EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02002L0032-20191128

Consolidated text: Dyrektywa 2002/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 maja 2002 r. w sprawie niepożądanych substancji w paszach zwierzęcych

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2002/32/2019-11-28

02002L0032 — PL — 28.11.2019 — 022.001


Dokument ten służy wyłącznie do celów informacyjnych i nie ma mocy prawnej. Unijne instytucje nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jego treść. Autentyczne wersje odpowiednich aktów prawnych, włącznie z ich preambułami, zostały opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej i są dostępne na stronie EUR-Lex. Bezpośredni dostęp do tekstów urzędowych można uzyskać za pośrednictwem linków zawartych w dokumencie

►B

DYREKTYWA 2002/32/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

z dnia 7 maja 2002 r.

w sprawie niepożądanych substancji w paszach zwierzęcych

(Dz.U. L 140 z 30.5.2002, s. 10)

zmieniona przez:

 

 

Dziennik Urzędowy

  nr

strona

data

 M1

DYREKTYWA KOMISJI 2003/57/WE Tekst mający znaczenie dla EOG z dnia 17 czerwca 2003 r.

  L 151

38

19.6.2003

 M2

DYREKTYWA KOMISJI 2003/100/WE Tekst mający znaczenie dla EOG z dnia 31 października 2003 r.

  L 285

33

1.11.2003

 M3

DYREKTYWA KOMISJI 2005/8/WE Tekst mający znaczenie dla EOG z dnia 27 stycznia 2005 r.

  L 27

44

29.1.2005

 M4

DYREKTYWA KOMISJI 2005/86/WE Tekst mający znaczenie dla EOG z dnia 5 grudnia 2005 r.

  L 318

16

6.12.2005

 M5

DYREKTYWA KOMISJI 2005/87/WE Tekst mający znaczenie dla EOG z dnia 5 grudnia 2005 r.

  L 318

19

6.12.2005

 M6

DYREKTYWA KOMISJI 2006/13/WE Tekst mający znaczenie dla EOG z dnia 3 lutego 2006 r.

  L 32

44

4.2.2006

 M7

DYREKTYWA KOMISJI 2006/77/WE Tekst mający znaczenie dla EOG z dnia 29 września 2006 r.

  L 271

53

30.9.2006

 M8

DYREKTYWA KOMISJI 2008/76/WE Tekst mający znaczenie dla EOG z dnia 25 lipca 2008 r.

  L 198

37

26.7.2008

 M9

DYREKTYWA KOMISJI 2009/8/WE Tekst mający znaczenie dla EOG z dnia 10 lutego 2009 r.

  L 40

19

11.2.2009

►M10

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 219/2009 z dnia 11 marca 2009 r.

  L 87

109

31.3.2009

 M11

DYREKTYWA KOMISJI 2009/124/WE Tekst mający znaczenie dla EOG z dnia 25 września 2009 r.

  L 254

100

26.9.2009

 M12

DYREKTYWA KOMISJI 2009/141/WE Tekst mający znaczenie dla EOG z dnia 23 listopada 2009 r.

  L 308

20

24.11.2009

 M13

DYREKTYWA KOMISJI 2010/6/UE Tekst mający znaczenie dla EOG z dnia 9 lutego 2010 r.

  L 37

29

10.2.2010

►M14

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 574/2011 z dnia 16 czerwca 2011 r.

  L 159

7

17.6.2011

►M15

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 277/2012 z dnia 28 marca 2012 r.

  L 91

1

29.3.2012

►M16

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 744/2012 z dnia 16 sierpnia 2012 r.

  L 219

5

17.8.2012

►M17

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 107/2013 z dnia 5 lutego 2013 r.

  L 35

1

6.2.2013

►M18

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 1275/2013 z dnia 6 grudnia 2013 r.

  L 328

86

7.12.2013

►M19

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2015/186 z dnia 6 lutego 2015 r.

  L 31

11

7.2.2015

►M20

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2017/2229 z dnia 4 grudnia 2017 r.

  L 319

6

5.12.2017

►M21

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2019/1243 z dnia 20 czerwca 2019 r.

  L 198

241

25.7.2019

►M22

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2019/1869 z dnia 7 listopada 2019 r.

  L 289

32

8.11.2019


sprostowana przez:

 C1

Sprostowanie, Dz.U. L 246, 18.9.2010, s.  75 (2009/141/WE)

 C2

Sprostowanie, Dz.U. L 199, 2.8.2011, s.  76 (574/2011)

►C3

Sprostowanie, Dz.U. L 270, 15.10.2011, s.  55 (574/2011)
▼B

DYREKTYWA 2002/32/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

z dnia 7 maja 2002 r.

w sprawie niepożądanych substancji w paszach zwierzęcychArtykuł 1

1.  Niniejsza dyrektywa dotyczy niepożądanych substancji w produktach przeznaczonych do żywienia zwierząt.

2.  Przepisy niniejszej dyrektywy stosuje się bez uszczerbku dla przepisów zawartych w:

a) dyrektywie Rady 70/524/EWG z dnia 23 listopada 1970 r. dotyczącej dodatków paszowych ( 1 );

b) dyrektywie Rady 96/25/WE i dyrektywie Rady 79/373/EWG z dnia 2 kwietnia 1979 r. w sprawie obrotu mieszankami paszowymi ( 2 );

c) dyrektywie Rady 76/895/EWG z dnia 23 listopada 1976 r. dotyczącej ustalania maksymalnych poziomów pozostałości pestycydów w owocach i warzywach i na ich powierzchni ( 3 ), dyrektywie 86/362/EWG z dnia 24 lipca 1986 r. w sprawie ustalania maksymalnych poziomów pozostałości pestycydów w zbożach i na ich powierzchni ( 4 ), dyrektywie 86/363/EWG z dnia 24 lipca 1986 r. w sprawie ustalania maksymalnych poziomów pozostałości pestycydów w środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego i na ich powierzchni ( 5 ) oraz dyrektywie Rady 90/642/EWG z dnia 27 listopada 1990 r. w sprawie ustalania maksymalnych poziomów pozostałości pestycydów w niektórych produktach pochodzenia roślinnego i na ich powierzchni, łącznie z owocami i warzywami ( 6 ), jeśli pozostałości te nie znajdują się w załączniku I do niniejszej dyrektywy;

d) prawodawstwie wspólnotowym dotyczącym kwestii weterynaryjnych odnoszących się do zdrowia publicznego i zdrowia zwierząt;

e) dyrektywie Rady 82/471/EWG z dnia 30 czerwca 1982 r. dotyczącej niektórych dodatków stosowanych w żywieniu zwierząt ( 7 );

f) dyrektywie Rady 93/74/EWG z dnia 13 września 1993 r. w sprawie pasz przeznaczonych do szczególnych potrzeb żywieniowych ( 8 ).

Artykuł 2

Do celów niniejszego rozporządzenia:

a) „pasze” oznacza produkty pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego w ich stanie naturalnym, świeże lub konserwowane, oraz wyroby otrzymywane w wyniku poddania tych produktów procesom przetwórstwa przemysłowego, jak również substancje organiczne i nieorganiczne, proste lub w mieszankach, zawierające lub niezawierające dodatków paszowych, przeznaczone do bezpośredniego żywienia zwierząt;

b) „materiały paszowe” oznacza różnorodne produkty pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego w ich stanie naturalnym, świeże lub konserwowane oraz wyroby otrzymywane w wyniku poddania tych produktów procesom przetwórstwa przemysłowego, jak również substancje organiczne lub nieorganiczne, proste lub w mieszankach, zawierające lub niezawierające dodatków paszowych przeznaczonych do bezpośredniego żywienia zwierząt albo bezpośrednio lub po przetworzeniu, do przygotowania mieszanki paszowej lub jako substraty do premiksów;

c) „dodatki paszowe” oznacza dodatki zdefiniowane w art. 2 lit. a) dyrektywy Rady 70/524/EWG;

d) „premiksy” oznacza mieszanki dodatków lub mieszanki jednego lub więcej dodatków z substancjami stosowanymi jako nośniki przeznaczone do wytwarzania pasz;

e) „mieszanka paszowa” oznacza mieszaninę materiałów paszowych, zawierających lub niezawierających dodatki paszowe, która przeznaczona jest do bezpośredniego żywienia zwierząt jako mieszanki paszowe pełnoporcjowe lub uzupełniające;

f) „mieszanki paszowe uzupełniające” oznacza mieszanki paszowe zawierające wysoki poziom zawartości niektórych substancji, które poprzez swój skład są wystarczające do zaspokojenia dziennych potrzeb żywieniowych jedynie w połączeniu z innymi paszami;

g) „mieszanki paszowe pełnoporcjowe” oznacza mieszanki paszowe, które dzięki swojemu składowi są niezbędne do zaspokojenia dziennych potrzeb żywieniowych;

h) „produkty przeznaczone do żywienia zwierząt” oznacza materiały paszowe, premiksy, dodatki, pasze i wszystkie inne produkty przeznaczone do użytku lub używane w żywieniu zwierząt;

i) „dzienne zapotrzebowanie” oznacza średnią całkowitą ilość pasz, przeliczoną na zawartość wilgoci 12 %, niezbędna do zaspokojenia dziennych potrzeb żywieniowych zwierzęcia danego gatunku, w określonym wieku i użytkowanego w określony sposób;

j) „zwierzęta” oznacza zwierzęta należące do gatunków normalnie żywionych, utrzymanych lub spożywanych przez człowieka jak również zwierzęta żyjące dziko, w przypadkach gdy są one żywione paszą;

k) „wprowadzanie do obrotu” lub „obrót” oznacza gromadzenie produktów przeznaczonych do żywienia zwierząt w celu sprzedaży, w tym wystawiania na sprzedaż lub jakąkolwiek inną formę transferu, płatnego lub nie, stronom trzecim oraz sprzedaż i inne formy transferu;

l) „substancja niepożądana” oznacza jakąkolwiek substancję lub produkt, z wyjątkiem czynników patogennych, która jest obecna na zewnątrz lub wewnątrz produktu przeznaczonego do żywienia zwierząt oraz która stanowi potencjalne niebezpieczeństwo dla zdrowia zwierząt lub ludzi bądź dla środowiska lub może niekorzystnie wpływać na produkcję zwierzęcą.

