Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016L0881

Dyrektywa Rady (UE) 2016/881 z dnia 25 maja 2016 r. zmieniająca dyrektywę 2011/16/UE w zakresie obowiązkowej automatycznej wymiany informacji w dziedzinie opodatkowania

OJ L 146, 3.6.2016, p. 8–21 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2016/881/oj

3.6.2016   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 146/8


DYREKTYWA RADY (UE) 2016/881

z dnia 25 maja 2016 r.

zmieniająca dyrektywę 2011/16/UE w zakresie obowiązkowej automatycznej wymiany informacji w dziedzinie opodatkowania

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 113 i 115,

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej,

po przekazaniu projektu aktu ustawodawczego parlamentom narodowym,

uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego (1),

uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego (2),

stanowiąc zgodnie ze specjalną procedurą ustawodawczą,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W ostatnich latach znacząco przybyło wyzwań związanych z oszustwami podatkowymi i uchylaniem się od opodatkowania; wyzwania te stały się również przedmiotem poważnych obaw w Unii i na całym świecie. Automatyczna wymiana informacji stanowi ważne narzędzie w tym względzie: w swoim komunikacie z dnia 6 grudnia 2012 r. przedstawiającym Plan działania zakładający poprawę skuteczności walki z oszustwami podatkowymi i uchylaniem się od opodatkowania Komisja podkreśliła potrzebę zdecydowanego promowania automatycznej wymiany informacji jako przyszłego europejskiego i międzynarodowego standardu dla przejrzystości i wymiany informacji w sprawach podatkowych. W konkluzjach z dnia 22 maja 2013 r. Rada Europejska wezwała do rozszerzenia automatycznej wymiany informacji zarówno na poziomie unijnym, jak i globalnym, z myślą o zwalczaniu oszustw podatkowych, uchylania się od opodatkowania i agresywnego planowania podatkowego.

(2)

Ponieważ grupy przedsiębiorstw wielonarodowych (grupy MNE) działają w różnych krajach, mają możliwość stosowania praktyk agresywnego planowania podatkowego, które nie są dostępne dla przedsiębiorstw krajowych. Wskutek stosowania tych praktyk przez grupy przedsiębiorstw wielonarodowych mogą ucierpieć przede wszystkim przedsiębiorstwa działające wyłącznie na rynku krajowym, zwykle małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP), jako że ich obciążenie podatkowe jest wyższe niż w przypadku grup przedsiębiorstw wielonarodowych. Z drugiej strony, wszystkie państwa członkowskie są narażone na uszczuplenie przychodów, istnieje zatem ryzyko, że będą ze sobą konkurowały, oferując grupom przedsiębiorstw wielonarodowych dodatkowe korzyści podatkowe, aby je przyciągnąć.

(3)

Organy podatkowe państw członkowskich potrzebują wyczerpujących i rzetelnych danych na temat struktury grup przedsiębiorstw wielonarodowych, ich polityki cen transferowych oraz transakcji wewnętrznych zarówno w Unii, jak i poza jej terytorium. Informacje te umożliwią organom podatkowym reagowanie na szkodliwe praktyki podatkowe poprzez wprowadzanie zmian prawnych lub przeprowadzanie odpowiednich ocen ryzyka i kontroli podatkowych oraz pozwolą im stwierdzić, czy przedsiębiorstwa stosują praktyki prowadzące do sztucznego przerzucania znacznej części dochodów do korzystnych systemów podatkowych.

(4)

Większa przejrzystość wobec organów podatkowych mogłaby nakłonić grupy przedsiębiorstw wielonarodowych do zaprzestania pewnych praktyk i do płacenia podatków w należnej wysokości w kraju, w którym osiągają zyski. Wprowadzenie większej przejrzystości po stronie grup przedsiębiorstw wielonarodowych stanowi w związku z tym niezbędny element działań zapobiegających erozji bazy podatkowej i przerzucaniu zysków.

(5)

Rezolucja Rady i przedstawicieli rządów państw członkowskich dotycząca kodeksu postępowania w sprawie dokumentacji cen transferowych dla przedsiębiorstw stowarzyszonych w Unii Europejskiej (DCT UE) (3) określa już sposób przedstawiania organom podatkowym przez grupy przedsiębiorstw wielonarodowych w Unii informacji na temat globalnej działalności gospodarczej i polityki cen transferowych („dokumentacja grupowa”) oraz informacji na temat konkretnych transakcji podmiotu lokalnego („dokumentacja na poziomie lokalnym”). Na chwilę obecną DCT UE nie zapewnia jednak żadnego mechanizmu przedstawiania sprawozdania według krajów.

(6)

W sprawozdaniu według krajów grupy przedsiębiorstw wielonarodowych powinny zgłaszać co roku – w odniesieniu do każdej jurysdykcji podatkowej, w której prowadzą działalność – wysokość osiągniętych przychodów, zysku przed opodatkowaniem, zapłaconego podatku dochodowego i należnego podatku dochodowego. W sprawozdaniu powinny się także znaleźć informacje na temat liczby pracowników, kapitału podstawowego, niepodzielonego zysku z lat ubiegłych i aktywów rzeczowych w każdej jurysdykcji podatkowej. Grupy przedsiębiorstw wielonarodowych powinny również wskazać wszystkie podmioty wchodzące w ich skład, które prowadzą działalność gospodarczą w danej jurysdykcji podatkowej, i przedstawić informacje na temat typu działalności gospodarczej prowadzonej przez każdy z tych podmiotów.

(7)

W celu bardziej wydajnego wykorzystania zasobów publicznych i zmniejszenia obciążenia administracyjnego grup przedsiębiorstw wielonarodowych obowiązek sprawozdawczy powinien mieć zastosowanie wyłącznie do tych grup, których roczne skonsolidowane przychody przekraczają określony próg. Dyrektywa powinna zapewnić, aby w całej Unii były zbierane i udostępniane administracjom podatkowym – we właściwym terminie – te same informacje.

(8)

Aby zapewnić właściwe funkcjonowanie rynku wewnętrznego, Unia musi zadbać o uczciwą konkurencję pomiędzy grupami przedsiębiorstw wielonarodowych z Unii i takimi grupami spoza Unii, w których skład wchodzi co najmniej jeden podmiot mający siedzibę w Unii. Obowiązkowi sprawozdawczemu powinny zatem podlegać oba te rodzaje grup. Aby jednak zapewnić płynne przejście do nowej sytuacji, państwa członkowskie powinny mieć możliwość odroczenia o jeden rok wprowadzenia obowiązku sprawozdawczego dla ’podmiotów wchodzących w skład grupy’ będących rezydentami w państwie członkowskim, niebędących ’jednostkami dominującymi najwyższego szczebla’ grup przedsiębiorstw wielonarodowych ani ich ’zastępczymi jednostkami dominującymi’.

(9)

Państwa członkowskie powinny ustanowić przepisy dotyczące sankcji mających zastosowanie w razie naruszeń krajowych przepisów przyjętych na mocy niniejszej dyrektywy oraz zapewniać wprowadzenie tych sankcji w życie. Wybór sankcji pozostaje w gestii państw członkowskich, lecz przewidziane sankcje powinny być skuteczne, proporcjonalne i odstraszające.

