EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52018DC0880

COMUNICARE A COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN, CONSILIUL EUROPEAN, CONSILIU, BANCA CENTRALĂ EUROPEANĂ, COMITETUL ECONOMIC ȘI SOCIAL EUROPEAN, COMITETUL REGIUNILOR ȘI BANCA EUROPEANĂ DE INVESTIȚII Pregătiri pentru retragerea Regatului Unit din Uniunea Europeană la 30 martie 2019: un plan de contingență

COM/2018/880 final

Strasbourg, 13.11.2018

COM(2018) 880 final

COMUNICARE A COMISIEI

Pregătiri pentru retragerea Regatului Unit din Uniunea Europeană la 30 martie 2019: un plan de contingență


COMUNICARE A COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN, CONSILIUL EUROPEAN, CONSILIU, BANCA CENTRALĂ EUROPEANĂ, COMITETUL ECONOMIC ȘI SOCIAL EUROPEAN, COMITETUL REGIUNILOR ȘI BANCA EUROPEANĂ DE INVESTIȚII

Pregătiri pentru retragerea Regatului Unit din Uniunea Europeană la 30 martie 2019: un plan de contingență

Consiliul European își reînnoiește apelul adresat statelor membre, instituțiilor Uniunii și

tuturor părților implicate de a accelera acțiunile pe care le întreprind pentru a fi pregătite la toate nivelurile și pentru orice rezultat.

Consiliul European (articolul 50), 29 iunie 2018 1

1.Introducere

Regatul Unit a decis să părăsească Uniunea Europeană, invocând procedura prevăzută la articolul 50 din Tratatul privind Uniunea Europeană. Comisia regretă această decizie, dar o respectă.

La 30 martie 2019 2 , Regatul Unit va deveni o țară terță. Întreaga legislație primară și secundară a Uniunii va înceta să i se aplice Regatului Unit din acel moment, cu excepția cazului în care se stabilește o altă dată, printr-un acord de retragere ratificat.

După cum s-a subliniat în prima comunicare a Comisiei privind pregătirile pentru Brexit, din 19 iulie 2018 3 , indiferent de scenariul avut în vedere, alegerea Regatului Unit va cauza perturbări semnificative. Prin urmare, Comisia a invitat în mod constant cetățenii, întreprinderile și statele membre din Uniune să se pregătească pentru toate scenariile posibile, să evalueze riscurile relevante și să își pregătească planuri de răspuns pentru a le atenua. La 29 iunie 2018, Consiliul European și-a reînnoit apelul adresat statelor membre, instituțiilor Uniunii și tuturor părților implicate de a accelera acțiunile pe care le întreprind pentru a fi pregătite la toate nivelurile și pentru orice rezultat 4 .

Scopul prezentei comunicări este de a răspunde acestui apel, cu accent pe scenariul în care nu se va ajunge la un acord. În comunicare se identifică domeniile-cheie și principalele acțiuni care urmează să fie întreprinse, precum și o structură pentru discuțiile și coordonarea dintre statele membre în perioada noiembrie 2018-29 martie 2019.

Din mai 2017, UE și Regatul Unit negociază un acord de retragere. S-au făcut progrese la nivelul negociatorilor în ceea ce privește elaborarea unui text juridic, inclusiv privind modalitățile aplicabile unei perioade de tranziție până la 31 decembrie 2020, rezultatele fiind publicate la 19 martie 2018 5 . La 19 iunie 2018 6 , într-o declarație comună, negociatorii din partea Comisiei și a Regatului Unit au raportat progresele suplimentare înregistrate. La 17 octombrie 2018, Consiliul European (articolul 50) a invitat Comisia, ca negociator din partea Uniunii, să își continue eforturile de a ajunge la un acord în conformitate cu orientările convenite anterior ale Consiliului European. Aceste negocieri sunt în curs de desfășurare, iar Comisia, ca negociator din partea Uniunii, își menține angajamentul de a ajunge la un acord în vederea unei retrageri ordonate. Deși s-au făcut progrese în multe privințe, există încă unele domenii în care se înregistrează dezacorduri, în ciuda eforturilor semnificative depuse și a negocierilor intense purtate. În plus, ajungerea la un acord cu guvernul britanic nu garantează ratificarea de către Regatul Unit a Acordului de retragere până la 29 martie 2019.

2.Nevoia de a fi pregătiți - acțiunile de întreprins la nivelul UE

Acțiunile de pregătire pentru retragerea Regatului Unit sunt în curs de desfășurare, în paralel cu negocierile. Comisia va continua să își îndeplinească pe deplin rolul.

Comisia a analizat acquis-ul UE, și anume normele de drept al UE în vigoare, pentru a stabili ce norme trebuie adaptate în orice scenariu și ce măsuri vor trebui puse în aplicare numai în cazul scenariului în care nu se va ajunge la niciun acord. În urma acestei examinări, Comisia a prezentat opt propuneri legislative de pregătire vizând măsuri care trebuie adoptate indiferent dacă retragerea Regatului Unit este ordonată sau nu. Aceste măsuri sunt prezentate în anexa 1. Printre exemple se numără adaptările la normele de autorizare a autovehiculelor sau cele privind organizațiile de inspecție a navelor, precum și repartizarea între Regatul Unit și UE27 a contingentelor tarifare incluse pe lista de produse a Uniunii Europene în cadrul Organizației Mondiale a Comerțului. În paralel cu prezenta comunicare, Comisia a adoptat ultimele două astfel de propuneri, și anume o propunere de adaptare a trimiterilor la obiectivele UE în materie de eficiență energetică (exprimate în valori absolute) pentru 2030 și o propunere referitoare la normele privind vizele care se vor aplica resortisanților Regatului Unit după retragerea Regatului Unit din Uniune 7 .

În plus, au fost adoptate sau sunt în curs de pregătire o serie de acte delegate și de punere în aplicare care sunt, de asemenea, necesare în orice scenariu. Printre acestea se numără tratamentul aplicat Regatului Unit în contextul datelor statistice, reatribuirea unui alt stat membru a funcției de raportor pentru evaluarea anumitor produse chimice pe care o îndeplinește în prezent Regatul Unit și modificările aduse autorizațiilor de introducere pe piață a medicamentelor. Aceste acte sunt specifice și impuse de Brexit și sunt prezentate în anexa 2.

Comisia colaborează, de asemenea, cu agențiile competente în aceste domenii. Având în vedere circumstanțele specifice din sectorul aviației, de exemplu, Comisia a invitat Agenția Europeană de Siguranță a Aviației (AESA) să înceapă prelucrarea anumitor cereri din partea unor entități britanice în vederea pregătirii pentru perioada în care Regatul Unit nu va mai fi stat membru. Agenția Europeană pentru Medicamente (EMA) a efectuat mai multe anchete și a contactat, după caz, titularii de autorizații UE de introducere pe piață pentru a le reaminti că trebuie să ia măsurile necesare de pregătire. Agenția Europeană pentru Produse Chimice (ECHA), Oficiul Comunitar pentru Soiuri de Plante (OCSP) și EMA au reatribuit unor alte state membre funcțiile de reglementare deținute anterior de Regatul Unit.

În plus, Uniunea ia toate măsurile necesare pentru a se asigura că agențiile și organismele UE situate în Regatul Unit (cum ar fi Agenția Europeană pentru Medicamente, Autoritatea Bancară Europeană, Consiliul consultativ pentru Marea Nordului, amplasamentul de rezervă al Centrului de monitorizare a securității Galileo și comandamentul de operații) vor fi relocate în UE27 înainte de data retragerii.

În interesul Uniunii, Comisia sprijină, de asemenea, Regatul Unit în eforturile acestuia de a adera, ca țară de tranzit din afara UE, la Convenția privind un regim de tranzit comun, cu condiția ca Regatul Unit să fie dispus să îndeplinească cerințele aferente, precum și la Convenția privind simplificarea formalităților în comerțul cu mărfuri. Din același motiv, Comisia sprijină, de asemenea, aderarea Regatului Unit la Acordul privind achizițiile publice.

Se lucrează și la alte direcții de acțiune, inclusiv la aspecte foarte practice ale pregătirii interne a UE, cum ar fi deconectarea și adaptarea bazelor de date, a sistemelor informatice și a altor platforme de comunicare și de schimb de informații la care Regatul Unit nu ar mai trebui să aibă acces.