Artykuł 3

1.  Produkty przeznaczone do żywienia zwierząt z państw trzecich mogą wejść do użytku we Wspólnocie, znajdować się w obrocie i/lub być stosowane w obrębie Wspólnoty, jeśli są trwałe, odmienne oraz charakteryzują się jakością handlową i tym samym prawidłowo stosowane nie mogą stanowić niebezpieczeństwa dla zdrowia ludzi, zdrowia zwierząt lub środowiska bądź niekorzystnie wpływać na produkcję zwierząt.

2.  W szczególności, produktów przeznaczonych do żywienia zwierząt nie uznaje się za zgodne z ust. 1, jeśli poziom substancji niepożądanych, który zawierają nie pozostaje w zgodzie z zawartościami maksymalnymi określonymi w załączniku I.

Artykuł 4

1.  Państwa Członkowskie stanowią, że substancje niepożądane, wskazane w załączniku I mogą być tolerowane w produktach przeznaczonych do żywienia zwierząt tylko w warunkach określonych w tym załączniku.

2.  W celu zredukowania lub wyeliminowania źródeł substancji niepożądanych z produktów przeznaczonych do żywienia zwierząt, Państwa Członkowskie, w porozumieniu z podmiotami gospodarczymi, prowadzą badania celem zidentyfikowania źródeł substancji niepożądanych w przypadku przekroczenia poziomów maksymalnych oraz w przypadku wykrycia zwiększonych poziomów tych substancji, po uwzględnieniu poziomu tła. Celem ujednolicenia procedury w przypadku zwiększonego poziomu, konieczne może się stać ustalenie progów uruchamiających tego rodzaju badania. Może to być określone w załączniku II.

Państwa Członkowskie przekażą Komisji i innym Państwom Członkowskim wszystkie istotne informacje oraz ustalenia dotyczące źródeł oraz podjętych środków w celu zredukowania poziomu lub wyeliminowania substancji niepożądanych. Informacja ta zostanie przekazana w ramach rocznego raportu przekazywanego Komisji zgodnie z przepisami art. 22 dyrektywy 95/53/WE z wyjątkiem sytuacji, gdy informacja ma natychmiastowe znaczenie dla innych Państw Członkowskich. W takim przypadku informacja zostanie przekazana niezwłocznie.

Artykuł 5

Państwa Członkowskie stanowią, że produkty przeznaczone do żywienia zwierząt zawierające ilość substancji niepożądanych przekraczającą maksymalny limit ustalony w załączniku I nie mogą być mieszane celem rozcieńczenia z tym samym lub innym produktem przeznaczonym do żywienia zwierząt.

Artykuł 6

O ile nie ma specjalnych przepisów dotyczących mieszanek paszowych uzupełniających, Państwa Członkowskie nakazują, aby mieszanki paszowe uzupełniające nie zawierały, biorąc pod uwagę proporcje przewidywane do użycia przy dziennym zapotrzebowaniu, substancji niepożądanych, wymienionych w załączniku I, w ilości przekraczającej poziom ustalony dla mieszanek paszowych pełnoporcjowych.

Artykuł 7

1.  Gdy Państwo Członkowskie ma podstawy, w oparciu o nowe informacje lub zmianę oceny istniejących informacji dokonaną po przyjęciu danych przepisów, a wykazującą, że maksymalny limit ustalony w załączniku I lub nieumieszczona w nim substancja niepożądana stanowi zagrożenie dla zdrowia zwierząt, ludzi lub dla środowiska, Państwo Członkowskie może tymczasowo obniżyć dopuszczalny limit, ustalić zawartość maksymalną lub zakazać obecności substancji niepożądanej w produktach przeznaczonych do żywienia zwierząt. Niezwłocznie informuje ono pozostałe Państwa Członkowskie oraz Komisję, podając powody swej decyzji.

▼M21

2.  Decyzję w sprawie zmiany załączników I i II podejmuje się w trybie natychmiastowym. Komisja jest uprawniona do przyjmowania, zgodnie z art. 10a, aktów delegowanych zmieniających te załączniki.

W przypadku gdy w odniesieniu do tych zmian jest to uzasadnione szczególnie pilną potrzebą, do aktów delegowanych przyjmowanych na podstawie niniejszego artykułu ma zastosowanie procedura przewidziana w art. 10b.

Państwo członkowskie może utrzymać wprowadzone środki do czasu podjęcia jakiejkolwiek decyzji przez Komisję.

▼B

Państwo Członkowskie musi zapewnić, aby podjęta decyzja została ogłoszona.

Artykuł 8

▼M21

1.  Komisja jest uprawniona do przyjmowania, zgodnie z art. 10a, aktów delegowanych zmieniających załączniki I i II w celu dostosowania ich do postępu naukowego i technicznego.

W przypadku gdy w odniesieniu do tych zmian jest to uzasadnione szczególnie pilną potrzebą, do aktów delegowanych przyjmowanych na podstawie niniejszego artykułu ma zastosowanie procedura przewidziana w art. 10b.

▼M10

2.  Ponadto Komisja:

 okresowo przyjmuje ujednolicone wersje załączników I i II, włączając wszystkie dostosowania zgodnie z ust. 1, zgodnie z procedurą regulacyjną, o której mowa w art. 11 ust. 2,

▼M21

 jest uprawniona do przyjmowania, zgodnie z art. 10a, aktów delegowanych w celu uzupełnienia niniejszej dyrektywy poprzez zdefiniowanie kryteriów dopuszczalności procesu detoksykacji jako uzupełnienie kryteriów dotyczących produktów przeznaczonych do żywienia zwierząt, które to produkty poddano takim procesom.

▼B

3.  Państwa Członkowskie zapewniają podjęcie środków gwarantujących prawidłowe zastosowanie dopuszczalnych procesów zgodnych z ust. 2 oraz zgodność detoksykowanych produktów przeznaczonych do żywienia zwierząt z przepisami załącznika I.

Artykuł 9

Państwa Członkowskie zapewnią, aby produkty przeznaczone do żywienia zwierząt objęte niniejszą dyrektywą nie były poddane żadnym ograniczeniom w obrocie w odniesieniu do obecności substancji niepożądanych, innym niż te przewidziane w niniejszej dyrektywie i dyrektywie 95/53/WE.

Artykuł 10

Przepisy, które mogą mieć wpływ na zdrowie publiczne bądź zdrowie zwierząt lub na środowisko, są przyjmowane po konsultacji z odpowiednimi Komitetami Naukowymi.

▼M21

Artykuł 10a

1.  Powierzenie Komisji uprawnień do przyjmowania aktów delegowanych podlega warunkom określonym w niniejszym artykule.

2.  Uprawnienia do przyjmowania aktów delegowanych, o których mowa w art. 7 ust. 2 oraz art. 8 ust. 1 i 2, powierza się Komisji na okres pięciu lat od dnia 26 lipca 2019 r. Komisja sporządza sprawozdanie dotyczące przekazania uprawnień nie później niż dziewięć miesięcy przed końcem okresu pięciu lat. Przekazanie uprawnień zostaje automatycznie przedłużone na takie same okresy, chyba że Parlament Europejski lub Rada sprzeciwią się takiemu przedłużeniu nie później niż trzy miesiące przed końcem każdego okresu.

3.  Przekazanie uprawnień, o którym mowa w art. 7 ust. 2 oraz art. 8 ust. 1 i 2, może zostać w dowolnym momencie odwołane przez Parlament Europejski lub przez Radę. Decyzja o odwołaniu kończy przekazanie określonych w niej uprawnień. Decyzja o odwołaniu staje się skuteczna następnego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub w późniejszym terminie określonym w tej decyzji. Nie wpływa ona na ważność już obowiązujących aktów delegowanych.

4.  Przed przyjęciem aktu delegowanego Komisja konsultuje się z ekspertami wyznaczonymi przez każde państwo członkowskie zgodnie z zasadami określonymi w Porozumieniu międzyinstytucjonalnym z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie lepszego stanowienia prawa ( 9 ).

5.  Niezwłocznie po przyjęciu aktu delegowanego Komisja przekazuje go równocześnie Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.