(10)

Aby zapewnić właściwe funkcjonowanie rynku wewnętrznego, należy zapewnić, by państwa członkowskie przyjęły skoordynowane przepisy dotyczące obowiązków grup przedsiębiorstw wielonarodowych w zakresie przejrzystości.

(11)

Jeśli chodzi o wymianę informacji pomiędzy państwami członkowskimi, dyrektywa Rady 2011/16/UE (4) przewiduje już obowiązkową automatyczną wymianę informacji w szeregu dziedzin.

(12)

Obowiązkowa automatyczna wymiana sprawozdań według krajów prowadzona pomiędzy państwami członkowskimi powinna w każdym przypadku obejmować przekazanie określonego zbioru podstawowych informacji tym państwom członkowskim, w których – jak wynika z informacji zawartych w sprawozdaniu według krajów – rezydentem do celów podatkowych jest co najmniej jeden podmiot wchodzący w skład grupy przedsiębiorstw wielonarodowych lub w których co najmniej jeden taki podmiot podlega opodatkowaniu w odniesieniu do działalności gospodarczej prowadzonej przez stały zakład grupy przedsiębiorstw wielonarodowych.

(13)

Aby zminimalizować koszty i obciążenia administracyjne zarówno dla administracji podatkowych, jak i dla grup przedsiębiorstw wielonarodowych, konieczne jest, aby ustanowione przepisy były zgodne ze zmianami na szczeblu międzynarodowym i przyczyniały się pozytywnie do ich wdrożenia. W dniu 19 lipca 2013 r. Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) opublikowała plan działania w sprawie erozji bazy podatkowej i przerzucania zysków („plan działania BEPS”), który jest jedną z najważniejszych inicjatyw mających na celu zmianę obecnych międzynarodowych zasad opodatkowania. W dniu 5 października 2015 r. OECD przedstawiła raporty końcowe, które zostały zatwierdzone przez ministrów finansów grupy G-20. Pakiet OECD został również zatwierdzony przez przywódców grupy G-20 podczas spotkania w dniach 15–16 listopada 2015 r.

(14)

Wynikiem prac nad działaniem nr 13 w ramach planu działania BEPS jest zbiór standardów przekazywania informacji przez grupy przedsiębiorstw wielonarodowych, obejmujących dokumentację grupową, dokumentację na poziomie lokalnym i sprawozdanie według krajów. Ustanawiając przepisy dotyczące sprawozdania według krajów, należy zatem uwzględnić standardy OECD.

(15)

W przypadku gdy podmiot wchodzący w skład grupy nie może otrzymać ani uzyskać wszystkich informacji wymaganych do celów spełnienia wymogu w zakresie sprawozdawczości wynikającego z niniejszej dyrektywy, państwa członkowskie mogłyby uznać to za sygnał, że istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny wysokiego stopnia ryzyka w zakresie cen transferowych oraz innych rodzajów ryzyka w zakresie erozji bazy podatkowej i przerzucania zysków w związku z daną grupą przedsiębiorstw wielonarodowych.

(16)

Jeżeli jedno z państw członkowskich stwierdzi, że inne państwo członkowskie uporczywie nie wywiązuje się z automatycznego dostarczania sprawozdań według krajów, powinno dążyć do przeprowadzenia konsultacji z tym państwem członkowskim.

(17)

Działania Unii dotyczące sprawozdawczości według krajów powinny stale uwzględniać przyszłe zmiany na szczeblu OECD. Przy wdrażaniu niniejszej dyrektywy państwa członkowskie powinny korzystać z raportu końcowego z 2015 r. dotyczącego działania nr 13, opracowanego przez OECD w ramach projektu OECD i G-20 dotyczącego erozji bazy podatkowej i przerzucania zysków, jako źródła przykładów lub interpretacji niniejszej dyrektywy oraz w celu zapewnienia spójności stosowania we wszystkich państwach członkowskich.

(18)

Konieczne jest określenie wymogów językowych na potrzeby wymiany informacji dotyczących sprawozdania według krajów dokonywanej między państwami członkowskimi. Konieczne jest również przyjęcie ustaleń praktycznych niezbędnych do modernizacji wspólnej sieci łączności określonej w art. 3 pkt 13 dyrektywy 2011/16/UE („sieć CCN”). W celu zapewnienia jednolitych warunków wykonywania art. 20 ust. 6 i art. 21 ust. 6 dyrektywy 2011/16/UE należy powierzyć Komisji uprawnienia wykonawcze. Uprawnienia te powinny być wykonywane zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 182/2011 (5).

(19)

W celu bardziej wydajnego wykorzystania zasobów, ułatwienia wymiany informacji oraz uniknięcia potrzeby dokonywania przez każde państwo członkowskie podobnych zmian w swoim systemie wymiany informacji należy dokonywać przy użyciu sieci CCN. Ustalenia praktyczne niezbędne do modernizacji tego systemu powinny zostać przyjęte przez Komisję zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 26 ust. 2 dyrektywy 2011/16/UE.

(20)

Zakres obowiązkowej wymiany informacji należy zatem rozszerzyć, tak aby obejmował automatyczną wymianę informacji zawartych w sprawozdaniu według krajów.

(21)

W corocznym sprawozdaniu składanym Komisji przez państwa członkowskie na podstawie art. 23 dyrektywy 2011/16/UE należy szczegółowo opisać zakres sprawozdania sporządzanego na podstawie art. 8aa tej dyrektywy i jej załącznika III sekcja II pkt 1 oraz umieścić wykaz wszelkich jurysdykcji, w których ’jednostki dominujące najwyższego szczebla’’podmiotów wchodzących w skład grupy’ mających siedzibę w Unii są rezydentami, a pełne sprawozdania nie zostały złożone lub wymienione.

(22)

Wymiana informacji na podstawie niniejszej dyrektywy nie prowadzi do ujawnienia tajemnicy handlowej, przemysłowej lub zawodowej lub procesu produkcyjnego ani informacji, których ujawnienie byłoby sprzeczne z porządkiem publicznym.

(23)

Niniejsza dyrektywa nie narusza praw podstawowych i jest zgodna z zasadami uznanymi w szczególności w Karcie praw podstawowych Unii Europejskiej.

(24)

Ponieważ cel niniejszej dyrektywy, a mianowicie skuteczna współpraca administracyjna pomiędzy państwami członkowskimi na warunkach zgodnych z prawidłowym funkcjonowaniem rynku wewnętrznego, nie może zostać osiągnięty w sposób wystarczający przez państwa członkowskie, natomiast ze względu na wymaganą jednolitość i skuteczność możliwe jest lepsze jego osiągnięcie na poziomie Unii, Unia może podjąć działania zgodnie z zasadą pomocniczości określoną w art. 5 Traktatu o Unii Europejskiej. Zgodnie z zasadą proporcjonalności określoną w tym artykule niniejsza dyrektywa nie wykracza poza to, co jest konieczne do osiągnięcia tego celu.

(25)

Należy zatem odpowiednio zmienić dyrektywę 2011/16/UE,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DYREKTYWĘ:

Artykuł 1

W dyrektywie 2011/16/UE wprowadza się następujące zmiany:

1)

art. 3 pkt 9 otrzymuje brzmienie:

„9.

