EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017R2396

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/2396 z dnia 13 grudnia 2017 r. zmieniające rozporządzenia (UE) nr 1316/2013 oraz (UE) 2015/1017 w odniesieniu do przedłużenia okresu obowiązywania Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych oraz wprowadzenia usprawnień technicznych dla tego Funduszu i Europejskiego Centrum Doradztwa Inwestycyjnego

OJ L 345, 27.12.2017, p. 34–52 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2017/2396/oj

27.12.2017   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 345/34


ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2017/2396

z dnia 13 grudnia 2017 r.

zmieniające rozporządzenia (UE) nr 1316/2013 oraz (UE) 2015/1017 w odniesieniu do przedłużenia okresu obowiązywania Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych oraz wprowadzenia usprawnień technicznych dla tego Funduszu i Europejskiego Centrum Doradztwa Inwestycyjnego

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 172 i 173, art. 175 akapit trzeci oraz art. 182 ust. 1,

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej,

po przekazaniu projektu aktu ustawodawczego parlamentom narodowym,

uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego (1),

uwzględniając opinię Komitetu Regionów (2),

stanowiąc zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą (3),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Od momentu przedstawienia w dniu 26 listopada 2014 r. komunikatu Komisji „Plan inwestycyjny dla Europy” (zwanego dalej „planem inwestycyjnym”) klimat dla rozwoju inwestycji poprawił się, wraca też zaufanie do europejskiej gospodarki i wzrostu. Unia odnotowuje obecnie czwarty rok umiarkowanego ożywienia gospodarczego, a produkt krajowy brutto osiągnął 2 % w 2015 r., stopy bezrobocia utrzymują się jednak na poziomie wyższym niż przed kryzysem. Kompleksowe działania zainicjowane wraz z powyższym planem inwestycyjnym zaczęły przynosić już konkretne rezultaty, mimo że nie można jeszcze oszacować całościowego wpływu, jaki Europejski Fundusz na rzecz Inwestycji Strategicznych (EFIS) wywiera na wzrost gospodarczy, gdyż skutki makroekonomiczne większych projektów inwestycyjnych nie mogą być natychmiastowe. Poziom inwestycji rósł stopniowo przez cały 2017 r., jednak tempo jest wciąż raczej wolne i utrzymuje się poniżej osiąganych wcześniej poziomów.

(2)

Należy utrzymać ten pozytywny trend inwestycyjny i kontynuować wysiłki w celu przywrócenia długoterminowo trwałego poziomu inwestycji w taki sposób, aby wpływało to na gospodarkę realną. Mechanizmy przewidziane w planie inwestycyjnym są skuteczne i powinny zostać wzmocnione, tak aby nadal uruchamiać prywatne inwestycje w taki sposób, by wywołać znaczące skutki makroekonomiczne i przyczyniać się do tworzenia miejsc pracy w sektorach istotnych dla przyszłości Unii i wszędzie tam, gdzie utrzymują się niedoskonałości rynku lub nieoptymalne sytuacje w zakresie inwestycji.

(3)

W dniu 1 czerwca 2016 r. Komisja przedstawiła komunikat zatytułowany „Europa znów inwestuje – Wnioski z realizacji planu inwestycyjnego dla Europy”, w którym przedstawiono dotychczasowe osiągnięcia w ramach planu inwestycyjnego oraz planowane dalsze kroki, w tym przedłużenie okresu obowiązywania EFIS po zakończeniu początkowego trzyletniego okresu, rozwinięcie obszaru małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) zgodnie z istniejącymi ramami oraz wzmocnienie Europejskiego Centrum Doradztwa Inwestycyjnego (ECDI).

(4)

W dniu 11 listopada 2016 r. Europejski Trybunał Obrachunkowy przyjął opinię w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenia (UE) nr 1316/2013 oraz (UE) 2015/1017 i towarzyszącej oceny przeprowadzonej przez Komisję na mocy art. 18 ust. 2 rozporządzenia (UE) 2015/1017 – zatytułowanej „EFIS: wstępny wniosek do dalszego opracowania i rozwinięcia”.

(5)

EFIS – wdrażany i współfinansowany przez grupę Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) – jest pod względem ilościowym, na drodze do osiągnięcia zakładanego celu, jakim jest uruchomienie co najmniej 315 000 000 000 EUR na dodatkowe inwestycje w gospodarkę realną do połowy 2018 r. Szczególnie szybką reakcję rynku i zdolność absorpcji odnotowano w obszarze MŚP, w którym wyniki EFIS znacznie przerosły oczekiwania, również ze względu na wykorzystanie w początkowym okresie istniejących instrumentów oraz mandatów Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego (EFI) (mandat InnovFin SMEG Instrument gwarancji, COSME Instrument gwarancji kredytowych (LGF) oraz EBI zasobów kapitału ryzyka (RCR) na potrzeby przyspieszonego uruchomienia. W związku z tym w lipcu 2016 r. obszar MŚP zasilono kwotą 500 000 000 EUR zgodnie z obowiązującymi parametrami określonymi w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/1017 (4). Z uwagi na nadzwyczajne zapotrzebowanie rynkowe na finansowanie dla MŚP w ramach EFIS, większy udział finansowania ma zostać przeznaczony dla MŚP. W tym względzie 40 % zwiększonej zdolności EFIS do ponoszenia ryzyka powinno zostać przeznaczone na zwiększenie dostępu MŚP do finansowania.

(6)

W dniu 28 czerwca 2016 r. Rada Europejska stwierdziła, że plan inwestycyjny, w szczególności EFIS, już przyniósł konkretne rezultaty oraz stanowi też istotny krok mający pomóc uruchomić inwestycje prywatne, przy jednoczesnym inteligentnym wykorzystaniu ograniczonych zasobów budżetowych. Rada Europejska stwierdziła, że Komisja zamierzała wkrótce przedstawić wnioski dotyczące przyszłości EFIS, co do których istniałaby potrzeba przeanalizowania w trybie pilnym przez Parlament Europejski i Radę”.

(7)

EFIS został ustanowiony na początkowy okres trzech lat, a jego celem było uruchomienie co najmniej 315 000 000 000 EUR na inwestycje, aby w ten sposób wspierać cel w postaci promowania wzrostu gospodarczego i zatrudnienia. Dążenie do osiągnięcia głównego celu nie powinno jednak przeważać nad dodatkowością wybranych projektów. Unii zależy zatem nie tylko na przedłużeniu okresu inwestycyjnego i zwiększeniu zdolności finansowych EFIS, ale także na położeniu większego nacisku na dodatkowość. Przedłużenie obejmuje okres obowiązywania aktualnych wieloletnich ram finansowych i powinno zapewnić inwestycje o wartości co najmniej 500 000 000 000 EUR do 2020 r. Z myślą o dodatkowym zwiększeniu zasięgu EFIS oraz osiągnięciu celu podwojenia inwestycji także państwa członkowskie powinny priorytetowo potraktować tę kwestię.

(8)

EFIS i środki jego wdrażania nie mogą w pełni wykorzystać swojego potencjału, jeżeli zabraknie realizacji działań służących wzmacnianiu jednolitego rynku, tworzeniu sprzyjającego otoczenia biznesowego i realizacji trwałych reform strukturalnych zrównoważonych pod względem społecznym. Kluczowe znaczenie dla sukcesu EFIS mają też dobrze skonstruowane projekty stanowiące element planów inwestycyjno-rozwojowych na szczeblu państw członkowskich.

(9)

Na okres po 2020 r. Komisja zamierza przedstawić niezbędne wnioski w celu zapewnienia utrzymania strategicznych inwestycji na stabilnym poziomie. Każdy wniosek ustawodawczy powinien opierać się na wnioskach ze sprawozdania Komisji i z niezależnej oceny, łącznie z makroekonomiczną oceną użyteczności utrzymania systemu wspierania inwestycji. W tym sprawozdaniu i niezależnej ocenie należy też zbadać – w zakresie, w jakim jest to właściwe – stosowanie rozporządzenia (UE) 2015/1017 w wersji zmienionej niniejszym rozporządzeniem, w przedłużonym okresie wdrażania EFIS.

(10)

EFIS, o przedłużonym okresie obowiązywania na mocy niniejszego rozporządzenia, powinien reagować na utrzymujące się niedoskonałości rynku i nieoptymalne sytuacje w zakresie inwestycji i nadal dążyć przy zapewnieniu większej dodatkowości do uruchamiania finansowania z sektora prywatnego na potrzeby inwestycji kluczowych dla tworzenia w Europie miejsc pracy w przyszłości, w tym dla osób młodych, oraz dla wzrostu gospodarczego i konkurencyjności Europy. Takie inwestycje dotyczą inwestycji w obszarach energii, środowiska i działań w dziedzinie klimatu, kapitału społecznego i ludzkiego oraz powiązanej infrastruktury, opieki zdrowotnej, badań i innowacji, transportu transgranicznego i zrównoważonego, a także transformacji cyfrowej. Należy w szczególności zwiększyć wkład działań wspieranych z EFIS w osiąganie ambitnych celów Unii określonych na 21. sesji Konferencji Stron Ramowej Konwencji ONZ w sprawie zmiany klimatu (COP21) oraz w realizację zobowiązania Unii do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych o 80 do 95 %. Aby wzmocnić element działań w dziedzinie klimatu w ramach EFIS, EBI powinien wykorzystać swoje doświadczenie jednego z największych na świecie dostawców finansowania działań w związku ze zmianą klimatu i użyć swojej nowoczesnej, uzgodnionej na szczeblu międzynarodowym metody do wiarygodnego wskazania komponentów projektów dotyczących działań w dziedzinie klimatu lub udziałów w kosztach. Projekty nie powinny być sztucznie konstruowane w taki sposób, aby mieścić się w zakresie definicji MŚP i małych spółek o średniej kapitalizacji. W coraz większym stopniu należy też uwzględniać priorytetowe projekty z zakresu połączeń międzysystemowych oraz projekty dotyczące efektywności energetycznej.