6.  Akt delegowany przyjęty na podstawie art. 7 ust. 2 oraz art. 8 ust. 1 i 2 wchodzi w życie tylko wówczas, gdy ani Parlament Europejski, ani Rada nie wyraziły sprzeciwu w terminie dwóch miesięcy od przekazania tego aktu Parlamentowi Europejskiemu i Radzie, lub gdy, przed upływem tego terminu, zarówno Parlament Europejski, jak i Rada poinformowały Komisję, że nie wniosą sprzeciwu. Termin ten przedłuża się o dwa miesiące z inicjatywy Parlamentu Europejskiego lub Rady.

Artykuł 10b

1.  Akty delegowane przyjęte w trybie niniejszego artykułu wchodzą w życie niezwłocznie i mają zastosowanie, dopóki nie zostanie wyrażony sprzeciw zgodnie z ust. 2. Przekazując akt delegowany Parlamentowi Europejskiemu i Radzie, podaje się powody zastosowania trybu pilnego.

2.  Parlament Europejski lub Rada mogą wyrazić sprzeciw wobec aktu delegowanego zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 10a ust. 6. W takim przypadku Komisja uchyla akt natychmiast po powiadomieniu jej przez Parlament Europejski lub Radę o decyzji o sprzeciwie.

▼M10

Artykuł 11

1.  Komisja jest wspierana przez Stały Komitet ds. Pasz ustanowiony art. 1 decyzji 70/372/EWG ( 10 ).

2.  W przypadku odesłania do niniejszego ustępu stosuje się art. 5 oraz art. 7 decyzji Rady 1999/468/WE, z uwzględnieniem jej art. 8.

Termin określony w art. 5 ust. 6 decyzji 1999/468/WE wynosi trzy miesiące.

▼M21 —————

▼M10 —————

▼B

Artykuł 13

1.  Państwa Członkowskie stosują w odniesieniu do produktów przeznaczonych do żywienia zwierząt, produkowanych we Wspólnocie i wywożonych do państw trzecich, co najmniej przepisy niniejszej dyrektywy.

2.  Ustęp 1 nie ma wpływu na prawo Państw Członkowskich do zezwolenia na powrotny wywóz na warunkach określonych w art. 12 rozporządzenia (WE) nr 178/2002 ( 11 ). Przepisy art. 20 tego rozporządzenia stosuje się mutatis mutandis.

Artykuł 14

1.  Dyrektywa 1999/29/WE zostaje niniejszym uchylona z dniem 1 sierpnia 2003 r., bez uszczerbku dla obowiązku Państw Członkowskich do przestrzegania terminów końcowych ustanowionych w załączniku III część B dla wykonania dyrektyw wymienionych w części A tego Załącznika.

2.  Odniesienia do dyrektywy 1999/29/WE interpretowane są jako odniesienia to niniejszej dyrektywy i odczytywane są zgodnie z tabelą korelacji w załączniku III.

Artykuł 15

Państwa Członkowskie wprowadzą w życie przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do wykonania niniejszej dyrektywy przed dniem 1 maja 2003 r. i niezwłocznie powiadomią o tym Komisję.

Państwa Członkowskie stosują te przepisy od dnia 1 sierpnia 2003 r.

Przepisy te zawierają odniesienie do niniejszej dyrektywy lub odniesienie to towarzyszy ich urzędowej publikacji. Metody dokonywania takiego odniesienia określane są przez Państwa Członkowskie.

Państwa Członkowskie przekażą Komisji teksty podstawowych przepisów prawa krajowego, przyjętych w dziedzinach objętych niniejszą dyrektywą.

Artykuł 16

Niniejsza dyrektywa wchodzi w życie z dniem jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich.

Artykuł 17

Niniejsza dyrektywa skierowana jest do Państw Członkowskich.

▼M14
ZAŁĄCZNIK I

MAKSYMALNE ZAWARTOŚCI SUBSTANCJI NIEPOŻĄDANYCH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST. 2SEKCJA I:  ZANIECZYSZCZENIA ORGANICZNE I ZWIĄZKI AZOTU

Substancja niepożądana

Produkty przeznaczone na paszę

Maksymalna zawartość w mg/kg (ppm) odpowiadająca paszy o zawartości wilgoci 12 %

▼M22

1.  Arsen (1)

Materiały paszowe

2

 

z wyjątkiem:

—  mączki sporządzonej z trawy, z suszonej lucerny i z suszonej koniczyny oraz suszonych wysłodków buraczanych i suszonych wysłodków buraczanych melasowanych,

4

 

—  makuchu z rdzenia palmy,

(2)

 

—  torfu, leonardytu,

(2)

 

—  fosforanów oraz morskich alg wapiennych,

10

 

—  węglanu wapnia; węglanu wapniowo-magnezowego (10); wapiennych muszli morskich,

15

 

—  tlenku magnezu; węglanu magnezu,

20

 

—  ryb, innych zwierząt wodnych i produktów z nich otrzymanych,

25 (2)

 

—  mączek z wodorostów morskich oraz materiałów paszowych uzyskanych z wodorostów morskich.

40 (2)

 

Cząstki żelaza stosowane jako znacznik

50

 

Dodatki paszowe należące do grupy funkcjonalnej związków pierwiastków śladowych

30

 

z wyjątkiem:

—  pentahydratu siarczanu miedzi(II); węglanu miedzi(II); trihydroksychlorku dimiedzi; węglanu żelaza(II), trihydroksychlorku dimanganu,

50

 

—  tlenku cynku; tlenku manganu(II); tlenku miedzi(II).

100

 

Mieszanki paszowe uzupełniające

4

 

z wyjątkiem:

—  mieszanek paszowych mineralnych,

12

 

—  mieszanek paszowych uzupełniających dla zwierząt domowych, zawierających ryby, inne zwierzęta wodne i ich produkty pochodne lub mączki z wodorostów morskich oraz materiały paszowe uzyskane z wodorostów morskich,

10 (2)

 

—  postaci użytkowych o przedłużonym działaniu pasz przeznaczonych do szczególnych potrzeb żywieniowych, o stężeniu pierwiastków śladowych przekraczającym 100-krotność ustalonej maksymalnej zawartości w mieszankach paszowych pełnoporcjowych.

30

 

Mieszanki paszowe pełnoporcjowe

2

 

z wyjątkiem:

—  mieszanek paszowych pełnoporcjowych dla ryb i zwierząt futerkowych,

10 (2)

 

—  mieszanek paszowych pełnoporcjowych dla zwierząt domowych, zawierających ryby, inne zwierzęta wodne i ich produkty pochodne lub mączki z wodorostów morskich oraz materiały paszowe uzyskane z wodorostów morskich.

10 (2)

▼M18

2.  Kadm

Materiały paszowe pochodzenia roślinnego

1

Materiały paszowe pochodzenia zwierzęcego

2

Materiały paszowe pochodzenia mineralnego

2

z wyjątkiem:

 

—  fosforanów

10

Dodatki paszowe należące do grupy funkcjonalnej związków pierwiastków śladowych

10

z wyjątkiem:

 

—  tlenku miedzi(II), tlenku manganu(II), tlenku cynku i monohydratu siarczanu manganu(II)

30

Dodatki paszowe należące do grupy funkcjonalnej spoiw i środków przeciwzbrylających

2

Premiksy (6)

15

Mieszanki paszowe uzupełniające

0,5

z wyjątkiem:

 

—  mieszanki paszowej mineralnej

 

– –  zawierającej < 7 % fosforu (8)

5

– –  zawierającej ≥ 7 % fosforu (8)

0,75 na 1 % fosforu (8), maksymalnie 7,5

—  mieszanki paszowej uzupełniającej dla zwierząt domowych

2

—  postaci użytkowych o przedłużonym działaniu pasz przeznaczonych do szczególnych potrzeb żywieniowych, o stężeniu pierwiastków śladowych przekraczającym 100-krotność ustalonej maksymalnej zawartości w mieszankach paszowych pełnoporcjowych

15

Mieszanki paszowe pełnoporcjowe

0,5

z wyjątkiem:

 

—  mieszanek paszowych pełnoporcjowych dla bydła (z wyjątkiem cieląt), owiec (z wyjątkiem jagniąt), kóz (z wyjątkiem koźląt) i ryb

1

—  mieszanek paszowych pełnoporcjowych dla zwierząt domowych

2

▼M19

3.  Fluor (7)

Materiały paszowe

z wyjątkiem:

150

—  materiałów paszowych pochodzenia zwierzęcego, z wyjątkiem skorupiaków morskich, takich jak kryl morski; wapiennych muszli morskich,

500

—  skorupiaków morskich, takich jak kryl morski,

3 000

—  fosforanów,

2 000

—  węglanu wapnia; węglanu wapniowo-magnezowego (10),

350

—  tlenku magnezu,

600

—  morskich alg wapiennych.

►M22  1 250  ◄

Wermikulit (E561)

3 000

Mieszanka paszowa uzupełniająca:

 

—  zawierająca ≤ 4 % fosforu (8),

500

—  zawierająca > 4 % fosforu (8).

125 na 1 % fosforu (8)

Mieszanki paszowe pełnoporcjowe

z wyjątkiem:

150

—  mieszanek paszowych pełnoporcjowych dla świń,

100

—  mieszanek paszowych pełnoporcjowych dla drobiu (z wyjątkiem piskląt) i ryb,

350

—  mieszanek paszowych pełnoporcjowych dla piskląt,

250

—  mieszanek paszowych pełnoporcjowych dla bydła, owiec i kóz:

 

– –  w okresie laktacji,

30

– –  pozostałych.