În plus, Comisia a continuat să discute cu statele membre ale UE27 în legătură cu pregătirile pentru retragere, atât cu privire la aspectele generale privind gradul de pregătire, cât și cu privire la măsurile specifice de pregătire sectorială, juridică și administrativă. Statele membre și Comisia își intensifică activitatea în acest sens prin intermediul seminarelor sectoriale organizate de Grupul de lucru al Consiliului (articolul 50).

3.Nevoia de a fi pregătiți - acțiunile de întreprins la nivelul cetățenilor, întreprinderilor și statelor membre

După cum s-a subliniat în prima comunicare a Comisiei privind pregătirile pentru Brexit din 19 iulie 2018, eforturile de pregătire pentru retragerea Regatului Unit trebuie să fie depuse în comun la nivelul Uniunii Europene, la nivel național, regional și local, precum și de operatorii economici și de cetățeni. Ca să fim pregătiți pentru retragere și să atenuăm efectele cele mai defavorabile ale unui potențial scenariu de ruptură brutală a relațiilor dintre UK și UE, toți actorii trebuie să își asume responsabilitățile care le revin.

Măsuri de întreprins de către statele membre ale UE27

Statele membre au început să se pregătească pentru retragerea Regatului Unit prin identificarea domeniilor în care trebuie operate adaptări ale legislației și a măsurilor și practicilor administrative interne. Aceste eforturi trebuie intensificate, iar punerea lor în aplicare trebuie să devină o prioritate. Măsurile naționale, inclusiv suplimentarea necesară a resurselor umane (cum ar fi funcționarii vamali și medicii veterinari oficiali) și instituirea, ajustarea sau consolidarea infrastructurilor necesare (de exemplu, în porturi și aeroporturi), reprezintă un element central al planificării de contingență.

Statele membre, inclusiv autoritățile naționale, vor juca un rol esențial în punerea în aplicare și asigurarea respectării legislației UE în ceea ce privește Regatul Unit, ca țară terță, inclusiv prin efectuarea verificărilor și a controalelor la frontieră necesare și prin prelucrarea autorizațiilor și licențelor necesare. Ca urmare a Brexitului se va reinstitui o frontieră maritimă în Marea Nordului și în Atlanticul de Nord. Vor fi necesare eforturi suplimentare din partea statelor membre și prin intermediul cooperării regionale pentru a se asigura monitorizarea și controlul eficace al activităților desfășurate în apele Uniunii. Statele membre ar trebui să se asigure că această activitate este finalizată în timp util pentru retragere, ținând seama de faptul că aceste infrastructuri ar urma să necesite, în orice caz, ajustări sau consolidări în timp util pentru încheierea oricăreia dintre aceste perioade de tranziție.

Comisia colaborează cu statele membre pentru a coordona măsurile pe care acestea le adoptă pentru a se asigura că pregătirile de contingență sunt coerente în cadrul Uniunii Europene și în conformitate cu principiile generale prezentate mai jos 8 . În același spirit, statele membre ar trebui să se abțină de la discuții și acorduri bilaterale cu Regatul Unit de natură să submineze unitatea UE.

În ceea ce privește nevoia de resurse financiare și/sau de asistență tehnică, normele în vigoare privind ajutoarele de stat fac posibilă soluționarea problemelor cu care se confruntă întreprinderile în cazul unui Brexit fără încheierea unui acord. De exemplu, normele privind ajutoarele de stat permit întreprinderilor mici și mijlocii (IMM-urilor) să beneficieze de ajutor pentru consultanță sau pentru formare, care ar putea fi utilizat pentru a contribui la pregătirea acestora (inclusiv pentru eventualele formalități vamale viitoare). Orientările privind ajutoarele de stat pentru salvarea și restructurarea întreprinderilor conțin dispoziții referitoare la schemele de sprijin temporar pentru restructurarea IMM-urilor, care ar putea fi utile pentru soluționarea problemelor de lichiditate cauzate de Brexit. Finanțarea se poate accesa sub diferite forme, de exemplu prin scheme de împrumut finanțate de stat care respectă rata de referință sau prin garanții de stat prevăzute în anunțul de garanție.

Comisia este pregătită să înceapă din acest moment colaborarea cu statele membre cele mai afectate de o retragere neordonată și să exploreze soluții de sprijin pragmatice și eficiente, în conformitate cu legislația UE privind ajutoarele de stat. În special, Comisia va sprijini Irlanda în găsirea unor soluții care să abordeze provocările specifice cu care se confruntă întreprinderile irlandeze.

În plus, asistența tehnică și financiară din partea Uniunii Europene poate fi pusă la dispoziție în anumite domenii, cum ar fi formarea funcționarilor vamali în cadrul programului Vamă 2020. Alte programe pot contribui la proiecte de formare similare în domeniul controalelor sanitare și fitosanitare. În ceea ce privește agricultura, legislația UE oferă o largă gamă de instrumente pentru a face față efectelor imediate ale retragerii Regatului Unit, în special în scenariul în care nu se va ajunge la un acord.

Retragerea Regatului Unit din UE va afecta toate statele membre într-o măsură mai mare sau mai mică, însă Irlanda va fi cea mai afectată. Pe baza principiilor descrise mai sus, Comisia este pregătită să sprijine Irlanda pentru a găsi soluții care să răspundă acestor provocări specifice. Comisia se angajează, de asemenea, să asigure continuarea actualelor programe PEACE și INTERREG derulate în comitatele de graniță din Irlanda și Irlanda de Nord și la care Regatul Unit este partener. Comisia a prezentat propuneri în acest sens pentru următorul cadru financiar multianual. În cazul în care retragerea Regatului Unit din UE nu este ordonată, Comisia consideră că acest sprijin ar trebui consolidat în continuare, deoarece provocările vor fi acute îndeosebi în aceste zone.

Acțiuni de întreprins de către cetățeni și întreprinderi

Măsurile de contingență luate de autoritățile naționale sau ale UE nu pot înlocui acțiunile pe care trebuie să le facă fiecare cetățean și fiecare întreprindere pentru a se pregăti pentru retragerea Regatului Unit. În cazul în care vor fi necesare noi autorizații, licențe sau certificate, fiecare parte are responsabilitatea de a le solicita din timp.

Pentru a ajuta părțile interesate să se pregătească pentru retragerea Regatului Unit, Comisia a publicat 78 de fișe informative sectoriale detaliate în care oferă orientări privind măsurile de urmat 9 . Statele membre ar trebui să continue să se adreseze cetățenilor și întreprinderilor, în special întreprinderilor mici și mijlocii, pentru a le ajuta să se pregătească pentru retragere.

4.Acțiuni de contingență la nivelul UE

În afară de măsurile de pregătire descrise mai sus, planificarea de contingență constă în anticiparea măsurilor care ar urma să fie necesare pentru atenuarea efectelor unei retrageri a Regatului Unit din Uniune fără un acord de retragere. În scenariul în care nu se va încheia un acord, toate actele legislative primare și secundare ale UE vor înceta să se aplice Regatului Unit, iar efectele retragerii s-ar materializa de la data retragerii. În mod excepțional, acționând în interesul Uniunii Europene și pentru a-și proteja interesele vitale, Comisia are în vedere un număr limitat de măsuri de contingență menite să atenueze perturbările semnificative din anumite domenii strict definite. Aceste perturbări vor fi diferite de la un sector la altul și, în cadrul UE27, de la un stat membru la altul.

Deși, în multe privințe, pregătirile pentru ca Regatul Unit să devină o țară terță ar fi aceleași în prezența sau în absența unui acord de retragere care ar prevedea o perioadă de tranziție, acestea ar trebui să aibă loc într-un ritm mult mai rapid. De asemenea, trecerea bruscă la scenariul în care nu se va ajunge la un acord ar necesita adoptarea unor măsuri specifice.

Principiile aplicabile măsurilor de contingență

În general, normele Uniunii Europene, inclusiv cele specifice funcționării pieței interne, se pot adapta la o modificare a domeniului lor de aplicare teritorial. Multe norme au fost elaborate atunci când Uniunea Europeană avea mai puțini membri și au continuat să se aplice pe măsură ce numărul statelor membre a crescut de la șase la 28. După retragerea Regatului Unit, Uniunea Europeană va continua să funcționeze și să aplice normele sale în interiorul frontierelor sale.

