EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52017DC0693

SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY Sprawozdanie w sprawie funkcjonowania europejskiego rynku dwutlenku węgla

COM/2017/0693 final

Bruksela, dnia 23.11.2017

COM(2017) 693 final

SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

Sprawozdanie w sprawie funkcjonowania europejskiego rynku dwutlenku węgla


Spis treści

Wykaz akronimów i skrótów    

1.    WPROWADZENIE    

2.    INFRASTRUKTURA EU ETS    

2.1.    Uwzględnienie działalności, instalacji i operatorów statków powietrznych    

2.2.    Rejestr Unii i dziennik transakcji Unii Europejskiej (EUTL)    

3.    FUNKCJONOWANIE RYNKU UPRAWNIEŃ DO EMISJI DWUTLENKU WĘGLA W 2016 r.    

3.1.    Podaż: uprawnienia wprowadzane do obrotu    

3.1.1.    Pułap    

3.1.2.    Wydane uprawnienia    

3.1.3.    Międzynarodowe jednostki emisji    

3.2.    Popyt: uprawnienia wyłączone z obiegu    

3.3.    Zachowanie równowagi między podażą a popytem    

4.    LOTNICTWO    

5.    NADZÓR RYNKU    

5.1.    Charakter prawny i status podatkowy uprawnień do emisji    

6.    MONITOROWANIE, RAPORTOWANIE I WERYFIKACJA EMISJI    

7.    PRZEGLĄD UZGODNIEŃ ADMINISTRACYJNYCH    

8.    ZGODNOŚĆ I EGZEKWOWANIE    

9.    WNIOSKI I PROGNOZA    

ZAŁĄCZNIK    

Wykaz akronimów i skrótów

AVR        rozporządzenie w sprawie akredytacji i weryfikacji

WO        właściwy organ

CCS        wychwytywanie i składowanie dwutlenku węgla

CDM        mechanizm czystego rozwoju

CER        jednostka poświadczonej redukcji emisji

CORSIA    mechanizm kompensacji i redukcji CO2 w międzynarodowym lotnictwie cywilnym

EA        Europejska Współpraca w Dziedzinie Akredytacji

EOG        Europejski Obszar Gospodarczy

EEX        European Energy Exchange

EBI        Europejski Bank Inwestycyjny

ERU        jednostka redukcji emisji

EU ETS    unijny system handlu uprawnieniami do emisji

EUTL        dziennik transakcji Unii Europejskiej

GHG        gaz cieplarniany

ICAO        Organizacja Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego

ICE        ICE Future Europe

JI        mechanizm wspólnego wdrożenia

MAR        rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku

MiFID2    dyrektywa w sprawie rynków instrumentów finansowych

MRR        rozporządzenie w sprawie monitorowania i raportowania

MRV        monitorowanie, raportowanie i weryfikacja

MRVA    monitorowanie, raportowanie, weryfikacja i akredytacja

MSR        rezerwa stabilności rynkowej

NAB        krajowa jednostka akredytująca

NER        rezerwa dla nowych instalacji

PFC        perfluorowęglowodory

OZE        odnawialne źródło energii

TNAC        całkowita liczba uprawnień w obiegu


1.WPROWADZENIE

Od 2005 r. unijny system handlu uprawnieniami do emisji (EU ETS) stanowi kamień węgielny strategii UE na rzecz ograniczania emisji gazów cieplarnianych z przemysłu i sektora energetycznego. Przyczynia się on znacząco do osiągnięcia celu UE polegającego na redukcji emisji gazów cieplarnianych o 20 % do 2020 r. w porównaniu z poziomem z 1990 r. Mimo że UE jest na dobrej drodze do przekroczenia tego celu 1 , osiągnięcie redukcji emisji gazów cieplarnianych o co najmniej 40 % do 2030 r. – jak przewidziano w unijnych ramach polityki klimatyczno-energetycznej do roku 2030 – wymaga ciągłych postępów 2 . Ten wewnętrzny cel na 2030 r. zostanie zrealizowany zbiorczo przez UE, poprzez redukcje w sektorach objętych i nieobjętych systemem handlu uprawnieniami do emisji. Niemniej jednak sprawnie funkcjonujący i zreformowany EU ETS będzie stanowił główny mechanizm służący do realizacji tego celu, ułatwiając obniżenie emisji gazów cieplarnianych w sektorach objętych systemem o 43 % w porównaniu z 2005 r.

Aby cel mógł być osiągnięty dzięki EU ETS, w lipcu 2015 r. Komisja przedstawiła wniosek ustawodawczy 3 w sprawie reformy EU ETS na potrzeby czwartego okresu rozliczeniowego (2021–2030). Na początku listopada 2017 r., w następstwie szeroko zakrojonych rozmów trójstronnych, osiągnięto porozumienie polityczne w sprawie wniosku 4 .

Niniejsze sprawozdanie w sprawie funkcjonowania europejskiego rynku uprawnień do emisji dwutlenku węgla jest przedstawiane zgodnie z wymogami określonymi w art. 10 ust. 5 i art. 21 ust. 2 dyrektywy 2003/87/WE 5 (dyrektywa w sprawie EU ETS). Jak określono w dyrektywie, celem sprawozdania jest zapewnienie regularnego corocznego obrazu zmian na europejskim rynku uprawnień do emisji dwutlenku węgla.

Tabela 1: sprawozdania w sprawie rynku uprawnień do emisji dwutlenku węgla opublikowane w poprzednich latach 6

Podstawa prawna

Okres objęty sprawozdaniem

Kontekst polityczny

COM(2012) 652

2008–2011

Ocena potrzeby działań regulacyjnych w świetle rosnącej nadwyżki uprawnień do emisji

COM(2015) 576

2013–2014

Pierwsze sprawozdanie na temat stanu unii energetycznej

COM(2017) 48

2015

Drugie sprawozdanie na temat stanu unii energetycznej

Niniejsze sprawozdanie dotyczy 2016 r., ale przedstawia także niektóre inicjatywy zaproponowane lub uzgodnione w 2017 r. Sprawozdanie to w porównaniu z poprzednim zawiera nowy rozdział dotyczący systemów rekompensat za pośrednie koszty emisji, a także informacje dotyczące wskaźnika nadwyżki rezerwy stabilności rynkowej, który został po raz pierwszy opublikowany w maju 2017 r. O ile nie wskazano inaczej, dane wykorzystane do celów niniejszego sprawozdania są danymi publicznie dostępnymi będącymi w posiadaniu Komisji przed dniem 30 czerwca 2017 r.

Ogólne i opisowe informacje na temat różnych aspektów EU ETS umieszczono w ramkach w poszczególnych częściach sprawozdania.

2.INFRASTRUKTURA EU ETS

2.1.Uwzględnienie działalności, instalacji i operatorów statków powietrznych

EU ETS funkcjonuje w 31 państwach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). System ten ogranicza emisje pochodzące z niemal 11 000 elektrowni i instalacji produkcyjnych oraz emisje generowane przez nieco ponad 500 operatorów statków powietrznych obsługujących przeloty pomiędzy portami lotniczymi EOG. System obejmuje swoim zasięgiem około 45 % emisji gazów cieplarnianych w UE.

Począwszy od 3. etapu (2013–2020)* do sektorów, których instalacje stacjonarne są objęte zakresem EU ETS, zalicza się sektory energochłonne, w tym elektrownie i inne obiekty energetycznego spalania o nominalnej mocy cieplnej >20 MW (z wyjątkiem instalacji zajmujących się przetwarzaniem odpadów niebezpiecznych lub komunalnych), rafinerie ropy naftowej, piece baterii koksowniczych, produkcję żelaza i stali, klinkieru cementowego, szkła, wapna, cegieł, ceramiki, masy włóknistej, papieru i kartonu, aluminium, produktów petrochemicznych, amoniaku, kwasu azotowego, adypinowego, glioksalu i kwasu glioksalowego, wychwytywanie, transport rurociągami i geologiczne składowanie CO2.

Do końca 2016 r. zakres EU ETS dla transportu lotniczego ograniczał się do lotów w obrębie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), do czasu przyjęcia globalnego podejścia przez Organizację Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego (ICAO). W październiku 2016 r. ICAO uchwaliła rezolucję w sprawie mechanizmu kompensacji i redukcji CO2 w międzynarodowym lotnictwie cywilnym (CORSIA), który wejdzie w życie w 2021 r. W świetle powyższego Komisja przedstawiła wniosek w sprawie kontynuacji podejścia stosowanego wewnątrz EOG także po 2016 r. (zob. sekcja 4).

EU ETS obejmuje emisje dwutlenku węgla (CO2), emisje podtlenku azotu (N2O) z całej produkcji kwasu azotowego, adypinowego, kwasu glioksalowego i glioksalu oraz emisje perfluorowęglowodorów (PFC) z produkcji aluminium. Mimo że uczestnictwo w EU ETS jest obowiązkowe, w niektórych sektorach systemem tym objęte są tylko instalacje powyżej pewnego rozmiaru. Ponadto państwa uczestniczące mogą wykluczyć małe instalacje z systemu, jeżeli są już stosowane środki redukujące ich emisje w stopniu równoważnym ilości emisji, która zostałaby zredukowana gdyby instalacje te były objęte EU ETS. Państwa uczestniczące mogą również włączyć więcej sektorów i gazów cieplarnianych do EU ETS.

* Informacje na temat 1. i 2. etapu EU ETS znajdują się pod adresem: https://ec.europa.eu/clima/policies/ets/pre2013_pl

Według sprawozdań sporządzonych na podstawie art. 21 i złożonych przez państwa uczestniczące 7 w 2017 r., łączna liczba dopuszczonych instalacji wynosiła 10 790 w 2016 r. w porównaniu z około 10 950 w 2015 r. i około 11 200 w 2014 r.

Podobnie jak w latach poprzednich w 2016 r. w ramach EU ETS większość spalanych paliw stanowiły paliwa kopalne. Niemniej jednak 29 państw zgłosiło także wykorzystanie biomasy (w porównaniu z 27 w 2015 r.) w związku z 2 079 instalacjami (19 % wszystkich instalacji). Tylko dwa państwa (Liechtenstein i Malta) nie zgłosiły żadnego wykorzystania biomasy 8 . W 2016 r. emisje pochodzące z biomasy wynosiły około 141 mln ton CO2 (8 % emisji zgłoszonych w ramach EU ETS) w porównaniu do około 125 mln ton CO2 w 2015 r. (około 7 % emisji zgłoszonych w ramach EU ETS). Te same dwa państwa co w ubiegłym roku (Niemcy i Szwecja) zgłosiły niewielkie wykorzystanie biopaliwa w przypadku trzech operatorów statków powietrznych (w porównaniu z czterema operatorami w 2015 r.) 9 . 

Dane z 2016 r. dla kategorii instalacji określonych w oparciu o roczne emisje 10 wskazują, że – tak jak w poprzednich latach – około 72 % instalacji należało do kategorii A, niemal 21 % – do kategorii B i niewiele ponad 7 % – do kategorii C. Ponad 6 202 instalacji zgłoszono jako „instalacje o niskim poziomie emisji” (57,5 % wszystkich).

We wszystkich państwach uczestniczących znajdują się instalacje EU ETS, których działalność obejmuje spalanie. Natomiast instalacje, których działalność obejmuje rafinację ropy, produkcję stali, cementu, wapna, szkła, wyrobów ceramicznych, masy włóknistej i papieru, można znaleźć w większości państw uczestniczących. W zakresie działań w ramach EU ETS dodatkowo wymienionych dla emisji gazów cieplarnianych innych niż CO2 zgłoszone zostały zezwolenia wydane w odniesieniu do aluminium pierwotnego i perfluorowęglowodorów (PFC) w 13 państwach (DE, EL, ES, FR, IS, IT, NL, NO, RO, SI, SK, SE, UK), natomiast w odniesieniu do produkcji kwasu azotowego i N2O – w 21 państwach (z wyjątkiem DK, EE, IE, IS, CY, LI, LV, LU, MT i SI). Inne sektory produkcji N2O – produkcja kwasu adypinowego i produkcja glioksalu i kwasu glioksalowego – zostały zgłoszone w odpowiednio trzech (DE, FR i IT) i dwóch (DE i FR) państwach. Działalność obejmującą wychwytywanie i składowanie dwutlenku węgla zgłosiły te same dwa państwa (FR i NO) co w zeszłym roku.

Osiem państw (DE, ES, FR, HR, IS, IT, SI, UK) skorzystało z możliwości wyłączenia małych podmiotów uczestniczących w systemie z zakresu EU ETS zgodnie z art. 27 dyrektywy w sprawie EU ETS. W 2016 r., podobnie jak w 2015 r., wielkość wyłączonych emisji wyniosła ok. 4 mln ton CO2 (ok. 0,22 % całkowitej liczby uprawnień).

Ze sprawozdań złożonych w 2017 r. zgodnie z art. 21 wynika, że jak dotąd siedem państw (BE, DK, FR, HR, HU, LI, LT) skorzystało z zapisów art. 13 rozporządzenia Komisji (UE) nr 601/2012 („w sprawie monitorowania i raportowania”) w celu dopuszczenia stosowania uproszczonych planów monitorowania w przypadku instalacji stacjonarnych niskiego ryzyka. Od 2015 r. do grupy tych państw dołączyła tylko Dania. W przypadku operatorów statków powietrznych o niskim poziomie emisji cztery państwa zgłosiły stosowanie tego zapisu (BE, FI, IS oraz PL), przy czym do grona tego dołączyła w 2015 r. Belgia.

Udział operatorów statków powietrznych przedstawia się następująco: w 2016 r. plan monitorowania zgłosiło 503 operatorów statków powietrznych, w porównaniu do 524 w 2015 r. i 611 w 2014 r. Wskazuje to na ustabilizowanie się liczby operatorów statków powietrznych objętych EU ETS. Niemal 60 % (300) zgłoszonych operatorów wykonywało zarobkowe przewozy lotnicze, a pozostałe 40 % (203) wykonywało lotnicze przewozy niezarobkowe 11 . Łącznie 249 z nich (prawie 50 %) zaklasyfikowano jako małe podmioty uczestniczące w systemie (w porównaniu do 274 (52 %) w 2015 r. i 329 (54 %) w 2014 r.).

2.2.Rejestr Unii i dziennik transakcji Unii Europejskiej (EUTL)

Rejestr Unii i dziennik transakcji Unii Europejskiej (EUTL) są wykazami służącymi do monitorowania własności uprawnień do emisji ogólnych i lotniczych oraz transakcji dotyczących tych uprawnień na podstawie zarejestrowanych sald rachunków i transakcji między tymi rachunkami. Są one obsługiwane i prowadzone przez Komisję, natomiast krajowi administratorzy rejestrów w 31 państwach uczestniczących pełnią rolę punktów kontaktowych dla przedstawicieli około 15 000 rachunków (przedsiębiorstw lub osób fizycznych).

