EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020R1625

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2020/1625 z dnia 25 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2019/2035 uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/429 w odniesieniu do przepisów dotyczących zakładów utrzymujących zwierzęta lądowe i wylęgarni oraz identyfikowalności niektórych utrzymywanych zwierząt lądowych i jaj wylęgowych (Tekst mający znaczenie dla EOG)

C/2020/5730

OJ L 366, 4.11.2020, p. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2020/1625/oj

4.11.2020   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 366/1


ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2020/1625

z dnia 25 sierpnia 2020 r.

zmieniające rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2019/2035 uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/429 w odniesieniu do przepisów dotyczących zakładów utrzymujących zwierzęta lądowe i wylęgarni oraz identyfikowalności niektórych utrzymywanych zwierząt lądowych i jaj wylęgowych

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/429 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie przenośnych chorób zwierząt oraz zmieniające i uchylające niektóre akty w dziedzinie zdrowia zwierząt („Prawo o zdrowiu zwierząt”) (1), w szczególności jego art. 118 ust. 1 i 2,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W rozporządzeniu (UE) 2016/429 ustanowiono przepisy dotyczące zapobiegania chorobom przenoszącym się lub przenoszonym na zwierzęta lub na ludzi oraz przepisy dotyczące zwalczania takich chorób, w tym między innymi przepisy dotyczące zakładów, w których utrzymywane są zwierzęta lądowe, i wylęgarni oraz identyfikowalności niektórych utrzymywanych zwierząt lądowych i jaj wylęgowych w Unii. W rozporządzeniu uprawnia się również Komisję do przyjęcia przepisów mających na celu uzupełnienie niektórych innych niż istotne elementów tego rozporządzenia w drodze aktów delegowanych.

(2)

W rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) 2019/2035 (2) ustanowiono uzupełniające przepisy dotyczące zarejestrowanych i zatwierdzonych zakładów dla utrzymywanych zwierząt lądowych i jaj wylęgowych oraz identyfikowalności niektórych utrzymywanych zwierząt lądowych i jaj wylęgowych. W szczególności w części III tytuł II tego rozporządzenia delegowanego określono przepisy dotyczące identyfikowalności utrzymywanych owiec i kóz, w tym obowiązki podmiotów w odniesieniu do środków i metod identyfikacji tych zwierząt.

(3)

Ponadto w art. 46 rozporządzenia delegowanego (UE) 2019/2035 przewidziano pewne odstępstwa od wymogów dotyczących identyfikowalności utrzymywanych owiec i kóz, o których to wymogach mowa jest w art. 45 tego aktu. Jedno z tych odstępstw polega na tym, że podmioty utrzymujące owce i kozy w wieku poniżej 12 miesięcy mogą oznaczać swoje zwierzęta za pomocą pojedynczego kolczyka elektronicznego z widocznym niepowtarzalnym numerem rejestracyjnym i kodem identyfikacyjnym, jeżeli takie zwierzęta mają zostać przemieszczone do rzeźni w tym samym państwie członkowskim po przejściu przez etap gromadzenia albo po poddaniu ich opasowi. Po przyjęciu rozporządzenia delegowanego (UE) 2019/2035 Komisja otrzymała różne uwagi od niektórych zainteresowanych stron i państw członkowskich dotyczące potencjalnych skutków stosowania tego odstępstwa, które uznano za zbyt uciążliwe dla hodowców owiec i kóz, w szczególności biorąc pod uwagę niską cenę rynkową uzyskiwaną przez tych hodowców za zwierzęta poddawane ubojowi w celu spożycia przez ludzi. Uwzględniając przesłanki ustanowione w art. 118 ust. 3 rozporządzenia (UE) 2016/429, można uznać, że zwykłe kolczyki lub zwykłe opaski na pęcinę zapewniają wystarczający poziom identyfikowalności, jeżeli młode utrzymywane owce i kozy z różnych zakładów pochodzenia są przemieszczane do rzeźni po poddaniu opasowi. Ponadto wystarczający poziom identyfikowalności można zapewnić tylko wtedy, gdy takie przemieszczenia są rejestrowane w jednej bazie danych, a zatem mają miejsce w tym samym państwie członkowskim, co również stanowi wymóg w odniesieniu do większości pozostałych odstępstw przewidzianych w art. 46 rozporządzenia delegowanego (UE) 2019/2035.