Abordarea generală a contingenței ar trebui să reflecte faptul că, în scenariul în care nu se va ajunge la un acord, Regatul Unit, începând cu 30 martie 2019, ar urma să nu mai aibă obligații în temeiul niciunei norme UE și ar putea începe rapid să se abată de la acestea. Măsurile de contingență vor fi luate numai în cazul în care acest lucru este strict necesar și în interesul Uniunii Europene și al cetățenilor acesteia. Acest lucru se va întâmpla într-un număr limitat de cazuri în care normele actuale nu oferă soluții satisfăcătoare pentru a atenua efectele cele mai perturbatoare pentru Uniunea Europeană și pentru cetățenii săi ale unei retrageri fără încheierea unui acord. Măsurile nu ar trebui să dezavantajeze întreprinderile din UE față de concurenții lor din Regatul Unit. Acestea nu ar trebui să compenseze întreprinderile care nu au luat măsurile necesare de pregătire atunci când concurenții lor au făcut acest lucru, întrucât acest lucru ar denatura condițiile de concurență echitabile.

În opinia Comisiei, măsurile de contingență adoptate la toate nivelurile ar trebui să respecte următoarele principiile generale:

·măsurile de contingență nu ar trebui să reproducă beneficiile apartenenței la Uniune și nici condițiile unei eventuale perioade de tranziție, astfel cum se prevede în proiectul de acord de retragere;

·măsurile de contingență vor avea, în general, caracter temporar și, în principiu, nu ar trebui să depășească sfârșitul anului 2019;

·măsurile de contingență vor fi adoptate unilateral de către Uniunea Europeană în scopuri legate de urmărirea intereselor sale și, prin urmare, pot fi revocate, în principiu, de către Uniunea Europeană în orice moment;

·trebuie adoptate măsuri de contingență care să respecte repartizarea competențelor prevăzută de tratate, precum și principiul subsidiarității în cadrul Uniunii Europene;

·măsurile naționale de contingență trebuie să fie compatibile cu legislația UE, inclusiv cu obligațiile internaționale ale Uniunii și

·măsurile de contingență nu vor remedia întârzierile care ar fi putut fi evitate prin măsuri de pregătire și prin acțiuni prompte din partea părților interesate relevante.

5.Evaluarea nevoilor în materie de contingență

Unele domenii de politică ale UE necesită o atenție deosebită, având în vedere importanța lor pentru Uniunea Europeană în ansamblul său, amploarea consecințelor pe care le-ar avea pentru acestea retragerea neordonată a Regatului Unit și impactul negativ semnificativ asupra cetățenilor și întreprinderilor. Comisia a identificat următoarele domenii ca fiind de o importanță deosebită 10 . Lucrările în aceste domenii se derulează ținându-se seama de urgența deosebită cu care trebuie găsite soluții.

Cetățeni

În cadrul negocierilor cu Regatul Unit, Uniunea Europeană a pus de la început cetățenii pe primul loc. În conformitate cu concluziile Consiliului European din 29 aprilie 2017, aspectele legate de cetățeni constituie prima parte substanțială a proiectului de acord de retragere. Uniunea Europeană și-a exprimat dintotdeauna intenția ca cetățenii să nu plătească prețul Brexitului. Acest lucru va presupune ca statele membre să urmeze o abordare generoasă în ceea ce privește drepturile resortisanților Regatului Unit care sunt deja rezidenți pe teritoriul lor 11 .

ØComisia consideră că perioadele de ședere legală a resortisanților Regatului Unit într-un stat membru al UE27 înainte de data retragerii ar trebui să fie considerate drept perioade de ședere legală într-un stat membru al Uniunii Europene, în conformitate cu Directiva 2003/109/CE privind statutul resortisanților țărilor terțe care sunt rezidenți pe termen lung.

Acest lucru îi va ajuta pe resortisanții Regatului Unit care sunt rezidenți în UE27 să obțină statutul de rezident pe termen lung în statul membru în care își au reședința, dacă îndeplinesc condițiile necesare. Astfel, aceștia vor putea avea același tratament ca cetățenii statului membru în cauză în ceea ce privește accesul la locuri de muncă, educație și prestații sociale de bază. Acest lucru le va permite, de asemenea, să beneficieze de drepturile de reîntregire a familiei și, în anumite condiții, să dobândească dreptul de ședere într-un alt stat membru al Uniunii Europene.

ØDe asemenea, Comisia sprijină statele membre să își coordoneze acțiunile în domeniile în care acestea sunt competente, pentru a asigura o abordare coerentă a protecției drepturilor cetățenilor. Având în vedere amploarea provocărilor administrative cu care se vor confrunta autoritățile naționale și locale și pentru a evita întârzierile administrative, se recomandă ca statele membre să accepte depunerea cererilor de permise de ședere înainte de data retragerii Regatului Unit.

În acest context, Comisia salută asigurările oferite de prim-ministrul May 12 , potrivit cărora, chiar și în absența unui acord, drepturile cetățenilor UE în Regatul Unit vor fi protejate în mod similar celor descrise mai sus. În prezent, Comisia se așteaptă ca această asigurare să fie în curând exprimată într-o formă oficială, astfel încât să poată fi invocată de cetățeni. Birourile Reprezentanței Comisiei în Regatul Unit furnizează cetățenilor UE27 care locuiesc în Regatul Unit informații și le facilitează accesul la consiliere și expertiză juridică, pentru a-i ajuta să își stabilească statutul juridic în temeiul normelor din Regatul Unit care se vor aplica după retragere.

După cum s-a menționat anterior, Comisia a adoptat, în paralel cu prezenta comunicare, o propunere de regulament de modificare a Regulamentului privind vizele 13 . Scopul propunerii este de a facilita circulația persoanelor între Uniunea Europeană și Regatul Unit, prin scutirea resortisanților Regatului Unit de obligația de a deține viză de scurtă ședere în Uniunea Europeană, cu condiția ca resortisanții din toate statele membre ale UE27 să fie scutiți, în egală măsură, de obligația de a deține viză în Regatul Unit.

Servicii financiare 14

Retragerea Regatului Unit are drept rezultat pierderea dreptului operatorilor financiari stabiliți în Regatul Unit de a furniza servicii în cele 27 de state membre ale UE pe baza „pașapoartelor” UE în domeniul serviciilor financiare. Activitățile operatorilor din UE derulate în Regatul Unit vor fi supuse legislației Regatului Unit.

În avizele către părțile interesate, Comisia a subliniat importanța pregătirii pentru toate scenariile posibile, inclusiv pentru cel în care nu se va ajunge la niciun acord. Autoritățile europene de supraveghere, Banca Centrală Europeană - în calitatea sa de organism de supraveghere - și mecanismul unic de supraveghere au emis avize și orientări detaliate pentru a sublinia nevoia de pregătire și pentru a clarifica așteptările în materie de supraveghere în cazul în care întreprinderile aleg să își mute sediul. Multe firme de servicii financiare din UE s-au pregătit pentru un scenariu în care Regatul Unit nu mai face parte din piața unică, de exemplu modificându-și contractele sau mutându-și capacități și activități în UE27. Mutarea activităților și consolidarea capacităților în UE27 sunt în curs de desfășurare și ar trebui accelerate, însă nu va fi posibil ca acestea să fie finalizate la timp în toate domeniile până în martie 2019. Deși acest lucru ar putea genera riscuri la adresa stabilității financiare în Uniunea Europeană, riscurile din acest sector legate de scenariul în care nu se va ajunge la un acord au scăzut în mod semnificativ.

De exemplu, multe societăți de asigurare au luat măsuri – printre care se numără transferarea contractelor, înființarea de sucursale și de filiale sau fuzionarea cu întreprinderi din UE27 – pentru a fi în măsură să furnizeze în continuare servicii clienților lor. Autoritatea Europeană de Asigurări și Pensii Ocupaționale (EIOPA) colaborează cu autoritățile naționale pentru a aborda riscurile reziduale pentru anumiți deținători de polițe din UE27 15 .

Contractele derivate extrabursiere care nu au fost compensate între contrapartidele din UE și din Regatul Unit vor rămâne, în principiu, valabile și executabile până la scadență. Nu pare să existe o problemă generalizată în ceea ce privește executarea contractelor în scenariul în care nu se va ajunge la un acord. Cu toate acestea, evenimentele care pot apărea pe parcursul derulării unui contract (de exemplu, modificările, reînnoirile și novațiile) pot necesita, în anumite cazuri, acordarea unei autorizații sau a unei scutiri, contrapartea nemaifiind firmă din UE 16 . Participanții la piață sunt încurajați să continue să se pregătească pentru această situație transferându-și contractele și solicitând autorizațiile relevante.

Având în vedere această evaluare, Comisia nu consideră că sunt necesare măsuri de contingență în aceste două domenii.

