EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02016R0794-20220628

Consolidated text: Regulamentul (UE) 2016/794 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 mai 2016 privind Agenția Uniunii Europene pentru Cooperare în Materie de Aplicare a Legii (Europol) și de înlocuire și de abrogare a Deciziilor 2009/371/JAI, 2009/934/JAI, 2009/935/JAI, 2009/936/JAI și 2009/968/JAI ale Consiliului

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/794/2022-06-28

02016R0794 — RO — 28.06.2022 — 001.001


Acest document are doar scop informativ și nu produce efecte juridice. Instituțiile Uniunii nu își asumă răspunderea pentru conținutul său. Versiunile autentice ale actelor relevante, inclusiv preambulul acestora, sunt cele publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și disponibile pe site-ul EUR-Lex. Aceste texte oficiale pot fi consultate accesând linkurile integrate în prezentul document.

►B

REGULAMENTUL (UE) 2016/794 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI

din 11 mai 2016

privind Agenția Uniunii Europene pentru Cooperare în Materie de Aplicare a Legii (Europol) și de înlocuire și de abrogare a Deciziilor 2009/371/JAI, 2009/934/JAI, 2009/935/JAI, 2009/936/JAI și 2009/968/JAI ale Consiliului

(JO L 135 24.5.2016, p. 53)

Astfel cum a fost modificat prin:

 

 

Jurnalul Oficial

  NR.

Pagina

Data

►M1

REGULAMENTUL (UE) 2022/991 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 8 iunie 2022

  L 169

1

27.6.2022
▼B

REGULAMENTUL (UE) 2016/794 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI

din 11 mai 2016

privind Agenția Uniunii Europene pentru Cooperare în Materie de Aplicare a Legii (Europol) și de înlocuire și de abrogare a Deciziilor 2009/371/JAI, 2009/934/JAI, 2009/935/JAI, 2009/936/JAI și 2009/968/JAI ale ConsiliuluiCAPITOLUL I

DISPOZIȚII GENERALE, OBIECTIVE ȘI ATRIBUȚII ALE EUROPOL

Articolul 1

Instituirea Agenției Uniunii Europene pentru Cooperare în Materie de Aplicare a Legii

(1)  
Se instituie Agenția Uniunii Europene pentru Cooperare în Materie de Aplicare a Legii (Europol) în vederea susținerii cooperării dintre autoritățile de aplicare a legii în Uniune.
(2)  
Europol astfel cum este instituită prin prezentul regulament înlocuiește și succede Europol, astfel cum a fost instituit prin Decizia 2009/371/JAI.

Articolul 2

Definiții

În sensul prezentului regulament:

(a) 

„autoritățile competente ale statelor membre” înseamnă toate autoritățile polițienești și alte servicii de aplicare a legii existente în statele membre care sunt responsabile, în temeiul dreptului intern, de prevenirea și combaterea infracțiunilor. De asemenea, autoritățile competente includ și alte autorități publice existente în statele membre care sunt responsabile, în temeiul dreptului intern, de prevenirea și combaterea infracțiunilor care țin de competența Europol;

(b) 

„analiză strategică” înseamnă toate metodele și tehnicile de colectare, stocare, prelucrare și evaluare a informațiilor în scopul sprijinirii și elaborării unei politici privind criminalitatea care contribuie la prevenirea eficientă și efectivă a criminalității și la combaterea acesteia;

(c) 

„analiză operațională” înseamnă toate metodele și tehnicile de colectare, stocare, prelucrare și evaluare a informațiilor în scopul sprijinirii anchetelor penale;

(d) 

„organisme ale Uniunii” înseamnă instituții, organisme, misiuni, oficii și agenții înființate prin TUE și TFUE sau în baza acestora;

(e) 

„organizație internațională” înseamnă o organizație de drept internațional public și organismele lor subordonate, sau orice alt organism care este înființat printr-un acord încheiat între două sau mai multe țări sau în baza unui astfel de acord;

(f) 

„părți private” înseamnă entități și organisme instituite în temeiul dreptului unui stat membru sau al unei țări terțe, în special societăți și firme, asociații de întreprinderi, organizații fără scop lucrativ și alte persoane juridice care nu sunt menționate la litera (e);

(g) 

„persoane private” înseamnă toate persoanele fizice;

▼M1 —————

▼B

(l) 

„destinatar” înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau oricare alt organism căruia îi sunt divulgate datele, fie că aceasta este sau nu o parte terță;

▼M1 —————

▼M1

(p) 

„date administrative cu caracter personal” înseamnă alte date cu caracter personal prelucrate de Europol decât datele operaționale cu caracter personal;

▼M1

(q) 

„date privind anchetele” înseamnă date pe care un stat membru, Parchetul European (EPPO), instituit prin Regulamentul (UE) 2017/1939 al Consiliului ( 1 ), Eurojust sau o țară terță sunt autorizate să le prelucreze în cadrul unei anchete penale în curs referitoare la unul sau mai multe state membre, în conformitate cu cerințele și garanțiile procedurale aplicabile în temeiul dreptului Uniunii sau al dreptului intern, sau pe care un stat membru, EPPO, Eurojust sau o țară terță le-au transmis Europol în sprijinul unei astfel de anchete penale în curs și care conțin date cu caracter personal care nu privesc categoriile de persoane vizate enumerate în anexa II;

(r) 

„conținut cu caracter terorist” înseamnă conținut cu caracter terorist în sensul definiției de la articolul 2 punctul 7 din Regulamentul (UE) 2021/784 al Parlamentului European și al Consiliului ( 2 );

(s) 

„materiale online care conțin abuzuri sexuale asupra copiilor” înseamnă materiale online care constituie pornografie infantilă în sensul definiției de la articolul 2 litera (c) din Directiva 2011/93/UE a Parlamentului European și a Consiliului ( 3 ) sau spectacole pornografice în sensul definiției de la articolul 2 litera (e) din directiva respectivă;

(t) 

„situație de criză online” înseamnă diseminarea de conținut online rezultat în urma unui eveniment real aflat în derulare sau recent care înfățișează atingeri aduse vieții sau integrității fizice sau îndeamnă la aducerea unor atingeri iminente vieții sau integrității fizice și care urmărește sau are ca efect intimidarea gravă a unei populații, cu condiția să existe o legătură sau o suspiciune rezonabilă privind o legătură cu terorismul sau cu extremismul violent și să se anticipeze potențialul de multiplicare exponențială a respectivului conținut și de dobândire de către acesta a unui caracter viral la nivelul mai multor servicii online;

(u) 

„categorie de transferuri de date cu caracter personal” înseamnă un grup de transferuri de date cu caracter personal atunci când datele se referă toate la aceeași situație specifică și când transferurile sunt compuse din aceleași categorii de date cu caracter personal și din aceleași categorii de persoane vizate;

(v) 

„proiecte de cercetare și inovare” înseamnă proiecte referitoare la aspectele reglementate de prezentul regulament în vederea dezvoltării, a antrenării, a testării și a validării algoritmilor pentru dezvoltarea de instrumente specifice și alte proiecte specifice de cercetare și inovare relevante pentru atingerea obiectivelor Europol.

▼B

Articolul 3

Obiective

(1)  
Europol susține și consolidează activitatea autorităților competente ale statelor membre și cooperarea acestora pentru prevenirea și combaterea criminalității grave care afectează două sau mai multe state membre, a terorismului și a formelor de criminalitate ce aduc atingere unui interes comun care face obiectul unei politici a Uniunii, astfel cum sunt enumerate în anexa I.
(2)  

În plus față de alineatul (1), obiectivele Europol acoperă și infracțiunile conexe. Următoarele infracțiuni sunt considerate infracțiuni conexe:

(a) 

infracțiunile săvârșite pentru procurarea mijloacelor necesare săvârșirii unor acte aflate în sfera de competență a Europol;

(b) 

infracțiunile săvârșite în vederea înlesnirii sau a săvârșirii unor acte aflate în sfera de competență a Europol;

(c) 

infracțiunile săvârșite pentru a asigura impunitatea persoanelor care săvârșesc acte aflate în sfera de competență a Europol.

Articolul 4

Atribuții

(1)  

Europol îndeplinește următoarele atribuții pentru realizarea obiectivelor prevăzute la articolul 3:

(a) 

colectează, stochează, prelucrează, analizează și face schimb de informații, inclusiv informații operative în materie penală;

(b) 

notifică fără întârziere statelor membre, prin intermediul unităților naționale instituite sau desemnate în temeiul articolului 7 alineatul (2), orice informație și orice legătură între infracțiuni care le vizează;

(c) 

coordonează, organizează și pune în aplicare anchete și acțiuni operaționale pentru a susține și a consolida acțiunile autorităților competente ale statelor membre, efectuate:

(i) 

în comun cu autoritățile competente ale statelor membre; sau

(ii) 

în cadrul unor echipe comune de anchetă, în conformitate cu articolul 5 și, dacă este cazul, în colaborare cu Eurojust;

(d) 

participă la echipe comune de anchetă și propune înființarea lor în conformitate cu articolul 5;

(e) 

furnizează statelor membre informații și sprijin analitic în legătură cu evenimente internaționale majore;

(f) 

elaborează evaluări privind amenințările, analize strategice și operaționale, precum și rapoarte generale asupra situației;

(g) 

dezvoltă, transmite și promovează cunoștințe de specialitate în ceea ce privește metode de prevenire a criminalității, proceduri de anchetare, metode tehnice și criminalistice și oferă consiliere statelor membre;

(h) 

sprijină activitățile de schimb de informații, operațiile și anchetele transfrontaliere ale statelor membre, precum și echipele comune de anchetă, inclusiv prin furnizarea de sprijin operațional, tehnic și financiar;

▼M1

(ha) 

furnizează sprijin administrativ și financiar unităților speciale de intervenție ale statelor membre, astfel cum sunt menționate în Decizia 2008/617/JAI a Consiliului ( 4 );

▼B

(i) 

asigură formare de specialitate și asistă statele membre la organizarea formării, inclusiv prin oferirea de sprijin financiar, în cadrul domeniului de aplicare al obiectivelor sale și în conformitate cu resursele bugetare și de personal de care dispune, în coordonare cu Agenția Uniunii Europene pentru formare în materie de aplicare a legii (CEPOL);

▼M1

(j) 

cooperează cu organismele Uniunii instituite în temeiul titlului V din TFUE, cu OLAF și cu Agenția Uniunii Europene pentru Securitate Cibernetică (ENISA) instituită prin Regulamentul (UE) 2019/881 al Parlamentului European și al Consiliului ( 5 ), în special prin schimburi de informații și furnizarea de sprijin analitic în domeniile care sunt de competența acestora;

▼B

(k) 

furnizează informații și sprijin pentru structurile și misiunile UE de gestionare a crizelor instituite în baza TUE în cadrul domeniului de aplicare al obiectivelor Europol stabilite la articolul 3;

(l) 

dezvoltă centre ale Uniunii specializate în combaterea anumitor tipuri de criminalitate care se încadrează în domeniul de aplicare al obiectivelor Europol, în special Centrul european de combatere a criminalității informatice;

▼M1

(m) 

sprijină acțiunile statelor membre în materie de prevenire și combatere a formelor de criminalitate enumerate în anexa I care sunt facilitate, promovate sau săvârșite prin intermediul internetului, inclusiv prin:

(i) 

acordarea de asistență autorităților competente ale statelor membre, la cererea acestora, pentru a răspunde atacurilor cibernetice în privința cărora se bănuiește că au la origine infracțiuni;

(ii) 

cooperarea cu autoritățile competente ale statelor membre în ceea ce privește ordinele de eliminare, în conformitate cu articolul 14 din Regulamentul (UE) 2021/784; și

(iii) 

semnalarea conținutului online furnizorilor de servicii online în cauză pentru ca aceștia să examineze voluntar compatibilitatea respectivului conținut cu termenele și condițiile proprii;

▼M1

(r) 

sprijină statele membre în ceea ce privește identificarea persoanelor ale căror activități infracționale se încadrează în formele de criminalitate enumerate în anexa I și care constituie un risc ridicat la adresa securității;

(s) 

facilitează anchetele comune, coordonate și considerate prioritare cu privire la persoanele menționate la litera (r);

(t) 

sprijină statele membre în ceea ce privește prelucrarea datelor furnizate Europol de țări terțe sau de organizații internaționale cu privire la persoanele implicate în terorism sau în criminalitatea gravă și propune posibila introducere de către statele membre, la discreția lor și sub rezerva verificării și analizei datelor respective, a unor semnalări privind existența de informații referitoare la resortisanți ai țărilor terțe în interesul Uniunii (denumite în continuare „semnalări privind existența de informații”) în Sistemul de informații Schengen (SIS), în conformitate cu Regulamentul (UE) 2018/1862 al Parlamentului European și al Consiliului ( 6 );

(u) 

sprijină punerea în aplicare a mecanismului de evaluare și monitorizare în vederea verificării aplicării acquis-ului Schengen în temeiul Regulamentului (UE) nr. 1053/2013 în domeniul de aplicare al obiectivelor Europol, prin furnizarea de expertiză și analiză, unde este necesar;

(v) 

monitorizează în mod proactiv activitățile de cercetare și inovare care sunt relevante pentru realizarea obiectivelor Europol și contribuie la astfel de activități prin sprijinirea activităților conexe ale statelor membre și prin punerea în aplicare a activităților proprii de cercetare și inovare, inclusiv proiecte pentru dezvoltarea, antrenarea, testarea și validarea algoritmilor pentru dezvoltarea de instrumente specifice pentru autoritățile de aplicare a legii, și diseminează rezultatele activităților în rândul statelor membre în conformitate cu articolul 67;

(w) 

contribuie la crearea de sinergii între activitățile de cercetare și inovare ale organismelor Uniunii care sunt relevante pentru realizarea obiectivelor Europol, inclusiv prin intermediul Centrului UE de inovare pentru securitatea internă, în strânsă cooperare cu statele membre;

(x) 

sprijină, la cererea acestora, acțiunile statelor membre pentru a aborda situațiile de criză online, în special prin furnizarea către părțile private a informațiilor necesare pentru a identifica conținutul online relevant;

(y) 

sprijină acțiunile statelor membre de combatere a diseminării online de materiale online care conțin abuzuri sexuale asupra copiilor;

(z) 

cooperează, în conformitate cu articolul 12 din Directiva (UE) 2019/1153 a Parlamentului European și a Consiliului ( 7 ), cu unitățile de informații financiare (FIU) instituite în temeiul Directivei (UE) 2015/849 a Parlamentului European și a Consiliului ( 8 ), prin intermediul unității naționale Europol relevante sau, dacă statul membru relevant permite acest lucru, prin contact direct cu FIU, în special prin schimburi de informații și prin furnizarea de analize statelor membre pentru a sprijini anchetele transfrontaliere privind activitățile de spălare a banilor ale organizațiilor criminale transnaționale și finanțarea terorismului;

Pentru ca un stat membru să informeze, în termen de 12 luni de la propunerea de către Europol a posibilei introduceri a unei semnalări privind existența de informații menționate la litera (t) de la primul paragraf, alte state membre și Europol cu privire la rezultatul verificării și analizei datelor și dacă o semnalare a fost sau nu introdusă în SIS, se instituie un mecanism de raportare periodică.

Statele membre informează Europol cu privire la orice semnalare privind existența de informații introdusă în SIS și cu privire la orice răspuns pozitiv („hit”) referitor la astfel de semnalări privind existența de informații și pot informa, prin intermediul Europol, țara terță sau organizația internațională care a furnizat datele care au condus la introducerea semnalării privind existența de informații cu privire la răspunsurile pozitive referitoare la o astfel de semnalare privind existența de informații, în conformitate cu procedura prevăzută în Regulamentul (UE) 2018/1862.

▼B

(2)  
Europol furnizează analize strategice și evaluări privind amenințările pentru a acorda asistență Consiliului și Comisiei în stabilirea priorităților strategice și operaționale ale Uniunii în materie de combatere a criminalității. ►M1  De asemenea, Europol acordă asistență în ceea ce privește punerea în aplicare operațională a respectivelor priorități, în special în cadrul Platformei multidisciplinare europene împotriva amenințărilor infracționale (EMPACT), inclusiv prin facilitarea și furnizarea de sprijin administrativ, logistic, financiar și operațional pentru activitățile operaționale și strategice conduse de statele membre. ◄
(3)  
Europol furnizează analize strategice și evaluări ale amenințărilor cu scopul de a acorda asistență în ceea ce privește utilizarea eficientă și eficace a resurselor disponibile la nivel național și la nivelul Uniunii pentru activități operaționale și pentru susținerea acestor activități. ►M1  De asemenea, Europol furnizează analize de evaluare a amenințărilor pe baza informațiilor pe care le deține cu privire la fenomenele și tendințele infracționale pentru a sprijini Comisia și statele membre în efectuarea de evaluări ale riscurilor. ◄
(4)  
Europol îndeplinește rolul de birou central pentru combaterea falsificării monedei euro, în conformitate cu Decizia 2005/511/JAI a Consiliului ( 9 ). Europol încurajează, de asemenea, coordonarea măsurilor puse în aplicare în vederea combaterii falsificării monedei euro de către autoritățile competente ale statelor membre sau în cadrul echipelor comune de anchetă, dacă este cazul, în colaborare cu organismele Uniunii și cu autoritățile țărilor terțe.

▼M1

(4a)  
Europol acordă asistență statelor membre și Comisiei în ceea ce privește identificarea principalelor teme de cercetare.

Europol acordă asistență Comisiei în ceea ce privește elaborarea și punerea în aplicare a programelor-cadru ale Uniunii pentru activități de cercetare și inovare care sunt relevante în vederea realizării obiectivelor Europol.

După caz, Europol poate să disemineze rezultatele activităților sale de cercetare și inovare ca parte a contribuției sale la crearea de sinergii între activitățile de cercetare și inovare ale organismelor relevante ale Uniunii în conformitate cu alineatul (1) primul paragraf litera (w).

Europol ia toate măsurile necesare pentru a evita conflictele de interese. Europol nu beneficiază de finanțare din partea unui anumit program-cadru al Uniunii atunci când acordă asistență Comisiei în ceea ce privește identificarea principalelor teme de cercetare și în ceea ce privește elaborarea și punerea în aplicare a respectivului program.

După caz, Europol poate consulta Centrul Comun de Cercetare al Comisiei atunci când proiectează și concepe activități de cercetare și inovare cu privire la aspectele reglementate de prezentul regulament.

(4b)  
Europol sprijină statele membre în ceea ce privește examinarea, din perspectiva implicațiilor preconizate pentru securitate, a cazurilor specifice de investiții străine directe în Uniune în temeiul Regulamentului (UE) 2019/452 al Parlamentului European și al Consiliului ( 10 ) care privesc întreprinderi care furnizează tehnologii, inclusiv software, utilizate de Europol pentru prevenirea și anchetarea infracțiunilor care se încadrează în obiectivele Europol.

▼M1

(5)  
Europol nu aplică măsuri coercitive în îndeplinirea atribuțiilor sale.

Personalul Europol poate acorda sprijin operațional autorităților competente ale statelor membre în timpul desfășurării măsurilor de anchetă, la cererea acestora și în conformitate cu dreptul lor intern, în special prin facilitarea schimbului transfrontalier de informații, prin furnizarea de sprijin criminalistic și tehnic și prin prezența sa în timpul desfășurării măsurilor de anchetă respective. Personalul Europol nu are competența de a desfășura măsuri de anchetă.

▼M1

(5a)  
În îndeplinirea atribuțiilor sale, Europol respectă drepturile și libertățile fundamentale consacrate în Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene (denumită în continuare „Carta”).

▼BCAPITOLUL II

COOPERAREA DINTRE STATELE MEMBRE ȘI EUROPOL

Articolul 5

Participarea la echipele comune de anchetă

(1)  
Personalul Europol poate participa la activitățile echipelor comune de anchetă care se ocupă de criminalitatea care se încadrează în obiectivele Europol. Acordul prin care se înființează o echipă comună de anchetă stabilește condițiile privind participarea personalului Europol în cadrul echipei și include informațiile cu privire la normele privind răspunderea.
(2)  
Personalul Europol poate, în limitele actelor cu putere de lege ale statelor membre în care își desfășoară activitatea o echipă comună de anchetă, să acorde asistență pentru toate activitățile și schimburile de informații cu toți membrii echipei comune de anchetă.
(3)  
Personalul Europol care participă într-o echipă comună de anchetă poate, în conformitate cu prezentul regulament, să pună la dispoziția tuturor membrilor echipei informațiile necesare prelucrate de Europol în scopurile prevăzute la articolul 18 alineatul (2). Europol informează în același timp unitățile naționale ale statelor membre reprezentate în echipă, precum și pe cele ale statelor membre care au furnizat informațiile.
(4)  
Informațiile obținute de personalul Europol pe parcursul participării sale în cadrul echipei comune de anchetă pot, cu acordul și pe răspunderea statului membru care a furnizat informațiile respective, să fie prelucrate de Europol în scopurile prevăzute la articolul 18 alineatul (2), în condițiile prevăzute în prezentul regulament.
(5)  
În cazul în care are motive să considere că înființarea unei echipe comune de anchetă ar oferi valoare adăugată unei anchete, Europol poate să propună acest lucru statelor membre în cauză și să ia măsuri pentru a le acorda asistență în ceea ce privește constituirea de echipe comune de anchetă.

Articolul 6

Solicitări formulate de Europol cu privire la inițierea unei anchete penale

(1)  
În cazurile specifice în care consideră că ar trebui să fie inițiată o anchetă penală cu privire la o infracțiune care se încadrează în domeniul de aplicare al obiectivelor sale, Europol solicită autorităților competente ale statelor membre în cauză, prin intermediul unităților naționale, să inițieze, să conducă sau să coordoneze această anchetă penală.

▼M1

(1a)  
Fără a aduce atingere alineatului (1), în cazul în care consideră că ar trebui inițiată o anchetă penală cu privire la o infracțiune specifică care privește un singur stat membru, dar care aduce atingere unui interes comun care face obiectul unei politici a Uniunii, directorul executiv poate propune autorităților competente ale statului membru în cauză, prin intermediul unității sale naționale, să inițieze, să efectueze sau să coordoneze o astfel de anchetă penală.

▼M1

(2)  
Unitățile naționale informează fără întârzieri nejustificate Europol sau, respectiv, directorul executiv cu privire la decizia autorităților competente ale statelor membre în ceea ce privește orice solicitare formulată în temeiul alineatului (1), respectiv în ceea ce privește orice propunere formulată în temeiul alineatului (1a).

▼B

(3)  

Dacă autoritățile competente ale unui stat membru decid să nu dea curs unei solicitări formulate de Europol în temeiul alineatului (1), acestea informează Europol cu privire la motivele deciziei lor, fără întârziere nejustificată, de preferință în termen de o lună de la primirea solicitării. Cu toate acestea, motivele pot să nu fie divulgate în cazul în care comunicarea acestora:

(a) 

ar contraveni intereselor esențiale ale siguranței statului membru în cauză; sau

(b) 

ar pune în pericol reușita unei anchete în curs sau siguranța unei persoane.

▼M1

(4)  
Europol informează imediat Eurojust și, dacă este cazul, EPPO cu privire la orice solicitare formulată în temeiul alineatului (1), orice propunere formulată în temeiul alineatului (1a) și orice decizie a unei autorități competente a unui stat membru în temeiul alineatului (2).

▼B

Articolul 7

Unitățile naționale Europol

(1)  
Statele membre cooperează cu Europol în ceea ce privește îndeplinirea atribuțiilor care le revin, prevăzute în prezentul regulament.
(2)  
Fiecare stat membru instituie sau desemnează o unitate națională care este organismul de legătură dintre Europol și autoritățile competente ale statului membru respectiv. Fiecare stat membru numește un funcționar în calitate de șef al unității sale naționale.
(3)  
Fiecare stat membru se asigură că unitatea sa națională este competentă în temeiul dreptului intern să îndeplinească atribuțiile desemnate unităților naționale în prezentul regulament, în special că are acces la datele naționale privind aplicarea legii și la alte date relevante necesare pentru cooperarea cu Europol.
(4)  
Fiecare stat membru stabilește modul de organizare și organigrama unității sale naționale în conformitate cu dreptul său intern.
(5)  
În conformitate cu alineatul (2), unitatea națională constituie organismul de legătură între Europol și autoritățile competente ale statelor membre. Cu toate acestea, sub rezerva respectării condițiilor stabilite de statele membre, inclusiv implicarea anterioară a unității naționale, statele membre pot permite contacte directe între autoritățile lor competente și Europol. Unitatea națională primește totodată din partea Europol toate informațiile schimbate în cursul contactelor directe dintre Europol și autoritățile competente, cu excepția cazului în care unitatea națională precizează că nu are nevoie să primească aceste informații.
(6)  

Fiecare stat membru, prin intermediul unității sale naționale sau, în conformitate cu alineatul (5), al unei autorități competente:

(a) 

furnizează Europol informațiile necesare pentru îndeplinirea obiectivelor sale, inclusiv informații referitoare la formele de criminalitate a căror prevenire sau combatere este considerată prioritară de către Uniune;

(b) 

asigură comunicarea și cooperarea eficace cu Europol a tuturor autorităților competente relevante;

(c) 

crește gradul de informare cu privire la activitățile Europol.

(d) 

în conformitate cu articolul 38 alineatul (5) litera (a), asigură conformitatea cu dreptul intern în cazul transmiterii informațiilor către Europol.

(7)  

Fără a aduce atingere exercitării atribuțiilor care le revin statelor membre cu privire la menținerea ordinii publice și apărarea securității interne, statele membre nu sunt obligate în niciun caz să furnizeze informații în conformitate cu alineatul (6) litera (a) dacă acestea:

(a) 

ar contraveni intereselor esențiale ale siguranței statului membru în cauză;

(b) 

ar pune în pericol reușita unei anchete în curs sau siguranța unei persoane; sau

(c) 

ar divulga informații referitoare la organizații sau la activități specifice ale serviciilor de informații în domeniul securității naționale.

Cu toate acestea, statele membre furnizează informații de îndată ce acestea nu mai intră în domeniul de aplicare al literei (a), (b) sau (c) din primul paragraf.

▼M1

(8)  
Fiecare stat membru se asigură că FIU său, în limitele mandatului său și ale competenței sale și cu respectarea garanțiilor procedurale naționale, are dreptul să răspundă solicitărilor justificate în mod corespunzător care sunt formulate de Europol în conformitate cu articolul 12 din Directiva (UE) 2019/1153 în ceea ce privește informațiile și analizele financiare, fie prin intermediul unității sale naționale sau, dacă acest lucru este permis de statul membru respectiv, prin contact direct între FIU și Europol.