W rejestrze Unii prowadzone są rachunki instalacji stacjonarnych i operatorów statków powietrznych, a wszystkie transakcje między rachunkami są automatycznie sprawdzane, rejestrowane i zatwierdzane. W ten sposób zapewnia się zgodność wszystkich transakcji z wymogami systemu EU ETS. Dla europejskich podmiotów uczestniczących w systemie, przedsiębiorców i 31 organów krajowych stanowią one instrument prowadzenia działalności w ramach EU ETS: przydzielania bezpłatnych uprawnień dla operatorów stacjonarnych i operatorów statków powietrznych, rejestrowania emisji, umożliwiania podmiotom uczestniczącym w systemie, zawodowym przedsiębiorcom i osobom fizycznym zawierania transakcji w drodze przekazywania uprawnień między rachunkami oraz umożliwiania podmiotom uczestniczącym w systemie rekompensowania ich emisji w drodze umarzania uprawnień.

*Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady nr 406/2009/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie wysiłków podjętych przez państwa członkowskie, zmierzających do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych w celu realizacji do roku 2020 zobowiązań Wspólnoty dotyczących redukcji emisji gazów cieplarnianych (Dz.U. L 140 z 5.6.2009, s. 136). 

W 2016 r. rejestr Unii w dalszym ciągu świadczył rzetelne usługi na rzecz europejskich podmiotów uczestniczących w systemie (instalacje stacjonarne i operatorzy statków powietrznych), przedsiębiorstw handlowych i organów krajowych.

Do rejestru wprowadzono kilka usprawnień technicznych i poprawiono jego użyteczność. Usprawnienia dotyczyły funkcji obsługi użytkowników, rachunków i transakcji, jak również systemu uwierzytelniania, który znacznie udoskonalono i którego nazwę zmieniono na EU Login.

Latem 2017 r. Komisja przeprowadziła ankietę dotyczącą interfejsu użytkownika rejestru Unii. Użytkowników poproszono o opinie na temat obecnego interfejsu. Celem była dalsza poprawa doświadczenia użytkownika rejestru.

3.FUNKCJONOWANIE RYNKU UPRAWNIEŃ DO EMISJI DWUTLENKU WĘGLA W 2016 r. 

W niniejszym rozdziale przedstawiono informacje o podaży i popycie w ramach EU ETS. W części dotyczącej podaży zawarto informacje o pułapach emisji, przydziale bezpłatnych uprawnień, programie NER300, aukcjach uprawnień do emisji, odstępstwie od sprzedaży wszystkich uprawnień na aukcji w przypadku sektora energetycznego i wykorzystaniu międzynarodowych jednostek emisji. Tegoroczne sprawozdanie uzupełniono o nowy element: rozdział o systemach rekompensat pośrednich kosztów emisji.

Aby naświetlić sytuację po stronie popytu, przedstawiono informacje o liczbie zweryfikowanych emisji i metodach równoważenia podaży i popytu w zakresie uprawnień do emisji, takich jak rezerwa stabilności rynkowej.

3.1.Podaż: uprawnienia wprowadzane do obrotu 

3.1.1.Pułap

Pułap oznacza bezwzględną ilość gazów cieplarnianych, jaka może zostać wyemitowana w ramach systemu, aby osiągnąć cel redukcji emisji, która odpowiada liczbie uprawnień wprowadzonych do obrotu w danym okresie rozliczeniowym. W ramach trzeciego etapu zastępuje się dotychczasowy system pułapów krajowych wspólnym, ogólnounijnym pułapem.

Ustalono, że pułap emisji obowiązujący w 2013 r. dla instalacji stacjonarnych wyniesie 2 084 301 856 uprawnień do emisji. Każdego roku pułap ten ulega zmniejszeniu o współczynnik liniowy redukcji wynoszący 1,74 % średniej ogólnej rocznej puli uprawnień wydanych w latach 2008–2012. W ten sposób w 2020 r. liczba uprawnień dostępnych dla instalacji stacjonarnych będzie o 21 % niższa niż w 2005 r.

Roczny pułap dla sektora lotnictwa wynosi 210 349 264 uprawnień do emisji lotniczych, a więc 5 % mniej niż średnia roczna pula uprawnień do emisji lotniczych przyznawana w latach 2004–2006. W związku z przystąpieniem Chorwacji do EU ETS w dniu 1 stycznia 2014 r. pulę tę zwiększono o 116 524 uprawnień do emisji lotniczych. Ustalenie takiego pułapu miało na celu uwzględnienie prawodawstwa z 2008 r., na mocy którego systemem EU ETS objęto lotnictwo oraz wszystkie połączenia lotnicze z i do państw należących do EOG oraz w obrębie EOG. Jednak zakres EU ETS tymczasowo ograniczono do połączeń lotniczych w obrębie EOG w latach 2013–2016, co miało na celu umożliwienie ICAO opracowania mechanizmu międzynarodowego. W rezultacie liczba uprawnień do emisji lotniczych wprowadzonych do obiegu w latach 2013–2016 była znacznie niższa niż pierwotnie ustalony pułap. W świetle postępów w zakresie mechanizmu międzynarodowego osiągniętych w październiku 2016 r. Komisja przedstawiła wniosek w sprawie dalszego stosowania bieżącego podejścia po 2016 r. (zob. sekcja 4).

* Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/101/WE z dnia 19 listopada 2008 r. zmieniająca dyrektywę 2003/87/WE w celu uwzględnienia działalności lotniczej w systemie handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych we Wspólnocie.

W tabeli 2 przedstawiono dane liczbowe dotyczące pułapu dla instalacji stacjonarnych oraz liczbę uprawnień do emisji lotniczych wprowadzonych rocznie do obiegu 12 w odniesieniu do każdego roku podczas 3. etapu EU ETS.

Tabela 2: Pułap EU ETS na lata 2013–2020RokRoczny pułap (instalacje)

Uprawnienia do emisji lotniczych wprowadzone co roku do obiegu 13


2013


2 084 301 856

32 455 312


2014


2 046 037 610

41 681 025


2015


2 007 773 364

48 543 026


2016


1 969 509 118

38 034 475


2017


1 931 244 873

37 833 819 14


2018


1 892 980 627


2019


1 854 716 381


2020


1 816 452 135

3.1.2.Wydane uprawnienia

3.1.2.1.Przydział bezpłatnych uprawnień 

Pomimo że sprzedaż na aukcji w ramach 3. etapu stanowi podstawową metodę przydziału uprawnień do emisji dla przedsiębiorstw uczestniczących w EU ETS, znacząca liczba uprawnień będzie nadal przydzielana bezpłatnie w okresie do 2020 r. i w następnych latach. Zastosowanie mają następujące zasady:

Instalacjom przemysłowym zapewnia się przydział bezpłatnych uprawnień, aby zmniejszyć potencjalne ryzyko ucieczki emisji (w sytuacji gdy przedsiębiorstwa przenoszą produkcję do państw trzecich, w których obowiązują mniejsze ograniczenia w zakresie emisji gazów cieplarnianych z powodu kosztów związanych z unijnymi politykami w zakresie klimatu, co potencjalnie może prowadzić do wzrostu ich całkowitych emisji). Sektory i podsektory uznawane za narażone na znaczące ryzyko ucieczki emisji są wyszczególnione w wykazie*, który obecnie obejmuje lata 2015–2019.

* Bieżący wykaz sektorów i podsektorów uznawanych za narażone na znaczące ryzyko ucieczki emisji znajduje się pod adresem: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:32014D0746

·w przypadku produkcji energii elektrycznej nie przysługuje już przydział bezpłatnych uprawnień;

·uprawnienia rozdziela się bezpłatnie zgodnie ze zharmonizowanymi zasadami obowiązującymi w całej UE;

·przydział bezpłatnych uprawnień odbywa się w oparciu o wskaźniki emisyjności, aby wzmocnić zachęty do redukcji emisji gazów cieplarnianych oraz wynagrodzić najbardziej wydajne instalacje;

·utworzona w całej UE rezerwa dla nowych instalacji jest równoważna 5 % całkowitej liczby uprawnień dla 3. etapu.

Na 3. etapie 39 % całkowitej ilości dostępnych uprawnień zostanie przydzielone bezpłatnie na instalacje przemysłowe i instalacje wytwarzające energię elektryczną w odniesieniu do ciepła, które wytwarzają. Ilość ta będzie dalej zwiększana ze względu na przydziały dla nowych instalacji do 2020 r. Obecnie niemożliwe jest określenie, jaka część rezerwy dla nowych instalacji zostanie wykorzystana w następnych latach. Niemniej jednak ocena skutków Komisji z 2015 r. 15 wykazała, że zgodnie z tendencjami przewiduje się, że nie więcej niż 2 % pułapu zostanie dodatkowo przydzielone bezpłatnie z rezerwy dla nowych instalacji. W związku z tym oczekuje się, że przydział bezpłatnych uprawnień na 3. etapie wyniesie około 41 % całkowitej kwoty. Ponadto około 2 % całkowitego pułapu przeznaczono na sfinansowanie wdrożenia innowacyjnych niskoemisyjnych technologii w ramach programu NER300 16 . W związku z tym udział aukcji w 3. etapie wynosi 57 %.

Na 3. etapie nowe instalacje oraz instalacje znacząco zwiększające zdolność produkcyjną kwalifikują się do objęcia dodatkowym przydziałem bezpłatnych uprawnień z rezerwy dla nowych instalacji. Po odjęciu 300 mln uprawnień na rzecz programu NER300 początkowa rezerwa dla nowych instalacji wynosiła 480,2 mln uprawnień. Zarezerwowano 139,9 mln uprawnień na potrzeby 654 instalacji na cały okres trwania 3. etapu 17 . Pozostałą rezerwę dla nowych instalacji, która wynosi 340,3 mln uprawnień, można będzie rozdzielić w przyszłości. Oczekuje się jednak, że znaczna liczba tych uprawnień pozostanie nieprzydzielona.

Do czerwca 2017 r. przydział zmniejszono o około 301,9 mln uprawnień przeznaczonych dla instalacji, które zamknięto lub których produkcję lub zdolność produkcyjną ograniczono w porównaniu z ich produkcją lub zdolnością produkcyjną wykorzystaną początkowo do wyliczenia przydziału w ramach 3. etapu.

Tabela 3: Liczba uprawnień (w mln) przydzielonych bezpłatnie na rzecz przemysłu w latach 2013–2017 18

2013

2014

2015

2016

2017

Przydział bezpłatnych uprawnień 19  
(UE-28 + państwa EOG–EFTA)

903,0

874,8

847,6

821,3

796,2

Przydział z rezerwy dla nowych instalacji (inwestycje od podstaw i zwiększenie zdolności produkcyjnej)

11,2

14,6

17,3

18,3

17,6

Bezpłatne uprawnienia nieprzydzielone z powodu zamknięcia lub zmian w zakresie produkcji lub zdolności produkcyjnej

40,2

58,6

69,9

65,5

67,5

Ponieważ popyt na przydział bezpłatnych uprawnień przekroczył dostępną ilość, przydział na wszystkie instalacje w ramach EU ETS ograniczono o taki sam odsetek w wyniku zastosowania „jednorodnego międzysektorowego współczynnika korygującego” (zgodnie z dyrektywą w sprawie ETS). Współczynnik korygujący został wyliczony jako redukcja liczby przydziałów bezpłatnych uprawnień na poziomie ok. 6 % w 2013 r., przy czym współczynnik wzrasta co roku, aż do osiągnięcia poziomu ok. 18 % w 2020 r.

W dniu 28 kwietnia 2016 r. Trybunał Sprawiedliwości 20 unieważnił od dnia 1 marca 2017 r. wartości międzysektorowego współczynnika korygującego ustanowione decyzją Komisji 2013/448/UE (zob. dodatek 5 do załącznika). Wskutek tego w dniu 24 stycznia 2017 r. Komisja dokonała rewizji wartości określonych w tej decyzji 21  w sposób zapewniający ich zgodność z wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości.

3.1.2.2.Program NER300

NER300 jest wielkoskalowym programem finansowania projektów demonstracyjnych w dziedzinie innowacyjnych technologii niskoemisyjnych. Jego celem jest zademonstrowanie bezpiecznego dla środowiska wychwytywania i składowania dwutlenku węgla (CCS) oraz innowacyjnej energii ze źródeł odnawialnych (OZE) na skalę komercyjną w UE.

NER300 jest finansowany z monetyzacji 300 mln uprawnień do emisji z rezerwy dla nowych instalacji ustanowionej na potrzeby 3. etapu EU ETS. Fundusze uzyskane w drodze monetyzacji przyznano na projekty wybrane w dwóch rundach zaproszeń do składania wniosków w grudniu 2012 r. i lipcu 2014 r.

W wyniku obydwu zaproszeń do składania wniosków przyznano łącznie 2,1 mld EUR na 38 projektów w zakresie odnawialnych źródeł energii i 1 system CCS realizowanych w 20 państwach członkowskich UE. W tym momencie realizowane są już cztery projekty: projekt dotyczący bioenergii BEST we Włoszech, projekt dotyczący bioenergii Verbiostraw w Niemczech, Windpark Blaiken w Szwecji, a także od 1 lipca 2017 r. projekt dotyczący morskiej farmy wiatrowej Veja Mate na niemieckich wodach Morza Północnego.

Do tej pory w przypadku łącznie 13 projektów podjęto ostateczne decyzje inwestycyjne, natomiast cztery projekty zostały anulowane. Komisja złożyła wniosek o reinwestycję funduszy pozostałych z anulowanych projektów, które wynoszą co najmniej 436 mln EUR, w istniejące instrumenty finansowe, tj. projekty demonstracyjne dotyczące energii (EDP) InnovFin oraz instrument dłużny w ramach instrumentu „Łącząc Europę”, które są zarządzane przez Europejski Bank Inwestycyjny (EBI). W tym celu w maju 2017 r. państwa członkowskie zatwierdziły w ramach Komitetu ds. Zmian Klimatu stosowną poprawkę 22 do decyzji dotyczącej NER300 23 .

Tabela 4: Projekty NER300, które otrzymały dotacje w ramach pierwszego i drugiego zaproszenia do składania wniosków 24

Pierwsze zaproszenie do składania wniosków

Drugie zaproszenie do składania wniosków

Planowane projekty

1

17

Podjęcie ostatecznej decyzji inwestycyjnej dotyczącej projektu

11

2

Realizowane projekty

4

0

Wycofane projekty

4

0

Ogółem

20

19

Nie przewiduje się ogłaszania dalszych zaproszeń do składania wniosków w ramach NER300. Komisja skupia się obecnie na wdrażaniu 25 projektów, które otrzymały dotacje, a także na szybkiej reinwestycji pozostałych funduszy.