Ponadto wsparcie z EFIS dla autostrad należy ograniczyć do wspierania prywatnych lub publicznych inwestycji w transport w krajach objętych polityką spójności, w regionach słabiej rozwiniętych lub w projektach transportowych o charakterze transgranicznym lub w przypadku, gdy wsparcie to jest konieczne do zwiększenia, utrzymania i poprawy bezpieczeństwa drogowego, rozwoju urządzeń z zakresu inteligentnych systemów transportowych, zagwarantowania integralności i standardów istniejących autostrad w ramach transeuropejskiej sieci transportowej, w szczególności bezpiecznych parkingów, stacji z alternatywnym czystym paliwem oraz systemów ładowania pojazdów elektrycznych, lub przyczynienia się do ukończenia transeuropejskiej sieci transportowej do 2030 r., zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 1316/2013 (5) i rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1315/2013 (6). W sektorze cyfrowym – w ramach ambitnej polityki Unii w dziedzinie gospodarki cyfrowej – należy wyznaczyć nowe cele dotyczące infrastruktury cyfrowej, aby zapewnić zlikwidowanie przepaści cyfrowej oraz zapewnić Unii pozycję globalnego pioniera w nowej epoce tzw. internetu rzeczy, technologii łańcucha bloków, cyberbezpieczeństwa i bezpieczeństwa sieci. Dla jasności należy wyraźnie stwierdzić, że – choć są one już kwalifikowalne – to projekty w dziedzinie rolnictwa, leśnictwa, rybołówstwa i akwakultury oraz innych elementów szerzej rozumianej biogospodarki należą do celów ogólnych kwalifikujących się do wsparcia z EFIS.

(11)

Sektor kultury i sektor kreatywny odgrywają jedną z kluczowych ról w procesie reindustrializacji Europy, stanowią siłę napędową wzrostu gospodarczego oraz mają strategiczne znaczenie dla zapoczątkowania innowacyjnego efektu mnożnikowego w innych sektorach przemysłu, takich jak turystyka, handel detaliczny i technologie cyfrowe. Uzupełniając program „Kreatywna Europa” ustanowiony rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1295/2013 (7) oraz systemu poręczeń na rzecz sektora kultury i sektora kreatywnego ustanowionego zgodnie z niniejszym rozporządzeniem, EFIS powinien pomagać tym sektorom w przezwyciężaniu braków kapitałowych poprzez zapewnianie im dodatkowego wsparcia w sposób komplementarny względem wsparcia z programu „Kreatywna Europa” oraz systemu poręczeń sektora kultury i sektora kreatywnego, tak aby umożliwić finansowanie większej liczby projektów obarczonych wysokim ryzykiem.

(12)

EFIS powinien wspierać także działania, w które zaangażowane są podmioty znajdujące się w Unii i które wykraczają poza granice Unii, jeśli działania te promują inwestycje w Unii, w szczególności jeśli zawierają elementy transgraniczne. ECDI powinno zapewniać aktywne wsparcie, żeby promować i pobudzać takie działania.

(13)

Należy wzmocnić na etapie wyboru projektów dodatkowość, która jest jedną z najważniejszych cech EFIS. W szczególności działania powinny kwalifikować się do uzyskania wsparcia z EFIS wyłącznie wtedy, gdy dotyczą wyraźnie zidentyfikowanych niedoskonałości rynku lub nieoptymalnych sytuacji w zakresie inwestycji. Działania w zakresie infrastruktury fizycznej w ramach obszaru infrastruktury i innowacji, łączące co najmniej dwa państwa członkowskie, w tym działania w zakresie e-infrastruktury, a w szczególności infrastruktury szerokopasmowej oraz usług niezbędnych do budowy, wdrażania, utrzymania lub eksploatacji takiej infrastruktury, powinny być uważane za wyraźnie wskazujące na dodatkowość, z uwagi na ich z natury duży poziom trudności i wysoką wartość dodaną dla Unii.

(14)

EFIS powinien być z reguły ukierunkowany na projekty o profilu ryzyka wyższym niż projekty wspierane w ramach zwykłej działalności EBI, a przy ocenie dodatkowości komitet inwestycyjny EFIS (zwany dalej „komitetem inwestycyjnym”) powinien uwzględniać ryzyka, które utrudniają inwestycje, takie jak ryzyka specyficzne dla danego kraju, sektora lub regionu oraz ryzyka związane z procesem innowacji, w szczególności w zakresie niesprawdzonych jeszcze technologii sprzyjających wzrostowi, zrównoważoności i wydajności.

(15)

Z myślą o zapewnieniu szerszego geograficznego zasięgu EFIS i zwiększeniu efektywności działania EFIS, należy promować działania mieszane lub łączone, będące połączeniem bezzwrotnych form wsparcia lub instrumentów finansowych z budżetu ogólnego Unii, takich jak europejskie fundusze strukturalne i inwestycyjne lub formy dostępne w ramach instrumentu „Łącząc Europę” (CEF) ustanowionego rozporządzeniem (UE) nr 1316/2013 oraz, programu „Horyzont 2020 - Program ramowy w zakresie badań naukowych i innowacji”, ustanowionego rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1291/2013 (8), oraz finansowanie przez grupę EBI, w tym finansowanie z EBI w ramach EFIS, jak również przez innych inwestorów. Mieszanie lub łączenie źródeł finansowania ma na celu zwiększanie wartości dodanej wydatków Unii poprzez przyciągnięcie dodatkowych zasobów od inwestorów prywatnych oraz zapewnienie rentowności gospodarczej i opłacalności finansowej wspieranych działań. W tym celu równolegle z przedstawieniem wniosku Komisji w sprawie niniejszego rozporządzenia przesunięto środki w kwocie 1 000 000 000 EUR z komponentu instrumentu „Łącząc Europę” dotyczącego instrumentów finansowych CEF na rzecz komponentu tego instrumentu dotyczącego dotacji, aby ułatwić łączenie z EFIS. W tym celu w lutym 2017 r. z powodzeniem wystosowano zaproszenie do składania wniosków dotyczących łączenia. Dalsze 145 000 000 EUR przesuwa się do innych właściwych instrumentów, w szczególności tych dotyczących efektywności energetycznej. Niezbędne są dalsze działania w celu zapewnienia możliwości łatwego połączenia środków finansowych Unii i wsparcia z EFIS.

Chociaż Komisja opublikowała już konkretne wytyczne w tej sprawie, podejście do kwestii łączenia środków finansowych Unii i EFIS należy jeszcze dopracować, tak aby zwiększyć liczbę inwestycji korzystających z dźwigni finansowej, którą zapewnia łączenie środków finansowych Unii i EFIS, z uwzględnieniem możliwych zmian ustawodawczych. Aby zapewnić gospodarczą wydajność i adekwatny mechanizm dźwigni finansowej, takie łączenie finansowania nie powinno – co do zasady – przekraczać 90 % całkowitych kosztów projektu w przypadku najsłabiej rozwiniętych regionów i 80 % w przypadku wszystkich pozostałych regionów.

(16)

Aby zwiększyć absorpcję EFIS w regionach słabiej rozwiniętych i regionach w okresie przejściowym, należy rozszerzyć zakres celów ogólnych kwalifikujących się do wsparcia z EFIS. Projekty nadal podlegałyby analizie przez komitet inwestycyjny i musiałyby spełniać te same kryteria kwalifikowalności co przy wykorzystaniu gwarancji ustanowionych zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2015/1017 (zwanych dalej „gwarancjami UE”), w tym zasadę dodatkowości. Zważywszy na to, że nie powinny istnieć żadne ograniczenia dotyczące wielkości projektów kwalifikujących się do wsparcia z EFIS, nie należy zniechęcać do ubiegania się o finansowanie z EFIS podmiotów realizujących projekty na małą skalę. Ponadto konieczne jest podjęcie dalszych działań w celu wzmocnienia pomocy technicznej i promocji EFIS w regionach słabiej rozwiniętych i regionach w okresie przejściowym.

(17)

Platformy inwestycyjne stanowią jedno z podstawowych narzędzi radzenia sobie z niedoskonałościami rynku, zwłaszcza w przypadku finansowania projektów wieloelementowych, regionalnych lub sektorowych, w tym projektów z zakresu efektywności energetycznej, a także projektów transgranicznych. Istotne jest także wspieranie partnerstw z krajowymi bankami lub instytucjami prorozwojowymi, również z myślą o tworzeniu platform inwestycyjnych. Ważną rolę w tym zakresie może odgrywać także współpraca z pośrednikami finansowymi. W tym kontekście EBI powinien, w stosownych przypadkach, zlecać ocenę, wybór i monitorowanie podprojektów na małą skalę pośrednikom finansowym lub zatwierdzonym kwalifikującym się platformom.

(18)

W przypadku zlecenia oceny, wyboru i monitorowania projektów na małą skalę pośrednikom finansowym lub zatwierdzonym kwalifikującym się platformom, komitet inwestycyjny nie powinien zachowywać prawa do zatwierdzania wykorzystania gwarancji UE na podprojekty w ramach takich działań EBI z zakresu finansowania i inwestycji, jeżeli wkład z EFIS do takich podprojektów na małą skalę jest poniżej określonego progu. Rada kierownicza EFIS (zwana dalej „radą kierowniczą”) powinna, w stosownych przypadkach, zapewniać wytyczne dotyczące procedury, którą komitet inwestycyjny ma stosować na potrzeby oceny podprojektów powyżej tego progu.

(19)

Na cały okres inwestycyjny Unia powinna udzielić „gwarancji UE”, która w żadnym momencie nie powinna przekraczać 26 000 000 000 EUR, tak aby umożliwić EFIS wspieranie inwestycji, z czego maksymalnie 16 000 000 000 EUR powinno być dostępne przed dniem 6 lipca 2018 r.

