EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R1253

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1253/2013 z dnia 21 października 2013 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1089/2010 w sprawie wykonania dyrektywy 2007/2/WE w zakresie interoperacyjności zbiorów i usług danych przestrzennych

Dz.U. L 331 z 10.12.2013, p. 1–267 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1253/oj

10.12.2013   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 331/1


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 1253/2013

z dnia 21 października 2013 r.

zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1089/2010 w sprawie wykonania dyrektywy 2007/2/WE w zakresie interoperacyjności zbiorów i usług danych przestrzennych

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając dyrektywę 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 marca 2007 r. ustanawiającą infrastrukturę informacji przestrzennej we Wspólnocie Europejskiej (INSPIRE) (1) a w szczególności jej art. 7 ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1089/2010 z dnia 23 listopada 2010 r. w sprawie wykonania dyrektywy 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie interoperacyjności zbiorów i usług danych przestrzennych (2) określa rozwiązania techniczne służące interoperacyjności zbiorów danych przestrzennych odpowiadających tematom danych przestrzennych w załączniku I do dyrektywy 2007/2/WE.

(2)

W celu zapewnienia całkowitej interoperacyjności zbiorów danych przestrzennych należy określić rozwiązania techniczne służące interoperacyjności zbiorów danych przestrzennych odpowiadających tematom danych przestrzennych w załączniku II i III do dyrektywy 2007/2/WE.

(3)

W celu zapewnienia ogólnej spójności rozwiązań technicznych służących interoperacyjności zbiorów danych przestrzennych zawartych w niniejszym rozporządzeniu należy zmienić istniejące rozwiązania techniczne służące interoperacyjności zbiorów danych przestrzennych odpowiadających tematom danych przestrzennych w załączniku I do dyrektywy 2007/2/WE.

(4)

Po pierwsze, należy zmienić wymagania dotyczące list kodowych w celu umożliwienia elastycznego podejścia do określania wartości list kodowych na różnych poziomach szczegółowości oraz w celu określenia rozwiązań technicznych służących wymianie rozszerzonych list kodowych.

(5)

Po drugie, należy złagodzić ograniczenie właściwości przestrzennych do schematu przestrzennego „Simple Feature” (Prosty obiekt) w celu umożliwienia dostępu do danych 2,5D.

(6)

Po trzecie, należy wprowadzić dodatkowy element metadanych, aby umożliwić określenie typu reprezentacji przestrzennej (spatial representation type) wykorzystywanego w zbiorze danych.

(7)

Po czwarte, należy rozszerzyć temat danych przestrzennych „Systemy siatek geograficznych” w celu przystosowania do wielorozdzielczej siatki opracowanej w oparciu o współrzędne geograficzne.

(8)

Po piąte, należy rozszerzyć temat danych przestrzennych „Jednostki administracyjne” w celu opisania morskich jednostek administracyjnych.

(9)

Po szóste, określone proponowane typy należy usunąć z tematów danych przestrzennych „Jednostki administracyjne” i „Hydrografia”, aby nie nakładały się na typy obiektów przestrzennych odpowiadających tematom danych przestrzennych w załączniku II i III do dyrektywy 2007/2/WE.

(10)

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (UE) nr 1089/2010.

(11)

Środki określone w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią komitetu ustanowionego w art. 22 dyrektywy 2007/2/WE,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W rozporządzeniu (UE) nr 1089/2010 wprowadza się następujące zmiany:

1)

w art. 2 wprowadza się następujące zmiany:

a)

zdanie wprowadzające otrzymuje brzmienie:

„Do celów niniejszego rozporządzenia stosuje się poniższe definicje oraz definicje dotyczące poszczególnych tematów określone w załącznikach:”;

b)

skreśla się ust. 4;

c)

w ust. 6 wyrażenie „ISO 19103” zastępuje się wyrażeniem „ISO/TS 19103:2005”;

d)

w ust. 9 wyrażenie „ISO 19135” zastępuje się wyrażeniem „ISO/TS 19135:2007”;

e)

w ust. 11 wyrażenie „ISO 19128” zastępuje się wyrażeniem „ISO/TS 19128:2008”;

f)

w ust. 13 wyrażenie „ISO 19115” zastępuje się wyrażeniem „ISO/TS 19115:2005/AC:2008”;

g)

w ust. 15 wyrażenie „ISO 19135” zastępuje się wyrażeniem „EN ISO 19135:2007”;

h)

w ust. 18 wyrażenie „ISO 19103” zastępuje się wyrażeniem „ISO/TS 19103:2005”;

i)

dodaje się ust. 21–30 w brzmieniu:

„21.

»właściwość« (property) oznacza atrybut bądź rolę asocjacji;

22.

»typ unia« (union type) oznacza typ składający się z jednej i wyłącznie jednej z kilku alternatyw (wymienionych jako atrybuty składowe), zgodnie z ISO/TS 19103:2005;

23.

»klasa asocjacji« (association class) oznacza typ określający dodatkowe właściwości na podstawie związku pomiędzy dwoma innymi typami;

24.

»pokrycie« (coverage) oznacza obiekt, który działa jak funkcja zwracająca wartości ze swojego zakresu dla każdego bezpośredniego położenia należącego do jej dziedziny przestrzennej, czasowej lub czasoprzestrzennej, zgodnie z ISO 19123:2007;

25.

»dziedzina« (domain) oznacza dobrze zdefiniowany zbiór, zgodnie z ISO/TS 19103:2005;

26.

»siatka zrektyfikowana« (rectified grid) oznacza siatkę, dla której istnieje transformacja afiniczna między jej współrzędnymi a współrzędnymi systemu odniesień przestrzennych, zgodnie z EN ISO 19123:2007;

27.

»siatka zrektyfikowana« (rectified grid) oznacza siatkę, dla której istnieje transformacja afiniczna między jej współrzędnymi a współrzędnymi systemu odniesień przestrzennych, zgodnie z EN ISO 19123:2007;

28.

»siatka transformowalna« (referenceable grid) oznacza siatkę związaną z transformacją, która może być użyta do konwersji wartości współrzędnych siatki na wartości współrzędnych odnoszących się do zewnętrznego systemu odniesień przestrzennych, zgodnie z EN ISO 19123:2007;

29.

»teselacja« (tessellation) oznacza podział przestrzeni na zbiór sąsiadujących ze sobą podprzestrzeni o tym samym wymiarze co dzielona przestrzeń. Teselacja w przestrzeni dwuwymiarowej składa się ze zbioru niezachodzących na siebie wieloboków całkowicie pokrywających obszar zainteresowania;

30.

»wartość bardziej szczegółowa« (narrower value) oznacza wartość o zależności hierarchicznej wobec bardziej generalnej wartości ogólniejszej.”;

2)

w art. 4 wprowadza się następujące zmiany:

a)

ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1.   Na potrzeby wymiany i klasyfikacji obiektów przestrzennych należących do zbiorów danych przestrzennych spełniających warunki określone w art. 4 dyrektywy 2007/2/WE państwa członkowskie stosują typy obiektów przestrzennych i powiązane typy danych, wyliczenia i listy kodowe zdefiniowane w załącznikach II, III i IV odpowiadające tematom, których dotyczą te zbiory danych.”;

b)

wszystkie odniesienia do „załącznika II” w ust. 2 i 3 zastępuje się odniesieniami do „załączników”;

c)

drugie zdanie w ust. 3 otrzymuje brzmienie: „Wartości wyliczeń i list kodowych są w sposób jednoznaczny określane przez neutralne językowo kody mnemotechniczne czytelne dla komputerów. Wartości te mogą również zawierać nazwę właściwą dla danego języka na potrzeby interakcji z użytkownikami.”;

3)

w art. 5 skreśla się ust. 4;

4)

artykuł 6 otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 6

Listy kodowe i wyliczenia

1.   Listy kodowe należą do jednego z następujących typów, zgodnie z załącznikami:

a)

wyliczenia, których dozwolone wartości obejmują jedynie wartości przewidziane w niniejszym rozporządzeniu;

b)

wyliczenia, których dozwolone wartości obejmują wartości przewidziane w niniejszym rozporządzeniu oraz wartości szczegółowe określone przez dostawców danych;

c)

wyliczenia, których dozwolone wartości obejmują wartości przewidziane w niniejszym rozporządzeniu oraz wartości dodatkowe każdego szczebla, określone przez dostawców danych;

d)

wyliczenia, których dozwolone wartości obejmują wszelkie wartości określone przez dostawców danych;

Na potrzeby lit. b), c) i d) dostawcy danych mogą korzystać, oprócz dozwolonych wartości, z wartości przewidzianych w stosownych wytycznych technicznych INSPIRE (INSPIRE Technical Guidance) dostępnych na portalu INSPIRE Wspólnego Centrum Badawczego.

2.   Listy kodowe mogą być hierarchiczne. Wartości hierarchicznych list kodowych mogą posiadać bardziej generalną wartość ogólniejszą. W przypadku gdy ważne wartości hierarchicznej listy kodowej podano w tabeli w niniejszym rozporządzeniu, wartości ogólniejsze wymieniono w ostatniej kolumnie.

3.   W przypadku gdy w odniesieniu do atrybutu należącego do typu listy kodowej określonego zgodnie z ust. 1 lit. b), c) lub d) dostawca danych podaje wartość nieprzewidzianą w niniejszym rozporządzeniu, wartość ta wraz z definicją zostaje udostępniona w wykazie.

4.   Atrybuty lub role asocjacji typów danych przestrzennych lub typów danych, które należą do typu listy kodowej, mogą przyjmować jedynie wartości dozwolone zgodnie ze specyfikacją listy kodowej.

5.   Atrybuty lub role asocjacji typów danych przestrzennych lub typów danych, które należą do typu wyliczenia, mogą przyjmować jedynie wartości pochodzące z list określonych dla typu wyliczenia.”;

5)

w art. 8 ust. 2 oraz w art. 11 ust. 1 wszystkie odniesienia do „załącznika II” zastępuje się odniesieniami do „załączników”;

6)

w art. 12 wprowadza się następujące zmiany:

a)

ust. 1 otrzymuje brzmienie:

»1.   O ile w odniesieniu do konkretnego tematu lub typu danych przestrzennych nie przewidziano inaczej, dziedzina wartości właściwości przestrzennych określonych w niniejszym rozporządzeniu jest ograniczona do schematu przestrzennego »Simple Feature« zdefiniowanego w Herring, John R. (ed.), OpenGIS® Implementation Standard for Geographic information – Simple feature access – Part 1: Common architecture, version 1.2.1, Open Geospatial Consortium, 2011;«

b)

w art. 2 wprowadza się następujące zmiany:

wyrażenie: „jednostki SI” zastępuje się wyrażeniem: „jednostki SI lub jednostki spoza układu SI dopuszczone do stosowania w ramach Międzynarodowego Układu Jednostek Miar”;

7)

w art. 13 dodaje się ust. 6 w brzmieniu:

„6.

Typ reprezentacji przestrzennej: metoda wykorzystywana do reprezentacji przestrzennej informacji geograficznych.”;

8)

w art. 14 wprowadza się następujące zmiany:

a)

ust. 2 lit. b) otrzymuje brzmienie:

„b)

typ lub typy obiektów przestrzennych bądź ich podzbiory, które stanowią treść warstwy,”;

b)

dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

„3.   W przypadku typów obiektów przestrzennych, które można następnie sklasyfikować za pomocą atrybutu o wartości listy kodowej, można określić kilka warstw. Każda z tych warstw obejmuje obiekty przestrzenne odpowiadające określonej wartości listy kodowej. Definicja takiego zbioru warstw w załącznikach II, III i IV spełnia wszystkie poniższe wymogi:

a)

symbol zastępczy <WartośćListyKodowej> oznacza wartość stosownej listy kodowej rozpoczętą wielką literą;

b)

symbol zastępczy <nazwa czytelna dla człowieka> oznacza nazwę wartości listy kodowej czytelną dla człowieka;

c)

typ obiektu przestrzennego obejmuje stosowny atrybut i listę kodową podane w nawiasach;

d)

podaje się jeden przykład warstwy.”;

9)

załącznik I zastępuje się tekstem znajdującym się w załączniku I do niniejszego rozporządzenia;

10)

załącznik II zastępuje się tekstem znajdującym się w załączniku II do niniejszego rozporządzenia;

11)

załącznik III zastępuje się tekstem znajdującym się w załączniku III do niniejszego rozporządzenia;

12)

załącznik IV zastępuje się tekstem znajdującym się w załączniku IV do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane w państwach członkowskich zgodnie z Traktatami.

Sporządzono w Brukseli dnia 21 października 2013 r.

W imieniu Komisji

Przewodniczący

José Manuel BARROSO


(1)  Dz.U. L 108 z 25.04.2007, s. 1.

(2)  Dz.U. L 323 z 8.12.2010, s. 11.


ZAŁĄCZNIK I

W załączniku I do rozporządzenia (UE) nr 1089/2010 wprowadza się następujące zmiany:

1)

tytuł załącznika otrzymuje brzmienie: „Wspólne typy, definicje i wymagania”;

2)

w całym tekście, o ile w postanowieniach niniejszego załącznika nie określono inaczej, zdanie: „Ta lista kodowa nie może być rozszerzana przez państwa członkowskie.” zastępuje się zdaniem: „Dozwolone wartości dla tej listy kodowej obejmują jedynie wartości przedstawione w zamieszczonej poniżej tabeli.”;

3)

w całym tekście w nagłówkach wszystkich tabel określających wartości list kodowych, wyrażenie: „Dozwolone wartości dla listy kodowej” zastępuje się wyrażeniem: „Wartości dla listy kodowej”;

4)

sekcja 1 otrzymuje brzmienie:

„1.   TYPY ZDEFINIOWANE W NORMACH EUROPEJSKICH I MIĘDZYNARODOWYCH

W odniesieniu do atrybutów lub ról asocjacji typów obiektów przestrzennych lub typów danych stosuje się następujące wspólne typy:

1)

w odniesieniu do typów »Any«, »Angle«, »Area«, »Boolean«, »CharacterString«, »Date«, »DateTime«, »Decimal«, »Distance«, »Integer«, »Length«, »Measure«, »Number«, »Probability«, »Real«, »RecordType«, »Sign«, »UnitOfMeasure«, »Velocity« oraz »Volume« zastosowanie mają definicje zawarte w ISO/TS 19103:2005;

2)

w odniesieniu do typów »DirectPosition«, »GM_Boundary«, »GM_Curve«, »GM_MultiCurve«, »GM_MultiSurface«, »GM_Object«, »GM_Point«, »GM_Primitive«, »GM_Solid«, »GM_Surface« oraz »GM_Tin« zastosowanie mają definicje zawarte w EN ISO 19107:2005;

3)

w odniesieniu do typów »TM_Duration«, »TM_GeometricPrimitive«, »TM_Instant«, »TM_Object«, »TM_Period« oraz »TM_Position« zastosowanie mają definicje zawarte w EN ISO 19108:2005/AC:2008;

4)

w odniesieniu do typu »GF_PropertyType« zastosowanie mają definicje zawarte w EN ISO 19109:2006;

5)

w odniesieniu do typów »CI_Citation«, »CI_Date«, »CI_RoleCode«, »EX_Extent«, »EX_VerticalExtent«, »MD_Distributor«, »MD_Resolution« oraz »URL« zastosowanie mają definicje zawarte w EN ISO 19115:2005/AC:2008;

6)

w odniesieniu do typu »CV_SequenceRule« zastosowanie mają definicje zawarte w EN ISO 19123:2007;

7)

w odniesieniu do typów »AbstractFeature«, »Quantity« oraz »Sign« zastosowanie mają definicje zawarte w EN ISO 19136:2009;

8)

w odniesieniu do typów »LocalisedCharacterString«, »PT_FreeText« oraz »URI« zastosowanie mają definicje zawarte w CEN ISO/TS 19139:2009;

9)

w odniesieniu do typu »LC_LandCoverClassificationSystem« zastosowanie mają definicje zawarte w ISO 19144-2:2012;

10)

w odniesieniu do typów »GFI_Feature«, »Location«, »NamedValue«, »OM_Observation«, »OM_Process«, »SamplingCoverageObservation«, »SF_SamplingCurve«, »SF_SamplingPoint«, »SF_SamplingSolid«, »SF_SamplingSurface« oraz »SF_SpatialSamplingFeature« zastosowanie mają definicje zawarte w ISO 19156:2011;

11)

w odniesieniu do typów »Category«, »Quantity«, »QuantityRange« oraz »Time« zastosowanie mają definicje zawarte w Robin, Alexandre (ed.), OGC®SWE Common Data Model Encoding Standard, version 2.0.0, Open Geospatial Consortium, 2011;

12)

w odniesieniu do typów »TimeValuePair« oraz »Timeseries«, zastosowanie mają definicje zawarte w Taylor, Peter (ed.), OGC® WaterML 2.0: Part 1 – Timeseries, v2.0.0, Open Geospatial Consortium, 2012;

13)

w odniesieniu do typów »CGI_LinearOrientation« oraz »CGI_PlanarOrientation« zastosowanie mają definicje zawarte w CGI Interoperability Working Group, Geoscience Markup Language (GeoSciML), version 3.0.0, Commission for the Management and Application of Geoscience Information (CGI) of the International Union of Geological Sciences, 2011”;

5)

w sekcji 2 wprowadza się następujące zmiany:

a)

z sekcji 2.1 skreśla się następujące ograniczenia:

Ograniczenia typu danych »Identifier«

W atrybutach »localId« i »namespace« stosuje się wyłącznie następujące znaki: {»A« … »Z«, »a« … »z«, »0« … »9«, »_«, ».«, »–«}, co oznacza, że dozwolone są jedynie litery alfabetu łacińskiego, cyfry, znak podkreślenia, kropka i kreska.”;

b)

dodaje się podsekcje 2.2 do 2.7 w brzmieniu:

„2.2   Podmiot powiązany (RelatedParty)

Organizacja lub osoba pełniąca rolę powiązaną z zasobami.

Atrybuty typu danych »RelatedParty«

Atrybut

Definicja

Typ

Voidability

individualName

Imię i nazwisko osoby powiązanej

PT_FreeText

voidable

organisationName

Nazwa organizacji powiązanej.

PT_FreeText

voidable

positionName

Stanowisko podmiotu względem zasobów, np. kierownik departamentu.

PT_FreeText

voidable

contact

Dane kontaktowe podmiotu powiązanego.

Contact

voidable

role

Rola podmiotu względem zasobów, np. właściciel.

PartyRoleValue

voidable

Ograniczenia typu danych »RelatedParty«

Podaje się przynajmniej nazwisko osoby, nazwę organizacji lub stanowisko podmiotu.

2.3   Kontakt (Contact)

Kanały komunikacyjne, za których pośrednictwem możliwy jest dostęp do kogoś lub do czegoś.

Atrybuty typu danych »Contact«

Atrybut

Definicja

Typ

Voidability

address

Adres w postaci tekstu swobodnego.

AddressRepresentation

voidable

contactInstructions

Dodatkowe instrukcje dotyczące sposobu lub pory kontaktu z daną osobą lub organizacją.

PT_FreeText

voidable

electronicMailAddress

Adres poczty elektronicznej organizacji lub osoby.

CharacterString

voidable

hoursOfService

Godziny, w jakich można kontaktować się z daną organizacją lub osobą.

PT_FreeText

voidable

telephoneFacsimile

Numer faksu danej organizacji lub osoby.

CharacterString

voidable

telephoneVoice

Numer telefonu danej organizacji lub osoby.

CharacterString

voidable

website

Adresy stron WWW danej organizacji lub osoby.

URL

voidable

2.4   Cytat z dokumentu (DocumentCitation)

Cytat, którego celem jest jednoznaczne odniesienie do danego dokumentu.

Atrybuty typu danych »DocumentCitation«

Atrybut

Definicja

Typ

Voidability

name

Nazwa dokumentu.

CharacterString

 

shortName

Skrócona nazwa lub alternatywny tytuł dokumentu.

CharacterString

voidable

date

Data utworzenia, publikacji lub korekty dokumentu.

CI_Date

voidable

link

Link do internetowej wersji dokumentu.

URL

voidable

specificReference

Odniesienie do konkretnej części dokumentu.

CharacterString

voidable

2.5   Cytat z prawodawstwa (LegislationCitation)

Cytat, którego celem jest jednoznaczne odniesienie do aktu prawnego lub jego konkretnej części.

Ten typ jest podtypem »DocumentCitation«.

Atrybuty typu danych »LegislationCitation«

Atrybut

Definicja

Typ

Voidability

identificationNumber

Kod wykorzystywany do identyfikacji instrumentu prawnego.

CharacterString

 

officialDocumentNumber

Oficjalny numer dokumentu wykorzystywany do identyfikacji instrumentu prawnego w sposób niepowtarzalny.

CharacterString

 

dateEnteredIntoForce

Data wejścia w życie instrumentu prawnego.

TM_Position

 

dateRepealed

Data uchylenia instrumentu prawnego.

TM_Position

 

level

Szczebel, na którym przyjęto instrument prawny.

LegislationLevelValue

 

journalCitation

Cytat z dziennika urzędowego, w którym opublikowano akt prawny.

OfficialJournalInformation

 

Ograniczenia typu danych »LegislationCitation«

Jeżeli atrybut »link« jest nieokreślony (»void«), podaje się atrybut »journalCitation«.

2.6   Informacje dotyczące dziennika urzędowego (OfficialJournalInformation)

Pełny cytat z miejsca publikacji instrumentu prawnego w dzienniku urzędowym.

Atrybuty typu danych »OfficialJournalInformation«

Atrybut

Definicja

Typ

Voidability

officialJournalIdentification

Odniesienie do publikacji danego instrumentu prawnego w dzienniku urzędowym. Takie odniesienie składa się z trzech elementów:

tytułu dziennika urzędowego,

numeru tomu lub serii,

numerów stron.

CharacterString

 

ISSN

Międzynarodowy Znormalizowany Numer Wydawnictwa Ciągłego (ISSN) to ośmiocyfrowy identyfikator wydawnictwa ciągłego, w którym opublikowano instrument prawny.

CharacterString

 

ISBN

Międzynarodowy Znormalizowany Numer Książki (ISBN) to dziewięciocyfrowy niepowtarzalny identyfikator książki, w której opublikowano instrument prawny.

CharacterString

 

linkToJournal

Link do internetowej wersji Dziennika Urzędowego.

URL

 

2.7   Identyfikator tematyczny (ThematicIdentifier)

Niepowtarzalny identyfikator tematyczny obiektu przestrzennego.

Atrybuty typu danych »ThematicIdentifier«

Atrybut

Definicja

Typ

Voidability

identifier

Niepowtarzalny identyfikator wykorzystywany do identyfikacji obiektu przestrzennego w ramach określonego schematu identyfikacji.

CharacterString

 

identifierScheme

Identyfikator określający schemat wykorzystywany do przypisania identyfikatora.

CharacterString.”;

 

6)

w sekcji 4 wprowadza się następujące zmiany:

a)

sekcja 4.1 otrzymuje brzmienie:

„4.1   Stan elementu sieci (ConditionOfFacilityValue)

Stan elementu sieci pod względem zakończenia realizacji i użytkowania.

Dozwolone wartości dla tej listy kodowej obejmują wartości przedstawione w zamieszczonej poniżej tabeli oraz wartości szczegółowsze określone przez dostawców danych.