»wymiana automatyczna« oznacza:

a)

do celów art. 8 ust. 1 oraz art. 8a i 8aa – systematyczne przekazywanie określonych z góry informacji innemu państwu członkowskiemu, bez uprzedniego wniosku, w ustalonych z góry, regularnych odstępach czasu. Do celów art. 8 ust. 1 odniesienie do dostępnych informacji dotyczy informacji zawartych w dokumentacji podatkowej państwa członkowskiego przekazującego informacje, które można wyszukiwać zgodnie z procedurami gromadzenia i przetwarzania informacji w tym państwie członkowskim;

b)

do celów art. 8 ust. 3a – systematyczne przekazywanie odnośnemu państwu członkowskiemu rezydencji określonych z góry informacji na temat rezydentów innych państw członkowskich, bez uprzedniego wniosku, w ustalonych z góry, regularnych odstępach czasu;

c)

do celów przepisów niniejszej dyrektywy innych niż przepisy art. 8 ust. 1, art. 8 ust. 3a oraz art. 8a i 8aa – systematyczne przekazywanie określonych z góry informacji udostępnionych w lit. a) i b) niniejszego punktu.

W kontekście art. 8 ust. 3a, art. 8 ust. 7a, art. 21 ust. 2 oraz art. 25 ust. 2 i 3 wszelkie terminy ujęte w pojedyncze górne cudzysłowy mają takie samo znaczenie jak w odpowiadających im definicjach zawartych w załączniku I. W kontekście art. 8aa i załącznika III wszelkie terminy ujęte w pojedyncze górne cudzysłowy mają takie samo znaczenie jak w odpowiadających im definicjach zawartych w załączniku III.”;

2)

w rozdziale II sekcja II dodaje się artykuł w brzmieniu:

„Artykuł 8aa

Zakres i warunki obowiązkowej automatycznej wymiany informacji dotyczących sprawozdania według krajów

1.   Każde państwo członkowskie podejmuje niezbędne środki w celu zobowiązania ’jednostki dominującej najwyższego szczebla’’grupy przedsiębiorstw wielonarodowych’, która jest rezydentem do celów podatkowych na jego terytorium, lub każdego innego ’podmiotu raportującego’ w rozumieniu załącznika III sekcja II, do przedstawiania sprawozdania według krajów w odniesieniu do jej ’sprawozdawczego roku podatkowego’ w terminie 12 miesięcy od ostatniego dnia ’sprawozdawczego roku podatkowego’ danej ’grupy przedsiębiorstw wielonarodowych’, zgodnie z załącznikiem III sekcja II.

2.   Właściwy organ państwa członkowskiego, które otrzymało sprawozdanie według krajów zgodnie z ust. 1, ma obowiązek przekazać to sprawozdanie – w drodze wymiany automatycznej i w terminie określonym w ust. 4 – każdemu państwu członkowskiemu, w którym – jak wynika z informacji zawartych w sprawozdaniu według krajów – rezydentem do celów podatkowych jest co najmniej jeden ’podmiot wchodzący w skład’’grupy przedsiębiorstw wielonarodowych’, do której należy ’podmiot raportujący’, lub w którym podlega opodatkowaniu działalność gospodarcza prowadzona przez jego stały zakład.

3.   Sprawozdanie według krajów zawiera następujące informacje w odniesieniu do ’grupy przedsiębiorstw wielonarodowych’:

a)

zagregowane dane dotyczące wysokości osiągniętych przychodów, zysku (straty) przed opodatkowaniem, zapłaconego podatku dochodowego, należnego podatku dochodowego, kapitału podstawowego, niepodzielonego zysku z lat ubiegłych, liczby pracowników i aktywów rzeczowych innych niż środki pieniężne lub ich ekwiwalenty, w odniesieniu do każdej jurysdykcji, w której ’grupa przedsiębiorstw wielonarodowych’ prowadzi działalność;

b)

dane identyfikujące każdy ’podmiot wchodzący w skład’’grupy przedsiębiorstw wielonarodowych’, obejmujące nazwę jurysdykcji, w której podmiot ten ma rezydencję podatkową, oraz nazwę jurysdykcji, zgodnie z której prawem został utworzony, jeśli jest ona inna niż jego jurysdykcja podatkowa, a także charakter głównego przedmiotu działalności prowadzonej przez ten ’podmiot wchodzący w skład grupy’.

4.   Informacje są przekazywane w terminie 15 miesięcy od ostatniego dnia ’roku podatkowego’’grupy przedsiębiorstw wielonarodowych’, której dotyczy dane sprawozdanie według krajów. Pierwsze sprawozdanie według krajów podlegające przekazaniu obejmuje ’rok podatkowy’’grupy przedsiębiorstw wielonarodowych’ rozpoczynający się w dniu 1 stycznia 2016 r. lub po tej dacie; przekazanie to powinno nastąpić w ciągu 18 miesięcy po ostatnim dniu tego ’roku podatkowego’.”;

3)

w art. 16 dodaje się ustęp w brzmieniu:

„6.   Niezależnie od ust. 1–4 niniejszego artykułu informacje przekazywane pomiędzy państwami członkowskimi na podstawie art. 8aa są wykorzystywane do celów przeprowadzenia oceny wysokiego stopnia ryzyka w zakresie cen transferowych oraz innych rodzajów ryzyka związanych z erozją bazy podatkowej i przerzucaniem zysków, w tym oceny ryzyka nieprzestrzegania przez członków danej grupy przedsiębiorstw wielonarodowych przepisów dotyczących cen transferowych, które mają zastosowanie, a w stosownych przypadkach do celów analizy ekonomicznej i statystycznej. Korekt cen transferowych dokonywanych przez państwo członkowskie, które otrzymuje informacje, nie można opierać na informacjach wymienionych na podstawie art. 8aa. Niezależnie od powyższego nie zakazuje się wykorzystywania informacji przekazywanych pomiędzy państwami członkowskimi na podstawie art. 8aa jako podstawy dalszego badania ustaleń dotyczących cen transferowych danej ’grupy przedsiębiorstw wielonarodowych’ lub badania innych kwestii podatkowych w trakcie kontroli podatkowej i, skutkiem tego, stosownych korekt podlegających opodatkowaniu dochodów ’podmiotu wchodzącego w skład grupy’.”;

4)

w art. 20 dodaje się ustęp w brzmieniu:

„6.   Automatyczna wymiana informacji dotyczących sprawozdania według krajów na podstawie art. 8aa jest prowadzona przy użyciu standardowego formularza przedstawionego w załączniku III sekcja III tabele 1, 2 i 3. Do dnia 31 grudnia 2016 r. Komisja przyjmuje – w drodze aktów wykonawczych – ustalenia językowe mające zastosowanie do tej wymiany. Nie uniemożliwiają one państwom członkowskim przekazywania informacji, o których mowa w art. 8aa, w dowolnym z języków urzędowych i roboczych Unii. Ustalenia językowe mogą jednak przewidywać, że najistotniejsze elementy takich informacji należy przekazywać również w innym języku urzędowym Unii. Te akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 26 ust. 2.”;

5)

w art. 21 dodaje się ustęp w brzmieniu:

„6.   Przekazywanie informacji zgodnie z art. 8aa ust. 2 odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu wspólnej sieci CCN. Komisja przyjmuje – w drodze aktów wykonawczych – ustalenia praktyczne niezbędne do modernizacji sieci CCN. Te akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 26 ust. 2.”;

6)

art. 23 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3.   Państwa członkowskie przekazują Komisji roczną ocenę skuteczności automatycznej wymiany informacji, o której mowa w art. 8, 8a i 8aa, a także jej praktyczne wyniki. Komisja przyjmuje – w drodze aktów wykonawczych – formę i warunki przekazywania tej rocznej oceny. Te akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 26 ust. 2.”;

7)

dodaje się artykuł w brzmieniu:

„Artykuł 25a

Sankcje

Państwa członkowskie ustanawiają przepisy dotyczące sankcji mających zastosowanie w przypadku naruszenia przepisów krajowych przyjętych zgodnie z niniejszą dyrektywą i dotyczących art. 8aa oraz podejmują wszelkie niezbędne środki w celu zapewnienia wykonywania tych sankcji. Sankcje te muszą być skuteczne, proporcjonalne i odstraszające.”;

8)

art. 26 otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 26

Procedura komitetowa

1.   Komisja jest wspomagana przez Komitet ds. Współpracy Administracyjnej w dziedzinie Opodatkowania. Komitet ten jest komitetem w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 182/2011 (*).