50

▼M22

4.  Ołów (12)

Materiały paszowe

10

 

z wyjątkiem:

—  zielonki (3),

30

 

—  fosforanów, morskich alg wapiennych oraz wapiennych muszli morskich,

15

 

—  węglanu wapnia, węglanu wapniowo-magnezowego (10),

20

 

—  drożdży.

5

 

Dodatki paszowe należące do grupy funkcjonalnej związków pierwiastków śladowych

100

 

z wyjątkiem:

—  tlenku cynku,

400

 

—  tlenku manganu(II), węglanu żelaza(II), węglanu miedzi(II), tlenku miedzi(I).

200

 

Dodatki paszowe należące do grupy funkcjonalnej spoiw i środków przeciwzbrylających

30

 

z wyjątkiem:

—  klinoptylolitu pochodzenia wulkanicznego; natrolitu-fonolitu.

60

 

Premiksy (6)

200

 

Mieszanki paszowe uzupełniające

10

 

z wyjątkiem:

—  mieszanek paszowych mineralnych,

15

 

—  postaci użytkowych o przedłużonym działaniu pasz przeznaczonych do szczególnych potrzeb żywieniowych, o stężeniu pierwiastków śladowych przekraczającym 100-krotność ustalonej maksymalnej zawartości w mieszankach paszowych pełnoporcjowych.

60

 

Mieszanki paszowe pełnoporcjowe

5

5.  Rtęć (4)

Materiały paszowe

0,1

 

z wyjątkiem:

—  ryb, innych zwierząt wodnych i ich produktów pochodnych, przeznaczonych do produkcji mieszanek paszowych dla zwierząt, od których lub z których pozyskuje się żywność,

0,5

 

—  ryb, innych zwierząt wodnych i ich produktów pochodnych, przeznaczonych do produkcji mieszanek paszowych dla psów, kotów, ryb ozdobnych i zwierząt futerkowych,

1,0 (13)

 

—  ryb, innych zwierząt wodnych i ich produktów pochodnych, jako wilgotny materiał paszowy w puszkach do bezpośredniego karmienia psów i kotów,

0,3

 

—  węglanu wapnia; węglanu wapniowo-magnezowego (10).

0,3

 

Mieszanki paszowe

0,1

 

z wyjątkiem:

—  mieszanek paszowych mineralnych,

0,2

 

—  mieszanek paszowych dla ryb,

0,2

 

—  mieszanek paszowych dla psów, kotów, ryb ozdobnych i zwierząt futerkowych.

0,3

▼M18

6.  Azotan(III) (5)

Materiały paszowe

15

z wyjątkiem:

 

—  mączki rybnej

30

—  kiszonki

—  produktów i produktów ubocznych z buraków cukrowych i trzciny cukrowej oraz z produkcji skrobi i napojów alkoholowych

Mieszanki paszowe pełnoporcjowe

15

z wyjątkiem:

 

—  mieszanki paszowej pełnoporcjowej dla psów i kotów o zawartości wilgoci powyżej 20 %

▼M20

7.  Melamina (9)

Pasza

z wyjątkiem:

2,5

—  karmy dla zwierząt domowych w puszkach,

2,5  (11)

—  następujących dodatków paszowych:

 

—  kwasu guanidynooctowego,

20

—  mocznika,

—  biuretu.

▼M14

(1)   Maksymalne zawartości odnoszą się do arsenu ogółem.

(2)   Na wniosek właściwych organów odpowiedzialny operator musi przeprowadzić analizę w celu wykazania, że zawartość nieorganicznego arsenu jest niższa niż 2 ppm. Analiza ta jest szczególnie istotna w odniesieniu do wodorostów morskich gatunku Hizikia fusiforme.

(3)   Zielonka obejmuje produkty przeznaczone na paszę, takie jak siano, kiszonki, świeża trawa itp

(4)   Maksymalne zawartości odnoszą się do rtęci ogółem.

(5)   Maksymalne zawartości są wyrażone jako azotan(III) sodu.

(6)   Maksymalna zawartość ustanowiona dla premiksów uwzględnia dodatki o najwyższym poziomie ołowiu i kadmu, a nie wrażliwość różnych gatunków zwierząt na ołów i kadm. Jak przewidziano w art. 16 rozporządzenia (WE) nr 1831/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 września 2003 r. w sprawie dodatków stosowanych w żywieniu zwierząt (Dz.U. L 268 z 18.10.2003, s. 29), w celu ochrony zdrowia zwierząt i zdrowia publicznego producenci premiksów są odpowiedzialni za zapewnienie, że poza maksymalnymi zawartościami dla premiksów, instrukcje użytkowania premiksów są zgodne z maksymalnymi zawartościami dla mieszanek paszowych uzupełniających i pełnoporcjowych.

(7)   Maksymalne poziomy odnoszą się do oznaczenia analitycznego fluoru, gdzie ekstrakcja odbywa się w 1 N kwasie chlorowodorowym przez 20 minut w temperaturze otoczenia. Dopuszcza się stosowanie równoważnych metod ekstrakcji pod warunkiem wykazania, że użyta procedura ma porównywalną skuteczność ekstrakcji.

(8)   Procentowa zawartość fosforu jest wyrażona w odniesieniu do paszy o zawartości wilgoci 12 %.

(9)   Maksymalna zawartość odnosi się wyłącznie do melaminy. Uwzględnienie strukturalnie pokrewnych związków: kwasu cyjanurowego, ammeliny i ammelidu zostanie rozważone na dalszym etapie.

(10)   Węglan wapniowo-magnezowy oznacza naturalną mieszaninę węglanu wapnia i węglanu magnezu, jak opisano w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 575/2011 z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie katalogu materiałów paszowych (Dz.U. L 159 z 17.6.2011, s. 25).

(11)   Maksymalna zawartość ma zastosowanie do karmy dla zwierząt domowych w puszkach w postaci dostępnej w sprzedaży.

(12)   Do celów oznaczania ołowiu w glince kaolinowej i w paszy zawierającej glinkę kaolinową maksymalna zawartość odnosi się do oznaczania analitycznego ołowiu, gdzie ekstrakcja odbywa się w kwasie azotowym (5 % w/w) przez 30 minut w temperaturze wrzenia. Dopuszcza się stosowanie równoważnych metod ekstrakcji pod warunkiem wykazania, że użyta procedura ma porównywalną skuteczność ekstrakcji.

(13)    ►M20  Maksymalną zawartość stosuje się w przeliczeniu na mokrą masę. ◄SEKCJA II:  MYKOTOKSYNY

Substancja niepożądana

Produkty przeznaczone na paszę

Maksymalna zawartość w mg/kg (ppm) odpowiadająca paszy o zawartości wilgoci 12 %

1.  Aflatoksyna B1

Materiały paszowe

0,02

Mieszanki paszowe uzupełniające i pełnoporcjowe

0,01

z wyjątkiem:

 

—   ►C3  mieszanek paszowych dla bydła mlecznego i cieląt, owiec mlecznych i jagniąt, kóz mlecznych i koźląt, prosiąt i młodego drobiu ◄

0,005

—   ►C3  mieszanek paszowych dla bydła (z wyjątkiem bydła mlecznego i cieląt), owiec (z wyjątkiem owiec mlecznych i jagniąt), kóz (z wyjątkiem kóz mlecznych i koźląt), świń (z wyjątkiem prosiąt) i drobiu (z wyjątkiem młodego drobiu) ◄

0,02

2.  Sporysz (Claviceps purpurea)

►C3  Materiały paszowe i mieszanki paszowe zawierające niezmielone ziarna zbóż ◄

1 000SEKCJA III:  TOKSYNY WŁAŚCIWE DLA ROŚLIN

Substancja niepożądana

Produkty przeznaczone na paszę

Maksymalna zawartość w mg/kg (ppm) odpowiadająca paszy o zawartości wilgoci 12 %

1.  Wolny gossypol

Materiały paszowe

20

z wyjątkiem:

 

—  nasion bawełny

►M22  6 000  ◄

—   ►C3  makuchu z nasion bawełny oraz mączki z nasion bawełny ◄

1 200

Mieszanki paszowe pełnoporcjowe

20

z wyjątkiem:

 

—  mieszanek paszowych pełnoporcjowych dla bydła (z wyjątkiem cieląt)

500

—  mieszanek paszowych pełnoporcjowych dla owiec (z wyjątkiem jagniąt) i kóz (z wyjątkiem koźląt)

300

—   ►C3  mieszanek paszowych pełnoporcjowych dla drobiu (z wyjątkiem kur niosek) i cieląt ◄

100

—  mieszanek paszowych pełnoporcjowych dla królików, jagniąt, koźląt i świń (z wyjątkiem prosiąt)

60

2.  Kwas cyjanowodorowy

Materiały paszowe

50

z wyjątkiem:

 

—  nasion lnu

250

—  makuchów lnianych

350

—  produktów z manioku i makuchów migdałowych

100

Mieszanki paszowe pełnoporcjowe

50

z wyjątkiem:

 

—  mieszanek paszowych pełnoporcjowych dla kurcząt (< 6 tygodni)

10

3.  Teobromina

Mieszanki paszowe pełnoporcjowe

300

z wyjątkiem:

 

—  mieszanek paszowych pełnoporcjowych dla świń

200

—  mieszanek paszowych pełnoporcjowych dla psów, królików, koni i zwierząt futerkowych

50

4.  Winylotiooksazolidon (5-winylooksazolidyno-2-tion)

Mieszanki paszowe pełnoporcjowe dla drobiu

1 000

z wyjątkiem:

 

—   ►C3  mieszanek paszowych pełnoporcjowych dla kur niosek ◄

500

▼M18

5.  Lotny olejek gorczyczny (1)

Materiały paszowe

100

z wyjątkiem:

 

—  nasion lnianki siewnej i ich produktów pochodnych (2), produktów pochodnych nasion gorczycy (2) oraz nasion rzepaku i ich produktów pochodnych

4 000

Mieszanki paszowe pełnoporcjowe

150

z wyjątkiem:

 

—  mieszanek paszowych pełnoporcjowych dla bydła (z wyjątkiem cieląt), owiec (z wyjątkiem jagniąt) i kóz (z wyjątkiem koźląt)

1 000

—  mieszanek paszowych pełnoporcjowych dla świń (z wyjątkiem prosiąt) i drobiu

500

▼M14

(1)   Maksymalne zawartości są wyrażone jako izotiocyjanian allilu.

