EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Traktat pekiński o artystycznych wykonaniach audiowizualnych

Traktat pekiński o artystycznych wykonaniach audiowizualnych

 

STRESZCZENIE DOKUMENTÓW:

Decyzja 2013/275/UE w sprawie podpisania, w imieniu UE, traktatu pekińskiego o artystycznych wykonaniach audiowizualnych

Traktat pekiński o artystycznych wykonaniach audiowizualnych

JAKIE SĄ CELE DECYZJI?

Na mocy decyzji zatwierdza się podpisanie, w imieniu UE, traktatu pekińskiego WIPO o artystycznych wykonaniach audiowizualnych (traktatu pekińskiego), z zastrzeżeniem jego oficjalnego zawarcia.

Traktat modernizuje system ochrony praw własności intelektualnej przysługujących wokalistom, muzykom, tancerzom i aktorom realizującym artystyczne wykonania audiowizualne w produkcjach filmowych i telewizyjnych. Jego zakresem objęte są także wykonania muzyczne zapisane na płytach DVD oraz innych nośnikach audiowizualnych.

Traktat ma w założeniu wywrzeć pozytywny wpływ na wszystkich sygnatariuszy, w tym na kraje rozwinięte i rozwijające się, pozwalając im na przyspieszenie rozwoju gospodarczego, poprawę statusu wykonawców audiowizualnych i zwiększenie różnorodności kulturowej.

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

Na mocy traktatu artystom wykonawcom przyznaje się prawa majątkowe do artystycznych wykonań na żywo oraz utrwalonych artystycznych wykonań, a także pewne prawa osobiste. Traktat dostosowuje postanowienia Konwencji rzymskiej o ochronie wykonawców, producentów fonogramów oraz organizacji nadawczych (z 1961 r.) do realiów epoki cyfrowej i uzupełnia Traktat WIPO o artystycznych wykonaniach i fonogramach (WPPT).

Utrwalone artystyczne wykonania

Na mocy traktatu artystom wykonawcom przyznaje się cztery rodzaje praw majątkowych w odniesieniu do ich wykonań utrwalonych (nagranych) w formie audiowizualnej, na przykład w postaci nagrań wideo:

  • zwielokrotnianie: prawo zezwalania na bezpośrednie lub pośrednie zwielokrotnianie utrwalonego artystycznego wykonania w jakikolwiek sposób i w jakiejkolwiek formie;
  • wprowadzanie do obrotu: prawo zezwalania na sprzedaż oryginału lub zwielokrotnionych egzemplarzy utrwalonych artystycznych wykonań;
  • najem: prawo zezwalania na najem publiczności oryginału lub zwielokrotnionych egzemplarzy utrwalonych artystycznych wykonań; oraz
  • publiczne udostępnianie: prawo zezwalania na udostępnianie publiczne utrwalonych artystycznych wykonań drogą przewodową lub bezprzewodową, w szczególności na żądanie lub w formie interaktywnej przez internet, w taki sposób, aby konsument mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

Artystyczne wykonania na żywo

Ponadto na mocy traktatu artystom wykonawcom przyznaje się trzy rodzaje praw majątkowych w odniesieniu do nieutrwalonych artystycznych wykonań (wykonań na żywo):

  • prawo do nadawania;
  • prawo do komunikowania publiczności;
  • prawo do utrwalania.

Prawa osobiste

Na mocy traktatu artyście wykonawcy przyznaje się prawo do żądania identyfikowania go jako artysty wykonawcy, a także prawo do sprzeciwiania się jakimkolwiek zniekształceniom, okrojeniom lub innym modyfikacjom utrwalonego lub nadawanego materiału, które mogłyby naruszać jego dobre imię.

Przekazanie praw

Strony mogą przewidzieć w swoich przepisach, że po wyrażeniu przez artystę wykonawcę zgody na nagranie artystycznego wykonania (utrwalenie audiowizualne), wyłączne prawa są przekazywane producentowi nagrania (chyba że umowa między artystą wykonawcą a producentem stanowi inaczej). Niezależnie od tego na mocy przepisów krajowych lub innych uzgodnień artyście wykonawcy można przyznać prawo do tantiem lub godziwego wynagrodzenia za każde wykorzystanie artystycznego wykonania na podstawie traktatu.

Ograniczenia, egzekwowanie praw i środki prawne

W traktacie zezwolono na wprowadzanie ograniczeń i wyjątków, o ile są one zgodne z Konwencją berneńską o ochronie dzieł literackich i artystycznych. Umawiające się strony mogą przewidzieć nowe wyjątki i ograniczenia dostosowane do realiów środowiska cyfrowego, o ile spełnione są podobne warunki. Traktat ma zastosowanie do istniejących i nowych utrwalonych materiałów, przy czym strony mogą postanowić, że istniejące materiały pochodzące z innych państw nie są chronione na podstawie traktatu. W takiej sytuacji dane państwa mogą podjąć działania na zasadzie wzajemności.

Strony traktatu muszą przewidzieć środki prawne zapobiegające obchodzeniu środków cyfrowego szyfrowania wykorzystywanych przez artystów wykonawców w celu ochrony ich praw, a także zapobiegające usuwaniu lub zmienianiu informacji (takich jak informacja o artyście wykonawcy) niezbędnych do zarządzania prawami, co obejmuje licencjonowanie i rozdzielanie tantiem.

Strony ustanawiają procedury egzekwowania praw i środki prawne mające na celu zapobieganie naruszeniom postanowień traktatu i odstraszanie od ich popełniania.

Na mocy traktatu ustanawia się Zgromadzenie Umawiających się Stron, którego zadaniem jest utrzymywanie i rozwijanie traktatu.

OD KIEDY DECYZJA MA ZASTOSOWANIE?

Decyzję podpisano w dniu 10 czerwca 2013 r. Wejdzie ona w życie w terminie trzech miesięcy od ratyfikowania traktatu przez 30 stron kwalifikujących się do zostania stroną traktatu.

KONTEKST

Zobacz również:

GŁÓWNE DOKUMENTY

Decyzja Rady 2013/275/UE z dnia 10 czerwca 2013 r. w sprawie podpisania, w imieniu Unii Europejskiej, traktatu pekińskiego o artystycznych wykonaniach audiowizualnych (Dz.U. L 160 z 12.6.2013, s. 1)

Traktat pekiński o artystycznych wykonaniach audiowizualnych (nieopublikowany w Dzienniku Urzędowym)

Ostatnia aktualizacja: 21.03.2019

Top