▼B

(9)  
Șefii unităților naționale se reunesc periodic, în special pentru a discuta și a soluționa problemele care apar în contextul cooperării lor operaționale cu Europol.
(10)  
Costurile suportate de unitățile naționale în cadrul procesului de comunicare cu Europol sunt suportate de statele membre și, cu excepția costurilor de conectare, nu sunt imputate Europol.
(11)  
Europol redactează un raport anual privind informațiile furnizate de fiecare stat membru în temeiul alineatului (6) litera (a) pe baza criteriilor de evaluare cantitativă și calitativă definite de consiliul de administrație. Raportul anual este transmis Parlamentului European, Consiliului, Comisiei și parlamentelor naționale.

Articolul 8

Ofițerii de legătură

(1)  
Fiecare unitate națională desemnează cel puțin un ofițer de legătură care să fie atașat pe lângă Europol. Sub rezerva unor dispoziții contrare prevăzute de prezentul regulament, ofițerii de legătură se supun dreptului intern al statului membru care i-a desemnat.
(2)  
Ofițerii de legătură constituie birourile naționale de legătură la Europol și sunt instruiți de către unitățile naționale să le reprezinte interesele în cadrul Europol, în conformitate cu dreptul intern al statului membru care i-a desemnat și cu dispozițiile aplicabile administrației Europol.
(3)  
Ofițerii de legătură acordă asistență în ceea ce privește schimbul de informații între Europol și statele membre care i-au desemnat.
(4)  
Ofițerii de legătură acordă, în conformitate cu dreptul intern al acestora, asistență în ceea ce privește schimbul de informații între statele lor membre și ofițerii de legătură ai altor state membre, țări terțe și organizații internaționale. Infrastructura Europol poate fi utilizată, în conformitate cu dreptul intern, pentru astfel de schimburi bilaterale referitoare și la infracțiuni care nu se încadrează în domeniul de aplicare al obiectivelor Europol. Toate aceste schimburi de informații respectă dreptul Uniunii și dreptul intern aplicabile.
(5)  
Consiliul de administrație stabilește drepturile și obligațiile ofițerilor de legătură în relația cu Europol. Ofițerii de legătură se bucură de privilegiile și imunitățile necesare pentru îndeplinirea atribuțiilor care le revin, în conformitate cu articolul 63 alineatul (2).
(6)  
Europol se asigură că ofițerii de legătură sunt pe deplin informați și implicați în toate activitățile sale, în măsura necesară pentru îndeplinirea atribuțiilor lor.
(7)  
Europol suportă costurile pentru punerea la dispoziția statelor membre a spațiilor necesare în sediul său și acordă ofițerilor de legătură sprijinul adecvat în scopul îndeplinirii sarcinilor care le revin. Toate celelalte costuri aferente desemnării ofițerilor de legătură sunt suportate de statul membru care i-a desemnat, inclusiv costurile cu echipamentele ofițerilor de legătură, cu excepția cazului în care Parlamentul European și Consiliul decid altfel la recomandarea consiliului de administrație.CAPITOLUL III

ORGANIZAREA EUROPOL

Articolul 9

Structura administrativă și de gestionare a Europol

Structura administrativă și de gestionare a Europol cuprinde:

(a) 

un consiliu de administrație;

(b) 

un director executiv;

(c) 

dacă este cazul, alte organisme consultative instituite de consiliul de administrație în conformitate cu articolul 11 alineatul (1) litera (s);SECȚIUNEA 1

Consiliul de administrație

Articolul 10

Componența consiliului de administrație

(1)  
Consiliul de administrație este format din câte un reprezentant al fiecărui stat membru și dintr-un reprezentant al Comisiei. Fiecare reprezentant are un drept de vot.
(2)  
Membrii consiliului de administrație sunt numiți ținând cont de cunoștințele lor privind cooperarea în domeniul aplicării legii.
(3)  
Fiecare membru al consiliului de administrație are un membru supleant care este numit ținând cont de criteriul stabilit la alineatul (2). Membrul supleant îl reprezintă pe membrul titular în absența acestuia.

De asemenea, se ține seama de principiul unei reprezentări echilibrate a bărbaților și a femeilor în consiliul de administrație.

(4)  
Fără a aduce atingere dreptului statelor membre și al Comisiei de a înceta mandatul membrilor care îi reprezintă și al membrilor supleanți, mandatul de membru în consiliul de administrație durează patru ani. Mandatul respectiv poate fi prelungit.

Articolul 11

Funcțiile consiliului de administrație

(1)  

Consiliul de administrație:

▼M1

(a) 

adoptă în fiecare an, cu majoritatea de două treimi a membrilor săi și în conformitate cu articolul 12 din prezentul regulament, un document unic de programare astfel cum este menționat la articolul 32 din Regulamentul delegat (UE) 2019/715 al Comisiei ( 11 );

▼B

(b) 

adoptă, cu majoritatea de două treimi a membrilor săi, bugetul anual al Europol și exercită alte funcții în ceea ce privește bugetul Europol, în temeiul capitolului X;

(c) 

adoptă un raport anual de activitate consolidat privind activitățile Europol și îl transmite, până la data de 1 iulie a anului următor, Parlamentului European, Consiliului, Comisiei, Curții de Conturi și parlamentelor naționale. Raportul anual de activitate consolidat este făcut public;

(d) 

adoptă normele financiare aplicabile Europol în conformitate cu articolul 61;

(e) 

adoptă o strategie internă antifraudă, proporțională cu riscurile de fraudă, ținând seama de costurile și beneficiile măsurilor care urmează să fie puse în aplicare;

(f) 

adoptă norme pentru prevenirea și gestionarea conflictelor de interese în ceea ce îi privește pe membrii săi, inclusiv în legătură cu declarația de interese a acestora;

(g) 

în conformitate cu alineatul (2), exercită, în ceea ce privește personalul Europol, competențele de autoritate împuternicită să facă numiri, conferite prin Statutul funcționarilor, și competențele de autoritate abilitată să încheie contracte de muncă, conferite prin Regimul aplicabil celorlalți agenți (denumite în continuare „competențe de autoritate împuternicită să facă numiri”);

(h) 

adoptă norme corespunzătoare de executare pentru a asigura punerea în aplicare a Statutului funcționarilor și a Regimului aplicabil celorlalți agenți, în conformitate cu articolul 110 din Statutul funcționarilor;

(i) 

adoptă norme interne privind procedura de selecție a directorului executiv, inclusiv norme privind componența comisiei de selecție, care să asigure independența și imparțialitatea acesteia;

(j) 

propune Consiliului o listă scurtă de candidați pentru posturile de director executiv și directori executivi adjuncți și, dacă este cazul, propune Consiliului să prelungească mandatul acestora sau să îi elibereze din funcție, în conformitate cu articolele 54 și 55;

(k) 

stabilește indicatori de performanță și supraveghează activitatea directorului executiv, inclusiv punerea în aplicare a deciziilor consiliului de administrație;

(l) 

numește un responsabil cu protecția datelor care acționează independent din punct de vedere funcțional în îndeplinirea sarcinilor sale;

(m) 

numește un contabil care face obiectul Statutului funcționarilor și al Regimului aplicabil celorlalți agenți și care acționează independent din punct de vedere funcțional în îndeplinirea îndatoririlor sale;

(n) 

instituie, după caz, o structură de audit intern;

(o) 

asigură luarea măsurilor adecvate în urma concluziilor și a recomandărilor rezultate din rapoarte și evaluări de audit interne sau externe, precum și din investigațiile efectuate de OLAF și de AEPD;

(p) 

definește criteriile de evaluare pentru raportul anual în conformitate cu articolul 7 alineatul (11);

(q) 

adoptă orientări prin care precizează procedurile de prelucrare a informațiilor de către Europol, în conformitate cu articolul 18 și după consultarea AEPD;

(r) 

decide cu privire la încheierea de acorduri de lucru și administrative în conformitate cu articolul 23 alineatul (4) și respectiv, cu articolul 25 alineatul (1);

(s) 

decide, ținând cont atât de cerințele operative, cât și de cele financiare, asupra instituirii structurilor interne ale Europol, inclusiv a centrelor specializate ale Uniunii menționate la articolul 4 alineatul (1) litera (l), la propunerea directorului executiv;

(t) 

adoptă regulamentul său de procedură, inclusiv dispoziții privind atribuțiile și funcționarea propriului secretariat;

(u) 

adoptă alte norme interne, după caz;

▼M1

(v) 

desemnează ofițerul pentru drepturile fundamentale menționat la articolul 41c;

(w) 

precizează criteriile pe baza cărora Europol poate emite propuneri pentru posibila introducere de semnalări privind existența de informații în SIS.

▼B

(2)  
În cazul în care consideră că este necesar pentru îndeplinirea atribuțiilor Europol, consiliul de administrație poate propune Consiliului să atragă atenția Comisiei asupra necesității unei decizii privind caracterul adecvat al nivelului de protecție astfel cum se menționează la articolul 25 alineatul (1) litera (a) sau a unei recomandări de decizie de autorizare a deschiderii de negocieri în vederea încheierii unui acord internațional astfel cum se menționează la articolul 25 alineatul (1) litera (b).
(3)  
Consiliul de administrație adoptă, în conformitate cu articolul 110 din Statutul funcționarilor, o decizie bazată pe articolul 2 alineatul (1) din Statutul funcționarilor și pe articolul 6 din Regimul aplicabil celorlalți agenți, prin care competențele relevante de autoritate împuternicită să facă numiri sunt delegate directorului executiv și prin care sunt stabilite condițiile în care această delegare de competențe poate fi suspendată. Directorul executiv este autorizat să subdelege aceste competențe.

În cazul în care împrejurări excepționale impun acest lucru, consiliul de administrație poate, printr-o decizie, să suspende temporar delegarea competențelor de autoritate împuternicită să facă numiri către directorul executiv și orice subdelegare a acestor competențe și să le exercite el însuși sau să le delege unuia dintre membrii săi sau unui membru al personalului, altul decât directorul executiv.

Articolul 12

Programul multianual și programul anual de activitate

▼M1

(1)  
Până la data de 30 noiembrie a fiecărui an, consiliul de administrație adoptă un document unic de programare care conține programul multianual și programul anual de activitate ale Europol, pe baza unui proiect prezentat de directorul executiv, ținând seama de avizul Comisiei și, în ceea ce privește programul multianual, după consultarea grupului mixt de control parlamentar specializat (JPSG).

În cazul în care consiliul de administrație decide să nu ia în considerare avizul Comisiei menționat la primul paragraf, în totalitate sau în parte, Europol furnizează o justificare detaliată.

În cazul în care consiliul de administrație decide să nu ia în considerare oricare dintre aspectele prezentate de JPSG în conformitate cu articolul 51 alineatul (2) litera (c), Europol furnizează o justificare detaliată.

După ce documentul unic de programare a fost adoptat, consiliul de administrație îl transmite Consiliului, Comisiei și JPSG.

▼B

(2)  
►M1  Programul multianual stabilește programarea strategică globală, inclusiv obiectivele, rezultatele preconizate și indicatorii de performanță. Acesta stabilește, de asemenea, planificarea resurselor, inclusiv bugetul multianual și schema de personal. Acesta include strategia privind relațiile cu țări terțe și organizații internaționale și activitățile de cercetare și inovare planificate ale Europol. ◄

Programul multianual se pune în aplicare prin intermediul programelor anuale de activitate și, după caz, se actualizează pe baza rezultatelor evaluărilor externe și interne. Concluziile acestor evaluări se reflectă, dacă este cazul, și în programul anual de activitate pentru anul următor.

(3)  
Programul anual de activitate cuprinde obiectivele detaliate, rezultatele preconizate și indicatorii de performanță. Acesta conține, de asemenea, o descriere a acțiunilor care urmează să fie finanțate și informații care indică resursele financiare și umane alocate fiecărei acțiuni, în conformitate cu principiile întocmirii și gestionării bugetului pe activități. Programul anual de activitate este în concordanță cu programul multianual. Acesta indică în mod clar atribuțiile care au fost adăugate, modificate sau eliminate în comparație cu exercițiul financiar precedent.
(4)  
Atunci când, după adoptarea unui program anual de activitate, o nouă atribuție revine Europol, consiliul de administrație modifică programul anual de activitate.
(5)  
Orice modificare substanțială a programului anual de activitate se adoptă prin aceeași procedură ca și cea aplicabilă pentru adoptarea programului anual de activitate inițial. Consiliul de administrație poate delega directorului executiv competența de a aduce modificări nesubstanțiale programului anual de activitate.

Articolul 13

Președintele și vicepreședintele consiliului de administrație

(1)  
Consiliul de administrație alege un președinte și un vicepreședinte din cadrul grupului de trei state membre care au pregătit în comun programul pe 18 luni al consiliului. Aceștia rămân în funcție pentru perioada de 18 luni care corespunde respectivului program al consiliului. Cu toate acestea, dacă pe durata mandatului președintelui sau a vicepreședintelui încetează calitatea acestora de membri ai consiliului de administrație, mandatul lor expiră automat la aceeași dată.
(2)  
Președintele și vicepreședintele sunt aleși cu o majoritate de două treimi din membrii consiliului de administrație.
(3)  
În cazul în care președintele nu își poate îndeplini îndatoririle, acesta este înlocuit în mod automat de către vicepreședinte.

Articolul 14

Reuniunile consiliului de administrație

(1)  
Președintele convoacă reuniunile consiliului de administrație.
(2)  
Directorul executiv participă la lucrările consiliului de administrație.
(3)  
Consiliul de administrație se reunește în cel puțin două ședințe ordinare pe an. În plus, acesta se reunește la inițiativa președintelui, sau la solicitarea Comisiei sau la solicitarea a cel puțin o treime din membrii săi.

▼M1

(4)  
Consiliul de administrație poate invita orice persoană a cărei opinie poate fi relevantă pentru discuții să participe la reuniunile sale în calitate de observator fără drept de vot.

Doi reprezentanți ai JPSG sunt invitați să participe la două reuniuni ordinare ale consiliului de administrație pe an, în calitate de observatori fără drept de vot, pentru a discuta următoarele chestiuni de interes politic:

(a) 

raportul anual de activitate consolidat menționat la articolul 11 alineatul (1) litera (c) pentru anul precedent;

(b) 

documentul unic de programare menționat la articolul 12 pentru anul următor și bugetul anual;

(c) 

întrebările și răspunsurile scrise ale JPSG;

(d) 

aspecte legate de relațiile externe și parteneriate.

Consiliul de administrație, împreună cu reprezentanții JPSG, poate stabili alte chestiuni de interes politic care urmează să fie discutate la reuniunile menționate la primul paragraf.

▼B

(5)  
Membrii și membrii supleanți ai consiliului de administrație pot, sub rezerva regulamentului propriu de procedură, să fie însoțiți, la reuniuni, de consilieri sau de experți.
(6)  
Europol asigură secretariatul consiliului de administrație.

Articolul 15

Regulile de vot ale consiliului de administrație

(1)  
Fără a aduce atingere articolului 11 alineatul (1) literele (a) și (b), articolului 13 alineatul (2), articolului 50 alineatul (2), articolului 54 alineatul (8) și articolului 64, consiliul de administrație adoptă deciziile cu majoritatea membrilor săi.
(2)  
Fiecare membru are dreptul la un singur vot. În absența unui membru titular, dreptul de vot al acestuia poate fi exercitat de către supleantul său.
(3)  
Directorul executiv nu participă la vot.
(4)  
Regulamentul de procedură al consiliului de administrație stabilește modalități de vot mai detaliate, în special condițiile în care un membru poate acționa în numele unui alt membru, și cerințele de cvorum, în cazul în care este necesar.SECȚIUNEA 2

Directorul executiv

Articolul 16

Responsabilitățile directorului executiv

(1)  
Directorul executiv gestionează Europol. El răspunde în fața consiliului de administrație.
(2)  
Fără a aduce atingere competențelor Comisiei sau consiliului de administrație, directorul executiv este independent în îndeplinirea îndatoririlor sale și nu solicită și nici nu acceptă instrucțiuni din partea niciunui guvern sau alt organism.

▼M1

(3)  
Consiliul sau JPSG îl pot invita pe directorul executiv să prezinte un raport privind modul în care și-a îndeplinit îndatoririle.

▼B

(4)  
Directorul executiv este reprezentantul legal al Europol.
(5)  

Directorul executiv răspunde de punerea în aplicare a atribuțiilor ce revin Europol în temeiul prezentul regulament, în special:

(a) 

administrarea curentă a Europol;

(b) 

întocmirea de propuneri adresate consiliului de administrație în ceea ce privește instituirea structurilor interne ale Europol;

(c) 

punerea în aplicare a deciziilor adoptate de consiliul de administrație;

▼M1

(d) 

elaborarea proiectului de document unic de programare menționat la articolul 12 și prezentarea acestuia consiliului de administrație, după consultarea Comisiei și a JPSG;

▼B

(e) 

punerea în aplicare a programului multianual și a programului anual de activitate și prezentarea către consiliul de administrație a unui raport cu privire la punerea în aplicare a acestora;

(f) 

pregătirea de proiecte corespunzătoare de norme de aplicare a Statutului funcționarilor și a Regimului aplicabil celorlalți agenți, în conformitate cu articolul 110 din Statutul funcționarilor;

(g) 

elaborarea proiectului de raport anual consolidat privind activitățile Europol și înaintarea acestuia, spre adoptare, consiliului de administrație;

(h) 

elaborarea unui plan de acțiune în urma concluziilor rapoartelor și evaluărilor de audit interne sau externe, precum și a rapoartelor de investigație și a recomandărilor în urma investigațiilor desfășurate de OLAF și AEPD și prezentarea unui raport privind progresele înregistrate către Comisie, de două ori pe an, precum și în mod periodic către consiliul de administrație;

(i) 

protejarea intereselor financiare ale Uniunii prin aplicarea de măsuri de prevenire a fraudei, a corupției și a oricăror alte activități ilegale, prin efectuarea de controale eficace, fără a aduce atingere competenței de investigare a OLAF, și, dacă se constată nereguli, prin recuperarea sumelor plătite necuvenit și, după caz, prin sancțiuni administrative și financiare eficace, proporționale și disuasive;

(j) 

elaborarea unui proiect de strategie internă antifraudă a Europol și înaintarea acestuia, spre adoptare, consiliului de administrație;

(k) 

elaborarea proiectului de norme interne pentru prevenirea și gestionarea conflictelor de interese privind membrii consiliului de administrație și prezentarea acestuia consiliului de administrație spre adoptare;

(l) 

elaborarea proiectului de norme financiare aplicabile Europol;

(m) 

elaborarea proiectului de situație a estimărilor de venituri și cheltuieli ale Europol și execuția bugetului acestuia;

(n) 

sprijinirea președintelui consiliului de administrație în pregătirea reuniunilor consiliului de administrație;

(o) 

informarea periodică a consiliului de administrație cu privire la punerea în aplicare a priorităților strategice și operaționale ale Uniunii în materie de combatere a criminalității;

▼M1

(oa) 

informarea consiliului de administrație cu privire la memorandumurile de înțelegere semnate cu părți private.

▼B

(p) 

executarea altor atribuții în temeiul prezentului regulament.CAPITOLUL IV

PRELUCRAREA INFORMAȚIILOR

Articolul 17

Surse de informații

(1)  

Europol poate prelucra doar informațiile care i-au fost furnizate:

(a) 

de către statele membre, în conformitate cu dreptul intern al acestora și cu articolul 7;

(b) 

de către organisme ale Uniunii, țări terțe și organizații internaționale, în conformitate cu capitolul V;

(c) 

de către părți private și persoane private, în conformitate cu capitolul V.

(2)  
Europol poate extrage și prelucra în mod direct informații, inclusiv date cu caracter personal, din surse aflate la dispoziția publicului, inclusiv internetul și datele publice.
(3)  
În măsura în care are dreptul, în temeiul instrumentelor juridice ale Uniunii, internaționale sau naționale, să acceseze pe cale electronică date din sisteme informaționale naționale, internaționale sau ale Uniunii, Europol poate extrage și prelucra informații, inclusiv date cu caracter personal, prin aceste mijloace, în cazul în care acest lucru este necesar și proporțional pentru îndeplinirea atribuțiilor sale. Dispozițiile aplicabile ale respectivelor instrumente juridice ale Uniunii, internaționale sau naționale reglementează accesul la astfel de informații și utilizarea acestora de către Europol, în măsura în care prevăd reguli de acces și de utilizare mai stricte decât cele prevăzute în prezentul regulament. Accesul la astfel de sisteme de informații este acordat doar personalului autorizat în mod corespunzător al Europol, și numai în măsura în care este necesar și proporțional pentru îndeplinirea atribuțiilor acestuia.

Articolul 18

Scopurile activităților de prelucrare a informațiilor

(1)  
În măsura în care este necesar pentru îndeplinirea obiectivelor sale, astfel cum sunt prevăzute la articolul 3, Europol poate prelucra informații, inclusiv date cu caracter personal.
(2)  

Datele cu caracter personal pot fi prelucrate numai în următoarele scopuri:

(a) 

verificare încrucișată pentru identificarea conexiunilor sau a altor legături relevante dintre informații, referitoare la:

(i) 

persoane care sunt suspectate că au săvârșit sau au participat la săvârșirea unei infracțiuni care ține de competența Europol sau care au fost condamnate pentru o astfel de infracțiune;

(ii) 

persoane cu privire la care există indicii concrete sau motive rezonabile care justifică prezumția că vor săvârși infracțiuni care țin de competența Europol;

(b) 

efectuarea de analize strategice sau tematice;

(c) 

analize operaționale;

▼M1

(d) 

facilitarea schimbului de informații între statele membre, Europol, alte organisme ale Uniunii, țări terțe, organizații internaționale și părți private;

▼M1

(e) 

proiecte de cercetare și inovare;

(f) 

sprijinirea statelor membre, la cererea acestora, în vederea informării publicului cu privire la persoanele suspectate sau condamnate care sunt căutate, în baza unei hotărâri judecătorești naționale referitoare la o infracțiune care se încadrează în obiectivele Europol, și facilitarea furnizării de către public de informații referitoare la respectivele persoane către statele membre și Europol.

▼B

(3)  

Prelucrarea în scopul efectuării de analize operaționale menționate la alineatul (2) litera (c) se efectuează prin intermediul unor proiecte de analiză operațională, pentru care se aplică următoarele garanții specifice:

(a) 

pentru fiecare proiect de analiză operațională, directorul executiv definește scopul specific, categoriile de date cu caracter personal și categoriile de persoane vizate, participanții, perioada de stocare și condițiile de acces, de transfer și de utilizare a datelor vizate și informează consiliul de administrație și AEPD în acest sens;

(b) 

datele cu caracter personal nu pot fi colectate și prelucrate decât în scopul proiectului de analiză operațională specificat. Atunci când se constată că datele cu caracter personal pot fi relevante pentru un alt proiect de analiză operațională, prelucrarea ulterioară a datelor cu caracter personal respective se permite doar în măsura în care prelucrarea ulterioară este necesară și proporțională, iar datele cu caracter personal sunt compatibile cu dispozițiile stabilite la litera (a) care se aplică celuilalt proiect de analiză;

(c) 

doar personalul autorizat poate accesa și prelucra datele aferente proiectului relevant.

▼M1

(3a)  
Dacă este necesar pentru realizarea obiectivelor proiectelor de cercetare și inovare ale Europol, prelucrarea datelor cu caracter personal în scopul respectiv se efectuează numai în contextul proiectelor de cercetare și inovare ale Europol, cu definirea clară a scopurilor și a obiectivelor, și respectă articolul 33a.

▼B

(4)  
Prelucrarea menționată la alineatele (2) și (3) se efectuează cu respectarea garanțiilor privind protecția datelor prevăzute de prezentul regulament. Europol documentează în mod corespunzător respectivele operațiuni de prelucrare. Documentația este pusă, la cerere, la dispoziția responsabilului cu protecția datelor și a AEPD în scopul verificării legalității operațiunilor de prelucrare.

▼M1

(5)  
Fără a aduce atingere articolului 8 alineatul (4), articolului 18 alineatul (2) litera (e), articolului 18a, precum și prelucrării datelor în conformitate cu articolul 26 alineatul (6c), în cazul în care infrastructura Europol este utilizată pentru schimburi bilaterale de date cu caracter personal și Europol nu are acces la conținutul datelor, categoriile de date cu caracter personal și categoriile de persoane vizate ale căror date pot fi colectate și prelucrate în sensul alineatului (2) de la prezentul articol sunt enumerate în anexa II.

▼M1

(5a)  
În conformitate cu articolul 73 din Regulamentul (UE) 2018/1725 al Parlamentului European și al Consiliului ( 12 ), după caz și în măsura posibilului, Europol face o distincție clară între datele cu caracter personal care privesc diferite categorii de persoane vizate enumerate în anexa II.

▼M1

(6)  
Europol poate prelucra temporar date în scopul de a stabili dacă aceste date sunt relevante pentru atribuțiile sale și, în caz afirmativ, pentru care dintre scopurile menționate la alineatul (2). Perioada în care sunt prelucrate astfel de date nu depășește șase luni de la primirea datelor respective.

▼M1

(6a)  
Înainte de prelucrarea datelor în temeiul alineatului (2) de la prezentul articol și atunci când acest lucru este strict necesar exclusiv pentru a stabili dacă datele cu caracter personal respectă alineatul (5) de la prezentul articol, Europol poate prelucra temporar datele cu caracter personal care i-au fost furnizate în temeiul articolului 17 alineatele (1) și (2), inclusiv prin verificarea datelor respective în raport cu toate datele pe care Europol le prelucrează deja în conformitate cu alineatul (5) de la prezentul articol.

Europol prelucrează datele cu caracter personal în temeiul primului paragraf pentru o perioadă de până la 18 luni din momentul în care Europol stabilește că datele respective se încadrează în obiectivele sale sau, în cazuri justificate, pentru o perioadă mai lungă în cazul în care acest lucru este necesar în sensul prezentului articol. Europol informează AEPD cu privire la orice prelungire a perioadei de prelucrare. Perioada maximă de prelucrare a datelor în temeiul primului paragraf nu depășește trei ani. Astfel de date cu caracter personal se păstrează separat din punct de vedere funcțional de alte date.

În cazul în care Europol ajunge la concluzia că respectivele date cu caracter personal menționate la primul paragraf de la prezentul alineat nu respectă alineatul (5), Europol șterge respectivele date și îl informează, după caz, cu privire la aceasta pe furnizorul respectivelor date șterse.

(6b)  
Consiliul de administrație, acționând la propunerea directorului executiv, după consultarea AEPD și ținând seama în mod corespunzător de principiile menționate la articolul 71 din Regulamentul (UE) 2018/1725, precizează condițiile referitoare la prelucrarea datelor menționate la alineatele (6) și (6a) de la prezentul articol, în special în ceea ce privește furnizarea datelor, accesul la acestea și utilizarea respectivelor date, precum și termenele de stocare și de ștergere a unor astfel de date, care nu depășesc termenele stabilite la alineatele (6) și (6a) de la prezentul articol.