2.   W przypadku odesłania do niniejszego ustępu stosuje się art. 5 rozporządzenia (UE) nr 182/2011.

(*)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 182/2011 z dnia 16 lutego 2011 r. ustanawiające przepisy i zasady ogólne dotyczące trybu kontroli przez państwa członkowskie wykonywania uprawnień wykonawczych przez Komisję (Dz.U. L 55 z 28.2.2011, s. 13).”;"

9)

dodaje się załącznik III, którego tekst określony jest w załączniku do niniejszej dyrektywy.

Artykuł 2

1.   Państwa członkowskie przyjmują i publikują najpóźniej do dnia 4 czerwca 2017 r. przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do wykonania niniejszej dyrektywy. Państwa członkowskie niezwłocznie przekazują Komisji tekst tych przepisów.

Państwa członkowskie stosują te przepisy od dnia 5 czerwca 2017 r.

Przepisy przyjęte przez państwa członkowskie zawierają odniesienie do niniejszej dyrektywy lub odniesienie takie towarzyszy ich urzędowej publikacji. Metody dokonywania takiego odniesienia określane są przez państwa członkowskie.

2.   Państwa członkowskie przekazują Komisji tekst podstawowych przepisów prawa krajowego przyjętych w dziedzinie objętej niniejszą dyrektywą.

Artykuł 3

Niniejsza dyrektywa wchodzi w życie z dniem jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Artykuł 4

Niniejsza dyrektywa skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 25 maja 2016 r.

W imieniu Rady

J.R.V.A. DIJSSELBLOEM

Przewodniczący


(1)  Opinia Parlamentu Europejskiego z dnia 12 maja 2016 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym).

(2)  Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z dnia 28 kwietnia 2016 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym).

(3)  Rezolucja Rady i przedstawicieli rządów państw członkowskich zebranych w Radzie z dnia 27 czerwca 2006 r. dotycząca kodeksu postępowania w sprawie dokumentacji cen transferowych dla przedsiębiorstw stowarzyszonych w Unii Europejskiej (DCT UE) (Dz.U. C 176 z. 28.7.2006, s. 1).

(4)  Dyrektywa Rady 2011/16/UE z dnia 15 lutego 2011 r. w sprawie współpracy administracyjnej w dziedzinie opodatkowania i uchylająca dyrektywę 77/799/EWG (Dz.U. L 64 z 11.3.2011, s. 1).

(5)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 182/2011 z dnia 16 lutego 2011 r. ustanawiające przepisy i zasady ogólne dotyczące trybu kontroli przez państwa członkowskie wykonywania uprawnień wykonawczych przez Komisję (Dz.U. L 55 z 28.2.2011, s. 13).


ZAŁĄCZNIK

„ZAŁĄCZNIK III

ZASADY DOTYCZĄCE SPORZĄDZANIA SPRAWOZDAŃ W PRZYPADKU GRUP PRZEDSIĘBIORSTW WIELONARODOWYCH

SEKCJA I

TERMINY ZDEFINIOWANE

1.

Termin »grupa« oznacza grupę przedsiębiorstw, pomiędzy którymi istnieją powiązania właścicielskie lub relacje kontroli, w związku z czym grupa ta ma obowiązek sporządzać ’skonsolidowane sprawozdania finansowe’ do celów sprawozdawczości finansowej zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości lub miałaby taki obowiązek, gdyby udziały kapitałowe w którymkolwiek z należących do niej przedsiębiorstw były przedmiotem obrotu na rynku regulowanym.

2.

Termin »przedsiębiorstwo« oznacza dowolną formę prowadzenia działalności gospodarczej przez dowolną osobę, o której mowa w art. 3 pkt 11 lit. b), c) i d).

3.

Termin »grupa przedsiębiorstw wielonarodowych« oznacza każdą ’grupę’, w której skład wchodzą co najmniej dwa przedsiębiorstwa mające rezydencję podatkową w różnych jurysdykcjach, albo przedsiębiorstwo, które jest rezydentem do celów podatkowych w jednej jurysdykcji, ale działalność gospodarcza prowadzona przez jego stały zakład podlega opodatkowaniu w innej jurysdykcji, i która nie jest ’wyłączoną grupą przedsiębiorstw wielonarodowych’.

4.

Termin »wyłączona grupa przedsiębiorstw wielonarodowych« oznacza – w odniesieniu do dowolnego ’roku podatkowego’’grupy’ – ’grupę’, której skonsolidowane przychody ogółem w ’roku podatkowym’ bezpośrednio poprzedzającym ’sprawozdawczy rok podatkowy’ są mniejsze niż 750 000 000 EUR lub przybliżona równowartość kwoty 750 000 000 EUR w walucie lokalnej od stycznia 2015 r., zgodnie z jej ’skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym’ za ten poprzedni ’rok podatkowy’.

5.

Termin »podmiot wchodzący w skład grupy« oznacza:

a)

każdą odrębną jednostkę organizacyjną ’grupy przedsiębiorstw wielonarodowych’, która jest objęta ’skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym’ tej ’grupy przedsiębiorstw wielonarodowych’ do celów sprawozdawczości finansowej albo byłaby nim objęta, gdyby udziały kapitałowe w tej jednostce organizacyjnej ’grupy przedsiębiorstw wielonarodowych’ były przedmiotem obrotu na rynku regulowanym;

b)

każdą taką jednostkę organizacyjną, która jest wyłączona ze ’skonsolidowanego sprawozdania finansowego’’grupy przedsiębiorstw wielonarodowych’ jedynie ze względu na rozmiar lub znaczenie;

c)

każdy stały zakład odrębnej jednostki organizacyjnej ’grupy przedsiębiorstw wielonarodowych’ określonej w lit. a) lub b), pod warunkiem że dana jednostka organizacyjna sporządza dla tego stałego zakładu odrębne sprawozdanie finansowe do celów sprawozdawczości finansowej, regulacyjnej lub podatkowej lub do celów wewnętrznej kontroli zarządczej.

6.

Termin »podmiot raportujący« oznacza ’podmiot wchodzący w skład grupy’ zobowiązany do przedstawiania w jurysdykcji, w której ma rezydencję podatkową, sprawozdania według krajów zgodnego z wymogami określonymi w art. 8aa ust. 3 w imieniu ’grupy przedsiębiorstw wielonarodowych’. ’Podmiot raportujący’ może być ’jednostką dominującą najwyższego szczebla’, ’zastępczą jednostką dominującą’ lub dowolnym podmiotem opisanym w sekcji II pkt 1.

