EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52020PC0446

Propunere de REGULAMENT AL CONSILIULUI de modificare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 1311/2013 al Consiliului de stabilire a cadrului financiar multianual pentru perioada 2014 - 2020

COM/2020/446 final

Bruxelles, 28.5.2020

COM(2020) 446 final

2020/0109(APP)

Propunere de

REGULAMENT AL CONSILIULUI

de modificare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 1311/2013 al Consiliului de stabilire a cadrului financiar multianual pentru perioada 2014 - 2020


EXPUNERE DE MOTIVE

1.CONTEXTUL PROPUNERII

Nevoile de finanțare a investițiilor urgente rezultate în urma crizei sunt fără precedent. Prin urmare, este necesar un răspuns decisiv și extraordinar la nivelul Uniunii. Sprijinul financiar trebuie concentrat în primii ani, care sunt cruciali pentru redresare, inclusiv în 2020. Acest lucru va contribui la reducerea decalajului dintre măsurile imediate de răspuns și redresarea pe termen lung. Amploarea intervenției și modul în care este concepută trebuie să reflecte amploarea și urgența provocărilor cu care se confruntă Uniunea. Comisia propune să se exploateze întregul potențial al bugetului UE prin mobilizarea investițiilor și concentrarea acordării de sprijin financiar în primele luni și în primii ani de redresare, care sunt cruciali.

În ultimele săptămâni, Comisia a utilizat toată flexibilitatea rămasă în actualul buget al UE pentru a canaliza fiecare euro disponibil către salvarea de vieți omenești și protejarea mijloacelor de subzistență. Aceste măsuri au demonstrat faptul că, în caz de criză, bugetul UE este capabil să ofere în timp util sprijin substanțial statelor membre. S-a epuizat astfel toată flexibilitatea rămasă în bugetul actual al UE, fapt ce a accentuat nevoia urgentă de a institui noi măsuri care să definească următoarele etape cruciale ale redresării.

Prin urmare, este necesar să se revizuiască Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1311/2013 al Consiliului din 2 decembrie 2013 de stabilire a cadrului financiar multianual pentru perioada 2014-2020 1 pentru a permite concentrarea sprijinului financiar la începutul perioadei, cât mai curând posibil, încă din 2020. Este vorba în special de orice nevoie timpurie legată de finanțarea provizionării Instrumentului de sprijin pentru solvabilitate din cadrul Fondului european pentru investiții strategice și de contribuția Uniunii la majorarea de capital a Fondului European de Investiții 2 , de avansarea cheltuielilor suplimentare pentru coeziune în cadrul REACT-UE 3 și de suplimentarea mijloacelor financiare pentru Fondul european pentru dezvoltare durabilă 4 .

2.ELEMENTELE JURIDICE ALE PROPUNERII

Pentru a mobiliza investițiile și a concentra sprijinul financiar în primele luni de redresare, care sunt cruciale, această revizuire prevede, pentru anul 2020, o majorare a plafoanelor de cheltuieli prevăzute în cadrul multianual 2014-2020.

Comisia propune majorarea plafoanelor în ceea ce privește creditele de angajament pentru anul 2020, după cum urmează:

plafonul pentru creditele de angajament pentru subrubrica 1a „Competitivitate pentru creștere și locuri de muncă” este majorat până la nivelul de 25 681 milioane EUR (la prețurile din 2011);

plafonul pentru creditele de angajament pentru subrubrica 1b „Coeziune economică, socială și teritorială” este majorat până la nivelul de 53 109 milioane EUR (la prețurile din 2011);

plafonul pentru creditele de angajament de la rubrica 4 „Europa în lume” este majorat până la nivelul de 9 665 milioane EUR (la prețurile din 2011).

Majorările propuse ale plafoanelor de angajamente vor duce la o creștere a nevoilor de plată până la 6 040 de milioane EUR, creștere care este compatibilă cu plafonul anual de plăți pentru 2020, astfel cum a fost ajustat prin ajustarea tehnică din mai 2019 5 . Din acest motiv, Comisia nu propune revizuirea plafonului de plăți pentru 2020.

Anexa la Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1311/2013 ar trebui, prin urmare, modificată și înlocuită cu anexa la prezenta propunere.

În temeiul articolului 135 alineatul (2) din Acordul privind retragerea Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord din Uniunea Europeană și din Comunitatea Europeană a Energiei Atomice 6 , prezentul regulament nu ar trebui să se aplice Regatului Unit în măsura în care are un impact asupra obligațiilor financiare ale Regatului Unit în raport cu cele de la data retragerii Regatului Unit din Uniune.