Wartości dla listy kodowej »ConditionOfFacilityValue«

Wartość

Nazwa

Definicja

functional

sprawny

Element sieci jest sprawny.

projected

planowany

Element sieci jest projektowany. Budowa jeszcze się nie rozpoczęła.

underConstruction

w trakcie budowy

Trwa budowa elementu sieci i nie jest on jeszcze funkcjonalny. Dotyczy to jedynie wstępnego etapu budowy elementu sieci, a nie obsługi technicznej.

disused

nieeksploatowany

Element sieci nie jest już wykorzystywany, ale nie został wycofany z eksploatacji ani nie podlega takiej procedurze.

decommissioned

wycofany z eksploatacji

Element sieci nie jest już wykorzystywany i został wycofany z eksploatacji lub podlega takiej procedurze.”;

b)

w sekcji 4.2 Kod kraju (CountryCode) skreśla się zdanie „Ta lista kodowa nie może być rozszerzana przez państwa członkowskie.”;

c)

dodaje się podsekcje 4.3–4.6 w brzmieniu:

„4.3   Szczebel prawodawstwa (LegislationLevelValue)

Poziom, na którym przyjęto akt prawny lub konwencję.

Dozwolone wartości dla tej listy kodowej obejmują wszelkie wartości określone przez dostawców danych.

Dostawcy danych mogą korzystać z wartości przewidzianych w wytycznych technicznych INSPIRE odnoszących się do ogólnego modelu koncepcyjnego INSPIRE (INSPIRE Generic Conceptual Model).

4.4   Rola podmiotu (PartyRoleValue)

Role podmiotów powiązanych z lub odpowiedzialnych za zasoby.

Dozwolone wartości dla tej listy kodowej obejmują wartości wymienionych poniżej list kodowych lub innych list kodowych określonych przez dostawców danych:

Kod roli (CI_RoleCode): funkcje pełnione przez podmiot odpowiedzialny zgodnie z EN ISO 19115:2005/AC:2008.

Rola podmiotu powiązanego (RelatedPartyRoleValue): klasyfikacja ról jednostek powiązanych zgodnie z zamieszczoną poniżej tabelą.

Wartości dla listy kodowej »RelatedPartyRoleValue«

Wartość

Nazwa

Definicja

authority

władza

Podmiot uprawniony do nadzorowania zasobów lub podmiotów powiązanych z zasobami.

operator

operator

Podmiot zarządzający zasobami.

owner

właściciel

Podmiot będący właścicielem zasobów, tzn. taka, do którego zasoby należą w sensie prawnym.

4.5   Standardowe nazwy w zakresie klimatu i prognozowania (CFStandardNamesValue)

Definicje zjawisk występujące w meteorologii i oceanografii.

Dozwolone wartości dla tej listy kodowej obejmują wszelkie wartości określone przez dostawców danych.

Dostawcy danych mogą korzystać z wartości przewidzianych w wytycznych technicznych INSPIRE odnoszących się do ogólnego modelu koncepcyjnego INSPIRE.

4.6   Płeć (GenderValue)

Płeć osoby lub grupy osób.

Dozwolone wartości dla tej listy kodowej obejmują jedynie wartości przedstawione w tabeli poniżej.

Wartości dla listy kodowej »GenderValue«

Wartość

Nazwa

Definicja

female

żeńska

Osoba lub grupa osób płci żeńskiej.

male

męska

Osoba lub grupa osób płci męskiej.

unknown

nieznana

Osoba lub grupa osób nieznanej płci.”

7)

po sekcji 5 dodaje się sekcje 6, 7 i 8 w brzmieniu:

„6.   MODEL POKRYCIA (COVERAGE MODEL)

Model pokrycia INSPIRE składa się z następujących pakietów:

Pokrycia (Podstawa) (Coverages, Base),

Pokrycia (Dziedzina i zakres) (Coverages, Domain and Range).

6.1.   Pokrycia (Podstawa)

6.1.1.   Typy obiektów przestrzennych

Pakiet »Pokrycia (Podstawa)« zawiera typ obiektu przestrzennego »Pokrycie«.

6.1.1.1.   Pokrycie (Coverage)

Obiekt przestrzenny, który działa jak funkcja zwracająca wartości ze swojego zakresu dla każdego bezpośredniego położenia należącego do jej dziedziny przestrzennej, czasowej lub czasoprzestrzennej.

Ten typ jest abstrakcyjny.

Atrybuty typu obiektu przestrzennego »Coverage«

Atrybut

Definicja

Typ

Voidability

metadata

Metadane dotyczące pokrycia dla określonej aplikacji.

Any

 

rangeType

Opis struktury wartości zakresu.

RecordType

 

6.2.   Pokrycia (Dziedzina i zakres)

6.2.1.   Typy obiektów przestrzennych

Pakiet »Pokrycia (Dziedzina i zakres)« zawiera następujące typy obiektów przestrzennych:

Pokrycie (Reprezentacja dziedziny i zakresu) (Coverage, Domain and Range Representation),

Zrektyfikowane pokrycie siatkowe (Rectified Grid Coverage),

Transformowalne pokrycie siatkowe (Referenceable Grid Coverage).

6.2.1.1.   Pokrycie (Reprezentacja dziedziny i zakresu) (CoverageByDomainAndRange)

Pokrycie zapewniające dziedzinę i zakres jako osobne właściwości.

Ten typ jest podtypem »Coverage«.

Ten typ jest abstrakcyjny.

Atrybuty typu obiektu przestrzennego »CoverageByDomainAndRange«

Atrybut

Definicja

Typ

Voidability

coverageFunction

Opis sposobu, w jaki można uzyskać wartości zakresu w lokalizacji w dziedzinie pokrycia.

CoverageFunction

 

domainSet

Konfiguracja dziedziny pokrycia opisana pod względem współrzędnych.

Any

 

rangeSet

Zbiór wartości związanych funkcją z elementami dziedziny pokrycia.

Any

 

Ograniczenia typu obiektu przestrzennego »CoverageByDomainAndRange«

Funkcja siatki obowiązuje jedynie w przypadku dziedzin będących siatkami.

6.2.1.2.   Zrektyfikowane pokrycie siatkowe (RectifiedGridCoverage)

Pokrycie, którego dziedzina obejmuje siatkę zrektyfikowaną.

Ten typ jest podtypem »CoverageByDomainAndRange«.

Ograniczenia typu obiektu przestrzennego »RectifiedGridCoverage«

Dziedzina jest siatką zrektyfikowaną.

Punkty siatki RectifiedGridCoverage pokrywają się z centrami komórek siatek geograficznych określonych w sekcji 2.2 załącznika II na każdym poziomie rozdzielczości.

6.2.1.3.   Transformowalne pokrycie siatkowe (ReferenceableGridCoverage)

Pokrycie, którego dziedzina obejmuje siatkę transformowalną.

Ten typ jest podtypem »CoverageByDomainAndRange«.

Ograniczenia typu obiektu przestrzennego »ReferenceableGridCoverage«

Dziedzina jest siatką transformowalną.

6.2.2.   Typy danych

6.2.2.1.   Funkcja pokrycia (CoverageFunction)

Opis sposobu, w jaki można uzyskać wartości zakresu w lokalizacji w dziedzinie pokrycia.

Ten typ jest typem unia.

Atrybuty typu unii »CoverageFunction«

Atrybut

Definicja

Typ

Voidability

ruleDefinition

Opis formalny lub nieformalny funkcji pokrycia jako tekst.

CharacterString

 

ruleReference

Opis formalny lub nieformalny funkcji pokrycia jako odniesienie.

URI

 

gridFunction

Zasada odwzorowania dotycząca geometrii siatki.

GridFunction

 

6.2.2.2.   Funkcja siatki (GridFunction)

Wyraźna zasada odwzorowania dotycząca geometrii siatki.

Atrybuty typu danych »GridFunction«

Atrybut

Definicja

Typ

Voidability

sequenceRule

Opis sposobu uporządkowania punktów siatki na potrzeby asocjacji do elementów wartości w zbiorach zakresów pokrycia.

CV_SequenceRule

 

startPoint

Punkt siatki powiązany z pierwszym wpisem w zbiorze zakresów pokrycia.

Integer

 

7.   MODEL OBSERWACJI (OBSERVATIONS MODEL)

Model obserwacji INSPIRE składa się z następujących pakietów:

Odniesienie do obserwacji (Observation References),

Procesy (Processes),

Obserwowalne właściwości (Observable Properties),

Obserwacje specjalistyczne (Specialised Observations).

7.1.   Odniesienie do obserwacji

7.1.1.   Typy obiektów przestrzennych

Pakiet »Odniesienie do obserwacji« zawiera typ obiektu przestrzennego »Observation Set«.

7.1.1.1.   Zbiór obserwacji (ObservationSet)

Tworzy powiązania zbioru obserwacji.

Atrybuty typu obiektu przestrzennego »ObservationSet«

Atrybut

Definicja

Typ

Voidability

inspireId

Zewnętrzny identyfikator obiektu dla obiektu przestrzennego.

identifier

 

extent

Informacje dotyczące zasięgu przestrzennego i czasowego.

EX_Extent

 

Role asocjacji typu obiektu przestrzennego »ObservationSet«

Rola asocjacji

Definicja

Typ

Voidability

member

Jeden element obiektu »ObservationSet«.

OM_Observation

 

7.2.   Procesy

7.2.1.   Typy obiektów przestrzennych

Pakiet »Procesy« zawiera typ obiektu przestrzennego »Proces«.

7.2.1.1.   Proces (Process)

Opis procesu obserwacji.

Ten typ jest podtypem »OM_Process«.

Atrybuty typu obiektu przestrzennego »Process«

Atrybut

Definicja

Typ

Voidability

inspireId

Zewnętrzny identyfikator obiektu dla obiektu przestrzennego.

Identifier

voidable

name

Nazwa procesu.

CharacterString

voidable

type

Typ procesu.

CharacterString

voidable

documentation

Dalsze informacje (online/offline) dotyczące procesu.

DocumentCitation

voidable

processParameter

Parametr kontroli aplikacji procesu oraz w rezultacie jego wyników.

ProcessParameter

voidable

responsibleParty

Osoba lub organizacja powiązana z procesem.

RelatedParty

voidable

7.2.2.   Typy danych

7.2.2.1.   Parametr procesu (ProcessParameter)

Opis danego parametru.

Atrybuty typu danych »ProcessParameter«

Atrybut

Definicja

Typ

Voidability

name

Nazwa parametru procesu.

ProcessParameterNameValue

 

description

Opis parametru procesu.

CharacterString

 

7.2.3.   Listy kodowe

7.2.3.1.   Nazwa parametru procesu (ProcessParameterNameValue)

Lista kodowa nazw parametrów procesu.

Dozwolone wartości dla tej listy kodowej obejmują wszelkie wartości określone przez dostawców danych.

7.3.   Obserwowalne właściwości

7.3.1.   Typy danych

7.3.1.1.   Ograniczenie (Constraint)

Ograniczenie pewnej właściwości, np. długość fali – 200 nm.

Atrybuty typu danych »Constraint«

Atrybut

Definicja

Typ

Voidability

constrainedProperty

Właściwość podlegająca ograniczeniu, np. »kolor«, przy ograniczeniu »kolor = niebieski«.

PhenomenonTypeValue

 

label

Ogólny tytuł ograniczenia czytelny dla człowieka.

CharacterString

 

7.3.1.2.   Ograniczenie kategorii (CategoryConstraint)

Ograniczenie oparte na kategorii kwalifikującej, np. kolor = »czerwony«.

Ten typ jest podtypem »Constraint«.

Atrybuty typu danych »CategoryConstraint«

Atrybut

Definicja

Typ

Voidability

comparison

Operator porównawczy. W przypadku ograniczenia kategorii »equalTo« lub »notEqualTo«.

ComparisonOperatorValue

 

value

Wartość właściwości podlegającej ograniczeniu, np. »niebieski« (jeżeli właściwością jest kolor).

CharacterString

 

7.3.1.3.   Ograniczenie zakresu (RangeConstraint)

Ograniczenie zakresu liczbowego określonej właściwości, np. długość fali ≥ 300 nm oraz długość fali ≤ 600 nm.

Ten typ jest podtypem »Constraint«.

Atrybuty typu danych »RangeConstraint«

Atrybut

Definicja

Typ

Voidability

value

Zakres wartości liczbowej właściwości podlegającej ograniczeniu.

RangeBounds

 

uom

Jednostki miary wykorzystywane na potrzeby ograniczenia.

UnitOfMeasure

 

7.3.1.4.   Granice zakresu (RangeBounds)

Początkowe i końcowe wartości graniczne zakresu liczbowego (np. początek ≥ 50, koniec ≤ 99).

Atrybuty typu danych »RangeBounds«

Atrybut

Definicja

Typ

Voidability

startComparison

Punkt odniesienia wykorzystywany na potrzeby dolnej granicy zakresu (np. greaterThanOrEqualTo).

ComparisonOperatorValue

 

rangeStart

Dolna granica zakresu.

Real

 

endComparison

Punkt odniesienia wykorzystywany na potrzeby górnej granicy zakresu (np. lessThan).

ComparisonOperatorValue

 

rangeEnd

Górna granica zakresu.

Real

 

7.3.1.5.   Ograniczenie wielkości skalarnej (ScalarConstraint)

Ograniczenie liczbowej wielkości skalarnej pewnej właściwości, np. długość ≥ 1 m.

Ten typ jest podtypem »Constraint«.

Atrybuty typu danych »ScalarConstraint«

Atrybut

Definicja

Typ

Voidability

value

Wartość liczbowa właściwości podlegającej ograniczeniu.

Real

 

comparison

Punkt odniesienia wykorzystywany na potrzeby ograniczenia, np. greaterThan.

ComparisonOperatorValue

 

uom

Jednostki miary wykorzystywane na potrzeby ograniczenia.

UnitOfMeasure

 

7.3.1.6.   Inne ograniczenie (OtherConstraint)

Ograniczenie, które nie jest modelowane w sposób ustrukturyzowany, ale może być opisane przy wykorzystaniu atrybutu tekstu swobodnego »description«.

Ten typ jest podtypem »Constraint«.

Atrybuty typu danych »OtherConstraint«

Atrybut

Definicja

Typ

Voidability

description

Opis ograniczenia.

CharacterString

 

7.3.1.7.   Miara statystyczna (StatisticalMeasure)

Opis określonej miary statystycznej, np. »maksymalna wartość dzienna«.

Atrybuty typu danych »StatisticalMeasure«

Atrybut

Definicja

Typ

Voidability

label

Tytuł miary statystycznej czytelny dla człowieka.

CharacterString

 

statisticalFunction

Funkcja statystyczna, np. średnia.

StatisticalFunctionTypeValue

 

aggregationTimePeriod

Zakres czasowy wyliczenia danej statystycznej, np. dzień, godzina.

TM_Duration

 

aggregationLength

Jednowymiarowy zakres przestrzenny obliczenia danej statystycznej, np. 1 metr.

Length

 

aggregationArea

Dwuwymiarowy zakres przestrzenny obliczenia danej statystycznej, np. 1 metr kwadratowy.

Area

 

aggregationVolume

Trójwymiarowy zakres przestrzenny obliczenia danej statystycznej, np. 1 metr sześcienny.

Volume

 

otherAggregation

Pozostałe typy agregacji.

Any

 

Role asocjacji typu danych »StatisticalMeasure«

Rola asocjacji

Definicja

Typ

Voidability

derivedFrom

Jedna miara statystyczna może pochodzić od drugiej, np. maksymalna temperatura w miesiącu może pochodzić od średniej temperatury dziennej.

StatisticalMeasure

 

7.3.2.   Wyliczenia

7.3.2.1.   Operator porównania (ComparisonOperatorValue)

Wyliczenie operatorów porównania (np. większy niż).

Wartości dla wyliczenia »ComparisonOperatorValue«

Wartość

Definicja

equalTo

dokładnie równa

notEqualTo

niedokładnie równa

lessThan

niższa niż

greaterThan

wyższa niż

lessThanOrEqualTo

niższa lub dokładnie równa

greaterThanOrEqualTo

wyższa lub dokładnie równa

7.3.3.   Listy kodowe

7.3.3.1.   Typ zjawiska (PhenomenonTypeValue)

Lista kodowa zjawisk (np. temperatura, prędkość wiatru).

Dozwolone wartości dla tej listy kodowej obejmują wartości wymienionych poniżej list kodowych lub innych list kodowych określonych przez dostawców danych:

Standardowe nazwy w zakresie klimatu i prognozowania (CFStandardNamesValue): definicje zjawisk występujących w meteorologii i oceanografii, zgodnie z sekcją 4.5 niniejszego załącznika;

Nazwa parametru elementu profilu (ProfileElementParameterNameValue): właściwości charakterystyczne dla elementu profilu, zgodnie z sekcją 3.3.8 załącznika IV;

Nazwa parametru obiektu pochodzącego z gleby (SoilDerivedObjectParameterNameValue): właściwości charakterystyczne dla gleby uzyskane na podstawie danych dotyczących gleby i innych danych, zgodnie z sekcją 3.3.9 załącznika IV;

Nazwa parametru profilu gleby (SoilProfileParameterNameValue): właściwości charakterystyczne dla profilu gleby, zgodnie z sekcją 3.3.12 załącznika IV;

Nazwa parametru stanowiska glebowego (SoilSiteParameterNameValue): właściwości charakterystyczne dla stanowiska glebowego, zgodnie z sekcją 3.3.13 załącznika IV;

Element odniesienia do jakości powietrza w UE (EU_AirQualityReferenceComponentValue): definicje zjawisk związanych z jakością powietrza w kontekście sprawozdawczości na mocy prawodawstwa unijnego, zgodnie z sekcją 13.2.1.1 załącznika IV;

Tabela 4.2: Kody i oznaczenia WMO GRIB (GRIB_CodeTable4_2Value): definicje zjawisk występujących w meteorologii, zgodnie z sekcją 13.2.1.2 załącznika IV;

Wykorzystanie parametru BODC P01 (BODC_P01ParameterUsageValue): definicje zjawisk występujących w oceanografii, zgodnie z sekcją 14.2.1.1 załącznika IV.

7.3.3.2.   Typ funkcji statystycznej (StatisticalFunctionTypeValue)

Lista kodowa funkcji statystycznych (np. maksymalna, minimalna, średnia).

Dozwolone wartości dla tej listy kodowej obejmują wszelkie wartości określone przez dostawców danych.

7.4.   Obserwacje specjalistyczne

7.4.1.   Typy obiektów przestrzennych

Pakiet »Obserwacje specjalistyczne« zawiera następujące typy obiektów przestrzennych:

Obserwacja siatki,

Obserwacja serii siatek,

Obserwacja punktowa,

Zbiór obserwacji punktowych,

Obserwacja wielopunktowa,

Obserwacja punktów szeregu czasowego,

Obserwacja profilu,

Obserwacja trajektorii.

7.4.1.1.   Obserwacja siatki (GridObservation)

Obserwacja reprezentująca pole pokryte siatką w określonym momencie.

Ten typ jest podtypem »SamplingCoverageObservation«.

Ograniczenia typu obiektu przestrzennego »GridObservation«

»featureOfInterest« stanowi »SF_SamplingSolid« lub »SF_SamplingSurface«.

»phenomenonTime« stanowi »TM_Instant«.

»result« stanowi »RectifiedGridCoverage« lub »RefererencableGridCoverage«.

7.4.1.2.   Obserwacja serii siatek (GridSeriesObservation)

Obserwacja reprezentująca ewoluujące pole pokryte siatką w następujących po sobie momentach.

Ten typ jest podtypem »SamplingCoverageObservation«.

Ograniczenia typu obiektu przestrzennego »GridSeriesObservation«

»featureOfInterest« stanowi »SF_SamplingSolid«.

»phenomenonTime« stanowi »TM_Period«.

»result« stanowi »RectifiedGridCoverage« lub »ReferenceableGridCoverage«.

7.4.1.3.   Obserwacja punktowa (PointObservation)

Obserwacja będąca pomiarem właściwości w określonym momencie i w określonym miejscu.

Ten typ jest podtypem »SamplingCoverageObservation«.

Ograniczenia typu obiektu przestrzennego »PointObservation«

»featureOfInterest« stanowi »SF_SamplingPoint«.

»phenomenonTime« stanowi »TM_Instant«.

7.4.1.4.   Zbiór obserwacji punktowych (PointObservationCollection)

Zbiór obserwacji punktowych.

Ten typ jest podtypem »ObservationSet«.

Ograniczenia typu obiektu przestrzennego »PointObservationCollection«

Każdy element powinien stanowić »PointObservation«.

7.4.1.5.   Obserwacja wielopunktowa (MultiPointObservation)

Obserwacja będąca zbiorem pomiarów przeprowadzonych dokładnie w tym samym momencie, ale w różnych miejscach.

Ten typ jest podtypem »SamplingCoverageObservation«.

Ograniczenia typu obiektu przestrzennego »MultiPointObservation«

»featureOfInterest« stanowi »SF_SamplingCurve«, »SF_SamplingSurface« lub »SF_SamplingSolid«.

»phenomenonTime« stanowi »TM_Instant«.

»result« stanowi »MultiPointCoverage«.

7.4.1.6.   Obserwacja punktów szeregu czasowego (PointTimeSeriesObservation)

Obserwacja będąca szeregiem czasowym punktowych pomiarów właściwości w określonym miejscu w przestrzeni.

Ten typ jest podtypem »SamplingCoverageObservation«.

Ograniczenia typu obiektu przestrzennego »PointTimeSeriesObservation«

»featureOfInterest« stanowi »SF_SamplingPoint«.

»phenomenonTime« stanowi »TM_Period«.

»result« stanowi »Timeseries«.

7.4.1.7.   Obserwacja profilu (ProfileObservation)

Obserwacja będąca pomiarem właściwości wzdłuż pionowego profilu w przestrzeni w określonym momencie.

Ten typ jest podtypem »SamplingCoverageObservation«.

Ograniczenia typu obiektu przestrzennego »ProfileObservation«

»featureOfInterest« stanowi »SF_SamplingCurve«.

»phenomenonTime« stanowi »TM_Instant«.

»result« stanowi »ReferenceableGridCoverage« lub »RectifiedGridCoverage«.

Dziedzina przestrzenna wyniku posiada jedną pionową oś.

7.4.1.8.   Obserwacja trajektorii (TrajectoryObservation)

Obserwacja będąca pomiarem właściwości wzdłuż krętej krzywej w czasie i przestrzeni.

Ten typ jest podtypem »SamplingCoverageObservation«.

Ograniczenia typu obiektu przestrzennego »TrajectoryObservation«

»phenomenonTime« stanowi »TM_Period«.

»result« stanowi »Timeseries«.

Każdy punkt »result« stanowi »TimeLocationValueTriple«.

»featureOfInterest« stanowi »SF_SamplingCurve«.

7.4.2.   Typy danych

7.4.2.1.   Trójka czasu, lokalizacji i wartości (TimeLocationValueTriple)

Potrójny zbiór czasu, lokalizacji i wartości (pomiaru). Przykładowo pomiar w punkcie wzdłuż trajektorii.

Ten typ jest podtypem »TimeValuePair«.

Atrybuty typu danych »TimeLocationValueTriple«

Atrybut

Definicja

Typ

Voidability

location

Lokalizacja geograficzna, w której obowiązuje wartość.