▼B

(7)  
După consultarea AEPD, consiliul de administrație adoptă, după caz, orientări care precizează procedurile pentru prelucrarea informațiilor în scopurile enumerate la alineatul (2), în conformitate cu articolul 11 alineatul (1) litera (q).

▼M1

Articolul 18a

Prelucrarea datelor cu caracter personal în sprijinul unei anchete penale

(1)  

Atunci când acest lucru este necesar pentru a sprijini o anchetă penală specifică în curs din domeniul de aplicare al obiectivelor Europol, Europol poate să prelucreze date cu caracter personal care nu privesc categoriile de persoane vizate enumerate în anexa II, în cazul în care:

(a) 

un stat membru, EPPO sau Eurojust furnizează Europol date privind anchetele în temeiul articolului 17 alineatul (1) litera (a) sau (b) și solicită Europol să sprijine ancheta respectivă:

(i) 

prin intermediul unei analize operaționale în conformitate cu articolul 18 alineatul (2) litera (c); sau

(ii) 

în cazuri excepționale și justificate în mod corespunzător, prin intermediul unei verificări încrucișate în conformitate cu articolul 18 alineatul (2) litera (a);

(b) 

Europol evaluează că nu este posibil să efectueze analiza operațională în temeiul articolului 18 alineatul (2) litera (c) sau verificarea încrucișată în temeiul articolului 18 alineatul (2) litera (a) în sprijinul anchetei respective fără să prelucreze date cu caracter personal care nu respectă articolul 18 alineatul (5).

Rezultatele evaluării menționate la litera (b) de la primul paragraf se înregistrează și se trimit AEPD spre informare atunci când Europol încetează să mai sprijine ancheta menționată la primul paragraf.

(2)  
În cazul în care statul membru menționat la alineatul (1) primul paragraf litera (a) nu mai este autorizat să prelucreze datele în cadrul anchetei penale specifice în curs menționate la alineatul (1) în conformitate cu cerințele și garanțiile procedurale prevăzute de dreptul său intern aplicabil, acesta informează Europol.

Atunci când EPPO sau Eurojust furnizează Europol date privind anchetele și nu mai sunt autorizate să prelucreze datele în cadrul anchetei penale specifice în curs menționate la alineatul (1) în conformitate cu cerințele și garanțiile procedurale aplicabile în temeiul dreptului Uniunii și al dreptului intern, acestea informează Europol.

(3)  
Europol poate să prelucreze date privind anchetele în conformitate cu articolul 18 alineatul (2) atât timp cât sprijină ancheta penală specifică în curs pentru care au fost furnizate datele privind anchetele în conformitate cu alineatul (1) primul paragraf litera (a) de la prezentul articol și numai în scopul sprijinirii respectivei anchete.
(4)  
Europol poate să stocheze datele privind anchetele furnizate în conformitate cu alineatul (1) primul paragraf litera (a) și rezultatul prelucrării datelor respective pe care a realizat-o după încheierea perioadei de prelucrare prevăzute la alineatul (3), la cererea furnizorului respectivelor date privind anchetele, exclusiv în scopul de a asigura veridicitatea, fiabilitatea și trasabilitatea ciclului informațiilor operative în materie penală și numai pe durata desfășurării procedurii judiciare referitoare la ancheta penală specifică pentru care au fost furnizate respectivele date.

Furnizorii de date privind anchetele menționați la alineatul (1) primul paragraf litera (a) sau, cu acordul acestora, un stat membru în care sunt în desfășurare proceduri judiciare referitoare la o anchetă penală conexă poate să solicite Europol să stocheze datele privind anchetele și rezultatul analizei sale operaționale a datelor respective după încheierea perioadei de prelucrare prevăzute la alineatul (3) în scopul de a asigura veridicitatea, fiabilitatea și trasabilitatea ciclului informațiilor operative în materie penală și numai pe durata desfășurării în acest alt stat membru a procedurii judiciare referitoare la o anchetă penală conexă.

(5)  
Fără a aduce atingere prelucrării datelor cu caracter personal în temeiul articolului 18 alineatul (6a), datele cu caracter personal care nu privesc categoriile de persoane vizate enumerate în anexa II se păstrează separat din punct de vedere funcțional de alte date și se prelucrează numai în cazul în care acest lucru este necesar și proporțional în sensul alineatelor (3), (4) și (6) de la prezentul articol.

Consiliul de administrație, acționând la propunerea directorului executiv și după consultarea AEPD, precizează condițiile referitoare la furnizarea și prelucrarea datelor cu caracter personal în conformitate cu alineatele (3) și (4).

(6)  
Alineatele (1)-(4) de la prezentul articol se aplică, de asemenea, în cazul în care date cu caracter personal sunt furnizate către Europol de o țară terță astfel cum se menționează la articolul 25 alineatul (1) litera (a), (b) sau (c) sau la articolul 25 alineatul (4a), iar respectiva țară terță furnizează Europol date privind anchetele în vederea efectuării unei analize operaționale care contribuie la ancheta penală specifică desfășurată într-unul sau mai multe state membre pe care Europol o sprijină, cu condiția ca țara terță să fi obținut datele în contextul unei anchete penale în conformitate cu cerințele și garanțiile procedurale aplicabile în temeiul dreptului său penal național.

În cazul în care o țară terță furnizează Europol date privind anchetele în conformitate cu primul paragraf, responsabilul cu protecția datelor poate, după caz, să notifice AEPD cu privire la aceasta.

Europol verifică dacă volumul de date cu caracter personal menționat la primul paragraf nu este vădit disproporționat în raport cu ancheta penală specifică desfășurată în statul membru în cauză. În cazul în care Europol ajunge la concluzia că există indicii că aceste date sunt vădit disproporționate sau au fost colectate cu încălcarea vădită a drepturilor fundamentale, Europol nu prelucrează datele respective și le șterge.

Datele cu caracter personal prelucrate în temeiul prezentului alineat se accesează de Europol numai în cazul în care acest lucru este necesar pentru sprijinirea anchetei penale specifice pentru care acestea au fost furnizate. Respectivele date cu caracter personal se comunică numai în interiorul Uniunii.

▼B

Articolul 19

Stabilirea de către Europol a scopului prelucrării informațiilor și a restricțiilor referitoare la aceasta

▼M1

(1)  
Un stat membru, un organism al Uniunii, o țară terță sau o organizație internațională care furnizează informații Europol stabilește scopul sau scopurile în care se prelucrează respectivele informații, în conformitate cu articolul 18.

În cazul în care un furnizor de informații menționat la primul paragraf nu a respectat paragraful respectiv, Europol, de comun acord cu furnizorul informațiilor în cauză, prelucrează informațiile pentru a stabili relevanța acestora, precum și scopul sau scopurile pentru care acestea se prelucrează ulterior.

Europol prelucrează informații în alt scop decât cel pentru care au fost furnizate doar dacă este autorizat în acest sens de furnizorul informațiilor.

Informațiile furnizate în scopurile menționate la articolul 18 alineatul (2) literele (a)-(d) pot fi prelucrate de Europol și în scopul menționat la articolul 18 alineatul (2) litera (e), în conformitate cu articolul 33a.

(2)  
Statele membre, organismele Uniunii, țările terțe și organizațiile internaționale pot indica, la momentul furnizării informațiilor către Europol, orice restricție privind accesul la acestea sau privind utilizarea acestora, în termeni generali sau specifici, inclusiv în ceea ce privește transferul, transmiterea, ștergerea sau distrugerea acestora. În cazul în care necesitatea unor astfel de restricții se constată după furnizarea informațiilor, acestea informează Europol cu privire la acest lucru. Europol respectă restricțiile respective.

▼B

(3)  
În cazuri justificate corespunzător, Europol poate impune statelor membre, organismelor Uniunii, țărilor terțe și organizațiilor internaționale restricții privind accesul la informații extrase din surse aflate la dispoziția publicului sau privind utilizarea acestora.

Articolul 20

Accesul statelor membre și al personalului Europol la informații stocate de Europol

(1)  
Statele membre, în conformitate cu dreptul lor intern și cu articolul 7 alineatul (5), au acces la toate informațiile care au fost furnizate în scopurile prevăzute la articolul 18 alineatul (2) literele (a) și (b) și le pot căuta. Acest lucru nu aduce atingere dreptului statelor membre, al organismelor Uniunii, al țărilor terțe și al organizațiilor internaționale de a indica orice restricție în conformitate cu articolul 19 alineatul (2).
(2)  
Statele membre, în conformitate cu dreptul lor intern și cu articolul 7 alineatul (5), au acces indirect, pe baza unui sistem de tip răspuns pozitiv/răspuns negativ („hit/no hit”), la informații care au fost furnizate în scopurile prevăzute la articolul 18 alineatul (2) litera (c). Acest lucru nu aduce atingere oricărei restricții indicate de statele membre, organismele Uniunii și țările terțe sau organizațiile internaționale care au furnizat informațiile respective, în conformitate cu articolul 19 alineatul (2).

În cazul unui răspuns pozitiv („hit”), Europol inițiază procedura prin care informațiile care au generat rezultatul pozitiv pot face obiectul unui schimb, în conformitate cu decizia furnizorului de informații către Europol.

▼M1

(2a)  
În cadrul proiectelor de analiză operațională menționate la articolul 18 alineatul (3) și în conformitate cu normele și garanțiile pentru prelucrarea datelor cu caracter personal prevăzute în prezentul regulament, statele membre pot stabili ca Europol să asigure faptul că anumite informații sunt direct accesibile altor state membre selectate în vederea unei analize operaționale comune în cadrul unor anchete specifice, fără a aduce atingere niciunei restricții indicate în temeiul articolului 19 alineatul (2) și în conformitate cu procedurile stabilite în orientările menționate la articolul 18 alineatul (7).

▼M1

(3)  

În conformitate cu dreptul intern, informațiile menționate la alineatele (1), (2) și (2a) sunt accesate și prelucrate ulterior de statele membre doar în scopul prevenirii, identificării, anchetării și urmăririi penale a:

▼B

(a) 

formelor de criminalitate care intră în sfera de competență a Europol; și

(b) 

altor forme de criminalitate gravă, astfel cum este prevăzut în Decizia-cadru 2002/584/JAI a Consiliului ( 13 ).

(4)  
Personalul Europol împuternicit în mod corespunzător de către directorul executiv are acces la informațiile prelucrate de Europol în măsura necesară pentru îndeplinirea îndatoririlor sale și fără a aduce atingere articolului 67.

▼M1

Articolul 20a

Relațiile cu Parchetul European

(1)  
Europol stabilește și menține o relație strânsă cu EPPO. În cadrul acestei relații, Europol și EPPO acționează în limitele mandatului și competențelor lor. În acest sens, acestea încheie un acord de lucru care stabilește modalitățile lor de cooperare.
(2)  
La cererea EPPO în conformitate cu articolul 102 din Regulamentul (UE) 2017/1939, Europol sprijină investigațiile EPPO și cooperează cu acesta, furnizând informații și sprijin analitic, până în momentul în care EPPO decide dacă să înceapă urmărirea penală sau, în caz contrar, să închidă cazul.
(3)  
Pentru a furniza informații EPPO în temeiul alineatului (2) de la prezentul articol, Europol ia toate măsurile corespunzătoare pentru a permite EPPO să aibă acces indirect pe baza unui sistem de tip răspuns pozitiv/răspuns negativ («hit/no hit») la datele referitoare la infracțiuni care intră în sfera de competență a EPPO, furnizate în contextul articolului 18 alineatul (2) literele (a), (b) și (c). Sistemul respectiv de tip răspuns pozitiv/răspuns negativ notifică numai Europol în cazul unui răspuns pozitiv și fără a aduce atingere niciunei restricții indicate în temeiul articolului 19 alineatul (2) de furnizorii de informații menționați la articolul 19 alineatul (1).

În cazul unui răspuns pozitiv, Europol inițiază procedura prin care informațiile care au generat răspunsul pozitiv pot fi partajate, în conformitate cu decizia furnizorului informațiilor menționat la articolul 19 alineatul (1), și numai în măsura în care datele care generează răspunsul pozitiv sunt relevante pentru cererea transmisă în temeiul alineatului (2) de la prezentul articol.

(4)  
Europol raportează EPPO, fără întârzieri nejustificate, orice comportament infracțional în privința căruia EPPO ar putea să își exercite competența în conformitate cu articolul 22 și cu articolul 25 alineatele (2) și (3) din Regulamentul (UE) 2017/1939 și fără a aduce atingere niciunei restricții indicate în temeiul articolului 19 alineatul (2) din prezentul regulament de furnizorul de informații.

Atunci când Europol raportează EPPO în temeiul primului paragraf, Europol notifică fără întârziere acest lucru statelor membre în cauză.

În cazul în care informațiile referitoare la un comportament infracțional în privința căruia EPPO ar putea să își exercite competența au fost furnizate Europol de un stat membru care a indicat restricții privind utilizarea informațiilor respective în temeiul articolului 19 alineatul (2) din prezentul regulament, Europol îi comunică EPPO existența restricțiilor respective și semnalează acest aspect statului membru în cauză. Statul membru în cauză intră direct în contact cu EPPO pentru a se conforma articolului 24 alineatele (1) și (4) din Regulamentul (UE) 2017/1939.

▼B

Articolul 21

Accesul Eurojust și OLAF la informații stocate de Europol

(1)  
Europol ia toate măsurile corespunzătoare pentru a permite Eurojust și OLAF, în limitele mandatelor respective ale acestora, să aibă acces în mod indirect, pe baza unui sistem de tip răspuns pozitiv/răspuns negativ („hit/no hit”), la informații furnizate în scopurile prevăzute la articolul 18 alineatul (2) literele (a), (b) și (c), fără a aduce atingere oricăror restricții indicate de statul membru, organismul Uniunii, țara terță sau organizația internațională care a furnizat informațiile în cauză, în conformitate cu articolul 19 alineatul (2).

În cazul unui răspuns pozitiv („hit”), Europol inițiază procedura prin care informațiile care au generat rezultatul pozitiv pot face obiectul unui schimb, în conformitate cu decizia furnizorului de informații către Europol și numai în măsura în care datele care generează rezultatul pozitiv („hit”) sunt necesare pentru îndeplinirea atribuțiilor Eurojust sau ale OLAF.

(2)  
Europol și Eurojust pot încheia un acord de lucru prin care asigură, pe bază de reciprocitate și în cadrul mandatelor lor respective, accesul la toate informațiile furnizate în scopul prevăzut la articolul 18 alineatul (2) litera (a) și posibilitatea de căutare a acestora. Acest lucru nu aduce atingere dreptului statelor membre, al organismelor Uniunii, al țărilor terțe și al organizațiilor internaționale de a indica restricții în ceea ce privește accesul la datele respective și utilizarea acestora și se realizează în conformitate cu garanțiile privind protecția datelor prevăzute de prezentul regulament.
(3)  
Căutările de informații în conformitate cu alineatele (1) și (2) se efectuează doar în scopul de a identifica dacă informațiile aflate la dispoziția Eurojust sau a OLAF prezintă concordanțe cu informațiile prelucrate de Europol.
(4)  
Europol permite căutări în conformitate cu alineatele (1) și (2) doar după ce obține informații de la Eurojust cu privire la membrii naționali, adjuncții, asistenții și membrii personalului său, iar de la OLAF informații cu privire la membrii personalului său care au fost desemnați ca fiind autorizați să efectueze astfel de căutări.
(5)  
Dacă în timpul activităților de prelucrare efectuate de Europol în legătură cu o anchetă specifică, Europol sau un stat membru constată necesitatea coordonării, cooperării sau acordării de sprijin în conformitate cu mandatul Eurojust sau OLAF, Europol le notifică în acest scop și inițiază procedura de schimb de informații, în conformitate cu decizia statului membru care furnizează informațiile. Într-un astfel de caz, Eurojust și OLAF se consultă cu Europol.
(6)  
Eurojust, inclusiv Colegiul, membrii naționali, adjuncții, asistenții și membrii personalului său și OLAF respectă orice restricție privind accesul sau utilizarea, indicată în termeni generali sau specifici, de statele membre, organismele Uniunii, țările terțe și organizațiile internaționale în conformitate cu articolul 19 alineatul (2).
(7)  
Europol, Eurojust și OLAF se informează reciproc dacă, după consultarea reciprocă a datelor în conformitate cu alineatul (2) sau ca urmare a unui rezultat pozitiv („hit”) în conformitate cu alineatul (1) există indicii conform cărora datele ar putea fi incorecte sau în conflict cu alte date.

▼M1

(8)  
În cazul în care, în cursul prelucrării informațiilor referitoare la o anchetă penală specifică sau la un proiect specific, Europol identifică informații relevante pentru o posibilă activitate ilegală care afectează interesele financiare ale Uniunii, Europol furnizează OLAF, fără întârziere, respectivele informații fără a aduce atingere niciunei restricții indicate în temeiul articolului 19 alineatul (2) de statul membru care a furnizat informațiile în cauză.

Atunci când Europol furnizează OLAF informații în temeiul primului paragraf, Europol notifică fără întârziere acest lucru statelor membre în cauză.

▼B

Articolul 22

Obligația de notificare a statelor membre

(1)  
În conformitate cu articolul 4 alineatul (1) litera (b), Europol notifică statele membre fără întârziere cu privire la informațiile care le privesc. Dacă aceste informații fac obiectul unor restricții privind accesul, în temeiul articolului 19 alineatul (2), care ar interzice ca acestea să facă obiectul unui schimb, Europol se consultă cu furnizorul de informații, precizând restricțiile privind accesul și solicitând o autorizare din partea acestuia pentru a efectua schimbul de informații.

Într-un astfel de caz, informațiile nu pot face obiectul unui schimb fără o autorizare explicită din partea furnizorului.

(2)  
Fără a ține seama de existența oricăror restricții privind accesul, Europol notifică un stat membru cu privire la informațiile care îl vizează dacă aceasta este absolut necesar în interesul prevenirii unei amenințări iminente la adresa vieții.

Într-un astfel de caz, Europol notifică furnizorul de informații cu privire la schimbul de astfel de informații și, în același timp, își justifică analiza situației.CAPITOLUL V

RELAȚIILE CU PARTENERIISECȚIUNEA 1

Dispoziții comune

Articolul 23

Dispoziții comune

(1)  
În măsura în care acest lucru este necesar pentru îndeplinirea atribuțiilor sale, Europol poate stabili și întreține relații de cooperare cu organismele Uniunii în conformitate cu obiectivele organismelor respective, cu autorități din țări terțe, cu organizații internaționale și cu părți private.
(2)  
Sub rezerva oricărei restricții în temeiul articolului 19 alineatul (2) și fără a aduce atingere articolului 67, Europol poate face în mod direct schimb de informații de orice tip, cu excepția datelor cu caracter personal, cu entitățile menționate la alineatul (1) din prezentul articol, în măsura în care un astfel de schimb este relevant pentru îndeplinirea atribuțiilor Europol.
(3)  
Directorul executiv informează consiliul de administrație cu privire la orice relații de cooperare regulate pe care Europol intenționează să le stabilească și să le întrețină, în conformitate cu alineatele (1) și (2), precum și cu privire la dezvoltarea acestor relații, odată stabilite.
(4)  
În scopurile prevăzute la alineatele (1) și (2), Europol poate încheia acorduri de lucru cu entitățile menționate la alineatul (1). Astfel de acorduri de lucru nu permit schimbul de date cu caracter personal și nu au caracter obligatoriu pentru Uniune sau pentru statele membre ale acesteia.
(5)  
Europol poate primi și prelucra date cu caracter personal care provin de la entitățile menționate la alineatul (1) în măsura în care acest lucru este necesar și proporțional pentru îndeplinirea legitimă a atribuțiilor sale și sub rezerva dispozițiilor din prezentul capitol.
(6)  
Fără a aduce atingere articolului 30 alineatul (5), datele cu caracter personal sunt transferate de Europol către organisme ale Uniunii, țări terțe și organizații internaționale numai dacă acest lucru este necesar pentru prevenirea și combaterea criminalității care se încadrează în domeniul de aplicare al obiectivelor Europol și în conformitate cu prezentul regulament și dacă destinatarul se angajează să prelucreze datele respective exclusiv în scopul pentru care au fost transferate. Dacă datele care urmează să fie transferate au fost furnizate de un stat membru, Europol solicită acordul statului membru respectiv, cu excepția cazului în care statul membru a autorizat în prealabil efectuarea unui astfel de transfer ulterior, fie în termeni generali, fie sub rezerva unor condiții specifice. Acordul respectiv poate fi retras în orice moment.

▼M1

(7)  
Transferurile ulterioare de date cu caracter personal deținute de Europol de către state membre, organisme ale Uniunii, țări terțe, organizații internaționale sau entități private sunt interzise, cu excepția cazului în care Europol și-a dat autorizarea prealabilă explicită.

▼B

(8)  
Europol se asigură că sunt înregistrate în detaliu toate transferurile datelor cu caracter personal și motivele acestor transferuri, în conformitate cu prezentul regulament.
(9)  
Nu ar trebui prelucrată nicio informație care a fost obținută în mod clar cu încălcarea evidentă a drepturilor omului.SECȚIUNEA 2

▼M1

Transmiterea, transferul și schimbul de date cu caracter personal

Articolul 24

Transmiterea datelor cu caracter personal către organismele Uniunii

(1)  
Europol transmite date cu caracter personal către un organism al Uniunii în conformitate cu articolul 71 alineatul (2) din Regulamentul (UE) 2018/1725, sub rezerva oricăror restricții în temeiul prezentului regulament și fără a aduce atingere articolului 67 din prezentul regulament, numai în cazul în care datele respective sunt necesare și proporționale pentru îndeplinirea legitimă a sarcinilor organismului Uniunii destinatar.
(2)  
În urma unei cereri de transmitere a unor date cu caracter personal din partea unui alt organism al Uniunii, Europol verifică competența celuilalt organism al Uniunii. În cazul în care Europol nu poate confirma faptul că transmiterea datelor cu caracter personal este necesară în conformitate cu alineatul (1), Europol solicită organismului Uniunii solicitant informații suplimentare.

Organismul Uniunii solicitant se asigură că necesitatea transmiterii datelor cu caracter personal poate fi verificată.

(3)  
Organismul Uniunii destinatar prelucrează datele cu caracter personal menționate la alineatele (1) și (2) numai în scopurile pentru care au fost transmise.

▼B

Articolul 25

Transferul de date cu caracter personal către țări terțe și organizații internaționale

▼M1

(1)  

Sub rezerva oricăror restricții indicate în temeiul articolului 19 alineatul (2) sau (3) și fără a aduce atingere articolului 67, Europol poate transfera date cu caracter personal către autoritățile competente ale unei țări terțe sau către o organizație internațională, cu condiția ca un astfel de transfer să fie necesar pentru îndeplinirea atribuțiilor Europol, pe baza uneia dintre următoarele:

(a) 

o decizie a Comisiei adoptată în conformitate cu articolul 36 din Directiva (UE) 2016/680 conform căreia țara terță, un teritoriu sau unul sau mai multe sectoare de prelucrare din țara terță respectivă sau organizația internațională în cauză asigură un nivel adecvat de protecție (denumită în continuare „decizie privind caracterul adecvat al nivelului de protecție”);

▼B

(b) 

un acord internațional încheiat între Uniune și țara terță sau organizația internațională respectivă în temeiul articolului 218 din TFUE care furnizează garanții adecvate în ceea ce privește protecția vieții private și a drepturilor și libertăților fundamentale ale persoanelor;

(c) 

un acord de cooperare care permite schimbul de date cu caracter personal încheiat înainte de 1 mai 2017 între Europol și țara terță sau organizația internațională respectivă în conformitate cu articolul 23 din Decizia 2009/371/JAI.

Europol poate încheia acorduri administrative pentru punerea în aplicare a unor astfel de acorduri sau decizii privind caracterul adecvat al nivelului de protecție.

(2)  
Directorul executiv informează consiliul de administrație cu privire la schimburile de date cu caracter personal pe bază de decizii privind caracterul adecvat al nivelului de protecție în temeiul alineatului (1) litera (a).

▼M1 —————

▼B

(4)  
Până la 14 iunie 2021, Comisia evaluează dispozițiile cuprinse în acordurile de cooperare menționate la alineatul (1) litera (c), în special cele referitoare la protecția datelor. Comisia informează Parlamentul European și Consiliul cu privire la rezultatele acestei evaluări, și, dacă este cazul, poate înainta Consiliului o recomandare pentru o decizie de autorizare a deschiderii negocierilor în vederea încheierii unor acorduri internaționale menționate la alineatul (1) litera (b).

▼M1

(4a)  

În absența unei decizii privind caracterul adecvat al nivelului de protecție, consiliul de administrație poate autoriza Europol să transfere date cu caracter personal către o autoritate competentă a unei țări terțe sau către o organizație internațională în cazul în care:

(a) 

sunt prevăzute garanții adecvate în ceea ce privește protecția datelor cu caracter personal într-un act cu caracter juridic obligatoriu; sau

(b) 

Europol a evaluat toate circumstanțele aferente transferului de date cu caracter personal și a concluzionat că există garanții adecvate în ceea ce privește protecția datelor cu caracter personal.

▼B

(5)  

►M1  Prin derogare de la alineatul (1), directorul executiv poate, în cazuri justificate corespunzător, să autorizeze transferul sau o categorie de transferuri de date cu caracter personal către o autoritate competentă a unei țări terțe sau către o organizație internațională, de la caz la caz, dacă transferul sau categoria de transferuri este: ◄

(a) 

necesar pentru a proteja interesele vitale ale persoanei vizate sau ale unei alte persoane;

▼M1

(b) 

necesar pentru a proteja interesele legitime ale persoanei vizate;

▼B

(c) 

esențial pentru prevenirea unei amenințări imediate și grave la adresa siguranței publice a unui stat membru sau a unei țări terțe;

(d) 

necesar, în cazuri individuale, în scopul prevenirii, investigării, identificării sau urmăririi penale a infracțiunilor sau al executării sancțiunilor penale; sau

(e) 

necesar, în cazuri individuale, pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță legat de prevenirea, investigarea, identificarea sau urmărirea penală a infracțiunilor sau de executarea unei anumite sancțiuni penale.

Datele cu caracter personal nu sunt transferate dacă directorul executiv stabilește că drepturile și libertățile fundamentale ale persoanei vizate în cauză prevalează asupra interesului public în cazul transferului menționat la literele (d) și (e).

Este posibil să nu se aplice derogări în cazul unor transferuri sistematice, masive sau structurale.