7.

Termin »jednostka dominująca najwyższego szczebla« oznacza ’podmiot wchodzący w skład’’grupy przedsiębiorstw wielonarodowych’, który spełnia następujące kryteria:

a)

posiada, bezpośrednio lub pośrednio, taką część udziałów w co najmniej jednym innym ’podmiocie wchodzącym w skład’ takiej ’grupy przedsiębiorstw wielonarodowych’, że zgodnie z zasadami rachunkowości ogólnie przyjętymi w jurysdykcji, w której posiada rezydencję podatkową, ma obowiązek sporządzać ’skonsolidowane sprawozdania finansowe’ albo miałby taki obowiązek, gdyby jego udziały kapitałowe były przedmiotem obrotu na rynku regulowanym w tej jurysdykcji;

b)

nie istnieje żaden inny ’podmiot wchodzący w skład’ takiej ’grupy przedsiębiorstw wielonarodowych’, który posiada, bezpośrednio lub pośrednio, udziały opisane w lit. a) w pierwszym wspomnianym ’podmiocie wchodzącym w skład grupy’.

8.

Termin »zastępcza jednostka dominująca« oznacza jeden ’podmiot wchodzący w skład’’grupy przedsiębiorstw wielonarodowych’, który został wyznaczony przez tę grupę jako jedyny podmiot zastępujący ’jednostkę dominującą najwyższego szczebla’ do celów składania sprawozdania według krajów w jurysdykcji, w której rezydencję podatkową ma ten ’podmiot wchodzący w skład grupy’, w imieniu całej ’grupy przedsiębiorstw wielonarodowych’, gdy spełniony jest co najmniej jeden z warunków określonych w sekcji II pkt 1 akapit pierwszy lit. b).

9.

Termin »rok podatkowy« oznacza roczny okres obrachunkowy, za który ’jednostka dominująca najwyższego szczebla’’grupy przedsiębiorstw wielonarodowych’ sporządza swoje sprawozdanie finansowe.

10.

Termin »sprawozdawczy rok podatkowy« oznacza ’rok podatkowy’, w odniesieniu do którego wyniki finansowe i operacyjne przedstawiane są w sprawozdaniu według krajów, o którym mowa w art. 8aa ust. 3.

11.

Termin »kwalifikująca umowa między właściwymi organami« oznacza umowę pomiędzy upoważnionymi przedstawicielami jurysdykcji jednego z państw członkowskich UE i jurysdykcji spoza UE będących stronami ’umowy międzynarodowej’, która zobowiązuje jurysdykcje będące jej stronami do automatycznej wymiany sprawozdań według krajów.

12.

Termin »umowa międzynarodowa« oznacza Konwencję o wzajemnej pomocy administracyjnej w sprawach podatkowych, każdą dwustronną lub wielostronną umowę podatkową lub każdą umowę o wymianie informacji w sprawach podatkowych, której stroną jest państwo członkowskie i której postanowienia stanowią podstawę prawną do wymiany informacji podatkowych pomiędzy jurysdykcjami, w tym do automatycznej wymiany tych informacji.

13.

Termin »skonsolidowane sprawozdanie finansowe« oznacza sprawozdanie finansowe ’grupy przedsiębiorstw wielonarodowych’, w ramach którego aktywa, pasywa, dochody, koszty i przepływy pieniężne ’jednostki dominującej najwyższego szczebla’ i ’podmiotów wchodzących w skład grupy’ są przedstawione jako należące do jednego podmiotu gospodarczego.

14.

Termin »systemowe zaniechanie« w odniesieniu do jurysdykcji oznacza, że w relacjach pomiędzy daną jurysdykcją a państwem członkowskim obowiązuje ’kwalifikująca umowa między właściwymi organami’, ale jurysdykcja ta zawiesiła automatyczną wymianę (z powodów innych niż dopuszczone na mocy postanowień tej umowy), albo że jurysdykcja ta stale nie wywiązywała się z automatycznego dostarczania państwu członkowskiemu posiadanych przez nią sprawozdań według krajów w odniesieniu do ’grup przedsiębiorstw wielonarodowych’, które posiadają w tym państwie członkowskim ’podmioty wchodzące w skład grupy’.

SEKCJA II

OGÓLNE WYMOGI SPRAWOZDAWCZE

1.

’Podmiot wchodzący w skład grupy’ będący rezydentem w państwie członkowskim, niebędący ’jednostką dominującą najwyższego szczebla’’grupy przedsiębiorstw wielonarodowych’, składa sprawozdanie według krajów za ’sprawozdawczy rok podatkowy’ w odniesieniu do ’grupy przedsiębiorstw wielonarodowych’, w której skład wchodzi, jeśli spełnione są następujące kryteria:

a)

podmiot jest rezydentem do celów podatkowych w państwie członkowskim;

b)

spełniony jest jeden z poniższych warunków:

(i)

’jednostka dominująca najwyższego szczebla’’grupy przedsiębiorstw wielonarodowych’ nie ma obowiązku składania sprawozdania według krajów w jurysdykcji, w której ma rezydencję podatkową;

(ii)

jurysdykcja, w której ’jednostka dominująca najwyższego szczebla’ jest rezydentem do celów podatkowych, zawarła obowiązującą ’umowę międzynarodową’, której stroną jest państwo członkowskie, ale nie zawarła ’kwalifikującej umowy między właściwymi organami’, której stroną jest państwo członkowskie, w terminie określonym w art. 8aa ust. 1 w odniesieniu do składania sprawozdania według krajów za ’sprawozdawczy rok podatkowy’;

(iii)

doszło do ’systemowego zaniechania’ ze strony jurysdykcji, w której rezydencję podatkową ma ’jednostka dominująca najwyższego szczebla’, a państwo członkowskie powiadomiło o tym fakcie ’podmiot wchodzący w skład grupy’ będący rezydentem do celów podatkowych w tym państwie członkowskim.

Z zastrzeżeniem obowiązku spoczywającego na ’jednostce dominującej najwyższego szczebla’, o którym mowa w art. 8aa ust. 1, lub na jej ’zastępczej jednostce dominującej’, by złożyć pierwsze sprawozdanie według krajów za ’rok podatkowy’’grupy przedsiębiorstw wielonarodowych’ rozpoczynający się w dniu 1 stycznia 2016 r. lub po tej dacie, państwa członkowskie mogą postanowić, że obowiązek dotyczący ’podmiotów wchodzących w skład grupy’, określony w pkt 1 niniejszej sekcji, ma zastosowanie do sprawozdań według krajów za ’sprawozdawcze lata podatkowe’ rozpoczynające się w dniu 1 stycznia 2017 r. lub po tej dacie.