ØÎn ceea ce privește instrumentele derivate compensate, se pare că scenariul în care nu se va ajunge la un acord ar putea presupune riscuri pentru stabilitatea financiară din cauza închiderii dezordonate a pozițiilor membrilor compensatori din UE în contrapărțile centrale din Regatul Unit. Ar putea exista, de asemenea, potențiale riscuri în ceea ce privește anumite servicii furnizate operatorilor din Uniune de către depozitarii centrali de titluri de valoare din Regatul Unit care nu pot fi înlocuiți pe termen scurt. În aceste domenii, sistemele de echivalență existente oferă instrumente adecvate, care pot fi implementate rapid. Perioada rămasă până la 30 martie 2019 ar trebui utilizată în acest sens. În cazul în care Comisia ar trebui să acționeze, va face acest lucru numai în măsura necesară pentru a atenua riscurile legate de stabilitatea financiară care decurg dintr-o retragere fără un acord, în condiții stricte și pe o durată limitată. În cazul în care nu se va ajunge la un acord, Comisia va adopta decizii de echivalare temporară și condiționată pentru a se asigura că nu vor exista perturbări în serviciile de compensare centrală și în cele ale depozitarilor 17 . Aceste decizii vor fi completate de recunoașterea unor infrastructuri cu sediul în Regatul Unit, care sunt, prin urmare, încurajate să se adreseze în prealabil Autorității Europene pentru Valori Mobiliare și Piețe (ESMA) pentru recunoaștere.

În cele din urmă, autoritățile europene de supraveghere sunt încurajate să înceapă să pregătească acorduri de cooperare cu autoritățile de supraveghere din Regatul Unit pentru a se asigura că schimbul de informații cu privire la instituțiile și actorii financiari este posibil imediat după data retragerii, în scenariul în care nu se va ajunge la un acord.

Transportul aerian 18

În domeniul transportului aerian retragerea Regatului Unit fără ca la data retragerii să fie în vigoare un acord de retragere sau acorduri alternative necesare și posibile încheiate de operatori ar conduce la întreruperi abrupte ale traficului aerian între Regatul Unit și Uniunea Europeană, din cauza lipsei drepturilor de trafic și/sau a invalidității licențelor de operare sau a certificatelor de siguranță aeriană.

ØÎn ceea ce privește drepturile de trafic, Comisia va propune măsuri pentru a se asigura că transportatorilor aerieni din Regatul Unit li se permite să zboare pe teritoriul Uniunii Europene, să facă escale tehnice (de exemplu, realimentare fără îmbarcare/debarcare de pasageri), precum și să aterizeze pe teritoriul Uniunii Europene și să efectueze zboruri de retur către Regatul Unit. Aceste măsuri ar urma să fie condiționate de aplicarea de către Regatul Unit a unor măsuri echivalente transportatorilor aerieni din Uniunea Europeană.

ØÎn ceea ce privește siguranța aviației, pentru anumite produse („certificate de tip”) și societăți aeronautice („aprobări pentru organizații ”), Autoritatea Europeană pentru Siguranța Aviației (AESA) va putea emite certificate numai după ce Regatul Unit va deveni țară terță. Comisia va propune măsuri care să asigure menținerea valabilității acestor certificate pentru o perioadă limitată de timp. Aceste măsuri vor fi supuse condiției ca Regatul Unit să aplice măsuri similare. În mod similar, Comisia va propune măsuri prin care să se asigure faptul că piesele și echipamentele introduse pe piața Uniunii înainte de data retragerii, pe baza unui certificat emis de o persoană juridică sau de o persoană fizică certificată de autoritatea aeronautică civilă din Regatul Unit, pot fi utilizate în continuare în anumite circumstanțe.

ØComisia va lua măsuri pentru a se asigura că pasagerii și bagajele lor de mână care zboară din Regatul Unit și tranzitează aeroporturile din UE27 sunt scutiți în continuare de un al doilea control de securitate, aplicându-se sistemul de control de securitate unic 19 .

În ceea ce privește cerința din legislația UE potrivit căreia transportatorii aerieni trebuie să fie deținuți și controlați în mod majoritar de persoane fizice sau juridice din UE, Comisia subliniază că este esențial ca societățile care doresc să fie recunoscute ca transportatori aerieni din UE să ia toate măsurile necesare pentru a se asigura că îndeplinesc această cerință la 30 martie 2019.

Transportul rutier 20

În ceea ce privește transportul rutier, în scenariul în care nu se va ajunge la un acord, transportatorii din Regatul Unit ar urmă să aibă, începând cu data retragerii, numai drepturile limitate de acces pe piață pe care le conferă permisele emise în cadrul Conferinței Europene a Miniștrilor Transporturilor (CEMT), care ar presupune un trafic mult mai puțin intens decât cel care există în prezent între Uniune și Regatul Unit. Legislația UE în vigoare nu conține niciun mecanism de extindere a licențelor comunitare, prin care li s-ar acorda acestor transportatori drepturi de acces mai extinse în Uniunea Europeană.

Vămi 21

În scenariul în care nu se va ajunge la un acord, începând cu data retragerii, mărfurile care intră în Uniunea Europeană din Regatul Unit vor fi tratate ca importuri și mărfurile care părăsesc Uniunea Europeană către Regatul Unit vor fi tratate ca exporturi. Se vor aplica toate actele legislative relevante ale UE privind mărfurile importate și mărfurile exportate, inclusiv perceperea anumitor drepturi și taxe (cum ar fi taxele vamale, taxa pe valoarea adăugată și accizele la import), în conformitate cu angajamentele asumate de Uniunea Europeană în temeiul normelor Organizației Mondiale a Comerțului. De asemenea, va fi necesar să se prezinte declarații vamale autorităților vamale, iar transporturile vor putea face obiectul controalelor.

ØComisia invită statele membre să ia toate măsurile necesare pentru a fi în măsură să aplice Codul vamal al Uniunii și normele relevante privind impozitarea indirectă de la 30 martie 2019, în scenariul în care nu se va ajunge la un acord, pentru toate importurile din Regatul Unit și exporturile către Regatul Unit. Autoritățile vamale pot emite autorizații pentru aplicarea măsurilor de facilitare prevăzute în Codul vamal al Uniunii, atunci când operatorii economici le solicită și sub rezerva îndeplinirii cerințelor relevante. Asigurarea unor condiții de concurență echitabile și a unor fluxuri comerciale fluide va fi deosebit de dificilă în zonele cu cel mai intens trafic de bunuri de către Regatul Unit. Comisia colaborează cu statele membre pentru a contribui la găsirea unor soluții care să respecte pe deplin cadrul juridic actual.

Cerințe sanitare/fitosanitare 22

În scenariul în care nu se va ajunge la un acord, intrarea a numeroase mărfuri și animale supuse normelor sanitare și fitosanitare (SPS) va fi interzisă, începând cu data retragerii, cu excepția cazului în care Regatul Unit se va afla pe lista țărilor terțe autorizate prevăzută de legislația UE.

ØPe baza legislației sanitar-veterinare a UE, Comisia va permite, în cazul în care acest lucru este justificat și dacă sunt îndeplinite toate condițiile aplicabile, înscrierea rapidă pe listă 23 a Regatului Unit, astfel încât să se permită intrarea în Uniunea Europeană a animalelor vii și a produselor de origine animală din Regatul Unit 24 .

Cu toate acestea, chiar dacă Regatul Unit va fi inclus pe listă, vor trebui respectate condiții stricte de sănătate la import aplicabile importurilor din țări terțe, iar aceste importuri vor trebui să fie supuse controalelor sanitare și fitosanitare efectuate de autoritățile statelor membre la punctele de inspecție la frontieră, acestea fiind o responsabilitate a statelor membre. Atunci când va aproba puncte noi sau extinse de control la frontieră în statele membre UE27, Comisia va lua în considerare mecanismele de flexibilitate prevăzute de legislația UE aplicabilă.

Date cu caracter personal 25

În scenariul în care nu se va ajunge la un acord, transferul de date cu caracter personal către Regatul Unit va intra, începând cu data retragerii, sub incidența normelor privind transferurile internaționale în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 - Regulamentul general privind protecția datelor, cu Directiva (UE) 2016/680 în ceea ce privește asigurarea respectării normelor și cu Regulamentul (CE) nr. 45/2001 26 pentru instituțiile și organismele Uniunii Europene.

Regulamentul general privind protecția datelor, Directiva 2016/680 și Regulamentul 45/2001 conțin un set amplu de instrumente pentru transferurile de date către țări terțe. Printre acestea se numără așa-numitele „garanții adecvate” (de exemplu, clauzele contractuale standard aprobate de Comisie, regulile corporatiste obligatorii, acordurile administrative) care pot fi utilizate atât de sectorul privat, cât și de autoritățile publice.