(6)  
Prin derogare de la alineatul (1), consiliul de administrație, în acord cu AEPD, poate autoriza, pentru o perioadă de maximum un an, cu posibilitatea de reînnoire, o serie de transferuri în conformitate cu alineatul (5) literele (a)-(e), luând în considerare existența garanțiilor adecvate cu privire la protecția vieții private și a drepturilor și libertăților fundamentale ale persoanelor. Această autorizare se justifică și se documentează în mod corespunzător.
(7)  
Directorul executiv informează cât mai repede posibil consiliul de administrație și EAPD cu privire la cazurile în care s-a aplicat alineatul (5).

▼M1

(8)  
Europol informează AEPD cu privire la categoriile de transferuri în temeiul alineatului (4a) litera (b). În cazul în care un transfer se efectuează în conformitate cu alineatul (4a) sau (5), respectivul transfer se documentează, iar documentația se pune, la cerere, la dispoziția AEPD. Documentația trebuie să includă o înregistrare a datei și a orei transferului, precum și informații privind autoritatea competentă menționată în prezentul articol, privind justificarea transferului și privind datele cu caracter personal transferate.

▼B

Articolul 26

Schimburi de date cu caracter personal cu părți private

(1)  

În măsura în care acest lucru este necesar pentru îndeplinirea atribuțiilor sale, Europol poate prelucra date cu caracter personal care sunt obținute de la părți private, cu condiția ca acestea să fie primite prin intermediul:

(a) 

unei unități naționale, în conformitate cu dreptul intern;

(b) 

unui punct de contact al unei țări terțe sau al unei organizații internaționale cu care Europol a încheiat înainte de 1 mai 2017 un acord de cooperare care permite schimbul de date cu caracter personal în conformitate cu articolul 23 din Decizia 2009/371/JAI; sau

▼M1

(c) 

unei autorități a unei țări terțe sau unei organizații internaționale astfel cum se menționează la articolul 25 alineatul (1) litera (a), (b) sau (c) sau la articolul 25 alineatul (4a).

(2)  
În cazul în care Europol primește date cu caracter personal direct de la părți private, poate să prelucreze respectivele date cu caracter personal în conformitate cu articolul 18 pentru a identifica unitățile naționale în cauză, astfel cum se menționează la alineatul (1) litera (a) de la prezentul articol. Europol transmite imediat unităților naționale în cauză datele cu caracter personal și orice rezultate relevante ale prelucrării necesare a respectivelor date în scopul stabilirii jurisdicției. Europol poate să transmită datele cu caracter personal și rezultatele relevante ale prelucrării necesare a respectivelor date în scopul stabilirii jurisdicției, în conformitate cu articolul 25, punctelor de contact și autorităților în cauză menționate la alineatul (1) literele (b) și (c) de la prezentul articol. Dacă Europol nu poate identifica nicio unitate națională în cauză sau a transmis deja datele relevante cu caracter personal tuturor unităților naționale în cauză identificate și nu este posibil să se identifice alte unități naționale în cauză, Europol șterge datele, cu excepția cazului în care unitatea națională, punctul de contact sau autoritatea în cauză retransmite Europol datele cu caracter personal în conformitate cu articolul 19 alineatul (1), în termen de patru luni după efectuarea transmiterii sau a transferului.

Criteriile pentru a decide dacă unitatea națională a statului membru de stabilire al părții private în cauză constituie o unitate națională în cauză sunt prevăzute în orientările menționate la articolul 18 alineatul (7).

▼M1

(2a)  
Orice cooperare a Europol cu părți private nu se suprapune și nu interferează cu activitățile FIU ale statelor membre și nu se referă la informațiile care sunt transmise către FIU în conformitate cu Directiva (UE) 2015/849.

▼B

(3)  
În urma transferului de date cu caracter personal în conformitate cu alineatul (5) litera (c) din prezentul articol, Europol poate primi direct de la o parte privată, în legătură cu acest transfer, date cu caracter personal despre care partea privată respectivă declară că are permisiunea legală să le transmită în conformitate cu dreptul aplicabil, pentru a prelucra datele respective în scopul îndeplinirii atribuției prevăzute la articolul 4 alineatul (1) litera (m).

▼M1

(4)  
În cazul în care primește date cu caracter personal de la o parte privată stabilită într-o țară terță, Europol transmite respectivele date și rezultatul analizei și verificării sale privind respectivele date numai unui stat membru sau unei țări terțe în cauză astfel cum se menționează la articolul 25 alineatul (1) litera (a), (b) sau (c) sau la articolul 25 alineatul (4a).

Fără a aduce atingere primului paragraf de la prezentul alineat, Europol poate să transfere rezultatele menționate la primul paragraf de la prezentul alineat țării terțe în cauză în temeiul articolului 25 alineatul (5) sau (6).

(5)  

Europol nu transmite sau transferă date cu caracter personal părților private, cu excepția următoarele cazuri și cu condiția ca o astfel de transmitere sau transfer să fie strict necesar(ă) și proporțional(ă), aspect care urmează a se stabili de la caz la caz:

(a) 

transmiterea sau transferul este, în mod cert, în interesul persoanei vizate;

(b) 

transmiterea sau transferul este strict necesar(ă) pentru a preveni săvârșirea iminentă a unei infracțiuni, inclusiv a unui act de terorism, care se încadrează în obiectivele Europol;

(c) 

transmiterea datelor cu caracter personal care sunt puse la dispoziția publicului este strict necesară sau transferul datelor cu caracter personal care sunt puse la dispoziția publicului este strict necesar pentru îndeplinirea atribuției menționate la articolul 4 alineatul (1) litera (m) și sunt îndeplinite următoarele condiții:

(i) 

transmiterea sau transferul se referă la un caz individual și specific;

(ii) 

drepturile și libertățile fundamentale ale persoanelor vizate în cauză nu prevalează în fața interesului public care necesită efectuarea transmiterii sau a transferului datelor cu caracter personal în cauză în respectivul caz; sau

(d) 

transmiterea sau transferul este strict necesar(ă) pentru ca Europol să notifice respectivei părți private faptul că informațiile primite sunt insuficiente pentru ca Europol să identifice unitățile naționale în cauză și sunt îndeplinite următoarele condiții:

(i) 

transmiterea sau transferul are loc în urma primirii datelor cu caracter personal direct de la o parte privată, în conformitate cu alineatul (2);

(ii) 

informațiile care lipsesc, la care Europol poate să facă referire în notificarea sa, au o legătură clară cu informațiile transmise anterior de respectiva parte privată;

(iii) 

informațiile care lipsesc, la care Europol poate să facă referire în notificarea sa, se limitează strict la ceea ce este necesar pentru ca Europol să identifice unitățile naționale în cauză.

Transmiterea sau transferul menționat(ă) la primul paragraf de la prezentul alineat face obiectul eventualelor restricții indicate în temeiul articolului 19 alineatul (2) sau (3) și nu aduce atingere articolului 67.

(6)  

În ceea ce privește alineatul (5) literele (a), (b) și (d) de la prezentul articol, dacă partea privată în cauză nu este stabilită în Uniune sau într-o țară terță astfel cum se menționează la articolul 25 alineatul (1) litera (a), (b) sau (c) sau la articolul 25 alineatul (4a), transferul este autorizat de către directorul executiv numai dacă transferul este:

(a) 

necesar pentru a proteja interesele vitale ale persoanei vizate în cauză sau ale unei alte persoane;

(b) 

necesar pentru a proteja interesele legitime ale persoanei vizate în cauză;

(c) 

esențial pentru prevenirea unei amenințări imediate și grave la adresa siguranței publice a unui stat membru sau a unei țări terțe;

(d) 

necesar, în cazuri individuale, în scopul prevenirii, al anchetării, al identificării sau al urmăririi penale a unei infracțiuni specifice care se încadrează în obiectivele Europol; sau

(e) 

necesar, în cazuri individuale, pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță legat de prevenirea, anchetarea, identificarea sau urmărirea penală a unei infracțiuni specifice care se încadrează în obiectivele Europol.

Datele cu caracter personal nu sunt transferate dacă directorul executiv stabilește că drepturile și libertățile fundamentale ale persoanei vizate în cauză prevalează asupra interesului public care necesită transferul menționat la primul paragraf literele (d) și (e) de la prezentul alineat.

▼M1

(6a)  
Fără a aduce atingere alineatului (5) literele (a), (c) și (d) de la prezentul articol și nici altor acte juridice ale Uniunii, transferurile sau transmiterile de date cu caracter personal în temeiul alineatelor (5) și (6) nu sunt sistematice, masive sau structurale.
(6b)  
Europol poate să solicite statelor membre, prin intermediul unităților lor naționale, să obțină, în conformitate cu dreptul lor intern, date cu caracter personal de la părți private care sunt stabilite sau au un reprezentant legal pe teritoriul lor, în scopul partajării respectivelor date cu Europol. Astfel de solicitări se motivează și trebuie să fie cât mai precise cu putință. Astfel de date cu caracter personal au un caracter cât mai puțin sensibil și se limitează strict la ceea ce este necesar și proporțional pentru a permite Europol să identifice unitățile naționale în cauză.

În pofida jurisdicției statelor membre în ceea ce privește o infracțiune specifică, statele membre se asigură că autoritățile lor competente pot să prelucreze cererile menționate la primul paragraf în conformitate cu dreptul lor intern, cu scopul de a furniza Europol informațiile necesare pentru identificarea unităților naționale în cauză.

(6c)  
Infrastructura Europol poate să fie utilizată pentru schimburi între autoritățile competente ale statelor membre și părți private, în conformitate cu dreptul intern aplicabil. Respectivele schimburi se pot referi și la infracțiuni care nu se încadrează în obiectivele Europol.

În cazul în care statele membre utilizează infrastructura Europol pentru schimbul de date cu caracter personal privind infracțiuni care se încadrează în obiectivele Europol, ele pot oferi Europol acces la astfel de date.

Atunci când statele membre utilizează infrastructura Europol pentru schimbul de date cu caracter personal privind infracțiuni care nu se încadrează în obiectivele Europol, Europol nu are acces la respectivele date și se consideră că Europol este persoană împuternicită de operator în conformitate cu articolul 87 din Regulamentul (UE) 2018/1725.

Europol evaluează riscurile de securitate pe care le prezintă permisiunea utilizării infrastructurii sale de către părți private și, dacă este necesar, pune în aplicare măsuri adecvate de prevenire și atenuare.

▼B

(7)  
Europol se asigură că evidența detaliată a tuturor transferurilor de date cu caracter personal și a motivelor acestor transferuri sunt înregistrate în conformitate cu prezentul regulament și comunicate la cerere AEPD în temeiul articolului 40.
(8)  
În cazul în care datele cu caracter personal primite sau care urmează să fie transferate aduc atingere intereselor unui stat membru, Europol informează imediat unitatea națională a statului membru în cauză.

▼M1 —————

▼M1

(11)  
Europol întocmește un raport anual pentru consiliul de administrație cu privire la datele cu caracter personal schimbate cu părți private în temeiul articolelor 26, 26a și 26b, pe baza criteriilor de evaluare cantitative și calitative stabilite de consiliul de administrație.

Raportul anual include exemple specifice care să demonstreze motivul pentru care cererile Europol în conformitate cu alineatul (6b) de la prezentul articol au fost necesare pentru atingerea obiectivelor și îndeplinirea atribuțiilor sale.

Raportul anual ține seama de obligațiile de discreție și confidențialitate, iar exemplele sunt anonimizate în ceea ce privește datele cu caracter personal.

Respectivul raport anual este transmis Parlamentului European, Consiliului, Comisiei și parlamentelor naționale.

Articolul 26a

Schimbul de date cu caracter personal cu părți private în situații de criză online

(1)  
În situații de criză online, Europol poate să primească date cu caracter personal direct de la părți private și să prelucreze aceste date cu caracter personal în conformitate cu articolul 18.
(2)  
În cazul în care primește date cu caracter personal de la o parte privată stabilită într-o țară terță, Europol transmite respectivele date și rezultatele analizei sale și al verificării datelor respective numai unui stat membru sau unei țări terțe în cauză astfel cum se menționează la articolul 25 alineatul (1) litera (a), (b) sau (c) sau la articolul 25 alineatul (4a).

Europol poate să transfere rezultatele analizei sale și al verificării datelor menționate la alineatul (1) de la prezentul articol țării terțe în cauză în temeiul articolului 25 alineatul (5) sau (6).

(3)  
Europol poate să transmită sau să transfere date cu caracter personal unor părți private, de la caz la caz, sub rezerva oricăror restricții indicate în temeiul articolului 19 alineatul (2) sau (3) și fără a aduce atingere articolului 67, în cazul în care transmiterea unor astfel de date este strict necesară sau transferul unor astfel de date este strict necesar pentru a aborda situațiile de criză online iar drepturile și libertățile fundamentale ale persoanelor vizate în cauză nu prevalează în fața interesului public care necesită efectuarea transmiterii sau a transferului respectivelor date cu caracter personal.
(4)  
În cazul în care partea privată în cauză nu este stabilită în Uniune sau într-o țară terță astfel cum se menționează la articolul 25 alineatul (1) litera (a), (b) sau (c) sau la articolul 25 alineatul (4a), transferul necesită autorizare de la directorul executiv.
(5)  
Europol acordă asistență, face schimb de informații și cooperează cu autoritățile competente ale statelor membre în ceea ce privește transmiterea sau transferul de date cu caracter personal către părți private în temeiul alineatului (3) sau (4), în special pentru a evita suprapunerea eforturilor, a consolida coordonarea și a evita interferența cu anchetele din diferite state membre.
(6)  
Europol poate să solicite statelor membre, prin intermediul unităților lor naționale, să obțină, în conformitate cu dreptul lor intern, date cu caracter personal de la părți private care sunt stabilite sau au un reprezentant legal pe teritoriul lor, în scopul transmiterii respectivelor date către Europol. Astfel de cereri se motivează și trebuie să fie cât mai precisă cu putință. Astfel de date cu caracter personal au un caracter cât mai puțin sensibil și se limitează strict la ceea ce este necesar și proporțional pentru a permite Europol să sprijine statele membre în abordarea situațiilor de criză online.

În pofida jurisdicției statelor membre în ceea ce privește diseminarea conținutului în legătură cu care Europol solicită datele cu caracter personal, statele membre se asigură că autoritățile competente ale acestora pot să trateze cererile menționate la primul paragraf, în conformitate cu dreptul lor intern, în scopul de a furniza Europol informațiile necesare pentru atingerea obiectivelor sale.

(7)  
Europol se asigură că sunt înregistrate în detaliu toate transferurile de date cu caracter personal și motivele acestor transferuri, în conformitate cu prezentul regulament. La cererea AEPD, Europol pune la dispoziția AEPD respectivele evidențe în temeiul articolului 39a.
(8)  
În cazul în care datele cu caracter personal primite sau care urmează să fie transferate aduc atingere intereselor unui stat membru, Europol informează imediat unitatea națională a statului membru în cauză.

Articolul 26b

Schimbul de date cu caracter personal cu părți private pentru a combate diseminarea online de materiale online care conțin abuzuri sexuale asupra copiilor

(1)  
Europol poate să primească date cu caracter personal direct de la părți private și să prelucreze respectivele date cu caracter personal în conformitate cu articolul 18 pentru a combate diseminarea online de materiale online care conțin abuzuri sexuale asupra copiilor, astfel cum se menționează la articolul 4 alineatul (1) litera (y).
(2)  
În cazul în care primește date cu caracter personal de la o parte privată stabilită într-o țară terță, Europol transmite respectivele date și rezultatele analizei sale și al verificării datelor respective numai unui stat membru sau unei țări terțe în cauză astfel cum se menționează la articolul 25 alineatul (1) litera (a), (b) sau (c) sau la articolul 25 alineatul (4a).

Europol poate să transfere rezultatele analizei sale și al verificării datelor menționate la primul paragraf de la prezentul alineat țării terțe în cauză în temeiul articolului 25 alineatul (5) sau (6).

(3)  
Europol poate să transmită sau să transfere date cu caracter personal unor părți private, de la caz la caz, sub rezerva oricăror restricții indicate în temeiul articolului 19 alineatul (2) sau (3) și fără a aduce atingere articolului 67, în cazul în care transmiterea unor astfel de date este strict necesară sau transferul unor astfel de date este strict necesar pentru a combate diseminarea online a materialelor online care conțin abuzuri sexuale asupra copiilor, astfel cum se menționează la articolul 4 alineatul (1) litera (y), iar drepturile și libertățile fundamentale ale persoanelor vizate în cauză nu prevalează în fața interesului public care necesită efectuarea transmiterii sau a transferului respectivelor date cu caracter personal.
(4)  
În cazul în care partea privată în cauză nu este stabilită în Uniune sau într-o țară terță astfel cum se menționează la articolul 25 alineatul (1) litera (a), (b) sau (c) sau la articolul 25 alineatul (4a), transferul necesită autorizare de la directorul executiv.
(5)  
Europol acordă asistență, face schimb de informații și cooperează cu autoritățile competente ale statelor membre în ceea ce privește transmiterea sau transferul de date cu caracter personal către părți private în temeiul alineatului (3) sau (4), în special pentru a evita suprapunerea eforturilor, a consolida coordonarea și a evita interferența cu anchetele din diferite state membre.
(6)  
Europol poate să solicite statelor membre, prin intermediul unităților lor naționale, să obțină, în conformitate cu dreptul lor intern, date cu caracter personal de la părți private care sunt stabilite sau au un reprezentant legal pe teritoriul lor, în scopul transmiterii datelor respective către Europol. Astfel de cereri se motivează și trebuie să fie cât mai precisă cu putință. Astfel de date cu caracter personal au un caracter cât mai puțin sensibil și se limitează strict la ceea ce este necesar și proporțional pentru a permite Europol să combată diseminarea online a materialelor online care conțin abuzuri sexuale asupra copiilor, astfel cum se menționează la articolul 4 alineatul (1) litera (y).

În pofida jurisdicției statelor membre în ceea ce privește diseminarea conținutului în legătură cu care Europol solicită datele cu caracter personal, statele membre se asigură că autoritățile competente ale statelor membre pot să prelucreze cererile menționate la primul paragraf în conformitate cu dreptul lor intern, în scopul de a furniza Europol informațiile necesare pentru atingerea obiectivelor sale.

(7)  
Europol se asigură că sunt înregistrate în detaliu toate transferurile de date cu caracter personal și motivele acestor transferuri, în conformitate cu prezentul regulament. La cererea AEPD, Europol pune la dispoziția AEPD respectivele evidențe în temeiul articolului 39a.
(8)  
În cazul în care datele cu caracter personal primite sau care urmează să fie transferate aduc atingere intereselor unui stat membru, Europol informează imediat unitatea națională a statului membru în cauză.

▼B

Articolul 27

Informații care provin de la persoane private

▼M1

(1)  
În măsura în care este necesar pentru îndeplinirea atribuțiilor care îi revin, Europol poate primi și prelucra informații care provin de la persoane private.

Datele cu caracter personal care provin de la persoane private se prelucrează de Europol doar cu condiția ca acestea să fie primite prin intermediul:

(a) 

unei unități naționale, în conformitate cu dreptul intern;

(b) 

unui punct de contact al unei țări terțe sau al unei organizații internaționale în temeiul articolului 25 alineatul (1) litera (c); sau

(c) 

unei autorități a unei țări terțe sau unei organizații internaționale astfel cum se menționează la articolul 25 alineatul (1) litera (a) sau (b)sau la articolul 25 alineatul (4a).

(2)  
În cazul în care Europol primește informații, inclusiv date cu caracter personal, de la o persoană privată cu reședința într-o altă țară terță decât cea menționată la articolul 25 alineatul (1) litera (a) sau (b) sau la articolul 25 alineatul (4a), Europol transmite informațiile respective doar unui stat membru sau unei astfel de țări terțe.

▼B

(3)  
În cazul în care datele cu caracter personal primite aduc atingere intereselor unui stat membru, Europol informează imediat unitatea națională a statului membru în cauză.
(4)  
Europol nu contactează persoane private pentru extragerea de informații.
(5)  
Fără a aduce atingere articolelor 36 și 37, Europol nu poate transfera date cu caracter personal persoanelor private.CAPITOLUL VI

▼M1

PROTECȚIA DATELOR

▼M1

Articolul 27a

Prelucrarea datelor cu caracter personal de către Europol

(1)  
Fără a aduce atingere prezentului regulament, articolul 3 și capitolul IX din Regulamentul (UE) 2018/1725 se aplică prelucrării datelor cu caracter personal de către Europol.

Regulamentul (UE) 2018/1725, cu excepția capitolului IX, se aplică prelucrării datelor administrative cu caracter personal de către Europol.

(2)  
Trimiterile la „date cu caracter personal” din prezentul regulament se interpretează ca trimiteri la „date operaționale cu caracter personal”, astfel cum sunt definite la articolul 3 punctul 2 din Regulamentul (UE) 2018/1725, cu excepția cazului în care se prevede altfel în prezentul regulament.
(3)  
Consiliul de administrație adoptă norme pentru a stabili termenele pentru stocarea datelor administrative cu caracter personal.

▼M1 —————

▼B

Articolul 29

Evaluarea fiabilității sursei și acurateței informațiilor

(1)  

Fiabilitatea sursei informațiilor care provin de la un stat membru este evaluată în măsura posibilului de către statul membru care furnizează informațiile, utilizându-se următoarele coduri de evaluare a sursei:

(A): atunci când nu există îndoieli cu privire la autenticitatea, credibilitatea și competența sursei sau dacă informațiile sunt furnizate de o sursă care s-a dovedit fiabilă în toate cazurile;
(B): atunci când informațiile sunt furnizate de o sursă care s-a dovedit fiabilă în majoritatea cazurilor;
(C): atunci când informațiile sunt furnizate de o sursă care s-a dovedit nefiabilă în majoritatea cazurilor;
(X): atunci când fiabilitatea sursei nu poate fi evaluată.
(2)  

Acuratețea informațiilor care provin de la un stat membru se evaluează în măsura posibilului de către statul membru care furnizează informațiile, utilizându-se următoarele coduri de evaluare a informațiilor:

(1): informații a căror acuratețe nu este pusă la îndoială;
(2): informații cunoscute personal de sursă, dar care nu sunt cunoscute personal de funcționarul care le transmite;
(3): informații pe care sursa nu le cunoaște personal, dar care sunt coroborate cu alte informații deja înregistrate;
(4): informații care nu sunt cunoscute personal de sursă și care nu pot fi coroborate.
(3)  
În cazul în care Europol, pe baza informațiilor pe care le deține deja, ajunge la concluzia că este necesar ca evaluarea prevăzută la alineatele (1) sau (2) să fie corectată, acesta informează statul membru în cauză și acționează pentru a se ajunge la un acord cu privire la modificarea evaluării. Europol nu modifică evaluarea fără un astfel de acord.
(4)  
În cazul în care Europol primește din partea unui stat membru informații care nu au făcut obiectul unei evaluări în conformitate cu alineatul (1) sau (2), acesta încearcă să evalueze fiabilitatea sursei sau acuratețea informațiilor pe baza informațiilor pe care le deține deja. Evaluarea datelor și a informațiilor specifice se efectuează în acord cu statul membru care le-a furnizat. De asemenea, un stat membru poate ajunge la un acord general cu Europol referitor la evaluarea anumitor tipuri de date și a anumitor surse. Dacă nu s-a ajuns la un acord într-un caz specific sau dacă nu există un acord general, Europol evaluează informațiile sau datele și le atribuie codurile de evaluare (X) și (4) menționate la alineatele (1) și, respectiv, (2).
(5)  
Prezentul articol se aplică mutatis mutandis în cazul în care Europol primește date sau informații din partea unui organism al Uniunii, a unei țări terțe, a unei organizații internaționale sau a unei părți private.
(6)  
Informațiile din surse aflate la dispoziția publicului sunt evaluate de Europol, utilizându-se codurile de evaluare menționate la alineatele (1) și (2).
(7)  
În cazul în care informațiile reprezintă rezultatul unei analize efectuate în cadrul îndeplinirii atribuțiilor care îi revin, Europol evaluează aceste informații în conformitate cu prezentul articol și de comun acord cu statele membre care participă la analiză.

Articolul 30

Prelucrarea categoriilor speciale de date cu caracter personal și a diferitelor categorii de persoane vizate

(1)  
Este permisă prelucrarea datelor cu caracter personal care vizează victimele unei infracțiuni penale, martorii sau alte persoane care pot furniza informații privind infracțiunile penale sau care vizează persoanele care nu au împlinit vârsta de 18 ani în cazul în care acest lucru este strict necesar și proporțional pentru prevenirea sau combaterea criminalității care se încadrează în obiectivele Europol.
(2)  
►M1  Este permisă prelucrarea datelor cu caracter personal, efectuată prin mijloace automatizate sau de alt tip, care dezvăluie originea rasială sau etnică, opiniile politice, convingerile religioase sau filosofice sau apartenența sindicală, și prelucrarea datelor genetice, a datelor biometrice în scopul identificării unice a unei persoane fizice sau a datelor privind sănătatea sau viața sexuală sau orientarea sexuală a persoanelor fizice, numai în cazul în care acest lucru este strict necesar și proporțional în scopul proiectelor de cercetare și inovare în temeiul articolului 33a și în scopuri operaționale, în limitele obiectivelor Europol, și numai pentru prevenirea sau combaterea criminalității care se încadrează în obiectivele Europol. O astfel de prelucrare face, de asemenea, obiectul unor garanții adecvate prevăzute în prezentul regulament cu privire la drepturile și libertățile persoanei vizate și, cu excepția datelor biometrice prelucrate în scopul identificării unice a unei persoane fizice, este permisă numai dacă respectivele date completează alte date cu caracter personal prelucrate de Europol. ◄ Este interzisă selectarea unui anumit grup de persoane doar pe baza acestor date cu caracter personal.

▼M1

(2a)  
Responsabilul cu protecția datelor este informat fără întârzieri nejustificate în cazul prelucrării de date cu caracter personal în temeiul prezentului articol.

▼M1

(3)  
Numai Europol are acces direct la datele cu caracter personal menționate la alineatele (1) și (2). Directorul executiv autorizează în mod corespunzător un număr limitat de funcționari ai Europol să aibă un astfel de acces numai dacă acest lucru este necesar pentru îndeplinirea sarcinilor lor.

În pofida primului paragraf, atunci când este necesar să se acorde personalului autorităților competente ale statelor membre sau al agențiilor Uniunii instituite în temeiul titlului V din TFUE acces direct la date cu caracter personal pentru îndeplinirea sarcinilor lor, în cazurile prevăzute la articolul 20 alineatele (1) și (2a) din prezentul regulament sau pentru proiecte de cercetare și inovare în conformitate cu articolul 33a alineatul (2) litera (d) din prezentul regulament, directorul executiv autorizează în mod corespunzător un număr limitat de astfel de funcționari să aibă acces la datele respective.