(20)

Oczekuje się, że dzięki połączeniu gwarancji UE z kwotą 7 500 000 000 EUR, która ma być przekazana przez EBI, wsparcie z EFIS powinno wygenerować 100 000 000 000 EUR dodatkowych środków na inwestycje po stronie EBI i EFI. Oczekuje się, że kwota 100 000 000 000 EUR ze wsparcia EFIS powinna wygenerować co najmniej 500 000 000 000 EUR dodatkowych środków na inwestycje w realną gospodarkę do końca 2020 r.

(21)

Aby częściowo sfinansować wkład z budżetu ogólnego Unii na rzecz funduszu gwarancyjnego UE w celu dokonania dodatkowych inwestycji, należy dokonać przesunięcia z puli środków dostępnych dla instrumentu „Łącząc Europę”, przewidzianej w rozporządzeniu (UE) nr 1316/2013, jak również z dochodów i spłat pochodzących z dłużnego instrumentu finansowego w ramach instrumentu „Łącząc Europę” oraz z Europejskiego Funduszu na rzecz Energii, Zmiany Klimatu i Infrastruktury 2020 („funduszu Marguerite”). Przesunięcia z dochodów i spłat wymagają odstępstwa od art. 140 ust. 6 akapity drugi i trzeci rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 (9) w celu zatwierdzenia wykorzystania odnośnych środków przez inny instrument.

(22)

Jak wskazują doświadczenia nabyte przy inwestycjach wspieranych z EFIS, kwotę docelową funduszu gwarancyjnego należy ustalić na 35 % łącznych zobowiązań z tytułu gwarancji UE, zapewniając tym odpowiedni poziom ochrony.

(23)

Zgodnie z nadzwyczajnym zapotrzebowaniem rynku na finansowanie dla MŚP w ramach EFIS, które prawdopodobnie się utrzyma, należy wzmocnić obszar EFIS dotyczący MŚP. Szczególną uwagę należy zwrócić na przedsiębiorstwa społeczne i usługi społeczne, m.in. przez rozwój i wdrażanie nowych instrumentów, które są adekwatne do potrzeb i specyfiki przedsiębiorstw społecznych i usług społecznych.

(24)

EBI oraz EFI powinny zapewnić, aby beneficjenci końcowi, w tym MŚP, wiedzieli o istnieniu wsparcia z EFIS, tak aby zwiększyć widoczność gwarancji UE. Wyraźnie odniesienie do EFSI należy zaznaczyć w umowach w sprawie udzielenia wsparcia z EFIS.

(25)

W celu zwiększenia przejrzystości działań EFIS, komitet inwestycyjny powinien wyjaśniać w swoich decyzjach, które są podawane do wiadomości publicznej i ogólnodostępne, powody, dla których uważa, że danemu działaniu należy udzielić gwarancji UE, ze szczególnym uwzględnieniem zgodności z zasadą dodatkowości. Tabela wskaźników powinna zostać podana do wiadomości publicznej bezpośrednio po podpisaniu działania w ramach gwarancji UE. Publikacja nie powinna zawierać szczególnie chronionych informacji handlowych.

(26)

Z tabeli wskaźników należy korzystać – z zachowaniem pełnej zgodności z niniejszym rozporządzeniem i z rozporządzeniem delegowanym Komisji (UE) 2015/1558 (10) oraz z załącznikiem do niego – jako z niezależnego i przejrzystego narzędzia oceny stosowanego przez komitet inwestycyjny na potrzeby priorytetowego wykorzystania gwarancji UE na działania charakteryzujące się wyższą punktacją i wartością dodaną. EBI powinien obliczać punktację i wskaźniki w trybie ex ante, a po zakończeniu realizacji projektu monitorować jego wyniki.

(27)

Z myślą o udoskonaleniu oceny projektów, przy określaniu strategicznych kierunków działania EFIS rada kierownicza powinna ustalić minimalną punktację dla każdego filara tabeli wskaźników.

(28)

Stosowna polityka Unii wobec jurysdykcji niechętnych współpracy do celów podatkowych została określona w aktach prawnych Unii oraz w konkluzjach Rady, w szczególności w załączniku do konkluzji z dnia 8 listopada 2016 r., i wszelkich późniejszych aktualizacjach.

(29)

Badanie due diligence dotyczące działań EBI w zakresie finansowania i inwestycji na mocy niniejszego rozporządzenia powinno obejmować staranne sprawdzenie zgodności z mającym zastosowanie prawodawstwem Unii oraz uzgodnionymi normami międzynarodowymi i unijnymi w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz zwalczania finansowania terroryzmu, oszustw podatkowych i unikania opodatkowania. Ponadto, w kontekście sprawozdawczości EFIS, EBI powinien dostarczać informacje, z podziałem na poszczególne kraje, na temat zgodności działań EFIS z polityką EBI i EFI wobec jurysdykcji niechętnych współpracy jak również wykazem pośredników, z którymi EBI i EFI współpracują.

(30)

Należy wprowadzić pewne techniczne wyjaśnienia w odniesieniu do treści umowy w sprawie zarządzania EFIS, w sprawie udzielenia gwarancji UE oraz instrumentów objętych zakresem umowy, łącznie z pokryciem ryzyka kursu walutowego w niektórych sytuacjach. Umowę z EBI w sprawie zarządzania EFIS oraz w sprawie udzielenia gwarancji UE należy dostosować zgodnie z niniejszym rozporządzeniem.

(31)

Niezależnie od celu ECDI zakładającego wykorzystanie istniejących struktur doradczych EBI i Komisji, oraz pełnienia przez nie w tym celu funkcji pojedynczego centrum doradztwa technicznego w dziedzinie finansowania projektów w Unii, należy wzmocnić ECDI, a jego działalność skoncentrować także na aktywnym przyczynianiu się do sektorowej i geograficznej dywersyfikacji EFIS, wspieraniu EBI i krajowych banków lub instytucji prorozwojowych w inicjowaniu i opracowywaniu działań, w szczególności w regionach słabiej rozwiniętych i regionach w okresie przejściowym, oraz, tam gdzie to konieczne, wspomaganiu kształtowania popytu na wsparcie z EFIS,. ECDI powinno dążyć do zawarcia co najmniej jednej umowy o współpracy z krajowym bankiem prorozwojowym lub krajową instytucją prorozwojową w każdym państwie członkowskim. W państwach członkowskich, w których nie istnieją krajowe banki lub instytucje prorozwojowe, ECDI powinno zapewnić, w stosownych przypadkach, i na wniosek danego państwa członkowskiego aktywne wsparcie doradcze w dziedzinie ustanowienia takiego banku lub takiej instytucji. ECDI powinno zwracać szczególną uwagę na wspieranie przygotowania projektów, w których uczestniczą co najmniej dwa państwa członkowskie, i projektów, które przyczyniają się do realizacji celów COP21. Powinno również aktywnie przyczyniać się do tworzenia platform inwestycyjnych i udzielać porad na temat łączenia EFIS z innymi źródłami unijnego finansowania. Tam, gdzie to konieczne, należy zapewnić lokalną obecność ECDI, z uwzględnieniem istniejących systemów wsparcia, tak aby zapewnić wymierną, proaktywną i dostosowaną do potrzeb pomoc w terenie.

(32)

Europejski semestr na rzecz koordynacji polityki gospodarczej jest oparty na szczegółowej analizie planów państw członkowskich dotyczących reform budżetowych, makroekonomicznych i strukturalnych; zapewnia im także zalecenia dla poszczególnych krajów. W związku z tym EBI powinien informować Komisję o swoich ustaleniach dotyczących barier i utrudnień dla inwestycji w państwach członkowskich, wykrywanych w trakcie realizacji działań inwestycyjnych objętych niniejszym rozporządzeniem. Komisja jest proszona o uwzględnianie tych ustaleń, między innymi w pracach podejmowanych przez nią w kontekście trzeciego filaru planu inwestycyjnego.

(33)

Aby zaradzić niedoskonałościom rynku i lukom rynkowym, pobudzić adekwatne dodatkowe inwestycje oraz promować równowagę geograficzną i regionalną działań wspieranych przez EFIS, konieczne jest zintegrowane i usprawnione podejście do realizacji celu zakładającego wspieranie wzrostu gospodarczego, zatrudnienia i inwestycji. Koszt finansowania EFIS powinien przyczynić się do osiągnięcia tych celów.

(34)

Aby promować cele inwestycyjne określone w rozporządzeniu (UE) 2015/1017, należy, w stosownych przypadkach, zachęcać do łączenia z istniejącymi środkami finansowymi w celu zapewnienia adekwatnych ułatwień w warunkach finansowania, w tym koszcie, działań EFIS.

(35)

W przypadkach, kiedy skrajne warunki na rynku finansowym uniemożliwiałyby realizację rentownego projektu lub kiedy zachodzi konieczność ułatwienia tworzenia platform inwestycyjnych lub finansowania projektów w sektorach lub obszarach doświadczających poważnych niedoskonałości rynku czy nieoptymalnej sytuacji inwestycyjnej, EBI i Komisja powinny wdrożyć zmiany, w szczególności w zakresie wynagrodzenia z tytułu gwarancji UE, tak aby przyczynić się do zmniejszenia kosztów finansowania działań ponoszonych przez beneficjenta finansowania z EBI w ramach EFIS, w celu ułatwienia realizacji tego działania. W razie potrzeby należy podejmować podobne wysiłki, aby zapewnić wsparcie EFIS projektów na małą skalę. Jeżeli wykorzystanie lokalnych lub regionalnych pośredników umożliwia ograniczenie kosztów finansowania z EFIS projektów na małą skalę, należy rozważyć również takie rozwiązanie.