GM_Position

 

7.5.   Wymagania odnoszące się do obserwacji

W przypadku wykorzystywania typu »OM_Observation« lub jakiegokolwiek podtypu »OM_Observation« w celu udostępnienia danych, obowiązują następujące wymagania:

1)

typ »Process« służy do wskazania procedury wykorzystywanej w przypadku »OM_Observation«;

2)

w przypadku odesłania do »EnvironmentalMonitoringFacility« z »OM_Observation« należy podać atrybut »parameter«, którego atrybutem »name« jest »relatedMonitoring Feature«, a typem atrybutu »value« jest »AbstractMonitoringFeature«;

3)

w przypadku każdego kodowania stosowanego dla całości lub części wyniku »OM_Observation« do odczytania zakodowanego pliku służy interfejs programowania aplikacji. Interfejs programowania aplikacji ujawnia informacje potrzebne do realizacji obiektów przestrzennych INSPIRE;

4)

jeżeli atrybut »processParameter« należy do właściwości »procedure« obiektu »OM_Observation«, jego wartość (nazwę) uwzględnia się w atrybucie »parameter« obiektu »OM_Observation«.

8.   MODEL KOMPLEKSU PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI

Model kompleksu prowadzenia działalności INSPIRE obejmuje pakiet »Kompleks prowadzenia działalności« (Activity Complex).

8.1.   Kompleks prowadzenia działalności

8.1.1.   Typy obiektów przestrzennych

Pakiet »Kompleks prowadzenia działalności« obejmuje typ obiektu przestrzennego »Kompleks prowadzenia działalności«.

8.1.1.1.   Kompleks prowadzenia działalności (ActivityComplex)

Pojedyncza jednostka, zarówno pod względem technicznym, jak i ekonomicznym, podlegająca kontroli zarządczej podmiotu prawnego (operatora) oraz prowadząca działania takie jak wymienione w klasyfikacji NACE ustanowionej na mocy rozporządzenia (WE) nr 1893/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady (1). Kompleks prowadzenia działalności musi odnosić się do całego obszaru w tej samej lub innej lokalizacji geograficznej, zarządzanego przez tego samego operatora, włącznie z całą infrastrukturą, wyposażeniem i materiałami.

Atrybuty typu obiektu przestrzennego »ActivityComplex«

Atrybut

Definicja

Typ

Voidability

inspireId

Zewnętrzny identyfikator obiektu dla obiektu przestrzennego.

identifier

 

thematicId

Identyfikator tematyczny kompleksu prowadzenia działalności.

ThematicIdentifier

 

geometry

Geometria stosowana w celu określenia zasięgu lub miejsca kompleksu prowadzenia działalności.

GM_Object

 

function

Działania realizowane w kompleksie prowadzenia działalności. Działania stanowią opis funkcji, którego uzupełnieniem mogą być informacje dotyczące nakładów i wyników.

Function

 

name

Nazwa opisowa kompleksu prowadzenia działalności.

CharacterString

voidable

validFrom

Data rozpoczęcia rzeczywistego funkcjonowania kompleksu prowadzenia działalności.

DateTime

voidable

validTo

Data zakończenia rzeczywistego funkcjonowania kompleksu prowadzenia działalności.

DateTime

voidable

beginLifespanVersion

Data i godzina, w której ta wersja obiektu przestrzennego została wprowadzona do zbioru danych przestrzennych lub zmieniona w tym zbiorze.

DateTime

voidable

endLifespanVersion

Data i godzina, w której ta wersja obiektu przestrzennego została zastąpiona w zbiorze danych przestrzennych lub wycofana z tego zbioru.

DateTime

voidable

8.1.2.   Typy danych

8.1.2.1.   Funkcja (Function)

Funkcja tego, co określa się jako działanie, oraz opcjonalnie nakład lub wynik.

Atrybuty typu danych »Function«

Atrybut

Definicja

Typ

Voidability

activity

Skategoryzowany opis pojedynczego lub zorganizowanego zbioru procesów powiązanych pod względem technicznym prowadzonych przez prywatną lub publiczną jednostkę ekonomiczną o charakterze komercyjnym lub niekomercyjnym.

EconomicActivityValue

 

input

Każdy sklasyfikowany lub zarejestrowany materiał wprowadzany do jednostki technicznej i ekonomicznej zgodnie z jej funkcją.

InputOutputValue

voidable

output

Każdy sklasyfikowany lub zarejestrowany materiał wyprowadzany z jednostki technicznej i ekonomicznej zgodnie z jej funkcją.

InputOutputValue

voidable

description

Bardziej szczegółowy opis funkcji.

PT_FreeText

voidable

8.1.2.2.   Zdolność (Capacity)

Określenie rzeczywistej lub potencjalnej zdolności prowadzenia działalności, która zazwyczaj nie podlega zmianom, nie podlega częstym zmianom lub nie zmienia się w znaczącym stopniu.

Atrybuty typu danych »Capacity«

Atrybut

Definicja

Typ

Voidability

activity

Skategoryzowany opis pojedynczego lub zorganizowanego zbioru procesów powiązanych pod względem technicznym prowadzonych przez prywatną lub publiczną jednostkę ekonomiczną o charakterze komercyjnym lub niekomercyjnym.

ActivityValue

 

input

Informacje dotyczące ilości każdego sklasyfikowanego lub zarejestrowanego materiału wprowadzanego do jednostki technicznej i ekonomicznej zgodnie z jej funkcją.

InputOutputAmount

 

output

Informacje dotyczące ilości każdego sklasyfikowanego lub zarejestrowanego materiału wyprowadzanego z jednostki technicznej i ekonomicznej zgodnie z jej funkcją.

InputOutputAmount

 

time

Okres trwania określonej zdolności, np. 1 rok w odniesieniu do rocznej zdolności.

TM_Duration

 

description

Opis zdolności.

PT_FreeText

voidable

8.1.2.3.   Wielkość nakładów lub wyników (InputOutputAmount)

Typ i w przypadku gdy odnośne dane są dostępne, mierzalna ilość sklasyfikowanego lub zarejestrowanego materiału wprowadzanego do jednostki technicznej i ekonomicznej lub z niej wyprowadzanego.

Atrybuty typu danych »InputOutputAmount«

Atrybut

Definicja

Typ

Voidability

inputOutput

Sklasyfikowany lub zarejestrowany materiał wprowadzany do jednostki technicznej i ekonomicznej lub z niej wyprowadzany zgodnie z jej funkcją.

InputOutputValue

 

amount

Ilość, np. objętość lub masa, sklasyfikowanego lub zarejestrowanego materiału wprowadzanego do jednostki technicznej i ekonomicznej lub z niej wyprowadzanego.

Measure

voidable

8.1.2.4.   Zezwolenie (Permission)

Oficjalna decyzja (zgoda formalna) uprawniająca do prowadzenia działalności całego kompleksu lub jego części na określonych warunkach gwarantujących, iż instalacje lub ich elementów znajdujących się na tym samym terenie obsługiwanych przez tego samego operatora spełniają wymogi określone przez właściwy organ. Zezwolenie może dotyczyć jednej funkcji lub większej ich liczby oraz ustalać parametry zdolności. Termin ten mógłby zostać rozszerzony na innego rodzaju certyfikaty i dokumenty o szczególnym znaczeniu w zależności od określonego zakresu (np. ISO, EMAS, krajowe normy jakości itp.).

Atrybuty typu danych »Permission«

Atrybut

Definicja

Typ

Voidability

id

Dane identyfikacyjne zezwolenia.

ThematicIdentifier

 

relatedParty

Jednostki powiązane z zezwoleniem wydanym na rzecz kompleksu prowadzenia działalności pełniące wiele różnych ról, m.in. organy właściwe lub spółka.

RelatedParty

voidable

decisionDate

Odniesienie czasowe uzupełniające definicję zezwolenia.

DateTime

voidable

dateFrom

Data rozpoczęcia obowiązywania i stosowania zezwolenia.

DateTime

voidable

dateTo

Data zakończenia obowiązywania i stosowania zezwolenia.

DateTime

voidable

description

Opis zezwolenia.

PT_FreeText

voidable

permittedFunction

Funkcja lub funkcje, których dotyczy wydane zezwolenie.

Function

voidable

permittedCapacity

Maksymalna wielkość nakładów na działalność lub jej wyników zgodnie z wydanym zezwoleniem.

Capacity

voidable

8.1.2.5.   Opis kompleksu prowadzenia działalności (ActivityComplexDescription)

Dodatkowe informacje na temat kompleksu prowadzenia działalności, w tym opis, adres, dane kontaktowe oraz podmioty powiązane.

Atrybuty typu obiektu przestrzennego »ActivityComplexDescription«

Rola asocjacji

Definicja

Typ

Voidability

description

Uzupełniająca definicja »kompleksu prowadzenia działalności« uwzględniająca jego cechy.

PT_FreeText

voidable

address

Adres kompleksu prowadzenia działalności, tzn. adres, pod którym realizowane są działania.

AddressRepresentation

voidable

contact

Dane kontaktowe kompleksu prowadzenia działalności.

Contact

voidable

relatedParty

Informacje na temat podmiotów powiązanych z kompleksem prowadzenia działalności. Dotyczą podmiotów pełniących wiele różnych ról, m.in. właścicieli, operatorów lub organów właściwych.

RelatedParty

voidable

8.1.3.   Listy kodowe

8.1.3.1.   Działalność gospodarcza (EconomicActivityValue)

Klasyfikacja działalności gospodarczej.

Dozwolone wartości dla tej listy kodowej obejmują wartości wymienionych poniżej list kodowych lub innych list kodowych określonych przez dostawców danych:

Europejska klasyfikacja działalności gospodarczej (EconomicActivityNACEValue): rodzaje działalności gospodarczej według klasyfikacji NACE zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1893/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady (2);

Europejska klasyfikacja działalności gospodarczej w zakresie statystyki odpadów (EconomicActivityWasteStatisticsValue): klasyfikacja działalności gospodarczej zgodnie z sekcją 8 załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 2150/2002 (3);

Europejska klasyfikacja procesów odzysku/unieszkodliwiania odpadów (WasteRecoveryDisposalValue): klasyfikacja procesów odzysku i unieszkodliwiania zgodnie z załącznikiem I i II do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE (4).

8.1.3.2.   Nakłady lub wyniki (InputOutputValue)

Klasyfikacja nakładów lub wyników.

Dozwolone wartości dla tej listy kodowej obejmują wartości wymienionych poniżej list kodowych lub innych list kodowych określonych przez dostawców danych:

Europejska klasyfikacja produktów (ProductCPAValue): klasyfikacja produktów według działalności gospodarczej zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 451/2008 (5);

Europejska klasyfikacja odpadów (WasteValue): klasyfikacja odpadów zgodnie z decyzją 2000/532/WE (6).

8.2.   Wymagania odnoszące się do kompleksów prowadzenia działalności

Jeżeli dostawca danych korzysta z podtypu »ActivityComplex« w celu udostępnienia informacji dotyczących statusu, zdolności fizycznej, zezwoleń lub dodatkowych informacji, wykorzystuje się stosowne listy kodowe oraz typy danych (ConditionOfFacilityValue, Capacity, Permission, ActivityComplexDescription) uwzględnione w pakiecie Kompleks prowadzenia działalności.”.


(1)  Dz.U. L 393 z 30.12.2006, s. 1.

(2)  Dz.U L 393 z 30.12.2006, s. 1.

(3)  Dz.U. L 332 z 9.12.2002, s. 1.

(4)  Dz.U. L 312 z 22.11.2008, s. 3.

(5)  Dz.U. L 145 z 4.6.2008, s. 65.

(6)  Dz.U. L 226 z 6.9.2000, s. 3.


ZAŁĄCZNIK II

W załączniku II do rozporządzenia (UE) nr 1089/2010 wprowadza się następujące zmiany:

1)

w całym tekście zdanie: „Ta lista kodowa nie może być rozszerzana przez państwa członkowskie” zastępuje się zdaniem: „Dozwolone wartości dla tej listy kodowej obejmują jedynie wartości przedstawione w zamieszczonej poniżej tabeli.”;

2)

w całym tekście w nagłówkach wszystkich tabel określających wartości list kodowych, wyrażenie: „Dozwolone wartości dla listy kodowej” zastępuje się wyrażeniem: „Wartości dla listy kodowej.”;

3)

w sekcji 1.1 dodaje się tiret w brzmieniu:

„—

»średni poziom morza« (mean sea level, MSL) oznacza średnią wysokość poziomu morza przy stacji mareograficznej dla wszystkich etapów pływu w okresie 19 lat, zazwyczaj określaną na podstawie cogodzinnych odczytów wysokości mierzonych ze stałego ustalonego wcześniej poziomu referencyjnego (zero mapy),

»najniższy pływ astronomiczny« (lowest astronomical tide, LAT) oznacza najniższy poziom pływu, którego wystąpienie można przewidzieć w przeciętnych warunkach meteorologicznych oraz przy każdej kombinacji warunków astronomicznych.”;

4)

w sekcji 1.3.3 wprowadza się następujące zmiany:

a)

drugi tiret otrzymuje brzmienie:

„—

W odniesieniu do pionowego komponentu w wolnej atmosferze stosuje się ciśnienie barometryczne, konwertowane na wysokość zgodnie z ISO 2533:1975 (Międzynarodowa Atmosfera Standardowa) lub inne liniowe lub parametryczne systemy odniesienia. W przypadku stosowania innych parametrycznych systemów odniesienia opisuje się je w dostępnych materiałach referencyjnych zgodnie z EN ISO 19111-2:2012.”;

b)

dodaje się tirety w brzmieniu:

„—

W odniesieniu do pionowego komponentu na obszarach morskich, dla których charakterystyczny jest znaczny skok pływu (wody pływowe), jako powierzchnię odniesienia przyjmuje się najniższy pływ astronomiczny (LAT).

W odniesieniu do pionowego komponentu na obszarach morskich, w przypadku których nie występuje znaczny skok pływu, na otwartych wodach oceanu oraz na głębokości przekraczającej 200 metrów jako powierzchnię odniesienia przyjmuje się średni poziom morza (MSL) lub dobrze określony poziom odniesienia zbliżony do MSL.”;

5)

w sekcji 2.2 wprowadza się następujące zmiany:

a)

ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„Każda siatka o stałej i jednoznacznie określonej lokalizacji określona w sekcji 2.2.1 oraz 2.2.2 stanowi podstawę odniesień geograficznych w celu udostępnienia danych siatkowych w INSPIRE, chyba że spełniony jest jeden z poniższych warunków:

1)

w odniesieniu do poszczególnych tematów danych przestrzennych, o których mowa w załącznikach II–IV, mogą zostać określone inne siatki. W takim przypadku dane wymieniane za pomocą takiej siatki tematycznej są oparte na normach, które przewidują, że dane zawierają definicję siatki albo odniesienie do niej;

2)

w odniesieniu do regionów położonych poza Europą kontynentalną państwa członkowskie mogą określić własne siatki w oparciu o system odniesienia za pomocą współrzędnych geodezyjnych zgodny z ITRS i azymutalnym równopowierzchniowym odwzorowaniem Lamberta, zgodnie z zasadami przewidzianymi dla siatki określonej w sekcji 2.2.1. W takim przypadku tworzony jest identyfikator dla systemu odniesienia za pomocą współrzędnych.”;

b)

w sekcji 2.2.1 wprowadza się następujące zmiany:

1)

tytuł sekcji otrzymuje brzmienie: „Siatka o równej powierzchni”;

2)

skreśla się zdania: „Siatka określona w niniejszej sekcji stanowi podstawę odniesień geograficznych, jeżeli wymagane są siatki posiadające komórki o równej powierzchni ze stałymi i jednoznacznie określonymi lokalizacjami.” oraz: „Punktem odniesienia komórki siatki jest dolny lewy róg komórki siatki.”;

c)

sekcja 2.2.2 otrzymuje brzmienie:

„2.2.2.   Strefowa siatka geograficzna

1.

Jeżeli dane siatkowe określa się za pomocą współrzędnych geodezyjnych, jak wskazano w sekcji 1.3 niniejszego załącznika, podstawę odniesień geograficznych może stanowić siatka wielorozdzielcza zdefiniowana w niniejszej sekcji.

2.

Poziomy rozdzielczości określono w tabeli 1.

3.

Siatka powstaje w oparciu o system odniesienia za pomocą współrzędnych geodezyjnych ETRS89-GRS80.

4.

Początek siatki pokrywa się z punktem przecięcia równika z południkiem zerowym (szerokość geograficzna GRS80 φ=0; długość geograficzna GRS80 λ=0).

5.

Siatka jest zorientowana w układzie południe-północ, zachód-wschód, zgodnie z siatką określoną przez południki i równoleżniki elipsoidy GRS80.

6.

W przypadku regionów położonych poza Europą kontynentalną dostawcy danych mogą określić własne siatki w oparciu o system odniesienia za pomocą współrzędnych geodezyjnych zgodny z ITRS zgodnie z zasadami przewidzianymi dla ogólnoeuropejskiej Grid_ETRS89-GRS80zn. W takim przypadku tworzony jest identyfikator dla systemu odniesienia za pomocą współrzędnych oraz odpowiadający mu identyfikator dla siatki.

7.

Siatka taka dzieli się na strefy. Rozdzielczość południowo-północna siatki cechuje się równomierną rozpiętością kątową. Rozdzielczość wschodnio-zachodnia siatki stanowi iloczyn rozpiętości kątowej i współczynnika strefy zgodnie z tabelą 1.

8.

Siatka jest oznaczona Grid_ETRS89-GRS80zn_res, gdzie n oznacza numer strefy, a res oznacza rozmiar komórki w jednostkach miary kąta zgodnie z tabelą 1.

Tabela 1

Wspólna siatka Grid_ETRS89-GRS80: Wymiary komórki wyrażone w sekundach kątowych szerokości geograficznej oraz długości geograficznej w podziale na poziomy rozdzielczości i strefy

Poziom rozdzielczości

WYMIAR KOMÓRKI W SEKUNDACH KĄTOWYCH SZEROKOŚCI GEOGRAFICZNEJ

WYMIAR KOMÓRKI W SEKUNDACH KĄTOWYCH DŁUGOŚCI GEOGRAFICZNEJ

Miara rozdzielczości poziomu w stopniach, minutach i sekundach kątowych

Strefa 1

(szer. 0°–50°)

Strefa 2

(szer. 50°–70°)

Strefa 3

(szer. 70°–75°)

Strefa 4

(szer. 75°–80°)

Strefa 5

(szer. 80°–90°)

POZIOM 0

3 600

3 600

7 200

10 800

14 400

21 600

1 stopień

POZIOM 1

3 000

3 000

6 000

9 000

12 000

18 000

50 minut

POZIOM 2

1 800

1 800

3 600

5 400

7 200

10 800

30 minut

POZIOM 3

1 200

1 200

2 400

3 600

4 800

7 200

20 minut

POZIOM 4

600

600

1 200

1 800

2 400

3 600

10 minut

POZIOM 5

300

300

600

900

1 200

1 800

5 minut

POZIOM 6

120

120

240

360

480

720

2 minuty

POZIOM 7

60

60

120

180

240

360

1 minuta

POZIOM 8

30

30

60

90

120

180

30 sekund

POZIOM 9

15

15

30

45

60

90

15 sekund

POZIOM 10

5

5

10

15

20

30

5 sekund

POZIOM 11

3

3

6

9

12

18

3 sekundy

POZIOM 12

1,5

1,5

3

4,5

6

9

1 500 milisekund

POZIOM 13

1

1

2

3

4

6

1 000 milisekund

POZIOM 14

0,75

0,75

1,5

2,25

3

4,5

750 milisekund

POZIOM 15

0,5

0,5

1

1,5

2

3

500 milisekund

POZIOM 16

0,3

0,3

0,6

0,9

1,2

1,8

300 milisekund

POZIOM 17

0,15

0,15

0,3

0,45

0,6

0,9

150 milisekund

POZIOM 18

0,1

0,1

0,2

0,3

0,4

0,6

100 milisekund

POZIOM 19

0,075

0,075

0,15

0,225

0,3

0,45

75 milisekund

POZIOM 20

0,03

0,03

0,06

0,09

0,12

0,18

30 milisekund

POZIOM 21

0,015

0,015

0,03

0,045

0,06

0,09

15 milisekund

POZIOM 22

0,01

0,01

0,02

0,03

0,04

0,06

10 milisekund

POZIOM 23

0,0075

0,0075

0,015

0,0225

0,03

0,045

7 500 mikrosekund

POZIOM 24

0,003

0,003

0,006

0,009

0,012

0,018

3 000 mikrosekund

WSPÓŁCZYNNIK

1

2

3

4

6

—”;

6)

Sekcja 4 otrzymuje brzmienie:

„4.   JEDNOSTKI ADMINISTRACYJNE

4.1.   Struktura tematu danych przestrzennych »Jednostki administracyjne«

Typy określone dla tematu danych przestrzennych »Jednostki administracyjne« są grupowane w następujących pakietach:

Jednostki administracyjne (Administrative Units),

Jednostki morskie (Maritime Units).

4.2.   Jednostki administracyjne

4.2.1.   Typy obiektów przestrzennych

Pakiet »Jednostki administracyjne« zawiera następujące typy obiektów przestrzennych:

Granica administracyjna,

Jednostka administracyjna,

Kondominium.

4.2.1.1.   Granica administracyjna (AdministrativeBoundary)

Linia rozgraniczająca jednostki administracyjne.

Atrybuty typu obiektu przestrzennego »AdministrativeBoundary«

Atrybut

Definicja

Typ

Voidability

beginLifespanVersion

Data i godzina, w której ta wersja obiektu przestrzennego została wprowadzona do zbioru danych przestrzennych lub zmieniona w tym zbiorze.

DateTime

voidable

country

Dwuznakowy kod kraju zgodnie z Międzyinstytucjonalnym przewodnikiem redakcyjnym opublikowanym przez Urząd Publikacji Unii Europejskiej.

CountryCode

 

endLifespanVersion

Data i godzina, w której ta wersja obiektu przestrzennego została zastąpiona w zbiorze danych przestrzennych lub wycofana z tego zbioru.

DateTime

voidable

geometry

Reprezentacja geometryczna linii granicznej.

GM_Curve

 

inspireId

Zewnętrzny identyfikator obiektu dla obiektu przestrzennego.

Identifier

 

legalStatus

Status prawny tej granicy administracyjnej.

LegalStatusValue

voidable

nationalLevel

Poziomy hierarchii dla wszystkich sąsiadujących jednostek administracyjnych, których częścią jest ta granica.

AdministrativeHierarchyLevel

 

technicalStatus

Status techniczny granicy administracyjnej.

TechnicalStatusValue

voidable

Role asocjacji typu obiektu przestrzennego »AdministrativeBoundary«

Rola asocjacji

Definicja

Typ

Voidability

admUnit

Jednostki administracyjne rozdzielone tą granicą administracyjną.

AdministrativeUnit

voidable

4.2.1.2.   Jednostka administracyjna (AdministrativeUnit)

Jednostka administracyjna, w której państwo członkowskie ma lub wykonuje uprawnienia jurysdykcyjne do celów sprawowania władzy na poziomie lokalnym, regionalnym i krajowym.

Atrybuty typu obiektu przestrzennego »AdministrativeUnit«

Atrybut

Definicja

Typ

Voidability

beginLifespanVersion

Data i godzina, w której ta wersja obiektu przestrzennego została wprowadzona do zbioru danych przestrzennych lub zmieniona w tym zbiorze.