▼M1 —————

▼M1

(5)  
Datele cu caracter personal astfel cum se menționează la alineatele (1) și (2) nu se transmit statelor membre sau organismelor Uniunii sau nu se transferă țărilor terțe sau organizațiilor internaționale, cu excepția situației în care o astfel de transmitere sau transfer este impus(ă) în temeiul dreptului Uniunii sau strict necesar(ă) și proporțional(ă) în cazuri individuale referitoare la criminalitatea care se încadrează în obiectivele Europol și în conformitate cu capitolul V.

▼B

(6)  
În fiecare an, Europol înaintează AEPD o prezentare statistică generală privind toate datele cu caracter personal menționate la alineatul (2) pe care le-a prelucrat.

Articolul 31

Termene pentru stocarea și ștergerea datelor cu caracter personal

(1)  
Europol stochează datele cu caracter personal pe care le prelucrează numai atât timp cât este necesar și proporțional pentru scopurile în care sunt prelucrate datele.
(2)  
Necesitatea de a stoca în continuare datele este analizată în toate situațiile de Europol în termen de cel mult trei ani după începerea prelucrării inițiale a datelor cu caracter personal. Europol poate decide stocarea în continuare a datelor cu caracter personal până la următoarea analiză, care va avea loc după o nouă perioadă de trei ani, dacă stocarea în continuare a datelor mai este necesară pentru îndeplinirea atribuțiilor care îi revin. Motivele stocării în continuare trebuie justificate și înregistrate. Dacă nu se ia nicio decizie cu privire la stocarea în continuare a datelor cu caracter personal, acestea sunt șterse în mod automat după trei ani.
(3)  
Dacă datele cu caracter personal menționate la articolul 30 alineatele (1) și (2) sunt stocate pentru o perioadă mai mare de cinci ani, AEPD este informată în consecință.
(4)  
În cazul în care un stat membru, un organism al Uniunii, o țară terță sau o organizație internațională a indicat, la momentul transferului, orice restricție în ceea ce privește ștergerea sau distrugerea înainte de termen a datelor cu caracter personal, în conformitate cu articolul 19 alineatul (2), Europol șterge datele cu caracter personal în conformitate cu restricțiile respective. Dacă stocarea în continuare a datelor este considerată necesară, pe baza informațiilor care sunt mai exhaustive decât cele deținute de furnizorul de date, pentru îndeplinirea atribuțiilor Europol, aceasta solicită furnizorului de date autorizarea de a stoca în continuare datele și prezintă o motivare în acest sens.
(5)  
În cazul în care șterg din fișierele lor proprii datele cu caracter personal furnizate Europol, statele membre, organismele Uniunii, țările terțe sau organizațiile internaționale informează Europol în consecință. Europol șterge datele respective, cu excepția cazului în care stocarea lor în continuare este considerată necesară, pe baza informațiilor care sunt mai exhaustive decât cele deținute de furnizorul de date, pentru îndeplinirea atribuțiilor care îi revin. Europol informează furnizorul de date cu privire la stocarea în continuare a datelor respective și prezintă o motivare în acest sens.
(6)  

Datele cu caracter personal nu se șterg dacă:

(a) 

acest lucru ar dăuna intereselor persoanei vizate care necesită protecție. În astfel de cazuri, datele sunt utilizate numai cu consimțământul explicit scris al persoanei vizate;

(b) 

acuratețea acestora este contestată de persoana vizată, pentru o perioadă de timp care permite statelor membre sau Europol, după caz, să verifice acuratețea datelor;

(c) 

acestea trebuie să fie păstrate ca mijloace de probă sau pentru constatarea, exercitarea ori apărarea unui drept în justiție; sau

(d) 

persoana vizată se opune ștergerii și solicită în schimb restricționarea utilizării acestora.

▼M1

Articolul 32

Securitatea prelucrării

Mecanisme menite să asigure faptul că măsurile de securitate sunt luate în considerare dincolo de limitele sistemelor de informații se instituie de Europol în conformitate cu articolul 91 din Regulamentul (UE) 2018/1725 și de statele membre în conformitate cu articolul 29 din Directiva (UE) 2016/680.

▼M1 —————

▼M1

Articolul 33a

Prelucrarea datelor cu caracter personal în scopuri de cercetare și inovare

(1)  

Europol poate prelucra date cu caracter personal în scopul proiectelor sale de cercetare și inovare” cu condiția ca prelucrarea respectivelor date cu caracter personal:

(a) 

să fie strict necesară și justificată în mod corespunzător pentru a atinge obiectivele proiectului în cauză;

(b) 

în ceea ce privește categoriile speciale de date cu caracter personal, să fie strict necesară și să facă obiectul unor garanții adecvate, care pot include pseudonimizarea.

Prelucrarea datelor cu caracter personal de către Europol în contextul proiectelor de cercetare și inovare este ghidată de principiile transparenței, explicabilității, echității și responsabilității.

(2)  

Fără a aduce atingere alineatului (1), pentru prelucrarea datelor cu caracter personal efectuată în contextul proiectelor de cercetare și inovare ale Europol se aplică următoarele garanții:

(a) 

orice proiect de cercetare și inovare necesită autorizarea prealabilă de la directorul executiv, în consultare cu responsabilul cu protecția datelor și cu ofițerul pentru drepturile fundamentale, pe baza:

(i) 

unei descrieri a obiectivelor proiectului și a unei explicații a modului în care proiectul sprijină Europol sau autoritățile competente ale statelor membre în îndeplinirea sarcinilor lor;

(ii) 

unei descrieri a activității de prelucrare preconizate, care stabilește obiectivele, amploarea și durata prelucrării și necesitatea și proporționalitatea prelucrării datelor cu caracter personal, cum ar fi pentru explorarea și testarea unor soluții tehnologice inovatoare și asigurarea exactității rezultatelor proiectului;

(iii) 

unei descrieri a categoriilor de date cu caracter personal care urmează să fie prelucrate;

(iv) 

unei evaluări a respectării principiilor de protecție a datelor prevăzute la articolul 71 din Regulamentul (UE) 2018/1725, a termenelor de stocare și a condițiilor de acces la datele cu caracter personal; și

(v) 

unei evaluări a impactului asupra protecției datelor, incluzând riscurile la adresa drepturilor și libertăților persoanelor vizate, riscul legat de orice eroare sistematică din datele personale care urmează să fie utilizate pentru antrenarea algoritmilor și din rezultatul prelucrării, precum și măsurile preconizate pentru abordarea acestor riscuri și pentru evitarea încălcărilor drepturilor fundamentale;

(b) 

AEPD este informată înainte de lansarea proiectului;

(c) 

consiliul de administrație este consultat sau informat înainte de lansarea proiectului, în conformitate cu orientările menționate la articolul 18 alineatul (7);

(d) 

orice date cu caracter personal care urmează să fie prelucrate în contextul proiectului:

(i) 

sunt copiate temporar într-un mediu separat, izolat și protejat de prelucrare a datelor din cadrul Europol exclusiv în scopul derulării respectivului proiect;

(ii) 

sunt accesate numai de personalul autorizat special al Europol în conformitate cu articolul 30 alineatul (3) din prezentul regulament și, sub rezerva măsurilor tehnice de securitate, de personalul autorizat special al autorităților competente ale statelor membre și ale agențiilor Uniunii instituite în temeiul titlului V din TFUE;

(iii) 

nu sunt transmise sau transferate;

(iv) 

nu conduc la măsuri sau la decizii care afectează persoanele vizate ca rezultat al prelucrării acestora;

(v) 

se șterg după încheierea proiectului sau după expirarea termenului pentru stocarea datelor cu caracter personal în conformitate cu articolul 31;

(e) 

înregistrările operațiunilor de prelucrare a datelor cu caracter personal în contextul proiectului se păstrează timp de doi ani după încheierea proiectului, exclusiv în scopul verificării exactității rezultatului prelucrării datelor și numai atât timp cât este necesar pentru efectuarea acestei verificări.

(3)  
Consiliul de administrație stabilește într-un document cu caracter obligatoriu cadrul general pentru proiectele de cercetare și inovare. Un astfel de document se actualizează, după caz, și se pune la dispoziția AEPD în scopul îndeplinirii rolului său de supraveghere.
(4)  
Europol păstrează un document conținând o descriere detaliată a procesului și a motivelor care stau la baza antrenării, a testării și a validării algoritmilor pentru a asigura transparența procesului și a algoritmilor, inclusiv conformitatea lor cu garanțiile prevăzute la prezentul articol și pentru a permite verificarea exactității rezultatelor pe baza utilizării unor astfel de algoritmi. La cerere, Europol pune respectivul document la dispoziția părților interesate, inclusiv a statelor membre și a JPSG.
(5)  
În cazul în care datele cu caracter personal care urmează să fie prelucrate pentru un proiect de cercetare și inovare au fost furnizate de un stat membru, de un organism al Uniunii, de o țară terță sau de o organizație internațională, Europol solicită acordul respectivului furnizor de date în conformitate cu articolul 19 alineatul (2), cu excepția cazului în care furnizorul de date și-a acordat autorizația prealabilă pentru o astfel de prelucrare în scopul proiectelor de cercetare și inovare, fie în termeni generali, fie sub rezerva unor condiții specifice.

Europol nu prelucrează date pentru proiecte de cercetare și inovare fără acordul furnizorului de date. Acordul respectiv poate fi retras în orice moment.

▼B

Articolul 34

Notificarea autorităților vizate în cazul încălcării securității datelor cu caracter personal

▼M1

(1)  
Fără a aduce atingere articolului 92 din Regulamentul (UE) 2018/1725, în cazul în care are loc o încălcare a securității datelor cu caracter personal, Europol notifică respectiva încălcare autorităților competente ale statelor membre în cauză, fără întârzieri nejustificate, în conformitate cu articolul 7 alineatul (5) din prezentul regulament, precum și furnizorului de date în cauză, cu excepția cazului în care este puțin probabil ca încălcarea securității datelor cu caracter personal să genereze un risc la adresa drepturilor și libertăților persoanelor fizice.

▼B

(2)  

Notificarea menționată la alineatul (1) trebuie, cel puțin:

(a) 

să descrie caracterul încălcării securității datelor cu caracter personal, inclusiv, acolo unde este posibil și adecvat, categoriile și numărul persoanelor vizate în cauză, precum și categoriile și numărul de înregistrări de date în cauză;

(b) 

să descrie consecințele probabile ale încălcării securității datelor cu caracter personal;

(c) 

să descrie măsurile propuse sau întreprinse de Europol pentru a remedia problema încălcării securității datelor cu caracter personal; și

(d) 

dacă este cazul, să recomande măsuri de atenuare a eventualelor efecte negative ale încălcării securității datelor cu caracter personal.

▼M1 —————

▼B

Articolul 35

Informarea persoanei vizate cu privire la încălcarea securității datelor cu caracter personal

▼M1 —————

▼M1

(3)  
Fără a aduce atingere articolului 93 din Regulamentul (UE) 2018/1725, dacă Europol nu dispune de datele de contact ale persoanei vizate în cauză, Europol solicită furnizorului de date să îi comunice persoanei vizate în cauză încălcarea securității datelor cu caracter personal și să îl informeze cu privire la decizia luată. Statele membre care furnizează datele comunică persoanei vizate în cauză încălcarea securității datelor cu caracter personal, în conformitate cu dreptul intern.

▼M1 —————

▼B

Articolul 36

Dreptul de acces al persoanei vizate

▼M1 —————

▼M1

(3)  
Orice persoană vizată care dorește să își exercite dreptul de acces, prevăzut la articolul 80 din Regulamentul (UE) 2018/1725, la datele cu caracter personal care o privesc poate să depună o cerere în acest sens la autoritatea desemnată în acest scop în statul membru în care alege să efectueze acest demers sau la Europol. În situația în care cererea este înaintată autorității respective, aceasta transmite cererea către Europol fără întârzieri nejustificate, în termen de o lună de la primire.

▼B

(4)  
Europol confirmă primirea cererii în temeiul alineatului (3). Europol răspunde cererii respective fără întârziere nejustificată și, în orice caz, în termen de trei luni de la primirea de către Europol a solicitării din partea autorității naționale.
(5)  
Europol consultă autoritățile competente ale statelor membre, în conformitate cu condițiile prevăzute la articolul 7 alineatul (5), și furnizorul de date în cauză cu privire la decizia care urmează să fie adoptată. O decizie privind accesul la date cu caracter personal este condiționată de strânsa cooperare dintre Europol și statele membre și furnizorul de date pe care accesul persoanei vizate la datele respective îl privește în mod direct. În cazul în care au obiecții cu privire la răspunsul propus de Europol, statele membre sau furnizorul de date notifică Europol motivele obiecțiilor lor, în conformitate cu alineatul (6) din prezentul articol. Europol ține cont în cea mai mare măsură de orice astfel de obiecție. Europol notifică ulterior decizia sa autorităților competente vizate, în conformitate cu condițiile prevăzute la articolul 7 alineatul (5), precum și furnizorului de date.

▼M1 —————

▼B

Articolul 37

Dreptul la rectificare, ștergere și restricționare

▼M1

(1)  
Orice persoană vizată care dorește să își exercite dreptul la rectificarea sau ștergerea datelor cu caracter personal sau la restricționarea prelucrării datelor cu caracter personal care o privesc, menționate la articolul 82 din Regulamentul (UE) 2018/1725, poate să depună o cerere în acest sens, prin intermediul autorității desemnate în acest scop în statul membru în care alege să efectueze acest demers sau la Europol. În situația în care cererea este înaintată autorității respective, aceasta transmite cererea către Europol fără întârzieri nejustificate, în termen de o lună de la primire.

▼M1 —————

▼M1

(3)  
Fără a aduce atingere articolului 82 alineatul (3) din Regulamentul (UE) 2018/1725, Europol restricționează prelucrarea datelor cu caracter personal, în loc să șteargă datele cu caracter personal, dacă există motive întemeiate să se considere că ștergerea lor ar putea afecta interesele legitime ale persoanei vizate.

Datele restricționate se prelucrează numai în scopul protejării drepturilor persoanei vizate, în cazul în care este necesar pentru protejarea intereselor vitale ale persoanei vizate sau ale unei alte persoane ori în scopurile prevăzute la articolul 82 alineatul (3) din Regulamentul (UE) 2018/1725.

(4)  
În cazul în care datele cu caracter personal menționate la alineatele (1) și (3) deținute de Europol i-au fost furnizate acesteia de țări terțe, organizații internaționale sau organisme ale Uniunii, i-au fost furnizate direct de către părți private, au fost obținute de Europol din surse aflate la dispoziția publicului sau rezultă din analizele sale proprii, Europol rectifică sau șterge astfel de date sau restricționează prelucrarea acestora și informează, după caz, furnizorii de date.
(5)  
În cazul în care Europol deține date cu caracter personal menționate la alineatele (1) și (3) care i-au fost furnizate de statele membre, statele membre în cauză rectifică sau șterg astfel de date sau restricționează prelucrarea acestora în cooperare cu Europol, conform competențelor care le revin.

▼B

(6)  
Dacă datele cu caracter personal incorecte au fost transferate prin alte mijloace corespunzătoare sau dacă erorile conținute de datele furnizate de statele membre sunt cauzate de un transfer defectuos sau de un transfer cu încălcarea prezentului regulament sau dacă rezultă din date introduse, preluate sau stocate în mod incorect sau cu încălcarea prezentului regulament de către Europol, datele respective sunt rectificate sau șterse de Europol în colaborare cu furnizorul de date în cauză.
(7)  
În cazurile menționate la alineatele (4), (5) și (6), toți destinatarii datelor respective sunt notificați imediat. În conformitate cu normele care li se aplică, destinatarii rectifică, șterg sau restricționează apoi aceste date în sistemele lor.

▼M1 —————

▼B

Articolul 38

Responsabilitatea în domeniul protecției datelor

▼M1

(1)  
Europol prelucrează datele cu caracter personal astfel încât să se asigure că se poate stabili sursa acestora, astfel cum se menționează la articolul 17.
(2)  

Responsabilitatea pentru acuratețea datelor cu caracter personal, astfel cum se prevede la articolul 71 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) 2018/1725, aparține:

▼B

(a) 

statului membru sau organismului Uniunii care le-au furnizat către Europol;

(b) 

Europol, în cazul datelor cu caracter personal furnizate de țări terțe sau organizații internaționale sau direct furnizate de părți private, în cazul datelor cu caracter personal extrase de Europol din surse aflate la dispoziția publicului sau care rezultă din analizele proprii ale Europol și pentru datele cu caracter personal stocate de Europol în conformitate cu articolul 31 alineatul (5).

(3)  
În cazul în care constată că date cu caracter personal furnizate în temeiul articolului 17 alineatul (1) literele (a) și (b) sunt incorecte sau au fost stocate ilegal, Europol informează furnizorul datelor respective în consecință.

▼M1

(4)  
Europol este responsabil pentru respectarea Regulamentului (UE) 2018/1725 în ceea ce privește datele administrative cu caracter personal și pentru respectarea prezentului regulament, precum și a articolului 3 și a capitolului IX din Regulamentul (UE) 2018/1725 în ceea ce privește datele cu caracter personal.

▼B

(5)  

Responsabilitatea pentru legalitatea transferului de date aparține:

(a) 

statului membru care a furnizat datele cu caracter personal Europol;

(b) 

Europol, în cazul datelor cu caracter personal furnizate de Europol către statele membre, țări terțe sau organizații internaționale.

(6)  
În cazul unui transfer între Europol și un organism al Uniunii, responsabilitatea pentru legalitatea transferului aparține Europol.

Fără a aduce atingere primului paragraf, în cazul în care datele sunt transferate de Europol la cererea destinatarului, atât Europol, cât și destinatarul sunt responsabili pentru legalitatea unui astfel de transfer.

(7)  
Europol este responsabilă pentru toate operațiunile de prelucrare a datelor pe care le efectuează,cu excepția schimbului bilateral de date cu utilizarea infrastructurii Europol între state membre, organisme ale Uniunii, țări terțe și organizații internaționale la care Europol nu are acces. Aceste schimburi bilaterale au loc pe răspunderea entităților în cauză și în conformitate cu dreptul aplicabil. ►M1  Securitatea unor astfel de schimburi se asigură în conformitate cu articolul 91 din Regulamentul (UE) 2018/1725. ◄

▼M1

Articolul 39

Consultarea prealabilă

(1)  
Fără a aduce atingere articolului 90 din Regulamentul (UE) 2018/1725, consultarea prealabilă a AEPD nu se aplică activităților operaționale individuale specifice care nu includ niciun nou tip de prelucrare care ar implica un risc ridicat pentru drepturile și libertățile persoanelor vizate.
(2)  
Europol poate iniția operațiuni de prelucrare care fac obiectul unei consultări prealabile a AEPD în temeiul articolului 90 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 2018/1725, cu excepția cazului în care AEPD a furnizat recomandări scrise în temeiul articolului 90 alineatul (4) din regulamentul menționat, în termenele prevăzute la dispoziția respectivă, care încep la data primirii cererii inițiale de consultare și nu se suspendă.
(3)  
În cazul în care operațiunile de prelucrare menționate la alineatul (2) de la prezentul articol au o importanță considerabilă pentru îndeplinirea atribuțiilor Europol și sunt deosebit de urgente și necesare pentru a preveni și a combate o amenințare imediată privind o infracțiune care se încadrează în obiectivele Europol sau pentru a proteja interesele vitale ale persoanei vizate sau ale unei alte persoane, Europol poate iniția, în mod excepțional, prelucrarea datelor după începerea consultării prealabile a AEPD prevăzute la articolul 90 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 2018/1725 și înainte de expirarea termenului prevăzut la articolul 90 alineatul (4) din regulamentul menționat. În acest caz, Europol informează AEPD înainte de începerea operațiunilor de prelucrare.

Recomandările scrise ale AEPD în temeiul articolului 90 alineatul (4) din Regulamentul (UE) 2018/1725 se iau în considerare retroactiv, iar modul în care se efectuează prelucrarea se ajustează în consecință.

Responsabilul cu protecția datelor este implicat în evaluarea urgenței unor astfel de operațiuni de prelucrare înainte de expirarea termenului prevăzut la articolul 90 alineatul (4) din Regulamentul (UE) 2018/1725 și supraveghează prelucrarea în cauză.

(4)  
AEPD ține un registru al tuturor operațiunilor de prelucrare care i-au fost notificate în temeiul alineatului (1). Registrul nu este făcut public.

▼M1

Articolul 39a

Evidențe ale categoriilor de activități de prelucrare

(1)  

Europol ține o evidență a tuturor categoriilor de activități de prelucrare aflate în responsabilitatea sa. Această evidență conține următoarele informații:

(a) 

datele de contact ale Europol, precum și numele și datele de contact ale responsabilului cu protecția datelor;

(b) 

scopurile prelucrării;

(c) 

o descriere a categoriilor de persoane vizate și a categoriilor de date cu caracter personal;

(d) 

categoriile de destinatari cărora le-au fost sau le vor fi divulgate datele cu caracter personal, inclusiv destinatari din țări terțe sau organizații internaționale;

(e) 

atunci când este cazul, transferurile de date cu caracter personal către o țară terță, o organizație internațională sau o parte privată, inclusiv identificarea destinatarului respectiv;

(f) 

atunci când este posibil, termenele preconizate pentru ștergerea diferitelor categorii de date;

(g) 

atunci când este posibil, o descriere generală a măsurilor tehnice și organizatorice de securitate menționate la articolul 91 din Regulamentul (UE) 2018/1725;

(h) 

acolo unde este cazul, utilizarea creării de profiluri.

(2)  
Evidența menționată la alineatul (1) se ține în scris, inclusiv în format electronic.
(3)  
Europol pune evidența menționată la alineatul (1) la dispoziția AEPD, la cererea acesteia.

▼M1

Articolul 40

Înregistrarea

(1)  
În conformitate cu articolul 88 din Regulamentul (UE) 2018/1725, Europol înregistrează operațiunile de prelucrare pe care le efectuează. Înregistrările nu pot fi modificate.
(2)  
Fără a aduce atingere articolului 88 din Regulamentul (UE) 2018/1725, dacă sunt solicitate de o unitate națională pentru o anchetă specifică legată de respectarea normelor privind protecția datelor, înregistrările menționate la alineatul (1) se comunică unității naționale respective.

Articolul 41

Desemnarea responsabilului cu protecția datelor

(1)  
Consiliul de administrație numește un membru al personalului Europol în calitatea de responsabil cu protecția datelor, care este desemnat numai pentru respectiva poziție.
(2)  
Responsabilul cu protecția datelor este selectat pe baza calităților sale profesionale și, în special, a cunoștințelor de specialitate privind practicile și dreptul din domeniul protecției datelor, precum și pe baza capacității de a îndeplini atribuțiile menționate la articolul 41b din prezentul regulament și în Regulamentul (UE) 2018/1725.
(3)  
Selectarea responsabilului cu protecția datelor nu trebuie să genereze un conflict de interese între îndatoririle sale în calitate de responsabil cu protecția datelor și orice altă îndatorire oficială pe care acesta ar avea-o, în special în legătură cu aplicarea prezentului regulament.
(4)  
Responsabilul cu protecția datelor nu peste demis sau sancționat de consiliul de administrație pentru îndeplinirea atribuțiilor sale.
(5)  
Europol publică datele de contact ale responsabilului cu protecția datelor și le comunică AEPD.

▼M1

Articolul 41a

Funcția de responsabil cu protecția datelor

(1)  
Europol se asigură că responsabilul cu protecția datelor este implicat în mod corespunzător și în timp util în toate aspectele legate de protecția datelor cu caracter personal.
(2)  
Europol acordă sprijin responsabilului cu protecția datelor în îndeplinirea atribuțiilor menționate la articolul 41b, prin furnizarea resurselor necesare și a personalului necesar pentru îndeplinirea acestor atribuții și prin furnizarea accesului la datele cu caracter personal și la operațiunile de prelucrare, precum și pentru menținerea la zi a cunoștințelor sale de specialitate.

Pentru a sprijini responsabilul cu protecția datelor în îndeplinirea atribuțiilor sale, un membru al personalului Europol poate fi desemnat în calitatea de responsabil adjunct cu protecția datelor.

(3)  
Europol se asigură că responsabilul cu protecția datelor acționează în mod independent și nu primește niciun fel de instrucțiuni în ceea ce privește îndeplinirea atribuțiilor sale.

Responsabilul cu protecția datelor raportează direct consiliului de administrație.

(4)  
Persoanele vizate îl pot contacta pe responsabilul cu protecția datelor cu privire la toate chestiunile legate de prelucrarea datelor lor cu caracter personal și de exercitarea drepturilor lor în temeiul prezentului regulament și în temeiul Regulamentului (UE) 2018/1725.

Nicio persoană nu poate suferi vreun prejudiciu ca urmare a aducerii la cunoștința responsabilului cu protecția datelor a unui fapt despre care se susține că ar reprezenta o încălcare a prezentului regulament sau a Regulamentului (UE) 2018/1725.

(5)  
Consiliul de administrație adoptă norme de punere în aplicare cu privire la responsabilul pentru protecția datelor. Respectivele norme de aplicare se referă, în special, la procedura de selecție pentru funcția de responsabil cu protecția datelor, la demiterea, atribuțiile, îndatoririle și competențele sale, precum și la garanțiile de independență a acestuia.
(6)  
Responsabilul cu protecția datelor și personalul acestuia se supun obligației de confidențialitate, în conformitate cu articolul 67 alineatul (1).
(7)  
Responsabilul cu protecția datelor este desemnat pentru un mandat de patru ani, care poate fi reînnoit.
(8)  
Responsabilul cu protecția datelor este demis din funcție de consiliul de administrație dacă nu mai îndeplinește condițiile necesare pentru exercitarea îndatoririlor sale și numai cu acordul AEPD.
(9)  
Responsabilul cu protecția datelor și responsabilul adjunct cu protecția datelor sunt înregistrați la AEPD de către consiliul de administrație.
(10)  
Dispozițiile aplicabile responsabilului cu protecția datelor se aplică mutatis mutandis responsabilului adjunct cu protecția datelor.