În plus, cele trei acte legislative menționate mai sus conțin o serie de derogări pentru situații specifice care permit transferurile de date chiar și în absența unor garanții adecvate, de exemplu, dacă persoana vizată își dă consimțământul explicit pentru executarea unui contract, pentru exercitarea unor drepturi în justiție sau pentru motive importante de interes public. Este vorba de aceleași instrumente care sunt utilizate în relațiile cu majoritatea țărilor din lume în raport cu care nu există o decizie privind caracterul adecvat al nivelului de protecție.

Având în vedere opțiunile disponibile în temeiul actelor legislative menționate, adoptarea unei decizii privind caracterul adecvat nu face parte din planificarea de contingență a Comisiei.

Politica UE privind schimbările climatice

În scenariul în care nu se va ajunge la un acord, toate actele legislative relevante ale UE în domeniul schimbărilor climatice (comercializarea certificatelor de emisii în UE, gazele fluorurate cu efect de seră și altele) încetează să se mai aplice Regatului Unit, începând cu data retragerii. În ceea ce privește schema UE de comercializare a certificatelor de emisii, Comisia va monitoriza îndeaproape funcționarea corespunzătoare a schemei în contextul retragerii. Comisia va lua măsurile necesare pentru a păstra integritatea acestui mecanism, inclusiv prin posibila suspendare temporară a licitațiilor și a proceselor de alocare/schimb cu titlu gratuit de certificate în ceea ce privește Regatul Unit.

Pentru a garanta funcționarea sistemului de cote de gaze fluorurate cu efect de seră în absența unui acord de retragere ratificat până în martie 2019, cantitățile de gaze provenite din substanțe pe care societățile din Regatul Unit le introduc în mod legal pe piața lor internă nu ar mai trebui să fie luate în considerare la alocarea cotelor anuale pentru 2019, având în vedere că piața UE va fi mai mică de la data retragerii.

ØComisia va modifica valorile de referință ale societăților din Regatul Unit folosite ca bază pentru alocare sau cotele anuale de gaze fluorurate cu efect de seră ale acestora pe 2019 bazate pe activitățile declarate de acesta în UE27, excluzând astfel cotele bazate pe activitățile interne declarate de acestea în Regatul Unit 27 .

6.Următoarele etape ale contingenței

Negocierile dintre Uniunea Europeană și Regatul Unit cu privire la acordul de retragere continuă, iar Comisia este în continuare pe deplin angajată în acest proces.

Cu toate acestea, având în vedere că data retragerii Regatului Unit se apropie, în prezent este necesar să se continue pregătirile pentru toate rezultatele posibile ale acestui proces. Măsurile de contingență descrise mai sus necesită o coordonare foarte strânsă la toate nivelurile: cel al Uniunii Europene, cel național și local, precum și la nivelul acțiunilor întreprinse de părțile interesate. În prezenta comunicare, Comisia a stabilit acțiuni-cheie care trebuie întreprinse în domenii esențiale 28 . 

Comisia subliniază că unele măsuri implică cerințe procedurale pentru adoptare, în special în ceea ce privește actele legislative, pentru care protocoalele 1 și 2 la tratate prevăd o perioadă de opt săptămâni de consultare a parlamentelor naționale, ce nu poate fi redusă. În mod similar, actele delegate fac obiectul unui control obligatoriu din partea Parlamentului European și a Consiliului, care nu poate fi accelerat în toate cazurile.

Adoptarea la timp a măsurilor legislative necesare necesită cooperarea deplină a tuturor instituțiilor UE implicate, pentru a evita întârzierile cauzate de Brexit.

Termenele minime pentru legislația de nivel secundar pe care Comisia este împuternicită să o adopte sunt prezentate în anexa 5.

Având în vedere cele de mai sus, Comisia intenționează:

·să propună toate măsurile legislative necesare și să adopte toate actele delegate înainte de 31 decembrie 2018;

·în cazul actelor legislative, acest lucru ar trebui să permită Parlamentului European și Consiliului să finalizeze procedura legislativă ordinară înainte de sesiunea plenară din martie 2019 a Parlamentului, care va fi la sfârșit de legislatură, și să își exercite funcțiile de control pentru actele delegate;

·să depună toate proiectele de acte de punere în aplicare necesare pentru fi votate în cadrul comitetelor competente până la 15 februarie 2019 cel târziu.

Pe parcursul acestei perioade, Comisia va asigura o coordonare adecvată între statele membre. În acest sens, Grupul de lucru al Consiliului (articolul 50) va organiza o serie de reuniuni sectoriale în perioada noiembrie-decembrie 2018, la care vor participa coordonatorii în materie de pregătire pentru Brexit din statele membre ale UE27 și din administrațiile naționale relevante, în conformitate cu anexa 6. Aceste seminarii de pregătire vor constitui o ocazie de a evalua în comun stadiul pregătirii și domeniile în care ar putea fi necesare acțiuni suplimentare ale părților interesate, administrațiilor naționale și a UE. Comisia va participa la reuniunile Parlamentului European și ale Consiliului cu privire la aspectele legate de pregătire, ori de câte ori este necesar.

Necesitatea unei abordări unitare și coordonate a statelor membre ale UE27

Comisia invită statele membre să rămână unite în acest proces de retragere fără precedent, să continue să își manifeste determinarea și solidaritatea care au caracterizat poziția Uniunii Europene în cadrul negocierilor și să aibă încredere că va fi pus în aplicare un plan colectiv de contingență, în conformitate cu calendarul propus și pe baza planului sugerat în prezentul document. Comisia subliniază că adoptarea unor soluții bilaterale fie ar fi incompatibilă cu repartizarea competențelor în cadrul Uniunii Europene fie, în situațiile de compatibilitate cu repartizarea competențelor, ar pune în pericol în cele din urmă integritatea Uniunii Europene, cu efecte negative pentru cetățeni, întreprinderi și autoritățile publice.

Proiectul de acord de retragere constituie cea mai bună opțiune pentru retragere. În absența unui acord de retragere, Uniunea Europeană va acționa pentru a-și proteja interesele și ar trebui să aibă o abordare unitară și coordonată în toate domeniile.

(1)

    https://www.consilium.europa.eu/media/35966/29-euco-art50-conclusions-en.pdf .

(2)

     Regatul Unit și-a notificat, la 29 martie 2017, intenția de a se retrage din Uniune în temeiul articolului 50 din Tratatul privind Uniunea Europeană. Aceasta înseamnă că, dacă acordul de retragere ratificat nu stabilește o altă dată sau dacă, în conformitate cu articolul 50 alineatul (3) din Tratatul privind Uniunea Europeană, Consiliul European, de comun acord cu Regatul Unit, nu hotărăște în unanimitate că tratatele încetează să se aplice de la o dată ulterioară, întreaga legislație primară și secundară a Uniunii va înceta să se aplice Regatului Unit începând de la 30 martie 2019, ora 00:00 (ora Europei Centrale). Până în acest moment, Comisia nu a primit niciun indiciu potrivit căruia Regatul Unit ar putea solicita o prelungire a statutului său de membru al UE.

(3)

     COM(2018) 556 final/2.

(4)

      https://www.consilium.europa.eu/media/35966/29-euco-art50-conclusions-en.pdf  

(5)

      https://ec.europa.eu/commission/publications/draft-agreement-withdrawal-united-kingdom-great-britain-and-northern-ireland-european-union-and-european-atomic-energy-community-0_ro . https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/draft_agreement_coloured.pdf

(6)

      https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/joint_statement.pdf

(7)

     A se vedea mai jos secțiunea privind cetățenii.

(8)

A se vedea secțiunea 4.

(9)

Lista completă este disponibilă în anexa 3.

(10)

     Lista nu împiedică derularea unor acțiuni suplimentare care ar putea fi necesare într-o etapă ulterioară.

(11)

     Statele membre vor trebui să prelucreze și să furnizeze documente adecvate, de resortisanți ai unei țări terțe, resortisanților Regatului Unit care își au reședința în statele membre ale UE27 la momentul retragerii. Pentru a continua să locuiască și să lucreze într-un stat membru al UE27, resortisanții Regatului Unit vor trebui să dețină un permis de ședere eliberat de autoritățile naționale din domeniul migrației.

(12)

     https://www.gov.uk/government/news/pm-brexit-negotiations-statement-21-september-2018.

(13)

     COM (2018) 745.