DateTime

voidable

country

Dwuznakowy kod kraju zgodnie z Międzyinstytucjonalnym przewodnikiem redakcyjnym opublikowanym przez Urząd Publikacji Unii Europejskiej.

CountryCode

 

endLifespanVersion

Data i godzina, w której ta wersja obiektu przestrzennego została zastąpiona w zbiorze danych przestrzennych lub wycofana z tego zbioru.

DateTime

voidable

geometry

Reprezentacja geometryczna obszaru przestrzennego zajmowanego przez tę jednostkę administracyjną.

GM_MultiSurface

 

inspireId

Zewnętrzny identyfikator obiektu dla obiektu przestrzennego.

Identifier

 

name

Oficjalna krajowa nazwa geograficzna jednostki administracyjnej, w razie potrzeby podana w kilku językach.

GeographicalName

 

nationalCode

Identyfikator tematyczny odpowiadający krajowym kodom administracyjnym określonym w poszczególnych krajach.

CharacterString

 

nationalLevel

Poziom w krajowej hierarchii administracyjnej, na którym jednostka administracyjna jest utworzona.

AdministrativeHierarchyLevel

 

nationalLevelName

Nazwa poziomu w krajowej hierarchii administracyjnej, na którym jednostka administracyjna jest utworzona.

LocalisedCharacterString

voidable

residenceOfAuthority

Siedziba administracji krajowej lub lokalnej.

ResidenceOfAuthority

voidable

Role asocjacji typu obiektu przestrzennego »AdministrativeUnit«

Rola asocjacji

Definicja

Typ

Voidability

administeredBy

Jednostka administracyjna utworzona na tym samym poziomie krajowej hierarchii administracyjnej, zarządzająca tą jednostką administracyjną.

AdministrativeUnit

voidable

boundary

Granice administracyjne między tą jednostką administracyjną i wszystkimi jednostkami z nią sąsiadującymi.

AdministrativeBoundary

voidable

coAdminister

Jednostka administracyjna utworzona na tym samym poziomie krajowej hierarchii administracyjnej, która jest współzarządzana przez tę jednostkę administracyjną.

AdministrativeUnit

voidable

condominium

Kondominium zarządzane przez tę jednostkę administracyjną.

Condominium

voidable

lowerLevelUnit

Jednostki utworzone na niższym poziomie krajowej hierarchii administracyjnej, które są zarządzane przez tę jednostkę administracyjną.

AdministrativeUnit

voidable

upperLevelUnit

Jednostka utworzona na wyższym poziomie krajowej hierarchii administracyjnej, zarządzająca tą jednostką administracyjną.

AdministrativeUnit

voidable

Ograniczenia typu obiektu przestrzennego »AdministrativeUnit«

Rola asocjacji »condominium« ma zastosowanie wyłącznie do jednostek administracyjnych, dla których »nationalLevel«=»1st order« (poziom krajowy).

Żadna jednostka na najniższym poziomie hierarchii nie może mieć relacji z jednostkami na niższym poziomie.

Żadna jednostka na najwyższym poziomie nie może mieć relacji z jednostkami na wyższym poziomie.

4.2.1.3.   Kondominium (Condominium)

Obszar administracyjny utworzony niezależnie od wszelkiego krajowego podziału administracyjnego terytorium oraz zarządzany przez dwa państwa lub wiele państw.

Atrybuty typu obiektu przestrzennego »Condominium«

Atrybut

Definicja

Typ

Voidability

beginLifespanVersion

Data i godzina, w której ta wersja obiektu przestrzennego została wprowadzona do zbioru danych przestrzennych lub zmieniona w tym zbiorze.

DateTime

voidable

endLifespanVersion

Data i godzina, w której ta wersja obiektu przestrzennego została zastąpiona w zbiorze danych przestrzennych lub wycofana z tego zbioru.

DateTime

voidable

geometry

Reprezentacja geometryczna obszaru przestrzennego zajmowanego przez to kondominium.

GM_MultiSurface

 

inspireId

Zewnętrzny identyfikator obiektu dla obiektu przestrzennego.

Identifier

 

name

Oficjalna nazwa geograficzna tego kondominium, w razie potrzeby podana w kilku językach.

GeographicalName

voidable

Role asocjacji typu obiektu przestrzennego »Condominium«

Rola asocjacji

Definicja

Typ

Voidability

admUnit

Jednostka administracyjna zarządzająca tym kondominium.

AdministrativeUnit

voidable

4.2.2.   Typy danych

4.2.2.1.   Siedziba organu (ResidenceOfAuthority)

Typ danych reprezentujący nazwę i położenie siedziby organu.

Atrybuty typu danych »ResidenceOfAuthority«

Atrybut

Definicja

Typ

Voidability

geometry

Położenie siedziby organu.

GM_Point

voidable

name

Nazwa siedziby organu.

GeographicalName

 

4.2.3.   Wyliczenia

4.2.3.1.   Status prawny (LegalStatusValue)

Opis statusu prawnego granic administracyjnych.

Dozwolone wartości dla wyliczenia »LegalStatusValue«

Wartość

Definicja

agreed

Granica została uzgodniona przez sąsiadujące jednostki administracyjne i jest obecnie stabilna.

notAgreed

Granica nie została jeszcze uzgodniona przez sąsiadujące jednostki administracyjne i może zostać zmieniona.

4.2.3.2.   Status techniczny (TechnicalStatusValue)

Opis statusu technicznego granic administracyjnych.

Dozwolone wartości dla wyliczenia »TechnicalStatusValue«

Wartość

Definicja

edgeMatched

Granice sąsiadujących jednostek administracyjnych mają taki sam zbiór współrzędnych.

notEdgeMatched

Granice sąsiadujących jednostek administracyjnych nie mają takiego samego zbioru współrzędnych.

4.2.4.   Listy kodowe

4.2.4.1.   Poziomy hierarchii administracyjnej (AdministrativeHierarchyLevel)

Poziomy administracji w krajowej hierarchii administracyjnej. Ta lista kodowa odzwierciedla poziom w hierarchicznej piramidzie struktur administracyjnych, która jest oparta na geometrycznej agregacji terytoriów i niekoniecznie opisuje relacje podporządkowania między powiązanymi organami administracyjnymi.

Ta lista kodowa jest zarządzana w ramach wspólnego rejestru list kodowych.

4.3.   Jednostki morskie

4.3.1.   Typy obiektów przestrzennych

Pakiet »Jednostki morskie« zawiera następujące typy obiektów przestrzennych:

Linia podstawowa,

Granica morska,

Obszar morski.

4.3.1.1.   Linia podstawowa (Baseline)

Linia, od której mierzy się zewnętrzne granice morza terytorialnego oraz inne określone granice zewnętrzne.

Atrybuty typu obiektu przestrzennego »Baseline«

Atrybut

Definicja

Typ

Voidability

inspireId

Zewnętrzny identyfikator obiektu dla obiektu przestrzennego.

Identifier

 

beginLifespanVersion

Data i godzina, w której ta wersja obiektu przestrzennego została wprowadzona do zbioru danych przestrzennych lub zmieniona w tym zbiorze.

DateTime

voidable

endLifespanVersion

Data i godzina, w której ta wersja obiektu przestrzennego została zastąpiona w zbiorze danych przestrzennych lub wycofana z tego zbioru.

DateTime

voidable

Role asocjacji typu obiektu przestrzennego »Baseline«

Rola asocjacji

Definicja

Typ

Voidability

segment

Odcinek lini podstawowej.

BaselineSegment

 

4.3.1.2.   Granica morska (MaritimeBoundary)

Linia oznaczająca oddzielenie jakiegokolwiek typu jurysdykcji morskiej.

Atrybuty typu obiektu przestrzennego »MaritimeBoundary«

Atrybut

Definicja

Typ

Voidability

inspireId

Zewnętrzny identyfikator obiektu dla obiektu przestrzennego.

Identifier

 

geometry

Reprezentacja geometryczna granicy morskiej.

GM_Curve

 

country

Kraj, do którego należy obszar morski wyznaczony za pomocą tej granicy.

CountryCode

 

legalStatus

Status prawny tej granicy morskiej.

LegalStatusValue

voidable

technicalStatus

Status techniczny granicy morskiej.

TechnicalStatusValue

voidable

beginLifespanVersion

Data i godzina, w której ta wersja obiektu przestrzennego została wprowadzona do zbioru danych przestrzennych lub zmieniona w tym zbiorze.

DateTime

voidable

endLifespanVersion

Data i godzina, w której ta wersja obiektu przestrzennego została zastąpiona w zbiorze danych przestrzennych lub wycofana z tego zbioru.

DateTime

voidable

4.3.1.3.   Obszar morski (MaritimeZone)

Pas morza zdefiniowany na mocy międzynarodowych traktatów i konwencji objęty jurysdykcją państwa przybrzeżnego.

Atrybuty typu obiektu przestrzennego »MaritimeZone«

Atrybut

Definicja

Typ

Voidability

inspireId

Zewnętrzny identyfikator obiektu dla obiektu przestrzennego.

Identifier

 

geometry

Reprezentacja geometryczna obszaru przestrzennego zajmowanego przez tę strefę morską.

GM_MultiSurface

 

zoneType

Typ strefy morskiej.

MaritimeZoneTypeValue

 

country

Kraj, do którego należy ten obszar morski.

CountryCode

 

name

Nazwa lub nazwy obszaru morskiego.

GeographicalName

voidable

beginLifespanVersion

Data i godzina, w której ta wersja obiektu przestrzennego została wprowadzona do zbioru danych przestrzennych lub zmieniona w tym zbiorze.

DateTime

voidable

endLifeSpanVersion

Data i godzina, w której ta wersja obiektu przestrzennego została zastąpiona w zbiorze danych przestrzennych lub wycofana z tego zbioru.

DateTime

voidable

Role asocjacji typu obiektu przestrzennego »MaritimeZone«

Rola asocjacji

Definicja

Typ

Voidability

baseline

Linia podstawowa lub linie podstawowe wykorzystywane do wyznaczenia tego obszaru morskiego.

Baseline

voidable

boundary

Granica lub granice tego obszaru morskiego.

MaritimeBoundary

voidable

4.3.2.   Typy danych

4.3.2.1.   Odcinek linii podstawowej (BaselineSegment)

Odcinek linii podstawowej, od której mierzy się zewnętrzne granice morza terytorialnego oraz inne określone granice zewnętrzne.

Atrybuty typu danych »BaselineSegment«

Atrybut

Definicja

Typ

Voidability

geometry

Reprezentacja geometryczna odcinka linii podstawowej.

GM_Curve

 

segmentType

Typ linii podstawowej mający zastosowanie dla tego odcinka.

BaselineSegmentTypeValue

 

4.3.3.   Listy kodowe

4.3.3.1.   Typ odcinka linii podstawowej (BaselineSegmentTypeValue)

Typy linii podstawowych stosowanych w mierzeniu szerokości morza terytorialnego.

Dozwolone wartości dla tej listy kodowej obejmują jedynie wartości przedstawione w tabeli poniżej.

Wartości dla listy kodowej »BaselineSegmentTypeValue«

Wartość

Nazwa

Definicja

normal

zwykła

Zwykła linia podstawowa do celów pomiaru szerokości morza terytorialnego jest linią najniższego stanu wody wzdłuż wybrzeża, oznaczoną na mapach o dużej skali uznanych oficjalnie przez państwo nadbrzeżne.

straight

prosta

Linia podstawowa do celów pomiaru szerokości morza terytorialnego to prosta linia podstawowa wytyczona w wyniku połączenia odpowiednich punktów.

archipelagic

archipelagowa

Linia podstawowa do celów pomiaru szerokości morza terytorialnego to prosta linia podstawowa łącząca najbardziej wysunięte w morze punkty najdalej położonych wysp i wynurzających się raf archipelagu.

4.3.3.2.   Typ tego obszaru morskiego (MaritimeZoneTypeValue)

Typ obszaru morskiego.

Dozwolone wartości dla tej listy kodowej obejmują jedynie wartości przedstawione w tabeli poniżej.

Wartości dla listy kodowej »MaritimeZoneTypeValue«

Wartość

Nazwa

Definicja

internalWaters

wody wewnętrzne

Wody położone między linią podstawową morza terytorialnego a lądem państwa nadbrzeżnego.

territorialSea

morze terytorialne

Pas morza o określonej szerokości nieprzekraczającej 12 mil morskich mierzony od linii podstawowych określonych zgodnie z Konwencją Narodów Zjednoczonych o prawie morza.

contiguousZone

strefa przyległa

Strefa przyległa do morza terytorialnego państwa nadbrzeżnego, która nie może sięgać dalej niż 24 mile morskie od linii podstawowych, od których mierzy się szerokość morza terytorialnego.

exclusiveEconomicZone

wyłączna strefa ekonomiczna

Obszar znajdujący się poza granicami morza terytorialnego i przylegający do tego morza, który podlega specjalnym regulacjom prawnym, zgodnie z którymi prawa i jurysdykcja państwa nadbrzeżnego oraz prawa i wolności innych państw regulowane są przez stosowne postanowienia Konwencji Narodów Zjednoczonych o prawie morza.

continentalShelf

szelf kontynentalny

Obszar morski znajdujący się poza granicami morza terytorialnego państwa nadbrzeżnego i przylegająca do tego morza, którego zewnętrzną granicę ustala się zgodnie z art. 76 Konwencji Narodów Zjednoczonych o prawie morza.

4.4.   Wymagania odnoszące się do tematu

1.

Każda instancja typu obiektu przestrzennego »AdministrativeUnit«, z wyjątkiem jednostki poziomu krajowego reprezentującej państwo członkowskie oraz jednostek współzarządzanych, odnosi się dokładnie do jednej jednostki na wyższym poziomie hierarchii administracyjnej. Tę odpowiedniość wyraża się za pomocą roli asocjacji »upperLevelUnit« typu obiektu przestrzennego »AdministrativeUnit«.

2.

Każda instancja typu obiektu przestrzennego »AdministrativeUnit«, z wyjątkiem tych na najniższym poziomie, odnosi się do odpowiednich jednostek niższego poziomu. Tę odpowiedniość wyraża się za pomocą roli asocjacji »lowerLevelUnit« typu obiektu przestrzennego »AdministrativeUnit«.

3.

Jeżeli jednostka administracyjna jest współzarządzana przez dwie inne jednostki administracyjne lub większą ich liczbę, stosuje się rolę asocjacji »administeredBy«. W przypadku jednostek współzarządzających tą jednostką stosuje się odwrotną rolę asocjacji »coAdminister«.

4.

Jednostki administracyjne na tym samym poziomie hierarchii administracyjnej nie mogą obejmować pod względem pojęciowym wspólnych obszarów.

5.

Instancje typu obiektu przestrzennego »AdministrativeBoundary« odpowiadają krawędziom w strukturze topologicznej pełnego (obejmującego wszystkie poziomy) grafu granic.

6.

Zasięg przestrzenny kondominium nie może być częścią geometrii reprezentującej zasięg przestrzenny jednostki administracyjnej.

7.

Kondominia mogą być zarządzane wyłącznie przez jednostki administracyjne na poziomie krajowym.

4.5.   Warstwy

Warstwy odnoszące się do tematu danych przestrzennych »Jednostki administracyjne«

Nazwa warstwy

Tytuł warstwy

Typy obiektu przestrzennego

AU.AdministrativeUnit

Jednostka administracyjna

AdministrativeUnit

AU.AdministrativeBoundary

Granica administracyjna

AdministrativeBoundary

AU.Condominium

Kondominium

Condominium

AU.Baseline

Linia podstawowa

Baseline

AU.<WartośćListyKodowej> (1)

Przykład: AU.ContiguousZone

<nazwa czytelna dla człowieka>

Przykład: Strefa przyległa

MaritimeZone (zoneType: MaritimeZoneTypeValue)

AU.MaritimeBoundary

Granica morska

MaritimeBoundary

7)

w sekcji 8 wprowadza się następujące zmiany:

a)

w sekcji 8.2 skreśla się tiret „hydrografia – sprawozdawczość”;

b)

w sekcji 8.5.1 skreśla się tiret w brzmieniu:

„elektrownia wodna;

teren zalewowy;

region oceaniczny;

rurociąg;

pompownia”;

c)

w sekcji 8.5.1.4 skreśla się zdanie: „Ten typ jest proponowanym typem do uwzględnienia w ramach tematu danych przestrzennych »Strefy zagrożenia naturalnego« wymienionego w załączniku III do dyrektywy 2007/2/WE.”;

d)

skreśla się sekcje: 8.5.1.9 Elektrownia wodna (HydroPowerPlant), 8.5.1.10 Teren zalewowy (InundatedLand), 8.5.1.14 Region oceaniczny (OceanRegion), 8.5.1.15 Rurociąg (Pipe), 8.5.1.16 Pompownia (PumpingStation), 8.5.4.3 Zalewanie (InundationValue) oraz 8.6 Hydrografia – sprawozdawczość;

e)

w sekcji 8.5.1.19 wprowadza się następujące zmiany:

skreśla się zdanie: „Ten typ jest proponowanym typem do uwzględnienia w ramach tematu danych przestrzennych »Użytkowanie terenu« wymienionego w załączniku II do dyrektywy 2007/2/WE.”;

wiersz tabeli dotyczący atrybutu „geometry” zastępuje się następującym wierszem:

geometry

Geometria brzegu.

GM_MultiSurface

 

f)

w sekcji 8.5.1.24 po zdaniu „Ograniczenia typu obiektu przestrzennego »Watercourse« ” dodaje się następujące ograniczenie:

„Brzegi po każdej ze stron cieku wodnego określa się (przy użyciu właściwości »bank«) jako dwa osobne obiekty »Shore« ”;

g)

w sekcji 8.5.1.25 skreśla się zdanie „Ten typ jest proponowanym typem do uwzględnienia w ramach tematu danych przestrzennych »Użytkowanie terenu« wymienionego w załączniku II do dyrektywy 2007/2/WE”;

h)

w sekcji 8.5.4.4 skresla się zdanie: „Ten typ jest proponowanym typem do uwzględnienia w ramach tematu danych przestrzennych »Użytkowanie terenu« wymienionego w załączniku II do dyrektywy 2007/2/WE”;

i)

tabela w sekcji 8.8 otrzymuje brzmienie:

„Typ warstwy

Tytuł warstwy

Typ(y) obiektu przestrzennego

HY.Network

Sieć hydrograficzna

HydroNode, WatercourseLink

HY.PhysicalWaters.Waterbodies

Jednolite części wód

Watercourse, StandingWater

HY.PhysicalWaters.LandWaterBoundary

Linie rozgraniczające wodę od lądu

LandWaterBoundary

HY.PhysicalWaters.Catchments

Zlewiska

DrainageBasin, RiverBasin

HY.PhysicalWaters.HydroPointOfInterest

Istotne punkty hydrograficzne

Rapids, Falls

HY.PhysicalWaters.ManMadeObject

Obiekty powstałe w wyniku działalności człowieka

Crossing, DamOrWeir, Embankment, Lock, Ford, ShorelineConstruction, Sluice

HY. PhysicalWaters.Wetland

Tereny podmokłe

Wetland

HY. PhysicalWaters.Shore

Brzegi

Shore”


(1)  Zgodnie z art. 14 ust. 3 dla każdej wartości listy kodowej udostępnia się jedną warstwę.”


ZAŁĄCZNIK III

Do rozporządzenia (WE) nr 1089/2010 dodaje się załącznik III w brzmieniu:

„ZAŁĄCZNIK III

Wymagania odnoszące się do tematów danych przestrzennych wymienionych w załączniku II do dyrektywy 2007/2/WE

1.   UKSZTAŁTOWANIE TERENU (ELEVATION)

1.1.   Definicje

Oprócz definicji podanych w art. 2 zastosowanie mają następujące definicje:

1)

»numeryczny model ukształtowania terenu« (digital elevation model, DEM) oznacza numeryczny model powierzchni terenu (Digital Surface Model, DSM) lub numeryczny model terenu (Digital Terrain Model, DTM);

2)

»numeryczny model powierzchni terenu« (digital surface model, DSM) oznacza powierzchnię opisującą trójwymiarowe ukształtowanie powierzchni Ziemi wraz ze wszystkimi trwałymi obiektami umieszczonymi na niej. Zjawiska tymczasowe nie są częścią powierzchni, jednak ze względu na trudności techniczne związane z ich usuwaniem niektóre z tych obiektów mogą być również obecne na powierzchni;

3)

»numeryczny model terenu« (digital terrain model, DTM) oznacza powierzchnię opisującą trójwymiarowe ukształtowanie niepokrytej powierzchni Ziemi z pominięciem w miarę możliwości wszelkich innych obiektów na niej położonych;

4)

»wysokość« (elevation) w rozumieniu właściwości obiektu przestrzennego, stanowi miarę bezwględną liczoną wzdłuż linii pionu od określonej powierzchni odniesienia;

5)

»wysokość« (height) oznacza właściwość wysokości określonej w p. 4 powyżej, która jest mierzona w kierunku przeciwnym do kierunku działania pola grawitacyjnego Ziemi (ku górze);

6)

»głębokość« (depth) oznacza właściwość wysokości określonej w p. 4 powyżej, która jest mierzona w kierunku zgodnym z kierunkiem działania pola grawitacyjnego Ziemi (ku dołowi).

1.2.   Struktura tematu danych przestrzennych »Ukształtowanie terenu«

Typy określone dla tematu danych przestrzennych »Ukształtowanie terenu« są grupowane w następujących pakietach:

Ukształtowanie terenu – typy bazowe (Elevation – Base Types),

Ukształtowanie terenu – pokrycie siatkowe (Elevation –- Grid Coverage),

Ukształtowanie terenu – elementy wektorowe (Elevation – Vector Elements),

Ukształtowanie terenu – TIN (Elevation – TIN).

Zbiory danych przestrzennych opisujące morfologię ukształtowania terenu udostępnia się przynajmniej z zastosowaniem typów obiektów przestrzennych ujętych w pakiecie »Elevation – Grid Coverage«.

Zbiory danych przestrzennych opisujące morfologię batymetrii udostępnia się przynajmniej z zastosowaniem typów obiektów przestrzennych ujętych w pakiecie »Elevation – Grid Coverage« lub w pakiecie »Elevation – Vector Elements«.

1.3.   Ukształtowanie terenu – typy bazowe

1.3.1.   Wyliczenia

1.3.1.1.   Typ właściwości ukształtowania terenu (ElevationPropertyTypeValue)

Typ wyliczenia określający właściwość ukształtowania terenu, którą pomierzono lub obliczono.

Wartości dla wyliczenia »ElevationPropertyTypeValue«

Wartość

Definicja

height

Właściwość wysokości (elevation) określonej w p. 4 definicji dla tematu Ukształtowanie terenu, mierzoną w kierunku przeciwnym do kierunku działania pola grawitacyjnego Ziemi (ku górze).

depth

Właściwość wysokości (elevation) określonej w p. 4 definicji dla tematu Ukształtowanie terenu, mierzoną w kierunku zgodnym z kierunkiem działania pola grawitacyjnego Ziemi (ku dołowi).

1.3.1.2.   Typ powierzchni (SurfaceTypeValue)

Typ wyliczenia określający powierzchnię ukształtowania terenu w odniesieniu do jej relatywnego przylegania do niepokrytej powierzchni Ziemi.

Wartości dla wyliczenia »SurfaceTypeValue«

Wartość

Definicja

DTM

Numeryczny model terenu.

DSM

Numeryczny model powierzchni terenu.