Articolul 41b

Atribuțiile responsabilului cu protecția datelor

(1)  

Responsabilul cu protecția datelor are, în special, următoarele atribuții în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal:

(a) 

asigurarea, în mod independent, a respectării de către Europol a dispozițiilor privind protecția datelor din prezentul regulament și din Regulamentul (UE) 2018/1725, precum și a dispozițiilor relevante privind protecția datelor din normele interne ale Europol, inclusiv monitorizarea respectării prezentului regulament, a Regulamentului (UE) 2018/1725, a altor dispoziții ale Uniunii sau naționale referitoare la protecția datelor și a politicilor Europol în legătură cu protecția datelor cu caracter personal, inclusiv repartizarea responsabilităților și acțiunile de sensibilizare și de formare a personalului implicat în operațiunile de prelucrare, precum și auditurile cu privire la acestea;

(b) 

informarea și consilierea Europol, precum și a personalului care prelucrează date cu caracter personal cu privire la obligațiile care le revin în temeiul prezentului regulament, al Regulamentului (UE) 2018/1725 și al altor dispoziții ale Uniunii sau naționale referitoare la protecția datelor;

(c) 

consilierea la cerere în ceea ce privește evaluarea impactului asupra protecției datelor în temeiul articolului 89 din Regulamentul (UE) 2018/1725 și monitorizarea efectuării evaluării impactului asupra protecției datelor;

(d) 

ținerea unui registru al încălcărilor securității datelor cu caracter personal și consilierea la cerere în ceea ce privește necesitatea unei notificări sau a unei informări cu privire la o încălcare a securității datelor cu caracter personal, în temeiul articolelor 92 și 93 din Regulamentul (UE) 2018/1725;

(e) 

asigurarea faptului că se ține o evidență a operațiunilor de transmitere, transfer și de primire de date cu caracter personal, în conformitate cu prezentul regulament;

(f) 

asigurarea faptului că, la cererea acestora, persoanele vizate sunt informate cu privire la drepturile pe care le au în temeiul prezentului regulament și al Regulamentului (UE) 2018/1725;

(g) 

cooperarea cu personalul Europol care răspunde de procedurile, formarea și consilierea privind prelucrarea datelor;

(h) 

furnizarea de răspunsuri la cererile AEPD; în sfera sa de competență, cooperarea și consultarea cu AEPD, la cererea acesteia sau din proprie inițiativă;

(i) 

cooperarea cu autoritățile competente ale statelor membre, în special cu responsabilii cu protecția datelor din cadrul autorităților competente ale statelor membre și cu autoritățile naționale de supraveghere în ceea ce privește aspectele legate de protecția datelor în domeniul asigurării respectării legii;

(j) 

asumarea rolului de punct de contact pentru AEPD privind aspectele legate de prelucrare, inclusiv consultarea prealabilă în temeiul articolelor 40 și 90 din Regulamentul (UE) 2018/1725, precum și acordarea de consultanță, dacă este cazul, cu privire la orice altă chestiune din sfera sa de competență;

(k) 

elaborarea unui raport anual și transmiterea acestuia către consiliul de administrație și AEPD;

(l) 

asigurarea faptului că operațiunile de prelucrare nu afectează negativ drepturile și libertățile persoanelor vizate.

(2)  
Responsabilul cu protecția datelor poate face recomandări consiliului de administrație în vederea îmbunătățirii concrete a protecției datelor și poate acorda consultanță cu privire la aspecte referitoare la aplicarea dispozițiilor privind protecția datelor.

Din proprie inițiativă sau la cererea consiliului de administrație sau a oricărei persoane fizice, responsabilul cu protecția datelor poate investiga probleme și fapte legate direct de atribuțiile sale care i-au fost aduse la cunoștință și raportează rezultatele respectivei investigații persoanei care a solicitat investigația sau consiliului de administrație.

(3)  
Responsabilul cu protecția datelor exercită funcțiile prevăzute în Regulamentul (UE) 2018/1725 în ceea ce privește datele administrative cu caracter personal.
(4)  
În îndeplinirea atribuțiilor sale, responsabilul cu protecția datelor și membrii personalului Europol care îl asistă pe responsabilul cu protecția datelor în îndeplinirea atribuțiilor sale au acces la toate datele prelucrate de Europol și la toate sediile Europol.
(5)  
Dacă responsabilul cu protecția datelor consideră că dispozițiile prezentului regulament sau ale Regulamentului (UE) 2018/1725 referitoare la prelucrarea datelor administrative cu caracter personal sau dispozițiile prezentului regulament sau ale articolului 3 și ale capitolului IX din Regulamentul (UE) 2018/1725 referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal nu au fost respectate, acesta îl informează pe directorul executiv și îi solicită să soluționeze neconformitatea respectivă într-un anumit termen.

Dacă directorul executiv nu soluționează neconformitatea prelucrării în termenul stabilit, responsabilul cu protecția datelor informează consiliul de administrație. Consiliul de administrație răspunde într-un anumit termen, convenit cu responsabilul cu protecția datelor. În cazul în care consiliul de administrație nu soluționează neconformitatea în termenul stabilit, responsabilul cu protecția datelor sesizează AEPD.

Articolul 41c

Ofițerul pentru drepturile fundamentale

(1)  
La propunerea directorului executiv, consiliul de administrație desemnează un ofițer pentru drepturile fundamentale. Ofițerul pentru drepturile fundamentale poate fi un membru al personalului existent al Europol care a beneficiat de formare specială în domeniul dreptului și practicilor în materie de drepturi fundamentale.
(2)  

Ofițerul pentru drepturile fundamentale îndeplinește următoarele atribuții:

(a) 

oferă consiliere Europol, atunci când consideră că este necesar sau atunci când i se solicită acest lucru, cu privire la orice activitate a Europol, fără a împiedica sau întârzia respectivele activități;

(b) 

monitorizează respectarea de către Europol a drepturilor fundamentale;

(c) 

furnizează avize fără caracter obligatoriu cu privire la acordurile de lucru;

(d) 

îl informează pe directorul executiv cu privire la posibilele încălcări ale drepturilor fundamentale în cursul activităților desfășurate de Europol;

(e) 

promovează respectarea de către Europol a drepturilor fundamentale în desfășurarea atribuțiilor și a activităților sale;

(f) 

orice alte atribuții, dacă sunt prevăzute de prezentul regulament.

(3)  
Europol se asigură că ofițerul pentru drepturile fundamentale nu primește niciun fel de instrucțiuni în ceea ce privește îndeplinirea atribuțiilor sale.
(4)  
Ofițerul pentru drepturile fundamentale raportează direct directorului executiv și pregătește rapoarte anuale privind activitățile sale, inclusiv privind măsura în care activitățile Europol respectă drepturile fundamentale. Respectivele rapoarte se pun la dispoziția consiliului de administrație.

Articolul 41d

Formarea în materie de drepturi fundamentale

Toți membrii personalului Europol care au atribuții ce implică prelucrarea datelor cu caracter personal beneficiază de formare obligatorie în domeniul protecției drepturilor și libertăților fundamentale, inclusiv cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal. Respectiva formare este elaborată în cooperare cu Agenția pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene (FRA) instituită prin Regulamentul (CE) nr. 168/2007 al Consiliului ( *1 ) și cu Agenția Uniunii Europene pentru Formare în Materie de Aplicare a Legii (CEPOL) instituită prin Regulamentul (UE) 2015/2219 al Parlamentului European și al Consiliului ( *2 ).

▼B

Articolul 42

Controlul exercitat de autoritatea națională de supraveghere

▼M1

(1)  
În scopul exercitării funcției lor de control, autoritățile naționale de supraveghere menționate la articolul 41 din Directiva (UE) 2016/680 au acces, la sediul unității naționale sau la sediul ofițerilor de legătură, la datele transmise de statele lor membre către Europol, în conformitate cu procedurile naționale relevante, precum și la înregistrările menționate la articolul 40 din prezentul regulament.
(2)  
Autoritățile naționale de supraveghere au acces la birourile și la documentele ofițerilor lor de legătură ai statului membru respectiv la Europol.

▼B

(3)  
Autoritățile naționale de supraveghere controlează, în conformitate cu procedurile naționale relevante, activitățile unităților naționale și ale ofițerilor de legătură, în măsura în care activitățile respective sunt relevante pentru protecția datelor cu caracter personal. De asemenea, acestea informează AEPD cu privire la orice măsură pe care o iau referitor la Europol.
(4)  
Orice persoană are dreptul de a solicita autorității naționale de supraveghere să verifice legalitatea oricărui transfer și oricărei comunicări către Europol, sub orice formă, de date care o privesc și a accesului statului membru în cauză la datele respective. Acest drept se exercită în conformitate cu dreptul intern al statului membru în care a fost depusă cererea.

Articolul 43

Controlul exercitat de AEPD

(1)  
►M1  AEPD răspunde de monitorizarea și asigurarea aplicării dispozițiilor prezentului regulament și ale Regulamentului (UE) 2018/1725 referitoare la protecția drepturilor și libertăților fundamentale ale persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal de către Europol, precum și de consilierea Europol și a persoanelor vizate cu privire la toate aspectele care se referă la prelucrarea datelor cu caracter personal.; ◄ În acest scop, aceasta îndeplinește îndatoririle prevăzute la alineatul (2) și exercită competențele prevăzute la alineatul (3), cooperând strâns cu autoritățile naționale de supraveghere în conformitate cu articolul 44.
(2)  

AEPD are următoarele îndatoriri:

(a) 

de a primi și investiga plângeri, și de a informa persoana vizată cu privire la soluționarea plângerii într-un termen rezonabil;

(b) 

de a efectua investigații fie din proprie inițiativă, fie pe baza unei plângeri, și de a informa persoana vizată cu privire la soluționarea plângerii într-un termen rezonabil;

(c) 

de a monitoriza și de a asigura aplicarea de către Europol a prezentului regulament și ale oricărui alt act al Uniunii care se referă la protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal;

(d) 

de a consilia Europol, fie din proprie inițiativă, fie ca răspuns la o consultare, cu privire la toate aspectele care au legătură cu prelucrarea datelor cu caracter personal, în special înainte de a elabora norme interne referitoare la protecția drepturilor și libertăților fundamentale în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal;

(e) 

de a ține un registru al noilor tipuri de operațiuni de prelucrare care i-au fost notificate în temeiul articolului 39 alineatul (1) și înregistrate în conformitate cu articolul 39 alineatul (4);

(f) 

de a efectua o consultare prealabilă privind prelucrarea care i-a fost notificată.

(3)  

În temeiul prezentului regulament, AEPD poate:

(a) 

să consilieze persoanele vizate cu privire la exercitarea drepturilor lor;

(b) 

să sesizeze Europol în cazul unei presupuse încălcări a dispozițiilor care reglementează prelucrarea datelor cu caracter personal și, dacă este necesar, să facă propuneri pentru remedierea încălcării și pentru îmbunătățirea protecției persoanelor vizate;

(c) 

să dispună să se dea curs cererilor de exercitare a anumitor drepturi în legătură cu datele, în cazul în care astfel de cereri au fost refuzate cu încălcarea articolelor 36 și 37;

(d) 

să adreseze Europol avertismente sau mustrări;

(e) 

să dispună rectificarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea de către Europol a datelor cu caracter personal care au fost prelucrate cu încălcarea dispozițiilor care reglementează prelucrarea datelor cu caracter personal și notificarea unor astfel de acțiuni părților terțe cărora le-au fost divulgate aceste date;

(f) 

să interzică temporar sau definitiv operațiunile de prelucrare din partea Europol care încalcă dispozițiile care reglementează prelucrarea datelor cu caracter personal;

(g) 

să sesizeze Europol și, dacă este necesar, Parlamentul European, Consiliul și Comisia;

(h) 

să sesizeze Curtea de Justiție a Uniunii Europene în condițiile prevăzute de TFUE;

(i) 

să intervină în acțiunile introduse în fața Curții de Justiție a Uniunii Europene;

▼M1

(j) 

să dea dispoziții operatorului sau persoanei împuternicite de operator să asigure conformitatea operațiunilor de prelucrare cu prezentul regulament, specificând, după caz, modalitatea și termenul-limită pentru aceasta;

(k) 

să dispună suspendarea fluxurilor de date către un destinatar dintr-un stat membru, dintr-o țară terță sau către o organizație internațională;

(l) 

să aplice o amendă administrativă în cazul nerespectării de către Europol a uneia dintre măsurile menționate la literele (c), (e), (f), (j) și (k) de la prezentul alineat, în funcție de circumstanțele fiecărui caz în parte.

▼B

(4)  

AEPD are competența:

(a) 

de a obține de la Europol acces la toate datele cu caracter personal și la toate informațiile necesare pentru investigațiile sale;

(b) 

de a obține acces la orice sediu în care Europol își desfășoară activitatea atunci când există motive întemeiate pentru a presupune că în sediul respectiv se efectuează o activitate care face obiectul prezentului regulament.

▼M1

(5)  
AEPD pregătește un raport anual privind activitățile sale de supraveghere în legătură cu Europol. Acest raport face parte din raportul anual al AEPD menționat la articolul 60 din Regulamentul (UE) 2018/1725.

AEPD invită autoritățile naționale de supraveghere să prezinte observații cu privire la respectiva parte din raportul anual înainte ca raportul anual să fie adoptat. AEPD ține cont în cea mai mare măsură de respectivele observații și le menționează în raportul anual.

Partea din raportul anual menționată la al doilea paragraf include informații statistice privind plângeri, anchete și investigații, precum și privind transferurile de date cu caracter personal către țări terțe și organizații internaționale, cazurile de consultări prealabile ale AEPD și recurgerea la competențele prevăzute la alineatul (3) de la prezentul articol.

▼B

(6)  
AEPD, funcționarii și ceilalți agenți ai secretariatului AEPD sunt supuși obligației de confidențialitate stabilite la articolul 67 alineatul (1).

Articolul 44

Cooperarea dintre AEPD și autoritățile naționale de supraveghere

(1)  
AEPD acționează în strânsă cooperare cu autoritățile naționale de supraveghere în ceea ce privește aspecte care necesită implicare la nivel național, în special în cazul în care AEPD sau o autoritate națională de supraveghere identifică discrepanțe majore între practicile statelor membre sau un transfer potențial ilegal în utilizarea canalelor Europol pentru schimbul de informații sau în contextul întrebărilor adresate de una sau mai multe autorități naționale de supraveghere cu privire la punerea în aplicare și interpretarea prezentului regulament.

▼M1

(2)  
În cazurile menționate la alineatul (1), se asigură supravegherea coordonată în conformitate cu articolul 62 din Regulamentul (UE) 2018/1725. AEPD recurge la cunoștințele de specialitate și la experiența autorităților naționale de supraveghere în îndeplinirea îndatoririlor sale stabilite la articolul 43 alineatul (2) din prezentul regulament.

Atunci când efectuează inspecții comune cu AEPD, membrii și personalul autorităților naționale de supraveghere au, ținând seama în mod corespunzător de principiile subsidiarității și proporționalității, competențe echivalente cu cele prevăzute la articolul 43 alineatul (4) din prezentul regulament și sunt supuși unei obligații echivalente cu cea prevăzută la articolul 43 alineatul (6) din prezentul regulament.

▼B

(3)  
AEPD informează pe deplin autoritățile naționale de supraveghere cu privire la toate aspectele care le afectează direct sau sunt în alt fel relevante pentru acestea. La cererea uneia sau mai multor autorități naționale de supraveghere, AEPD le informează în chestiuni specifice.

▼M1

(4)  
În cazuri legate de date care provin din unul sau mai multe state membre, inclusiv în cazurile menționate la articolul 47 alineatul (2), AEPD consultă autoritățile naționale de supraveghere în cauză. AEPD nu decide cu privire la luarea altor măsuri înainte ca aceste autorități naționale de supraveghere să fi informat AEPD cu privire la avizul lor, într-un termen specificat de aceasta care nu este mai scurt de o lună și nici mai lung de trei luni din momentul în care AEPD consultă autoritățile naționale de supraveghere în cauză. AEPD ține cont în cel mai înalt grad de poziția autorităților naționale de supraveghere în cauză. În cazul în care intenționează să nu urmeze poziția unei autorități naționale de supraveghere, AEPD informează autoritatea respectivă, oferă o justificare și supune chestiunea Comitetului european pentru protecția datelor.

▼M1 —————

▼BCAPITOLUL VII

CĂI DE ATAC ȘI RĂSPUNDERE

Articolul 47

Dreptul de a depune o plângere la AEPD

▼M1

(1)  
Orice persoană vizată are dreptul de a depune o plângere la AEPD, în cazul în care consideră că prelucrarea de către Europol a datelor sale cu caracter personal nu este conformă cu prezentul regulament sau cu Regulamentul (UE) 2018/1725.

▼B

(2)  
►M1  În cazul în care o plângere se referă la o decizie menționată la articolul 36 sau 37 din prezentul regulament sau la articolul 81 sau 82 din Regulamentul (UE) 2018/1725, AEPD consultă autoritățile naționale de supraveghere ale statului membru care a furnizat datele sau ale statului membru direct vizat. ◄ În adoptarea deciziei sale, care poate fi inclusiv aceea de a refuza comunicarea oricărei informații, AEPD ține cont de avizul autorității naționale de supraveghere.
(3)  
În cazul în care o plângere se referă la prelucrarea datelor furnizate Europol de un stat membru, AEPD și autoritatea națională de supraveghere a statului membru care a furnizat datele, fiecare acționând în cadrul domeniului de aplicare al competențelor deținute, se asigură că verificările necesare privind legalitatea prelucrării datelor au fost efectuate în mod corect.
(4)  
În cazul în care o plângere se referă la prelucrarea datelor furnizate Europol de organisme ale Uniunii, țări terțe sau organizații internaționale sau a datelor obținute de Europol de la surse aflate la dispoziția publicului sau rezultate din analizele proprii ale Europol, AEPD se asigură că Europol a efectuat corect verificările necesare privind legalitatea prelucrării datelor.

▼M1

(5)  
AEPD informează persoana vizată cu privire la evoluția și rezultatul procesului de soluționare a plângerii, inclusiv cu privire la posibilitatea de a exercita o cale de atac în temeiul articolului 48.

▼B

Articolul 48

Dreptul la exercitarea unei căi de atac împotriva AEPD

Orice acțiune împotriva unei decizii a AEPD este introdusă în fața Curții de Justiție a Uniunii Europene.

Articolul 49

Dispoziții generale privind răspunderea și dreptul la despăgubiri

(1)  
Răspunderea contractuală a Europol este guvernată de dreptul aplicabil contractului respectiv.
(2)  
Curtea de Justiție a Uniunii Europene este competentă să se pronunțe în temeiul oricărei clauze compromisorii prevăzute într-un contract încheiat de Europol.
(3)  
Fără a aduce atingere articolului 49, în cazul răspunderii necontractuale, Europol, în conformitate cu principiile generale comune legislațiilor statelor membre, repară orice prejudiciu cauzat de departamentele sale sau de membrii personalului său în îndeplinirea îndatoririlor acestora.
(4)  
Curtea de Justiție a Uniunii Europene este competentă în litigiile privind acordarea de despăgubiri pentru prejudiciile menționate la alineatul (3).
(5)  
Răspunderea personală a angajaților față de Europol este reglementată de Statutul personalului sau de regimul aplicabil celorlalți agenți.

▼M1

Articolul 50

Dreptul la despăgubiri

(1)  
Orice persoană care a suferit un prejudiciu material sau moral ca urmare a unei încălcări a prezentului regulament are dreptul de a primi despăgubiri în conformitate cu articolul 65 din Regulamentul (UE) 2018/1725 și cu articolul 56 din Directiva (UE) 2016/680.
(2)  
Orice litigiu între Europol și statele membre privind răspunderea finală pentru despăgubirile acordate unei persoane care a suferit un prejudiciu material sau moral în conformitate cu alineatul (1) de la prezentul articol este înaintat consiliului de administrație. Consiliului de administrație hotărăște privind răspunderea respectivă cu o majoritate de două treimi a membrilor săi, fără a aduce atingere dreptului de a contesta respectiva decizie în conformitate cu articolul 263 din TFUE.

▼BCAPITOLUL VIII

CONTROLUL PARLAMENTAR MIXT

Articolul 51

Controlul parlamentar mixt

(1)  
În conformitate cu articolul 88 din TFUE, controlul activităților Europol este efectuat de către Parlamentul European, împreună cu parlamentele naționale. Se constituie în acest sens un grup mixt de control parlamentar specializat (JPSG), instituit împreună de către parlamentele naționale și comisia competentă a Parlamentului European. Organizarea și Regulamentul de procedură al JPSG se stabilesc împreună de către Parlamentul European și de către parlamentele naționale, în conformitate cu articolul 9 din Protocolul nr. 1.
(2)  
JPSG monitorizează din punct de vedere politic activitățile Europol în îndeplinirea misiunii sale, inclusiv în ceea ce privește impactul respectivelor activități asupra drepturilor și libertăților fundamentale ale persoanelor fizice.

În sensul primului paragraf:

(a) 

președintele consiliului de administrație, directorul executiv sau adjuncții acestora se prezintă în fața JPSG la cererea acestuia pentru a discuta chestiuni legate de activitățile menționate la primul paragraf, inclusiv aspectele bugetare ale acestor activități, organizarea structurală a Europol și potențiala instituire a unor noi unități și centre specializate, ținând cont de obligațiile privind respectarea discreției și a confidențialității. Dacă este cazul, JPSG poate decide să invite la reuniunile sale și alte persoane relevante;

(b) 

AEPD se prezintă în fața JPSG, la cererea acestuia și cel puțin o dată pe an, pentru a discuta chestiuni generale legate de protecția drepturilor și libertăților fundamentale ale persoanelor fizice, și în special protecția datelor cu caracter personal în ceea ce privește activitățile Europol, ținând cont de obligațiile privind respectarea discreției și a confidențialității;

(c) 

JPSG este consultat în legătură cu programul multianual al Europol, în conformitate cu articolul 12 alineatul (1).

(3)  

Europol transmite JPSG următoarele documente spre informare, ținând cont de obligațiile de discreție și confidențialitate:

(a) 

evaluări privind amenințările, analize strategice și rapoarte generale asupra situației referitoare la obiectivul Europol, precum și rezultatele studiilor și ale evaluărilor comandate de Europol;

(b) 

acordurile administrative încheiate în temeiul articolului 25 alineatul (1);

(c) 

documentul care conține programul multianual și programul anual de activitate al Europol, menționate la articolul 12 alineatul (1);

▼M1

(d) 

raportul anual de activitate consolidat privind activitățile Europol prevăzut la articolul 11 alineatul (1) litera (c), inclusiv informațiile relevante privind activitățile Europol din cadrul prelucrării unor seturi de date de mari dimensiuni și privind rezultatele obținute în cadrul acestei prelucrări, fără a divulga detalii operaționale și fără a aduce atingere niciunei anchete în curs;

▼B

(e) 

raportul de evaluare întocmit de Comisie, menționat la articolul 68 alineatul (1);

▼M1

(f) 

informații anuale în temeiul articolului 26 alineatul (11) privind datele cu caracter personal schimbate cu părți private în temeiul articolelor 26, 26a și 26b, inclusiv o evaluare a eficacității cooperării, exemple specifice de cazuri care să demonstreze motivul pentru care respectivele cereri au fost necesare și proporționale pentru a permite Europol să își îndeplinească obiectivele și atribuțiile și, în ceea ce privește schimburile de date cu caracter personal în temeiul articolului 26b, numărul de copii identificați în urma acestor schimburi, în măsura în care Europol dispune de aceste informații;

(g) 

informații anuale cu privire la numărul de cazuri în care a fost necesar ca Europol să prelucreze date cu caracter personal care nu privesc categoriile de persoane vizate enumerate în anexa II pentru a sprijini statele membre într-o anchetă penală specifică în curs în conformitate cu articolul 18a, alături de informații despre durata și rezultatele prelucrării, inclusiv exemple de astfel de cazuri care să demonstreze motivul pentru care a fost necesară și proporțională respectiva prelucrare a datelor;

(h) 

informații anuale privind transferurile de date cu caracter personal către țări terțe și organizații internaționale în temeiul articolului 25 alineatul (1) sau al articolului 25 alineatul (4a), defalcate în funcție de temeiul juridic, și privind numărul de cazuri în care directorul executiv a autorizat, în temeiul articolului 25 alineatul (5), transferul sau categoriile de transferuri de date cu caracter personal legate de o anchetă penală specifică în curs către țări terțe sau organizații internaționale, inclusiv informații privind țările în cauză și durata autorizației;

(i) 

informații anuale privind numărul de cazuri în care Europol a propus posibila introducere de semnalări privind existența de informații în conformitate cu articolul 4 alineatul (1) litera (t), inclusiv exemple specifice de cazuri care să demonstreze motivul pentru care a fost propusă introducerea respectivelor semnalări;

(j) 

informații anuale cu privire la numărul de proiecte de cercetare și inovare desfășurate, inclusiv informații privind scopurile respectivelor proiecte, categoriile de date cu caracter personal prelucrate, garanțiile suplimentare utilizate, inclusiv reducerea la minimum a datelor, nevoile în materie de aplicare a legii pe care respectivele proiecte urmăresc să le abordeze și rezultatul respectivelor proiecte;

(k) 

informații anuale privind numărul de cazuri în care Europol a recurs la prelucrarea temporară în conformitate cu articolul 18 alineatul (6a) și, după caz, numărul de cazuri în care perioada de prelucrare a fost prelungită;

(l) 

informații anuale despre numărul și tipurile de cazuri în care au fost prelucrate categorii speciale de date cu caracter personal, în temeiul articolului 30 alineatul (2).

Exemplele menționate la literele (f) și (i) se anonimizează în ceea ce privește datele cu caracter personal.

Exemplele menționate la litera (g) se anonimizează în ceea ce privește datele cu caracter personal, fără a divulga detalii operaționale și fără a aduce atingere vreunei anchete în curs.

▼B

(4)  
JPSG poate solicita orice alte documente necesare în vederea îndeplinirii atribuțiilor sale în ceea ce privește controlul politic al activităților Europol, reglementate de Regulamentul (CE) nr. 1049/2001 al Parlamentului European și al Consiliului ( 14 ) și fără a aduce atingere articolelor 52 și 67 din prezentul regulament.

▼M1

(5)  
JPSG poate elabora concluzii de sinteză privind monitorizarea politică a activităților Europol, inclusiv recomandări specifice fără caracter obligatoriu către Europol, și poate prezenta aceste concluzii Parlamentului European și parlamentelor naționale. Parlamentul European transmite respectivele concluzii spre informare Consiliului, Comisiei și Europol.

▼B

Articolul 52

Accesul Parlamentului European la informații prelucrate de către Europol sau prin intermediul acesteia

(1)  
În scopul exercitării controlului parlamentar asupra activităților Europol în conformitate cu articolul 51, accesul Parlamentului European la informații sensibile neclasificate, prelucrate de sau prin intermediul Europol, acordat la cererea Parlamentului European respectă normele menționate la articolul 67 alineatul (1).
(2)  
Accesul Parlamentului European la informații UE clasificate prelucrate de sau prin intermediul Europol este în concordanță cu Acordul interinstituțional din 12 martie 2014 dintre Parlamentul European și Consiliu privind transmiterea către Parlamentul European și prelucrarea de către acesta a informațiilor clasificate deținute de Consiliu în alte chestiuni decât cele vizate de domeniul politicii externe și de securitate comune ( 15 ) și respectă normele menționate la articolul 67 alineatul (2) din prezentul regulament.
(3)  
Detaliile necesare privind accesul Parlamentului European la informațiile menționate la alineatele (1) și (2) se reglementează prin acorduri de lucru încheiate între Europol și Parlamentul European.

