea și/sau transmiterea datelor în numele unui alt stat membru. Înainte de data menționată, fiecare stat membru poate începe activitatea în oricare dintre aceste regiuni, de îndată ce anunță Comisia că a luat măsurile tehnice și juridice necesare pentru culegerea și transmiterea către VIS cel puțin a datelor prevăzute la articolul 5 alineatul (1) literele (a) și (b).

(4)   Regiunile prevăzute la alineatele (1) și (3) sunt stabilite în conformitate cu procedura prevăzută în articolul 49 alineatul (3). Criteriile de stabilire a acestor regiuni sunt riscul imigrației ilegale, amenințările la adresa siguranței interne a statelor membre și fezabilitatea culegerii datelor biometrice din toate zonele din regiune.

(5)   Comisia publică datele corespunzătoare începutului activităților în fiecare regiune în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

(6)   Niciun stat membru nu consultă datele transmise de alte state membre către VIS înainte de a începe, direct sau prin intermediul unui alt stat membru care îl reprezintă, să introducă date în conformitate cu alineatele (1) și (3).

Articolul 49

Comitetul

(1)   Comisia este asistată de comitetul înființat în temeiul articolului 51 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1987/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 decembrie 2006 privind instituirea, funcționarea și utilizarea Sistemului de informații Schengen de a doua generație (SIS II) (25).

(2)   Atunci când se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolele 4 și 7 din Decizia 1999/468/CE.

Perioada menționată la articolul 4 alineatul (3) din Decizia 1999/468/CE este fixată la două luni.

(3)   Atunci când se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolele 5 și 7 din Decizia 1999/468/CE.

Perioada menționată la articolul 5 alineatul (6) din Decizia 1999/468/CE este fixată la două luni.

Articolul 50

Controlul și evaluarea

(1)   Autoritatea de administrare garantează că sunt stabilite proceduri pentru a controla funcționarea VIS prin raportarea la obiective, în funcție de rezultate, eficiența costurilor, siguranța și calitatea serviciului.

(2)   În vederea întreținerii tehnice, autoritatea de administrare are acces la informațiile necesare legate de operațiile de prelucrare efectuate în VIS.

(3)   După doi ani de la începerea activității VIS și, ulterior, la fiecare doi ani, autoritatea de administrare prezintă Parlamentului European, Consiliului și Comisiei un raport privind funcționarea tehnică a VIS, inclusiv privind securitatea acestuia.

(4)   După trei ani de la începerea activității VIS și, ulterior, la fiecare patru ani, Comisia realizează o evaluare generală a VIS. Această evaluare generală include o analiză a rezultatelor obținute în funcție de obiectivele fixate, determină măsura în care principiile de bază rămân în continuare valabile, examinează aplicarea prezentului regulament în raport cu VIS și securitatea VIS, precum și utilizarea dispozițiilor prevăzute la articolul 31, și prezintă concluziile relevante pentru funcționarea pe viitor a sistemului. Comisia transmite evaluarea Parlamentului European și Consiliului.

(5)   Înainte de sfârșitul perioadelor prevăzute la articolul 18 alineatul (2), Comisia prezintă un raport privind progresele tehnice înregistrate cu privire la utilizarea amprentelor digitale la frontierele externe, precum și la consecințele acesteia asupra duratei căutărilor, utilizând numărul autocolantului de viză, în combinație cu verificarea amprentelor digitale ale deținătorilor de viză, inclusiv dacă durata preconizată a acestor căutări implică un timp excesiv de așteptare la punctele de trecere a frontierelor. Comisia transmite evaluarea Parlamentului European și Consiliului. Pe baza acestei evaluări, Parlamentul European sau Consiliul pot invita Comisia să propună, dacă este cazul, modificări corespunzătoare la prezentul regulament.

(6)   Statele membre transmit autorității de administrare și Comisiei informațiile necesare pentru elaborarea rapoartelor prevăzute la alineatele (3), (4) și (5).

(7)   Autoritatea de administrare transmite Comisiei informațiile necesare pentru realizarea evaluărilor generale prevăzute la alineatul (4).

(8)   În cursul perioadei de tranziție dinaintea preluării responsabilităților de către autoritatea de administrare, Comisia are responsabilitatea de a elabora și de a prezenta rapoartele menționate la alineatul (3).