’Podmiot wchodzący w skład grupy’ będący rezydentem w państwie członkowskim, określony w akapicie pierwszym niniejszego punktu, zwraca się do ’jednostki dominującej najwyższego szczebla’ o przekazanie mu wszystkich informacji wymaganych do wypełnienia obowiązków dotyczących złożenia sprawozdania według krajów, zgodnie z art. 8aa ust. 3. Jeżeli, pomimo tego, że ’podmiot wchodzący w skład grupy’ nie otrzymał ani nie uzyskał wszystkich informacji wymaganych do celów opracowania sprawozdania w odniesieniu do ’grupy przedsiębiorstw wielonarodowych’, podmiot ten składa sprawozdanie według krajów zawierające wszystkie posiadane – otrzymane lub uzyskane – informacje oraz powiadamia państwo członkowskie, w którym ma rezydencję podatkową, że ’jednostka dominująca najwyższego szczebla’ odmówiła udostępnienia niezbędnych informacji. Pozostaje to bez wpływu na prawa danego państwa członkowskiego do stosowania kar przewidzianych w jego ustawodawstwie krajowym; to państwo członkowskie informuje o tej odmowie wszystkie pozostałe państwa członkowskie.

W przypadku gdy rezydentami do celów podatkowych w Unii są co najmniej dwa ’podmioty wchodzące w skład’ tej samej ’grupy przedsiębiorstw wielonarodowych’ i gdy zastosowanie ma co najmniej jeden z warunków określonych w akapicie pierwszym lit. b), ’grupa przedsiębiorstw wielonarodowych’ może wyznaczyć jeden z takich ’podmiotów wchodzących w skład grupy’, aby złożył sprawozdanie według krajów zgodne z wymogami art. 8aa ust. 3 w odniesieniu do dowolnego ’sprawozdawczego roku podatkowego’ w terminie wskazanym w art. 8aa ust. 1 i aby powiadomił państwo członkowskie, że sprawozdanie to jest składane w celu wywiązania się z obowiązku sprawozdawczego w imieniu wszystkich ’podmiotów wchodzących w skład’ tej ’grupy przedsiębiorstw wielonarodowych’, które są rezydentami do celów podatkowych w Unii. Zgodnie z art. 8aa ust. 2 dane państwo członkowskie ma obowiązek przekazać otrzymane sprawozdanie według krajów każdemu innemu państwu członkowskiemu, w którym – jak wynika z informacji zawartych w sprawozdaniu według krajów – rezydentem do celów podatkowych jest co najmniej jeden ’podmiot wchodzący w skład’’grupy przedsiębiorstw wielonarodowych’, do której należy ’podmiot raportujący’, lub w którym opodatkowaniu podlega działalność gospodarcza prowadzona przez jego stały zakład.

W przypadku gdy ’podmiot wchodzący w skład grupy’ nie może otrzymać ani uzyskać wszystkich informacji wymaganych do celów złożenia sprawozdania według krajów, zgodnie z art. 8aa ust. 3, podmiot ten nie kwalifikuje się do wyznaczenia przez daną ’grupę przedsiębiorstw wielonarodowych’ jako ’podmiot raportujący’, zgodnie z akapitem czwartym niniejszego punktu. Przepis ten pozostaje bez wpływu na obowiązek spoczywający na ’podmiocie wchodzącym w skład grupy’, by powiadomić państwo członkowskie, którego jest rezydentem, o tym, że ’jednostka dominująca najwyższego szczebla’ odmówiła udostępnienia niezbędnych informacji.

2.

W drodze odstępstwa od pkt 1, gdy spełniony jest co najmniej jeden z warunków określonych w pkt 1 akapicie pierwszym lit. b), podmiot opisany w pkt 1 nie ma obowiązku składać sprawozdania według krajów w odniesieniu do ’sprawozdawczego roku podatkowego’, jeśli ’grupa przedsiębiorstw wielonarodowych’, w której skład wchodzi ten podmiot, udostępniła sprawozdanie według krajów zgodne z art. 8aa ust. 3 w odniesieniu do danego ’roku podatkowego’ za pośrednictwem ’zastępczej jednostki dominującej’, która przedstawia to sprawozdanie organowi podatkowemu w jurysdykcji, w której ma rezydencję podatkową, najpóźniej w dniu wskazanym w art. 8aa ust. 1 oraz – w przypadku gdy ta ’zastępcza jednostka dominująca’ ma rezydencję podatkową poza Unią – która spełnia następujące warunki:

a)

jurysdykcja, w której ma rezydencję podatkową ’zastępcza jednostka dominująca’, wymaga składania sprawozdań według krajów zgodnych z wymogami określonymi w art. 8aa ust. 3;

b)

jurysdykcja, w której ma rezydencję podatkową ’zastępcza jednostka dominująca’, zawarła ’kwalifikującą umowę między właściwymi organami’, której stroną jest państwo członkowskie, w terminie określonym w art. 8aa ust. 1 w odniesieniu do składania sprawozdania według krajów za ’sprawozdawczy rok podatkowy’;

c)

jurysdykcja, w której ma rezydencję podatkową ’zastępcza jednostka dominująca’, nie powiadomiła państwa członkowskiego o ’systemowym zaniechaniu’;

d)

jurysdykcja, w której ma rezydencję podatkową ’zastępcza jednostka dominująca’, została powiadomiona, najpóźniej w ostatnim dniu ’sprawozdawczego roku podatkowego’ danej ’grupy przedsiębiorstw wielonarodowych’, przez ’podmiot wchodzący w skład grupy’ będący w tej jurysdykcji rezydentem do celów podatkowych, że jest ’zastępczą jednostką dominującą’;

e)

państwo członkowskie otrzymało powiadomienie zgodnie z pkt 4.

3.

Państwa członkowskie wymagają, aby każdy ’podmiot wchodzący w skład’’grupy przedsiębiorstw wielonarodowych’ będący rezydentem do celów podatkowych w tym państwie członkowskim powiadamiał je o tym, że jest ’jednostką dominującą najwyższego szczebla’ lub ’zastępczą jednostką dominującą’ lub ’podmiotem wchodzącym w skład grupy’, wyznaczonym na podstawie pkt 1, najpóźniej w ostatnim dniu ’sprawozdawczego roku podatkowego’ danej ’grupy przedsiębiorstw wielonarodowych’. Państwa członkowskie mogą wydłużyć ten termin do ostatniego dnia składania deklaracji podatkowej tego ’podmiotu wchodzącego w skład grupy’ za poprzedni rok podatkowy.

4.

W przypadku gdy ’podmiot wchodzący w skład’’grupy przedsiębiorstw wielonarodowych’, będący rezydentem do celów podatkowych w danym państwie członkowskim nie jest ’jednostką dominującą najwyższego szczebla’, ’zastępczą jednostką dominującą’ ani ’podmiotem wchodzącym w skład grupy’, wyznaczonym na podstawie pkt 1, państwa członkowskie wymagają, aby powiadomił dane państwo członkowskie o tym, który podmiot jest ’podmiotem raportującym’ i gdzie posiada rezydencję podatkową, najpóźniej w ostatnim dniu ’sprawozdawczego roku podatkowego’ danej ’grupy przedsiębiorstw wielonarodowych’. Państwa członkowskie mogą wydłużyć ten termin do ostatniego dnia składania deklaracji podatkowej tego ’podmiotu wchodzącego w skład grupy’ za poprzedni rok podatkowy.

5.

W sprawozdaniu według krajów określa się walutę kwot, które są w nim podawane.