2020/0109 (APP)

Propunere de

REGULAMENT AL CONSILIULUI

de modificare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 1311/2013 al Consiliului de stabilire a cadrului financiar multianual pentru perioada 2014 - 2020

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 312,

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

după transmiterea proiectului de act legislativ parlamentelor naționale,

având în vedere aprobarea Parlamentului European 7 ,

hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară,

întrucât:

(1)Epidemia de COVID-19 și criza în domeniul sănătății publice și cea economică asociate acestei epidemii necesită măsuri extraordinare. Nevoile de finanțare a investițiilor urgente rezultate în urma crizei sunt fără precedent. Prin urmare, este necesar un răspuns decisiv și extraordinar la nivelul Uniunii, iar sprijinul financiar trebuie concentrat în primii ani de redresare, care sunt cruciali, inclusiv în 2020.

(2)Este necesar să se acopere nevoile financiare din 2020 apărute ca urmare a noilor inițiative ce vizează redresarea. Este vorba despre Instrumentul de sprijin pentru solvabilitate și despre contribuția Uniunii la majorarea capitalului Fondului European de Investiții 8 , de consolidarea obiectivului privind investițiile pentru creștere economică și ocuparea forței de muncă din cadrul fondurilor structurale și de investiții europene (REACT-UE) 9 și despre Fondul european pentru dezvoltare durabilă 10 .

(3)Prin urmare, este necesar ca, pentru anul 2020, să se majoreze plafoanele în ceea ce privește creditele de angajament de la subrubricile 1a și 1b și de la rubrica 4. Prin urmare, anexa la Regulamentul (CE) nr. 1311/2013 trebuie modificată în consecință.

(4)În temeiul articolului 135 alineatul (2) din Acordul privind retragerea Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord din Uniunea Europeană și din Comunitatea Europeană a Energiei Atomice 11 , prezentul regulament nu ar trebui să se aplice Regatului Unit în măsura în care are un impact asupra obligațiilor financiare ale Regatului Unit în raport cu cele de la data retragerii Regatului Unit din Uniune.

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Anexa la Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1311/2013 se înlocuiește cu textul din anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament nu majorează obligațiile financiare ale Regatului Unit față de cele de la data retragerii din Uniune.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles,

   Pentru Consiliu,

   Președintele

(1)    JO L 347, 20.12.2013, p. 884.
(2)    COM(2020)404.
(3)    COM(2020)451.
(4)    COM(2020)407.
(5)    COM (2019) 310 final din 15.5.2019.
(6)    JO L 29, 31.1.2020, p. 7.
(7)    JO C , , p. .
(8)    COM(2020)404, OJ C , , p. .
(9)    COM(2020)451, OJ C , , p. .
(10)    COM(2020)407, OJ C , , p. .
(11)    JO L 29, 31.1.2020, p. 7.
Top

Bruxelles, 28.5.2020

COM(2020) 446 final

ANEXĂ

la

Propunerea de Regulament al Consiliului

de modificare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 1311/2013 al Consiliului de stabilire a cadrului financiar multianual pentru perioada 2014 - 2020

TABEL - CADRUL FINANCIAR MULTIANUAL 2014-2020


ANEXĂ

CADRUL FINANCIAR MULTIANUAL (2014-2020)

(milioane EUR la prețurile din 2011)

CREDITE DE ANGAJAMENT

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Total 
2014-2020

1. Creștere inteligentă și favorabilă incluziunii

49 713

72 047

62 771

65 277

66 528

68 214

78 790

463 340

1a: Competitivitate pentru creștere și locuri de muncă

15 605

16 321

16 726

17 693

18 490

19 700

25 681

130 216

1b: Coeziune economică, socială și teritorială

34 108

55 726

46 045

47 584

48 038

48 514

53 109

333 124

2. Creștere durabilă: resurse naturale

46 981

59 765

58 204

53 448

52 466

51 503

50 558

372 925

din care: Cheltuieli de piață și plăți directe

41 254

40 825

39 808

39 201

38 446

37 452

36 723

273 709

3. Securitate și cetățenie

1 637

2 269

2 306

2 289

2 312

2 391

2 469

15 673

4. Europa în lume

7 854

8 083

8 281

8 375

8 553

8 764

9 665

59 575

5. Administrație

8 218

8 385

8 589

8 807

9 007

9 206

9 417

61 629

din care: Cheltuieli administrative ale instituțiilor

6 649

6 791

6 955

7 110

7 278

7 425

7 590

49 798

6. Compensații

27

0

0

0

0

0

0

27

TOTAL CREDITE DE ANGAJAMENT

114 430

150 549

140 151

138 196

138 866

140 078

150 899

973 169

TOTAL CREDITE DE PLATĂ

127 932

130 003

118 374

112 322

134 376

142 285

144 274

909 566

Top