3.1.2.3.Rekompensata pośrednich kosztów emisji

Jak wyjaśniono w sekcji 3.1.2.1, sektory energochłonne uważane za narażone na ryzyko ucieczki emisji kwalifikują się do przydziału bezpłatnych uprawnień na pokrycie bezpośrednich kosztów emisji. Ponadto państwa członkowskie UE mogą przyznać pomoc niektórym sektorom elektrochłonnym w celu rekompensaty pośrednich kosztów emisji, tj. wzrostów cen energii elektrycznej narzuconych przez producentów energii elektrycznej z powodu EU ETS.

W celu zapewnienia zharmonizowanego stosowania rekompensaty pośrednich kosztów emisji w państwach członkowskich oraz zminimalizowania zakłóceń konkurencji na rynku wewnętrznym Komisja przyjęła wytyczne w sprawie pomocy państwa w kontekście EU ETS* na lata 2013–2020. Wytyczne określają m.in. sektory kwalifikujące się do rekompensaty pośrednich kosztów emisji oraz maksymalne wysokości rekompensat. Pomoc państwa przyznana na ten cel jest częściowa i zmniejsza się z upływem czasu**, zachęcając do efektywności elektrycznej i przejścia na „zieloną” energię elektryczną zgodnie z celami EU ETS.

* Wytyczne w sprawie niektórych środków pomocy państwa w kontekście systemu handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych po 2012 r. (Dz.U. C 158 z 5.6.2012, s. 4).

** Maksymalny udział kosztów kwalifikowalnych zmniejsza się z 85 % za lata 2013–2015 do 75 % za lata 2019–2020.

Do tej pory Komisja zatwierdziła 10 programów pomocy państwa w zakresie rekompensaty pośrednich kosztów emisji. W tabeli 5 przedstawiono zestawienie programów dotyczących rekompensaty pośrednich kosztów emisji zatwierdzonych od 2013 r.

Tabela 5: Programy dotyczące rekompensaty pośrednich kosztów emisji zatwierdzone w ramach wytycznych w sprawie systemu handlu emisjami po 2012 r. 26

Państwo członkowskie

Zatwierdzony pułap programów dotyczących rekompensaty pośrednich kosztów emisji /(zatwierdzony średni roczny pułap) w mln

Czas obowiązywania programu

Dochody państw członkowskich ze sprzedaży aukcyjnej w 2016 r. (z wyłączeniem uprawnień do emisji lotniczych) w mln

UK

113 GBP 27 / (13–50)

2013–2020

419 EUR

DE

756 EUR 28 / (203–350)

2013–2020

846 EUR

BE

113 EUR 29 / (38)

2013–2020

107 EUR

NL

156 EUR 30 / (78)

2013–2020

142 EUR

EL

160 EUR 31 / (40)

2013–2020

147 EUR

LT

13,1 EUR / (1–3)

2014–2020

21 EUR

SK

250 EUR / (35)

2014–2020

65 EUR

FR

364 EUR / (61)

2015–2020

231 EUR

FI

149 EUR / (30)

2016–2020

71 EUR

ES

5 EUR / (1–3)

2013–2015

365 EUR

106 EUR / (6–25)

2016–2020

 

3.1.2.4.Sprzedaż uprawnień na aukcji

Od 3. etapu EU ETS sprzedaż na aukcji za pośrednictwem rynku pierwotnego jest domyślnym trybem przydziału uprawnień. Ponad połowa uprawnień zostanie sprzedana na aukcjach podczas tego etapu, przy czym proporcja ta stale rośnie przez cały okres rozliczeniowy. Aukcje są regulowane rozporządzeniem w sprawie sprzedaży na aukcji*, w którym określono harmonogram, kwestie administracyjne oraz pozostałe aspekty sprzedaży na aukcji, aby zapewnić otwarty, przejrzysty, zharmonizowany i niedyskryminujący proces.

* Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1031/2010 z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie harmonogramu, kwestii administracyjnych oraz pozostałych aspektów sprzedaży na aukcji uprawnień do emisji gazów cieplarnianych na mocy dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej system handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych we Wspólnocie (Dz.U. L 302 z 18.11.2010, s. 1).

W okresie sprawozdawczym aukcje odbywały się za pośrednictwem następujących platform aukcyjnych:

·Platforma European Energy Exchange AG („EEX”) prowadząca sprzedaż na aukcji jako wspólna platforma aukcyjna dla 25 państw członkowskich uczestniczących we wspólnym postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz dla Polski, która wycofała się ze wspólnego postępowania o udzielenie zamówienia, jednak nie wybrała jeszcze własnej platformy aukcyjnej. Na dzień 5 września 2016 r. EEX prowadzi aukcje jako druga wspólna platforma aukcyjna wybrana w dniu 13 lipca 2016 r.;

·Platforma EEX prowadzi sprzedaż aukcyjną dla Niemiec jako platforma aukcyjna „opt-out”;

·ICE Future Europe („ICE”) prowadzi sprzedaż aukcyjną dla Zjednoczonego Królestwa jako platforma aukcyjna „opt-out”.

Islandia, Liechtenstein i Norwegia nie rozpoczęły jeszcze aukcyjnej sprzedaży uprawnień.

W 2016 r. za pośrednictwem EEX prowadzącej aukcyjną sprzedaż w imieniu 27 państw członkowskich (25 państw członkowskich współpracujących w ramach wspólnej platformy aukcyjnej, Niemiec i Polski) sprzedano na aukcji 89 % całkowitej liczby uprawnień sprzedawanych na aukcji, a za pośrednictwem ICE sprzedano na aukcji 11 % całkowitej liczby w imieniu Zjednoczonego Królestwa.

W dniu 4 maja 2017 r. na platformach przeprowadzono tysięczną aukcję zgodnie z rozporządzeniem w sprawie sprzedaży na aukcji. Liczba aukcji osiągnęła 1 036 do dnia 30 czerwca 2017 r.

W tabeli 6 przedstawiono przegląd wolumenów uprawnień sprzedanych na aukcji za pośrednictwem EEX i ICE do dnia 30 czerwca 2017 r. z uwzględnieniem wczesnych aukcji 32 uprawnień do emisji ogólnych. Wolumeny uprawnień do emisji ogólnych określono biorąc pod uwagę decyzję nr 1359/2013/UE o opóźnieniu sprzedaży 900 mln uprawnień z lat 2014, 2015 i 2016. Wolumeny uprawnień do emisji lotniczych określono biorąc pod uwagę czasowe odstępstwa dla sektora lotnictwa ustanowione decyzją nr 377/2013/UE i rozporządzeniem (UE) nr 421/2014.

Tabela 6: Łączny wolumen uprawnień 3. etapu sprzedanych na aukcji w latach 2012–2017

RokUprawnienia do emisji ogólnych

Uprawnienia do emisji lotniczych

2012

89 701 500

2 500 000

2013

808 146 500

0

2014

528 399 500

9 278 000

2015

632 725 500

16 390 500

2016

715 289 500

5 997 500

2017 (do dnia 1 kwietnia) 33  

241 935 000

0

Aukcje zwykle przebiegały bezproblemowo, a ceny rozliczenia aukcji były zwykle zgodne z cenami rynku wtórnego, przy czym nie występowały istotne problemy ani incydenty. Z powodu przesunięcia operacji z przejściowej platformy aukcyjnej na przejmującą jej rolę wspólną platformę aukcyjną przez około jeden tydzień w sierpniu 2016 r. nie przeprowadzono żadnych aukcji dla 25 uczestniczących państw członkowskich.

Zgodnie z przepisami rozporządzenia w sprawie sprzedaży na aukcji anulowano aukcję z dnia 25 maja 2016 r. przeprowadzoną przez EEX dla Polski i aukcję z dnia 14 grudnia 2016 r. przeprowadzoną przez ICE dla Zjednoczonego Królestwa. W przypadku aukcji dla Polski wynikało to z nieosiągnięcia ceny wywoławczej, a w przypadku aukcji dla Zjednoczonego Królestwa łączny wolumen złożonych ofert okazał się mniejszy od wolumenu wystawionego do sprzedaży na aukcji. Włącznie z powyższymi przypadkami od 2012 r. łącznie anulowano pięć aukcji spośród ponad tysiąca zorganizowanych zgodnie z rozporządzeniem w sprawie sprzedaży na aukcji. W dodatku 2 do załącznika zawarto przegląd cen rozliczeniowych z aukcji uprawnień do emisji ogólnych od 2013 r. do dnia 30 czerwca 2017 r., a także przegląd liczby uczestników i współczynników popytu ofertowego do wystawionego na sprzedaż wolumenu (cover ratio).

Platformy aukcyjne publikują szczegółowe wyniki każdej aukcji na specjalnych stronach internetowych. Więcej informacji o wynikach aukcji, w tym o liczbie uczestników, współczynnikach popytu ofertowego do wystawionego na sprzedaż wolumenu (cover ratio) i cenach, znajduje się w sprawozdaniach dotyczących państw członkowskich publikowanych przez Komisję 34 .

Łączne przychody uzyskane z aukcji przeprowadzonych od 2012 r. do dnia 30 czerwca 2017 r. przekroczyły 18,4 mld EUR (tylko w 2016 r. przychody ogółem wyniosły 3,79 mld EUR). Zgodnie z dyrektywą w sprawie EU ETS państwa członkowskie powinny wykorzystać co najmniej 50 % przychodów ze sprzedaży aukcyjnych, w tym wszystkie przychody z uprawnień rozdzielonych na potrzeby solidarności i wzrostu, na cele związane z klimatem i energią. W 2016 r. sprzedaż na aukcji uprawnień ETS przyniosła państwom członkowskim 3,79 mld EUR przychodu. Zgodnie z informacjami przekazanymi Komisji państwa członkowskie w 2016 r. przeznaczyły lub zamierzały przeznaczyć ok. 80 % powyższych przychodów na określone cele związane z klimatem i energią 35 , przy czym między państwami członkowskimi istnieją różnice w tym zakresie 36 .

3.1.2.5.Odstępstwo od stosowania pełnego systemu aukcyjnego w odniesieniu do sektora energetycznego

Odstępstwo od ogólnej zasady sprzedaży na aukcji przewidziano w art. 10c dyrektywy w sprawie EU ETS, aby wspierać inwestowanie w modernizację sektora energii elektrycznej w niektórych państwach członkowskich UE. Osiem z dziesięciu kwalifikujących się państw członkowskich* korzysta z tego odstępstwa i bezpłatnie przydziela wytwórcom energii elektrycznej pewną liczbę uprawnień pod warunkiem realizacji określonych inwestycji.

Bezpłatne uprawnienia, o których mowa w art. 10c, odejmuje się od liczby uprawnień, które dane państwo członkowskie w innym przypadku sprzedałoby na aukcji. W zależności od przepisów krajowych w zakresie wprowadzania odstępstwa wytwórcy energii elektrycznej mogą otrzymać bezpłatne uprawnienia o wartości równej inwestycjom realizowanym zgodnie z krajowymi planami inwestycji lub płatnościom dokonanym na rzecz funduszu krajowego, za pośrednictwem którego finansuje się takie inwestycje.

* Do zastosowania odstępstwa kwalifikują się Bułgaria, Republika Czeska, Estonia, Cypr, Łotwa, Litwa, Węgry, Malta, Polska i Rumunia. Łotwa i Malta zdecydowały się z nich nie skorzystać.

W tabeli 1 dodatku 1 do załącznika przedstawiono liczbę bezpłatnych uprawnień przydzielonych wytwórcom energii elektrycznej w 2016 r. Maksymalna roczna pula uprawnień została przedstawiona w tabeli 2 dodatku 1.

Łączna wartość zgłoszonego wsparcia inwestycyjnego w latach 2009–2016 wyniosła ok. 11 mld EUR. Około 80 % tej kwoty zostało przeznaczone na ulepszenie i modernizację infrastruktury, a jej pozostała część – na czyste technologie albo dywersyfikację dostaw. Przykładowymi inwestycjami było obniżenie zużycia energii potrzebnej do produkcji energii elektrycznej na Litwie, wymiana izolacji istniejących linii dystrybucyjnych pary wodnej w Republice Czeskiej i budowa jednostki kogeneracyjnej opalanej głównie gazem ziemnym w Bułgarii.

Uprawnienia, które nie zostaną przyznane bezpłatnie, zostają wystawione na sprzedaż aukcyjną. Na wykresie 1 przedstawiono liczbę uprawnień wnioskowanych przez kwalifikujące się państwa członkowskie w latach 2013–2016.

Wykres 1: Bezpłatne uprawnienia przyznane zgodnie z art. 10c

Na wykresie 2 przedstawiono informacje o przydziale, sprzedaży na aukcji i niewykorzystaniu uprawnień przyznanych zgodnie z art. 10c. Dla przykładu: od polskiego przydziału uprawnień sprzedanych na aukcji w latach 2013–2016 odjęto 82 mln niewykorzystanych uprawnień, lecz nie zostały one jeszcze bezpłatnie przydzielone ani dodane do aukcji.

Wykres 2: Rozdział uprawnień (przydzielone, sprzedane na aukcji, pozostałe niewykorzystane)

Uprawnienia przydzielone

Uprawnienia sprzedane na aukcji

Pozostałe niewykorzystane uprawnienia

W tabeli 7 przedstawiono liczbę niewykorzystanych uprawnień odjętych w latach do 2016 r., które zostały sprzedane na aukcji w latach 2013–2016, oraz liczbę pozostałych niewykorzystanych uprawnień.

Tabela 7: Sposób postępowania z niewykorzystanymi uprawnieniami do emisji przydzielonymi zgodnie z art. 10c, lata 2013–2016

Państwo członkowskie

Liczba niewykorzystanych uprawnień przydzielonych zgodnie z art. 10c

sprzedane na aukcji (w mln)

Liczba pozostałych niewykorzystanych uprawnień 37 (w mln)

BG

6,9

0,0

CY

0,0

0,0

CZ

0,1

0,2

EE

0,2

0,3

HU

0

0,9

LT

0,3

0,6

PL

0,0

82,8

RO

8,8

6,6

Ogółem

16,3

90,5

3.1.3.Międzynarodowe jednostki emisji

Podmioty uczestniczące w EU ETS mogą korzystać z międzynarodowych jednostek emisji pochodzących z realizacji mechanizmu czystego rozwoju (CDM) i mechanizmu wspólnego wdrożenia (JI), aby wypełnić część swoich zobowiązań w ramach systemu EU ETS do 2020 r.*. Jednostki te są instrumentami finansowymi, które odpowiadają tonie CO2 usuniętego z atmosfery lub ograniczeniu o tonę emisji CO2 do atmosfery dzięki realizacji projektu na rzecz redukcji emisji. Wraz z rozpoczęciem trzeciego etapu jednostki nie będą już mogły być bezpośrednio umarzane, natomiast będą mogły być wymieniane na uprawnienia do emisji w dowolnym momencie w trakcie roku kalendarzowego. 