(4)

Biorąc pod uwagę powyższe względy, należy zmienić rozporządzenie (UE) 2019/2035 poprzez dodanie dodatkowego odstępstwa dotyczącego młodych owiec i kóz utrzymywanych przez człowieka, tak aby nie nakładać nieproporcjonalnych obciążeń i kosztów na podmioty, przy jednoczesnym zapewnieniu identyfikowalności utrzymywanych owiec i kóz oraz sprawnego funkcjonowania systemu identyfikacji i rejestracji tych zwierząt.

(5)

Ponadto art. 108 rozporządzenia (UE) 2016/429 zobowiązuje państwa członkowskie do ustanowienia systemu identyfikacji i rejestracji utrzymywanych zwierząt lądowych, w tym utrzymywanych owiec i kóz. Aby system ten właściwie funkcjonował, musi mieć odpowiednie procedury, w tym dotyczące zarządzania odstępstwami stosowanymi w państwach członkowskich. W celu uniknięcia wszelkiego ryzyka dla zdrowia zwierząt oraz w celu zapewnienia identyfikowalności utrzymywanych owiec i kóz, państwa członkowskie, które stosują niektóre odstępstwa przewidziane w art. 46 rozporządzenia (UE) 2019/2035, powinny być zobowiązane do ustanowienia procedur dotyczących stosowania tych odstępstw.

(6)

Ze względu na to, że rozporządzenie delegowane (UE) 2019/2035 stosuje się od dnia 21 kwietnia 2021 r., niniejsze rozporządzenie powinno również stosować się od tej daty,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W rozporządzeniu delegowanym (UE) 2019/2035 wprowadza się następujące zmiany:

1)

art. 45 ust. 4 lit. a) otrzymuje brzmienie:

„a)

jeden ze środków identyfikacji, o których mowa w ust. 2 niniejszego artykułu, zgodnie z odstępstwami, o których mowa w art. 46;”;

2)

w art. 46 dodaje się ust. 5 w brzmieniu:

„5.   Na zasadzie odstępstwa od art. 45 ust. 2 podmioty utrzymujące owce i kozy, które mają zostać przemieszczone do rzeźni po poddaniu ich opasowi w innym zakładzie, mogą oznaczyć każde zwierzę co najmniej za pomocą zwykłego kolczyka lub zwykłej opaski na pęcinę, które są wymienione w załączniku III lit. a) i b), w taki sposób, aby niepowtarzalny numer rejestracyjny zakładu urodzenia zwierzęcia albo jego kod identyfikacyjny były widoczne, czytelne i trwałe, pod warunkiem że zwierzęta te:

a)

nie są przeznaczone do przemieszczania do innego państwa członkowskiego;

oraz

b)

poddawane są ubojowi przed osiągnięciem wieku 12 miesięcy.”;

3)

w art. 48 ust. 4 dodaje się lit. c) w brzmieniu:

„c)

podmioty o zastosowanie odstępstw przewidzianych w art. 46 ust. 4 i 5.”.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 21 kwietnia 2021 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 25 sierpnia 2020 r.

W imieniu Komisji

Ursula VON DER LEYEN

Przewodnicząca


(1)  Dz.U. L 84 z 31.3.2016, s. 1.

(2)  Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2019/2035 z dnia 28 czerwca 2019 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/429 w odniesieniu do przepisów dotyczących zakładów utrzymujących zwierzęta lądowe i wylęgarni oraz identyfikowalności niektórych utrzymywanych zwierząt lądowych i jaj wylęgowych (Dz.U. L 314 z 5.12.2019, s. 115).


Top