▼M1

Articolul 52a

Forumul consultativ

(1)  
JPSG înființează un forum consultativ pentru a îl asista, la cerere, prin furnizarea de consiliere independentă în chestiuni legate de drepturile fundamentale.

JPSG și directorul executiv pot consulta forumul consultativ cu privire la orice chestiune legată de drepturile fundamentale.

(2)  
JPSG stabilește componența forumului consultativ, metodele sale de lucru și modalitățile prin care informațiile sunt transmise către forumul consultativ.

▼BCAPITOLUL IX

PERSONALUL

Articolul 53

Dispoziții generale

(1)  
Statutul funcționarilor și Regimul aplicabil celorlalți agenți, precum și normele adoptate de comun acord de instituțiile Uniunii pentru punerea în aplicare a Statutului funcționarilor și a Regimului aplicabil celorlalți agenți se aplică personalului Europol, cu excepția membrilor personalului care, la 1 mai 2017, sunt angajați în temeiul unui contract încheiat de Europol, astfel cum a fost instituit prin Convenția Europol, fără a aduce atingere articolului 73 alineatul (4) din prezentul regulament. Astfel de contracte sunt în continuare reglementate de Actul Consiliului din 3 decembrie 1998.
(2)  
Personalul Europol este format din agenți temporari și/sau agenți contractuali. Consiliul de administrație este informat în fiecare an despre contracte pe durată nedeterminată acordate de către directorul executiv. Consiliul de administrație decide care dintre posturile temporare prevăzute în schema de personal pot fi ocupate doar de personalul din cadrul autorităților competente ale statelor membre. Personalul recrutat pentru a ocupa astfel de posturi este format din agenți temporari și poate fi angajat doar prin contracte pe durată determinată, care pot fi reînnoite o singură dată pentru o perioadă fixă.

Articolul 54

Directorul executiv

(1)  
Directorul executiv este angajat ca agent temporar al Europol în temeiul articolului 2 litera (a) din Regimul aplicabil celorlalți agenți.
(2)  
Directorul executiv este numit de Consiliu dintr-o listă scurtă de candidați propusă de consiliul de administrație, în urma unei proceduri de selecție deschise și transparente.

Lista scurtă este întocmită de un comitet de selecție instituit de consiliul de administrație și compus din membri desemnați de statele membre și un reprezentant al Comisiei.

În scopul încheierii contractului cu directorul executiv, Europol este reprezentat de președintele consiliului de administrație.

Înainte de a fi desemnat, candidatul selectat de Consiliu poate fi invitat să apară în fața comisiei competente a Parlamentului European, care apoi dă un aviz fără caracter obligatoriu.

(3)  

Durata mandatului directorului executiv este de patru ani. Până la sfârșitul acestei perioade, Comisia, în asociere cu consiliul de administrație, efectuează o analiză care ia în considerare:

(a) 

evaluarea activității directorului executiv; și

(b) 

atribuțiile viitoare ale Europol și provocările cu care se va confrunta aceasta.

(4)  
Consiliul, la propunerea consiliului de administrație care ia în considerare analiza menționată la alineatul (3), poate prelungi o singură dată mandatul directorului executiv pentru o perioadă de cel mult patru ani.
(5)  
Consiliul de administrație informează Parlamentul European în legătură cu intenția sa de a propune Consiliului să prelungească mandatul directorului executiv. În luna care precede acordarea acestei prelungiri, directorul executiv poate fi invitat să apară în fața comisiei competente a Parlamentului European.
(6)  
Directorul executiv al cărui mandat a fost prelungit nu mai poate să participe la o altă procedură de selecție pentru același post la sfârșitul duratei totale a mandatului.
(7)  
Directorul executiv poate fi demis din funcție numai printr-o decizie a Consiliului la propunerea consiliului de administrație. Parlamentul European primește informații în legătură cu respectiva decizie.
(8)  
Consiliul de administrație adoptă deciziile referitoare la propunerile care urmează să fie făcute Consiliului privind numirea, prelungirea mandatului sau demiterea din funcție a directorului executiv cu majoritatea de două treimi a membrilor săi cu drept de vot.

Articolul 55

Directorii executivi adjuncți

(1)  
Directorul executiv este asistat de trei directori executivi adjuncți. Atribuțiile acestora sunt definite de directorul executiv.
(2)  
Articolul 54 se aplică directorilor executivi adjuncți. Directorul executiv este consultat înainte de numirea, prelungirea mandatului sau demiterea din funcție a acestora.

Articolul 56

Experți naționali detașați

(1)  
Europol poate utiliza experți naționali detașați.
(2)  
Consiliul de administrație adoptă o decizie care prevede norme privind detașarea experților naționali la Europol.CAPITOLUL X

DISPOZIȚII FINANCIARE

Articolul 57

Bugetul

(1)  
Estimări ale tuturor veniturilor și cheltuielilor Europol se elaborează pentru fiecare exercițiu financiar, care corespunde anului calendaristic, și sunt înscrise în bugetul Europol.
(2)  
Bugetul Europol este echilibrat în ceea ce privește veniturile și cheltuielile.
(3)  
Fără a aduce atingere altor resurse, veniturile Europol cuprind o contribuție din partea Uniunii, înscrisă în bugetul general al Uniunii.
(4)  
Europol poate beneficia de finanțare din partea Uniunii sub forma acordurilor de delegare sau a granturilor ad-hoc în conformitate cu normele sale financiare menționate la articolul 61 și cu dispozițiile instrumentelor relevante care sprijină politicile Uniunii.
(5)  
Cheltuielile Europol includ remunerarea personalului, cheltuielile administrative și de infrastructură, precum și cheltuieli de funcționare.
(6)  
Angajamentele bugetare pentru acțiunile legate de proiecte pe scară largă a căror durată depășește un exercițiu financiar pot fi fracționate pe mai multe exerciții financiare în tranșe anuale.

Articolul 58

Întocmirea bugetului

(1)  
În fiecare an, directorul executiv elaborează un proiect de buget estimativ privind veniturile și cheltuielile Europol pentru exercițiul financiar următor, care conține schema de personal, și îl transmite consiliului de administrație.
(2)  
Pe baza proiectului de buget estimativ, consiliul de administrație adoptă un proiect provizoriu de estimare a veniturilor și cheltuielilor Europol pentru următorul exercițiu financiar și, îl transmite Comisiei până la data de 31 ianuarie a fiecărui an.
(3)  
Până la data de 31 martie a fiecărui an, consiliul de administrație transmite Parlamentului European, Consiliului și Comisiei proiectul final de estimare a veniturilor și cheltuielilor Europol, care include un proiect de schemă de personal.
(4)  
Comisia transmite situația estimărilor Parlamentului European și Consiliului, împreună cu proiectul de buget general al Uniunii.
(5)  
Pe baza situației estimărilor, Comisia înscrie în proiectul de buget general al Uniunii estimările pe care le consideră necesare pentru schema de personal și suma aferentă contribuției care urmează să fie suportată de la bugetul general, pe care le prezintă Parlamentului European și Consiliului în conformitate cu articolele 313 și 314 din TFUE.
(6)  
Parlamentul European și Consiliul autorizează creditele pentru contribuția alocată Europol.
(7)  
Parlamentul European și Consiliul adoptă schema de personal a Europol.
(8)  
Bugetul Europol este adoptat de consiliul de administrație. Acesta devine definitiv după adoptarea finală a bugetului general al Uniunii. În cazul în care este necesar, acesta se ajustează în consecință.

▼M1

(9)  
Regulamentul delegat (UE) 2019/715 se aplică oricărui proiect de natură imobiliară care poate avea implicații semnificative asupra bugetului Europol.

▼B

Articolul 59

Execuția bugetului

(1)  
Directorul executiv execută bugetul Europol.
(2)  
În fiecare an, directorul executiv transmite Parlamentului European și Consiliului toate informațiile relevante pentru concluziile oricăror proceduri de evaluare.

Articolul 60

Prezentarea conturilor și descărcarea de gestiune

(1)  
Contabilul Europol transmite conturile provizorii exercițiul financiar (anul N) contabilului Comisiei și Curții de Conturi până la data de 1 martie a următorului exercițiu financiar (anul N + 1).
(2)  
Europol transmite raportul privind gestiunea bugetară și financiară pentru anul N Parlamentului European, Consiliului și Curții de Conturi până la data de 31 martie a anului N + 1.
(3)  
Contabilul Comisiei transmite Curții de Conturi conturile provizorii ale Europol pentru anul N, consolidate cu conturile Comisiei, până la data de 31 martie a anului N + 1.

▼M1

(4)  
După ce primește observațiile formulate de Curtea de Conturi cu privire la conturile provizorii ale Europol pentru anul N, în temeiul articolului 246 din Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046 al Parlamentului European și al Consiliului ( 16 ), contabilul Europol întocmește conturile finale ale Europol pentru anul respectiv. Directorul executiv prezintă respectivele conturi finale consiliului de administrație în vederea obținerii unui aviz.

▼B

(5)  
Consiliul de administrație emite un aviz cu privire la conturile finale ale Europol pentru anul N.
(6)  
Contabilul Europol transmite Parlamentului European, Consiliului, Comisiei, Curții de Conturi și parlamentelor naționale conturile definitive, împreună cu avizul consiliului de administrație menționat la alineatul (5), până la data de 1 iulie a anului N + 1.
(7)  
Conturile definitive pentru anul N se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene până la data de 15 noiembrie a anului N + 1.
(8)  
Până la data de 30 septembrie a anului N + 1, directorul executiv transmite Curții de Conturi un răspuns la observațiile formulate în raportul anual al acesteia. Directorul executiv transmite răspunsul respectiv și consiliului de administrație.

▼M1

(9)  
La cererea Parlamentului European, directorul executiv prezintă acestuia orice informație necesară pentru buna desfășurare a procedurii de descărcare de gestiune pentru anul N, în conformitate cu articolul 106 alineatul (3) din Regulamentul delegat (UE) 2019/715.

▼B

(10)  
Parlamentul European, la recomandarea Consiliului, care hotărăște cu majoritate calificată, acordă directorului executiv, înainte de data de 15 mai a anului N + 2, descărcarea de gestiune în ceea ce privește execuția bugetului pentru anul N.

▼M1

Articolul 61

Norme financiare

(1)  
Normele financiare aplicabile Europol se adoptă de consiliul de administrație, după consultarea Comisiei. Acestea nu derogă de la dispozițiile Regulamentului delegat (UE) 2019/715, cu excepția cazului în care o astfel de derogare este necesară în mod special pentru funcționarea Europol, iar Comisia și-a dat acordul prealabil.
(2)  
Europol poate să acorde granturi legate de îndeplinirea obiectivelor și a atribuțiilor sale.
(3)  
Europol poate să acorde statelor membre granturi fără o cerere de propuneri pentru desfășurarea activităților care se încadrează în obiectivele și atribuțiile Europol.
(4)  
În cazul în care acest lucru este justificat în mod corespunzător în scopuri operaționale, după autorizarea de către consiliul de administrație, sprijinul financiar poate să acopere integral costurile de investiții pentru echipamente și infrastructură.

Normele financiare menționate la alineatul (1) pot preciza criteriile pe baza cărora sprijinul financiar poate acoperi integral costurile de investiții menționate la primul paragraf de la prezentul alineat.

(5)  
În ceea ce privește sprijinul financiar acordat pentru activitățile echipelor comune de anchetă, Europol și Eurojust stabilesc în comun normele și condițiile în baza cărora sunt prelucrate cererile de sprijin.

▼BCAPITOLUL XI

DISPOZIȚII DIVERSE

Articolul 62

Statut juridic

(1)  
Europol este o agenție a Uniunii. Această agenție are personalitate juridică.
(2)  
În fiecare stat membru, Europol se bucură de cea mai extinsă capacitate juridică acordată persoanelor juridice în temeiul dreptului intern. Europol poate, în special, să achiziționeze și să înstrăineze bunuri mobile și imobile și să se constituie parte în proceduri judiciare.
(3)  
În conformitate cu Protocolul nr. 6 privind stabilirea sediilor unor instituții și ale anumitor organe, oficii, agenții și servicii ale Uniunii Europene, anexat la TUE și la TFUE (denumit în continuare „Protocolul nr. 6”), Europol își are sediul la Haga.

Articolul 63

Privilegii și imunități

(1)  
Protocolul nr. 7 privind privilegiile și imunitățile Uniunii Europene, anexat la TUE și la TFUE, se aplică Europol și personalului acestuia.
(2)  
Ofițerii de legătură și membrii familiilor acestora beneficiază de privilegii și imunități care fac obiectul unui acord între Regatul Țărilor de Jos și celelalte state membre. Acordul respectiv prevede privilegiile și imunitățile necesare pentru îndeplinirea corespunzătoare a atribuțiilor c are le revin ofițerilor de legătură.

Articolul 64

Regim lingvistic

(1)  
Dispozițiile prevăzute de Regulamentul nr. 1 ( 17 ) se aplică Europol.
(2)  
Consiliul de administrație decide cu o majoritate de două treimi din membrii săi regimul lingvistic intern al Europol.
(3)  
Serviciile de traducere necesare pentru funcționarea Europol sunt furnizate de Centrul de Traduceri pentru Organismele Uniunii Europene.

Articolul 65

Transparență

(1)  
Regulamentul (CE) nr. 1049/2001 se aplică documentelor deținute de Europol.
(2)  
Până la 14 decembrie 2016, consiliul de administrație adoptă normele detaliate de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1049/2001 în ceea ce privește documentele Europol.
(3)  
Deciziile luate de Europol în temeiul articolului 8 din Regulamentul (CE) nr. 1049/2001 pot face obiectul unei plângeri înaintate Ombudsmanului European sau al unei acțiuni introduse în fața Curții de Justiție a Uniunii Europene, în conformitate cu articolul 228 și, respectiv, la articolul 263 din TFUE.
(4)  
Europol publică pe site-ul său o listă a membrilor consiliului său de administrație și rezumatele rezultatelor reuniunilor consiliului de administrație. Publicarea respectivelor rezumate este omisă sau restricționată, temporar sau permanent, în cazul în care ar periclita îndeplinirea atribuțiilor Europol, ținând seama de obligațiile acestuia privind discreția și confidențialitatea, precum și de caracterul operațional al Europol.

Articolul 66

Combaterea fraudei

(1)  
Pentru a facilita combaterea fraudei, a corupției și a altor activități ilegale în temeiul Regulamentului (UE, Euratom) nr. 883/2013, Europol aderă, până la 30 octombrie 2017, la Acordul interinstituțional din 25 mai 1999 între Parlamentul European, Consiliul Uniunii Europene și Comisia Comunităților Europene privind investigațiile interne desfășurate de Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF) ( 18 ) și adoptă dispozițiile corespunzătoare care se aplică tuturor angajaților Europol, utilizând modelul prevăzut în anexa la acordul respectiv.
(2)  
Curtea de Conturi are competența de audita, pe bază de documente și de controale la fața locului, toți beneficiarii de granturi, contractanții și subcontractanții care au primit fonduri ale Uniunii din partea Europol.
(3)  
OLAF poate efectua investigații, inclusiv verificări și inspecții la fața locului, pentru a stabili dacă s-a comis o fraudă, un act de corupție sau orice altă activitate ilegală care afectează interesele financiare ale Uniunii în legătură cu un grant sau un contract acordat de Europol. Respectivele investigații se desfășoară în conformitate cu dispozițiile și procedurile prevăzute de Regulamentul (UE, Euratom) nr. 883/2013 și de Regulamentul (Euratom, CE) nr. 2185/96 al Consiliului ( 19 ).
(4)  
Fără a aduce atingere alineatelor (1), (2) și (3), acordurile de lucru ale Europol cu organisme ale Uniunii, cu autorități ale țărilor terțe, cu organizații internaționale și cu părți private, contractele Europol, acordurile de grant ale Europol și deciziile Europol privind granturile conțin dispoziții care împuternicesc în mod expres Curtea de Conturi și OLAF să efectueze auditurile și investigațiile menționate la alineatele (2) și (3), conform competențelor care le revin.

Articolul 67

Norme privind protecția informațiilor sensibile neclasificate și a informațiilor clasificate

(1)  
Europol stabilește norme privind obligațiile de discreție și confidențialitate, precum și privind protecția informațiilor sensibile neclasificate.
(2)  
Europol stabilește norme privind protecția informațiilor UE clasificate care sunt în concordanță cu Decizia 2013/488/UE pentru a asigura un nivel echivalent de protecție pentru aceste informații.

Articolul 68

Evaluare și revizuire

▼M1

(1)  
Până la 29 iunie 2027 și, ulterior, la fiecare cinci ani, Comisia efectuează o evaluare pentru a analiza, în special, impactul, eficacitatea și eficiența Europol și practicile de lucru ale acestuia. Evaluarea respectivă poate aborda în special posibila necesitate de a modifica structura, funcționarea, domeniul de acțiune și atribuțiile Europol și implicațiile financiare ale unei astfel de modificări.

▼B

(2)  
Comisia prezintă raportul de evaluare consiliului de administrație. Acesta își formulează observațiile privind raportul de evaluare în termen de trei luni de la primirea acestuia. Comisia prezintă apoi Parlamentului European, Consiliului, parlamentelor naționale și consiliului de administrație raportul de evaluare definitiv, împreună cu concluziile sale și observațiile consiliului de administrație într-o anexă la raport. După caz, principalele concluzii ale evaluării sunt făcute publice.

▼M1

(3)  
Până la 29 iunie 2025, Comisia prezintă Parlamentului European și Consiliului un raport în care analizează și evaluează impactul operațional al punerii în aplicare a atribuțiilor prevăzute în prezentul regulament, în special la articolul 4 alineatul (1) litera (t), articolul 18 alineatul (2) litera (e), articolul 18 alineatul (6a) și articolele 18a, 26, 26a și 26b în ceea ce privește obiectivele Europol. Raportul evaluează impactul respectivelor atribuții asupra drepturilor și libertăților fundamentale prevăzute în Cartă. Acesta prezintă, de asemenea, o analiză costuri-beneficii a extinderii atribuțiilor Europol.

▼B

Articolul 69

Investigații administrative

Activitățile Europol fac obiectul investigațiilor Ombudsmanului European în conformitate cu articolul 228 din TFUE.

Articolul 70

Sediul

Dispozițiile necesare referitoare la găzduirea care urmează să fie oferită Europol în Regatul Țărilor de Jos și facilitățile care trebuie puse la dispoziție de Regatul Țărilor de Jos, împreună cu normele specifice aplicabile acolo cu privire la directorul executiv, membrii consiliului de administrație, personalul Europol și membrii familiilor acestora sunt prevăzute într-un acord privind sediul între Europol și Regatul Țărilor de Jos în conformitate cu Protocolul nr. 6.CAPITOLUL XII

DISPOZIȚII TRANZITORII

Articolul 71

Succesiunea legală

(1)  
Europol, astfel cum a fost instituită prin prezentul regulament, este succesor legal în ceea ce privește toate contractele încheiate, obligațiile asumate și proprietățile achiziționate de Europol, astfel cum a fost instituit prin Decizia 2009/371/JAI.
(2)  
Prezentul regulament nu aduce atingere forței juridice a acordurilor încheiate de Europol, astfel cum a fost instituit prin Decizia 2009/371/JAI, înainte de 13 iunie 2016 sau a acordurilor încheiate de Europol astfel cum a fost instituit prin Convenția Europol înainte de 1 ianuarie 2010.

Articolul 72

Dispoziții tranzitorii privind consiliul de administrație

(1)  
Mandatul membrilor consiliului de administrație, astfel cum a fost instituit în baza articolului 37 din Decizia 2009/371/JAI, încetează la 1 mai 2017.
(2)  

În perioada cuprinsă între 13 iunie 2016 și 1 mai 2017, consiliul de administrație, astfel cum a fost instituit în baza articolului 37 din Decizia 2009/371/JAI:

(a) 

exercită funcțiile consiliului de administrație în conformitate cu articolul 11 din prezentul regulament;

(b) 

pregătește adoptarea normelor referitoare la aplicarea Regulamentului (CE) nr. 1049/2001 în ceea ce privește documentele Europol, astfel cum se menționează la articolul 65 alineatul (2) din prezentul regulament și normele menționate la articolul 67 din prezentul regulament;

(c) 

elaborează orice instrument necesar pentru aplicarea prezentului regulament, mai ales orice măsuri legate de capitolul IV; și

(d) 

revizuiește normele interne și măsurile pe care le-a adoptat pe baza Deciziei 2009/371/JAI, astfel încât să permită consiliului de administrație instituit în baza articolului 10 din prezentul regulament să adopte o decizie în temeiul articolului 76 din prezentul regulament.

(3)  
După 13 iunie 2016, Comisia ia, fără întârziere, măsurile necesare pentru a asigura că activitatea consiliului de administrație instituit în temeiul articolului 10 începe la 1 mai 2017.
(4)  
Până la 14 decembrie 2016, statele membre trimit o notificare Comisiei cu privire la numele persoanelor pe care le-au numit în calitate de membri titulari și membri supleanți ai consiliului de administrație, în conformitate cu articolul 10.
(5)  
Consiliul de administrație instituit în temeiul articolului 10 se reunește pentru prima dată la 1 mai 2017. În cadrul reuniunii respective, acesta ia, dacă este cazul, deciziile menționate la articolul 76.

Articolul 73

Dispoziții tranzitorii privind directorul executiv, directorii adjuncți și personalul

(1)  
Directorul Europol numit în baza articolului 38 din Decizia 2009/371/JAI îndeplinește, pentru perioada rămasă din mandatul său, responsabilitățile directorului executiv, astfel cum se prevede la articolul 16 din prezentul regulament. Celelalte condiții ale contractului său rămân neschimbate. Dacă se încheie între 13 iunie 2016 și 1 mai 2017, mandatul său se prelungește automat până la 1 mai 2018.
(2)  
În cazul în care directorul numit în temeiul articolului 38 din Decizia 2009/371/JAI refuză sau nu poate să acționeze în conformitate cu alineatul (1) din prezentul articol, consiliul de administrație desemnează un director executiv interimar pentru a exercita atribuțiile directorului executiv pentru o perioadă de maximum 18 luni, până la efectuarea numirilor prevăzute la articolul 54 alineatul (2) din prezentul regulament.
(3)  
Alineatele (1) și (2) din prezentul articol se aplică directorilor adjuncți numiți în baza articolului 38 din Decizia 2009/371/JAI.
(4)  
În conformitate cu Regimul aplicabil celorlalți agenți, autoritatea menționată la articolul 6 primul paragraf din regimul menționat oferă un contract cu durată nedeterminată ca membru al personalului temporar sau contractual oricărei persoane care la 1 mai 2017 este angajat în baza unui contract pe durată nedeterminată ca membru al personalului local încheiat de Europol astfel cum a fost instituit de Convenția Europol. Oferta de angajare se bazează pe atribuțiile care trebuie îndeplinite de către agent ca membru al personalului temporar sau contractual. Contractul în cauză intră în vigoare cel târziu la 1 mai 2018. Membrul personalului care nu acceptă oferta menționată la prezentul alineat își poate păstra relația contractuală cu Europol în conformitate cu articolul 53 alineatul (1).

Articolul 74

Dispoziții bugetare tranzitorii

Procedura de descărcare de gestiune în ceea ce privește bugetele aprobate în baza articolului 42 din Decizia 2009/371/JAI se desfășoară în conformitate cu normele stabilite la articolul 43 din Decizia 2009/371/JAI.

▼M1

Articolul 74a

Dispoziții tranzitorii privind prelucrarea datelor cu caracter personal în sprijinul unei anchete penale în curs

(1)  

În cazul în care un stat membru, EPPO sau Eurojust a furnizat Europol date cu caracter personal care nu privesc categoriile de persoane vizate enumerate în anexa II înainte de 28 iunie 2022, Europol poate prelucra respectivele date cu caracter personal în conformitate cu articolul 18a în cazul în care:

(a) 

statul membru în cauză, EPPO sau Eurojust informează Europol, până la 29 septembrie 2022, că este autorizat să prelucreze datele cu caracter personal respective, în conformitate cu cerințele și garanțiile procedurale aplicabile în temeiul dreptului Uniunii sau al dreptului intern, în cadrul anchetei penale în curs pentru care a solicitat sprijinul Europol atunci când a furnizat inițial datele;

(b) 

statul membru în cauză, EPPO sau Eurojust solicită Europol, până la 29 septembrie 2022, să sprijine ancheta penală în curs menționată la litera (a); și

(c) 

Europol evaluează, în conformitate cu articolul 18a alineatul (1) litera (b), că nu este posibil să se sprijine ancheta penală în curs menționată la litera (a) de la prezentul alineat fără prelucrarea unor date cu caracter personal care nu respectă articolul 18 alineatul (5).

Evaluarea menționată la litera (c) de la prezentul alineat se înregistrează și se trimite AEPD spre informare atunci când Europol încetează să mai sprijine ancheta penală specifică aferentă.

(2)  
În cazul în care un stat membru, EPPO sau Eurojust nu respectă una sau mai multe dintre cerințele prevăzute la alineatul (1) literele (a) și (b) de la prezentul articol referitoare la datele cu caracter personal care nu privesc categoriile de persoane vizate enumerate în anexa II pe care le-a furnizat Europol înainte de 28 iunie 2022 sau în cazul în care un stat membru, EPPO sau Eurojust nu respectă alineatul (1) litera (c) de la prezentul articol, Europol nu prelucrează datele cu caracter personal respective în conformitate cu articolul 18a, ci, fără a aduce atingere articolului 18 alineatul (5) și articolului 74b, șterge datele cu caracter personal respective până la 29 octombrie 2022.
(3)  

În cazul în care o țară terță menționată la articolul 18a alineatul (6) a furnizat Europol date cu caracter personal care nu privesc categoriile de persoane vizate enumerate în anexa II înainte de 28 iunie 2022, Europol poate prelucra respectivele date cu caracter personal în conformitate cu articolul 18a alineatul (6) în cazul în care:

(a) 

țara terță a furnizat datele cu caracter personal în sprijinul unei anchete penale specifice din unul sau mai multe state membre pe care Europol o sprijină;

(b) 

țara terță a obținut datele în contextul unei anchete penale în conformitate cu cerințele și garanțiile procedurale aplicabile în temeiul dreptului său penal intern;

(c) 

țara terță informează Europol, până la 29 septembrie 2022, că este autorizată să prelucreze datele cu caracter personal respective în cadrul anchetei penale în contextul căreia a obținut datele;

(d) 

Europol evaluează, în conformitate cu articolul 18a alineatul (1) litera (b), că nu este posibil să se sprijine ancheta penală specifică menționată la litera (a) de la prezentul alineat fără prelucrarea unor date cu caracter personal care nu respectă articolul 18 alineatul (5), iar respectiva evaluare se înregistrează și se trimite AEPD spre informare atunci când Europol încetează să mai sprijine ancheta penală specifică aferentă; și

(e) 

Europol verifică, în conformitate cu articolul 18a alineatul (6), dacă volumul de date cu caracter personal nu este în mod vădit disproporționat în raport cu ancheta penală specifică menționată la litera (a) de la prezentul alineat din unul sau mai multe state membre pe care Europol o sprijină.