1.4.   Ukształtowanie terenu – Siatka pokrycia terenu.

1.4.1.   Typy obiektów przestrzennych

Pakiet »Ukształtowanie terenu – Siatka pokrycia terenu« zawiera typ obiektu przestrzennego »Pokrycie siatkowe ukształtowania terenu«.

1.4.1.1.   Pokrycie siatkowe ukształtowania terenu (ElevationGridCoverage)

Pokrycie ciągłe, w którym stosuje się systematyczną teselację opartą na regularnej, zrektyfikowanej siatce czworobocznej w celu pokrycia dziedziny, gdzie wartość właściwości ukształtowania terenu jest zazwyczaj znana dla każdego z punktów siatki tworzącego tę dziedzinę.

Ten typ jest podtypem »RectifiedGridCoverage«.

Atrybuty typu obiektu przestrzennego »ElevationGridCoverage«

Atrybut

Definicja

Typ

Voidability

beginLifespanVersion

Data i godzina, w której ta wersja obiektu przestrzennego została wprowadzona do zbioru danych przestrzennych lub zmieniona w tym zbiorze.

DateTime

voidable

domainExtent

Zasięg czasoprzestrzennej dziedziny pokrycia.

EX_Extent

 

endLifespanVersion

Data i godzina, w której ta wersja obiektu przestrzennego została zastąpiona w zbiorze danych przestrzennych lub wycofana z tego zbioru.

DateTime

voidable

inspireId

Zewnętrzny identyfikator obiektu dla obiektu przestrzennego.

Identifier

 

propertyType

Atrybut określający właściwość ukształtowania terenu reprezentowaną przez pokrycie siatkowe ukształtowania terenu.

ElevationPropertyTypeValue

 

surfaceType

Atrybut wskazujący typ powierzchni ukształtowania terenu opisywany przez pokrycie w odniesieniu do odsłoniętej powierzchni Ziemi.

SurfaceTypeValue

 

Role asocjacji typu obiektu przestrzennego »ElevationGridCoverage«

Rola asocjacji

Definicja

Typ

Voidability

contributingElevationGridCoverage

Odniesienie do pokryć siatkowych ukształtowania terenu, które składają się na zagregowane pokrycie siatkowe ukształtowania terenu.

Asocjacja ta ma dodatkowe właściwości zdefiniowane w klasie asocjacji »ElevationGridCoverageAggregation«.

ElevationGridCoverage

 

Ograniczenia typu obiektu przestrzennego »ElevationGridCoverage«

Dla pokrycia siatkowego ukształtowania terenu wymiar siatki zawsze wynosi 2.

Atrybut »domainExtent« zawiera przynajmniej podtyp »EX_GeographicExtent«.

Podaje się system odniesienia za pomocą współrzędnych stosowany jako odniesienie dla siatki.

Wszystkie instancje »ElevationGridCoverage«, do których odnosi się dana instancja zagregowanego »ElevationGridCoverage«, mają tę samą orientację osi siatki i taką samą rozpiętość siatki w każdym kierunku.

Początek siatki opisuje się w dwóch wymiarach. Wartości w zbiorze zakresów opisuje się za pomocą typu »Float«.

1.4.2.   Typy danych

1.4.2.1.   Agregacja pokrycia siatkowego ukształtowania terenu (ElevationGridCoverageAggregation)

Właściwości geometryczne agregacji pokrycia siatkowego ukształtowania terenu.

Ten typ stanowi klasę asocjacji.

Atrybuty typu danych »ElevationGridCoverageAggregation«

Atrybut

Definicja

Typ

Voidability

contributingFootprint

Geometryczna reprezentacja wyznaczająca obszar geograficzny pokrycia siatkowego ukształtowania terenu, który stanowi część zagregowanego pokrycia siatkowego ukształtowania terenu.

GM_MultiSurface

 

1.5.   Ukształtowanie terenu – elementy wektorowe

1.5.1.   Typy obiektów przestrzennych

Pakiet »Ukształtowanie terenu – elementy wektorowe« zawiera następujące typy obiektów przestrzennych:

Wysokościowy obiekt wektorowy,

Punkt wysokościowy,

Warstwica,

Linia nieciągłości,

Obszar wyłączony,

Obszar izolowany.

1.5.1.1.   Obiekt wektorowy ukształtowania terenu (ElevationVectorObject)

Obiekt przestrzenny ukształtowania terenu należący do zbioru danych wektorowych, który uczestniczy w opisie właściwości ukształtowania terenu powierzchni świata rzeczywistego. Składa się on z podstawy identyfikacji dla wszystkich obiektów wektorowych, które można uwzględnić jako część zbioru danych wysokościowych.

Ten typ jest abstrakcyjny.

Atrybuty typu obiektu przestrzennego »ElevationVectorObject«

Atrybut

Definicja

Typ

Voidability

beginLifespanVersion

Data i godzina, w której ta wersja obiektu przestrzennego została wprowadzona do zbioru danych przestrzennych lub zmieniona w tym zbiorze.

DateTime

voidable

endLifespanVersion

Data i godzina, w której ta wersja obiektu przestrzennego została zastąpiona w zbiorze danych przestrzennych lub wycofana z tego zbioru.

DateTime

voidable

localDepthDatum

Identyfikacja lokalnego pionowego systemu odniesienia nieuwzględnionego w wykazie, który stosuje się jako odniesienie dla pomiarów głębokości.

ChartDatum

 

propertyType

Atrybut kategoryzujący obiekt wektorowy ukształtowania terenu jako wysokościowy lub batymetryczny. Określa on właściwość ukształtowania terenu, którą reprezentuje dany obiekt.

ElevationPropertyTypeValue

 

1.5.1.2.   Punkt wysokościowy (SpotElevation)

Punktowy obiekt przestrzenny opisujący wysokość powierzchni Ziemi w określonej lokalizacji. Daje jedną wartość właściwości ukształtowania terenu.

Ten typ jest podtypem »ElevationVectorObject«.

Atrybuty typu obiektu przestrzennego »SpotElevation«

Atrybut

Definicja

Typ

Voidability

classification

Klasa punktu wysokościowego zgodnie ze specyfikacją LAS Amerykańskiego Towarzystwa Fotogrametrii i Teledetekcji (ASPRS).

SpotElevationClassValue

voidable

geographicalName

Nazwa geograficzna używana w celu identyfikacji położenia nazwanego lądu lub dna jednolitej części wód w świecie rzeczywistym, reprezentowanego przez obiekt przestrzenny wysokość miejsca.

GeographicalName

voidable

geometry

Wskazuje geometryczne właściwości obiektu przestrzennego.

GM_Point

 

propertyValue

Wartość właściwości ukształtowania terenu obiektu przestrzennego według konkretnego pionowego systemu odniesienia.

DirectPosition

 

spotElevationType

Typ punktu wysokościowego.

SpotElevationTypeValue

voidable

Ograniczenia typu obiektu przestrzennego »SpotElevation«

Wymiar współrzędnej wartości właściwości wynosi 1.

Wartość właściwości wyraża się według pionowego systemu odniesienia.

1.5.1.3.   Warstwica (ContourLine)

Liniowy obiekt przestrzenny składający się ze zbioru przylegających do siebie lokalizacji charakteryzujących się tą samą wartością właściwości ukształtowania terenu. Wraz z innymi warstwicami występującymi na danym obszarze opisuje lokalną morfologię powierzchni Ziemi.

Ten typ jest podtypem »ElevationVectorObject«.

Atrybuty typu obiektu przestrzennego »ContourLine«

Atrybut

Definicja

Typ

Voidability

contourLineType

Typ warstwicy w odniesieniu do normalnego pionowego odstępu między warstwicami (jeśli istnieje).

ContourLineTypeValue

voidable

downRight

Właściwość wskazująca, że obiekt przestrzenny »warstwica« został zdygitalizowany w taki sposób, że wysokość powierzchni ukształtowania terenu jest mniejsza po prawej stronie linii.

Boolean

voidable

geometry

Wskazuje geometryczne właściwości obiektu przestrzennego.

GM_Curve

 

propertyValue

Wartość właściwości ukształtowania terenu danego obiektu przestrzennego według konkretnego pionowego systemu odniesienia.

DirectPosition

 

Ograniczenia typu obiektu przestrzennego »ContourLine«

Wymiar współrzędnej wartości właściwości wynosi 1.

Wartość właściwości wyraża się według pionowego systemu odniesienia.

1.5.1.4.   Linia nieciągłości (BreakLine)

Linia o charakterze krytycznym, opisująca kształt powierzchni ukształtowania terenu i wskazująca na nieciągłość w nachyleniu powierzchni (tj. nagłą zmianę gradientu). Trójkąty w modelu TIN nie mogą jej przecinać.

Ten typ jest podtypem »ElevationVectorObject«.

Atrybuty typu obiektu przestrzennego »BreakLine«

Atrybut

Definicja

Typ

Voidability

breakLineType

Typ linii nieciągłości w odniesieniu do naturalnej lub powstałej w wyniku działalności człowieka cechy świata rzeczywistego, którą ona przedstawia, lub do specyficznej funkcji, jaką pełni ona w obliczaniu numerycznego modelu ukształtowania terenu (DEM).

BreakLineTypeValue

 

geometry

Wskazuje geometryczne właściwości obiektu przestrzennego.

GM_Curve

 

manMadeBreak

Linia reprezentująca nieciągłość w ukształtowaniu terenu z powodu obecnej na danym terenie konstrukcji powstałej w wyniku działalności człowieka.

Boolean

voidable

1.5.1.5.   Obszar wyłączony (VoidArea)

Obszar powierzchni Ziemi, dla którego model ukształtowania terenu jest nieznany ze względu na brak danych wejściowych. Obszar ten jest wyłączony z DEM.

Ten typ jest podtypem »ElevationVectorObject«.

Atrybuty typu obiektu przestrzennego »VoidArea«

Atrybut

Definicja

Typ

Voidability

geometry

Wskazuje geometryczne właściwości obiektu przestrzennego.

GM_Surface

 

1.5.1.6.   Obszar izolowany (IsolatedArea)

Wyznaczenie obszaru powierzchni Ziemi, dla którego istnieje odizolowana część modelu ukształtowania terenu. Brak informacji o ukształtowaniu terenu dotyczących jego otoczenia.

Ten typ jest podtypem »ElevationVectorObject«.

Atrybuty typu obiektu przestrzennego »IsolatedArea«

Atrybut

Definicja

Typ

Voidability

geometry

Wskazuje geometryczne właściwości obiektu przestrzennego.

GM_Surface

 

1.5.2.   Typy danych

1.5.2.1.   Poziom odniesienia głębokości (ChartDatum)

Lokalny pionowy system odniesienia stosowany jako odniesienie oraz do prezentacji pomiarów głębokości jako wartości właściwości.

Atrybuty typu danych »ChartDatum«

Atrybut

Definicja

Typ

Voidability

datumWaterLevel

Poziom wody określający początek pomiarów głębokości w stosunku do poziomu odniesienia.

WaterLevelValue

 

offset

Względna różnica między wysokością każdego punktu odniesienia a wysokością poziomu wody określającego poziom odniesienia.

Measure

 

referencePoint

Miejsce geograficzne (lub miejsca geograficzne): – przypadek A: pojedynczy punkt stosowany jako miejsce odniesienia dla wartości głębokości w geograficznym zasięgu obowiązywania poziomu odniesienia wysokościowego; – przypadek B: zbioru punktów, w których dokonuje się pomiarów poziomu wody w celu określenia poziomu morza.

GM_Point

 

scope

Zasięg geograficzny, w którym w praktyce stosuje się lokalny układ odniesienia dla głębokości.

EX_Extent

 

1.5.3.   Wyliczenia

1.5.3.1.   Typ warstwicy (ContourLineTypeValue)

Lista możliwych kategorii warstwic oparta na parametrze równej odległości dla danego zbioru danych.

Wartości dla wyliczenia »ContourLineTypeValue«

Wartość

Definicja

master

Warstwica w odległości pionowej będącej wielokrotnością parametru równej odległości (odpowiadającej pewnej wielokrotności zasadniczego cięcia wartwicowego) związanej ze skalą nominalną.

ordinary

Warstwica w odległości parametru równej odległości (odpowiadającej zasadniczemu cięciu wartwicowemu) związanej ze skalą nominalną i niebędąca warstwicą główną.

auxiliary

Warstwica pomocnicza – nieodpowiadająca zasadniczemu cięciu wartwicowemu – szacowana lub interpolowana z warstwic sąsiadujących, stosowana na obszarach, gdzie informacje dotyczące wysokości są niewystarczające do kartowania ukształtowania terenu lub do kontroli procesu tworzenia numerycznego modelu ukształtowania terenu.

1.5.4.   Listy kodowe

1.5.4.1.   Typ linii nieciągłości (BreakLineTypeValue)

Lista możliwych wartości typów dla linii nieciągłości w oparciu o fizyczne cechy linii nieciągłości [na powierzchni ukształtowania terenu].

Dozwolone wartości dla tej listy kodowej obejmują wartości określone w zamieszczonej poniżej tabeli oraz wartości szczegółowe określone przez dostawców danych.

Wartości dla listy kodowej »BreakLineTypeValue«

Wartość

Nazwa

Definicja

bottomOfSlope

podnóże zbocza

Linia nieciągłości wskazująca dolną granicę obszaru o stałym nachyleniu powierzchni terenu, zazwyczaj kształtującym się w przybliżeniu między 2° a 40°.

changeInSlope

zmiana nachylenia

Linia nieciągłości wskazująca zbiór sąsiadujących ze sobą punktów, w których nachylenie terenu gwałtownie się zmienia.

flatAreaBoundary

granica obszaru płaskiego

Linia nieciągłości wyznaczająca odizolowaną część terytorium, na którym model ukształtowania terenu należy ograniczyć do tej samej wartości dotyczącej wysokości.

formLine

linia największego spadku

Linia nieciągłości wskazująca lokalny kierunek, w którym opisywana powierzchnia ukształtowania terenu ma największe nachylenie.

topOfSlope

szczyt zbocza

Linia nieciągłości wskazująca górną granicę obszaru o stałym nachyleniu powierzchni terenu, zazwyczaj kształtującym się w przybliżeniu między 2° a 40°.

1.5.4.2.   Klasyfikacja punktów wysokościowych (SpotElevationClassValue)

Możliwe wartości klasyfikacji dla punktów wysokościowych w oparciu o specyfikację LAS prowadzoną przez Amerykańskie Towarzystwo Fotogrametrii i Teledetekcji (ASPRS).

Dozwolone wartości dla tej listy kodowej obejmują wszelkie wartości określone przez dostawców danych.

Dostawcy danych mogą korzystać z wartości określonych w wytycznych technicznych INSPIRE odnoszących się do tematu »Ukształtowanie terenu«.

1.5.4.3.   Typ punktu wysokościowego (SpotElevationTypeValue)

Możliwe wartości dla punktów wysokościowych, opisujące osobliwości powierzchni.

Dozwolone wartości dla tej listy kodowej obejmują wartości określone w zamieszczonej poniżej tabeli oraz wartości szczegółowe określone przez dostawców danych.

Wartości dla listy kodowej »SpotElevationTypeValue«

Wartość

Nazwa

Definicja

depression

zagłębienie

Punkt wskazujący część rzeźby powierzchni terenu lub powierzchni dna jednolitej części wód, położone niżej w porównaniu z punktami sąsiadującymi.

formSpot

punkt rzeźby

Dodatkowa pikieta wysokościowa, szacowana lub interpolowana z otaczających ją pikiet, na obszarach dla których istnieje niewiele warstwic lub innych informacji dotyczących wysokości.

generic

ogólny

Obiekt przestrzenny będący punktem wysokościowym, nieodpowiadający opisowi żadnej innej wartości na niniejszej liście kodowej.

pass

przełęcz

Obniżenie grani, zasadniczo otwarte wzdłuż linii prostopadłej do linii grzbietowej przechodzącej przez punkt siodłowy, które pozwala na przejście z jednego zbocza na zbocze przeciwne.

summit

szczyt

Najwyższy punkt wypukłości w rzeźbie powierzchni ziemi lub powierzchni dna jednolitej części wód.

1.6.   Ukształtowanie terenu – TIN

1.6.1.   Typy obiektów przestrzennych

Pakiet »Ukształtowanie terenu – TIN« zawiera typ obiektu przestrzennego »TIN dla ukształtowania terenu«.

1.6.1.1.   TIN dla ukształtowania terenu (ElevationTIN)

Zbiór wysokościowych obiektów przestrzennych, tworzących konkretną teselację w oparciu o Triangulated Irregular Network (TIN, nieregularna sieć trójkątów) zgodnie z geometrią GM_Tin określoną w normie ISO 19107:2003. Jego elementy stanowią zbiór punktów kontrolnych, dla których znane są wartości właściwości ukształtowania terenu, a także zbiór linii nieciągłości i linii możliwej nieciągłości.

Atrybuty typu obiektu przestrzennego »ElevationTIN«

Atrybut

Definicja

Typ

Voidability

beginLifespanVersion

Data i godzina, w której ta wersja obiektu przestrzennego została wprowadzona do zbioru danych przestrzennych lub zmieniona w tym zbiorze.

DateTime

voidable

endLifespanVersion

Data i godzina, w której ta wersja obiektu przestrzennego została zastąpiona w zbiorze danych przestrzennych lub wycofana z tego zbioru.

DateTime

voidable

geometries

Wskazuje zbiór geometrycznych właściwości obiektu przestrzennego »TIN dla ukształtowania terenu«.

GM_Tin

 

inspireId

Zewnętrzny identyfikator obiektu dla obiektu przestrzennego.

Identifier

 

propertyType

Atrybut określający właściwość ukształtowania terenu reprezentowaną przez »TIN dla ukształtowania terenu«.

ElevationPropertyTypeValue

 

surfaceType

Atrybut wskazujący typ powierzchni ukształtowania terenu opisywanego przez »TIN dla ukształtowania terenu« w odniesieniu do nagiej powierzchni Ziemi.

SurfaceTypeValue

 

1.7.   Wymagania odnoszące się do tematu

1.7.1.   Wymagania odnoszące się do zewnętrznych identyfikatorów obiektu

1)

Jeśli aktualizuje się dane dotyczące ukształtowania terenu w oparciu o nowe dane źródłowe, zaktualizowane obiekty otrzymują nowy zewnętrzny identyfikator obiektu.

1.7.2.   Wymagania odnoszące się do pokryć siatkowych ukształtowania terenu

1)

Na zasadzie odstępstwa od wymagania określonego w sekcji 2.2 załącznika II każdą siatkę kompatybilną z jednym z poniższych systemów odniesienia za pomocą współrzędnych można zastosować w celu udostępniania siatkowych danych wysokościowych:

dwuwymiarowe współrzędne geodezyjne (szerokość i długość) oparte na układzie odniesienia określonym w sekcji 1.2 załącznika II oraz wykorzystujące parametry elipsoidy GRS80;

współrzędne płaskie systemu odniesienia w równokątnym stożkowym odwzorowaniu Lamberta ETRS89;

współrzędne płaskie systemu odniesienia w poprzecznym odwzorowaniu Mercatora ETRS89.

Nie stosuje się siatki określonej w sekcji 2.2.1 załącznika II.

2)

Atrybut »domainExtent« każdej instancji »ElevationGridCoverage« zawiera przynajmniej podtyp typu »EX_GeographicExtent«.

3)

Wartości właściwości ukształtowania terenu uwzględnione w zbiorze zakresów pojedynczego »ElevationGridCoverage« odnoszą się do jednego i tylko jednego pionowego systemu odniesienia.

4)

Wszystkie instancje »ElevationGridCoverage«, do których odnosi się zagregowana instancja »ElevationGridCoverage«, są spójne. Oznacza to, że mają one ten sam typ zakresu, system odniesienia za pomocą współrzędnych oraz rozdzielczość. Pozwalają również na uzgodnienie siatki, tzn. punkty siatki w jednej instancji »ElevationGridCoverage« pokrywają się z punktami siatki innych instancji »ElevationGridCoverage«, tak że komórki siatki nie nachodzą na siebie częściowo.

5)

Cząstkowe obszary pokrycia każdych dwóch instancji »ElevationGridCoverage«, do których odnosi się ta sama zagregowana instancja »ElevationGridCoverage«, są albo przyległe, albo rozłączne.

6)

Suma cząstkowych obszarów pokrycia instancji »ElevationGridCoverage«, do których odnosi się ta sama zagregowana instancja »ElevationGridCoverage«, określa zasięg geograficzny (»domainExtent«) zagregowanej instancji »ElevationGridCoverage«.

7)

Pakiet »ElevationGridCoverage« ogranicza się do geometrii dwuwymiarowych.

8)

Informacje o datach pozyskania danych zawartych w wysokościowych pokryciach siatkowych przedstawia się przynajmniej w jeden z następujących sposobów:

a)

podając element metadanych »Odniesienie czasowe« dla każdego obiektu przestrzennego poprzez atrybut metadanych typu obiektu przestrzennego »ElevationGridCoverage«;

b)

podając element metadanych »Odniesienie czasowe«, wymagany rozporządzeniem (WE) nr 1205/2008 jako zakres czasowy.

1.7.3.   Wymagania odnoszące się do wysokościowych danych wektorowych

1)

Tam, gdzie zbiory wysokościowych danych wektorowych podaje się z zastosowaniem geometrii dwuwymiarowych, składnik pionowy (trzeci wymiar) podaje się jako wartości właściwości ukształtowania terenu w ramach atrybutu »propertyValue«.

2)

Tam, gdzie zbiory danych wektorowych podaje się z zastosowaniem geometrii 2,5-wymiarowych, wartości właściwości ukształtowania terenu uwzględnia się jedynie w ramach trzeciej współrzędnej (Z) tych geometrii.

1.7.4.   Wymagania odnoszące się do »TIN-ów dla ukształtowania terenu«

1)

Wartości właściwości uwzględnione w ramach pojedynczej instancji typu obiektu przestrzennego »ElevationTIN« (model TIN) odnoszą się do jednego i tylko jednego pionowego systemu odniesienia.

2)

Trójkąty przecinające linię możliwej nieciągłości usuwa się z powierzchni TIN, pozostawiając na powierzchni puste przestrzenie. Jeśli zbieżność wystąpi na trójkątach na granicy powierzchni, w efekcie zmieni się granica powierzchni.

3)

Wektorowe obiekty przestrzenne podane jako elementy zbioru TIN spełniają ogólne zasady spójności określone dla obiektów wektorowych.

1.7.5.   Wymagania odnoszące się do systemów odniesienia

1)

Do pomiarów głębokości dna morskiego w miejscach, gdzie występują znaczące pływy morskie (wody pływowe), jako powierzchnię odniesienia stosuje się najniższy pływ astronomiczny.

2)

Do pomiarów głębokości dna morskiego na obszarach morskich, na których nie występują znaczne pływy morskie, na otwartym oceanie i na wodach głębszych niż 200 metrów odniesieniem dla głębokości dna morskiego jest średni poziom morza lub dokładnie określony poziom odniesienia zbliżony do średniego poziomu morza.

3)

Wysokość poziomu odniesienia, względem którego mierzy się głębokość dna lądowej jednolitej części wód, odnosi się do pionowego systemu odniesienia związanego z polem grawitacyjnym Ziemi. Jest to Europejski System Odniesienia Pionowego (European Vertical Reference System – EVRS) dla obszarów w ramach geograficznego zasięgu stosowania EVRS lub związany z polem grawitacyjnym pionowy system odniesienia określony przez dane państwo członkowskie poza zakresem stosowania EVRS.