Articolul 51

Intrarea în vigoare și aplicarea

(1)   Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

(2)   Se aplică de la data menționată la articolul 48 alineatul (1).

(3)   Articolele 26, 27, 32, 45, articolul 48 alineatele (1), (2) și (4), precum și articolul 49 se aplică de la 2 septembrie 2008.

(4)   În cursul perioadei de tranziție prevăzute la articolul 26 alineatul (4), trimiterile, din cuprinsul prezentului regulament, la autoritatea de administrare se interpretează ca trimiteri la Comisie.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în statele membre, în conformitate cu Tratatul de instituire a Comunității Europene.

Adoptat la Strasbourg, 9 iulie 2008.

Pentru Parlamentul European

Președintele

H.-G. PÖTTERING

Pentru Consiliu

Președintele

J.-P. JOUYET


(1)  Avizul Parlamentului European din 7 iunie 2007 (JO C 125 E, 22.5.2008, p. 118) și Decizia Consiliului din 23 iunie 2008.

(2)  JO L 213, 15.6.2004, p. 5.

(3)  JO L 50, 25.2.2003, p. 1.

(4)  JO L 123, 9.5.2002, p. 50.

(5)  JO L 164, 14.7.1995, p. 1. Regulament modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1791/2006 (JO L 363, 20.12.2006, p. 1).

(6)  JO C 326, 22.12.2005, p. 1. Instrucțiuni modificate ultima dată prin Decizia 2006/684/CE a Consiliului (JO L 280, 12.10.2006, p. 29).

(7)  JO L 239, 22.9.2000, p. 19. Convenție modificată ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1987/2006 al Parlamentului European și al Consiliului (JO L 381, 28.12.2006, p. 4).

(8)  JO L 281, 23.11.1995, p. 31. Directivă modificată prin Regulamentul (CE) nr. 1882/2003 (JO L 284, 31.10.2003, p. 1).

(9)  JO L 8, 12.1.2001, p. 1.

(10)  JO L 184, 17.7.1999, p. 23. Decizie modificată prin Decizia 2006/512/CE (JO L 200, 22.7.2006, p. 11).

(11)  JO L 176, 10.7.1999, p. 36.

(12)  JO L 176, 10.7.1999, p. 31.

(13)  JO L 176, 10.7.1999, p. 53.

(14)  JO L 131, 1.6.2000, p. 43.

(15)  JO L 395, 31.12.2004, p. 70.

(16)  JO L 64, 7.3.2002, p. 20.

(17)  Decizia 2004/860/CE din 25 octombrie 2004 referitoare la semnarea, în numele Comunității Europene, și la aplicarea provizorie a anumitor dispoziții ale Acordului dintre Uniunea Europeană, Comunitatea Europeană și Confederația Elvețiană privind asocierea Confederației Elvețiene la punerea în aplicare, asigurarea respectării și dezvoltarea acquis-ului Schengen (JO L 370, 17.12.2004, p. 78).

(18)  A se vedea pagina 129 din prezentul Jurnal Oficial.

(19)  JO L 64, 7.3.2003, p. 1.

(20)  JO L 81, 21.3.2001, p. 1. Regulament modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1932/2006 (JO L 405, 30.12.2006, p. 23).

(21)  JO L 53, 23.2.2002, p. 4.

(22)  JO L 105, 13.4.2006, p. 1. Regulament modificat prin Regulamentul (CE) nr. 296/2008 (JO L 97, 9.4.2008, p. 60).

(23)  JO L 248, 16.9.2002, p. 1. Regulament modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1525/2007 (JO L 343, 27.12.2007, p. 9).

(24)  JO L 56, 4.3.1968, p. 1. Regulament modificat ultima dată prin Regulamentul (CE, Euratom) nr. 337/2007 (JO L 90, 30.3.2007, p. 1).

(25)  JO L 381, 28.12.2006, p. 4.


ANEXĂ

Lista organizațiilor internaționale menționate la articolul 31 alineatul (2)

1.

Organizații ale ONU (precum UNHCR)

2.

Organizația Internațională pentru Migrație (OIM)

3.

Comitetul Internațional al Crucii Roșii


Top