SEKCJA III

SPRAWOZDANIE WEDŁUG KRAJÓW

Α.   Wzór sprawozdania według krajów

Tabela 1   Przypisanie dochodów, podatków i prowadzonej działalności gospodarczej według jurysdykcji podatkowej – zarys

Nazwa 'grupy przedsiębiorstw wielonarodowych':

'Rok podatkowy', którego dotyczy sprawozdanie:

Użyta waluta:

Jurysdykcja podatkowa

Przychody

Zysk (strata) przed opodatkowaniem

Zapłacony podatek dochodowy

Należny podatek dochodowy – w danym roku podatkowym

Kapitał podstawowy

Niepodzielony zysk z lat ubiegłych

Liczba pracowników

Aktywa rzeczowe inne niż środki pieniężne i ich ekwiwalenty

Podmioty niezależne

Podmioty powiązane

Łącznie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Tabela 2   Wykaz wszystkich 'podmiotów wchodzących w skład' grupy przedsiębiorstw wielonarodowych, które są uwzględnione w danych zagregowanych według jurysdykcji podatkowej

Nazwa 'grupy przedsiębiorstw wielonarodowych':

'Rok podatkowy', którego dotyczy sprawozdanie:

Jurysdykcja podatkowa

’Podmioty wchodzące w skład grupy’ będące rezydentami w jurysdykcji podatkowej

Jurysdykcja podatkowa miejsca utworzenia lub rejestracji, jeśli inna niż jurysdykcja podatkowa miejsca rezydencji

Główny przedmiot działalności

Badania i rozwój

Posiadanie wartości niematerialnych lub zarządzanie nimi

Zakupy lub zamówienia

Produkcja lub przetwórstwo

Sprzedaż, marketing lub dystrybucja

Usługi administracyjne, zarządcze lub wsparcia

Świadczenie usług dla podmiotów niezależnych

Finansowanie wewnątrzgrupowe

Regulowane usługi finansowe

Ubezpieczenia

Posiadanie akcji lub innych praw własności w spółkach

Działalność nieaktywna

Inne (1)

 

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 3   Informacje dodatkowe

Nazwa ’grupy przedsiębiorstw wielonarodowych’:

’Rok podatkowy’, którego dotyczy sprawozdanie:

Należy włączyć wszelkie dodatkowe krótkie informacje lub wyjaśnienia, które uznają Państwo za niezbędne lub które mogłyby ułatwić zrozumienie obowiązkowych informacji przedstawionych w sprawozdaniu według krajów

B.   Ogólne instrukcje dotyczące wypełnienia sprawozdania według krajów

1.   Cel

Niniejszy wzór należy wykorzystywać do sprawozdawczości w zakresie przypisania dochodów, podatków i prowadzonej działalności gospodarczej grupy przedsiębiorstw wielonarodowych według jurysdykcji podatkowej.

2.   Sprawozdawczość w przypadku oddziałów i stałych zakładów

Dane dotyczące stałego zakładu należy zgłaszać według jurysdykcji podatkowej, w której się znajduje, a nie jurysdykcji podatkowej miejsca rezydencji jednostki organizacyjnej, której stały zakład jest częścią. Ze sprawozdawczości w jurysdykcji, w której ma rezydencję podatkową jednostka organizacyjna obejmująca stały zakład, wyłączone są dane finansowe dotyczące tego stałego zakładu.

3.   Okres objęty wzorem sprawozdania

Wzór obejmuje ’rok podatkowy’ podmiotu raportującego. W przypadku ’podmiotów wchodzących w skład grupy’ wzór sprawozdania powinien zawierać – według uznania podmiotu raportującego i w sposób konsekwentny – dowolne z poniższych informacji:

a)

informacje za ’rok podatkowy’ odpowiednich ’podmiotów wchodzących w skład grupy’, kończący się w tym samym dniu co ’rok podatkowy’ podmiotu raportującego albo w okresie 12 miesięcy przed tym dniem;

b)

informacje dotyczące wszystkich odpowiednich ’podmiotów wchodzących w skład grupy’, zgłaszane za ’rok podatkowy’ podmiotu raportującego.

4.   Źródło danych

Wypełniając wzór sprawozdania, podmiot raportujący korzysta w każdym roku konsekwentnie z tych samych źródeł danych. Podmiot raportujący może wykorzystywać dane z pakietów sprawozdawczych na potrzeby ’skonsolidowanych sprawozdań finansowych’, wymaganych ustawowo sprawozdań finansowych odrębnej jednostki, sprawozdań finansowych dla organów regulacyjnych lub dokumentacji wewnętrznej rachunkowości zarządczej. Nie jest konieczne uzgadnianie przychodów, zysków i podatków zgłaszanych we wzorze sprawozdania ze skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym. W przypadku gdy za podstawę sprawozdawczości służą ustawowo wymagane sprawozdania finansowe, wszystkie kwoty muszą być przeliczone na określoną walutę funkcjonalną podmiotu raportującego po średnim kursie walutowym dla danego roku, który należy podać w sekcji »Informacje dodatkowe«. Nie wymaga się jednak korekt z tytułu różnic w zasadach rachunkowości obowiązujących w różnych jurysdykcjach podatkowych.

W sekcji »Informacje dodatkowe« podmiot raportujący opisuje krótko źródła, z których pochodzą dane wykorzystane do przygotowania wzoru sprawozdania. W przypadku zmiany wykorzystywanych corocznie źródeł danych podmiot raportujący wyjaśnia powody tej zmiany i jej skutki w sekcji »Informacje dodatkowe«.

C.   Szczegółowe instrukcje dotyczące wypełnienia sprawozdania według krajów

1.   Przypisanie dochodów, podatków i prowadzonej działalności gospodarczej według jurysdykcji podatkowej – zarys (tabela 1)

1.1.   Jurysdykcja podatkowa

W pierwszej kolumnie wzoru podmiot raportujący wskazuje wszystkie jurysdykcje podatkowe, w których ’podmioty wchodzące w skład’’grupy przedsiębiorstw wielonarodowych’ są rezydentami do celów podatkowych. Jurysdykcja podatkowa oznacza państwo albo terytorium mające autonomię podatkową. W osobnym wierszu należy wymienić wszystkie ’podmioty wchodzące w skład’’grupy przedsiębiorstw wielonarodowych’, które podmiot raportujący uznaje za podmioty niebędące rezydentami do celów podatkowych w żadnej jurysdykcji. Jeśli ’podmiot wchodzący w skład grupy’ jest rezydentem w więcej niż jednej jurysdykcji podatkowej, w celu ustalenia jurysdykcji podatkowej miejsca rezydencji stosuje się kryterium przewidziane w umowie podatkowej. W przypadku gdy nie istnieje obowiązująca umowa podatkowa, ’podmiot wchodzący w skład grupy’ podlega sprawozdawczości w jurysdykcji podatkowej, w której posiada miejsce faktycznego zarządu. Miejsce faktycznego zarządu ustala się zgodnie z uznanymi standardami międzynarodowymi.

1.2.   Przychody

W trzech kolumnach wzoru znajdujących się pod nagłówkiem »Przychody« podmiot raportujący wykazuje następujące informacje:

a)

sumę przychodów wszystkich ’podmiotów wchodzących w skład’’grupy przedsiębiorstw wielonarodowych’ w danej jurysdykcji podatkowej osiągniętych z transakcji z przedsiębiorstwami powiązanymi;

b)

sumę przychodów wszystkich ’podmiotów wchodzących w skład’’grupy przedsiębiorstw wielonarodowych’ w danej jurysdykcji podatkowej osiągniętych z transakcji z podmiotami niezależnymi;

c)

sumę kwot, o których mowa w lit. a) i b).