(36)

Zważywszy na konieczność zapewnienia stabilności finansowej EFIS, wysiłki na rzecz obniżenia kosztów finansowania działań EFIS w okresach skrajnych warunków na rynku finansowym lub na rzecz ułatwienia tworzenia platform inwestycyjnych lub finansowania projektów w sektorach lub obszarach doświadczających poważnych niedoskonałości rynku czy nieoptymalnej sytuacji inwestycyjnej należy koordynować z innymi dostępnymi zasobami finansowymi Unii oraz instrumentami stosowanymi przez grupę EBI.

(37)

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (UE) nr 1316/2013 oraz rozporządzenie (UE) 2015/1017,

PRZYJMUJĄ NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W rozporządzeniu (UE) 2015/1017 wprowadza się następujące zmiany:

1)

art. 2 pkt 4 lit. b) otrzymuje brzmienie:

„b)

platformy transgraniczne, wielokrajowe, regionalne lub makroregionalne obejmujące partnerów z kilku państw członkowskich, regionów lub państw trzecich zainteresowanych projektami na danym obszarze geograficznym;”;

2)

w art. 4 ust. 2 wprowadza się następujące zmiany:

a)

w lit. a) wprowadza się następujące zmiany:

(i)

ppkt (ii) otrzymuje brzmienie:

„(ii)

kwoty, wynoszącej nie mniej niż 7 500 000 000 EUR w gwarancjach lub środkach pieniężnych, i warunków wkładu finansowego, który ma zostać przekazany przez EBI za pośrednictwem EFIS;”;

(ii)

ppkt (iv) otrzymuje brzmienie:

„(iv)

wyceny działań w ramach gwarancji UE, która musi być zgodna z polityką cenową EBI;”;

(iii)

dodaje się podpunkt w brzmienie:

„(v)

procedur, które, bez uszczerbku dla Protokołu (nr 5) w sprawie statutu Europejskiego Banku Inwestycyjnego załączonego do TUE i TFUE oraz określonych w nim prerogatyw EBI, mają przyczyniać się do ograniczenia kosztów finansowania działań ponoszonych przez beneficjenta finansowania EBI w ramach EFIS, w szczególności przez różnicowanie wynagrodzenia z tytułu gwarancji UE, kiedy jest to konieczne, w szczególności w sytuacjach, w których skrajne warunki na rynku finansowym uniemożliwiałyby realizację rentownego projektu, lub kiedy zachodzi konieczność ułatwienia tworzenia platform inwestycyjnych lub finansowania projektów w sektorach lub obszarach doświadczających poważnych niedoskonałości rynku czy nieoptymalnej sytuacji inwestycyjnej, w zakresie, w jakim nie wpływa to znacząco na niezbędne finansowanie zasilania funduszu gwarancyjnego;”;

b)

lit. b) ppkt (iii) otrzymuje brzmienie:

„(iii)

postanowienie stanowiące, że rada kierownicza ma podejmować decyzje zgodnie z procedurą określoną w art. 7 ust. 3;”;

c)

lit. c) ppkt (i) otrzymuje brzmienie:

„(i)

zgodnie z art. 11, szczegółowych zasad udzielania gwarancji UE, w tym metod objęcia gwarancją i zdefiniowanych w niej limitów dla portfeli poszczególnych rodzajów instrumentów oraz odnośnych zdarzeń powodujących ewentualne uruchomienie gwarancji UE;”;

3)

art. 5 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1.   Na użytek niniejszego rozporządzenia »dodatkowość« oznacza wsparcie przez EFIS na rzecz działań, które służą zaradzeniu niedoskonałościom rynku lub nieoptymalnym sytuacjom w zakresie inwestycji i które nie mogłyby zostać przeprowadzone w okresie, w którym można skorzystać z gwarancji UE, lub nie w takim samym zakresie przez EBI, EFI lub w oparciu o istniejące unijne instrumenty finansowe, bez wsparcia ze strony EFIS. Projekty wspierane przez EFIS muszą wspierać ogólne cele określone w art. 9 ust. 2, muszą dążyć do tworzenia miejsc pracy i do trwałego wzrostu oraz muszą co do zasady charakteryzować się wyższym profilem ryzyka niż projekty wspierane poprzez zwykłe działania EBI, a portfel EFIS musi ogólnie charakteryzować się wyższym profilem ryzyka niż portfel inwestycji wspieranych przez EBI w ramach jego zwykłej polityki inwestycyjnej przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.;

Aby lepiej zaradzić niedoskonałościom rynku lub nieoptymalnym sytuacjom w zakresie inwestycji oraz żeby ułatwić w szczególności wykorzystanie platform inwestycyjnych do projektów na małą skalę, co pozwoli zapewnić komplementarność, a tym samym uniknąć wypierania uczestników tego samego rynku, działania specjalne EBI wspierane przez EFIS, optymalnie i jeżeli jest to należycie uzasadnione:

a)

wykazują cechy podporządkowania, w tym zajmowanie podrzędnej pozycji względem innych inwestorów;

b)

uczestniczą w instrumentach opartych na podziale ryzyka;

c)

wykazują cechy transgraniczne;

d)

są narażone na szczególne ryzyka; lub

e)

wykazują inne cechy szczegółowo opisane w sekcji 3 lit. d) załącznika II.

Bez uszczerbku dla wymogu spełnienia definicji dodatkowości określonej w akapicie pierwszym, poniższe elementy w wyraźny sposób świadczą o dodatkowości:

projekty obarczone ryzykiem odpowiadającym działaniom specjalnym EBI, zgodnie z definicją w art. 16 statutu EBI, zwłaszcza jeśli projekty te pociągają za sobą ryzyka szczególne dla danego kraju, sektora lub regionu, w szczególności w regionach słabiej rozwiniętych i regionach w okresie przejściowym, lub jeśli projekty takie obarczone są ryzykami związanymi z innowacjami, w szczególności w niesprawdzonych jeszcze technologiach sprzyjających wzrostowi, zrównoważoności i wydajności;

projekty obejmujące infrastrukturę fizyczną, w tym e-infrastrukturę, łączącą co najmniej dwa państwa członkowskie lub obejmujące rozbudowę takiej infrastruktury lub rozszerzenie usług związanych z taką infrastrukturą z jednego państwa członkowskiego na co najmniej jedno państwo członkowskie;”;

4)

w art. 6 wprowadza się następujące zmiany:

a)

w ust. 1 zdanie wprowadzające otrzymuje brzmienie:

„Umowa w sprawie EFIS stanowi, że EFIS ma wspierać projekty, które służą zaradzeniu niedoskonałościom rynku lub nieoptymalnym sytuacjom w zakresie inwestycji i które:”;

b)

ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2.   Nie ogranicza się rozmiaru projektów kwalifikujących się do wsparcia z EFIS dla działań prowadzonych przez EBI lub EFI poprzez pośredników finansowych. W celu zapewnienia, by wsparcie EFIS obejmowało również projekty na małą skalę, EBI i EFI tam, gdzie to konieczne i w możliwym zakresie, rozszerzają współpracę z krajowymi bankami lub instytucjami prorozwojowymi i wspierają istniejące możliwości, w tym ułatwiając tworzenie platform inwestycyjnych.”;

5)

w art. 7 wprowadza się następujące zmiany:

a)

dodaje się następujący ustęp:

„1a.   Wszystkie instytucje i organy uczestniczące w strukturach zarządzania EFIS dążą do zapewnienia równowagi płci w odpowiednich organach zarządzających EFIS.”;

b)

w ust. 3 akapit pierwszy i drugi otrzymują brzmienie:

„3.   Rada kierownicza składa się z pięciu członków: trzech powołanych przez Komisję, jednego przez EBI i jednego eksperta powołanego jako członka bez prawa głosu przez Parlament Europejski. Ekspert ten nie zwraca się o wytyczne ani nie przyjmuje wytycznych od instytucji, organów i jednostek organizacyjnych Unii, rządów państw członkowskich ani żadnych innych organów publicznych lub prywatnych, i działa w pełni niezależnie. Ekspert wykonuje swoje obowiązki w sposób bezstronny i w interesie EFIS.

Rada kierownicza wybiera spośród swoich członków posiadających prawo głosu przewodniczącego na trzyletnią kadencję, odnawialną jednokrotnie. Rada kierownicza omawia stanowiska wszystkich członków i uwzględnia je w jak największym stopniu. Jeżeli członkowie nie mogą ustalić wspólnego stanowiska, rada kierownicza podejmuje decyzje w drodze jednomyślnego głosowania wśród członków posiadających prawo głosu. Protokoły z posiedzeń rady kierowniczej zawierają. merytoryczne opisy stanowisk wszystkich jej członków.

Szczegółowe protokoły z posiedzeń rady kierowniczej są publikowane bezpośrednio po ich zatwierdzeniu przez radę kierowniczą. O publikacji niezwłocznie powiadamia się Parlament Europejski.”;

c)

ust. 5 akapit drugi otrzymuje brzmienie:

„Dyrektora zarządzającego wspomaga w wykonywaniu jego zadań zastępca dyrektora zarządzającego. Dyrektor zarządzający i zastępca dyrektora zarządzającego uczestniczą w posiedzeniach rady kierowniczej w charakterze obserwatorów. Dyrektor zarządzający składa radzie kierowniczej kwartalne sprawozdania z działalności EFIS.”;

d)

w ust. 8 akapit trzeci wprowadza się następujące zmiany:

(i)

lit. e) otrzymuje brzmienie:

„(e)

działania w dziedzinie klimatu, ochrona środowiska i zarządzanie środowiskiem;”;

(ii)

dodaje się następującą literę:

„l)

zrównoważone rolnictwo, leśnictwo, rybołówstwo, akwakulturę i inne elementy szerzej rozumianej biogospodarki.”;

e)

w ust. 10 zdanie drugie otrzymuje brzmienie:

„Każdy członek komitetu inwestycyjnego przekazuje niezwłocznie radzie kierowniczej, dyrektorowi zarządzającemu i zastępcy dyrektora zarządzającego wszelkie informacje niezbędne do stałego weryfikowania niewystępowania konfliktu interesów.”;

f)

w ust. 11 dodaje się następujące zdanie:

„Dyrektor zarządzający odpowiada za poinformowanie rady kierowniczej o wszelkich tego typu naruszeniach, o których się dowie, i jest odpowiedzialny za proponowanie i monitorowanie odpowiednich działań. Dyrektor zarządzający wypełnia swój obowiązek dochowania należytej staranności w odniesieniu do potencjalnych konfliktów interesów dotyczących wszystkich członków komitetu inwestycyjnego.”;

g)

w ust. 12 wprowadza się następujące zmiany:

(i)

akapit drugi zdanie drugie otrzymuje brzmienie:

„Decyzje zatwierdzające wykorzystanie gwarancji UE są podawane do wiadomości publicznej i udostępniane oraz zawierają uzasadnienie decyzji, ze szczególnym uwzględnieniem zgodności z zasadą dodatkowości. Muszą one również odnosić się do globalnej oceny wynikającej z tabeli wskaźników, o której mowa w ust. 14. Publikacja nie może zawierać szczególnie chronionych informacji handlowych. Podejmując decyzję, komitet inwestycyjny opiera się na dokumentacji dostarczonej przez EBI.