(2)   Na wniosek właściwych organów podmiot odpowiedzialny musi przeprowadzić analizę w celu wykazania, że całkowita zawartość glukozynolanów jest niższa niż 30 mmol/kg. Referencyjną metodą analityczną jest EN-ISO 9167-1:1995.SEKCJA IV:  ZWIĄZKI Z GRUPY WĘGLOWODORÓW CHLOROWANYCH (Z WYJĄTKIEM DIOKSYN I PCB)

Substancja niepożądana

Produkty przeznaczone na paszę

Maksymalna zawartość w mg/kg (ppm) odpowiadająca paszy o zawartości wilgoci 12 %

1.  Aldryna (1)

►C3  Materiały paszowe i mieszanki paszowe ◄

0,01  (2)

2.  Dieldryna (1)

z wyjątkiem:

 

—  olejów i tłuszczów

0,1  (2)

—  mieszanek paszowych dla ryb

0,02  (2)

3.  Kamfechlor (toksafen) – suma wskaźników kongenerów CHB 26, 50 i 62 (3)

Ryby, inne zwierzęta wodne i produkty z nich otrzymane

0,02

z wyjątkiem:

 

—  oleju z ryb

0,2

Mieszanki paszowe pełnoporcjowe dla ryb

0,05

4.  Chlordan (suma izomerów cis- i trans- oraz oksychlordanu wyrażona jako chlordan)

►C3  Materiały paszowe i mieszanki paszowe ◄

0,02

z wyjątkiem:

 

—  olejów i tłuszczów

0,05

5.  DDT (suma izomerów DDT-, DDD- (lub TDE-) i DDE- wyrażona jako DDT)

►C3  Materiały paszowe i mieszanki paszowe ◄

0,05

z wyjątkiem:

 

—  olejów i tłuszczów

0,5

▼M19

6.  Endosulfan (suma izomerów alfa- i beta- oraz siarczanu endosulfanu wyrażona jako endosulfan)

Materiały paszowe i mieszanki paszowe

z wyjątkiem:

0,1

—  nasion bawełny i produktów otrzymanych w wyniku ich przetwarzania, z wyjątkiem surowego oleju z nasion bawełny,

0,3

—  nasion soi oraz produktów otrzymanych w wyniku ich przetwarzania, z wyjątkiem surowego oleju sojowego,

0,5

—  surowego oleju roślinnego,

1,0

—  mieszanek paszowych pełnoporcjowych dla ryb, z wyjątkiem łososiowatych,

0,005

—  mieszanek paszowych pełnoporcjowych dla łososiowatych.

0,05

▼M14

7.  Endryna (suma endryny i delta-ketoi-endryny, wyrażona jako endryna)

►C3  Materiały paszowe i mieszanki paszowe ◄

0,01

z wyjątkiem:

 

—  olejów i tłuszczów

0,05

8.  Heptachlor (suma heptachloru i epoksydu heptachloru, wyrażona jako heptachlor)

►C3  Materiały paszowe i mieszanki paszowe ◄

0,01

z wyjątkiem:

 

—  olejów i tłuszczów

0,2

9.  Heksachlorobenzen (HCB)

►C3  Materiały paszowe i mieszanki paszowe ◄

0,01

z wyjątkiem:

 

—  olejów i tłuszczów

0,2

10.  Heksachlorocykloheksan (HCH)

—  izomery alfa

►C3  Materiały paszowe i mieszanki paszowe ◄

0,02

z wyjątkiem:

 

—  olejów i tłuszczów

0,2

—  izomery beta

Materiały paszowe

0,01

z wyjątkiem:

 

—  olejów i tłuszczów

0,1

Mieszanki paszowe

0,01

z wyjątkiem:

 

—  mieszanek paszowych dla bydła mlecznego

0,005

—  izomery gamma

►C3  Materiały paszowe i mieszanki paszowe ◄

0,2

z wyjątkiem:

 

—  olejów i tłuszczów

2,0

(1)   Pojedynczo lub łącznie, wyrażone jako dieldryna.

(2)   Maksymalna zawartość aldryny i dieldryny, pojedynczo lub łącznie, wyrażona jako dieldryna.

(3)   

System numerowania zgodny z Parlar, z prefiksem „CHB” lub „Parlar”:

CHB 26: 2-endo,3-egzo,5-endo,6-egzo,8,8,10,10-oktochlorobornan

CHB 50: 2-endo,3-egzo,5-endo,6-egzo,8,8,9,10,10-nonachlorobornan

CHB 62: 2,2,5,5,8,9,9,10,10-nonachlorobornan.

▼M15SEKCJA V:  DIOKSYNY I PCB

Substancja niepożądana

Produkty przeznaczone na paszę

Maksymalna zawartość w ng WHO-PCDD/F-TEQ/kg (ppt) (1) odpowiadająca paszy o zawartości wilgoci 12 %

▼M16

1.  Dioksyny [suma polichlorowanych dibenzo-para-dioksyn (PCDD) i polichlorowanych dibenzo-furanów (PCDF) wyrażona w równoważnikach toksyczności Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), przy zastosowaniu WHO-TEF (współczynniki równoważności toksycznej, 2005) (2)]

Materiały paszowe pochodzenia roślinnego

0,75

z wyjątkiem:

 

—  olejów roślinnych i ich produktów ubocznych

0,75

Materiały paszowe pochodzenia mineralnego

0,75

Materiały paszowe pochodzenia zwierzęcego:

 

—  tłuszcz zwierzęcy, włącznie z tłuszczem mlecznym i tłuszczem jaj

1,50

—  inne produkty zwierząt lądowych, włącznie z mlekiem i przetworami mlecznymi oraz jajami i produktami jajecznymi

0,75

—  olej z ryb

5,0

—  ryby, inne zwierzęta wodne i produkty z nich otrzymane z wyjątkiem oleju z ryb, białka rybnego hydrolizowanego zawierającego ponad 20 % tłuszczu (3) oraz mączki ze skorupiaków

1,25

—  białko rybne hydrolizowane zawierające ponad 20 % tłuszczu; mączka ze skorupiaków

1,75

►M22  Dodatki paszowe należące do grupy funkcjonalnej spoiw i środków przeciwzbrylających (5)  ◄

0,75

Dodatki paszowe należące do grupy funkcjonalnej związków pierwiastków śladowych

1,0

Premiksy

1,0

Mieszanki paszowe

0,75

z wyjątkiem:

 

—  mieszanek paszowych dla zwierząt domowych i ryb

1,75

—  mieszanek paszowych dla zwierząt futerkowych

▼M15

Substancja niepożądana

Produkty przeznaczone na paszę

Maksymalna zawartość w ng WHO-PCDD/F-PCB-TEQ/kg (ppt) (1) odpowiadająca paszy o zawartości wilgoci 12 %

2.  Suma dioksyn i dioksynopodobnych PCB (suma polichlorowanych dibenzo-p-dioksyn (PCDD), polichlorowanych dibenzofuranów (PCDF) i polichlorowanych bifenyli (PCB) wyrażona w równoważnikach toksyczności Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), przy zastosowaniu WHO-TEF (współczynniki równoważne toksyczności), 2005 (2))

Materiały paszowe pochodzenia roślinnego z wyjątkiem:

1,25

—  olejów roślinnych i ich produktów ubocznych

1,5

Materiały paszowe pochodzenia mineralnego

1,0

Materiały paszowe pochodzenia zwierzęcego:

 

—  Tłuszcz zwierzęcy, włącznie z tłuszczem mlecznym i tłuszczem jaj

2,0

—  Inne produkty pozyskane od zwierząt lądowych, włącznie z mlekiem i przetworami mlecznymi oraz jajami i produktami jajecznymi.