Przychody obejmują przychody ze sprzedaży zapasów, nieruchomości i usług, z opłat licencyjnych, odsetek, składek i wszelkie inne kwoty. Przychody nie obejmują płatności otrzymanych od innych ’podmiotów wchodzących w skład grupy’, które są traktowane w jurysdykcji podatkowej płatnika jako dywidendy.

1.3.   Zysk (strata) przed opodatkowaniem

W piątej kolumnie wzoru podmiot raportujący wykazuje sumę dochodu (straty) przed opodatkowaniem w odniesieniu do wszystkich ’podmiotów wchodzących w skład grupy’, które są w danej jurysdykcji rezydentami do celów podatkowych. Zysk (strata) przed opodatkowaniem obejmuje wszystkie nadzwyczajne dochody i wydatki.

1.4.   Zapłacony podatek dochodowy

W szóstej kolumnie wzoru podmiot raportujący wykazuje łączną kwotę podatku dochodowego rzeczywiście zapłaconego w ’roku podatkowym’ w odniesieniu do wszystkich ’podmiotów wchodzących w skład grupy’, które są w danej jurysdykcji rezydentami do celów podatkowych. Zapłacone podatki obejmują podatki pieniężne uiszczone przez ’podmiot wchodzący w skład grupy’ w jurysdykcji podatkowej miejsca rezydencji i we wszystkich innych jurysdykcjach podatkowych. Zapłacone podatki obejmują podatki u źródła uiszczone przez inne podmioty (przedsiębiorstwa powiązane i niezależne) z tytułu płatności na rzecz ’podmiotu wchodzącego w skład grupy’. Zatem w sytuacji, gdy spółka A będąca rezydentem w jurysdykcji podatkowej A uzyska odsetki w jurysdykcji podatkowej B, podatek u źródła potrącony w jurysdykcji podatkowej B jest zgłaszany przez spółkę A.

1.5.   Należny podatek dochodowy (w danym roku podatkowym)

W siódmej kolumnie wzoru podmiot raportujący wykazuje sumę bieżącego podatku należnego z tytułu podlegających opodatkowaniu zysków lub strat w roku sprawozdawczym, w odniesieniu do wszystkich ’podmiotów wchodzących w skład grupy’, które są w danej jurysdykcji rezydentami do celów podatkowych. Bieżący podatek należny odzwierciedla wyłącznie operacje przeprowadzone w bieżącym roku i nie obejmuje odroczonych podatków ani rezerw na warunkowe zobowiązania podatkowe.

1.6.   Kapitał podstawowy

W ósmej kolumnie wzoru podmiot raportujący wykazuje sumę kapitału zakładowego w odniesieniu do wszystkich ’podmiotów wchodzących w skład grupy’, które są w danej jurysdykcji rezydentami do celów podatkowych. W przypadku stałych zakładów kapitał podstawowy jest wykazywany w sprawozdaniu przez podmiot, do którego ten stały zakład należy, chyba że w jurysdykcji podatkowej stałego zakładu obowiązuje określony wymóg kapitałowy do celów regulacyjnych.

1.7.   Niepodzielony zysk z lat ubiegłych

W dziewiątej kolumnie wzoru podmiot raportujący wykazuje sumę łącznych kwot niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na koniec danego roku w odniesieniu do wszystkich ’podmiotów wchodzących w skład grupy’, które są w danej jurysdykcji rezydentami do celów podatkowych. W przypadku stałych zakładów niepodzielony zysk z lat ubiegłych jest wykazywany w sprawozdaniu przez podmiot, do którego ten stały zakład należy.

1.8.   Liczba pracowników

W dziesiątej kolumnie wzoru podmiot raportujący wykazuje łączną liczbę pracowników w przeliczeniu na pełne etaty w odniesieniu do wszystkich ’podmiotów wchodzących w skład grupy’, które są w danej jurysdykcji rezydentami do celów podatkowych. Zgłaszana liczba pracowników może być obliczana: według stanu na koniec roku, w oparciu o średni poziom zatrudnienia w danym roku lub na podstawie innych danych, o ile obliczenia te są dokonywane w taki sam sposób w odniesieniu do wszystkich jurysdykcji podatkowych i dla każdego roku. Na potrzeby tych danych jako pracownicy mogą być zgłaszani niezależni zleceniobiorcy uczestniczący w zwykłej działalności operacyjnej ’podmiotu wchodzącego w skład grupy’. Dopuszczalne jest zaokrąglanie liczby pracowników lub stosowanie przybliżeń, pod warunkiem że takie zaokrąglenia lub przybliżenia nie zniekształcą w istotnym stopniu względnego rozkładu pracowników w poszczególnych jurysdykcjach podatkowych. Należy stosować jednolite metody w odniesieniu do wszystkich lat i wszystkich podmiotów.

1.9.   Aktywa rzeczowe inne niż środki pieniężne i ich ekwiwalenty

W jedenastej kolumnie wzoru podmiot raportujący wykazuje sumę wartości księgowych netto aktywów rzeczowych w odniesieniu do wszystkich ’podmiotów wchodzących w skład grupy’, które są w danej jurysdykcji rezydentami do celów podatkowych. W przypadku stałych zakładów aktywa są zgłaszane według jurysdykcji podatkowej, w której znajduje się dany stały zakład. Na potrzeby tych danych aktywa rzeczowe nie obejmują środków pieniężnych i ich ekwiwalentów, wartości niematerialnych ani aktywów finansowych.

2.   Wykaz wszystkich ’podmiotów wchodzących w skład’’grupy przedsiębiorstw wielonarodowych’, które są uwzględnione w danych zagregowanych według jurysdykcji podatkowej (tabela 2)

2.1.   ’Podmioty wchodzące w skład grupy’ będące rezydentami w jurysdykcji podatkowej

Podmiot raportujący podaje wykaz – według jurysdykcji podatkowych i wskazując nazwy podmiotów prawnych – wszystkich ’podmiotów wchodzących w skład’’grupy przedsiębiorstw wielonarodowych’, które są rezydentami do celów podatkowych w odpowiednich jurysdykcjach podatkowych. Jak jednak stwierdzono w pkt 2 »Ogólnych instrukcji« w odniesieniu do stałych zakładów, stałe zakłady są umieszczane w wykazie zgodnie z jurysdykcją podatkową, w której się znajdują. Należy zamieścić informację o podmiocie prawnym, do którego należy stały zakład.

2.2.   Jurysdykcja podatkowa miejsca utworzenia lub rejestracji, jeśli inna niż jurysdykcja podatkowa miejsca rezydencji

Podmiot raportujący wskazuje nazwę jurysdykcji podatkowej, zgodnie z której prawem został utworzony lub zarejestrowany ’podmiot wchodzący w skład’’grupy przedsiębiorstw wielonarodowych’, jeśli jest ona inna niż jurysdykcja podatkowa jego miejsca rezydencji.

2.3.   Główny przedmiot działalności

Podmiot raportujący określa charakter głównego przedmiotu działalności lub głównych przedmiotów działalności, którą ’podmiot wchodzący w skład grupy’ prowadzi w danej jurysdykcji podatkowej, zaznaczając odpowiednie pole lub pola.”.


(1)  W tabeli „Informacje dodatkowe” należy określić charakter działalności 'podmiotu wchodzącego w skład grupy'.


Top