Wykorzystanie międzynarodowych jednostek emisji przez uczestników EU ETS musi spełniać szereg standardów jakościowych: nie są akceptowane jednostki emisji pochodzące z realizacji projektów dotyczących energii jądrowej czy działań związanych z zalesianiem lub ponownym zalesianiem, a nowe projekty zarejestrowane po 2012 r. muszą być zarejestrowane w jednym z najsłabiej rozwiniętych krajów. Istnieją również zasady dotyczące maksymalnych poziomów jednostek emisji możliwych do wykorzystania przez instalacje stacjonarne i operatorów statków powietrznych**.

* Projekty objęte CDM jak i JI generują jednostki emisji Kioto, odpowiednio: jednostki poświadczonej redukcji emisji (CER) i jednostki redukcji emisji (ERU). Rozporządzenie Komisji (UE) nr 389/2013 stanowi, że ERU wydawane przez państwa trzecie, które nie mają prawnie wiążących określonych ilościowo celów redukcji emisji na okres 2013–2020, jak określono w poprawce dauhańskiej do protokołu z Kioto, lub które nie złożyły instrumentu ratyfikacyjnego dotyczącego tej poprawki, powinny być przechowywane w rejestrze Unii, jedynie jeśli zostały poświadczone jako odnoszące się do redukcji emisji zweryfikowanych jako przeprowadzone przed 2013 r.
** Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1123/2013 z dnia 8 listopada 2013 r. w sprawie określania uprawnień do międzynarodowych jednostek emisji zgodnie z dyrektywą 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 299 z 9.11.2013, s. 32).

Chociaż dokładna liczba uprawnień do międzynarodowych jednostek emisji na 2. i 3. etapie (2008–2020) będzie częściowo zależna od liczby przyszłych zweryfikowanych emisji, analitycy rynku szacują, że wyniesie ona około 1,6 mld jednostek. Na dzień 30 czerwca 2017 r. łączna liczba wykorzystanych lub wymienionych międzynarodowych jednostek emisji wynosi 1,48 mld, co stanowi ponad 90 % szacunkowej dozwolonej maksymalnej liczby jednostek emisji.

Wykres 3 ilustruje wymianę międzynarodowych jednostek emisji. Pełny przegląd znajduje się w dodatku 3 do załącznika.

Wykres 3: Podsumowanie wymiany międzynarodowych jednostek emisji do dnia 30 czerwca 2017 r.

3.2.Popyt: uprawnienia wyłączone z obiegu

Z informacji odnotowanych w rejestrze Unii wynika, że w 2016 r. emisje gazów cieplarnianych z instalacji uczestniczących w EU ETS obniżyły się o około 2,9 % w porównaniu z 2015 r. Wskazuje to na malejący trend emisji od czasu rozpoczęcia trzeciego etapu systemu w 2013 r.

Tabela 8: Zweryfikowane emisje (w mln ton ekwiwalentu dwutlenku węgla)Rok201120122013201420152016

Całkowita liczba uprawnień

1904

1867

1908

1814

1803

1750

Zmiana w odniesieniu do roku x-1

-1,8 %

-2 %

2,2 %

-4,9 %

-0,6 %

-2,9 %

Zweryfikowane emisje sektora energetycznego

1 185

1 181

1 128

1 039

1 031

982

Zmiana w odniesieniu do roku x-1

-0,3 %

-4,4 %

-7,9 %

-0,8 %

-4,8 %

Zweryfikowane emisje z instalacji przemysłowych

720

686

780

775

772

768

Zmiana w odniesieniu do roku x-1

-4,6 %

13,7 %

-0,7 %

-0,4 %

-0,5 %Stopa wzrostu realnego PKB UE-281,7 %-0,5 %0,2 %1,7 %2,2 %1,9 %

Dane dotyczące PKB zgodne z danymi zgłoszonymi pod adresem: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&plugin=1&language=en&pcode=tec00115  

(dostęp w lipcu 2017 r.). Zweryfikowane emisje lotnicze zostały zgłoszone oddzielnie w sekcji 4.

Jak wykazano w tabeli, procesy spalania stanowiły główny czynnik w zweryfikowanych redukcjach emisji.

Liczba dobrowolnie anulowanych uprawnień wynosiła w 2016 r. 63 573. Łącznie zarejestrowano dotychczas 267 933 dobrowolnie anulowanych uprawnień.

3.3.Zachowanie równowagi między podażą a popytem 

Na początku 3. etapu EU ETS charakteryzował się znacznym brakiem równowagi między podażą uprawnień a popytem na nie, co w 2013 r. spowodowało nadwyżkę około 2,1 mld uprawnień. W 2014 r. nadwyżka ta nieznacznie zmalała, następnie w 2015 r. znacznie się zmniejszyła do poziomu 1,78 mld uprawnień, a w 2016 r. zmalała do 1,69 mld uprawnień. Odzwierciedla to wpływ dalszego spadku podaży uprawnień o 200 mln w 2016 r., czyli w ostatnim roku stosowania środka opóźnienia sprzedaży. Jako że w 2016 r. emisje zmalały o około 2,9 %, niższy popyt częściowo zrównoważył wpływ, jaki na nadwyżkę miał spadek podaży.

Aby rozwiązać kwestię braku strukturalnej równowagi między podażą a popytem na uprawnienia, w 2015 r. uzgodniono ustanowienie rezerwy stabilności rynkowej w celu zwiększenia elastyczności podaży uprawnień do emisji na aukcjach. Uprawnienia objęte środkiem opóźnionej sprzedaży zostaną ostatecznie przeniesione do rezerwy, która zacznie działać od stycznia 2019 r.

Kluczową kwestią w odniesieniu do funkcjonowania rezerwy stabilności rynkowej jest łączna liczba uprawnień w obiegu. Uprawnienia zostaną dodane do rezerwy, jeżeli łączna liczba uprawnień w obiegu przekroczy określony wcześniej górny próg (833 mln uprawnień), a uwolnienie uprawnień z rezerwy nastąpi, jeżeli ich liczba będzie niższa od określonego wcześniej dolnego progu (poniżej 400 mln uprawnień)*. W związku z tym rezerwa stabilności rynkowej wchłania lub uwalnia uprawnienia, jeżeli liczba uprawnień w obiegu wykracza poza określony wcześniej zakres. Opóźnienie sprzedaży i tzw. nieprzydzielone** uprawnienia także zostaną objęte rezerwą.

* Lub w przypadku przyjęcia środków zgodnie z art. 29a dyrektywy w sprawie EU ETS.

** Nieprzydzielone uprawnienia oznaczają uprawnienia nieprzydzielone zgodnie z art. 10a ust. 7 dyrektywy w sprawie EU ETS, tj. uprawnienia pozostające w rezerwie dla nowych instalacji, oraz uprawnienia będące wynikiem zastosowania art. 10a ust. 19 i 20, tj. uprawnienia przewidziane w ramach przydziału bezpłatnych uprawnień na rzecz instalacji, lecz nieprzydzielone z powodu (częściowego) zaprzestania eksploatacji lub znacznych ograniczeń zdolności. Nie przewiduje się umieszczenia w rezerwie stabilności rynkowej zgodnie z art. 1 ust. 3 decyzji (UE) 2015/1814 „nieprzydzielonych” uprawnień wynikających ze stosowania odpowiedniego współczynnika ucieczki emisji w sektorach niewłączonych do wykazu sektorów narażonych na ryzyko ucieczki emisji w bieżącym okresie, jak również wszelkich uprawnień, które nie są przydzielane zgodnie z art. 10c dyrektywy w sprawie ETS. Takie uprawnienia nie są zatem uwzględnione (zob. s. 225 oceny skutków (SWD(2015) 135 final) towarzyszącej wnioskowi dotyczącemu przeglądu systemu ETS).

Łączną liczbę uprawnień w obiegu, które są istotne z punktu widzenia określania uprawnień włączanych do rezerwy stabilności rynkowej i z niej uwalnianych, oblicza się przy pomocy następującego wzoru:

łączna liczba uprawnień w obiegu = podaż – (popyt 38 + uprawnienia w rezerwie stabilności rynkowej)

Podaż uprawnień do emisji obejmuje uprawnienia przeniesione z 2. etapu EU ETS (na lata 2008–2012), uprawnienia sprzedane na aukcji, uprawnienia przydzielone bezpłatnie oraz uprawnienia znajdujące się w rezerwie dla nowych instalacji; popyt określają natomiast emisje instalacji oraz uprawnienia unieważnione. Szczegółowe informacje znaleźć można w tabeli 1 w dodatku 4 do załącznika.

Punkt wyjścia dla określenia łącznej liczby uprawnień w obiegu stanowi łączna liczba uprawnień pozostałych po 2. etapie, których nie zrzeczono się ani nie unieważniono 39 . Ta „suma przeniesionych uprawnień”, wynosząca 1 749 540 826 40 , odpowiada zatem dokładnej liczbie uprawnień systemu handlu emisjami będących w obiegu na początku trzeciego okresu rozliczeniowego EU ETS.

W sprawozdaniu w sprawie rynku uprawnień do emisji dwutlenku węgla można skonsolidować dane dotyczące podaży i popytu, które są publikowane zgodnie z harmonogramem obowiązków sprawozdawczych wynikających z dyrektywy w sprawie EU ETS oraz jej przepisów wykonawczych. Wspomniany harmonogram, odpowiednie dane i zakres przedstawiono w tabeli 2 w dodatku 4 do załącznika. Wykres 4 przedstawia skład podaży i popytu w 2016 r. Odnośne dane zostały również opublikowane w komunikacie w sprawie całkowitej liczby uprawnień do emisji znajdujących się w obiegu do celów rezerwy stabilności rynkowej 41 .

Wykres 4: Skład skumulowanej podaży i skumulowanego popytu do końca 2016 r.

Podaż (skumulowana, w mln)     Popyt (skumulowany, w mln)

 

Przydział bezpłatnych uprawnień

 

 

Anulowanie

 

Wymienione międzynarodowe jednostki emisji

 

 

Zweryfikowane emisje

 

Przydział bezpłatnych uprawnień (rezerwa dla nowych instalacji)

 

 

 

 

Przydział bezpłatnych uprawnień (10c)

 

 

 

 

Monetyzacja NER300 przez EBI

 

 

 

 

Sprzedaż aukcyjna

 

 

 

 

Wczesna sprzedaż na aukcji

 

 

 

 

Przeniesienie uprawnień

 

 

 

Jako że rezerwa stabilności rynkowej zacznie funkcjonować w 2019 r., każdego roku do połowy maja Komisja będzie regularnie publikowała informacje na temat łącznej liczby uprawnień w obiegu w poprzednim roku. W maju 2017 r. po raz pierwszy opublikowano informacje na temat łącznej liczby uprawnień w obiegu – było to 1 693 904 897 uprawnień 42 .

Na wykresie 5 43 przedstawiono dane liczbowe dotyczące skumulowanej podaży i skumulowanego popytu dla EU ETS do końca 2016 r. W 2013 r. podaż wynosiła ponad 2 mld uprawnień, natomiast popyt był niższy i wynosił około 1,9 mld uprawnień. W 2014 r. zarówno całkowita podaż, jak i całkowity popyt zmniejszyły się do około 1,8 mld uprawnień. W 2015 r. podaż zmniejszyła się jeszcze bardziej do 1,5 mld uprawnień, natomiast popyt uległ nieznacznemu spadkowi. W kolejnych latach emisje pozostały na stabilnym poziomie lub zmniejszyły się, natomiast podaż uprawnień zmniejszyła się w większym stopniu jako wynik środka opóźnienia sprzedaży.

W efekcie w 2013 r. nadwyżka wzrosła do ponad 2 mld uprawnień, w 2014 r. liczba ta pozostała stabilna, a następnie spadła w 2015 r. do około 1,8 mld uprawnień. W 2016 r. emisje zmniejszyły się w porównaniu z 2015 r., ale popyt nadal przewyższał podaż. Jak wynika z informacji opublikowanych w maju 2017 r., łączna liczba uprawnień w obiegu ma zatem najniższy poziom od początku bieżącego okresu rozliczeniowego.

Wykres 5: Rozwój podaży i popytu w latach 2013-2016

popyt

podaż

suma przeniesionych uprawnień z 2. etapu

nadwyżka

4.LOTNICTWO

Sektor lotnictwa jest objęty EU ETS od 2012 r. Pierwotne prawodawstwo obejmowało wszystkie loty rozpoczynające się lub kończące w Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG). UE zdecydowała jednak o ograniczeniu zobowiązań w latach 2012–2016 do połączeń lotniczych odbywających się w obrębie EOG, co miało na celu umożliwienie ICAO opracowanie globalnego środka w zakresie ograniczenia emisji lotniczych.

W październiku 2016 r. Zgromadzenie ICAO uchwaliło rezolucję w sprawie mechanizmu kompensacji i redukcji CO2 w międzynarodowym lotnictwie cywilnym (CORSIA), która wejdzie w życie w 2021 r. CORSIA stanowi mechanizm kompensacji CO2 mający na celu stabilizację emisji pochodzących z międzynarodowego transportu lotniczego na poziomach z 2020 roku.

Państwa członkowskie UE sygnalizowały 44 zamiar dołączenia od początku do tego globalnego środka wypracowanego przez ICAO 45 , o ile zostaną spełnione pewne warunki. Do czasu zastosowania globalnego środka Komisja zaproponowała 46 kontynuowanie po 2016 r. dotychczasowego podejścia EU ETS w zakresie lotnictwa, tzn. zachowanie zasięgu geograficznego ograniczonego do lotów w obrębie EOG. We wniosku utrzymano te same zwolnienia i to samo podejście do przydzielania uprawnień dla linii lotniczych, do których współczynnik liniowy redukcji będzie miał zastosowanie od 2021 r., oraz przewidziano nowy przegląd w celu rozważenia sposobów wdrażania systemu CORSIA w prawie UE w drodze przeglądu dyrektywy w sprawie EU ETS. Porozumienie polityczne w sprawie wniosku osiągnięto w październiku 2017 r.

W odniesieniu do zmian dotyczących poziomu emisji lotniczych w ramach EU ETS w 2016 r. zweryfikowane emisje uległy dalszemu zwiększeniu i wynosiły 61 mln ton CO2, co stanowi wzrost o 7,9 % w porównaniu z 2015 r.

Przydział bezpłatnych uprawnień wynosił w 2016 r. niewiele ponad 32,0 mln uprawnień 47 . Liczba uprawnień sprzedanych na aukcji między styczniem a grudniem 2016 r. wynosiła około 6,0 mln.