4)

Przy sporządzaniu zintegrowanego modelu wysokościowego lądu i morza modeluje się tylko jedną właściwość ukształtowania terenu (albo wysokość, albo głębokość), a jej wartości odnoszą się do jednego pionowego systemu odniesienia.

1.7.6.   Wymagania odnoszące się do jakości i spójności danych

1)

Jeśli do oceny zbioru danych dotyczących ukształtowania terenu zastosowano miary inne niż normy ISO dotyczące jakości danych, element metadanych »Pochodzenie« obejmuje informacje o tych miarach oraz – o ile to możliwe – odniesienie do źródła internetowego zawierającego więcej informacji.

2)

Gdy połączone ze sobą obiekty przestrzenne »warstwica« odnoszą się do tego samego pionowego systemu odniesienia, mają tę samą wartość wysokości.

3)

Gdy wartości wysokości obiektów przestrzennych linii nieciągłości podano jako trzecią współrzędną (Z), punkt przecięcia dwóch obiektów przestrzennych »linia nieciągłości« ma tę samą wartość dla ukształtowania terenu.

4)

Gdy obiekt przestrzenny »warstwica« i obiekt przestrzenny »linia nieciągłości« przedstawione w ramach tego samego pionowego systemu odniesienia przecinają się, punkt przecięcia ma tę samą wartość wysokości (jeśli wartości wysokości obiektów przestrzennych linii nieciągłości podano jako trzecią współrzędną (Z)).

5)

Gdy obiekty przestrzenne »warstwica« mające różną wartość wysokości odnoszą się do tego samego pionowego systemu odniesienia, nie przecinają się ze sobą ani się nie stykają.

6)

Granica obiektu przestrzennego obszaru izolowanego nie styka się z zewnętrzną granicą obiektu przestrzennego obszaru wyłączonego, gdy mają one ten sam pionowy system odniesienia.

1.8.   Warstwy

Warstwy dotyczące tematu danych przestrzennych »Ukształtowanie terenu«

Nazwa warstwy

Tytuł warstwy

Typ obiektu przestrzennego

EL.BreakLine

Linia nieciągłości

BreakLine

EL.ContourLine

Warstwica

ContourLine

EL.IsolatedArea

Obszar izolowany

IsolatedArea

EL.SpotElevation

Punkt wysokościowy

SpotElevation

EL.VoidArea

Obszar wyłączony

VoidArea

EL.ElevationGridCoverage

Wysokościowe pokrycie siatkowe

ElevationGridCoverage

EL.ElevationTIN

Ukształtowanie terenu TIN

ElevationTIN

2.   UŻYTKOWANIE (POKRYCIE) TERENU (LAND COVER)

2.1.   Definicje

Oprócz definicji podanych w art. 2 zastosowanie mają następujące definicje:

1)

»system klasyfikacji« (classification system) oznacza system przypisywania obiektów do klas zgodnie z normą ISO 19144-1:2012;

2)

»pokrycie dyskretne« (discrete coverage) oznacza pokrycie, które przyjmuje te same wartości atrybutów obiektów dla każdego położenia bezpośredniego wewnątrz dowolnego obiektu przestrzennego, czasowego lub czasoprzestrzennego ze swojej dziedziny zgodnie z normą EN ISO 19123:2007;

3)

»obiekt pokrycia terenu« (land cover object) oznacza obiekt przestrzenny (punkt, piksel lub wielobok), dla którego określono pokrycie terenu;

4)

»legenda« (legend) oznacza zastosowanie klasyfikacji na konkretnym obszarze z wykorzystaniem określonej skali odwzorowania i konkretnego zbioru danych;

5)

»najmniejsza jednostka kartowania« (minimal mapping unit) oznacza najmniejszą powierzchnię wieloboku, który można przedstawić w danym zbiorze danych dotyczących pokrycia terenu;

6)

»sytuacja« (situation) oznacza stan danego obiektu pokrycia terenu w konkretnym momencie w czasie.

2.2.   Struktura tematu danych przestrzennych »Pokrycie terenu«

Typy określone dla tematu danych przestrzennych »Pokrycie terenu« pogrupowano w następujących pakietach:

Nomenklatura dotycząca pokrycia terenu (Land Cover Nomenclature),

Pokrycie terenu – wektorowe pokrycie terenu (Land Cover Vector),

Pokrycie terenu – rastrowe pokrycie terenu (Land Cover Raster).

2.3.   Nomenklatura dotycząca pokrycia terenu

2.3.1.   Typy danych

2.3.1.1.   Nomenklatura dotycząca pokrycia terenu (LandCoverNomenclature)

Informacje o krajowej, instytucjonalnej lub lokalnej nomenklaturze dotyczącej pokrycia terenu, stanowiącej odniesienie.

Atrybuty typu danych »LandCoverNomenclature«

Atrybut

Definicja

Typ

Voidability

inspireId

Zewnętrzny identyfikator obiektu dla obiektu przestrzennego.

Identifier

 

responsibleParty

Podmiot odpowiedzialny za opracowanie lub obsługę nomenklatury.

RelatedParty

 

externalDescription

Dokument opisujący nomenklaturę wykorzystaną w tym zbiorze danych.

DocumentCitation

voidable

embeddedDescription

Wbudowane kodowanie systemu klasyfikacji zgodnie z ISO 19144-2.

LC_LandCoverClassificationSystem

voidable

nomenclatureCodeList

Odnośnik HTTP, wskazujący na listę kodową dołączoną do zastosowanej nomenklatury.

URI

 

Ograniczenia typu danych »LandCoverNomenclature«

Podaje się opis wbudowany lub zewnętrzny.

2.3.2.   Listy kodowe

2.3.2.1.   Klasa pokrycia terenu (LandCoverClassValue)

Lista kodowa lub klasyfikacja dotycząca pokrycia terenu.

Dozwolone wartości dla tej listy kodowej obejmują wszelkie wartości określone przez dostawców danych.

Dostawcy danych mogą stosować wartości i kody liczbowe (używane w celu przedstawiania konkretnych klas pokrycia terenu w zakresie obiektów »LandCoverGridCoverage«) określonych dla listy kodowej niezłożonego komponentu pokrycia terenu (PureLandCoverComponentValue) w wytycznych technicznych INSPIRE odnoszących się do pokrycia terenu.

2.4.   Wektor użytkowania terenu

2.4.1.   Typy obiektów przestrzennych

Pakiet »Pokrycie terenu – wektorowe pokrycie terenu« zawiera następujące typy obiektów przestrzennych:

Zbiór danych dotyczących pokrycia terenu,

Jednostka pokrycia terenu.

2.4.1.1.   Zbiór danych dotyczących pokrycia terenu (LandCoverDataset)

Wektorowa reprezentacja danych dotyczących pokrycia terenu.

Atrybuty typu obiektu przestrzennego »LandCoverDataset«

Atrybut

Definicja

Typ

Voidability

name

Nazwa zbioru danych dotyczących pokrycia terenu

CharacterString

 

inspireId

Zewnętrzny identyfikator obiektu dla obiektu przestrzennego.

Identifier

 

extent

Zawiera zasięg zbioru danych.

EX_Extent

 

nomenclatureDocumentation

Informacja o nomenklaturze zastosowanej w tym zbiorze danych.

LandCoverNomenclature

 

beginLifespanVersion

Data i godzina, w której ta wersja obiektu przestrzennego została wprowadzona do zbioru danych przestrzennych lub zmieniona w tym zbiorze.

DateTime

voidable

endLifespanVersion

Data i godzina, w której ta wersja obiektu przestrzennego została zastąpiona w zbiorze danych przestrzennych lub wycofana z tego zbioru.

DateTime

voidable

validFrom

Data początku istnienia zjawiska.

DateTime

voidable

validTo

Data końca istnienia zjawiska.

DateTime

voidable

Role asocjacji typu obiektu przestrzennego »LandCoverDataset«

Rola asocjacji

Definicja

Typ

Voidability

member

Jednostka pokrycia terenu stanowiąca element zbioru danych.

LandCoverUnit

 

2.4.1.2.   Jednostka użytkowania terenu (LandCoverUnit)

Pojedynczy element zbioru danych dotyczących pokrycia terenu, reprezentowany przez punkt lub powierzchnię.

Atrybuty typu obiektu przestrzennego »LandCoverUnit«

Atrybut

Definicja

Typ

Voidability

inspireId

Zewnętrzny identyfikator obiektu dla obiektu przestrzennego.

Identifier

 

beginLifespanVersion

Data i godzina, w której ta wersja obiektu przestrzennego została wprowadzona do zbioru danych przestrzennych lub zmieniona w tym zbiorze.

DateTime

voidable

endLifespanVersion

Data i godzina, w której ta wersja obiektu przestrzennego została zastąpiona w zbiorze danych przestrzennych lub wycofana z tego zbioru.

DateTime

voidable

geometry

Reprezentacja przestrzenna danych dotyczących pokrycia terenu.

GM_Object

 

landCoverObservation

Informacje dotyczące pokrycia terenu w określonym miejscu i czasie.

LandCoverObservation

 

Ograniczenia typu obiektu przestrzennego »LandCoverUnit«

Elementami geometrii są punkty lub powierzchnie.

2.4.2.   Typy danych

2.4.2.1.   Obserwacja pokrycia terenu (LandCoverObservation)

Informacje dotyczące pokrycia terenu zinterpretowane w określonym miejscu i czasie.

Atrybuty typu danych »LandCoverObservation«

Atrybut

Definicja

Typ

Voidability

class

Przypisanie klasy pokrycia terenu do jednostki pokrycia terenu za pomocą identyfikatora kodu klasyfikacji.

LandCoverClassValue

 

observationDate

Data obserwacji związana z daną obserwacją.

DateTime

voidable

mosaic

Lista wartości klasyfikacji opisujących szczegółowo jednostkę pokrycia terenu, związana wartościami procentowymi.

LandCoverValue

voidable

Ograniczenia typu obiektu przestrzennego »LandCoverObservation«

Suma wszystkich atrybutów »coveredPercentage« (odsetek pokrycia) związanych z każdym typem »LandCoverObservation« jest mniejsza lub równa 100.

2.4.2.2.   Pokrycie terenu (LandCoverValue)

Klasa ogólna obejmująca wartość i odsetek pokrycia dotyczące parametru »Pokrycie terenu«.

Atrybuty typu danych »LandCoverValue«

Atrybut

Definicja

Typ

Voidability

class

Przypisanie obiektu przestrzennego dotyczącego pokrycia terenu do klasy pokrycia terenu za pomocą identyfikatora kodu klasyfikacji.

LandCoverClassValue

 

coveredPercentage

Ułamek »LandCoverUnit« odnoszący się do wartości klasyfikacji.

Integer

voidable

2.5.   Pokrycie terenu – rastrowe pokrycie terenu

2.5.1.   Typy obiektów przestrzennych

Pakiet »Pokrycie terenu – rastrowe pokrycie terenu« zawiera typ obiektu przestrzennego »Pokrycie siatkowe pokrycia terenu«.

2.5.1.1.   Pokrycie siatkowe pokrycia terenu (LandCoverGridCoverage)

Rastrowa reprezentacja danych dotyczących pokrycia terenu.

Ten typ jest podtypem »RectifiedGridCoverage«.

Atrybuty typu obiektu przestrzennego »LandCoverGridCoverage«

Atrybut

Definicja

Typ

Voidability

name

Nazwa pokrycia dotyczącego pokrycia terenu.

CharacterString

 

inspireId

Zewnętrzny identyfikator obiektu dla obiektu przestrzennego.

Identifier

 

extent

Zawiera zasięg zbioru danych.

EX_Extent

 

nomenclatureDocumentation

Informacja o nomenklaturze zastosowanej w tym pokryciu.

LandCoverNomenclature

 

beginLifespanVersion

Data i godzina, w której ta wersja obiektu przestrzennego została wprowadzona do zbioru danych przestrzennych lub zmieniona w tym zbiorze.

DateTime

voidable

endLifespanVersion

Data i godzina, w której ta wersja obiektu przestrzennego została zastąpiona w zbiorze danych przestrzennych lub wycofana z tego zbioru.

DateTime

voidable

validFrom

Data początku istnienia zjawiska.

DateTime

voidable

validTo

Data końca istnienia zjawiska.

DateTime

voidable

Ograniczenia typu obiektu przestrzennego »LandCoverGridCoverage«

Wartości w zbiorze zakresów ograniczają się do »Integer«.

2.6.   Wymagania odnoszące się do tematu

Jeśli dla typu danych »LandCoverNomenclature« podano atrybut »onlineDescription«, to przytoczony z internetu opis powinien określać dla każdej klasy przynajmniej kod, nazwę, definicję oraz wartość RGB, którą należy zastosować na potrzeby prezentacji. Jeśli w opisie internetowym opisano nomenklaturę dla obiektu »LandCoverGridCoverage«, to dla każdej klasy podaje się również kod siatki. Kod ten stosuje się w zbiorze zakresów LandCoverGridCoverage do przedstawienia odpowiadającej klasy.

2.7.   Warstwy

Warstwy dotyczące tematu danych przestrzennych »Pokrycie terenu«

Nazwa warstwy

Tytuł warstwy

Typ obiektu przestrzennego

LC.LandCoverPoints

Pokrycie terenu – punkty

LandCoverUnit

LC.LandCoverSurfaces

Pokrycie terenu – powierzchnie

LandCoverUnit

LC.LandCoverRaster

Pokrycie terenu – raster

LandCoverGridCoverage

3.   SPORZĄDZANIE ORTOOBRAZÓW (ORTHOIMAGERY)

3.1.   Definicje

Oprócz definicji podanych w art. 2 zastosowanie mają następujące definicje:

1)

»mozaika« (mosaic) oznacza obraz złożony z wielu połączonych ze sobą zdjęć lub obrazów, nachodzących na siebie lub przylegających;

2)

»agregacja ortoobrazów« (orthoimage aggregation) oznacza połączenie podzbiorów z kilku jednorodnych pokryć ortoobrazowych, w wyniku czego powstaje nowe pokrycie ortoobrazowe;

3)

»raster« (raster) oznacza najczęściej prostokątny wzór równoległych linii skaningowych tworzących obraz lub odpowiadających obrazowi na monitorze CRT zgodnie z normą EN ISO 19123:2007.

3.2.   Typy obiektów przestrzennych

Dla tematu danych przestrzennych »Sporządzanie ortoobrazów« określono następujące typy obiektów przestrzennych:

Pokrycie ortoobrazowe (Orthoimage Coverage),

Element mozaiki (Mosaic Element),

Pojedynczy element mozaiki (Single Mosaic Element),

Zagregowany element mozaiki (Aggregated Mosaic Element).

3.2.1.   Pokrycie ortoobrazowe (OrthoimageCoverage)

Rastrowy obraz powierzchni Ziemi, który został poddany korekcie geometrycznej (»ortorektyfikacji«) w celu usunięcia zniekształceń spowodowanych deniwelacjami, orientacją czujnika i ewentualnie optyką czujnika.

Ten typ jest podtypem »RectifiedGridCoverage«.

Atrybuty typu obiektu przestrzennego »OrthoimageCoverage«

Atrybut

Definicja

Typ

Voidability

inspireId

Zewnętrzny identyfikator obiektu dla obiektu przestrzennego.

Identifier

 

domainExtent

Zasięg czasoprzestrzennej dziedziny pokrycia.

EX_Extent

 

footprint

Obszar geograficzny obejmujący poprawne dane pokrycia ortoobrazowego.

GM_MultiSurface

voidable

interpolationType

Metoda matematyczna stosowana do oszacowania pokrycia ciągłego, tzn. określenia wartości pokrycia w dowolnym określonym miejscu w ramach dziedziny pokrycia.

InterpolationMethodValue

 

name

Nazwa pokrycia ortoobrazowego w formie dowolnego tekstu.

CharacterString

voidable

phenomenonTime

Opis zasięgu obserwacji/pozyskiwania obrazu źródłowego (lub obrazów źródłowych) w czasie.

TM_Period

voidable

beginLifespanVersion

Pozycja czasowa, w której ta wersja obiektu przestrzennego została wprowadzona do zbioru danych przestrzennych lub zmieniona w tym zbiorze.

TM_Position

voidable

endLifespanVersion

Pozycja czasowa, w której ta wersja obiektu przestrzennego została zastąpiona w zbiorze danych przestrzennych lub wycofana z tego zbioru.

TM_Position

voidable

Role asocjacji typu obiektu przestrzennego »OrthoimageCoverage«

Rola asocjacji

Definicja

Typ

Voidability

contributingOrthoimageCoverage

Odniesienie do pokryć ortoobrazowych, które składają się na zagregowane pokrycie ortoobrazowe.

Asocjacja ta ma dodatkowe właściwości, określone w klasie asocjacji »OrthoimageAggregation«.

OrthoimageCoverage

 

mosaicElement

Przestrzenna reprezentacja czasu gromadzenia danych dla mozaikowego pokrycia ortoobrazowego.

MosaicElement

voidable

Ograniczenia typu obiektu przestrzennego »OrthoimageCoverage«

Czas gromadzenia danych dla pokrycia ortoobrazowego podaje się za pomocą atrybutu »phenomenonTime« lub asocjacji »mosaicElement«.

Wymiar zastosowanej siatki zawsze wynosi 2.

Atrybut »domainExtent« zawiera przynajmniej podtyp »EX_GeographicExtent«.

Podaje się system odniesienia za pomocą współrzędnych stosowany jako odniesienie dla siatki.

Wszystkie instancje »OrthoimageCoverage«, do których odnosi się dana instancja zagregowanego »OrthoimageCoverage«, mają tę samą orientację osi siatki i takie samo rozmieszczenie siatki w każdym kierunku.

Początek siatki opisuje się w dwóch wymiarach.

Wartości w zbiorze zakresów opisuje się za pomocą typu »Integer«.

3.2.2.   Element mozaiki (MosaicElement)

Typ abstrakcyjny identyfikujący zarówno obszar, jak i czas pozyskiwania danych dla jednego lub kilku obrazów źródłowych użytych do wygenerowania mozaikowego pokrycia ortoobrazowego.

Ten typ jest abstrakcyjny.

Atrybuty typu obiektu przestrzennego »MosaicElement«

Atrybut

Definicja

Typ

Voidability

inspireId

Zewnętrzny identyfikator obiektu dla obiektu przestrzennego.

Identifier

 

geometry

Geometryczna reprezentacja określająca przestrzennie datę i godzinę pozyskania kilku obrazów źródłowych, które stanowią część mozaiki wynikowej.

GM_MultiSurface

 

phenomenonTime

Opis zasięgu obserwacji/pozyskiwania obrazu źródłowego (lub obrazów źródłowych) w czasie.

TM_Period

 

3.2.3.   Pojedynczy element mozaiki (SingleMosaicElement)

Element mozaiki związany z jednym obrazem źródłowym.

Ten typ jest podtypem »MosaicElement«.

Atrybuty typu obiektu przestrzennego »SingleMosaicElement«

Atrybut

Definicja

Typ

Voidability

imageSourceReference

Odniesienie do obrazu źródłowego.

CharacterString

voidable

3.2.4.   Zagregowany element mozaiki (Aggregated Mosaic Element)

Element mozaiki odnoszący się do kilku obrazów źródłowych, które mają ten sam czas gromadzenia danych na danym poziomie definicji (np. dzień, miesiąc).

Ten typ jest podtypem »MosaicElement«.

3.3.   Typy danych

3.3.1.   Agregacja ortoobrazów (OrthoimageAggregation)

Geometryczne cechy agregacji ortoobrazów.

Ten typ stanowi klasę asocjacji.

Atrybuty typu danych »OrthoimageAggregation«

Atrybut

Definicja

Typ

Voidability

contributingFootprint

Geometryczna reprezentacja wyznaczająca obszar geograficzny pokrycia ortoobrazowego, które stanowi część zagregowanego pokrycia ortoobrazowego.

GM_MultiSurface

 

3.4.   Listy kodowe

3.4.1.   Metoda interpolacji (InterpolationMethodValue)

Lista kodów określających metody interpolacji, które można stosować przy szacowaniu pokryć ortoobrazowych.

Dozwolone wartości dla tej listy kodowej obejmują jedynie wartości przedstawione w tabeli poniżej.

Wartości dla listy kodowej »InterpolationTypeValue«

Wartość

Nazwa

Definicja

nearestNeighbour

najbliższego sąsiada

Interpolacja metodą »najbliższego sąsiada«

bilinear

dwuliniowa

Interpolacja dwuliniowa

biquadratic

dwukwadratowa

Interpolacja dwukwadratowa

bicubic

dwusześcienna

Interpolacja dwusześcienna

3.5.   Wymagania odnoszące się do tematu

3.5.1.   Wymagania odnoszące się do zewnętrznych identyfikatorów obiektu

1)

Jeśli ortoobraz aktualizuje się w oparciu o nowe dane źródłowe, zaktualizowane obiekty otrzymują nowy zewnętrzny identyfikator obiektu.

3.5.2.   Wymagania odnoszące się do pokryć ortoobrazowych

1)

Na zasadzie odstępstwa od wymagania określonego w sekcji 2.2 załącznika II każdą siatkę kompatybilną z jednym z poniższych systemów odniesienia za pomocą współrzędnych można zastosować do udostępniania danych dotyczących sporządzania ortoobrazów ujętych w formie siatki:

dwuwymiarowe współrzędne geodezyjne (szerokość i długość) oparte na układzie odniesienia określonym w sekcji 1.2 załącznika II oraz wykorzystujące parametry elipsoidy GRS80;

współrzędne płaskie systemu odniesienia w równokątnym stożkowym odwzorowaniu Lamberta ETRS89;

współrzędne płaskie systemu odniesienia w poprzecznym odwzorowaniu Mercatora ETRS89.

Nie stosuje się siatki określonej w sekcji 2.2.1 załącznika II.

2)

Obszar pokrycia instancji »OrthoimageCoverage« zawiera się przestrzennie w jej zasięgu geograficznym, opisanym właściwością »domainExtent«.

3)

Typ wartości właściwości metadanych przypisany do typu obiektu przestrzennego »OrthoimageCoverage« ustala się jako »OM_Observation«, gdy stosuje się model metadanych »Observation and Measurement« określony w normie ISO 19156:2011.

4)

Wszystkie instancje »OrthoimageCoverage«, do których odnosi się zagregowana instancja »OrthoimageCoverage«, są spójne. Oznacza to, że mają one ten sam typ zakresu, system odniesienia za pomocą współrzędnych oraz rozdzielczość. Pozwalają również na uzgodnienie siatki, tzn. punkty siatki w jednej instancji »OrthoimageCoverage« pokrywają się z punktami siatki innych instancji »OrthoimageCoverage«, tak że komórki siatki nie nachodzą na siebie częściowo.

5)

Wykorzystywany obszar pokrycia danej instancji »OrthoimageCoverage«, do której odnosi się zagregowana instancja »OrthoimageCoverage«, zawiera się przestrzennie w obszarze pokrycia instancji zagregowanej.

6)

Wykorzystywane obszary pokrycia każdych dwóch instancji »OrthoimageCoverage«, do których odnosi się ta sama zagregowana instancja »OrthoimageCoverage«, są albo przyległe, albo rozłączne.

7)

Suma wykorzystywanych obszarów pokrycia instancji »OrthoimageCoverage«, do których odnosi się ta sama zagregowana instancja »OrthoimageCoverage«, określa obszar pokrycia zagregowanej instancji »OrthoimageCoverage«.