Tabela wskaźników, będąca narzędziem stosowanym przez komitet inwestycyjny do priorytetowego wykorzystywania gwarancji UE na działania charakteryzujące się wyższą punktacją i wartością dodaną, staje się publicznie dostępna po podpisaniu projektu. Publikacja nie może zawierać szczególnie chronionych informacji handlowych.

EBI – na wniosek i z zastrzeżeniem ścisłych wymogów poufności – przekazuje Parlamentowi Europejskiemu te fragmenty decyzji komitetu inwestycyjnego, które są szczególnie chronionymi informacjami handlowymi.”;

(ii)

akapit trzeci otrzymuje brzmienie:

„Dwa razy w roku EBI przedkłada Parlamentowi Europejskiemu, Radzie i Komisji wykaz wszystkich decyzji komitetu inwestycyjnego, a także tabele wskaźników dotyczące wszystkich tych decyzji. Przedłożenie tych danych podlega ścisłym wymogom poufności.”;

h)

ust. 14 otrzymuje brzmienie:

„14.   Komisja jest uprawniona do przyjmowania zgodnie z art. 23 ust. 1–3 i ust. 5 aktów delegowanych w celu uzupełniania niniejszego rozporządzenia poprzez ustanowienie tabeli wskaźników, które mają być stosowane przez komitet inwestycyjny celem zapewnienia niezależnej i przejrzystej oceny potencjalnego i faktycznego wykorzystania gwarancji UE. Takie akty delegowane przygotowywane są w ścisłym dialogu z EBI.

Rada kierownicza ustala, jako część strategicznych kierunków działania EFIS, minimalną punktację dla każdego filara tabeli wskaźników z myślą o udoskonaleniu oceny projektów.

Na wniosek EBI rada kierownicza może zezwolić komitetowi inwestycyjnemu na przeanalizowanie projektu, którego wynik w którymkolwiek z filarów jest niższy od punktacji minimalnej, jeżeli globalna ocena zawarta w tabeli wskaźników wykaże, że dane działanie związane z tym projektem zaradziłoby poważnej niedoskonałości rynku albo charakteryzuje się wysokim poziomem dodatkowości.”;

6)

w art. 9 wprowadza się następujące zmiany:

a)

w ust. 2 wprowadza się następujące zmiany:

(i)

część wprowadzająca otrzymuje brzmienie:

„2.   Gwarancja UE udzielana jest w odniesieniu do działań EBI w zakresie finansowania i inwestycji zatwierdzonych przez komitet inwestycyjny, lub w odniesieniu do finansowania lub gwarancji na rzecz EFI na potrzeby prowadzenia przez EBI działań w zakresie finansowania i inwestycji zgodnie z art. 11 ust. 3.

W stosownych przypadkach EBI zleca ocenę, wybór i monitorowanie podprojektów na małą skalę pośrednikom finansowym lub zatwierdzonym kwalifikującym się platformom, w szczególności platformom inwestycyjnym oraz krajowym bankom lub instytucjom prorozwojowym, aby zwiększyć i ułatwić dostęp do finansowania dla projektów na małą skalę. Niezależnie od ust. 5 akapit trzeci niniejszego artykułu komitet inwestycyjny nie zachowuje prawa do zatwierdzania wykorzystania gwarancji UE na podprojekty zlecane pośrednikom finansowym lub zatwierdzonym kwalifikującym się platformom, jeżeli wkład z EFIS w takie podprojekty jest mniejszy niż 3 000 000 EUR. W razie potrzeby rada kierownicza dostarcza wytyczne dotyczące procedury, za pomocą której komitet inwestycyjny ma podjąć decyzję w sprawie wykorzystania gwarancji UE na podprojekty, w przypadku których wkład z EFIS wynosi 3 000 000 EUR lub więcej.

Odnośne działania muszą być zgodne z politykami Unii i wspierać co najmniej jeden z następujących celów ogólnych:”;

(ii)

w lit. c) dodaje się następujący podpunkt:

„(iv)

projekty na rzecz infrastruktury kolejowej, inne projekty kolejowe oraz porty morskie;”;

(iii)

w lit. e) dodaje się następujące podpunkty:

„(ia)

technologię łańcucha bloków;

(ib)

internet rzeczy;

(ic)

infrastrukturę z zakresu cyberbezpieczeństwa i ochrony sieci;”;

(iv)

w lit. g) wprowadza się następujące zmiany:

ppkt (ii) otrzymuje brzmienie:

„(ii)

sektor kultury i sektor kreatywny, w których dozwolone mają być specyficzne dla tych sektorów mechanizmy finansowe dzięki interakcji z programem „Kreatywna Europa” ustanowionym rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1295/2013 (*1) i systemem poręczeń na rzecz sektora kultury i sektora kreatywnego, w celu zapewnienia takich pożyczek w tych sektorach, jakie będą adekwatne do założonych celów;

ppkt (v) otrzymuje brzmienie:

„(v)

infrastrukturę społeczną, usługi społeczne oraz gospodarkę społeczną i solidarną;”;

(v)

dodaje się następujące litery:

„h)

zrównoważone rolnictwo, leśnictwo, rybołówstwo, akwakulturę i inne elementy szerzej rozumianej biogospodarki;

(i)

w granicach wymogów niniejszego rozporządzenia, w przypadku regionów słabiej rozwiniętych i regionów w okresie przejściowym, wymienionych, odpowiednio, w załącznikach I i II do decyzji wykonawczej Komisji 2014/99/UE (*2) – inne sektory przemysłu i usługi kwalifikujące się do wsparcia EBI.

(*2)  Decyzja wykonawcza Komisji 2014/99/UE z dnia 18 lutego 2014 r. ustanawiająca wykaz regionów kwalifikujących się do finansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego oraz państw członkowskich kwalifikujących się do finansowania z Funduszu Spójności w latach 2014–2020 (Dz.U. L 50 z 20.2.2014, s. 22).”;"

(vi)

dodaje się następujący akapit:

„Uznając fakt, że EFIS kieruje się zapotrzebowaniem rynku, EBI dąży do tego, aby co najmniej 40 % finansowania z EFIS w ramach obszaru infrastruktury i innowacji wspierało projekty zawierające komponenty, które przyczyniają się do działań w dziedzinie klimatu, zgodnie z zobowiązaniami podjętymi podczas 21. sesji Konferencji Stron Ramowej Konwencji ONZ w sprawie zmiany klimatu (COP21). W tym obliczeniu nie uwzględnia się finansowania z EFIS dla MŚP i małych spółek o średniej kapitalizacji. EBI stosuje swoją uzgodnioną na szczeblu międzynarodowym metodę do wskazania tych komponentów projektów dotyczących działań w dziedzinie klimatu lub udziałów w kosztach. Rada kierownicza przedkłada, gdy jest to konieczne, szczegółowe wytyczne dotyczące tej kwestii.”;

b)

ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3.   Okres inwestycyjny, w którym gwarancja UE może zostać udzielona na potrzeby wsparcia działań w zakresie finansowania i inwestycji objętych niniejszym rozporządzeniem, trwa do:

a)

dnia 31 grudnia 2020 r. – dla działań EBI, w przypadku których umowa między EBI a beneficjentem lub pośrednikiem finansowym została podpisana do dnia 31 grudnia 2022 r.;

b)

dnia 31 grudnia 2020 r. – dla działań EFI, w przypadku których umowa między EFI a pośrednikiem finansowym została podpisana do dnia 31 grudnia 2022 r.”;

c)

ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4.   Gdy jest to konieczne i w możliwym zakresie, EBI współpracuje z krajowymi bankami lub instytucjami prorozwojowymi oraz z platformami inwestycyjnymi.”;

d)

w ust. 5 akapit trzeci otrzymuje brzmienie:

„Komitet inwestycyjny może podjąć decyzję o zachowaniu prawa do zatwierdzania nowych projektów przedstawianych przez pośredników finansowych lub w ramach zatwierdzonych kwalifikujących się platform.”;

7)

art. 10 ust. 2 lit. a) otrzymuje brzmienie:

„a)

pożyczki EBI, gwarancje, kontrgwarancje, instrumenty rynku kapitałowego, wszelkie inne formy finansowania lub instrumenty wsparcia jakości kredytowej, w tym dług podporządkowany, udziały kapitałowe lub quasi-kapitałowe, w tym na rzecz krajowych banków lub instytucji prorozwojowych, platform lub funduszy inwestycyjnych;”;

8)

w art. 11 wprowadza się następujące zmiany:

a)

ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1.   Kwota gwarancji UE nie może w żadnym momencie przekraczać 26 000 000 000 EUR, z czego część może zostać przydzielona na finansowanie lub gwarancje EBI na rzecz EFI zgodnie z ust. 3. Łączne płatności netto z budżetu ogólnego Unii dokonane w ramach gwarancji UE nie mogą przekroczyć kwoty 26 000 000 000 EUR i 16 000 000 000 EUR przed dniem 6 lipca 2018 r.”;

b)

ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3.   Gdy EBI zapewnia finansowanie lub gwarancje na rzecz EFI w celu prowadzenia działań EBI w zakresie finansowania i inwestycji, gwarancja UE stanowi pełną gwarancję dla takiego finansowania lub takich gwarancji do maksymalnego wstępnego limitu w wysokości 6 500 000 000 EUR, pod warunkiem stopniowego przekazania przez EBI kwoty finansowania lub gwarancji w wysokości co najmniej 4 000 000 000 EUR bez pokrycia gwarancją UE. Bez uszczerbku dla ust. 1 rada kierownicza może, w odpowiednich przypadkach, dostosować limit w wysokości 6 500 000 000 EUR do maksymalnej kwoty 9 000 000 000 EUR, nie nakładając na EBI obowiązku dostosowania kwot powyżej 4 000 000 000 EUR”;

c)

ust. 6 lit. a) i b) otrzymują brzmienie:

„a)

w przypadku instrumentów dłużnych, o których mowa w art. 10 ust. 2 lit. a):

(i)

kwoty głównej i wszystkich odsetek oraz kwot należnych na rzecz EBI, lecz przez niego nieotrzymanych zgodnie z warunkami działań w zakresie finansowania do momentu zdarzenia niewykonania zobowiązania; w odniesieniu do długu podporządkowanego, odroczenie, redukcję lub wymagane umorzenie uznaje się za zdarzenie niewykonania zobowiązania;

(ii)

straty wynikające z wahania kursów walut innych niż euro na rynkach, na których możliwości długoterminowego zabezpieczenia są ograniczone;

b)

w przypadku inwestycji kapitałowych lub quasi-kapitałowych, o których mowa w art. 10 ust. 2 lit. a) – zainwestowanych kwot i powiązanych z nimi kosztów finansowania oraz strat wynikających z wahania kursów walut innych niż euro;”;

9)

w art. 12 wprowadza się następujące zmiany:

a)

ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5.   Wpłaty do funduszu gwarancyjnego, o których mowa w ust. 2, wykorzystywane są do osiągnięcia odpowiedniego poziomu środków (zwanego dalej „kwotą docelową”), odzwierciedlającego łączne zobowiązania z tytułu gwarancji UE. Kwotę docelową ustala się na 35 % łącznych zobowiązań z tytułu gwarancji UE.”;

b)

ust. 7-10 otrzymują brzmienie:

„7.   Począwszy od dnia 1 lipca 2018 r., jeśli w wyniku uruchomienia gwarancji UE wysokość funduszu gwarancyjnego spadnie poniżej 50 % kwoty docelowej lub ocena ryzyka przeprowadzona przez Komisję wskaże, że mogłaby ona spaść poniżej tego poziomu w ciągu roku, Komisja przedkłada sprawozdanie w sprawie wszelkich wyjątkowych środków, które mogłyby być niezbędne.

8.   Po uruchomieniu gwarancji UE wpłaty do funduszu gwarancyjnego przewidziane w ust. 2 lit. b) id) niniejszego artykułu powyżej kwoty docelowej są wykorzystywane, w ramach okresu inwestycyjnego ustanowionego w art. 9, do przywrócenia gwarancji UE do pełnej wysokości.

9.   Wpłaty do funduszu gwarancyjnego przewidziane w ust. 2 lit. c) są wykorzystywane do przywrócenia gwarancji UE do pełnej wysokości.

10.   Jeżeli gwarancja UE zostanie przywrócona do pełnej wysokości 26 000 000 000 EUR, każda kwota w funduszu gwarancyjnym przewyższająca kwotę docelową zostaje wpłacona do budżetu ogólnego Unii jako wewnętrzny dochód przeznaczony na określony cel zgodnie z art. 21 ust. 4 rozporządzenia (UE, Euratom) nr 966/2012 w odniesieniu do wszelkich linii budżetowych, które mogłyby zostać wykorzystane jako źródło przegrupowania środków do funduszu gwarancyjnego.”;

10)

w art. 14 wprowadza się następujące zmiany:

a)

w ust. 1 wprowadza się następujące zmiany:

(i)

w akapicie pierwszym zdanie drugie otrzymuje brzmienie:

„Obejmuje to zapewnienie ukierunkowanego wsparcia dotyczącego wykorzystania pomocy technicznej na potrzeby konstruowania projektów, wykorzystania innowacyjnych instrumentów finansowych, wykorzystania partnerstw publiczno-prywatnych oraz dostarczanie informacji, stosownie do sytuacji, na temat odnośnych kwestii związanych z prawem Unii, z uwzględnieniem specyfiki i potrzeb państw członkowskich, w których rynki finansowe są słabiej rozwinięte, a także sytuacji w poszczególnych sektorach.”;

(ii)

w akapicie drugim dodaje się następujące zdanie:

„Wspiera ono także przygotowanie projektów dotyczących działań w dziedzinie klimatu i gospodarki o obiegu zamkniętym lub elementów takich projektów, w szczególności w kontekście COP21, przygotowanie projektów w sektorze cyfrowym, a także przygotowanie projektów, o których mowa w art. 5 ust. 1 akapit trzeci, tiret drugie.”;

b)

w ust. 2 wprowadza się następujące zmiany:

(i)

lit. c) otrzymuje brzmienie:

„c)

maksymalne wykorzystanie wiedzy lokalnej w celu ułatwienia wsparcia z EFIS w całej Unii oraz aktywne przyczynianie się w miarę możliwości do osiągnięcia celu sektorowej i geograficznej dywersyfikacji EFIS, o której mowa w sekcji 8 załącznika II, poprzez wspieranie EBI oraz krajowych banków lub instytucji prorozwojowych w inicjowaniu i rozwijaniu działań, w szczególności w regionach słabiej rozwiniętych i regionach w okresie przejściowym, a także gdy to konieczne poprzez wspomaganie kształtowania popytu na wsparcie EFIS;”;

(ii)

lit. e) otrzymuje brzmienie:

„e)

świadczenie proaktywnego wsparcia doradczego – w razie konieczności, z zapewnieniem obecności na miejscu – w zakresie tworzenia platform inwestycyjnych, w szczególności transgranicznych i makroregionalnych platform inwestycyjnych, w których uczestniczy kilka państw członkowskich lub regionów;”;

(iii)

dodaje się następującą literę:

„f)

wykorzystanie możliwości przyciągania i finansowania projektów na małą skalę, w tym za pośrednictwem platform inwestycyjnych;

g)

zapewnianie doradztwa w zakresie łączenia EFIS z innymi źródłami unijnego finansowania (takimi jak europejskie fundusze strukturalne i inwestycyjne, program „Horyzont 2020” oraz instrument „Łącząc Europę” ustanowiony rozporządzeniem (UE) nr 1316/2013 w celu rozwiązywania praktycznych problemów związanych ze stosowaniem takich łączonych źródeł finansowania;

h)

świadczenie proaktywnego wsparcia w celu promowania działań, o których mowa w art. 8 akapit pierwszy lit. b), oraz zachęcania do nich.”;

c)

ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5.   Aby zrealizować cel, o którym mowa w ust. 1, i ułatwiać udzielanie wsparcia doradczego na szczeblu lokalnym, ECDI dąży do wykorzystania wiedzy fachowej EBI, Komisji, krajowych banków lub instytucji prorozwojowych oraz instytucji zarządzających europejskimi funduszami strukturalnymi i inwestycyjnymi.”;

d)

dodaje się następujący ustęp:

„5a.   EBI proponuje promotorom projektów ubiegającym się o finansowanie z EBI, w tym w szczególności projektów na małą skalę, skierowanie tych projektów do ECDI w celu usprawnienia, w stosownych przypadkach, przygotowania ich projektów lub umożliwienia dokonania oceny możliwości połączenia projektów za pośrednictwem platform inwestycyjnych. Informuje również promotorów projektów, którym odmówiono finansowania z EBI lub których dotyczy luka w finansowaniu pomimo ewentualnego dofinansowania z EBI, o możliwości umieszczenia ich projektów na Europejskim portalu projektów inwestycyjnych.”;

e)

w ust. 6 zdanie drugie otrzymuje brzmienie:

„Współpraca między, z jednej strony, ECDI, a z drugiej strony – krajowym bankiem prorozwojowym lub krajową instytucją prorozwojową, międzynarodową instytucją finansową lub instytucją lub organem zarządzającym, w tym działającymi w charakterze krajowego doradcy, które mają doświadczenie odpowiednie z punktu widzenia ECDI, może przyjąć postać partnerstwa umownego. ECDI dąży do zawarcia co najmniej jednej umowy o współpracy z krajowym bankiem prorozwojowym lub krajową instytucją prorozwojową w każdym państwie członkowskim. W państwach członkowskich, w których nie istnieją krajowe banki lub instytucje prorozwojowe, ECDI zapewnia, w stosownych przypadkach, i na wniosek danego państwa członkowskiego aktywne wsparcie doradcze w dziedzinie ustanowienia takiego banku lub takiej instytucji.”;

f)

dodaje się następujący ustęp:

„6a.   Aby rozwinąć szeroki zasięg geograficzny usług doradczych w całej Unii oraz z powodzeniem upowszechnić wiedzę o EFIS na szczeblu lokalnym, zapewnia się lokalną obecność ECDI tam, gdzie jest to konieczne, z uwzględnieniem istniejących systemów wsparcia, w celu udzielania na miejscu wymiernej, proaktywnej i dostosowanej do potrzeb pomocy. Lokalną obecność ECDI ustanawia się w szczególności w tych państwach członkowskich lub regionach, które napotykają trudności z opracowywaniem projektów w ramach EFIS. ECDI wspomaga transfer wiedzy na szczebel regionalny i lokalny w celu zbudowania regionalnych i lokalnych zdolności i wiedzy fachowej.”;

g)

ust. 7 otrzymuje brzmienie:

„7.   Z budżetu ogólnego Unii udostępnia się roczną kwotę odniesienia w wysokości 20 000 000 EUR jako udział w pokryciu kosztów działalności ECDI do dnia 31 grudnia 2020 r. w przypadku usług, o których mowa w ust. 2, o ile kosztów tych nie pokrywa kwota pozostała z opłat, o których mowa w ust. 4.”;

11)

art. 16 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1.   EBI, w stosownych przypadkach, we współpracy z EFI, co 6 miesięcy przedkłada Komisji sprawozdanie z działań EBI w zakresie finansowania i inwestycji objętych niniejszym rozporządzeniem. Sprawozdanie to zawiera ocenę zgodności z wymogami wykorzystania gwarancji UE oraz kluczowymi wskaźnikami skuteczności działania, o których mowa w art. 4 ust. 2 lit. f) ppkt (iv). Sprawozdanie to zawiera również dane statystyczne, finansowe i rachunkowe na temat poszczególnych działań EBI w zakresie finansowania i inwestycji oraz te same dane w ujęciu zbiorczym. Raz w roku, sprawozdanie to zawiera również informacje na temat barier dla inwestycji, na które to bariery napotyka EBI w trakcie realizacji działań inwestycyjnych objętych niniejszym rozporządzeniem.”;

12)

w art. 17 wprowadza się następujące zmiany:

a)

ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1.   Na wniosek Parlamentu Europejskiego lub Rady przewodniczący rady kierowniczej i dyrektor zarządzający składają sprawozdanie z wyników EFIS instytucji, która o to wnosi, również, jeżeli Parlament Europejski wystąpi z takim wnioskiem w drodze udziału w wysłuchaniu przed Parlamentem Europejskim. Ponadto na wniosek Parlamentu Europejskiego lub Rady dyrektor zarządzający składa instytucji, która o to wnosi, sprawozdanie z prac komitetu inwestycyjnego.”;

b)

ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2.   Przewodniczący rady kierowniczej i dyrektor zarządzający odpowiadają ustnie lub pisemnie na zapytania skierowane do EFIS przez Parlament Europejski lub Radę, każdorazowo w terminie pięciu tygodni od daty otrzymania zapytania. Ponadto dyrektor zarządzający odpowiada ustnie lub pisemnie na pytania skierowane przez Parlament Europejski lub Radę dotyczące prac komitetu inwestycyjnego.”;

13)

w art. 18 wprowadza się następujące zmiany:

a)

ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6.   Zarówno przed przedłożeniem jakiegokolwiek nowego wniosku w kontekście wieloletnich ram finansowych rozpoczynających się w 2021 r., jak i na koniec okresu inwestycyjnego, Komisja przedkłada Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdanie zawierające niezależną ocenę stosowania niniejszego rozporządzenia, które zawiera:

a)

ocenę funkcjonowania EFIS, wykorzystania gwarancji UE i funkcjonowania ECDI;

b)

ocenę tego, czy EFIS dobrze wykorzystuje zasoby budżetu ogólnego Unii, uruchamia w wystarczającym stopniu kapitał prywatny i przyciąga inwestycje prywatne;

c)

ocenę tego, czy utrzymanie systemu wspierania inwestycji jest przydatne z makroekonomicznego punktu widzenia;

d)

na koniec okresu inwestycyjnego – ocenę stosowania procedury, o której mowa w art. 4 ust. 2 lit. a) ppkt (v).”;

b)

ust. 7 otrzymuje brzmienie:

„7.   Z należytym uwzględnieniem pierwszego sprawozdania zawierającego niezależną ocenę, o której mowa w ust. 6, Komisja przedstawia – w stosownych przypadkach – wniosek ustawodawczy, wraz z odpowiednim finansowaniem w kontekście wieloletnich ram finansowych rozpoczynających się w 2021 r.”;

c)

ust. 8 otrzymuje brzmienie:

„8.   Sprawozdania, o których mowa w ust. 6 niniejszego artykułu, zawierają ocenę dotyczącą stosowania tabeli wskaźników, o której mowa w art. 7 ust. 14 i załączniku II, w szczególności w odniesieniu do przeanalizowania zasadności każdego z filarów i ich odnośnych ról w ramach tej oceny. Sprawozdaniu temu – w stosownym i należycie uzasadnionym na podstawie zawartych w nim ustaleń przypadku – towarzyszy wniosek dotyczący zmiany aktu delegowanego, o którym mowa w art. 7 ust. 14.”;

14)

w art. 19 dodaje się następujący akapit:

„EBI i EFI informują lub zobowiązują pośredników finansowych do poinformowania beneficjentów końcowych, w tym MŚP, o istnieniu wsparcia z EFIS, umieszczając tę informację na widocznym miejscu – w szczególności w przypadku MŚP – w odnośnych umowach o udzieleniu wsparcia z EFIS, zwiększając tym samym poziom wiedzy społeczeństwa na temat działań EFIS i poprawiając widoczność funduszu.”;

15)

art. 20 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2.   Do celów ust. 1 niniejszego artykułu Trybunałowi Obrachunkowemu zapewnia się – na jego żądanie i zgodnie z art. 287 ust. 3 TFUE – pełny dostęp do wszelkich dokumentów lub informacji niezbędnych do wykonywania jego zadania.”;

16)

art. 22 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1.   Prowadząc działania w zakresie finansowania i inwestycji objęte niniejszym rozporządzeniem, EBI i EFI przestrzegają mającego zastosowanie prawodawstwa Unii oraz uzgodnionych norm międzynarodowych i unijnych, w związku z czym nie wspierają na mocy niniejszego rozporządzenia projektów, które przyczyniają się do prania pieniędzy, finansowania terroryzmu, unikania opodatkowania, oszustw podatkowych lub uchylania się od opodatkowania.

Ponadto EBI i EFI nie angażują się w nowe lub odnowione działania z podmiotami zarejestrowanymi lub mającymi siedzibę w jurysdykcjach, które znalazły się w stosownym wykazie w ramach odnośnej polityki Unii wobec jurysdykcji niechętnych współpracy lub które wskazano jako państwa trzecie wysokiego ryzyka zgodnie z art. 9 ust. 2 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/849 (*3) lub które nie zachowują rzeczywistej zgodności z unijnymi lub międzynarodowo uzgodnionymi normami podatkowymi dotyczącymi przejrzystości i wymiany informacji.

Przy zawieraniu umów z pośrednikami finansowymi EBI i EFI uwzględniają w stosownych umowach wymogi, o których mowa w niniejszym artykule, i zwracają się do pośredników finansowych o sprawozdawczość na temat ich spełniania.

EBI i EFI dokonują przeglądu swojej polityki wobec jurysdykcji niechętnych współpracy najpóźniej po przyjęciu unijnego wykazu jurysdykcji niechętnych współpracy do celów podatkowych.

Następnie EBI i EFI co roku przedkładają Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdanie z realizacji swojej polityki wobec jurysdykcji niechętnych współpracy, w odniesieniu do działań EFIS w zakresie finansowania i inwestycji, zawierające informacje w podziale na poszczególne kraje oraz wykaz pośredników, z którymi współpracują.

(*3)  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/849 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, zmieniająca rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 i uchylająca dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2005/60/WE oraz dyrektywę Komisji 2006/70/WE (Dz.U. L 141 z 5.6.2015, s. 73).”;"

17)

w art. 23 ust. 2 akapit pierwszy zdania pierwsze i drugie otrzymują brzmienie:

„Uprawnienia do przyjęcia aktów delegowanych, o których mowa w art. 7 ust. 13 i 14, powierza się Komisji na okres pięciu lat od dnia 4 lipca 2015 r. Komisja sporządza sprawozdanie w odniesieniu do przekazania uprawnień nie później niż dziewięć miesięcy przed zakończeniem tego pięcioletniego okresu.”;

18)

w załączniku II wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

W rozporządzeniu (UE) nr 1316/2013 wprowadza się następujące zmiany:

1)

art. 5 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1.   Pulę środków finansowych na realizację instrumentu „Łącząc Europę” na lata 2014–2020 ustala się na 30 192 259 000 EUR według cen bieżących. Kwota ta podlega podziałowi w następujący sposób:

a)

sektor transportu: 24 050 582 000 EUR, z czego kwota 11 305 500 000 EUR zostaje przesunięta z Funduszu Spójności na wydatki zgodnie z niniejszym rozporządzeniem wyłącznie w państwach członkowskich kwalifikujących się do otrzymania finansowania z Funduszu Spójności;

b)

sektor telekomunikacji: 1 066 602 000 EUR;

c)

sektor energii: 5 075 075 000 EUR.

Kwoty te nie wpływają na stosowanie mechanizmu elastyczności przewidzianego w rozporządzeniu Rady (UE, Euratom) nr 1311/2013 (*4).

(*4)  Rozporządzenie Rady (UE, Euratom) nr 1311/2013 z dnia 2 grudnia 2013 r. określające wieloletnie ramy finansowe na lata 2014–2020 (Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 884).”;"

2)

w art. 14 lit. b) dodaje się następujące akapity:

„5.   W drodze odstępstwa od art. 140 ust. 6 akapity drugi i trzeci rozporządzenia (UE, Euratom) nr 966/2012, dochody i spłaty z instrumentów finansowych ustanowionych na mocy niniejszego rozporządzenia i z instrumentów finansowych ustanowionych na mocy rozporządzenia (WE) nr 680/2007, które zostały połączone z instrumentami finansowymi ustanowionymi na mocy niniejszego rozporządzenia zgodnie z ust. 3 niniejszego artykułu, do maksymalnej wysokości 125 000 000 EUR, stanowią wewnętrzne dochody przeznaczone na określony cel w rozumieniu art. 21 ust. 4 rozporządzenia (UE, Euratom) nr 966/2012 dla Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych ustanowionego rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego im Rady (UE) 2015/1017q (*5).