W 2017 r. do czasu przyjęcia wniosku ustawodawczego w sprawie EU ETS dla lotnictwa uprawnienia były wydawane zgodnie z zakresem geograficznym ograniczonym do obrębu EOG. Dostosowany przydział bezpłatnych uprawnień wynosił w 2017 r. niewiele ponad 32,0 mln uprawnień 48 . Ponadto niemal 1,1 mln bezpłatnych uprawnień przydzielono ze specjalnej rezerwy dla nowych instalacji i szybko rosnących operatorów. Stanowiło to pierwsze wydanie uprawnień spośród czterech wydań corocznych, odpowiadających okresowi 2013–2020. Liczba uprawnień przeznaczonych na sprzedaż na aukcji w trakcie 2017 r. będzie proporcjonalna do całkowitej liczby wydanych uprawnień. W tabeli 9 przedstawiono zestawienie zweryfikowanych emisji, przydziałów bezpłatnych uprawnień i wolumenów aukcji dla sektora lotniczego od początku 3. etapu EU ETS.

Tabela 9: Zweryfikowane emisje i przydziały dla sektora lotniczegoRok2013201420152016

2017Zweryfikowane emisje (w mln ton ekwiwalentu dwutlenku węgla)

53 495 902

54 822 754

57 085 143

61 124 583Zmiana zweryfikowanych emisji w odniesieniu do roku x-1

1 326 852

2 262 389

4 039 440Przydział bezpłatnych uprawnień (UE-28 + państwa EOG–EFTA)

32 455 312

32 403 025

32 152 526

32 036 975

32 018 239

Przydział bezpłatnych uprawnień ze specjalnej rezerwy dla nowych instalacji i szybko rosnących operatorów

0

0

0

0

1 085 080

Wolumeny uprawnień sprzedane na aukcji

0

9 278 000

16 390 500

5 997 500

4 730 500 49

Wolumeny uprawnień do emisji lotniczych sprzedanych na aukcji w latach 2013–2015 odzwierciedlają decyzję współprawodawcy z 2013 r. o „zatrzymaniu zegara” 50 i ograniczeniu zobowiązań w zakresie klimatu wyłącznie do przewozów lotniczych odbywających się w obrębie EOG, aby umożliwić ICAO opracowanie globalnego środka. Zapewnienie zgodności z systemem przez sektor lotniczy zostało opóźnione i w latach 2012–2013 nie sprzedano na aukcji żadnych uprawnień do emisji lotniczych. Wolumeny z 2012 r. zostały sprzedane na aukcji w 2014 r., natomiast zapewnienie zgodności z systemem w zakresie emisji lotniczych za lata 2013–2014 miało miejsce w 2015 r.

5.NADZÓR RYNKU

Znacząca część codziennych transakcji związanych z uprawnieniami do emisji ma postać instrumentów pochodnych (kontraktów terminowych typu future, typu forward, opcji, swapów), które już podlegają regulacjom UE dotyczącym rynków finansowych. Zastąpi je nowa dyrektywa w sprawie rynków instrumentów finansowych (pakiet MiFID2*), która będzie miała zastosowanie od stycznia 2018 r.

Zgodnie ze wspomnianą nową dyrektywą uprawnienia do emisji będą klasyfikowane jako instrumenty finansowe. Oznacza to, że przepisy mające zastosowanie do tradycyjnych rynków finansowych (rynków obejmujących obrót instrumentami pochodnymi uprawnień do emisji dwutlenku węgla na wiodących platformach lub poza rynkiem regulowanym) będą miały również zastosowanie do segmentu kasowego wtórnego rynku uprawnień do emisji dwutlenku węgla, stawiając uprawnienia do emisji na równi z rynkiem instrumentów pochodnych pod względem przejrzystości, ochrony inwestorów i integralności. 

Ponadto na podstawie wzajemnych odniesień do definicji instrumentów finansowych w MiFID2 zastosowanie będą miały inne elementy przepisów dotyczących rynków finansowych. Ma to miejsce w szczególności w przypadku rozporządzenia w sprawie nadużyć na rynku**, którego zakres obejmie transakcje i działania związane z uprawnieniami do emisji zarówno na rynku pierwotnym, jak i wtórnym. Podobnie wzajemne odniesienia do MiFID2 w dyrektywie w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy*** będą skutkować obowiązkiem przeprowadzenia kontroli należytej staranności wobec klienta przez licencjonowane na podstawie MiFID podmioty uczestniczące w obrocie uprawnieniami do emisji wobec swoich klientów na wtórnym rynku kasowym uprawnień do emisji. ****

* Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE

** Rozporządzenie (UE) Parlamentu Europejskiego i Rady nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE

*** Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/849 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, zmieniająca rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 i uchylająca dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2005/60/WE oraz dyrektywę Komisji 2006/70/WE

**** Kontrole należytej staranności są już obowiązkowe na rynku pierwotnym i na rynku wtórnym instrumentów pochodnych uprawnień do emisji.

W MiFID2 i w rozporządzeniu w sprawie nadużyć na rynku, przyjętych w 2014 r., przewidziano pewne dostosowania ogólnego systemu do specyfiki rynku uprawnień do emisji dwutlenku węgla (zob. sprawozdanie w sprawie rynku uprawnień do emisji dwutlenku węgla z 2015 r.).

W 2016 r. i 2017 r. przyjęto kilka środków regulujących szczegółowo przepisy w ramach MiFID2 51 oraz rozporządzenia w sprawie nadużyć na rynku 52 .

5.1.Charakter prawny i status podatkowy uprawnień do emisji

Charakter prawny i status podatkowy uprawnień do emisji różnią się w zależności od państwa, ponieważ obydwa te aspekty nie są określone w dyrektywie w sprawie ETS. W związku z tym w ramach sprawozdań sporządzanych na podstawie art. 21 państwa są zobowiązane do składania corocznie informacji dotyczących krajowych systemów związanych z charakterem prawnym i statusem podatkowym uprawnień. Pomimo braku harmonizacji w ciągu ostatniego dziesięciolecia ukształtował się jednak dojrzały i bardzo płynny rynek. Obecne ramy regulacyjne stanowią niezbędne podstawy prawne przejrzystego i płynnego rynku uprawnień do emisji dwutlenku węgla przy jednoczesnym zapewnieniu stabilności i integralności rynku.

Krajowy status uprawnień przyjmuje różne formy, takie jak instrumenty finansowe, aktywa niematerialne i prawne, prawa własności i towary. Ze sprawozdań złożonych zgodnie z art. 21 w 2017 r. wynika, że co najmniej cztery państwa uczestniczące wdrożyły zmiany w krajowym prawodawstwie lub przewidują ich wdrożenie, uwzględniając w większości poprawki dotyczące wdrożenia MiFID2.

W odniesieniu do statusu podatkowego uprawnień jedynie trzy państwa zgłaszają, że do wydawania uprawnień do emisji ma zastosowanie podatek od wartości dodanej (VAT). Natomiast VAT jest należny od transakcji związanych z uprawnieniami do emisji w obrocie na rynku wtórnym w większości państw uczestniczących (wszystkich z wyjątkiem CY, EE, IS, LI). Większość państw zgłasza, że stosuje mechanizm odwrotnego obciążenia 53 w przypadku krajowych transakcji związanych z uprawnieniami do emisji. Możliwe jest dodatkowe opodatkowanie uprawnień do emisji w przypadku korporacji (np. przez zastosowanie podatku od osób prawnych lub podatku od przedsiębiorstw). 15 państw zgłosiło, że nie wprowadziło takiego opodatkowania.

Jak wspomniano w poprzednim sprawozdaniu dotyczącym rynku uprawnień do emisji dwutlenku węgla, Komisja prowadzi obecnie badanie na temat charakteru prawnego uprawnień do emisji EU ETS.

W niedawnym orzeczeniu wydanym w trybie prejudycjalnym 54 w dniu 8 marca 2017 r. Trybunał Sprawiedliwości powstrzymał się od podania definicji charakteru uprawnień (zob. dodatek 5 do załącznika).

6.MONITOROWANIE, RAPORTOWANIE I WERYFIKACJA EMISJI

Monitorowanie, raportowanie i weryfikacja emisji gazów cieplarnianych powinny być solidne, przejrzyste, spójne i dokładne, aby zapewnić efektywne działanie EU ETS. Uzupełnia je skuteczny system akredytacji, mający na celu zapewnienie odpowiedniej jakości weryfikatorów stron trzecich. Wymogi monitorowania, raportowania i weryfikacji są harmonizowane w ramach rozporządzenia w sprawie monitorowania i raportowania oraz rozporządzenia w sprawie weryfikacji i akredytacji.

System monitorowania EU ETS zaprojektowano jako podejście modułowe, które gwarantuje operatorom wysoki stopień elastyczności, co pozwala zapewnić oszczędność kosztową przy jednoczesnym osiągnięciu wysokiej wiarygodności monitorowanych danych dotyczących emisji. W tym celu zezwolono na stosowanie kilku metod monitorowania („opartej na obliczeniach” lub „opartej na pomiarach”, a także – wyjątkowo – „rozwiązania rezerwowe”). Metody można łączyć w odniesieniu do poszczególnych części instalacji. W przypadku operatorów statków powietrznych wykonalne są jedynie podejścia oparte na obliczeniach, a główny parametr, który należy określić dla lotów objętych EU ETS, stanowi zużycie paliwa. Wymóg, zgodnie z którym instalacje i operatorzy statków powietrznych muszą posiadać plan monitorowania zatwierdzony przez właściwy organ na podstawie rozporządzenia w sprawie monitorowania i raportowania, zapobiega arbitralnemu wyborowi metod monitorowania i zmian czasowych.

Rozporządzenie w sprawie weryfikacji i akredytacji dla 3. etapu i po zakończeniu tego etapu wprowadza zharmonizowane podejście do akredytacji weryfikatorów dla całej UE. Weryfikatorzy będący osobami prawnymi lub podmiotami prawnymi muszą zostać akredytowani przez krajową jednostkę akredytującą, aby móc przeprowadzać weryfikacje zgodnie z rozporządzeniem w sprawie weryfikacji i akredytacji. Zaletą nowego jednolitego systemu akredytacji jest zezwolenie na działanie weryfikatorów na zasadzie wzajemnego uznawania we wszystkich państwach członkowskich, co umożliwia pełne korzystanie z rynku wewnętrznego i ułatwia zapewnienie wystarczającego poziomu ogólnej dostępności.

6.1 Sytuacja ogólna

Komisja w dalszym ciągu dąży do doskonalenia wytycznych i formularzy, które udostępnia w celu ułatwienia spójnego wdrożenia wymogów rozporządzenia w sprawie monitorowania i raportowania 55 oraz wymogów rozporządzenia w sprawie weryfikacji i akredytacji 56 . W związku z tym opracowano nowe wytyczne dotyczące kontroli EU ETS w celu wsparcia koordynacji odpowiedzi państw na zalecenie Europejskiego Trybunału Obrachunkowego, aby państwa wdrożyły spójniejsze i skuteczniejsze ramy wdrażania EU ETS, w tym kontrole.

Komisja nadal zachęca do wprowadzania usprawnień przy wdrażaniu przez państwa monitorowania, raportowania, weryfikacji i akredytacji EU ETS. W stosownych przypadkach doprecyzowano wytyczne i organizowano szkolenia, aby rozwiązać niektóre z najistotniejszych kwestii zawartych w planach działania przygotowanych jako wsparcie dla poszczególnych państw 57 .

Uznaje się, że poprawiono skuteczność systemu zapewnienia zgodności, ponieważ dzięki rozporządzeniu w sprawie monitorowania i raportowania państwa uzyskały możliwość wprowadzenia obowiązku elektronicznej sprawozdawczości. Większość uczestniczących państw zgłosiło wykorzystanie formularzy lub systemów stworzonych w oparciu o minimalne wymagania określone przez Komisję. Czternaście państw członkowskich zgłosiło w 2017 r., że korzystają z pewnej formy zautomatyzowanego systemu informatycznego do celów sprawozdawczości EU ETS (w porównaniu z 13 takimi państwami w 2016 r. i 10 w 2015 r.).

Jak wspomniano w poprzednim sprawozdaniu dotyczącym rynku uprawnień do emisji dwutlenku węgla, Komisja wprowadziła system DECLARE ETS do monitorowania, raportowania, weryfikacji i akredytacji (w maju 2016 r.). System ten, bazujący na sieci internetowej, został opracowany, aby wspierać zobowiązania związane z EU ETS w zakresie planów monitorowania, rocznych raportów na temat wielkości emisji, sprawozdań z weryfikacji i sprawozdań dotyczących udoskonaleń w państwach uczestniczących.

6.2 Zastosowane monitorowanie

Według złożonych w 2017 r. sprawozdań sporządzonych na podstawie art. 21 w przypadku większości instalacji wykorzystuje się metodologię opartą na obliczeniach 58 . Jedynie w przypadku 150 instalacji w 23 państwach (mniej niż 1,5 % wszystkich instalacji) zgłoszono korzystanie z systemów ciągłego pomiaru emisji, najczęściej w Niemczech i Republice Czeskiej. Zgłoszono o jedno państwo więcej niż w zeszłym roku, lecz całkowita liczba instalacji jest o jedną mniejsza.

Tylko 11 państw zgłosiło korzystanie z rozwiązania rezerwowego w 36 instalacjach obejmujących około 5,1 mln ton ekwiwalentu CO2 (w porównaniu z 6,6 mln ton ekwiwalentu CO2 w poprzednim roku). Niderlandy zgłosiły spadek liczby instalacji korzystających z metody rezerwowej (9 instalacji wobec 12 w zeszłym roku), zmniejszając o połowę emisje monitorowane tą metodą. Dwie instalacje (jedna w Zjednoczonym Królestwie i jedna w Niderlandach) odpowiadają za ponad połowę łącznej emisji monitorowanej z wykorzystaniem metody rezerwowej.

Przeważająca większość instalacji spełnia minimalne poziomy zobowiązań 59 wynikających z rozporządzenia w sprawie monitorowania i raportowania. Jedynie w przypadku 105 instalacji kategorii C (w porównaniu z 113 w poprzednim roku i 118 dwa lata temu), czyli 13 % (wobec 14 % w poprzednim roku), zgłoszono odstępstwa pod względem co najmniej jednego parametru od wymogu zastosowania najwyższego poziomu dokładności do głównych strumieni materiałów wsadowych. Takie odstępstwa są dozwolone jedynie w przypadku, gdy prowadzący instalację wykaże, że osiągnięcie najwyższego poziomu dokładności jest technicznie niewykonalne lub prowadzi do nieracjonalnych kosztów. Z chwilą, gdy prowadzący instalację przestaje spełniać te warunki, staje się zobowiązany do odpowiedniego udoskonalenia swojego systemu monitorowania. W okresie sprawozdawczym 2013 zgłoszono, że 137 instalacji kategorii C (16 % wszystkich instalacji) nie spełniało najwyższych poziomów dokładności w taki czy inny sposób. A zatem w każdym kolejnym roku 3. etapu EU ETS widoczny jest stały postęp w zakresie zgodności instalacji kategorii C z najwyższym poziomem dokładności.

