EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020L1504

Directiva (UE) 2020/1504 a Parlamentului European și a Consiliului din 7 octombrie 2020 de modificare a Directivei 2014/65/UE privind piețele instrumentelor financiare (Text cu relevanță pentru SEE)

PE/36/2020/INIT

JO L 347, 20.10.2020, p. 50–51 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2020/1504/oj

20.10.2020   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 347/50


DIRECTIVA (UE) 2020/1504 A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI

din 7 octombrie 2020

de modificare a Directivei 2014/65/UE privind piețele instrumentelor financiare

(Text cu relevanță pentru SEE)

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 53 alineatul (1),

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

după transmiterea proiectului de act legislativ către parlamentele naționale,

după consultarea Băncii Centrale Europene,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European (1),

hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară (2),

întrucât:

(1)

Finanțarea participativă constituie o soluție de tehnologie financiară care oferă întreprinderilor mici și mijlocii (IMM-uri) și, mai ales întreprinderilor nou-înființate (start-up-uri) și întreprinderilor aflate în faza de extindere, un acces alternativ la finanțare pentru a stimula antreprenoriatul inovator în Uniune, consolidând astfel uniunea piețelor de capital. Acest lucru contribuie, la rândul său, la un sistem financiar mai diversificat care este mai puțin dependent de finanțarea bancară, limitând astfel riscurile sistemice și riscurile de concentrare. Alte beneficii ale promovării antreprenoriatului inovator prin intermediul finanțării participative sunt deblocarea capitalului înghețat pentru investiții în proiecte noi și inovatoare, accelerarea alocării eficiente a resurselor și diversificarea activelor.

(2)

Regulamentul (UE) 2020/1503 al Parlamentului European și al Consiliului (3) stabilește cerințe uniforme, proporționale și direct aplicabile privind furnizarea serviciilor de finanțare participativă, privind organizarea, autorizarea și supravegherea furnizorilor de servicii de finanțare participativă, privind funcționarea platformelor de finanțare participativă, precum și privind transparența și comunicările publicitare în legătură cu furnizarea de servicii de finanțare participativă în Uniune.

(3)

Pentru a oferi securitate juridică în ceea ce privește persoanele și activitățile care intră sub incidența Regulamentului (UE) 2020/1503 și, respectiv, a Directivei 2014/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului (4) și pentru a evita situația în care aceeași activitate este condiționată de obținerea mai multor autorizații în Uniune, persoanele juridice autorizate în calitate de furnizori de servicii de finanțare participativă în temeiul Regulamentului (UE) 2020/1503 ar trebui să fie excluse din domeniul de aplicare al Directivei 2014/65/UE.

(4)

Dat fiind că modificarea prevăzută în prezenta directivă este direct legată de Regulamentul (UE) 2020/1503, data de la care statele membre urmează să aplice măsurile naționale care transpun prezenta directivă ar trebui să fie amânată, astfel încât să coincidă cu data de aplicare prevăzută în regulamentul respectiv,

ADOPTĂ PREZENTA DIRECTIVĂ:

Articolul 1

La articolul 2 alineatul (1) din Directiva 2014/65/UE, se adaugă următoarea literă:

„(p)

furnizorilor de servicii de finanțare participativă, în sensul definiției de la articolul 2 alineatul (1) litera (e) din Regulamentul (UE) 2020/1503 al Parlamentului European și al Consiliului (*1).

Articolul 2

(1)   Statele membre adoptă și publică, până la 10 mai 2021, actele cu putere de lege și actele administrative necesare pentru a se conforma articolului 1 din prezenta directivă.

Statele membre aplică dispozițiile respective începând de la 10 noiembrie 2021.

(2)   Comisiei și Autorității Europene pentru Valori Mobiliare și Piețe (ESMA) le sunt comunicate de către statele membre textele principalelor dispoziții de drept intern pe care le adoptă în domeniul reglementat de prezenta directivă.

Articolul 3

Prezenta directivă intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Articolul 4

Prezenta directivă se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 7 octombrie 2020.

Pentru Parlamentul European

Președintele

D.M. SASSOLI

Pentru Consiliu

Președintele

M. ROTH


(1)  JO C 367, 10.10.2018, p. 65.

(2)  Poziția Parlamentului European din 27 martie 2019 (nepublicată încă în Jurnalul Oficial) și Poziția în primă lectură a Consiliului din 20 iulie 2020 (nepublicată încă în Jurnalul Oficial). Poziția Parlamentului European din 5 octombrie 2020 (nepublicată încă în Jurnalul Oficial).

(3)  Regulamentul (UE) 2020/1503 al Parlamentului European și al Consiliului din 7 octombrie 2020 privind furnizorii europeni de servicii de finanțare participativă pentru afaceri și de modificare a Regulamentului (UE) 2017/1129 și a Directivei (UE) 2019/1937 (a se vedea pagina 1 din prezentul Jurnal Oficial).

(4)  Directiva 2014/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele instrumentelor financiare și de modificare a Directivei 2002/92/CE și a Directivei 2011/61/UE (JO L 173, 12.6.2014, p. 349).


Top