Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Summaries of EU Legislation

Ograniczanie zanieczyszczeń pochodzących z lekkich pojazdów silnikowych

Go to the summaries’ table of contents

SURVEY: Tell us what you think about the summaries!

Ograniczanie zanieczyszczeń pochodzących z lekkich pojazdów silnikowych

 

STRESZCZENIE DOKUMENTU:

Rozporządzenie (WE) nr 715/2007 – homologacja typu lekkich pojazdów pasażerskich i użytkowych w odniesieniu do emisji zanieczyszczeń (Euro 5 i Euro 6) oraz w sprawie dostępu do informacji dotyczących naprawy i utrzymania pojazdów

JAKI JEST CEL NINIEJSZEGO ROZPORZĄDZENIA?

 • Harmonizuje ono wymogi techniczne w zakresie ograniczania emisji pochodzących z samochodów osobowych i lekkich samochodów dostawczych nazywanych pojazdami lekkimi.
 • Obejmuje ono części zamienne, np. urządzenia ograniczające emisję zanieczyszczeń* i określa przepisy regulujące ich obsługę, naprawę i utrzymanie.

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

Przepisy obejmują pojazdy osobowe o wadze do 5 ton oraz pojazdy ciężarowe o wadze do 12 ton.

Producenci muszą:

 • udowodnić, że wszystkie nowe pojazdy i nowe urządzenia ograniczające emisję zanieczyszczeń spełniają wymogi rozporządzenia i mogą spełniać normy emisji przez cały okres eksploatacji;
 • zapewnić, aby urządzenia ograniczające emisję zanieczyszczeń mogły wytrzymać przebieg 160 000 km i były sprawdzane po pięciu latach lub po przejechaniu 100 000 km, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej;
 • zapewniać kupującym dane na temat poziomu emisji dwutlenku węgla i zużycia paliwa;
 • projektować, budować i montować części tak, aby pojazd spełniał wymogi rozporządzenia;
 • przestrzegać zakazu stosowania urządzeń ograniczających skuteczność działania układów kontrolujących emisje, z wyjątkiem ściśle określonych przypadków, takich jak zabezpieczenie silnika przed uszkodzeniem lub awarią;
 • zapewniać nieograniczony i znormalizowany dostęp do informacji dotyczących naprawy i utrzymania pojazdów na stronach internetowych niezależnym warsztatom samochodowym. Informacje te powinny obejmować m.in. instrukcje obsługi i instrukcje techniczne. Producenci mogą pobierać opłaty w uzasadnionej wysokości.

Organy krajowe muszą:

 • przyznawać homologację typu UE lub krajową homologację typu* nowym pojazdom (tj. zezwalać na ich sprzedaż), które spełniają wymogi rozporządzenia;
 • odmówić udzielenia homologacji typu dla pojazdów, które nie spełniają norm dotyczących emisji lub zużycia paliwa z zastrzeżeniem terminów określonych dla danej kategorii pojazdu;
 • zakazać sprzedaży i montażu urządzeń ograniczających emisję zanieczyszczeń, które nie spełniają norm UE;
 • wprowadzić kary dla producentów, którzy fałszują deklaracje lub wyniki badań, zatajają dane, stosują urządzenia ograniczające skuteczność działania lub odmawiają udostępniania informacji.

Organy krajowe mogą w okresie od stycznia 2011 r. do września 2016 r. stosować zachęty finansowe motywujące do wcześniejszego stosowania urządzeń ograniczających emisje.

Komisja Europejska miała obowiązek przedstawiania sprawozdania na temat działania systemu Parlamentowi Europejskiemu i Radzie do dnia 2 lipca 2011 r. Dokonuje ona regularnych przeglądów procedur, badań, wymogów i norm emisji określonych w niniejszym rozporządzeniu.

OD KIEDY NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE MA ZASTOSOWANIE?

Ma ono zastosowanie od dnia 3 stycznia 2009 r. Jednak ze skutkiem od dnia 2 lipca 2007 r. organy krajowe nie mogą, na podstawie emisji zanieczyszczeń lub zużycia paliwa przez pojazdy, odmówić udzielenia homologacji typu WE lub homologacji krajowej typu dla nowego typu pojazdu, zakazać rejestracji, sprzedaży lub wprowadzenia do obrotu nowego pojazdu, w przypadku gdy pojazd ten jest zgodny z niniejszym rozporządzeniem (art. 10 ust. 1). Artykuł 12 dotyczący zachęt finansowych również ma zastosowanie od dnia 2 lipca 2007 r.

KONTEKST

Więcej informacji:

* KLUCZOWE POJĘCIA

urządzenie ograniczające emisję: mechanizm lub urządzenie usuwające substancje zanieczyszczające, np. ze spalin samochodowych, które w przeciwnym razie zostałyby uwolnione do atmosfery.

homologacja typu: świadectwo zgodności przyznawane produktowi spełniającemu minimalny zakres wymogów regulacyjnych, technicznych i bezpieczeństwa.

GŁÓWNY DOKUMENT

Rozporządzenie (WE) nr 715/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie homologacji typu pojazdów silnikowych w odniesieniu do emisji zanieczyszczeń pochodzących z lekkich pojazdów pasażerskich i użytkowych (Euro 5 i Euro 6) oraz w sprawie dostępu do informacji dotyczących naprawy i utrzymania pojazdów (Dz.U. L 171 z 29.6.2007, s. 1–16)

Kolejne zmiany wprowadzone do rozporządzenia (WE) nr 715/2007 zostały włączone do tekstu podstawowego. Niniejszy tekst skonsolidowany ma jedynie wartość dokumentalną.

Ostatnia aktualizacja: 09.11.2016

Top