Podobnie sprawozdania z 22 państw uczestniczących (tak samo jak w poprzednich dwóch latach) wykazują, że dopuszczonych jest łącznie 22 % instalacji kategorii B z pewnymi odstępstwami od poziomu wymagań określonych w rozporządzeniu w sprawie monitorowania i raportowania (w porównaniu z 26 % w poprzednim roku i 28 % dwa lata wcześniej), co znów świadczy o stałym postępie w osiąganiu zgodności z najwyższymi poziomami dokładności.

6.3 Akredytowana weryfikacja

W sprawozdaniach sporządzonych na podstawie art. 21 nie podaje się łącznej liczby weryfikatorów, jednak uzasadniony szacunek w oparciu o liczbę weryfikatorów akredytowanych w odniesieniu do spalania (głównego zakresu akredytacji) wskazuje, że w weryfikacjach z 2016 r. brało udział łącznie co najmniej 130 różnych akredytowanych weryfikatorów. Przedłożone w 2017 r. sprawozdania sporządzone na podstawie art. 21 wskazują, że w weryfikacjach dotyczących lotnictwa z 2016 r. brało udział 47 różnych akredytowanych weryfikatorów. Europejska Współpraca w Dziedzinie Akredytacji stanowi centralne ogniwo łączące ze stosownymi krajowymi jednostkami akredytującymi i ich listami akredytowanych weryfikatorów EU ETS 60 .

Wzajemne uznawanie weryfikatorów między uczestniczącymi państwami funkcjonuje prawidłowo: większość państw (29, czyli wszystkie z wyjątkiem FR i LV) zgłosiła, że na ich terytorium działa co najmniej jeden zagraniczny weryfikator.

Wśród weryfikatorów stwierdzono wysoki poziom przestrzegania rozporządzenia w sprawie weryfikacji i akredytacji. W 2016 r. tylko Polska zgłosiła zawieszenie akredytacji, a Szwecja jej wycofanie (w obu przypadkach dotyczyło to jednego weryfikatora). Dla porównania w 2015 r. nie zgłoszono żadnego zawieszenia ani wycofania akredytacji, a w 2014 r. zgłoszono jeden przypadek zawieszenia i jeden wycofania akredytacji. W 2016 r. tylko Polska zgłosiła ograniczenie zakresu akredytacji jednego weryfikatora. Dla porównania: w 2015 r. cztery państwa zgłosiły wprowadzenie takich ograniczeń wobec pięciu weryfikatorów, a w 2014 r.: trzy państwa wobec sześciu weryfikatorów.

W tym roku mniej państw zgłosiło otrzymanie skarg na weryfikatorów (osiem w porównaniu z dziewięcioma w zeszłym roku). Łączna liczba skarg również zmniejszyła się o 17 %. Zgłoszono rozstrzygnięcie 96 % otrzymanych skarg (tyle samo, co w zeszłym roku). Dziewięć państw zgłosiło wykrycie niezastosowania się weryfikatora do obowiązujących przepisów w ramach procesu wymiany informacji pomiędzy krajowymi jednostkami akredytującymi a właściwymi organami (w porównaniu z jedenastoma w poprzednim roku).

7.PRZEGLĄD UZGODNIEŃ ADMINISTRACYJNYCH 

Państwa uczestniczące w EU ETS stosują różne podejścia jeżeli chodzi o właściwe organy odpowiedzialne za jego wdrażanie. W niektórych państwach zaangażowano szereg władz lokalnych, natomiast w innych podejście jest o wiele bardziej scentralizowane. Sprawozdania sporządzone na podstawie art. 21 zapewniają wysoki poziom przeglądu struktury organizacyjnej każdego państwa uczestniczącego.

Od ostatniego okresu sprawozdawczego nie zaobserwowano żadnych istotnych zmian w rozwiązaniach administracyjnych stosowanych przez państwa uczestniczące. Zgodnie ze sprawozdaniami sporządzonymi na podstawie art. 21 w 2017 r. w każdym państwie było średnio 5 właściwych organów zaangażowanych we wdrażanie EU ETS 61 . Zgłoszono korzystanie z różnych narzędzi i metod do celów koordynacji między właściwymi organami. Należą do nich m.in. instrumenty ustawodawcze na potrzeby centralnego zarządzania planami monitorowania lub sprawozdaniami na temat wielkości emisji (w 12 państwach), dostarczanie władzom lokalnym przez właściwe organy centralne obowiązujących instrukcji i wytycznych (w 10 państwach), regularne grupy robocze lub spotkania organów (w 15 państwach), korzystanie ze wspólnej platformy informatycznej (w 13 państwach). Siedem państw (EE, IS, IT, CY, LU, HU, LI) wskazało brak wdrożenia jakiegokolwiek rozwiązania spośród powyższych.

W kwestii opłat administracyjnych nakładanych w związku z udzielaniem zezwoleń na plany monitorowania i z zatwierdzonymi planami monitorowania w 2017 r. 14 państw zgłosiło brak obciążania operatorów instalacji jakimikolwiek opłatami (DE, EE, GR, IE, FR, CY, LV, LT, LU, MT, NL, SE, SK, LI) w porównaniu z 16 państwami w zeszłym roku. Operatorzy statków powietrznych nie uiszczają opłat w 15 państwach (BE, CZ, DE, EE, GR, ES, CY, LV, LT, LU, MT, NL, SK, SE, LI) w porównaniu z 16 w roku poprzednim. Opłaty znacznie się różnią w zależności od danego państwa oraz usługi. Dla przykładu: opłaty związane z zezwoleniem i zatwierdzeniem planu monitorowania instalacji wahają się w granicach 5–7 621 EUR, a w przypadku lotnictwa opłaty za zatwierdzenie planu monitorowania wynoszą 5–2 400 EUR.

Ogólnie systemy państw uczestniczących są w wysokim stopniu skuteczne jako systemy dostosowane do organizacji administracyjnej państwa. Komunikację między władzami lokalnymi i udostępnianie najlepszych praktyk wśród właściwych organów, w tym poprzez działania Forum Zgodności EU ETS, należy w dalszym ciągu wzmacniać i promować. W tym celu w 2016 r. zorganizowano 7. Konferencję Zgodności EU ETS 62 oraz dwa odrębne wydarzenia szkoleniowe związane z Forum Zgodności. Ta coroczna konferencja przyczynia się do szerzenia wiedzy na temat działań Forum Zgodności, w szczególności w odniesieniu do jego pięciu grup zadaniowych do spraw monitorowania i raportowania, akredytacji i weryfikacji, lotnictwa, sprawozdawczości elektronicznej oraz wychwytywania i składowania dwutlenku węgla.

8.ZGODNOŚĆ I EGZEKWOWANIE 

W dyrektywie w sprawie EU ETS przewidziano „karę za przekroczenie emisji” w wysokości 100 EUR (indeksowanych) za każdą tonę wyemitowanego CO2, w przypadku której nie umorzono żadnego uprawnienia w wyznaczonym terminie. Inne kary mające zastosowanie w przypadkach naruszeń przy wdrażaniu EU ETS są określone zgodnie z przepisami krajowymi ustanowionymi przez zainteresowane państwo.

EU ETS charakteryzuje się bardzo wysokim poziomem zgodności: każdego roku około 99 % emisji zostaje w terminie objętych wymaganymi liczbami uprawnień. Rok 2016 nie należał w tym względzie do wyjątków. Mniej niż 1 proc. instalacji zgłaszających emisje za 2016 r. nie umorzyło uprawnień obejmujących wszystkie ich emisje w terminie do 30 kwietnia 2017 r. Dotyczyło to przeważnie małych instalacji odpowiadających za około 0,4 % emisji EU ETS. W sektorze lotnictwa poziom zgodności EU ETS był również bardzo wysoki: zgodność wykazali operatorzy statków powietrznych odpowiedzialni za ponad 99 % emisji lotniczych w ramach EU ETS.

Właściwe organy w dalszym ciągu przeprowadzają różne rodzaje kontroli zgodności w odniesieniu do rocznych raportów na temat wielkości emisji. Ze sprawozdań złożonych w 2017 r. zgodnie z art. 21 wynika, że wszystkie państwa uczestniczące sprawdzają roczne raporty na temat wielkości emisji pod względem kompletności (wszystkie państwa sprawdziły 100 % sprawozdań z wyjątkiem: FR 77 %, SE 3 % i UK 62 %). Ze sprawozdań wynika również, że państwa sprawdzają średnio ponad 75 % raportów pod względem zgodności z planami monitorowania (wszystkie państwa) oraz 75 % sprawozdań z danymi dotyczącymi przydziałów (wszystkie państwa z wyjątkiem MT, FI i NO). Dwadzieścia pięć państw zgłosiło przeprowadzanie dodatkowo kontroli krzyżowych względem innych danych. Tylko w trzech państwach (LV, SI, SK) istnieje przesłanka braku szczegółowej kontroli raportów na temat wielkości emisji przez właściwe organy.

Jak wynika ze sprawozdań złożonych w 2017 r. zgodnie z art. 21, właściwe organy w 16 państwach (BE, BG, DK, ES, EL, FR, HR, IT, LU, NL, NO, PL, SK, SE, FI, UK) przeprowadziły w 2016 r. ostrożne szacunki dotyczące brakujących danych w przypadku 125 instalacji. Jednak 68 z tych przypadków dotyczy emisji w latach przed 2016 r. zgłoszonych przez Zjednoczone Królestwo na podstawie zawiadomień operatorów o nowo odkrytych błędach popełnionych w przeszłości. Po wyłączeniu danych ze Zjednoczonego Królestwa z podsumowań za 2016 r. pozostają ostrożne szacunki zgłoszone przez 15 państw dotyczące 57 instalacji (około 0,5 % wszystkich instalacji). Dla porównania: w 2015 r zgłoszono ostrożne szacunki dotyczące 45 instalacji (0,4 %), a w 2014 r. – dotyczące 37 instalacji (0,3 %). Zgłoszona ilość emisji podlegających ostrożnym szacunkom w 2016 r. wynosiła 1,9 mln ton CO2 (w porównaniu do 8,3 mln ton w zeszłym roku i 9,1 mln ton dwa lata temu), co stanowi około 0,1 % wszystkich emisji (w porównaniu z niemal 0,5 % w poprzednich dwóch latach). Najczęstsze podawane powody dokonywania ostrożnych szacunków obejmowały brak raportu na temat wielkości emisji do 31 marca lub raporty na temat wielkości emisji nie w pełni zgodne z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu w sprawie monitorowania i raportowania oraz w rozporządzeniu w sprawie weryfikacji i akredytacji.

Ostrożne szacunki brakujących danych dotyczących lotnictwa zgłosiły tylko cztery państwa i dotyczyły one 18 operatorów statków powietrznych (około 3,5 % ich całkowitej liczby), z których wszyscy byli małymi podmiotami uczestniczącymi w systemie (łącznie poniżej 0,2 % emisji lotniczych). Dla porównania w zeszłym roku 103 operatorów statków powietrznych (prawie 20 %) zostało zgłoszonych przez osiem państw.

Kontrole przeprowadzane przez właściwe organy pozostają ważnym uzupełnieniem pracy weryfikatora. W 2016 r. wszystkie państwa uczestniczące potwierdziły, że przeprowadzają dalsze kontrole instalacji. Większość państw zgłosiła stosowanie podobnego podejścia do operatorów statków powietrznych (oprócz LV, HU, i SI). Jedynie 17 państw zgłosiło przeprowadzenie kontroli na miejscu w instalacjach w 2016 r. (CZ, DE, IE, IS, GR, ES, FR, HR, CY, LV, LT, HU, NL, NO, AT 63 , FI, UK)

W odniesieniu do 2016 r. zastosowanie „kary za przekroczenie emisji” zgłoszono w przypadku jedynie 14 instalacji w czterech państwach (BG 1, PL 1, RO 6 i UK 6). W przypadku lotnictwa zgłoszono „kary za przekroczenie emisji” dotyczące 48 operatorów statków powietrznych (BE 1, DE 4, ES 4 i UK 39).

Dziesięć państw potwierdziło nałożenie kar (dodatkowych w stosunku do „kar za przekroczenie emisji”) w okresie sprawozdawczym 2016 r. Nie zgłoszono żadnych kar pozbawienia wolności, odnotowano jedynie grzywny lub formalne wezwania dotyczące 56 instalacji oraz 8 operatorów statków powietrznych o łącznej wartości finansowej 1 573 389 EUR. Około jedna szósta tej kwoty wynika z odkrycia przez właściwy organ oraz stowarzyszenia branżowe 19 instalacji działających bez zezwolenia w Zjednoczonym Królestwie. Operatorzy ci posiadają obecnie zezwolenia i z ich ujęcia wynika przeważająca część zwiększonej liczby instalacji zgłoszonych przez Zjednoczone Królestwo.

Najczęściej zgłaszanym przestępstwem w 2016 r. było prowadzenie działalności bez zezwolenia (21 przypadków), niezgłoszenie zmian mocy (14 przypadków), nieprzedłożenie we właściwym terminie zweryfikowanych rocznych raportów na temat wielkości emisji (9 przypadków), nieprzestrzeganie warunków zezwoleń (6 przypadków) oraz nieposiadanie zatwierdzonego planu monitorowania (5 przypadków). Inne przypadki obejmowały niezgodność rocznego raportu na temat wielkości emisji z wymogami rozporządzenia w sprawie monitorowania i raportowania, nieumorzenie dostatecznej liczby uprawnień do emisji do dnia 30 kwietnia oraz nieprzedłożenie sprawozdań dotyczących udoskonaleń,

9.WNIOSKI I PROGNOZA 

W 2016 r. EU ETS pozostał głównym narzędziem UE w dziedzinie przeciwdziałania zmianie klimatu w sposób racjonalny pod względem kosztów. System spowodował redukcję emisji uczestniczących instalacji o 2,9 %, co oznacza tendencję spadkową emisji od rozpoczęcia 3. etapu w 2013 r., przy czym nadwyżka uprawnień do emisji dwutlenku węgla na rynku spadła do najniższego poziomu od początku obecnego okresu rozliczeniowego. W tym zakresie opublikowany po raz pierwszy w maju 2017 r. wskaźnik rezerwy stabilności rynkowej przygotowuje grunt pod wdrożenie w 2019 r. rezerwy stabilności rynkowej, strukturalnego rozwiązania EU ETS w zakresie stabilizacji unijnego rynku uprawnień do emisji dwutlenku węgla w perspektywie średnioterminowej.