(14)

     Avizele Comisiei către părțile interesate publicate în acest domeniu pot fi consultate la adresa: https://ec.europa.eu/info/brexit/brexit-preparedness/preparedness-notices_ro#fisma .  

(15)

     A se vedea, de asemenea, Comunicarea EIOPA din 5 noiembrie 2018, cf. https://eiopa.europa.eu/Pages/News/EIOPA-calls-for-immediate-action-to-ensure-service-continuity-in-cross-border-insurance-.aspx.

(16)

     În vederea facilitării transferului de contracte pe termen lung în Uniunea Europeană, la 8 noiembrie 2018, Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare și Piețe (ESMA) a prezentat Comisiei, spre aprobare, un proiect de standarde tehnice care garantează că, după transferare, aceste contracte vor face obiectul aceluiași tratament din punct de vedere al reglementărilor.

(17)

     Statele membre trebuie să voteze pentru aceste măsuri în cadrul comitetului competent.

(18)

     Avizele Comisiei către părțile interesate publicate în acest domeniu pot fi consultate la adresa: https://ec.europa.eu/info/brexit/brexit-preparedness/preparedness-notices_ro#move  

(19)

     Statele membre trebuie să voteze pentru această măsură în cadrul comitetului competent.

(20)

     Avizele Comisiei către părțile interesate publicate în acest domeniu pot fi consultate la adresa: https://ec.europa.eu/info/brexit/brexit-preparedness/preparedness-notices_ro#move  

(21)

     Avizele Comisiei către părțile interesate publicate în acest domeniu pot fi consultate la adresa: https://ec.europa.eu/info/brexit/brexit-preparedness/preparedness-notices_ro#tradetaxud  

(22)

     Avizele Comisiei către părțile interesate publicate în acest domeniu pot fi consultate la adresa: https://ec.europa.eu/info/brexit/brexit-preparedness/preparedness-notices_ro#sante  

(23)

     Statele membre trebuie să voteze pentru înscrierea pe listă în cadrul comitetului competent.

(24)

     Comisia ia act de faptul că guvernul Regatului Unit a publicat, la 24 septembrie 2018, un aviz privind „importul de animale și produse de origine animală în cazul în care nu va exista un acord privind Brexitul”, în care se afirmă că „în ziua în care Regatul Unit va părăsi UE nu va exista nicio modificare în ceea ce privește controalele actuale la import sau cerințele pentru notificările importurilor de animale vii și produse de origine animală pentru importuri directe din UE”.

(25)

     Avizul Comisiei către părțile interesate publicate în acest domeniu poate fi consultat la adresa: https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/data_protection_ro.pdf .

(26)

     Sau a instrumentului care îl va înlocui, de la intrarea în vigoare a acestuia.

(27)

     Statele membre trebuie să voteze pentru această măsură în cadrul comitetului competent.

(28)

     O imagine de ansamblu este prezentată în anexa 4.

Top

Strasbourg, 13.11.2018

COM(2018) 880 final

ANEXE

la

COMUNICAREA COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN, CONSILIUL EUROPEAN, CONSILIU, BANCA CENTRALĂ EUROPEANĂ, COMITETUL ECONOMIC ȘI SOCIAL EUROPEAN, COMITETUL REGIUNILOR ȘI BANCA EUROPEANĂ DE INVESTIȚII

Pregătiri pentru retragerea Regatului Unit din Uniunea Europeană la 30 martie 2019: un plan de contingență


ANEXA 1

PROPUNERI LEGISLATIVE

ÎN SCOPUL PREGĂTIRII PENTRU BREXIT

(Situația la 13 noiembrie 2018)

Domeniul de politică

Modificări legislative propuse

Situația actuală

AGRI-TRADE

Contingente tarifare

Propunerea COM (2018) 312 final, adoptată la 22.5.2018

Regulamentul ar permite repartizarea contingentelor tarifare între UE27 și Regatul Unit în lipsa unui acord cu membrii Organizației Mondiale a Comerțului (OMC) cu privire la anumite contingente tarifare. Propunerea este însoțită de o propunere de decizie a Consiliului prin care Comisia este autorizată să negocieze în cadrul OMC noi contingente tarifare în temeiul articolului XXVIII din Acordul General pentru Tarife și Comerț (GATT).

Nici Parlamentul, nici Consiliul nu au adoptat încă niciun mandat

FISMA

Servicii bancare – relocarea agenției

Propunerea COM (2017) 734 final, adoptată la 29.11.2017

Propunerea confirmă mutarea sediului Autorității Bancare Europene de la Londra la Paris.

Adoptată la 9 noiembrie 2018

GROW

Piața internă – omologarea de tip

Propunerea COM (2018) 397 final, adoptată la 4.6.2018. Propunerea le va permite producătorilor care dețin omologări de tip eliberate de autoritatea de omologare de tip din Regatul Unit să solicite aceleași omologări de tip autorităților de omologare din UE27.

Mandat pentru începerea trilogurilor, adoptat de Consiliu în octombrie 2018

Mandatul de începere a trilogurilor urmează să fie adoptat de Parlament în cadrul perioadei de sesiune 12-15 noiembrie 2018MOVE

Rețele transeuropene

Propunerea COM (2018) 568 final, adoptată la 1.8.2018. Propunerea prevede o nouă rută maritimă care va face legătura între Irlanda și partea continentală a coridorului Marea Nordului - Marea Mediterană.

Nici Parlamentul, nici Consiliul nu au adoptat încă niciun mandat 

Transportul maritim

– inspecția navelor

Propunerea COM (2018) 567 final, adoptată la 1.8.2018.

Propunerea se referă la transferul statutului de stat membru „inițiator” de la Regatul Unit către un stat membru al UE27 pentru facilitarea evaluărilor periodice ale organizațiilor recunoscute efectuate în conformitate cu articolul 8 din Regulamentul (CE) nr. 391/2009.

Nici Parlamentul, nici Consiliul nu au adoptat încă niciun mandat 

SANTE

Medicamente

– relocarea agenției

Propunerea COM (2017) 735 final, adoptată la 29.11.2017 Propunerea confirmă mutarea sediului Agenției Europene pentru Medicamente de la Londra la Amsterdam.

Adoptată la 9 noiembrie 2018

ENER

Obiective privind eficiența energetică

Propunerea COM (2018) 744 final, adoptată la 13.11.2018 Propunerea modifică Directiva 2012/27/UE privind eficiența energetică [COM (2016) 761] și Propunerea de regulament privind guvernanța   uniunii energetice [ COM (2016) 759 final/2].

HOME

Vizele

Propunerea COM (2018) 745 final, adoptată la 13.11.2018. Propunerea modifică Regulamentul (CE) nr. 539/2001 de stabilire a listei țărilor terțe ai căror resortisanți trebuie să dețină viză pentru trecerea frontierelor externe și a listei țărilor terțe ai căror resortisanți sunt exonerați de această obligație.ANEXA 2

LISTA MĂSURILOR DE PREGĂTIRE PLANIFICATE

(în afară de propunerile legislative enumerate în anexa 1)

Domeniul de politică

Tipul de act

Acțiunea Comisiei

AGRI

Contingente tarifare

Act de punere în aplicare

Regulament de punere în aplicare al Comisiei de repartizare a contingentelor tarifare incluse în lista OMC a Uniunii

Contingente tarifare

Act de punere în aplicare

Regulament de punere în aplicare al Comisiei de modificare a cantităților pentru fiecare contingent tarifar gestionat după principiul „primul venit, primul servit”

Contingente tarifare

Act de punere în aplicare

Act de punere în aplicare al Comisiei de modificare a cantităților pentru fiecare contingent tarifar gestionat prin licențe și de instituire a unor norme tranzitorii

Program de opțiuni specifice pentru zonele îndepărtate și insulare (POSEI)

Act de punere în aplicare

Regulament de punere în aplicare al Comisiei de modificare a anexelor II-VI la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 180/2014 pentru a reflecta fluxurile comerciale dintre regiunile ultraperiferice ale UE și Regatul Unit

CLIMA

Gaze fluorurate cu efect de seră

Act de punere în aplicare

Decizie de punere în aplicare a Comisiei de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 1191/2014 pentru a împărți (între UE27 și Regatul Unit) raportarea vânzărilor de gaze fluorurate cu efect de seră

Sistemul de comercializare a certificatelor de emisii

Act delegat

Regulament delegat al Comisiei de modificare a Regulamentului (UE) nr. 389/2013 în ceea ce privește marcarea certificatelor britanice

