EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020R1625

Delegirana uredba Komisije (EU) 2020/1625 z dne 25. avgusta 2020 o spremembi Delegirane uredbe Komisije (EU) 2019/2035 o dopolnitvi Uredbe (EU) 2016/429 Evropskega parlamenta in Sveta glede pravil za obrate, ki gojijo kopenske živali, in valilnice ter za sledljivost nekaterih gojenih kopenskih živali in valilnih jajc (Besedilo velja za EGP)

C/2020/5730

OJ L 366, 4.11.2020, p. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2020/1625/oj

4.11.2020   

SL

Uradni list Evropske unije

L 366/1


DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2020/1625

z dne 25. avgusta 2020

o spremembi Delegirane uredbe Komisije (EU) 2019/2035 o dopolnitvi Uredbe (EU) 2016/429 Evropskega parlamenta in Sveta glede pravil za obrate, ki gojijo kopenske živali, in valilnice ter za sledljivost nekaterih gojenih kopenskih živali in valilnih jajc

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) 2016/429 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. marca 2016 o prenosljivih boleznih živali in o spremembi ter razveljavitvi določenih aktov na področju zdravja živali („Pravila o zdravju živali“) (1) ter zlasti člena 118(1) in (2) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba (EU) 2016/429 določa pravila za preprečevanje in obvladovanje bolezni, ki se prenašajo na živali ali na ljudi, vključno s pravili za obrate, ki gojijo kopenske živali, in valilnice ter za sledljivost nekaterih gojenih kopenskih živali in valilnih jajc v Uniji. Z Uredbo se na Komisijo prenese tudi pooblastilo, da z delegiranimi akti sprejema pravila za dopolnitev nekaterih nebistvenih določb navedene uredbe.

(2)

Delegirana uredba Komisije (EU) 2019/2035 (2) določa dopolnilna pravila za registrirane in odobrene obrate za gojene kopenske živali in valilna jajca ter za sledljivost nekaterih gojenih kopenskih živali in valilnih jajc. Zlasti naslov II dela III navedene delegirane uredbe določa pravila glede sledljivosti gojenih ovc in koz, vključno z obveznostmi izvajalcev dejavnosti v zvezi s sredstvi in metodami identifikacije navedenih živali.

(3)

Poleg tega člen 46 Delegirane uredbe (EU) 2019/2035 določa nekatera odstopanja od zahtev za sledljivost gojenih ovc in koz iz člena 45 navedenega akta. To vključuje možnost, da izvajalci dejavnosti, ki gojijo ovce in koze, mlajše od 12 mesecev, živali identificirajo z eno elektronsko ušesno znamko, ki ima jasno prikazano edinstveno registracijsko številko in identifikacijsko kodo, če so navedene živali namenjene za prevoz v klavnico v isti državi članici bodisi po dejavnosti zbiranja bodisi po pitanju. Po sprejetju Delegirane uredbe (EU) 2019/2035 je Komisija prejela različne pripombe nekaterih zainteresiranih strani in držav članic v zvezi z morebitnimi posledicami uporabe navedenega odstopanja, ki se je rejcem ovc in koz zdelo preveč zapleteno, zlasti ob upoštevanju nizke tržne cene, ki jo dobijo za živali, namenjene za zakol za prehrano ljudi. Ob upoštevanju dejavnikov iz člena 118(3) Uredbe (EU) 2016/429 bi se lahko za običajno ušesno znamko ali običajni biceljni trak štelo, da zagotavljata zadostno raven sledljivosti, ko se mlade ovce in koze po pitanju premaknejo v klavnico v isti državi članici. Poleg tega je mogoče zadostno raven sledljivosti zagotoviti le, če so taki premiki zabeleženi v eni zbirki podatkov in torej potekajo v isti državi članici, kar je tudi pogoj za večino drugih odstopanj iz člena 46 Delegirane uredbe (EU) 2019/2035.

(4)

Ob upoštevanju navedenih pomislekov je primerno spremeniti Uredbo (EU) 2019/2035 tako, da se doda dodatno odstopanje za mlade gojene ovce in koze ter tako preprečijo nesorazmerna bremena in stroški za izvajalce dejavnosti, hkrati pa se zagotovi sledljivost gojenih ovc in koz ter nemoteno delovanje sistema za identifikacijo in registracijo navedenih živali.

(5)

Poleg tega člen 108 Uredbe (EU) 2016/429 zahteva, da države članice vzpostavijo sistem za identifikacijo in registracijo gojenih kopenskih živali, vključno z gojenimi ovcami in kozami. Ta sistem bi moral imeti vzpostavljene postopke za njegovo pravilno delovanje, vključno z upravljanjem odstopanj, ki se uporabljajo v državah članicah. Da bi se preprečila tveganja za zdravje živali ter zagotovila sledljivost gojenih ovc in koz, kadar se uporabljajo nekatera odstopanja iz člena 46 Uredbe (EU) 2019/2035, bi morale imeti države članice obveznost, da vzpostavijo postopke v zvezi z uporabo takšnih odstopanj.

(6)

Ker se Delegirana uredba (EU) 2019/2035 uporablja od 21. aprila 2021, bi se morala tudi ta uredba uporabljati od navedenega datuma –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Delegirana uredba (EU) 2019/2035 se spremeni:

(1)

v členu 45(4) se točka (a) nadomesti z naslednjim:

„(a)

eno od sredstev za identifikacijo iz odstavka 2 tega člena v skladu z odstopanji iz člena 46;“;

(2)

v členu 46 se doda naslednji odstavek 5:

„5.   Z odstopanjem od člena 45(2) lahko izvajalci dejavnosti, ki gojijo ovce in koze, namenjene za prevoz v klavnico po pitanju v drugem obratu, vsako žival identificirajo vsaj z običajno ušesno znamko ali običajnim biceljnim trakom iz točk (a) in (b) Priloge III, ki ima jasno, čitljivo in neizbrisno prikazano edinstveno registracijsko številko obrata rojstva živali ali identifikacijsko kodo živali, če navedene živali:

(a)

niso namenjene za premik v drugo državo članico

ter

(b)

je zakol opravljen pred starostjo 12 mesecev.“;

(3)

v členu 48(4) se doda naslednja točka (c):

„(c)

izvajalci dejavnosti za uporabo odstopanj iz člena 46(4) in (5).“

Člen 2

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 21. aprila 2021.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 25. avgusta 2020

Za Komisijo

Predsednica

Ursula VON DER LEYEN


(1)  UL L 84, 31.3.2016, str. 1.

(2)  Delegirana uredba Komisije (EU) 2019/2035 z dne 28. junija 2019 o dopolnitvi Uredbe (EU) 2016/429 Evropskega parlamenta in Sveta glede pravil za obrate, ki gojijo kopenske živali, in valilnice ter za sledljivost nekaterih gojenih kopenskih živali in valilnih jajc (UL L 314, 5.12.2019, str. 115).


Top