EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32024L1306

Directiva (UE) 2024/1306 a Parlamentului European și a Consiliului din 29 aprilie 2024 de modificare a Directivei 2013/34/UE în ceea ce privește termenele pentru adoptarea standardelor de raportare privind durabilitatea pentru anumite sectoare și pentru anumite întreprinderi din țări terțeText cu relevanță pentru SEE.

PE/28/2024/REV/1

JO L, 2024/1306, 8.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/1306/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/1306/oj

European flag

Jurnalul Ofícial
al Uniunii Europene

RO

Seria L


2024/1306

8.5.2024

DIRECTIVA (UE) 2024/1306 A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI

din 29 aprilie 2024

de modificare a Directivei 2013/34/UE în ceea ce privește termenele pentru adoptarea standardelor de raportare privind durabilitatea pentru anumite sectoare și pentru anumite întreprinderi din țări terțe

(Text cu relevanță pentru SEE)

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 50 alineatul (1),

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

după transmiterea proiectului de act legislativ către parlamentele naționale,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European (1),

hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară (2),

întrucât:

(1)

Cerințele de raportare privind durabilitatea joacă un rol esențial în asigurarea transparenței pieței și a faptului că întreprinderile sunt responsabile pentru impactul lor asupra oamenilor și a mediului. Cu toate acestea, este important ca cerințele respective să fie raționalizate pentru a se asigura faptul că acestea îndeplinesc scopul pentru care au fost instituite și pentru a limita sarcina administrativă.

(2)

Directiva 2013/34/UE a Parlamentului European și a Consiliului (3) impune Comisiei să adopte prin acte delegate, până la 30 iunie 2024, standarde de raportare privind durabilitatea care să precizeze informațiile pe care întreprinderile trebuie să le raporteze în materie de durabilitate și domeniile de raportare specifice sectorului în care acestea își desfășoară activitatea, în plus față de informațiile pe care întreprinderile sunt obligate deja să le furnizeze în temeiul Regulamentului delegat (UE) 2023/2772 al Comisiei (4).

(3)

Pentru a reduce sarcina de raportare a întreprinderilor, astfel cum se menționează în Comunicarea Comisiei din 16 martie 2023 intitulată „Competitivitatea pe termen lung a UE: perspectiva după 2030”, întreprinderilor ar trebui să li se permită să se concentreze în primul rând pe punerea în aplicare a cerințelor de raportare privind durabilitatea prevăzute în Regulamentul delegat (UE) 2023/2772. Din acest motiv, termenul pentru adoptarea actelor delegate care conțin standardele de raportare privind durabilitatea, care precizează informațiile pe care trebuie să le raporteze întreprinderile cu privire la aspectele de durabilitate și la domeniile de raportare care sunt specifice sectorului în care o întreprindere își desfășoară activitatea, menționate în Directiva 2013/34/UE, ar trebui să fie amânat cu doi ani. Totuși, respectiva amânare nu ar trebui să împiedice Comisia să publice actele delegate care cuprind standardele sectoriale de raportare privind durabilitatea înainte de expirarea respectivei perioade de doi ani, iar Comisia ar trebui să depună eforturi pentru a adopta actele delegate care cuprind opt dintre standardele sectoriale de raportare privind durabilitatea de îndată ce fiecare dintre acestea este gata.

(4)

Întreprinderile din același sector sunt adesea expuse unor riscuri similare legate de durabilitate și au adesea un impact similar asupra societății și a mediului. Comparațiile dintre întreprinderile din același sector sunt deosebit de valoroase pentru investitori și alți utilizatori ai informațiilor privind durabilitatea. Prin urmare, standardele de raportare privind durabilitatea ar trebui să precizeze atât informațiile pe care întreprinderile din toate sectoarele ar trebui să le prezinte, cât și informațiile pe care întreprinderile ar trebui să le prezinte în funcție de sectorul lor de activitate. Standardele sectoriale de raportare privind durabilitatea sunt deosebit de importante în cazul sectoarelor asociate unor riscuri ridicate în materie de durabilitate sau cu impact asupra mediului, a drepturilor omului și a guvernanței, inclusiv sectoarele enumerate în secțiunile A, B (inclusiv țiței, gaze naturale, industrie extractivă și cărbune), C-H, K și L din anexa I la Regulamentul (CE) nr. 1893/2006 al Parlamentului European și al Consiliului (5), precum și în cazul activităților relevante din cadrul sectoarelor respective. Atunci când adoptă acte delegate care cuprind standarde sectoriale de raportare privind durabilitatea, Comisia ar trebui să se asigure că informațiile specificate de respectivele standarde de raportare privind durabilitatea sunt proporționale cu amploarea riscurilor și a impactului asociat aspectelor de durabilitate specifice fiecărui sector, ținând seama de faptul că riscurile și impactul pentru anumite sectoare sunt mai mari decât cele pentru alte sectoare. Comisia ar trebui să țină seama și de faptul că nu toate activitățile din cadrul unui anumit sector sunt în mod necesar asociate cu riscuri ridicate sau un impact ridicat în materie de durabilitate. Pentru întreprinderile care își desfășoară activitatea în sectoare care se bazează în special pe resurse naturale, standardele sectoriale de raportare privind durabilitatea ar trebui să impună prezentarea impactului asupra naturii și a riscurilor asupra biodiversității și a ecosistemelor.