3.5.3.   Wymagania odnoszące się do elementów mozaiki

1)

Wszystkie elementy mozaiki związane z daną instancją »OrthoimageCoverage« są tego samego typu, tzn. albo »SingleMosaicElement«, albo »AggregatedMosaicElement«.

2)

Geometrie wytyczające dowolne dwie instancje »MosaicElement« związane z tą samą instancją »OrthoimageCoverage« są albo przyległe, albo rozłączne.

3)

Suma geometrii wyznaczających wszystkie instancje »MosaicElement« związane z tą samą instancją »OrthoimageCoverage« obejmuje jej obszar pokrycia i zawiera się w zasięgu jej dziedziny geograficznej.

3.5.4.   Wymagania odnoszące się do systemów odniesienia

1)

Dane związane z tematem danych przestrzennych »Sporządzanie ortoobrazów« ograniczają się do geometrii dwuwymiarowych.

2)

Do prezentacji zbiorów danych dotyczących sporządzania ortoobrazów w ramach INSPIRE stosuje się jedynie dwuwymiarowe systemy odniesienia za pomocą współrzędnych.

3.5.5.   Wymagania odnoszące się do jakości danych

1)

Miary »błąd średni kwadratowy w X« (root mean square error in X, RMSE-x) oraz »błąd średni kwadratowy w Y« (root mean square error in Y, RMSE-y) podaje się łącznie, gdy stosuje się je do oceny położenia danych dotyczących sporządzania ortoobrazów w danych siatkowych.

3.6.   Warstwy

Warstwy dotyczące tematu danych przestrzennych »Sporządzanie ortoobrazów«

Nazwa warstwy

Tytuł warstwy

Typ obiektu przestrzennego

OI.OrthoimageCoverage

Pokrycie ortoobrazowe

OrthoimageCoverage

OI.MosaicElement

Element mozaiki

MosaicElement

4.   GEOLOGIA (GEOLOGY)

4.1.   Struktura tematu danych przestrzennych »Geologia«

Typy określone dla tematu danych przestrzennych »Geologia« pogrupowano w następujących pakietach:

Geologia (Geology),

Geofizyka (Geophysics),

Hydrogeologia (Hydrogeology).

4.2.   Geologia

4.2.1.   Typy obiektów przestrzennych

Pakiet »Geologia« zawiera następujące typy obiektów przestrzennych:

Antropogeniczne wyróżnienie geomorfologiczne,

Odwiert,

Fałd,

Kolekcja danych geologicznych,

Zdarzenie geologiczne,

Wyróżnienie geologiczne,

Struktura geologiczna,

Jednostka geologiczna,

Wyróżnienie geomorfologiczne,

Wyróżnienie skartowane,

Odcinek zarejestrowany,

Naturalne wyróżnienie geomorfologiczne,

Struktura powstała w wyniku przemieszczenia.

4.2.1.1.   Antropogeniczne wyróżnienie geomorfologiczne (AnthropogenicGeomorphologicFeature)

Wyróżnienie geomorfologiczne (tzn. forma terenu) powstałe w wyniku działalności człowieka.

Ten typ jest podtypem »GeomorphologicFeature«.

Atrybuty typu obiektu przestrzennego »AnthropogenicGeomorphologicFeature«

Atrybut

Definicja

Typ

Voidability

anthropogenicGeomorphologicFeatureType

Terminy opisujące typ wyróżnienia geomorfologicznego.

AnthropogenicGeomorphologicFeatureTypeValue

 

4.2.1.2.   Odwiert (Borehole)

Odwiert jest uogólnionym terminem określającym dowolny wąski szyb wywiercony w gruncie.

Atrybuty typu obiektu przestrzennego »Borehole«

Atrybut

Definicja

Typ

Voidability

inspireId

Zewnętrzny identyfikator obiektu dla obiektu przestrzennego.

Identifier

 

boreholeLength

Odległość wzdłuż odwiertu.

Quantity

voidable

elevation

Pionowa wysokość nad układem odniesienia dla kołnierza odwiertu.

DirectPosition

voidable

location

Położenie kołnierza odwiertu.

GM_Point

 

purpose

Cel wykonania odwiertu.

BoreholePurposeValue

voidable

downholeGeometry

Wgłębna geometria odwiertu.

GM_Curve

voidable

Role asocjacji typu obiektu przestrzennego »Borehole«

Rola asocjacji

Definicja

Typ

Voidability

logElement

Jednowymiarowe odwzorowanie wyróżnienia typu »MappedFeature«, które jest zarejestrowane (zinterpretowane) w odwiercie.

MappedInterval

voidable

4.2.1.3.   Fałd (Fold)

Jedna lub więcej systematycznie zakrzywionych warstw, powierzchni lub linii w masywie skalnym.

Ten typ jest podtypem »GeologicStructure«.

Atrybuty typu obiektu przestrzennego »Fold«

Atrybut

Definicja

Typ

Voidability

profileType

Typ fałdu.

FoldProfileTypeValue

voidable

4.2.1.4.   Kolekcja danych geologicznych (GeologicCollection)

Kolekcja danych o wyróżnieniach geologicznych lub geofizycznych.

Atrybuty typu obiektu przestrzennego »GeologicCollection«

Atrybut

Definicja

Typ

Voidability

inspireId

Zewnętrzny identyfikator obiektu dla obiektu przestrzennego.

Identifier

 

name

Nazwa kolekcji.

CharacterString

 

collectionType

Typ kolekcji.

CollectionTypeValue

 

reference

Odsyłacz do dokumentu dotyczącego kolekcji.

DocumentCitation

voidable

beginLifespanVersion

Data i godzina, w której ta wersja obiektu przestrzennego została wprowadzona do zbioru danych przestrzennych lub zmieniona w tym zbiorze.

DateTime

voidable

endLifespanVersion

Data i godzina, w której ta wersja obiektu przestrzennego została zastąpiona w zbiorze danych przestrzennych lub wycofana z tego zbioru.

DateTime

voidable

Role asocjacji dla typu obiektu przestrzennego »GeologicCollection«

Rola asocjacji

Definicja

Typ

Voidability

geophObjectSet

Element kolekcji danych geologicznych oznaczony jako zbiór typu »GeophObjectSet«.

GeophObjectSet

voidable

geophObjectMember

Element kolekcji danych geologicznych oznaczony jako »GeophObjectMember«.

GeophObject

voidable

boreholeMember

Element kolekcji danych geologicznych oznaczony jako »Borehole«.

Borehole

voidable

mapMember

Element kolekcji danych geologicznych oznaczony jako »MappedFeature«.

MappedFeature

voidable

4.2.1.5.   Zdarzenie geologiczne (GeologicEvent)

Możliwe do zidentyfikowania zdarzenie, w którego toku wyróżnienia geologiczne ulegają modyfikacji w wyniku jednego lub większej liczby procesów geologicznych.

Atrybuty typu obiektu przestrzennego »GeologicEvent«

Atrybut

Definicja

Typ

Voidability

name

Nazwa zdarzenia geologicznego.

CharacterString

voidable

eventEnvironment

Fizyczne otoczenie, w którym zachodzi zdarzenie geologiczne.

EventEnvironmentValue

voidable

eventProcess

Proces lub procesy, które wystąpiły w czasie zdarzenia geologicznego.

EventProcessValue

voidable

olderNamedAge

Starsza (dolna) granica okresu (maksymalny wiek), w którym nastąpiło zdarzenie geologiczne.

GeochronologicEraValue

voidable

youngerNamedAge

Młodsza (górna) granica okresu (minimalny wiek), w którym nastąpiło zdarzenie geologiczne.

GeochronologicEraValue

voidable

4.2.1.6.   Wyróżnienie geologiczne (GeologicFeature)

Geologiczne wyróżnienie koncepcyjne, co do którego formułuje się hipotezy, iż istnieje w świecie w sposób spójny.

Ten typ jest abstrakcyjny.

Atrybuty typu obiektu przestrzennego »GeologicFeature«

Atrybut

Definicja

Typ

Voidability

inspireId

Zewnętrzny identyfikator obiektu dla obiektu przestrzennego.

Identifier

 

name

Nazwa wyróżnienia geologicznego.

CharacterString

voidable

Role asocjacji typu obiektu przestrzennego »GeologicFeature«

Rola asocjacji

Definicja

Typ

Voidability

themeClass

Klasyfikacja tematyczna wyróżnienia geologicznego.

ThematicClass

voidable

geologicHistory

Asocjacja, która odnosi jedno zdarzenie geologiczne lub więcej zdarzeń dotyczących danego wyróżnienia geologicznego, aby opisać jego wiek lub historię geologiczną.

GeologicEvent

voidable

4.2.1.7.   Struktura geologiczna (GeologicStructure)

Konfiguracja fragmentu skorupy ziemskiej określona przez dającą się opisać niejednorodność, układ lub nieciągłość w materiale skalnym.

Ten typ jest podtypem »GeologicFeature«.

Ten typ jest abstrakcyjny.

4.2.1.8.   Jednostka geologiczna (GeologicUnit)

Wyodrębniony fragment skalny o wyraźnie różniącej się od innych charakterystyce.

Ten typ jest podtypem »GeologicFeature«.

Atrybuty typu obiektu przestrzennego »GeologicUnit«

Atrybut

Definicja

Typ

Voidability

geologicUnitType

Typ jednostki geologicznej.

GeologicUnitTypeValue

 

Role asocjacji typu obiektu przestrzennego »GeologicUnit«

Rola asocjacji

Definicja

Typ

Voidability

composition

Opisuje skład jednostki geologicznej.

CompositionPart

voidable

4.2.1.9.   Wyróżnienie geomorfologiczne (GeomorphologicFeature)

Abstrakcyjny typ wyróżnienia przestrzennego opisujący kształt i charakter lądowej powierzchni Ziemi (tzn. formę terenu).

Ten typ jest podtypem »GeologicFeature«.

Ten typ jest abstrakcyjny.

4.2.1.10.   Wyróżnienie skartowane (MappedFeature)

Przestrzenna reprezentacja (zasięg) »GeologicFeature«.

Atrybuty typu wyróżnienia przestrzennego »MappedFeature«

Atrybut

Definicja

Typ

Voidability

shape

Geometria skartowanego wyróżnienia.

GM_Object

 

mappingFrame

Powierzchnia, na którą rzutuje się skartowane wyróżnienie.

MappingFrameValue

 

Role asocjacji typu obiektu przestrzennego »MappedFeature«

Rola asocjacji

Definicja

Typ

Voidability

specification

Rola asocjacyjna wskazująca z wyróżnienia skartowanego na opisowe wyróżnienie geologiczne.

GeologicFeature

 

4.2.1.11.   Odcinek zarejestrowany (MappedInterval)

Specjalny rodzaj zarejestrowanego wyróżnienia, którego kształt jest jednowymiarowym odcinkiem i który wykorzystuje system odniesienia przestrzennego odwiertu zawierającego to wyróżnienie.

Ten typ jest podtypem »MappedFeature«.

4.2.1.12.   Naturalne wyróżnienie geomorfologiczne (NaturalGeomorphologicFeature)

Wyróżnienie geomorfologiczne (tzn. forma terenu) powstały w wyniku naturalnych procesów zachodzących na Ziemi.

Ten typ jest podtypem »GeomorphologicFeature«.

Atrybuty typu wyróżnienia przestrzennego »NaturalGeomorphologicFeature«

Atrybut

Definicja

Typ

Voidability

naturalGeomorphologicFeatureType

Typ naturalnego wyróżnienia geomorfologicznego.

NaturalGeomorphologicFeatureTypeValue

 

activity

Poziom aktywności naturalnego wyróżnienia geomorfologicznego.

GeomorphologicActivityValue

voidable

4.2.1.13.   Struktura powstała w wyniku przemieszczenia na skutek ścinania (ShearDisplacementStructure)

Struktury od kruchych do podatnych, wzdłuż których nastąpiło przemieszczenie mas skalnych.

Ten typ jest podtypem »GeologicStructure«.

Atrybuty typu obiektu przestrzennego »ShearDisplacementStructure«

Atrybut

Definicja

Typ

Voidability

faultType

Odnosi się do słownika terminów opisujących typ uskoku lub fleksury.

FaultTypeValue

 

4.2.2.   Typy danych

4.2.2.1.   Skład skały (CompositionPart)

Skład litologiczny jednostki geologicznej.

Atrybuty typu danych »CompositionPart«

Atrybut

Definicja

Typ

Voidability

material

Materiał, który stanowi część lub całość jednostki geologicznej.

LithologyValue

 

proportion

Wielkość określająca udział danego materiału w składzie jednostki geologicznej.

QuantityRange

voidable

role

Relacja części składowej do składu jednostki geologicznej jako całości.

CompositionPartRoleValue

 

4.2.2.2.   Klasa tematyczna (ThematicClass)

Ogólny klasyfikator tematyczny umożliwiający ponowną klasyfikację wyróżnień geologicznych za pomocą definiowanych przez użytkownika klas właściwych dla map tematycznych.

Atrybuty typu danych »ThematicClass«

Atrybut

Definicja

Typ

Voidability

themeClass

Wartość klasy tematycznej.

ThematicClassValue

 

themeClassification

Zastosowana klasyfikacja

ThematicClassificationValue

 

4.2.3.   Listy kodowe

4.2.3.1.   Typ antropogenicznego wyróżnienia geomorfologicznego (AnthropogenicGeomorphologicFeatureTypeValue)

Typy antropogenicznych wyróżnień geomorfologicznych.

Dozwolone wartości listy kodowej obejmują wartości przewidziane w zamieszczonej poniżej tabeli oraz dodatkowe wartości każdego szczebla określone przez dostawców danych.

Wartości dla listy kodowej »AnthropogenicGeomorphologicFeatureTypeValue«

Wartość

Nazwa

Definicja

artificialCollapsedDepression

sztuczne zagłębienie powstałe w wyniku zapadnięcia się terenu

Niecka powstała w wyniku zapadnięcia się terenu, zazwyczaj zamknięte zagłębienie, które jest bezpośrednim wynikiem osiadania powierzchniowego związanego z podpowierzchniowym górnictwem lub tunelowaniem.

artificialDrainage

sztuczna melioracja

Sieć zbudowana przez człowieka przede wszystkim w celu obniżenia lub kontrolowania lokalnego zwierciadła wody.

artificialLevee

sztuczna grobla

Sztuczny nasyp zbudowany wzdłuż brzegu cieku wodnego lub odnogi morza w celu ochrony lądu przed zalaniem lub ograniczenia przepływu wód do jego kanału.

dredgedChannel

kanał pogłębiony

Obszar głębszych wód, o charakterze mniej więcej liniowym, utworzony do celów nawigacyjnych w wyniku operacji pogłębiania.

dump

hałda

Obszar równych lub nierównych spiętrzeń lub stosów skały płonnej, materiału ziemnego lub odpadów ogólnych, na których bez istotnej rekultywacji rośliny nie są w stanie rosnąć.

fill

wypełnienie antropogeniczne

Utworzone przez człowieka nagromadzenia naturalnego materiału ziemnego lub odpadów użyte do zasypania zagłębienia, przedłużenia brzegu w kierunku zbiornika wód lub przy budowie tam.

impactCraterAnthropogenic

(antropogeniczny) krater uderzeniowy

Zagłębienie, na ogół o kształcie okręgu lub elipsy, utworzone w wyniku uderzenia pocisku eksperymentalnego lub artyleryjskiego z dużą prędkością w materiał ziemny lub skalny.

landfillSite

składowisko odpadów

Składowisko odpadów wykorzystywane w celu kontrolowanego składowania odpadów na powierzchni terenu lub pod jego powierzchnią.

levelledLand

teren zniwelowany

Obszar lądowy, zazwyczaj pole, który został mechanicznie wyrównany lub wygładzony dla ułatwienia praktyk gospodarowania takich jak nawadnianie zalewowe.

openpitMine

kopalnia odkrywkowa

Stosunkowo duże zagłębienie powstałe w wyniku wydobycia materiału i redystrybucji nadkładu związanego z powierzchniową działalnością wydobywczą.

pit

wykop

Zagłębienie, rów lub wykop wykonany w celu dostarczenia żwiru, piasku lub innych materiałów do budowy drób lub w innych celach budowlanych; typ wyrobiska.

quarry

kamieniołom

Odkryte obszary wyrobiskowe, zazwyczaj służące do wydobywania kamienia.

reclaimedLand

grunt odzyskany pod uprawę

Obszar terenu złożony z ziemnego materiału zasypowego, naniesionego i ukształtowanego w sposób przybliżony do naturalnego obrysu, zazwyczaj stanowiący część działań w zakresie rekultywacji terenu po działalności wydobywczej. Także obszar terenu, w swoim naturalnym stanie zazwyczaj zalanego wodą, który ochroniono strukturami wzniesionymi przez człowieka i osuszono do celów rolniczych lub innych.

reservoirLake

zbiornik retencyjny

Śródlądowa jednolita część wód, trwale stojących, zazwyczaj słodkich, zajmująca zagłębienie w powierzchni terenu zamknięte tamą.

spoilBank

hałda kamienna

Nasyp, kopiec lub inne sztuczne nagromadzenie gruzu skalnego i osadów ziemnych usuniętych z rowów, kopalni odkrywkowych lub innych wykopów.

subsidenceAreaAnthropogenic

(antropogeniczny) obszar osiadania

Obszar podlegający procesowi osiadania wywołanemu działalnością antropogeniczną, na przykład górnictwem podpowierzchniowym, tunelowaniem, wydobyciem węglowodorów lub pozyskiwaniem wód podziemnych.

4.2.3.2.   Cel odwiertu (BoreholePurposeValue)

Cele, w jakich dokonano odwiertu.

Dozwolone wartości listy kodowej obejmują wartości przewidziane w zamieszczonej poniżej tabeli oraz dodatkowe wartości każdego szczebla określone przez dostawców danych.

Niniejsza lista kodowa jest hierarchiczna.

Wartości dla listy kodowej »BoreholePurposeValue«

Wartość

Nazwa

Definicja

Parent

geologicalSurvey

badanie geologiczne

Ogólne badanie wyróżnień geologicznych na danym obszarze.

 

explorationExploitationRawMaterial

poszukiwanie i eksploatacja surowca

Poszukiwanie i identyfikacja zasobów mineralnych łącznie z oceną ich znaczenia oraz oszacowaniem ich potencjału gospodarczego.

 

explorationExploitationEnergyResources

poszukiwanie i eksploatacja zasobów energetycznych

Badania geologiczne prowadzone w celu określenia dostępności kopalnych zasobów energetycznych i planowania ich wydobycia.

 

hydrocarbonProduction

wydobycie węglowodorów

Wydobycie ropy naftowej lub gazu ziemnego.

explorationExploitationRawMaterial

hydrocarbonExploration

rozpoznawanie złóż węglowodorów

Poszukiwanie na terenie niezbadanym w celu przeprowadzenia testów na obecność nowego pola, nowych złóż przemysłowo opłacalnych, głębszego zbiornika lub płytszego zbiornika.

explorationExploitationRawMaterial

hydrocarbonAppraisal

ocena węglowodorów

Ocena właściwości zbadanego nagromadzenia węglowodorów.

explorationExploitationRawMaterial

geothermalEnergy

energia geotermalna, geotermalne wymienniki ciepła

Poszukiwania dotyczące wykorzystania geotermalnych zasobów energetycznych i projektowania geotermalnych pomp ciepła.

explorationExploitationRawMaterial

heatStorage

przechowywanie energii cieplnej

Odwiert (studnia) umożliwiający wykorzystanie przestrzeni pod ziemią do przechowywania energii cieplnej.

geothermalEnergy

mineralExplorationExtraction

poszukiwania i wydobycie minerałów

Odwiert (studnia) wykonany w celu zlokalizowania lub w celu wydobycia podziemnych zasobów mineralnych z utworów podziemnych, zazwyczaj w drodze zatłaczania lub pompowania roztworów zmineralizowanych

explorationExploitationRawMaterial

explorationExploitationNonmetallicMineralDeposits

poszukiwanie i eksploatacja złóż minerałów niemetalicznych

Prace poszukiwawczo-rozpoznawcze odnoszące się do dostępności złóż i planowania wydobycia minerałów niemetalicznych głównie na potrzeby budownictwa, pozyskania kamienia budowlanego, przemysłu cementowego, ceramicznego i szklarskiego.

explorationExploitationRawMaterial

disposal

składowanie

Odwiert (studnia), często wyeksploatowany szyb naftowy lub gazowy, do którego można zatłoczyć odpady płynne w celu bezpiecznego ich składowania.

 

explorationNaturalUndergroundStorage

poszukiwanie miejsc do podziemnego składowania substancji

Poszukiwanie struktur geologicznych umożliwiających bezzbiornikowe magazynowanie różnych substancji.

 

waterSupply

zaopatrzenie w wodę

Zaopatrzenie w wodę ogólnie.

 

drinkingWaterSupply

zaopatrzenie w wodę pitną

Budowa studni w celu wydobycia wody pitnej.

waterSupply

industrialWaterSupply

zaopatrzenie w wodę przemysłową

Budowa studni w celu zapewnienia zaopatrzenia w wodę przemysłową.

waterSupply

aquaculture

akwakultura

Zaopatrywanie w wodę na potrzeby akwakultury.

waterSupply

irrigation

nawadnianie

Budowa studni na potrzeby nawadniania.

waterSupply

emergencyWaterSupply

awaryjne zaopatrzenie w wodę

Budowa studni w celu zapewnienia awaryjnego zaopatrzenia w wodę.

waterSupply

contingencyWaterSupply

awaryjne zaopatrzenie w wodę

Rezerwowe zaopatrzenie w wodę na wypadek niedoboru wody.

waterSupply

geophysicalSurvey

badanie lub zdjęcie geofizyczne

Badanie geofizycznych właściwości utworów podziemnych.

 

shotHole

otwór strzałowy

W związku z badaniami sejsmicznymi materiały wybuchowe ładuje się do otworów strzałowych.

geophysicalSurvey

flowingShot

otwór strzałowy z samowypływem

Otwór strzałowy z samowypływem to otwór wywiercony dla celów sejsmicznych, w którym natrafiono na podziemne źródło wody, której ciśnienie jest wystarczające, by z otworu wydobywała się woda.

shotHole

hydrogeologicalSurvey

badanie hydrogeologiczne, gospodarka wodna

Badanie przepływu wód podziemnych, chemicznych właściwości wody podziemnej, transportu cząstek, substancji rozpuszczonych oraz energii, jak również zarządzanie zrównoważonym użytkowaniem zasobów wód podziemny.

 

geotechnicalSurvey

badanie geotechniczne, charakterystyka placu budowy

Badania geotechniczne wykonywane w celu uzyskania informacji o fizycznych i mechanicznych właściwościach gleby i skał wokół danego miejsca w celu zaprojektowania robót ziemnych i fundamentów proponowanych konstrukcji oraz w celu przeciwdziałania czynnikom zagrażającym robotom ziemnym i konstrukcji, wywołanym przez warunki podziemne.

 

geochemicalSurvey

badanie geochemiczne, analizy

Badanie chemicznych właściwości utworu skalnego lub płynów występujących w ośrodku porowatym.

 

pedologicalSurvey

badanie gleboznawcze

Badanie mające na celu scharakteryzowanie rodzajów gleby.