(4)  
În cazul în care o țară terță nu respectă cerința prevăzută la alineatul (3) litera (c) de la prezentul articol cu privire la datele cu caracter personal care nu privesc categoriile de persoane vizate enumerate în anexa II pe care le-a furnizat Europol până la 28 iunie 2022 sau în cazul în care nu este respectată vreuna dintre celelalte cerințe prevăzute la alineatul (3) de la prezentul articol, Europol nu prelucrează datele cu caracter personal respective în conformitate cu articolul 18a alineatul (6) ci, fără a aduce atingere articolului 18 alineatul (5) și articolului 74b, șterge datele cu caracter personal respective până la 29 octombrie 2022.
(5)  
În cazul în care un stat membru, EPPO sau Eurojust a furnizat Europol date cu caracter personal care nu privesc categoriile de persoane vizate enumerate în anexa II înainte de 28 iunie 2022, acesta poate solicita Europol, până la 29 septembrie 2022, să stocheze datele respective și rezultatul prelucrării de către Europol a datelor respective, în cazul în care acest lucru este necesar pentru asigurarea veridicității, fiabilității și trasabilității ciclului informațiilor în materie penală. Europol păstrează datele cu caracter personal care nu privesc categoriile de persoane vizate enumerate în anexa II separat din punct de vedere funcțional de alte date și prelucrează aceste date numai în scopul asigurării veridicității, fiabilității și trasabilității ciclului informațiilor operative în materie penală și numai atât timp cât procedura judiciară privind ancheta penală pentru care au fost furnizate datele respective este în curs de desfășurare.
(6)  
În cazul în care Europol a primit date cu caracter personal care nu privesc categoriile de persoane vizate enumerate în anexa II înainte de 28 iunie 2022, Europol nu stochează datele respective în scopul asigurării veridicității, fiabilității și trasabilității ciclului informațiilor operative în materie penală, cu excepția cazului în care i se solicită acest lucru în conformitate cu alineatul (5). În absența unei astfel de cereri, Europol șterge datele cu caracter personal respective până la 29 octombrie 2022.

Articolul 74b

Dispoziții tranzitorii privind prelucrarea datelor cu caracter personal deținute de Europol

Fără a aduce atingere articolului 74a, pentru datele cu caracter personal pe care Europol le-a primit înainte de 28 iunie 2022, Europol poate să verifice dacă datele cu caracter personal respective privesc vreuna dintre categoriile de persoane vizate prevăzute în anexa II. În acest scop, Europol poate să efectueze o analiză prealabilă a respectivelor date cu caracter personal pentru o perioadă de până la 18 luni de la data primirii inițiale a datelor sau, în cazuri justificate și cu autorizarea prealabilă a AEPD, pentru o perioadă mai lungă.

Durata maximă a prelucrării datelor menționate la primul paragraf este de trei ani de la data primirii datelor de către Europol.

▼BCAPITOLUL XIII

DISPOZIȚII FINALE

Articolul 75

Înlocuire și abrogare

(1)  
Deciziile 2009/371/JAI, 2009/934/JAI, 2009/935/JAI, 2009/936/JAI și 2009/968/JAI se înlocuiesc pentru statele membre care își asumă obligații prin intermediul prezentului regulament de la 1 mai 2017.

Prin urmare, Deciziile 2009/371/JAI, 2009/934/JAI, 2009/935/JAI, 2009/936/JAI și 2009/968/JAI se abrogă de la 1 mai 2017.

(2)  
În ceea ce privește statele membre care își asumă obligații prin prezentul regulament, trimiterile la deciziile menționate la alineatul (1) se interpretează ca trimiteri la prezentul regulament.

Articolul 76

Menținerea în vigoare a normelor interne adoptate de consiliul de administrație

Normele și măsurile interne adoptate de consiliul de administrație în baza Deciziei 2009/371/JAI rămân în vigoare după 1 mai 2017, cu excepția cazului în care consiliul de administrație decide altfel în aplicarea prezentului regulament.

Articolul 77

Intrarea în vigoare și aplicarea

(1)  
Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.
(2)  
Se aplică de la 1 mai 2017.

Cu toate acestea, articolele 71, 72 și 73 se aplică de la 13 iunie 2016.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre în conformitate cu tratele.
ANEXA I

Lista formelor de criminalitate menționate la articolul 3 alineatul (1)

— 
Terorism
— 
Criminalitate organizată
— 
Trafic de droguri
— 
Activități de spălare de bani
— 
Criminalitate legată de substanțe nucleare și radioactive
— 
Introducere ilegală de imigranți
— 
Trafic de ființe umane
— 
Criminalitate legată de autovehicule
— 
Omor și vătămare corporală gravă
— 
Trafic ilicit de organe și țesuturi umane
— 
Răpire, sechestrare și luare de ostatici
— 
Rasism și xenofobie
— 
Tâlhărie și furt calificat
— 
Trafic ilegal de bunuri de patrimoniu, inclusiv antichități și opere de artă
— 
Înșelăciune și fraudă
— 
Infracțiuni împotriva intereselor financiare ale Uniunii
— 
Utilizarea abuzivă a informațiilor privilegiate și manipularea piețelor financiare
— 
Activități mafiote („racketeering”) și extorcare
— 
Contrafacere și piratare a produselor
— 
Falsificare de documente administrative și trafic de documente administrative falsificate
— 
Falsificarea banilor și a altor mijloace de plată
— 
Criminalitate informatică
— 
Corupție
— 
Trafic ilegal de arme, muniții și materiale explozibile
— 
Trafic ilegal cu specii rare de animale
— 
Trafic ilegal cu specii și varietăți rare de plante
— 
Infracțiuni împotriva mediului, inclusiv poluarea cauzată de nave
— 
Trafic ilegal cu substanțe hormonale și alți factori de creștere
— 
Abuz sexual și exploatare sexuală, inclusiv materiale care conțin abuzuri sexuale asupra copiilor și ademenirea copiilor în scopuri sexuale
— 
Genocid, crime împotriva umanității și crime de război
ANEXA II

A.   Categoriile de date cu caracter personal și categoriile de persoane vizate ale căror date pot fi colectate și prelucrate în scopul verificării încrucișate prevăzute la articolul 18 alineatul (2) litera (a)

1. Datele cu caracter personal colectate și prelucrate în scopul verificării încrucișate se referă la:

(a) 

persoane care, în conformitate cu dreptul intern al statului membru respectiv, sunt suspectate că au săvârșit sau au participat la săvârșirea unei infracțiuni care intră în sfera de competență a Europol sau care au fost condamnate pentru o astfel de infracțiune;

(b) 

persoane cu privire la care există indicii concrete sau motive rezonabile, în temeiul dreptului intern al statului membru respectiv, care justifică prezumția că vor săvârși infracțiuni de competența Europol;

2. Datele care se referă la persoanele menționate la punctul 1 pot include numai următoarele categorii de date cu caracter personal:

(a) 

numele de familie, numele dinaintea căsătoriei, prenumele și pseudonimul sau orice alt nume de împrumut;

(b) 

data și locul nașterii;

(c) 

naționalitatea;

(d) 

sexul;

(e) 

locul de reședință, profesia și locul unde se află persoana respectivă;

(f) 

codul personal de asigurări sociale, permisul de conducere, actele de identitate și datele care figurează în pașaport; și

(g) 

dacă este necesar, alte caracteristici care pot fi utile pentru identificare, inclusiv orice caracteristică fizică obiectivă specifică care nu poate fi modificată, cum ar fi datele dactiloscopice și profilul ADN (stabilite din partea necodată a ADN-ului).

3. Pe lângă datele menționate la punctul 2, pot fi colectate și prelucrate următoarele categorii de date cu caracter personal referitoare la persoanele menționate la punctul 1:

(a) 

infracțiuni, infracțiuni presupuse, precum și locul, data săvârșirii (presupuse a) acestora și modul (presupus) în care au fost săvârșite;

(b) 

mijloacele care au fost sau care pot fi utilizate în scopul săvârșirii infracțiunilor respective, inclusiv informații referitoare la persoane juridice;

(c) 

departamentele care răspund de caz și numerele de referință ale dosarelor;

(d) 

suspiciunea de apartenență la o organizație criminală;

(e) 

condamnări, în cazul în care acestea privesc infracțiuni care intră în sfera de competență a Europol;

(f) 

partea care introduce datele.

Aceste date pot fi furnizate Europol chiar dacă nu conțin încă elemente referitoare la persoane.

4. Informațiile suplimentare deținute de Europol sau de unitățile naționale cu privire la persoanele menționate la punctul 1 pot fi comunicate oricărei unități naționale sau către Europol, la cererea acestora. Unitățile naționale comunică informațiile în conformitate cu dreptul lor intern.

5. În cazul în care se renunță în mod definitiv la procedurile împotriva persoanei în cauză sau dacă aceasta este achitată, datele referitoare la cazul cu privire la care a fost adoptată o astfel de decizie se șterg.

B.   Categoriile de date cu caracter personal și categoriile de persoane vizate ale căror date pot fi colectate și prelucrate în scopul efectuării de analize strategice sau tematice, în scopul efectuării de analize operaționale sau în scopul facilitării schimbului de informații, astfel cum se prevede la articolul 18 alineatul (2) literele (b), (c) și (d)

1. Datele cu caracter personal colectate și prelucrate în scopul efectuării de analize strategice sau tematice, în scopul efectuării de analize operaționale sau în scopul facilitării schimbului de informații între statele membre, Europol, alte organisme ale Uniunii, țări terțe și organizații internaționale se referă la:

(a) 

persoane care, în temeiul dreptului intern al statului membru respectiv, sunt suspectate că au săvârșit sau au participat la săvârșirea unei infracțiuni care intră în sfera de competență a Europol sau care au fost condamnate pentru o astfel de infracțiune;

(b) 

persoane cu privire la care există indicii concrete sau motive rezonabile, în temeiul dreptului intern al statului membru respectiv, care justifică prezumția că vor săvârși infracțiuni de competența Europol;

(c) 

persoane care pot fi chemate să depună mărturie în cadrul unor anchete desfășurate în legătură cu infracțiunile cercetate sau în cadrul unor proceduri penale ulterioare;

(d) 

persoane care au fost victimele uneia dintre infracțiunile cercetate sau cu privire la care anumite fapte justifică prezumția că pot fi victimele unei astfel de infracțiuni;

(e) 

contacte și asociați; și

(f) 

persoane care pot furniza informații privind infracțiunile cercetate.

2. Următoarele categorii de date cu caracter personal, inclusiv datele administrative asociate, pot fi prelucrate în cazul categoriilor de persoane menționate la punctul 1 literele (a) și (b):

(a) 

detalii personale:

(i) 

numele de familie actuale și anterioare;

(ii) 

prenumele actuale și anterioare;

(iii) 

numele dinaintea căsătoriei;

(iv) 

numele tatălui (după caz, în scopul identificării);

(v) 

numele mamei (după caz, în scopul identificării);

(vi) 

sexul;

(vii) 

data nașterii;

(viii) 

locul nașterii;

(ix) 

naționalitatea;

(x) 

starea civilă;

(xi) 

nume de împrumut;

(xii) 

porecle;

(xiii) 

nume false;

(xiv) 

locul de reședință și/sau domiciliu actuale și anterioare;

(b) 

descriere fizică:

(i) 

descriere fizică;

(ii) 

trăsături distinctive (semne/cicatrici/tatuaje etc.);

(c) 

mijloace de identificare:

(i) 

documente de identitate/permis de conducere;

(ii) 

numărul cărții naționale de identitate/pașaportului;

(iii) 

numărul național de identificare/codul personal de asigurări sociale, dacă este cazul;

(iv) 

imagini vizuale și alte informații privind aspectul;

(v) 

informații de identificare criminalistică, cum ar fi amprentele, profilul ADN (stabilit din partea necodată a ADN-ului), amprenta vocală, grupa sanguină, informații dentare;

(d) 

ocupație și competențe:

(i) 

loc de muncă și ocupație actuale;

(ii) 

loc de muncă și ocupație anterioare;

(iii) 

studii (școlare/universitare/profesionale);

(iv) 

calificări;

(v) 

competențe și alte cunoștințe (limbi/altele);

(e) 

informații economice și financiare:

(i) 

date financiare (conturi și coduri bancare, carduri de credit etc.);

(ii) 

active în numerar;

(iii) 

participații în acțiuni/alte active;

(iv) 

date referitoare la bunurile deținute;

(v) 

legături cu întreprinderi;

(vi) 

contacte cu bănci și instituții de credit;

(vii) 

situație fiscală;

(viii) 

alte informații privind modul în care o persoană își gestionează resursele financiare;

(f) 

date comportamentale:

(i) 

stil de viață (cum ar fi cheltuieli care depășesc veniturile) și obișnuințe;

(ii) 

deplasări;

(iii) 

locuri frecventate;

(iv) 

arme și alte instrumente periculoase;

(v) 

grad de periculozitate;

(vi) 

riscuri specifice, cum ar fi probabilitatea evadării, utilizarea de agenți dubli, legături cu personalul responsabil cu aplicarea legii;

(vii) 

trăsături de caracter care au legătură cu infracționalitatea;

(viii) 

consum de droguri;

(g) 

contacte și asociați, inclusiv tipul și natura contactului sau asocierii;

(h) 

mijloace de comunicare utilizate, cum ar fi telefon (fix/mobil), fax, pager, poștă electronică, adrese poștale, conexiune (conexiuni) internet;

(i) 

mijloace de transport utilizate, cum ar fi vehicule, bărci, aeronave, inclusiv informații de identificare a respectivelor mijloace de transport (numere de înregistrare);

(j) 

informații privind comportamentul infracțional:

(i) 

condamnări anterioare;

(ii) 

suspiciuni de implicare în activități infracționale;

(iii) 

moduri de operare;

(iv) 

mijloace care au fost utilizate sau care pot fi utilizate pentru pregătirea și/sau săvârșirea de infracțiuni;

(v) 

apartenența la grupuri infracționale/organizații criminale și poziția în cadrul grupului/organizației;

(vi) 

rolul în organizația criminală;

(vii) 

aria geografică a activităților infracționale;

(viii) 

materiale adunate în timpul unei anchete, cum ar fi imagini video și fotografice;

(k) 

trimiteri la alte sisteme de informații în care sunt stocate informații privind persoana vizată:

(i) 

Europol;

(ii) 

agenții de poliție/vamale;

(iii) 

alte agenții de aplicare a legii;

(iv) 

organizații internaționale;

(v) 

entități publice;

(vi) 

entități private;

(l) 

informații privind persoanele juridice care au legătură cu datele menționate la literele (e) și (j):

(i) 

denumirea persoanei juridice;

(ii) 

localizare;

(iii) 

data și locul înființării;

(iv) 

număr de înregistrare administrativă;

(v) 

formă juridică;

(vi) 

capital;

(vii) 

domeniu de activitate;

(viii) 

filiale naționale și internaționale;

(ix) 

directori;

(x) 

legături cu bănci.

3. „Contacte și asociați”, astfel cum se prevede la punctul 1 litera (e), înseamnă persoane prin intermediul cărora există suficiente motive pentru a considera că se pot obține informații care se referă la persoanele menționate la punctul 1 literele (a) și (b) și care sunt relevante pentru analiză, cu condiția ca acestea să nu se încadreze într-una din categoriile de persoane menționate la punctul 1 literele (a), (b), (c), (d) și (f). „Contacte” înseamnă persoane care au un contact sporadic cu persoanele menționate la punctul 1 literele (a) și (b). „Asociați” înseamnă persoane care au un contact periodic cu persoanele menționate la punctul 1 literele (a) și (b).

În ceea ce privește contactele și asociații, se pot stoca datele menționate la punctul 2, după caz, cu condiția să existe motive pentru a presupune că datele respective trebuie utilizate în scopul analizării relațiilor persoanelor respective cu persoanele menționate la punctul 1 literele (a) și (b). În acest context, se respectă următoarele:

(a) 

astfel de relații sunt clarificate cât mai curând posibil;

(b) 

datele menționate la punctul 2 se șterg fără întârziere în cazul în care presupunerea că există o astfel de relație se dovedește a fi nefondată;

(c) 

toate datele menționate la punctul 2 se pot stoca în cazul în care contactele sau asociații sunt suspectate de săvârșirea unei infracțiuni care se încadrează în domeniul de aplicare al obiectivelor Europol sau au fost condamnate pentru comiterea unei astfel de infracțiuni, ori în cazul în care există indicii concrete sau motive rezonabile, în temeiul dreptului intern al statului membru respectiv, care justifică prezumția că vor săvârși o astfel de infracțiune;

(d) 

datele menționate la punctul 2 privind contactele și asociații contactelor, precum și privind asociații și asociații asociaților nu se stochează, cu excepția datelor privind tipul și natura contactelor sau ale asocierilor acestora cu persoanele menționate la punctul 1 literele (a) și (b);

(e) 

în cazul în care nu este posibilă o clarificare în temeiul dispozițiilor prevăzute la literele de mai sus, acest aspect este luat în considerare atunci când se ia o decizie privind necesitatea și amploarea stocării datelor pentru analiză suplimentară.

4. În ceea ce privește o persoană care, astfel cum se prevede la punctul 1 litera (d), a fost victima uneia dintre infracțiunile cercetate sau cu privire la care anumite fapte justifică prezumția că poate fi victima unei astfel de infracțiuni, se pot stoca datele menționate la punctul 2 literele (a)-(c) subpunctul (iii), precum și următoarele categorii de date:

(a) 

date de identificare a victimei;

(b) 

motivarea statutului de victimă;

(c) 

prejudicii (fizice/financiare/psihologice/altele);

(d) 

dacă trebuie să se garanteze anonimatul;

(e) 

dacă este posibilă înfățișarea în instanță;

(f) 

informații legate de infracțiune furnizate de către sau prin intermediul persoanelor menționate la punctul 1 litera (d), inclusiv, dacă este necesar, informații cu privire la relația acestora cu alte persoane, pentru identificarea persoanelor menționate la punctul 1 literele (a) și (b).

Alte date menționate la punctul 2 se pot stoca dacă este necesar, cu condiția să existe motive pentru a presupune că acestea trebuie utilizate în scopul analizării rolului unei persoane în calitate de victimă sau potențială victimă.

Datele care nu sunt necesare pentru analiză suplimentară se șterg.

5. În ceea ce privește persoanele care, astfel cum se prevede la punctul 1 litera (c), pot fi chemate să depună mărturie în cadrul unor anchete desfășurate în legătură cu infracțiunile cercetate sau în cadrul unor proceduri penale ulterioare, se pot stoca datele menționate la punctul 2 literele (a)-(c) subpunctul (iii), precum și categoriile de date care îndeplinesc următoarele criterii:

(a) 

informații legate de criminalitate furnizate de persoanele respective, inclusiv informații privind relația acestora cu alte persoane care fac obiectul fișierului de lucru pentru analiză;

(b) 

dacă trebuie să se garanteze anonimatul;

(c) 

dacă trebuie să se acorde protecție și de către cine;

(d) 

noua identitate;

(e) 

dacă este posibilă înfățișarea în instanță.

Alte date menționate la punctul 2 se pot stoca dacă este necesar, cu condiția să existe motive pentru a presupune că acestea trebuie utilizate în scopul analizării rolului persoanelor respective în calitate de martori.

Datele care nu sunt necesare pentru analiză suplimentară se șterg.

6. În ceea ce privește persoanele care, astfel cum se prevede la punctul 1 litera (f), pot furniza informații privind infracțiunile cercetate, se pot stoca datele menționate la punctul 2 literele (a)-(c) subpunctul (iii), precum și categoriile de date care îndeplinesc următoarele criterii:

(a) 

detalii personale codate;

(b) 

tipul de informații furnizate;

(c) 

dacă trebuie să se garanteze anonimatul;

(d) 

dacă trebuie să se acorde protecție și de către cine;

(e) 

noua identitate;

(f) 

dacă este posibilă înfățișarea în instanță;

(g) 

experiențe negative;

(h) 

recompense (financiare/avantaje).

Alte date menționate la punctul 2 se pot stoca dacă este necesar, cu condiția să existe motive pentru a presupune că acestea trebuie utilizate în scopul analizării rolului persoanelor respective în calitate de informatori.

Datele care nu sunt necesare pentru analiză suplimentară se șterg.

7. Dacă, în orice moment pe parcursul unei analize, devine clar, pe baza unor indicii fiabile și coroborate, că o persoană ar trebui inclusă într-o categorie de persoane, astfel cum este definită în prezenta anexă, alta decât în categoria în care a fost încadrată inițial, în cazul persoanei respective Europol poate prelucra numai datele autorizate în cadrul respectivei noi categorii.

Dacă, pe baza unor astfel de indicii, devine clar că o persoană ar trebui încadrată în două sau mai multe categorii, astfel cum sunt definite în prezenta anexă, Europol poate prelucra toate datele autorizate în cadrul categoriilor respective.( 1 ) Regulamentul (UE) 2017/1939 al Consiliului din 12 octombrie 2017 de punere în aplicare a unei forme de cooperare consolidată în ceea ce privește instituirea Parchetului European (EPPO) (JO L 283, 31.10.2017, p. 1).

( 2 ) Regulamentul (UE) 2021/784 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 aprilie 2021 privind prevenirea diseminării conținutului online cu caracter terorist (JO L 172, 17.5.2021, p. 79).

( 3 ) Directiva 2011/93/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 13 decembrie 2011 privind combaterea abuzului sexual asupra copiilor, a exploatării sexuale a copiilor și a pornografiei infantile și de înlocuire a Deciziei-cadru 2004/68/JAI a Consiliului (JO L 335, 17.12.2011, p. 1).

( 4 ) Decizia 2008/617/JAI a Consiliului din 23 iunie 2008 privind îmbunătățirea cooperării dintre unitățile speciale de intervenție ale statelor membre ale Uniunii Europene în situații de criză (JO L 210, 6.8.2008, p. 73);

( 5 ) Regulamentul (UE) 2019/881 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 aprilie 2019 privind ENISA (Agenția Uniunii Europene pentru Securitate Cibernetică) și privind certificarea securității cibernetice pentru tehnologia informației și comunicațiilor și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 526/2013 (Regulamentul privind securitatea cibernetică) (JO L 151, 7.6.2019, p. 15).

( 6 ) Regulamentul (UE) 2018/1862 al Parlamentului European și al Consiliului din 28 noiembrie 2018 privind instituirea, funcționarea și utilizarea Sistemului de informații Schengen (SIS) în domeniul cooperării polițienești și al cooperării judiciare în materie penală, de modificare și de abrogare a Deciziei 2007/533/JAI a Consiliului și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1986/2006 al Parlamentului European și al Consiliului și a Deciziei 2010/261/UE a Comisiei (JO L 312, 7.12.2018, p. 56).

( 7 ) Directiva (UE) 2019/1153 a Parlamentului European și a Consiliului din 20 iunie 2019 de stabilire a normelor de facilitare a utilizării informațiilor financiare și de alt tip în scopul prevenirii, depistării, investigării sau urmăririi penale a anumitor infracțiuni și de abrogare a Deciziei 2000/642/JAI a Consiliului (JO L 186, 11.7.2019, p. 122).

( 8 ) Directiva (UE) 2015/849 a Parlamentului European și a Consiliului din 20 mai 2015 privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanțării terorismului, de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului și de abrogare a Directivei 2005/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivei 2006/70/CE a Comisiei (JO L 141, 5.6.2015, p. 73).

( 9 ) Decizia 2005/511/JAI a Consiliului din 12 iulie 2005 privind protecția monedei euro împotriva falsificării, prin desemnarea Europol ca fiind biroul central pentru combaterea falsificării monedei euro (JO L 185, 16.7.2005, p. 35).

( 10 ) Regulamentul (UE) 2019/452 al Parlamentului European și al Consiliului din 19 martie 2019 de stabilire a unui cadru pentru examinarea investițiilor străine directe în Uniune (JO L 79 I, 21.3.2019, p. 1).

( 11 ) Regulamentul delegat (UE) 2019/715 al Comisiei din 18 decembrie 2018 privind regulamentul financiar cadru pentru organele instituite în temeiul TFUE și al Tratatului Euratom și menționate la articolul 70 din Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046 al Parlamentului European și al Consiliului (JO L 122, 10.5.2019, p. 1).

( 12 ) Regulamentul (UE) 2018/1725 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 octombrie 2018 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituțiile, organele, oficiile și agențiile Uniunii și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 45/2001 și a Deciziei nr. 1247/2002/CE (JO L 295, 21.11.2018, p. 39).

( 13 ) Decizia-cadru 2002/584/JAI a Consiliului din 13 iunie 2002 privind mandatul european de arestare și procedurile de predare între statele membre (JO L 190, 18.7.2002, p. 1).

( *1 ) Regulamentul (CE) nr. 168/2007 al Consiliului din 15 februarie 2007 privind înființarea Agenției pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene (JO L 53, 22.2.2007, p. 1).

( *2 ) Regulamentul (UE) 2015/2219 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 noiembrie 2015 privind Agenția Uniunii Europene pentru Formare în Materie de Aplicare a Legii (CEPOL) și de înlocuire și de abrogare a Deciziei 2005/681/JAI a Consiliului (JO L 319, 4.12.2015, p. 1).

( 14 ) Regulamentul (CE) nr. 1049/2001 al Parlamentului European și al Consiliului din 30 mai 2001 privind accesul public la documentele Parlamentului European, ale Consiliului și ale Comisiei (JO L 145, 31.5.2001, p. 43).

( 15 ) JO C 95, 1.4.2014, p. 1.

( 16 ) Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 iulie 2018 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii, de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1296/2013, (UE) nr. 1301/2013, (UE) nr. 1303/2013, (UE) nr. 1304/2013, (UE) nr. 1309/2013, (UE) nr. 1316/2013, (UE) nr. 223/2014, (UE) nr. 283/2014 și a Deciziei nr. 541/2014/UE și de abrogare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 966/2012 (JO L 193, 30.7.2018, p. 1).

( 17 ) Regulamentul nr. 1 de stabilire a regimului lingvistic al Comunității Economice Europene (JO 17, 6.10.1958, p. 385/58).

( 18 ) JO L 136, 31.5.1999, p. 15.

( 19 ) Regulamentul (Euratom, CE) nr. 2185/96 al Consiliului din 11 noiembrie 1996 privind controalele și inspecțiile la fața locului efectuate de Comisie în scopul protejării intereselor financiare ale Comunităților Europene împotriva fraudei și a altor abateri (JO L 292, 15.11.1996, p. 2).

Top