1,25

—  Olej z ryb

20,0

—  Ryby, inne zwierzęta wodne i produkty z nich otrzymane z wyjątkiem oleju z ryb i białka rybnego hydrolizowanego zawierającego ponad 20 % tłuszczu (3)

4,0

—  Białko rybne hydrolizowane zawierające ponad 20 % tłuszczu

9,0

►M22  Dodatki paszowe należące do grupy funkcjonalnej spoiw i środków przeciwzbrylających (5)  ◄

1,5

Dodatki paszowe należące do grupy funkcjonalnej związków pierwiastków śladowych

1,5

Premiksy

1,5

Mieszanki paszowe z wyjątkiem:

1,5

—  mieszanek paszowych dla zwierząt domowych i ryb

5,5

—  mieszanek paszowych dla zwierząt futerkowych

Substancja niepożądana

Produkty przeznaczone na paszę

Maksymalna zawartość w μg/kg (ppb) odpowiadająca paszy o zawartości wilgoci 12 % (1)

3.  Niedioksynopodobne PCB (suma PCB 28, PCB 52, PCB 101, PCB 138, PCB 153 i PCB 180 (ICES – 6) (1)

Materiały paszowe pochodzenia roślinnego

10

Materiały paszowe pochodzenia mineralnego

10

Materiały paszowe pochodzenia zwierzęcego:

 

—  Tłuszcz zwierzęcy, włącznie z tłuszczem mlecznym i tłuszczem jaj

10

—  Inne produkty pozyskane od zwierząt lądowych, włącznie z mlekiem i przetworami mlecznymi oraz jajami i produktami jajecznymi

10

—  Olej z ryb

175

—  Ryby, inne zwierzęta wodne i produkty z nich otrzymane z wyjątkiem oleju z ryb i białka rybnego hydrolizowanego zawierającego ponad 20 % tłuszczu (4)

30

—  Białko rybne hydrolizowane zawierające ponad 20 % tłuszczu

50

►M22  Dodatki paszowe należące do grupy funkcjonalnej spoiw i środków przeciwzbrylających (5)  ◄

10

Dodatki paszowe należące do grupy funkcjonalnej związków pierwiastków śladowych

10

Premiksy

10

Mieszanki paszowe z wyjątkiem:

10

—  mieszanek paszowych dla zwierząt domowych i ryb

40

—  mieszanek paszowych dla zwierząt futerkowych

(1)   Stężenia uzyskane na podstawie górnej granicy oznaczalności; stężenia uzyskane na podstawie górnej granicy oznaczalności oblicza się przy założeniu, że wszystkie wartości dla poszczególnych kongenerów poniżej granicy oznaczalności są równe granicy oznaczalności.

(2)   

Tabela TEF (= współczynników równoważnych toksyczności) dla dioksyn, furanów i dioksynopodobnych PCB:Kongener

Wartość TEF

Dibenzo-para-dioksyny („PCDD”) i dibenzo-para-furany („PCDF”)

2,3,7,8-TCDD

1

1,2,3,7,8-PeCDD

1

1,2,3,4,7,8-HxCDD

0,1

1,2,3,6,7,8-HxCDD

0,1

1,2,3,7,8,9-HxCDD

0,1

1,2,3,4,6,7,8-HpCDD

0,01

OCDD

0,0003

 

 

2,3,7,8-TCDF

0,1

1,2,3,7,8-PeCDF

0,03

2,3,4,7,8-PeCDF

0,3

1,2,3,4,7,8-HxCDF

0,1

1,2,3,6,7,8-HxCDF

0,1

1,2,3,7,8,9-HxCDF

0,1

2,3,4,6,7,8-HxCDF

0,1

1,2,3,4,6,7,8-HpCDF

0,01

1,2,3,4,7,8,9-HpCDF

0,01

OCDF

0,0003

„Dioksynopodobne” PCB: Non-orto PCB + Mono-orto PCB

 

 

Non-orto PCB

PCB 77

0,0001

PCB 81

0,0003

PCB 126

0,1

PCB 169

0,03

 

 

Mono-orto PCB

PCB 105

0,00003

PCB 114

0,00003

PCB 118

0,00003

PCB 123

0,00003

PCB 156

0,00003

PCB 157

0,00003

PCB 167

0,00003

PCB 189

0,00003

 

 

 

 

Zastosowane skróty: „T” – tetra (cztero); „Pe” – penta (pięcio); „Hx” – hexa (sześcio); „Hp” – hepta (siedmio); „O” – okta (ośmio); „CDD” – chlorodibenzodioksyna; „CDF” – chlorodibenzofuran; „CB” – chlorobifenyl.

(3)   Wymogom w zakresie maksymalnych zawartości nie podlegają świeże ryby i inne zwierzęta wodne dostarczone bezpośrednio i użyte bez pośredniego przetwarzania do produkcji pasz dla zwierząt futerkowych, natomiast w przypadku świeżych ryb i wątrób rybich, które są przeznaczone do bezpośredniego karmienia zwierząt domowych, zoologicznych i utrzymywanych w cyrku lub używane jako materiał paszowy do produkcji karmy dla zwierząt domowych, stosuje się maksymalne zawartości wynoszące 3,5 ng WHO-PCDD/F-TEQ/kg produktu i 6,5 ng WHO-PCDD/F-PCB-TEQ/kg produktu dla świeżych ryb, a 20,0 ng WHO-PCDD/F-PCB-TEQ/kg produktu dla wątrób rybich. Nie można dopuszczać do tego, by produkty lub przetworzone białka zwierzęce pozyskane z tych zwierząt (futerkowych, domowych, zoologicznych i utrzymywanych w cyrku) wchodziły do łańcucha żywnościowego i by karmiono nimi zwierzęta gospodarskie, które są utrzymywane, tuczone lub hodowane do produkcji żywności.

(4)   Wymogom w zakresie maksymalnych zawartości nie podlegają świeże ryby i inne zwierzęta wodne dostarczone bezpośrednio i użyte bez pośredniego przetwarzania do produkcji pasz dla zwierząt futerkowych, natomiast maksymalne zawartości mają zastosowanie do świeżych ryb (75 μg/kg produktu) oraz do wątrób rybich (200 μg/kg produktu), które są przeznaczone do bezpośredniego karmienia zwierząt domowych, zoologicznych i utrzymywanych w cyrku lub używane jako materiał paszowy do produkcji karmy dla zwierząt domowych. Nie można dopuszczać do tego, by produkty lub przetworzone białka zwierzęce pozyskane z tych zwierząt (futerkowych, domowych, zoologicznych i utrzymywanych w cyrku) wchodziły do łańcucha żywnościowego i by karmiono nimi zwierzęta gospodarskie, które są utrzymywane, tuczone lub hodowane do produkcji żywności.

(5)   Maksymalna zawartość ma zastosowanie do dodatków paszowych należących do grup funkcjonalnych „Substancje służące do kontroli zanieczyszczenia radionuklidami” i „Substancje redukujące zanieczyszczenie paszy mikotoksynami”, które należą również do grup funkcjonalnych spoiw i środków przeciwzbrylających.

▼M19SEKCJA VI:  SZKODLIWE ZANIECZYSZCZENIA BIOLOGICZNE

Substancja niepożądana

Produkty przeznaczone na paszę

Maksymalna zawartość w mg/kg (ppm) odpowiadająca paszy o zawartości wilgoci 12 %

1.  Nasiona chwastów oraz niezmielone i nierozdrobnione owoce zawierające alkaloidy, glukozydy lub inne substancje toksyczne, osobno lub w połączeniu, w tym:

Materiały paszowe i mieszanki paszowe

3 000

—  Datura sp.

1 000

2.  Crotalaria spp.

Materiały paszowe i mieszanki paszowe

100

3.  Nasiona i łuski nasion Ricinus communis L., Croton tiglium L. i Abrus precatorius L., a także ich przetworzone produkty pochodne (1), osobno lub w połączeniu

Materiały paszowe i mieszanki paszowe

10  (2)

4.  Niełuskane orzechy bukowe — Fagus sylvatica L.

Materiały paszowe i mieszanki paszowe

Nasiona i owoce, jak również ich przetworzone pochodne, mogą być obecne w paszach jedynie w ilościach śladowych, niemożliwych do ilościowego określenia

5.  Jatropha curcas L.

Materiały paszowe i mieszanki paszowe

Nasiona i owoce, jak również ich przetworzone pochodne, mogą być obecne w paszach jedynie w ilościach śladowych, niemożliwych do ilościowego określenia

6.  Nasiona Ambrosia spp.

Materiały paszowe (3)

z wyjątkiem:

50

—  prosa (ziarna Panicum miliaceum L.) i sorgo (ziarna Sorghum bicolor (L.) Moench s.l.) nieprzeznaczone do bezpośredniego karmienia zwierząt (3)

200

Mieszanki paszowe zawierające niezmielone ziarna i nasiona

50

7.  Nasiona

— Brassica juncea (L.) Czern. i Coss. ssp. integrifolia (West.) Thell.

— Gorczyca sarepska — Brassica juncea (L.) Czern. i Coss. ssp. juncea

— Brassica juncea (L.) Czern. i Coss. ssp. juncea var. lutea Batalin

— Brassica nigra (L.) Koch

— Brassica carinata A. Braun

Materiały paszowe i mieszanki paszowe

Nasiona mogą być obecne w paszach jedynie w ilościach śladowych, niemożliwych do ilościowego określenia

(1)   O ile możliwe jest ich oznaczenie metodami mikroskopii analitycznej.

(2)   Obejmuje również fragmenty łusek nasion.