6.   W drodze odstępstwa od art. 140 ust. 6 akapity drugi i trzeci rozporządzenia (UE, Euratom) nr 966/2012, dochody i spłaty z Europejskiego Funduszu na rzecz Energii, Zmiany Klimatu i Infrastruktury 2020 („fundusz Marguerite”), ustanowionego zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 680/2007, do maksymalnej wysokości 25 000 000 EUR, stanowią wewnętrzne dochody przeznaczone na określony cel w rozumieniu art. 21 ust. 4 rozporządzenia (UE, Euratom) nr 966/2012 dla Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych ustanowionego rozporządzeniem (UE) 2015/1017.

(*5)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/1017 z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych, Europejskiego Centrum Doradztwa Inwestycyjnego i Europejskiego Portalu Projektów Inwestycyjnych oraz zmieniającego rozporządzenia (UE) nr 1291/2013 i (UE) nr 1316/2013 – Europejski Fundusz na rzecz Inwestycji Strategicznych (Dz.U. L 169 z 1.7.2015, s. 1).”."

Artykuł 3

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Strasburgu dnia 13 grudnia 2017 r.

W imieniu Parlamentu Europejskiego

A. TAJANI

Przewodniczący

W imieniu Rady

M. MAASIKAS

Przewodniczący


(1)  Dz.U. C 75 z 10.3.2017, s. 57.

(2)  Dz.U. C 185 z 9.6.2017, s. 62.

(3)  Stanowisko Parlamentu Europejskiego z dnia 12 grudnia 2017 r. (dotychczas nieopublikowane w Dzienniku Urzędowym) oraz decyzja Rady z dnia 12 grudnia 2017 r.

(4)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/1017 z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych, Europejskiego Centrum Doradztwa Inwestycyjnego i Europejskiego Portalu Projektów Inwestycyjnych oraz zmieniającego rozporządzenia (UE) nr 1291/2013 i (UE) nr 1316/2013 – Europejski Fundusz na rzecz Inwestycji Strategicznych (Dz.U. L 169 z 1.7.2015, s. 1).

(5)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1316/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. ustanawiające instrument „Łącząc Europę”, zmieniające rozporządzenie (UE) nr 913/2010 oraz uchylające rozporządzenia (WE) nr 680/2007 i (WE) nr 67/2010 (Dz.U. L 348 z 20.12.2013, s. 129).

(6)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1315/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie unijnych wytycznych dotyczących rozwoju transeuropejskiej sieci transportowej i uchylające decyzję nr 661/2010/UE (Dz.U. L 348 z 20.12.2013, s. 1).

(7)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1295/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. ustanawiające program „Kreatywna Europa” (2014–2020) i uchylające decyzje nr 1718/2006/WE, nr 1855/2006/WE i nr 1041/2009/WE (Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 221).

(8)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1291/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. ustanawiające „Horyzont 2020” – program ramowy w zakresie badań naukowych i innowacji (2014–2020) oraz uchylające decyzję nr 1982/2006/WE (Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 104).

(9)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 (Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s. 1).

(10)  Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2015/1558 z dnia 22 lipca 2015 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/1017 poprzez ustanowienie tabeli wskaźników do celów stosowania gwarancji UE (Dz.U. L 244 z 19.9.2015, s. 20).


ZAŁĄCZNIK

W załączniku II do rozporządzenia (UE) 2015/1017 wprowadza się następujące zmiany:

1)

W sekcji 2 wprowadza się następujące zmiany:

a)

w lit. b) dodaje się następujące akapity:

„Wsparcie z EFIS dla autostrad jest ograniczone do prywatnych lub publicznych inwestycji, które dotyczą:

transportu w krajach objętych polityką spójności, w regionach słabiej rozwiniętych lub projektów transportowych o charakterze transgranicznym,

zwiększenia, utrzymania i poprawy bezpieczeństwa drogowego, rozwoju urządzeń z zakresu inteligentnych systemów transportowych lub zagwarantowania integralności i standardów istniejących autostrad w ramach transeuropejskiej sieci transportowej, w szczególności bezpiecznych parkingów, stacji z alternatywnym czystym paliwem oraz systemów ładowania pojazdów elektrycznych,

przyczynienia się do ukończenia transeuropejskiej sieci transportowej do 2030 r.

Wsparcie z EFIS musi być również jednoznacznie możliwe na cele utrzymania i modernizacji istniejącej infrastruktury transportowej.”;

b)

w lit. c) zdanie drugie otrzymuje brzmienie:

„W związku z tym oczekuje się, że EBI zapewni finansowanie w ramach EFIS, z myślą o osiągnięciu łącznej kwoty docelowej inwestycji publicznych lub prywatnych w wysokości co najmniej 500 000 000 000 EUR, co obejmuje także środki finansowe uruchomione za pośrednictwem EFI w ramach działań EFIS związane z instrumentami, o których mowa w art. 10 ust. 2 lit. b), krajowych banków lub instytucji prorozwojowych i zwiększonego dostępu do finansowania dla podmiotów zatrudniających nie więcej niż 3 000 pracowników.”;

2)

w sekcji 3 dodaje się następującą literę:

„d)

występowanie co najmniej jednej z następujących cech zazwyczaj pozwala sklasyfikować działania jako działania specjalne EBI:

podporządkowanie w stosunku do innych pożyczkodawców, w tym krajowych banków lub instytucji prorozwojowych i prywatnych pożyczkodawców,

udział w instrumentach podziału ryzyka, w których zaangażowanie naraża EBI na wysoki poziom ryzyka,

ekspozycja na ryzyka szczególne, takie jak ryzyka szczególne dla danego kraju, sektora lub regionu, zwłaszcza w regionach słabiej rozwiniętych i regionach w okresie przejściowym, lub ryzyka związane z innowacjami, w szczególności w niesprawdzonych jeszcze technologiach sprzyjających wzrostowi, zrównoważoności i wydajności,

cechy kapitałowe, takie jak płatności zależne od wyników, lub

inne identyfikowalne aspekty powodujące wyższą ekspozycję na ryzyko zgodnie z wytycznymi EBI w zakresie ryzyka kredytowego, takie jak ryzyko kontrahenta, ograniczone bezpieczeństwo i wykorzystywanie jedynie aktywów projektu do celów spłaty;”;

3)

w sekcji 5 dodaje się następujące zdanie:

„Tabela wskaźników podawana jest do wiadomości publicznej bezpośrednio po podpisaniu działania w ramach gwarancji UE, z wyłączeniem szczególnie chronionych informacji handlowych.”;

4)

w sekcji 6 wprowadza się następujące zmiany:

a)

w lit. b) wprowadza się następujące zmiany:

(i)

w tiret pierwszym zdania pierwsze i drugie otrzymują brzmienie:

„W przypadku działań typu dłużnego EBI lub EFI przeprowadzają standardową ocenę ryzyka obejmującą obliczenie prawdopodobieństwa niewykonania zobowiązania i stopy odzysku. W oparciu o te parametry EBI lub EFI obliczają ryzyko dla każdego działania.”;

(ii)

w tiret drugim zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:

„Każde działanie typu dłużnego otrzymuje klasyfikację ryzyka (klasyfikację pożyczek transakcyjnych) zgodnie z systemem klasyfikacji pożyczek EBI lub EFI.”;

(iii)

w tiret trzecim zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:

„Projekty muszą być rentowne i technicznie wykonalne, a finansowanie EBI musi być skonstruowane zgodnie z rzetelnymi zasadami bankowości oraz z zasadami zarządzania wysokim ryzykiem określonymi przez EBI lub EFI w ich wewnętrznych wytycznych.”;

(iv)

tiret czwarte otrzymuje brzmienie:

„Produkty typu dłużnego są wyceniane zgodnie z art. 4 ust. 2 lit. a) ppkt (iv).”;

b)

w lit. c) wprowadza się następujące zmiany:

(i)

w tiret pierwszym zdanie drugie otrzymuje brzmienie:

„Ustalenie, czy dane działanie jest obarczone ryzykiem typu kapitałowego niezależnie od jego formy prawnej i nomenklatury, opiera się na standardowej ocenie EBI lub EFI.”;

(ii)

w tiret drugim zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:

„Działania EBI typu kapitałowego są prowadzone zgodnie z wewnętrznymi zasadami i procedurami EBI lub EFI.”;

(iii)

tiret trzecie otrzymuje brzmienie:

„Inwestycje typu kapitałowego są wyceniane zgodnie z art. 4 ust. 2 lit. a) ppkt (iv).”;

5)

w sekcji 7 lit. c) skreśla się wyraz „początkowego”;

6)

w sekcji 8 wprowadza się następujące zmiany:

a)

w akapicie pierwszym zdanie drugie skreśla się wyraz „początkowego”;

b)

w lit. a) akapit pierwszy zdanie pierwsze skreśla się wyraz „początkowego”;

c)

w lit. b) zdanie pierwsze skreśla się wyraz „początkowego”.


Oświadczenie Komisji w sprawie zwiększenia środków na program w ramach instrumentu „Łącząc Europę” o 225 mln EUR

W wyniku porozumienia politycznego między Parlamentem Europejskim a Radą w sprawie finansowania EFIS 2.0 kwota w wysokości 275 mln EUR zostanie przegrupowana z instrumentów finansowych instrumentu „Łącząc Europę”, co stanowi zmniejszenie w wysokości 225 mln EUR w porównaniu z wnioskiem Komisji.

Komisja potwierdza, że programowanie finansowe zostanie zmienione, aby uwzględnić odpowiednie zwiększenie środków na program w ramach instrumentu „Łącząc Europę” o 225 mln EUR.

W ramach rocznych procedur budżetowych na lata 2019–2020 Komisja przedstawi odpowiednie propozycje, aby zapewnić optymalną alokację tej kwoty w obrębie programu w ramach instrumentu „Łącząc Europę”.


Top