(5)

Directiva 2013/34/UE impune, de asemenea, Comisiei să adopte, până la 30 iunie 2024, un act delegat care să prevadă standarde de raportare privind durabilitatea care să fie utilizate pentru prezentarea de informații privind durabilitatea în ceea ce privește întreprinderile din țări terțe cu o cifră de afaceri netă de peste 150 de milioane EUR în Uniune și care au filiale în Uniune care sunt fie întreprinderi mari, fie întreprinderi mici și mijlocii ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe piețele reglementate din Uniune, sau care au sucursale în Uniune cu o cifră de afaceri netă de peste 40 de milioane EUR. Această cerință de raportare pentru anumite întreprinderi din țări terțe se aplică numai începând cu exercițiul financiar 2028. Întrucât termenul pentru adoptarea actelor delegate care conțin standardele de raportare privind durabilitatea, care precizează informațiile pe care trebuie să le raporteze întreprinderile cu privire la aspectele de durabilitate și la domeniile de raportare care sunt specifice sectorului în care o întreprindere își desfășoară activitatea, urmează să fie amânat cu doi ani, termenul pentru adoptarea standardelor de raportare privind durabilitatea pentru anumite întreprinderi din țări terțe ar trebui, de asemenea, să fie amânat cu doi ani.

(6)

Pentru a promova controlul democratic, supravegherea și transparența, Comisia ar trebui să consulte cel puțin o dată pe an Parlamentul European cu privire la elaborarea standardelor de raportare privind durabilitatea, și împreună ar trebui să consulte Grupul de experți al statelor membre privind finanțarea durabilă și Comitetul de reglementare contabilă în legătură cu programul de lucru al EFRAG. În ceea ce privește elaborarea standardelor de raportare privind durabilitatea, programul de lucru al EFRAG ar trebui să includă informații cu privire la planificarea, stabilirea priorităților și calendarul viitoarelor sale proiecte de standarde și al altor documente.

(7)

Prin urmare, Directiva 2013/34/UE ar trebui să fie modificată în consecință. Întrucât modificările introduse prin prezenta directivă de modificare se referă la un element specific al unei abilitări de a adopta acte delegate acordată Comisiei, nu este necesar ca statele membre să transpună modificările respective dacă legislația lor națională face doar trimitere la o astfel de abilitare,

ADOPTĂ PREZENTA DIRECTIVĂ:

Articolul 1

Modificări ale Directivei 2013/34/UE

Directiva 2013/34/UE se modifică după cum urmează:

1.

Articolul 29b alineatul (1) se modifică după cum urmează:

(a)

la al treilea paragraf partea introductivă, data de „30 iunie 2024” se înlocuiește cu „30 iunie 2026”;

(b)

după cel de al treilea paragraf se introduce următorul paragraf:

„Comisia depune eforturi pentru a adopta acte delegate care cuprind opt dintre standardele de raportare privind durabilitatea menționate la al treilea paragraf punctul (ii) de îndată ce fiecare dintre acestea este gata.”

2.

La articolul 40b, data de „30 iunie 2024” se înlocuiește cu „30 iunie 2026”.

Articolul 2

Intrarea în vigoare

Prezenta directivă intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Articolul 3

Destinatari

Prezenta directivă se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 29 aprilie 2024.

Pentru Parlamentul European

Președintele

R. METSOLA

Pentru Consiliu

Președintele

M. MICHEL


(1)   JO C, C/2024/1584, 5.3.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/1584/oj.

(2)  Poziția Parlamentului European din 10 aprilie 2024 (nepublicată încă în Jurnalul Oficial) și decizia Consiliului din 29 aprilie 2024.

(3)  Directiva 2013/34/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 iunie 2013 privind situațiile financiare anuale, situațiile financiare consolidate și rapoartele conexe ale anumitor tipuri de întreprinderi, de modificare a Directivei 2006/43/CE a Parlamentului European și a Consiliului și de abrogare a Directivelor 78/660/CEE și 83/349/CEE ale Consiliului (JO L 182, 29.6.2013, p. 19, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2013/34/2024-01-09).

(4)  Regulamentul delegat (UE) 2023/2772 al Comisiei din 31 iulie 2023 de completare a Directivei 2013/34/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește standardele de raportare privind durabilitatea (JO L, 2023/2772, 22.12.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2023/2772/oj).

(5)  Regulamentul (CE) nr. 1893/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 decembrie 2006 de stabilire a Nomenclatorului statistic al activităților economice NACE a doua revizuire și de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 3037/90 al Consiliului, precum și a anumitor regulamente CE privind domenii statistice specifice (JO L 393, 30.12.2006, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1893/2019-07-26).


ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/1306/oj

ISSN 1977-0782 (electronic edition)


Top