(3)   

W przypadku przedstawienia jednoznacznych dowodów na to, że ziarna i nasiona są przeznaczone do mielenia lub tłoczenia, nie ma potrzeby czyszczenia ziaren i nasion zawierających niezgodne poziomy nasion

Ambrosia

spp. przed mieleniem lub tłoczeniem, o ile:

— przesyłka jest transportowana w całości do młyna lub tłoczni, a młyn lub tłocznię z wyprzedzeniem poinformowano o wysokiej zawartości nasion Ambrosia spp., aby wprowadziły dodatkowe środki prewencyjne w celu uniknięcia rozprzestrzenienia tych nasion do środowiska,

— przedstawiono solidne dowody wprowadzenia środków prewencyjnych w celu zapobieżenia rozprzestrzenieniu do środowiska nasion Ambrosia spp. podczas transportu do tłoczni lub młyna, oraz

— właściwy organ zgadza się na transport, zadbawszy o to, by spełniono wszystkie powyższe warunki.

▼M14SEKCJA VII:  DODATKI PASZOWE, KTÓRYCH OBECNOŚĆ WSKUTEK NIEUNIKNIONEGO ZANIECZYSZCZENIA KRZYŻOWEGO JEST DOZWOLONA W PASZY, DLA KTÓREJ NIE SĄ ONE PRZEZNACZONE

Kokcydiostatyk

Produkty przeznaczone na paszę (1)

Maksymalna zawartość w mg/kg (ppm) odpowiadająca paszy o zawartości wilgoci 12 %

▼M20

1.  Dekokwinat

Materiały paszowe

0,4

Mieszanki paszowe przeznaczone dla:

 

—  niosek oraz kurcząt chowanych na nioski (> 16 tygodni),

0,4

—  innych gatunków zwierząt.

1,2

Premiksy stosowane w paszach, w których nie dopuszczono stosowania dekokwinatu

 (2)

▼M16

2.  Diklazuril

Materiały paszowe

0,01

Mieszanki paszowe przeznaczone dla:

 

—  niosek oraz kurcząt chowanych na nioski (> 16 tygodni)

0,01

—  królików rzeźnych i hodowlanych w okresie poprzedzającym ubój, w którym zabronione jest stosowanie diklazurilu (pasza na końcowy okres tuczu)

0,01

—  innych gatunków zwierząt, oprócz kurcząt chowanych na nioski (< 16 tygodni), kurcząt rzeźnych, perlic i indyków rzeźnych

0,03

Premiksy stosowane w paszach, dla których nie dopuszczono diklazurilu

 (2)

▼M14

3.  Wodorobromek halofuginonu

Materiały paszowe

0,03

Mieszanki paszowe przeznaczone dla:

 

—  niosek, kurcząt chowanych na nioski oraz indyków (> 12 tygodni)

0,03

—  kurcząt rzeźnych i indyków (< 12 tygodni) w okresie poprzedzającym ubój, w którym zabronione jest stosowanie wodorobromku halofuginonu (pasza na końcowy okres tuczu)

0,03

—  innych gatunków zwierząt

0,09

Premiksy stosowane w paszach, w których nie dopuszczono stosowania wodorobromku halofuginonu

 (2)

▼M16

4.  Sól sodowa lasalocidu A

Materiały paszowe

1,25

Mieszanki paszowe przeznaczone dla:

 

—  psów, cieląt, królików, gatunków z rodziny koniowatych, zwierząt mlecznych, niosek, indyków (> 16 tygodni) oraz kurcząt chowanych na nioski (> 16 tygodni)

1,25

—  kurcząt rzeźnych, kurcząt chowanych na nioski (< 16 tygodni) i indyków (< 16 tygodni) w okresie poprzedzającym ubój, w którym zabronione jest stosowanie soli sodowej lasalocidu A (pasza na końcowy okres tuczu)

1,25

—  bażantów, perlic, przepiórek i kuropatw (z wyjątkiem niosek) w okresie poprzedzającym ubój, w którym zabronione jest stosowanie soli sodowej lasalocidu A (pasza na końcowy okres tuczu)

1,25

—  innych gatunków zwierząt

3,75

Premiksy stosowane w paszach, w których nie dopuszczono stosowania soli sodowej lasalocidu A

 (2)

▼M14

5.  Maduramycyna amonu alfa

Materiały paszowe

0,05

Mieszanki paszowe przeznaczone dla:

 

—  gatunków z rodziny koniowatych, królików, indyków (> 16 tygodni), niosek oraz kurcząt chowanych na nioski (> 16 tygodni)

0,05

—  kurcząt rzeźnych i indyków (< 16 tygodni) w okresie poprzedzającym ubój, w którym zabronione jest stosowanie maduramycyny amonu alfa (pasza na końcowy okres tuczu);

0,05

—  innych gatunków zwierząt

0,15

Premiksy stosowane w paszach, dla których nie dopuszczono stosowania maduramycyny amonu alfa

 (2)

6.  Sól sodowa monenzyny

Materiały paszowe

1,25

Mieszanki paszowe przeznaczone dla:

 

—  gatunków z rodziny koniowatych, psów, małych przeżuwaczy (owiec i kóz), kaczek, bydła, bydła mlecznego, niosek, kurcząt chowanych na nioski (> 16 tygodni) oraz indyków (> 16 tygodni)

1,25

—  kurcząt rzeźnych, kurcząt chowanych na nioski (< 16 tygodni) i indyków (< 16 tygodni) w okresie poprzedzającym ubój, w którym zabronione jest stosowanie soli sodowej monenzyny (pasza na końcowy okres tuczu)

1,25

—  innych gatunków zwierząt

3,75

Premiksy stosowane w paszach, w których nie dopuszczono stosowania soli sodowej monenzyny

 (2)

7.  Narazyna

Materiały paszowe

0,7

Mieszanki paszowe przeznaczone dla:

 

—  indyków, królików, gatunków z rodziny koniowatych, niosek oraz kurcząt chowanych na nioski (> 16 tygodni)

0,7

—  innych gatunków zwierząt

2,1

Premiksy stosowane w paszach, w których nie dopuszczono stosowania narazyny

 (2)

8.  Nikarbazyna

Materiały paszowe

1,25

Mieszanki paszowe przeznaczone dla:

 

—  gatunków z rodziny koniowatych, niosek oraz kurcząt chowanych na nioski (> 16 tygodni)

1,25

—  innych gatunków zwierząt

3,75

Premiksy stosowane w paszach, w których nie dopuszczono stosowania nikarbazyny (osobno lub w połączeniu z narazyną).

 (2)

9.  Chlorowodorek robenidyny

Materiały paszowe

0,7

Mieszanki paszowe przeznaczone dla:

 

—  niosek oraz kurcząt chowanych na nioski (> 16 tygodni)

0,7

—  kurcząt rzeźnych, królików rzeźnych i hodowlanych oraz indyków w okresie poprzedzającym ubój, w którym zabronione jest stosowanie chlorowodorku robenidyny (pasza na końcowy okres tuczu)

0,7

—  innych gatunków zwierząt

2,1

Premiksy stosowane w paszach, w których nie dopuszczono stosowania chlorowodorku robenidyny

 (2)

10.  Sól sodowa salinomycyny

Materiały paszowe

0,7

Mieszanki paszowe przeznaczone dla:

 

—  gatunków z rodziny koniowatych, indyków, niosek oraz kurcząt chowanych na nioski (12 tygodni)

0,7

—  kurcząt rzeźnych, kurcząt chowanych na nioski (< 12 tygodni) i królików rzeźnych w okresie poprzedzającym ubój, w którym zabronione jest stosowanie soli sodowej salinomycyny (pasza na końcowy okres tuczu)

0,7

—  innych gatunków zwierząt

2,1

Premiksy stosowane w paszach, w których nie dopuszczono stosowania soli sodowej salinomycyny

 (2)

11.  Sól sodowa semduramycyny

Materiały paszowe

0,25

Mieszanki paszowe przeznaczone dla:

 

—  niosek oraz kurcząt chowanych na nioski (> 16 tygodni)

0,25

—  kurcząt rzeźnych w okresie poprzedzającym ubój, w którym zabronione jest stosowanie soli sodowej semduramycyny (pasza na końcowy okres tuczu)

0,25

—  innych gatunków zwierząt

0,75

Premiksy stosowane w paszach, w których nie dopuszczono stosowania soli sodowej semduramycyny

 (2)

(1)   Bez uszczerbku dla dopuszczonych zawartości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1831/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 268 z 18.10.2003, s. 29).

(2)   Maksymalna zawartość substancji w premiksie oznacza takie stężenie, które nie skutkuje zawartością substancji przekraczającą 50 % maksymalnych zawartości ustalonych dla paszy przy przestrzeganiu instrukcji stosowania premiksu.