W dziedzinie lotnictwa osiągnięto również istotny postęp. W następstwie uchwały Organizacji Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego z 2016 r. o ograniczeniu światowych emisji lotniczych Komisja podjęła kroki na rzecz kontynuacji obecnych środków dotyczących lotnictwa w EU ETS, mając na uwadze wejście w życie światowego systemu i planowanie jego szybkiego wdrożenia. 

Ponadto w czwartym roku 3. etapu architektura EU ETS dowiodła swojej ciągłej solidności. Poziom zgodności był stale bardzo wysoki, zarówno w przypadku instalacji stacjonarnych, jak i operatorów statków powietrznych, a organizacja administracyjna w państwach uczestniczących okazała się skuteczna.

Tysięczna aukcja przeprowadzona w maju 2017 r. stanowiła symboliczny etap na drodze płynnego funkcjonowania infrastruktury dostarczającej na rynek uprawnienia do emisji.

Po ponad 2 latach negocjacji dotyczących wniosku w sprawie reformy systemu EU ETS w czwartym okresie rozliczeniowym, w listopadzie 2017 r. osiągnięto przełomowe porozumienie, co świadczy o tym, że Unia Europejska przekłada zobowiązania paryskie na konkretne działania. Zmieniony i znacząco wzmocniony EU ETS będzie stanowił istotną część wkładu UE we wdrożenie porozumienia paryskiego na rzecz światowego przejścia na gospodarkę niskoemisyjną.

Komisja będzie nadal monitorować europejski rynek uprawnień do emisji dwutlenku węgla i przedstawi następne sprawozdanie pod koniec 2018 r.

ZAŁĄCZNIK 

Dodatek 1

Tabela 1: Liczba wnioskowanych bezpłatnych uprawnień w celu modernizacji sektora energii elektrycznej

Liczba bezpłatnych uprawnień wnioskowanych przez państwo członkowskie na podstawie art. 10c

Państwo członkowskie

2013

2014

2015

2016

BG

11 009 416

9 779 243

8 259 680

6 593 238

CY

2 519 077

2 195 195

1 907 302

1 583 420

CZ

25 285 353

22 383 398

20 623 005

15 831 329

EE

5 135 166

4 401 568

3 667 975

2 934 380

HU

7 047 255 64

nie dotyczy

nie dotyczy

nie dotyczy

LT

322 449

297 113

269 475

237 230

PL

65 992 703

52 920 889

43 594 320

31 621 148

RO

15 748 011

8 591 461

9 210 797

7 189 961

Ogółem

133 059 430

100 568 867

87 532 554

65 990 706

Tabela 2: Maksymalna liczba bezpłatnych uprawnień wydawanych rocznie w ramach odstępstwa od stosowania pełnego systemu aukcyjnego w odniesieniu do sektora energetycznego

Maksymalna liczba wydawanych rocznie uprawnień

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Ogółem

13 542 000

11 607 428

9 672 857

7 738 286

5 803 714

3 869 143

1 934 571

54 167 999

2 519 077

2 195 195

1 907 302

1 583 420

1 259 538

935 657

575 789

10 975 978

26 916 667

23 071 429

19 226 191

15 380 953

11 535 714

7 690 476

3 845 238

107 666 668

5 288 827

4 533 280

3 777 733

3 022 187

2 266 640

1 511 093

755 547

21 155 307

7 047 255

0

0

0

0

0

0

7 047 255

582 373

536 615

486 698

428 460

361 903

287 027

170 552

2 853 628

77 816 756

72 258 416

66 700 076

60 030 069

52 248 393

43 355 049

32 238 370

404 647 129

17 852 479

15 302 125

12 751 771

10 201 417

7 651 063

5 100 708

2 550 354

71 409 917

151 565 434

129 504 488

114 522 628

98 384 792

81 126 965

62 749 153

42 070 421

679 923 881

Dodatek 2

Wykres 1: Przegląd aukcji uprawnień do emisji ogólnych w okresie od 2013 r. do dnia 30 czerwca 2017 r.

___ Cena rozliczenia aukcji

. Wskaźnik pokrycia

   

Dodatek 3

Tabela 1: Podsumowanie wymiany międzynarodowych jednostek emisji do dnia 30 czerwca 2017 r.

Międzynarodowe jednostki emisji wymienione do dnia 30 czerwca 2017 r.

mln

udział procentowy

CER

231,08

54,61 %

Chiny

164,30

71,10 %

Indie

13,13

5,68 %

Uzbekistan

8,04

3,47 %

Brazylia

4,59

1,98 %

Chile

3,11

1,34 %

Korea

2,92

1,26 %

Meksyk

2,75

1,19 %

Pozostałe

19,25

8,33 %

Ścieżka pierwsza

Ścieżka druga

ERU

192,07

45,39 %

mln

Udział procentowy ERU

mln

Udział procentowy ERU

Ukraina

147,69

76,89 %

145,95

78,32 %

1,74

0,91 %

Rosja

32,06

16,69 %

32,06

17,20 %

0,00

0,00 %

Polska

2,82

1,46 %

3,02

1,62 %

0,00

0,00 %

Niemcy

1,65

0,85 %

1,66

0,89 %

0,00

0,00 %

Francja

1,24

0,64 %

1,24

0,67 %

0,00

0,00 %

Bułgaria

0,49

0,25 %

0,49

0,26 %

0,00

0,00 %

Pozostałe

6,21

3,23 %

1,76

0,94 %

4,35

2,26 %

Ogółem

423,16

100 %

186,18

96,83 %

6,09

3,17 %

Dodatek 4

Tabela 1: Elementy podaży i popytu w systemie handlu emisjami

Element

Podaż czy popyt?

Publikacja

Aktualizacja i brak pewności

Suma przeniesionych uprawnień na 2. etapie

Podaż

Sprawozdanie w sprawie rynku uprawnień do emisji dwutlenku węgla

Nie przewiduje się aktualizacji ze względu na zakończenie 2. etapu. Ostateczna wielkość liczbowa.

Sprzedaż aukcyjna na początku 3. etapu

Podaż

Strona internetowa DG ds. Działań w dziedzinie Klimatu, strony internetowe EEX i ICE

Nie stanowi części sumy przeniesionych uprawnień na 2. etapie. Ostateczne wielkości liczbowe.

Uprawnienie w ramach NER300

Podaż

Strona internetowa EBI

300 mln uprawnień zostało zmonetyzowane w latach 2012–2014. Ostateczne wielkości liczbowe.

Sprzedaż aukcyjna uprawnień do emisji lotniczych

Podaż

Strona internetowa DG ds. Działań w dziedzinie Klimatu, strony internetowe EEX i ICE

Nie, dostosowania odzwierciedlono w wolumenach na nadchodzący rok.

Aukcje przewidziane na 2013 r. i 2014 r. odbyły się w 2015 r.

Sprzedaż aukcyjna na 3. etapie

Podaż

Strona internetowa DG ds. Działań w dziedzinie Klimatu, strony internetowe EEX i ICE

Nie, ta wartość liczbowa nie podlega przeglądowi. Uprawnienia wycofane z aukcji (np. ze względu na opóźnienia w rozpoczęciu sprzedaży na aukcjach w pewnych państwach członkowskich, np. w państwach EOG–EFTA) można jednak sprzedawać na aukcjach w kolejnych latach.

Przydział bezpłatnych uprawnień (KŚW)

Podaż

EUTL, tabele

Te wielkości liczbowe są aktualizowane przez cały rok.

- Państwo członkowskie może przedstawić sprawozdanie za poprzednie lata z opóźnieniem lub faktyczny przydział może być niższy niż ilość początkowo przewidziana.

EUTL przedstawia dokładną aktualną sytuacji w kwestii rzeczywistego przydziału.

Przydział bezpłatnych uprawnień (rezerwa dla nowych instalacji)

Podaż

EUTL, tabele

Przydział bezpłatnych uprawnień

(lotnictwo)

Podaż

EUTL, publikacja tabeli rozdziału uprawnień przez państwo członkowskie

Przydział bezpłatnych uprawnień

(Art. 10c)

Podaż

EUTL, tabela statusu

Emisje (instalacje stacjonarne)

Popyt

EUTL, dane dotyczące zgodności

Dane dotyczące zgodności opublikowane w dniu 1 maja przedstawiają emisje i przekazane uprawnienia w przypadku instalacji, które spełniają wymogi (tj. tych instalacji, w przypadku których przedstawiano sprawozdania we wszystkich odnośnych latach).

Emisje (lotnictwo)

Popyt

Przestrzeganie przepisów przez operatorów lotniczych zarówno w odniesieniu do 2013 r., jak i do 2014 r. miało miejsce w 2015 r.

Anulowane uprawnienia

Popyt

Sprawozdanie w sprawie rynku uprawnień do emisji dwutlenku węgla

Tabela 2: Harmonogram publikacji danych

Termin

Dane

Zakres

1 stycznia – 30 kwietnia roku x

Aktualizacje przydziału bezpłatnych uprawnień dla sektora energetycznego (art. 10c)

Rok x-1

1 kwietnia roku x

Zweryfikowane emisje

Przydział bezpłatnych uprawnień (art. 10a ust. 5 – KŚW)

Rok x-1

1 maja roku x

Termin zgodności: zweryfikowane emisje i przekazane uprawnienia

Rok x-1

Maj/październik roku x

Wymienione międzynarodowe jednostki emisji

Ostatni kwartał roku x

Sprawozdanie w sprawie rynku uprawnień do emisji dwutlenku węgla

Rok x-1

Styczeń/lipiec roku x

Status rezerwy dla nowych instalacji – tabela rezerwy dla nowych instalacji

Nieopublikowane na szczeblu UE

Przydział bezpłatnych uprawnień dla lotnictwa opublikowany na szczeblu państw członkowskich

Dodatek 5

Tabela 1: Orzeczenia w trybie prejudycjalnym wydane przez Trybunał Sprawiedliwości UE w sprawie funkcjonowania EU ETS w okresie od lipca 2016 r. do czerwca 2017 r.

Sygnatura sprawy

Podstawa prawna

Strony

Streszczenie sprawy

Data

Streszczenie wyroku

Sprawa C-461/15

Decyzja 2011/278/UE

E. ON Kraftwerke/DE

Zakres obowiązku przedstawienia informacji w celu przydziału bezpłatnych uprawnień do emisji, uwzględniając wprowadzone zmiany w działaniu jednej elektrowni

08.09.2016

Właściwy organ może określić „istotne informacje”, które należy zgłaszać, dotyczące zdolności produkcyjnej, poziomu działalności oraz działalności instalacji. Informacje mogą być uznane za istotne bez względu na fakt ewentualnej zmiany w zakresie uprawnień do emisji przydzielonych prowadzącemu instalację.

Sprawa C-460/15

Rozporządzenie UE nr 601/2012

Schaefer Kalk GmbH & Co. KG/DE

Ważność wyłączenia CO2 wykorzystywanego przy produkcji wytrąconego węglanu wapnia w art. 49 ust. 1 i pkt 10 załącznika IV

19.01.2017

W kontekście CO2 odprowadzanego poza instalację produkującą wapno i wiązanego w stabilny sposób przy produkcji wytrąconego węglanu wapnia, art. 49 i pkt 10. B załącznika IV są sprzeczne z art. 3 lit. d) dyrektywy w sprawie ETS, gdyż niepodważalnie zakładają, że zachodzi uwalnianie CO2 do atmosfery.

Sprawa C-457/15

Dyrektywa 2003/87/WE

Vattenfall Europe Generation AG/ DE

Kiedy powstaje obowiązek związany z handlem uprawnieniami do emisji obejmujący działania służące spalaniu paliwa w instalacjach o całkowitej nominalnej mocy cieplnej przekraczającej 20 MW w załączniku I?

28.07.2016

Objęcie „działań służących spalaniu paliwa w instalacjach o całkowitej nominalnej mocy cieplnej przekraczającej 20 MW” załącznikiem I rozpoczyna się w dniu pierwszej emisji gazów cieplarnianych wyprodukowanych przez instalację (nawet przed wytworzeniem prądu).

Sprawa C-456/15;

sprawy połączone C-191/14, C-192/14, C-295/14, C-389/14 i C-391/14 do C-393/14

decyzja 2013/448/UE

Borealis Polyolefine GmbH/ AT Federalny Minister ds. Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska i Zarządzania Zasobami Wodnymi

Ważność metody kalkulacji jednorodnego międzysektorowego współczynnika korygującego

14.07.2016; 28.04.2016

Art. 4 oraz załącznik II decyzji 2013/448/UE są nieważne. Dane dotyczące emisji pochodzące z nowych rodzajów działalności prowadzonych w istniejących instalacjach nie powinny były być uwzględnione; powinny być uwzględnione jedynie instalacje objęte EU ETS od 2013 r. Jednorodny międzysektorowy współczynnik korygujący utraci ważność z dniem 1.03.2017 r.

Sprawa C-321/15

Dyrektywa 2003/87/WE

ArcelorMittal Rodange et Schifflange SA/ LU

Kwestia dotycząca zwrotu nienależnie wydanych uprawnień do emisji oraz uznania uprawnień do emisji za własność

08.03.2017

Państwa członkowskie mają prawo nakazać zwrot, bez odszkodowania, nienależnie wydanych uprawnień do emisji. Kwestia statusu prawnego uprawnień do emisji nie jest kluczowa dla wydania wyroku w omawianej sprawie.

Sprawa C-272/15

Decyzja nr 377/2013/UE, dyrektywa 2008/101/WE

Swiss International Air Lines AG/ UK Sekretarz Stanu ds. Energii i Zmian Klimatu, Agencja ds. Środowiska

Czy decyzja nr 377/2013/UE narusza unijną zasadę równego traktowania, ustanawiając moratorium w odniesieniu do zwrotu uprawnień do emisji gazów cieplarnianych na loty przeprowadzane między państwami EOG a państwami spoza EOG, nie dotyczącego lotów pomiędzy państwami EOG a Szwajcarią?

12.12.2016

Fakt, że moratorium dotyczące lotów poza EOG nie ma zastosowania do lotów rozpoczynających się i kończących na lotniskach w Szwajcarii nie narusza zasady równego traktowania, która nie ma zastosowania wobec państw trzecich.

Sprawa C-180/15;

sprawa C-506/14

Decyzja 2011/278/UE,

decyzja 2013/448/UE

Borealis AB i in./ SE Agencja ds. Ochrony Środowiska;

Yara Suomi Oy i in./ FI Ministerstwo Pracy i Gospodarki

Ważność metody kalkulacji jednorodnego międzysektorowego współczynnika korygującego oraz metoda ustalania wskaźnika emisyjności dla produktu w odniesieniu do ciekłego metalu

08.09.2016;

26.10.2016

Unieważnienie jednorodnego międzysektorowego współczynnika korygującego od marca 2017 r. (zob. sprawy C-191/14 i inne).