Schema de comercializare a certificatelor de emisii - aviație

Act autonom al Comisiei

Regulament al Comisiei de modificare a Regulamentului (CE) nr. 748/2009 pentru a reatribui rolul statului membru de administrare, în cazul în care acest rol este deținut în prezent de Regatul Unit

STATISTICI

Statistici privind balanța de plăți

Act delegat

Regulament delegat al Comisiei de modificare a Regulamentului (CE) nr. 184/2005 pentru actualizarea componenței datelor agregate la nivelul UE

Statisticile în materie de turism

Act delegat

Regulament delegat al Comisiei de modificare a Regulamentului (CE) nr. 692/2011 în ceea ce privește raportarea și prezentarea statisticilor în materie de turism

GROW

Politica comercială comună

Decizie a Consiliului

Propunerea Comisiei de decizie a Consiliului de stabilire a poziției care urmează să fie adoptată în numele Uniunii Europene în cadrul Comitetului pentru achiziții publice referitor la aderarea Regatului Unit la Acordul privind achizițiile publice

Galileo

Act de punere în aplicare

Decizia de punere în aplicare a Comisiei de modificare a Deciziei 2016/413 privind transferul stațiilor terestre situate în prezent în Insulele Falkland și insula Ascension

RESEARCH

Consorțiul pentru o infrastructură europeană de cercetare

Act de punere în aplicare

Deciziile de punere în aplicare ale Comisiei de modificare a deciziilor de instituire a consorțiilor pentru o infrastructură europeană de cercetare (ERIC) pentru transferul sediului aflat în prezent în Regatul Unit

SANTE

Medicamente de uz uman

Acte de punere în aplicare

Decizii de punere în aplicare ale Comisiei de modificare a autorizațiilor de introducere pe piață a medicamentelor în vederea actualizării autorizației de introducere pe piață, în cazul în care funcțiile exercitate în prezent în Regatul Unit trebuie exercitate în UE

Medicamente de uz veterinar

Acte de punere în aplicare

Decizii de punere în aplicare ale Comisiei de modificare a autorizațiilor de comercializare a medicamentelor de uz veterinar în vederea actualizării autorizației de introducere pe piață, în cazul în care funcțiile exercitate în prezent în Regatul Unit trebuie exercitate în UE

Organisme modificate genetic

Acte de punere în aplicare

Decizii de punere în aplicare ale Comisiei de modificare a autorizațiilor de introducere pe piață a produselor alimentare și furajelor modificate genetic, în cazul în care titularul autorizației este stabilit în prezent în Regatul Unit

Produse biocide

Act delegat

Regulament delegat al Comisiei de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1062/2014 al Comisiei pentru a reatribui rolul autorității competente responsabile de evaluare, în cazul în care acest rol îi revine în prezent Regatului Unit

Produse de protecție a plantelor

Act de punere în aplicare

Regulament de punere în aplicare al Comisiei de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 686/2012 al Comisiei pentru a reatribui rolul de stat membru raportor, în cazul în care acest rol îi revine în prezent Regatului Unit

Aditivi pentru hrana animalelor

Acte de punere în aplicare

Regulamente de punere în aplicare ale Comisiei de modificare a autorizațiilor de introducere pe piață a aditivilor furajeri, în cazul în care titularul autorizației este stabilit în prezent în Regatul UnitANEXA 3

LISTA AVIZELOR COMISIEI CĂTRE PĂRȚILE INTERESATE

Avizele privind pregătirea Brexitului publicate de serviciile Comisiei, pe teme 1

(începând cu 13 noiembrie 2018)

Tema

MĂRFURI

1

Produse industriale

2

Produse farmaceutice (de uz uman/veterinar)

3

Întrebări și răspunsuri privind produsele farmaceutice

4

Produse de protecție a plantelor

5

Produsele de protecție a plantelor și reziduurile de pesticide – întrebări și răspunsuri

6

Produse biocide

7

Întrebări și răspunsuri privind produsele biocide

8

Autovehicule

9

Vehicule agricole și forestiere, vehicule cu două sau trei roți și cvadricicluri, echipamente mobile fără destinație rutieră

10

Produsele chimice industriale (REACH) (publicate de ECHA)

11

Detergenți

12

Îngrășăminte

13

Articole pirotehnice

14

Explozivi de uz civil

15

Eticheta ecologică

16

Deșeuri

ALIMENTE, HRANĂ PENTRU ANIMALE, PLANTE, PRODUSE VETERINARE

17

Producția de alimente și producția ecologică

18

Hrană pentru animale

19

Organisme modificate genetic

20

Ape minerale naturale

21

Material vegetal de reproducere

22

Creșterea animalelor/zootehnie

23

Sănătatea animalelor

24

Sănătatea plantelor

TAXE VAMALE ȘI IMPOZITE INDIRECTE, LICENȚE DE IMPORT/EXPORT

25

TVA, accize, vamă

26

Reguli de origine

27

TVA

28

Licențe de import și export

29

Specimene de specii pe cale de dispariție (CITES)

30

Importul de lemn

31

Asigurarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală de către autoritățile vamale

SERVICII FINANCIARE

32

Audituri statutare

33

Agenții de rating

34

Gestionarea activelor

35

Servicii post-tranzacționare

36

Servicii de investiții

37

Servicii bancare și de plată

38

(Re)asigurări

39

Instituții pentru furnizarea de pensii ocupaționale

JUSTIȚIE CIVILĂ, DREPTUL SOCIETĂȚILOR COMERCIALE, PROTECȚIA CONSUMATORILOR, PROTECȚIA DATELOR

40

Protecția datelor cu caracter personal

41

Dreptul societăților comerciale

42

Dreptul internațional privat

43

Protecția consumatorilor și drepturile pasagerilor

PROPRIETATEA INTELECTUALĂ

44

Mărci, desene și modele industriale comunitare

45

Soiuri de plante

46

Drepturi de autor

47

Certificate suplimentare de protecție

CALIFICĂRI PROFESIONALE

48

Calificări profesionale

49

Calificările personalului din abatoare

50

Calificările transportatorilor de animale

51

Calificările navigatorilor

TRANSPORT

52

Transportul aerian (accesul)

53

Siguranța aviației

54

Securitatea aeronautică și maritimă

55

Transportul rutier

56

Transportul maritim (accesul și siguranța)

57

Transportul feroviar

58

Transportul pe căi navigabile interioare

SECTORUL DIGITAL

59

Numele de domenii Top-level „.eu”

60

Comerțul electronic (serviciile societății informaționale)

61

Telecomunicații

62

Servicii mass-media audiovizuale

63

eIDAS/servicii de încredere

64

Securitatea rețelelor

65

Geoblocarea

ENERGIE

66

Aspectele legate de EURATOM

67

Piața energiei electrice și a gazelor

68

Garanții de origine

ALTELE

69

Substanțe de origine umană

70

Trialuri clinice

71

Achiziții publice

72

Sistemul UE de management de mediu și audit (EMAS)

73

Reciclarea navelor

74

Inițiativa cetățenească europeană

75

Acquis-ul în domeniul pescuitului

76

Comitetele europene de întreprindere

77

Securitatea industrială (IUEC)

78

Călătoria între Uniunea Europeană și Regatul Unit

ANEXA 4

ACȚIUNI DE CONTINGENȚĂ ALE COMISIEI

ACȚIUNI

ØComisia consideră că perioadele de ședere legală a cetățenilor Regatului Unit într-un stat membru al UE27 înainte de data retragerii ar trebui considerate perioade de ședere legală într-un stat membru al Uniunii Europene, în conformitate cu Directiva 2003/109/CE privind statutul resortisanților țărilor terțe care sunt rezidenți pe termen lung.

ØComisia sprijină statele membre în coordonarea acțiunilor lor în domeniile în care acestea sunt competente, pentru a asigura o abordare coerentă a protecției drepturilor cetățenilor. Având în vedere amploarea provocărilor administrative cu care se vor confrunta autoritățile naționale și locale și pentru a se evita întârzierile administrative, se recomandă ca statele membre să accepte ca cererile de permise de ședere să fie depuse înainte de data retragerii Regatului Unit.