▼M15
ZAŁĄCZNIK IIPROGI PODEJMOWANIA DZIAŁAŃ W ZAKRESIE BADANIA PRZEZ PAŃSTWA CZŁONKOWSKIE ZGODNIE Z ART. 4 UST. 2

SEKCJA: DIOKSYNY I PCB

Substancje niepożądane

Produkty przeznaczone na paszę

Próg podejmowania działań w ng WHO-PCDD/F-TEQ/kg (ppt) (2) odpowiadający paszy o zawartości wilgoci 12 %

Uwagi i dodatkowe informacje (np. charakter badań, które mają zostać przeprowadzone)

▼M16

1.  Dioksyny [suma polichlorowanych dibenzo-para-dioksyn (PCDD), polichlorowanych dibenzo-furanów (PCDF) wyrażona w równoważnikach toksyczności Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), przy zastosowaniu WHO-TEF (współczynników równoważności toksycznej, 2005) (1)]

Materiały paszowe pochodzenia roślinnego

0,5

 (3)

z wyjątkiem:

 

 

—  olejów roślinnych i ich produktów ubocznych

0,5

 (3)

Materiały paszowe pochodzenia mineralnego

0,5

 (3)

Materiały paszowe pochodzenia zwierzęcego:

 

 

—  tłuszcz zwierzęcy, włącznie z tłuszczem mlecznym i tłuszczem jaj

0,75

 (3)

—  inne produkty zwierząt lądowych, włącznie z mlekiem i przetworami mlecznymi oraz jajami i produktami jajecznymi

0,5

 (3)

—  olej z ryb

4,0

 (4)

—  ryby, inne zwierzęta wodne i produkty z nich otrzymane, z wyjątkiem oleju z ryb, białka rybnego hydrolizowanego zawierającego ponad 20 % tłuszczu oraz mączki ze skorupiaków

0,75

 (4)

—  białko rybne hydrolizowane zawierające ponad 20 % tłuszczu; mączka ze skorupiaków

1,25

 (4)

Dodatki paszowe należące do grupy funkcjonalnej spoiw i środków przeciwzbrylających

0,5

 (3)

Dodatki paszowe należące do grupy funkcjonalnej związków pierwiastków śladowych

0,5

 (3)

Premiksy

0,5

 (3)

Mieszanki paszowe z wyjątkiem:

0,5

 (3)

—  mieszanek paszowych dla zwierząt domowych i ryb

1,25

 (4)

—  mieszanek paszowych dla zwierząt futerkowych

 

▼M15

2.  Dioksynopodobne PCB (suma polichlorowanych bifenyli (PCB) wyrażona w równoważnikach toksyczności Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), przy zastosowaniu WHO-TEF (współczynników równoważnych toksyczności), 2005 (1))

Materiały paszowe pochodzenia roślinnego z wyjątkiem:

0,35

 (3)

—  olejów roślinnych i ich produktów ubocznych

0,5

 (3)

Materiały paszowe pochodzenia mineralnego

0,35

 (3)

Materiały paszowe pochodzenia zwierzęcego:

 

 

—  Tłuszcz zwierzęcy, włącznie z tłuszczem mlecznym i tłuszczem jaj

0,75

 (3)

—  Inne produkty pozyskane od zwierząt lądowych, włącznie z mlekiem i przetworami mlecznymi oraz jajami i produktami jajecznymi

0,35

 (3)

—  Olej z ryb

11,0

 (4)

—  Ryby, inne zwierzęta wodne i produkty z nich otrzymane z wyjątkiem oleju z ryb i białka rybnego hydrolizowanego zawierającego ponad 20 % tłuszczu (3)

2,0

 (4)

—  Białko rybne hydrolizowane zawierające ponad 20 % tłuszczu

5,0

 (4)

Dodatki paszowe należące do grupy funkcyjnej spoiw i środków przeciwzbrylających

0,5

 (3)

Dodatki paszowe należące do grupy funkcjonalnej związków pierwiastków śladowych

0,35

 (3)

Premiksy

0,35

 (3)

Mieszanki paszowe z wyjątkiem:

0,5

 (3)

—  mieszanek paszowych dla zwierząt domowych i ryb

2,5

 (4)

—  mieszanek paszowych dla zwierząt futerkowych

 

(1)   

Tabela TEF (= współczynników równoważnych toksyczności) dla dioksyn, furanów i dioksynopodobnych PCB:Kongener

Wartość TEF

Dibenzo-para-dioksyny („PCDD”) i dibenzo-para-furany („PCDF”)

2,3,7,8-TCDD

1

1,2,3,7,8-PeCDD

1

1,2,3,4,7,8-HxCDD

0,1

1,2,3,6,7,8-HxCDD

0,1

1,2,3,7,8,9-HxCDD

0,1

1,2,3,4,6,7,8-HpCDD

0,01

OCDD

0,0003

 

 

2,3,7,8-TCDF

0,1

1,2,3,7,8-PeCDF

0,03

2,3,4,7,8-PeCDF

0,3

1,2,3,4,7,8-HxCDF

0,1

1,2,3,6,7,8-HxCDF

0,1

1,2,3,7,8,9-HxCDF

0,1

2,3,4,6,7,8-HxCDF

0,1

1,2,3,4,6,7,8-HpCDF

0,01

1,2,3,4,7,8,9-HpCDF

0,01

OCDF

0,0003

„Dioksynopodobne” PCB: Non-orto PCB + Mono-orto PCB

 

 

Non-orto PCB

PCB 77

0,0001

PCB 81

0,0003

PCB 126

0,1

PCB 169

0,03

 

 

Mono-orto PCB

PCB 105

0,00003

PCB 114

0,00003

PCB 118

0,00003

PCB 123

0,00003

PCB 156

0,00003

PCB 157

0,00003

PCB 167

0,00003

PCB 189

0,00003

 

 

 

 

Zastosowane skróty: „T” – tetra (cztero); „Pe” – penta (pięcio); „Hx” – hexa (sześcio); „Hp” – hepta (siedmio); „O” – okta (ośmio); „CDD” – chlorodibenzodioksyna; „CDF” – chlorodibenzofuran; „CB” – chlorobifenyl.

(2)   Stężenia uzyskane na podstawie górnej granicy oznaczalności; stężenia uzyskane na podstawie górnej granicy oznaczalności oblicza się przy założeniu, że wszystkie wartości dla poszczególnych kongenerów poniżej granicy oznaczalności są równe granicy oznaczalności.

(3)   Identyfikacja źródła zanieczyszczenia. Po zidentyfikowaniu źródła podjęcie, w miarę możliwości, odpowiednich działań w celu zredukowania lub zlikwidowania źródła zanieczyszczenia.

(4)   W wielu przypadkach może nie być konieczne przeprowadzenie badań dotyczących źródła zanieczyszczenia, gdyż poziom tła na niektórych obszarach jest zbliżony do progu podejmowania działań lub wyższy. Niemniej jednak w przypadku przekroczenia progu podejmowania działań należy zapisać wszystkie informacje, takie jak okres pobierania próbek, pochodzenie geograficzne, gatunki ryb itd., pod kątem przyszłych środków przeciwdziałania obecności dioksyn i związków dioksynopodobnych w materiałach przeznaczonych do żywienia zwierząt.

▼B
ZAŁĄCZNIK IIITABELA KORELACJI

Dyrektywa 1999/29/WE

Niniejsza dyrektywa

Art. 1

Art. 1

Art. 2 lit. a)

Art. 2 lit. a)

Art. 2 lit. b)

Art. 2 lit. b)

Art. 2 lit. c)

Art. 2 lit. g)

Art. 2 lit. d)

Art. 2 lit. f)

Art. 2 lit. e)

Art. 2 lit. e)

Art. 2 lit. f)

Art. 2 lit. i)

Art. 2 lit. g)

Art. 2 lit. j)

Art. 2 lit. h)

Art. 2 lit. c)

Art. 2 lit. d)

Art. 2 lit. h)

Art. 2 lit. k)

Art. 2 lit. l)

Art. 3

Art. 3

Art. 4 ust. 1

Art. 4 ust. 1

Art. 4 ust. 2

Art. 4 ust. 2

Art. 5

Art. 6

Art. 7

Art. 5

Art. 8

Art. 6

Art. 9

Art. 7

Art. 10

Art. 8

Art. 11

Art. 9

Art. 12

Art. 10

Art. 13

Art. 11

Art. 14

Art. 12

Art. 15

Art. 13

Art. 16

Art. 14

Art. 15

Art. 17

Art. 16

Art. 18

Art. 17

Załącznik I

Załącznik I

Załącznik II

Załącznik III

Załącznik IV

Załącznik II( 1 ) Dz.U. L 270 z 14.12.1970, str. 1. Dyrektywa ostatnio zmieniona rozporządzeniem Komisji (WE) nr 2205/2001 (Dz.U. L 297 z 15.11.2001, str. 3).

( 2 ) Dz.U. L 86 z 6.4.1979, str. 30. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2002/2/WE (Dz.U. L 63 z 6.3.2002, str. 23).

( 3 ) Dz.U. L 340 z 9.12.1976, str. 26. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą Komisji 2000/57/WE (Dz.U. L 244 z 29.9.2000, str. 76).

( 4 ) Dz.U. L 221 z 7.8.1986, str. 37. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą Komisji 2002/23/WE (Dz.U. L 64 z 7.3.2002, str. 13).

( 5 ) Dz.U. L 221 z 7.8.1986, str. 43. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą Komisji 2002/23/WE.

( 6 ) Dz.U. L 350 z 14.12.1990, str. 71. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą Komisji 2002/23/WE

( 7 ) Dz.U. L 213 z 21.7.1982, str. 8. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą 1999/20/WE (Dz.U. L 80 z 25.3.1999, str. 20).

( 8 ) Dz.U. L 237 z 22.9.1993, str. 23. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą 1999/29/WE (Dz.U. L 115 z 4.5.1999, str. 32).

( 9 ) Dz.U. L 123 z 12.5.2016. s. 1.

( 10 ►M10  Dz.U. L 170 z 3.8.1970, s. 1. ◄

( 11 ) Dz.U. L 221 z 7.8.1986, str. 37. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą Komisji 2002/23/WE (Dz.U. L 64 z 7.3.2002, str. 13).

Top