Metoda ustalania wskaźnika emisyjności w odniesieniu do ciekłego metalu została uznana za ważną. Trybunał podkreślił zasadę nieliczenia emisji podwójnie.

Sprawa C-203/12

Dyrektywa 2003/87/WE

Billerud Karlsborg Aktiebolag/ SE Agencja ds. Ochrony Środowiska

Czy operator, który najpóźniej do dnia 30 kwietnia każdego roku nie dokonał umorzenia uprawnień w wysokości wystarczającej do pokrycia jego emisji, zobowiązany jest do zapłaty grzywny niezależnie od powodu braku umorzenia, nawet w przypadku posiadania przez tego operatora w dniu 30 kwietnia dostatecznej liczby uprawnień do emisji?

17.10.2016

Zgodnie z dyrektywą w sprawie ETS kary mają zastosowanie również w przypadku, gdy operator, który nie dokonał umorzenia uprawnień w terminie, posiadał w dniu 30 kwietnia wystarczającą liczbę uprawnień do emisji do pokrycia swoich emisji dokonanych w ciągu minionego roku.

(1)

W 2015 r. emisje gazów cieplarnianych w UE były już o 22 % niższe od poziomu z 1990 r.

(2)

Zgodnie z prognozami krajowymi emisja będzie nadal spadać do 2020 r., należy jednak wdrożyć dodatkowe polityki, aby osiągnąć cel przewidziany na 2030 r.

(3)

COM(2015) 337, http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:52015PC0337

(4)

Rozmowy trójstronne to nieformalne posiedzenia trójstronne, w których uczestniczą przedstawiciele Parlamentu Europejskiego, Rady Unii Europejskiej i Komisji.

(5)

Dyrektywa 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 października 2003 r. ustanawiająca system handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych we Wspólnocie oraz zmieniająca dyrektywę Rady 96/61/WE (Dz.U. L 275 z 25.10.2003, s. 32).

(6)

Sprawozdania opublikowane w poprzednich latach znajdują się pod adresem: https://ec.europa.eu/clima/policies/ets_en#tab-0-1

(7)

W odniesieniu do sprawozdań sporządzanych na podstawie art. 21 „państwa uczestniczące” lub „państwa” obejmują 28 państw członkowskich UE oraz państwa EOG (Islandię, Norwegię i Liechtenstein).

(8)

W EU ETS współczynnik emisji z biomasy jest równy zero, tzn. emisje te są objęte wymogiem sprawozdawczym, lecz nie wymagają umorzenia żadnych uprawnień do emisji.

(9)

Zgłoszone na podstawie art. 21 emisje związane z wykorzystaniem biopaliw wyniosły mniej niż 0,04 % całkowitej emisji uczestniczącego operatora statku powietrznego.

(10)

Zob. rozporządzenie Komisji (UE) nr 601/2012 z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie monitorowania i raportowania w zakresie emisji gazów cieplarnianych zgodnie z dyrektywą 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 181 z 12.7.2012, s. 30), zgodnie z którym instalacje kategorii C emitują ponad 500 000 ton ekwiwalentu CO2 rocznie, instalacje kategorii B emitują pomiędzy 500 000 a 50 000 ton ekwiwalentu CO2 rocznie, a instalacje kategorii A emitują mniej niż 50 000 ton ekwiwalentu CO2 rocznie. Ponadto „instalacje o niskim poziomie emisji” stanowią podzbiór instalacji należących do kategorii A, które emitują mniej niż 25 000 ton ekwiwalentu CO2 rocznie.

(11)

Przykładem operatora wykonującego zarobkowe przewozy lotnicze jest pasażerska linia lotnicza świadcząca usługi na rzecz masowego odbiorcy. Przykładem operatora statku powietrznego użytkowanego w lotniczych przewozach niezarobkowych jest statek powietrzny stanowiący własność prywatną.

(12)

Liczba uprawnień do emisji lotniczych wprowadzonych do obiegu od 2013 r. jest wynikiem podejścia oddolnego zaczynającego się od przydziału bezpłatnych uprawnień (określanych na podstawie wskaźników emisyjności dla działalności operatorów w obrębie EOG). Następnie liczba uprawnień sprzedawanych na aukcji jest określana z uwzględnieniem faktu, że przydział bezpłatnych uprawnień (włączając specjalną rezerwę do późniejszego rozdziału na rzecz szybko rosnących operatorów statków powietrznych i nowych instalacji) powinien stanowić 85 % całości, a sprzedaż na aukcji powinna stanowić 15 %.

(13)

Liczba uprawnień do emisji lotniczych wprowadzonych do obiegu w latach 2017, 2018, 2019 i 2020 będzie zależeć od losów wniosku ustawodawczego Komisji (zob. sekcja 4).

(14)

Uwzględnione dane liczbowe dotyczące sprzedaży na aukcji pochodzą z sierpnia 2017 r. (zob. sekcja 4).

(15)

SWD(2015) 135 final, https://ec.europa.eu/clima/sites/clima/files/ets/revision/docs/impact_assessment_en.pdf

(16)

NER300 jest programem finansowania projektów demonstracyjnych w dziedzinie innowacyjnych technologii niskoemisyjnych, finansowanym z monetyzacji 300 mln uprawnień do emisji z rezerwy dla nowych instalacji (zob. sekcja 3.1.2.2.).

(17)

Prezentowane dane liczbowe pochodzą z lipca 2017 r.: https://ec.europa.eu/clima/sites/clima/files/ets/allowances/docs/170711_status_table_ner.pdf

(18)

Dane liczbowe obejmują zgłoszenia otrzymane do lipca 2017 r. i mogą podlegać znacznym zmianom z powodu późniejszych zgłoszeń dokonanych przez państwa członkowskie.

(19)

Początkowa ilość przed zastosowaniem ograniczeń, o których mowa w poniższej tabeli.

(20)

Wyrok Trybunału z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawach połączonych C-191/14, C-192/14, C-295/14, C-389/14 i od C-391/14 do C-393/14: Borealis Polyolefine GmbH i in. przeciwko Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft i in., EU:C:2016:311.

(21)

Decyzja Komisji 2017/126/UE, Dz.U. L 19 z 25.1.2017, s. 93.

(22)

https://ec.europa.eu/clima/sites/clima/files/lowcarbon/ner300/docs/2017_draft_amendment_post_ccc_en.pdf

(23)

Decyzja Komisji 2010/670/UE, Dz.U. L 290 z 6.11.2010, s. 39.

(24)

Zgodnie z decyzją Komisji 2010/670/UE w przypadku projektów, które otrzymały dotacje w ramach pierwszego zaproszenia do składania wniosków, ostateczną decyzję inwestycyjną należy podjąć do końca 2016 r., natomiast w przypadku projektów, które otrzymały dotacje w ramach drugiego zaproszenia do składania wniosków, podjęcie takiej decyzji musi nastąpić do końca czerwca 2018 r.

(25)

Interaktywna mapa dotycząca wdrażanych projektów znajduje się pod adresem: https://setis.ec.europa.eu/NER300

(26)

 Jawne wersje wszystkich decyzji znajdują się na stronie Dyrekcji Generalnej ds. Konkurencji:  http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm?clear=1&policy_area_id=3

(27)

Szacunkowy budżet na lata 2013–2015

(28)

Szacunkowy budżet na lata 2013–2015

(29)

Maksymalny szacunkowy całkowity budżet w zależności od szacunków cen uprawnień do emisji dwutlenku węgla

(30)

Szacunkowy budżet na lata 2014–2015

(31)

Szacunkowy budżet na lata 2015–2018

(32)

 Wczesne aukcje uprawnień w ramach 3. etapu przeprowadzono w 2012 r. biorąc pod uwagę powszechnie stosowaną praktykę handlową w sektorze energii elektrycznej, polegającą na sprzedaży energii na zasadzie perspektywicznej oraz dokonywania zakupu wymaganych wkładów (w tym uprawnień) po sprzedaży swoich produktów.

(33)

Ponadto między dniem 1 kwietnia a dniem 30 czerwca 2017 r. sprzedano na aukcji 244 388 000 uprawnień do emisji ogólnych. Zgodnie z opublikowanymi kalendarzami aukcji na rok 2017 r. przewiduje się sprzedaż na aukcji kolejnych 452 064 000 uprawnień do emisji ogólnych między lipcem a grudniem 2017 r.

(34)

Sprawozdania te są dostępne na specjalnej stronie internetowej Komisji: http://ec.europa.eu/clima/policies/ets/auctioning/documentation_en.htm .

(35)

Zob. art. 10 ust. 3 dyrektywy w sprawie EU ETS.

(36)

Analiza wykorzystania przez państwa członkowskie przychodów z aukcji dostępna jest pod następującym adresem: https://ec.europa.eu/clima/sites/clima/files/ets/auctioning/docs/auction_revenues_report_2017_en.pdf

(37)

W tym wolumeny z kalendarza aukcji na rok 2017 r.

(38)

Obejmuje również uprawnienia unieważnione.

(39)

Na koniec drugiego okresu rozliczeniowego uprawnienia te zastąpiono uprawnieniami 3. etapu. Żadne inne uprawnienia istniejące przed trzecim okresem rozliczeniowym nie wchodzą w skład łącznej liczby uprawnień będących w obiegu. Wyjaśnienia dotyczące przeniesienia uprawnień do emisji można znaleźć pod adresem: https://ec.europa.eu/clima/policies/ets/registry_en#tab-0-2

(40)

Liczba ta nie obejmuje wczesnych aukcji uprawnień 3. etapu, które miały miejsce w 2012 r., ale odzwierciedla wykorzystanie międzynarodowych jednostek emisji przed rozpoczęciem 3. etapu. Łączna liczba międzynarodowych jednostek emisji wykorzystanych od 2008 r. jest wymieniona w sekcji 3.1.3.

(41)

C(2017) 3228 final, https://ec.europa.eu/clima/sites/clima/files/ets/reform/docs/c_2017_3228_en.pdf

(42)

C(2017) 3228 final, https://ec.europa.eu/clima/sites/clima/files/ets/reform/docs/c_2017_3228_en.pdf

(43)

Wspomniane wykresy dotyczące lat 2013–2016 oparto na najbardziej aktualnych danych z tych lat, które można znaleźć w dzienniku transakcji Unii Europejskiej (EUTL). Oznacza to, że mogą one obejmować ostatnie dane dotyczące lat 2013, 2014, 2015 i 2016.

(44)

https://ec.europa.eu/transport/modes/air/news/2016-09-09-bratislava-declaration_en

(45)

Rezolucję Zgromadzenia ICAO w sprawie CORSIA można znaleźć pod adresem: https://www.icao.int/Meetings/a39/Documents/Resolutions/a39_res_prov_en.pdf

(46)

COM(2017)054 final, http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:52017PC0054

(47)

Dane z czerwca 2017 r.

(48)

Dane z czerwca 2017 r.

(49)

Informacje z sierpnia 2017 r., https://ec.europa.eu/clima/news/2017-auction-calendars-aviation-allowances-published_en

(50)

Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady nr 377/2013/UE z dnia 24 kwietnia 2013 r. wprowadzająca tymczasowe odstępstwo od dyrektywy 2003/87/WE ustanawiającej system handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych we Wspólnocie, tekst mający znaczenie dla EOG (Dz.U. L 113 z 25.4.2013, s. 1).

(51)

https://ec.europa.eu/info/law/markets-financial-instruments-mifid-ii-directive-2014-65-eu/amending-and-supplementary-acts/implementing-and-delegated-acts_en

(52)

https://ec.europa.eu/info/law/market-abuse-regulation-eu-no-596-2014/amending-and-supplementary-acts/implementing-and-delegated-acts_en

(53)

Mechanizm odwrotnego obciążenia przenosi odpowiedzialność za opłacenie transakcji obciążonej VAT ze sprzedającego na kupującego towar lub usługę i stanowi skuteczne zabezpieczenie przed oszustwem związanym z VAT.

(54)

Wyrok Trybunału Sprawiedliwości z dnia 8 marca 2017 r. w sprawie C-321/15 ArcelorMittal Rodange et Schifflange SA przeciwko État du Grand-duché de Luxembourg, EU:C:2017:179.

(55)

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 601/2012 z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie monitorowania i raportowania w zakresie emisji gazów cieplarnianych zgodnie z dyrektywą 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, Dz.U. L 181 z 12.7.2012, s. 30.

(56)

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 600/2012 z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie weryfikacji raportów na temat wielkości emisji gazów cieplarnianych i raportów dotyczących tonokilometrów oraz akredytacji weryfikatorów zgodnie z dyrektywą 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 181 z 12.7.2012, s. 1).

(57)

Dla każdego państwa członkowskiego opracowano odrębny plan działania. Przykład często spotykanej kwestii stanowi prawidłowa klasyfikacja zgłoszonych nieprawidłowości oraz niezgodności w sprawozdaniach z weryfikacji. Formularze i wytyczne dotyczące rozporządzenia w sprawie monitorowania i raportowania oraz rozporządzenia w sprawie weryfikacji i akredytacji znajdują się pod adresem: https://ec.europa.eu/clima/policies/ets/monitoring_pl#tab-0-1

(58)

Główną tego przyczyną jest fakt, że metodyka oparta na pomiarach stałego pomiaru stężenia odpowiednich gazów cieplarnianych wiąże się z zaangażowaniem istotnych zasobów i wiedzy fachowej, których wielu mniejszych operatorów nie posiada.

(59)

W rozporządzeniu Komisji (UE) nr 601/2012 wprowadzono wymóg dotyczący wszystkich prowadzących instalacje, zgodnie z którym muszą oni spełnić kryteria pewnych minimalnych poziomów dokładności, przy czym większe źródła emisji muszą spełnić kryteria wyższych poziomów (wiążących się z bardziej wiarygodną jakością danych), natomiast do mniejszych źródeł mają zastosowanie mniej rygorystyczne wymogi ze względu na oszczędność kosztową.

(60)

Lista punktów dostępu krajowych jednostek akredytujących udzielających akredytacji weryfikatorom EU ETS sporządzona przez Europejską Współpracę w Dziedzinie Akredytacji: http://www.european-accreditation.org/information/national-accreditation-bodies-having-been-successfully-peer-evaluated-by-ea  

(61)

W niektórych przypadkach państwa mogą zgłaszać szereg regionalnych/lokalnych organów jako jeden właściwy organ.

(62)

Materiały z konferencji znajdują się pod adresem: https://ec.europa.eu/clima/events/articles/0114_en

(63)

będących kontrolami w ramach dyrektywy w sprawie emisji przemysłowych.

(64)

HU wykorzystały odstępstwo od art. 10c jedynie w 2013 r.

Top