ØÎn ceea ce privește instrumentele financiare derivate compensate, se pare că, în lipsa unui acord, ar putea exista riscuri pentru stabilitatea financiară, care ar decurge dintr-o închidere dezordonată a pozițiilor membrilor compensatori din UE în contrapărțile centrale din Regatul Unit. Ar putea exista, de asemenea, riscuri în ceea ce privește anumite servicii furnizate operatorilor din Uniune de către depozitarii centrali de titluri de valoare din Regatul Unit, care nu pot fi înlocuiți pe termen scurt. În aceste domenii, sistemele de echivalență existente oferă instrumente adecvate, care pot fi implementate rapid. Perioada rămasă până la 30 martie 2019 ar trebui utilizată în acest sens. În cazul în care va trebui să acționeze, Comisia va face acest lucru numai în măsura în care este necesar pentru a aborda riscurile legate de stabilitatea financiară în contextul unei retrageri fără acord, în condiții stricte și cu o durată limitată. În cazul în care nu se ajunge la un acord, Comisia va adopta decizii de echivalare temporare, care vor trebui să respecte anumite condiții, pentru a se asigura că nici serviciile de compensare centrală, nici cele oferite de depozitari nu sunt perturbate.

ØÎn ceea ce privește drepturile de trafic, Comisia va propune măsuri pentru a se asigura că transportatorilor aerieni din Regatul Unit li se permite să zboare pe teritoriul Uniunii Europene, să facă escale tehnice (de exemplu, pentru realimentare, fără îmbarcarea/debarcarea pasagerilor), precum și să aterizeze pe teritoriul Uniunii Europene și să efectueze zboruri retur către Regatul Unit. Aceste măsuri se aplică cu condiția ca Regatul Unit să aplice măsuri echivalente transportatorilor aerieni din Uniunea Europeană.

ØÎn ceea ce privește siguranța aviației, pentru anumite produse („certificate de tip”) și societăți aeronautice („aprobări pentru organizații”), Autoritatea Europeană de Siguranță a Aviației (AESA) va putea emite certificate numai după ce Regatul Unit va deveni o țară terță. Comisia va propune măsuri care să asigure menținerea valabilității acestor certificate pentru o perioadă limitată de timp. Aceste măsuri vor fi supuse condiției ca Regatul Unit să aplice măsuri similare. În mod similar, Comisia va propune măsuri care să asigure faptul că piesele și echipamentele introduse pe piața Uniunii înainte de data retragerii pe baza unui certificat emis de o persoană juridică sau fizică certificată de autoritatea aeronautică civilă din Regatul Unit pot fi utilizate în continuare în anumite circumstanțe. Comisia a invitat AESA să înceapă prelucrarea anumitor cereri depuse de entități din Regatul Unit în vederea pregătirii retragerii Regatului Unit.

ØComisia va lua măsuri pentru a se asigura că pasagerii și bagajele lor de mână care zboară din Regatul Unit și care tranzitează aeroporturi din UE27 sunt scutiți în continuare de o a doua verificare de securitate, prin aplicarea sistem de control de securitate unic.

ØComisia invită statele membre să ia toate măsurile necesare pentru ca la 30 martie 2019 să fie în măsură să aplice Codul vamal al Uniunii și normele relevante privind impozitarea indirectă în cazul unui scenariu „fără acord” („no deal”), pentru toate importurile din Regatul Unit și exporturile către Regatul Unit. Autoritățile vamale pot emite autorizații pentru utilizarea măsurilor de facilitare prevăzute în Codul vamal al Uniunii, atunci când operatorii economici le solicită și sub rezerva îndeplinirii cerințelor relevante. Asigurarea unor condiții de concurență echitabile și a unor fluxuri comerciale fără discontinuități va fi deosebit de dificilă în zonele care înregistrează cel mai intens trafic de bunuri cu Regatul Unit. Comisia colaborează cu statele membre pentru a contribui la găsirea unor soluții cu respectarea deplină a cadrului juridic actual.

ØPe baza legislației UE în domeniul veterinar, în cazul în care acest lucru este se justifică și dacă sunt îndeplinite toate condițiile aplicabile, Comisia va introduce rapid Regatul Unit pe listă, astfel încât animalele vii și produsele de origine animală din Regatul Unit să poată fi introduse în Uniunea Europeană.

ØComisia va modifica valorile de referință ale societăților din Regatul Unit folosite ca bază pentru alocarea sau cotele anuale de gaze fluorurate cu efect de seră ale acestora pentru 2019 pe baza activităților lor declarate în UE27, excluzând astfel cotele bazate pe activitățile lor interne declarate în Regatul Unit.ANEXA 5

TERMENELE MINIME PENTRU ADOPTAREA ACTELOR JURIDICE DE NIVEL SECUNDAR

Acte de punere în aplicare

Procedura normală: aproximativ o lună

Etapa 1: prezentarea unui proiect de act comitetului relevant și vot – proiect transmis cu cel puțin 14 zile înainte de vot (numai în cazuri de extremă urgență, în mai puțin de 5 zile)

Etapa 2: adoptarea de către Comisie

Etapa 3: până la 30 martie 2019, publicarea în Jurnalul Oficial și intrarea în vigoare

Procedura de urgență (dacă este prevăzută în actul de bază): minimum absolut 2 zile

Etapa 1: adoptarea de către Comisie (fără a fi necesare consultarea prealabilă și votul în cadrul comitetului competent)

Etapa 2: până la 30 martie 2019, publicarea în Jurnalul Oficial și intrarea în vigoare

Etapa 3: se abrogă în urma votului negativ ex post al unui comitet

Acte delegate

Procedura normală: aproximativ 3 luni

Etapa 1: consultarea experților din statele membre cu privire la proiectul de act, termen de 2­3 săptămâni, poate fi redus în cazuri justificate în mod corespunzător

Etapa 2: adoptarea de către Comisie

Etapa 3: controlul exercitat de Parlamentul European și de Consiliu, care are loc, în mod normal, în termen de 2 luni, poate fi mult mai scurt în practică dacă nu există obiecții anticipate, dar poate fi și prelungit

Etapa 4: până la 30 martie 2019, publicarea în Jurnalul Oficial și intrarea în vigoare

Procedura de urgență (dacă este prevăzută în actul de bază): minimum absolut de 3 zile

Etapa 1: consultarea experților din statele membre cu privire la proiectul de act

Etapa 2: adoptarea de către Comisie

Etapa 3: până la 30 martie 2019, publicarea în Jurnalul Oficial și intrarea în vigoare

Etapa 4: proiectul poate fi contestat de Parlament și de Consiliu ex postProcedura de reglementare cu control

Procedura normală: aproximativ 4 luni

Etapa 1: prezentarea unui proiect de act comitetului și vot – proiect transmis cu cel puțin 14 zile înainte de vot (numai în cazuri de extremă urgență, în mai puțin de 5 zile)

Etapa 2: controlul exercitat de Parlamentul European și de Consiliu, care are loc în termen de 3 luni, poate fi mult mai scurt în practică dacă nu există obiecții anticipate

Etapa 3: adoptarea de către Comisie

Etapa 4: până la 30 martie 2019, publicarea în Jurnalul Oficial și intrarea în vigoare

Procedura de urgență (dacă este prevăzută în actul de bază): minimum absolut de 3 zile

Etapa 1: prezentarea unui proiect de act comitetului și vot

Etapa 2: adoptarea de către Comisie

Etapa 3: până la 30 martie 2019, publicarea în Jurnalul Oficial și intrarea în vigoare

Etapa 4: proiectul poate fi contestat de Parlament și de Consiliu ex postANEXA 6

LISTA SEMINARELOR PRIVIND PREGĂTIREA SECTORIALĂ LA CARE PARTICIPĂ STATELE MEMBRE ALE UE27

Data

Tema

15 noiembrie

·Servicii financiare

22 noiembrie

·Transport aerian

·

·Alte moduri de transport (rutier, feroviar, maritim, pe căi navigabile interioare)

27 noiembrie

·Cetățenii, coordonarea securității sociale și controalele la frontieră

·Calificări profesionale, proprietatea intelectuală, justiția civilă, dreptul societăților comerciale, protecția consumatorilor; protecția datelor cu caracter personal

29/11 – 06/12

(data exactă urmează a fi confirmată)

·Reuniunea coordonatorilor de pregătire pentru Brexit

6 decembrie

·Cerințe sanitare și fitosanitare

·Regimuri vamale și licențe de import/export

·Impozitare indirectă/impozitare directă

12 decembrie

·Pescuit, climă, mediu

·Produse industriale (inclusiv produse farmaceutice); trialuri clinice; substanțe de origine umană

20 decembrie

·Cooperarea polițienească și judiciară în materie penală; acorduri internaționale

·bugetul Uniunii; alte aspecte (sectorul digital și telecomunicațiile, achiziții publice, protecție consulară, energie etc.)

(1)

     Avizele se publică pe următoarea pagină de internet: https://ec.europa.eu/info/brexit/brexit-preparedness/preparedness-notices_ro

Top