 

environmentalMonitoring

monitorowanie środowiska

Monitorowanie chemizmu i zwierciadła wód podziemnych.

 

pollutionMonitoring

monitorowanie zanieczyszczeń

Monitorowanie znanych miejsc zanieczyszczonych.

environmentalMonitoring

waterQualityMonitoring

monitorowanie jakości wody

Monitorowanie do celów oceny charakteru i rozmieszczenia zanieczyszczeń wód podziemnych; monitorowanie charakteru i rozmieszczenia naturalnie występujących składników chemicznych; podziemnych warunków hydrologicznych i właściwości hydraulicznych warstw w odniesieniu do migracji zanieczyszczeń.

environmentalMonitoring

groundwaterLevelMonitoring

monitorowanie poziomu zwierciadła wody podziemnej

Piezometr do rejestracji zmian poziomu zwierciadła wody podziemnej.

environmentalMonitoring

dewatering

odwadnianie

Odwadnianie to usuwanie wody z materiału stałego lub gleby w drodze klasyfikacji hydraulicznej, odwirowywania, filtrowania lub podobnych procesów oddzielania cieczy i materiału stałego. Usuwanie lub odprowadzanie wody z koryta rzeki, placu budowy, kesonu lub szybu górniczego przez pompowanie lub odparowanie.

 

mitigation

zapobieganie

Obniżanie poziomu zwierciadła wody podziemnej, aby zapobiec dojściu zwierciadła wody gruntowej do miejsc zanieczyszczonych.

dewatering

remediation

środki zaradcze

Środki zaradcze ogółem. Usuwanie zanieczyszczeń z wód podziemnych, gleby i innych skał.

 

thermalCleaning

zraszanie, oczyszczanie cieplne

Rodzaj środka zaradczego. Oczyszczanie gleby na miejscu z zastosowaniem ciepła, pary wodnej.

remediation

recharge

zasilenie

a)

Studnie infiltracyjne: stosowane do zasilania wyczerpanych warstw wodonośnych poprzez zatłaczanie wody z różnych źródeł, takich jak np. jeziora, strumienie, domowe oczyszczalnie ścieków, inne warstwy wodonośne itp.

b)

Studnie chroniące przed intruzją wód zasolonych: stosowane do zatłaczania wody do warstw wodonośnych zawierających wodę słodką, aby zapobiec intruzji wód zasolonych do warstw wodonośnych zawierających wodę słodką.

c)

Studnie przeciwdziałające osiadaniu terenu: stosowane do zatłaczania płynów do strefy niezwiązanej z produkcją ropy lub gazu w celu ograniczenia lub wyeliminowania osiadania terenu związanego z nadmiernym poborem wody.

 

4.2.3.3.   Typ kolekcji (CollectionTypeValue)

Typy Typy kolekcji wyróżnień (danych o wyróżnieniach) geologicznych lub obiektów (danych o obiektach) geofizycznych.

Dozwolone wartości listy kodowej obejmują wartości przewidziane w zamieszczonej poniżej tabeli oraz dodatkowe wartości każdego szczebla określone przez dostawców danych.

Wartości dla listy kodowej »CollectionTypeValue«

Wartość

Nazwa

Definicja

boreholeCollection

kolekcja odwiertów

Kolekcja danych o odwiertach

geologicalModel

model geologiczny

Kolekcja danych o wyróżnieniach zebrana w celu opracowania geologicznego modelu przestrzennego 3D

geologicalMap

mapa geologiczna

Kolekcja danych o wyróżnieniach w celu opracowania mapy geologicznej opisującej jednostki geologiczne, struktury i cechy geomorfologiczne itd.

geophysicalObjectCollection

zbiór obiektów geofizycznych

Kolekcja danych o obiektach geofizycznych

4.2.3.4.   Rola części składowej (CompositionPartRoleValue)

Role, które w jednostce geologicznej pełni część składowa.

Dozwolone wartości listy kodowej obejmują wartości przewidziane w zamieszczonej poniżej tabeli oraz dodatkowe wartości każdego szczebla określone przez dostawców danych.

Niniejsza lista kodowa jest hierarchiczna.

Wartości dla listy kodowej »CompositionPartRoleValue«

Wartość

Nazwa

Definicja

Parent

onlyPart

jedyna część

Cała opisywana jednostka składa się z jednej części lub składnika.

 

partOf

część

Rola części jednostki geologicznej nie jest dokładniej znana.

 

facies

facja

Reprezentuje konkretną masę skalną stanowiącą oboczną odmianę jednostki litostratygraficznej lub odmianę jednostki litodemicznej.

partOf

inclusion

inkluzja

Składnik jednostki geologicznej jest obecny w postaci brył o wyraźnie zarysowanych granicach, zamkniętych w skale macierzystej składającej się z innego materiału.

partOf

lithosome

litosom

Rodzaj masy skalnej wielokrotnie występującej w pojedynczej jednostce geologicznej. Fragment masywu skalnego o jednolitym charakterze określonym przez kształt, skład i strukturę wewnętrzną.

partOf

stratigraphicPart

część stratygraficzna

Część jednostki geologicznej, która zajmuje określoną pozycję stratygraficzną w jednostce geologicznej.

partOf

unspecifiedPartRole

nieokreślona rola części

Część jednostki geologicznej, której rola jest nieokreślona.

partOf

4.2.3.5.   Środowisko zdarzenia (EventEnvironmentValue)

Terminy określające środowiska geologiczne, w których zachodzą zdarzenia geologiczne.

Dozwolone wartości listy kodowej obejmują wartości przewidziane w zamieszczonej poniżej tabeli oraz dodatkowe wartości każdego szczebla określone przez dostawców danych.

Dostawcy danych mogą również korzystać z wartości szczegółowych określonych dla niniejszej listy kodowej w wytycznych technicznych INSPIRE i odnoszących się do tematu »Geologia«.

Wartości dla listy kodowej »EventEnvironmentValue«

Wartość

Nazwa

Definicja

earthInteriorSetting

środowisko geologiczne we wnętrzu Ziemi

Środowiska geologiczne wewnątrz Ziemi.

earthSurfaceSetting

środowisko geologiczne na powierzchni Ziemi

Środowiska geologiczne na powierzchni Ziemi.

extraTerrestrialSetting

środowisko pozaziemskie

Materiał powstały poza Ziemią i jej atmosferą.

tectonicallyDefinedSetting

środowisko geologiczne zdefiniowane tektonicznie

Otoczenie określone relacjami w odniesieniu do płyt tektonicznych na Ziemi lub wewnątrz Ziemi.

4.2.3.6.   Proces zachodzący w trakcie zdarzenia (EventProcessValue)

Terminy określające proces lub procesy, które wydarzyły się w czasie zdarzenia geologicznego.

Dozwolone wartości listy kodowej obejmują wartości przewidziane w zamieszczonej poniżej tabeli oraz dodatkowe wartości każdego szczebla określone przez dostawców danych.

Dostawcy danych mogą również korzystać z wartości szczegółowych określonych dla niniejszej listy kodowej w wytycznych technicznych INSPIRE odnoszących się do tematu »Geologia«.

Wartości dla listy kodowej »EventProcessValue«

Wartość

Nazwa

Definicja

bolideImpact

uderzenie bolidu

Uderzenie ciała pozaziemskiego w powierzchnię Ziemi.

deepWaterOxygenDepletion

wyczerpanie tlenu w wodach głębinowych

Proces usuwania tlenu z wód głębinowych.

deformation

deformacja

Ruch mas skalnych w formie przemieszczania w strefach uskoków lub strefach ścinania albo zmiany kształtu masy skalnej.

diageneticProcess

proces diagenetyczny

Każdy proces chemiczny, fizyczny lub biologiczny, który oddziałuje na osad »EarthMaterial« po początkowym etapie tworzenia się osadu, oraz w trakcie i po lityfikacji (konsolidacji), z wyjątkiem wietrzenia i metamorfizmu.

extinction

wymieranie

Proces znikania gatunku lub wyższego taksonu, tak że przestaje on występować na Ziemi oraz w powstającym następnie zapisie kopalnym.

geomagneticProcess

proces geomagnetyczny

Proces skutkujący zmianą pola magnetycznego Ziemi.

humanActivity

działalność człowieka

Procesy modyfikowania powierzchni Ziemi przez człowieka w celu wytworzenia wyróznień geologicznych.

magmaticProcess

proces magmowy

Proces przebiegający z udziałem stopionej skały (magmy).

metamorphicProcess

proces metamorficzny

Mineralogiczne, chemiczne i strukturalne przeobrażenie skał przystosowujące je do warunków fizycznych i chemicznych różniących się od tych, w których dane skały powstały, i zasadniczo panujących na pewnej głębokości, poniżej stref wietrzenia i cementacji na powierzchni.

seaLevelChange

zmiana poziomu morza

Proces, w którym średni poziom morza ulega zmianie względem pewnego układu odniesienia.

sedimentaryProcess

proces sedymentacyjny

Zjawisko, w którego wyniku rozmieszczenie lub właściwości fizyczne osadu na powierzchni Ziemi lub blisko niej ulegają zmianie.

speciation

specjacja

Proces, w którego wyniku pojawiają się nowe gatunki.

tectonicProcess

proces tektoniczny

Procesy związane z interakcją między sztywnymi płytami tworzącymi skorupę ziemską lub z ich deformacją.

weathering

wietrzenie

Proces lub grupa procesów, wskutek których skała lub gleba wystawiona na działanie czynników atmosferycznych na powierzchni Ziemi lub blisko niej zmienia kolor, teksturę, skład, zwięzłość lub kształt, przy niewielkim transporcie obluzowanego lub zmienionego materiału lub bez takiego transportu. Procesy te zazwyczaj obejmują utlenianie, uwadnianie oraz wymywanie składników rozpuszczalnych.

4.2.3.7.   Typ uskoku (FaultTypeValue)

Terminy opisujące typ struktury powstałej w wyniku przemieszczenia na skutek ścinania.

Dozwolone wartości listy kodowej obejmują wartości przewidziane w zamieszczonej poniżej tabeli oraz dodatkowe wartości każdego szczebla określone przez dostawców danych.

Dostawcy danych mogą również korzystać z wartości szczegółowych określonych dla niniejszej listy kodowej w wytycznych technicznych INSPIRE odnoszących się do tematu »Geologia«.

Niniejsza lista kodowa jest hierarchiczna.

Wartości dla listy kodowej »FaultTypeValue«

Wartość

Nazwa

Definicja

Parent

fault

uskok

Powierzchnia nieciągła lub strefa powierzchni nieciągłych o pewnej grubości, oddzielająca dwie masy skalne, z których jedna przemieściła się w stosunku do drugiej.

 

extractionFault

uskok ekstrakcyjny

Uskok, którego dwa skrzydła znacznie się do siebie zbliżyły w kierunku prostopadłym do uskoku.

fault

highAngleFault

uskok szerokokątowy

Uskok, którego upad wynosi co najmniej 45 ° na ponad połowie jego rozpoznanego zasięgu, dla którego nie określono kierunku przemieszczenia lub rozwarcia.

fault

lowAngleFault

uskok połogi

Uskok, którego upad wynosi mniej niż 45 ° na ponad połowie jego rozpoznanego zasięgu.

fault

obliqueSlipFault

uskok zrzutowo-przesuwczy

Uskok, dla którego wektor ślizgu odznacza się proporcją przemieszczenia wzdłuż biegu do przemieszczenia wzdłuż upadu między 10 do 1 a 1 do 10 w co najmniej jednym miejscu wzdłuż przedstawionego na mapie śladu uskoku.

fault

reverseFault

uskok odwrócony

Uskok, dla którego komponent wektora ślizgu opisujący przemieszczenie wzdłuż upadu jest ponad 10 razy większy niż komponent wektora ślizgu wzdłuż biegu w co najmniej jednym miejscu wzdłuż przedstawionego na mapie śladu uskoku, a uskok zapada konsekwentnie w tym samym kierunku, przy czym skrzydło stropowe jest przemieszczone ku górze względem skrzydła spągowego na co najmniej połowie długości przedstawionego na mapie śladu uskoku.

fault

scissorFault

uskok nożycowy

Uskok, na którym występuje rosnące przemieszczenie lub rozwarcie wzdłuż biegu uskoku poczynając od punktu początkowego, w którym nie występuje przemieszczenie, z przeciwnym zwrotem przemieszczenia w przeciwnym kierunku.

fault

strikeSlipFault

uskok przesuwczy

Uskok, dla którego komponent wektora ślizgu opisujący przemieszczenie wzdłuż biegu jest ponad 10 razy większy niż komponent wektora ślizgu wzdłuż upadu w co najmniej jednym miejscu wzdłuż przedstawionego na mapie śladu uskoku.

fault

4.2.3.8.   Typ profilu fałdu (FoldProfileTypeValue)

Terminy określające typ »Fold«.

Dozwolone wartości listy kodowej obejmują wartości przewidziane w zamieszczonej poniżej tabeli oraz dodatkowe wartości każdego szczebla określone przez dostawców danych.

Wartości dla listy kodowej »FoldProfileTypeValue«

Wartość

Nazwa

Definicja

anticline

antyklina

Fałd, na ogół wypukły ku górze, którego jądro zawiera skały stratygraficznie starsze.

antiform

antyforma

Każdy fałd wypukły ku górze i wklęsły ku dołowi.

syncline

synklina

Fałd, którego jądro zawiera skały stratygraficznie młodsze; zazwyczaj jest wklęsły ku górze.

synform

synforma

Każdy fałd, którego skrzydła schodzą się na dole.

4.2.3.9.   Era geochronologiczna (GeochronologicEraValue)

Terminy określające uznawane jednostki czasu geologicznego.

Dozwolone wartości dla tej listy kodowej obejmują wartości przedstawione w Cohen, K.M., Finney, S. & Gibbard, P.L., International Chronostratigraphic Chart, August 2012, International Commission on Stratigraphy of the International Union of Geological Sciences, 2012, oraz dodatkowe wartości każdego szczebla określone przez dostawców danych.

Dostawcy danych mogą stosować dodatkowe wartości dla skał prekambryjskich i jednostek czwartorzędowych określone w wytycznych technicznych INSPIRE odnoszących się do tematu »Geologia«.

4.2.3.10.   Typ jednostki geologicznej (GeologicUnitTypeValue)

Terminy opisujące typ jednostki geologicznej.

Dozwolone wartości listy kodowej obejmują wartości przewidziane w zamieszczonej poniżej tabeli oraz dodatkowe wartości każdego szczebla określone przez dostawców danych.

Niniejsza lista kodowa jest hierarchiczna.

Wartości dla listy kodowej »GeologicUnitTypeValue«

Wartość

Nazwa

Definicja

Parent

geologicUnit

jednostka geologiczna

Typ jednostki geologicznej, który jest nieznany, nieokreślony, nieistotny, lub nie został uwzględniony w słowniku.

 

allostratigraphicUnit

jednostka allostratygraficzna

Jednostka geologiczna określona za pomocą powierzchni granicznych. Niekoniecznie warstwowa.

geologicUnit

alterationUnit

jednostka przeobrażona

Jednostka geologiczna określona przez proces przeobrażenia.

geologicUnit

biostratigraphicUnit

jednostka biostratygraficzna

Jednostka geologiczna określona na podstawie zawartości skamieniałości.

geologicUnit

chronostratigraphicUnit

jednostka chronostratygraficzna

Jednostka geologiczna obejmująca wszystkie skały uformowane w określonym przedziale czasu geologicznego.

geologicUnit

geophysicalUnit

jednostka geofizyczna

Jednostka geologiczna określona przez jej właściwości geofizyczne.

geologicUnit

magnetostratigraphicUnit

jednostka mangetostratygraficzna

Jednostka geologiczna określona przez jej właściwości magnetyczne.

geophysicalUnit

lithogeneticUnit

jednostka litogenetyczna

Jednostka geologiczna określona przez genezę. Geneza ujawnia się we właściwościach materiału, jednak właściwości te nie są parametrem definiującym.

geologicUnit

artificialGround

grunt antropogeniczny

Jednostka geologiczna określona przez genezę obejmującą bezpośrednie działanie człowieka skutkujące osadzaniem się materiału lub jego modyfikacją.

lithogeneticUnit

excavationUnit

jednostka powstała w wyniku prowadzenia wykopów

Jednostka geologiczna określona przez genezę będąca wynikiem działalności człowieka związanej z prowadzeniem wykopów.

lithogeneticUnit

massMovementUnit

jednostka powstała w wyniku ruchów masowych

Jednostka geologiczna powstała w wyniku spowodowanego grawitacją przemieszczenia materiału w dół zbocza i scharakteryzowana przez typ ruchu, który spowodował powstanie osadu, a także przez to, jak poszczególne typy ruchu widoczne w osadzie są powiązane ze sobą w czasie i przestrzeni.

lithogeneticUnit

lithologicUnit

jednostka litologiczna

Jednostka geologiczna określona przez litologię niezależnie od związków z innymi jednostkami.

geologicUnit

lithostratigraphicUnit

jednostka litostratygraficzna

Jednostka geologiczna określona na podstawie dających się zaobserwować, charakterystycznych właściwości litologicznych lub kombinacji właściwości litologicznych i relacji stratygraficznych.

geologicUnit

lithodemicUnit

jednostka litodemiczna

Jednostka litostratygraficzna, dla której brak stratyfikacji.

lithostratigraphicUnit

lithotectonicUnit

jednostka litotektoniczna

Jednostka geologiczna określona na podstawie wyróżnień strukturalnych lub deformacyjnych, wzajemnych relacji, genezy lub ewolucji historycznej. Materiał, który zawiera, może być magmowy, osadowy lub metamorficzny.

geologicUnit

deformationUnit

jednostka deformacyjna

Jednostka litotektoniczna określona przez styl deformacji lub charakterystyczną strukturę geologiczną, którą można zaobserwować w wychodni.

lithotectonicUnit

pedostratigraphicUnit

jednostka pedostratygraficzna

Jednostka geologiczna reprezentująca jeden horyzont pedologiczny w sekwencji warstw (skonsolidowanych lub nieskonsolidowanych).

geologicUnit

polarityChronostratigraphicUnit

jednostka chronostratygraficzna polarności magnetycznej

Jednostka geologiczna określona przez pierwotny zapis dotyczący biegunowości magnetycznej, narzucony, gdy skała się osadzała lub krystalizowała w określonym przedziale czasu geologicznego.

geologicUnit

4.2.3.11.   Aktywność geomorfologiczna (GeomorphologicActivityValue)

Terminy wskazujące poziom aktywności wyróżnienia geomorfologicznego.

Dozwolone wartości listy kodowej obejmują wartości przewidziane w zamieszczonej poniżej tabeli oraz dodatkowe wartości każdego szczebla określone przez dostawców danych.

Wartości dla listy kodowej »GeomorphologicActivityValue«

Wartość

Nazwa

Definicja

active

aktywny

Proces geomorfologiczny, który aktualnie się toczy lub który został reaktywowany stosunkowo niedawno.

dormant

uśpiony

Proces geomorfologiczny, który nie wykazuje oznak aktywności od stosunkowo krótkiego czasu i który może zostać reaktywowany przez pierwotne przyczyny lub zainicjowany przez przyczyny indukowane, takie jak np. działalność antropogeniczna.

reactivated

reaktywowany

Reaktywowany proces geomorfologiczny jest aktywnym procesem morfologicznym, który dotychczas był uśpiony.

stabilised

ustabilizowany

Ustabilizowany proces geomorfologiczny to proces nieaktywny, który jest chroniony przed działaniem pierwotnych przyczyn za pomocą środków zaradczych.

inactive

nieaktywny

Reliktowy lub kopalny proces geomorfologiczny.

4.2.3.12.   Litologia (LithologyValue)

Terminy opisujące litologię.

Dozwolone wartości listy kodowej obejmują wartości przewidziane w zamieszczonej poniżej tabeli oraz dodatkowe wartości każdego szczebla określone przez dostawców danych.

Dostawcy danych mogą również korzystać z wartości szczegółowych określonych dla niniejszej listy kodowej w wytycznych technicznych INSPIRE odnoszących się do tematu »Geologia«.

Niniejsza lista kodowa jest hierarchiczna.

Wartości dla listy kodowej »LithologyValue«

Wartość

Nazwa

Definicja

Parent

compoundMaterial

materiał złożony

Materiał ziemny złożony z agregacji cząstek materii ziemskiej, ewentualnie zawierający inne materiały złożone.

 

anthropogenicMaterial

materiał antropogeniczny

Materiał, o którym wiadomo, że powstał w sposób sztuczny (związany z aktywnością człowieka); brak wystarczających informacji, by dokonać bardziej szczegółowej klasyfikacji.

compoundMaterial

anthropogenicConsolidatedMaterial

skonsolidowany materiał antropogeniczny

Skonsolidowany materiał, o którym wiadomo, że powstał w sposób sztuczny (związany z aktywnością człowieka).

anthropogenicMaterial

anthropogenicUnconsolidatedMaterial

nieskonsolidowany materiał antropogeniczny

Nieskonsolidowany materiał, o którym wiadomo, że powstał w sposób sztuczny (związany z aktywnością człowieka).

anthropogenicMaterial

breccia

brekcja

Gruboziarnisty materiał złożony z kanciastych, potłuczonych fragmentów skalnych; fragmenty te zazwyczaj mają ostre krawędzie i niezniszczone narożniki.

compoundMaterial

compositeGenesisMaterial

materiał o złożonej genezie

Materiał o nieokreślonym stopniu konsolidacji, utworzony w drodze geologicznej modyfikacji wcześniej istniejących materiałów, innej niż procesy magmowe i sedymentacyjne.

compoundMaterial

compositeGenesisRock

skała o złożonej genezie

Skała uformowana w drodze geologicznej modyfikacji wcześniej istniejących skał, innej niż procesy magmowe lub sedymentacyjne.

compositeGenesisMaterial

faultRelatedMaterial

materiał uskokowy

Materiał utworzony w wyniku przemieszczenia wzdłuż uskoku kruchegoe,złożony w ponad 10 % ze skały macierzystej; skałą macierzystą jest drobnoziarnisty materiał powstały na skutek tektonicznej redukcji wielkości ziarna.

compositeGenesisMaterial

impactGeneratedMaterial

materiał powstały w wyniku uderzenia

Materiał o właściwościach wskazujących na metamorfizm uderzeniowy, takich jak mikroskopijne deformacje planarne w ziarnach lub stożkach zderzeniowych, które interpretuje się jako powstałe na skutek uderzenia bolidu pozaziemskiego. Termin ten obejmuje brekcje i skały przetopione.

compositeGenesisMaterial

materialFormedInSurficialEnvironment

materiał uformowany w środowisku powierzchniowym

Materiał, który jest wynikiem oddziaływania procesów wietrzenia na wcześniej istniejące skały lub osady, analogiczny do skał hydrotermalnych lub metasomatycznych, ale utworzony w temperaturze i ciśnieniu panującym na powierzchni Ziemi.

compositeGenesisMaterial

rock

Skała skonsolidowana

Skonsolidowany agregat jednego materiału ziemnego lub większej liczby takich materiałów albo masa niezróżnicowanej materii mineralnej lub stałego materiału organicznego.

compoundMaterial

aphanite

afanit

Skała zbyt drobnoziarnista, by możliwe było bardziej szczegółowe określenie jej kategorii.

rock

sedimentaryRock

Skonsolidowana skała osadowa

Skonsolidowana skała uformowana w wyniku gromadzenia się i cementacji fragmentarycznego materiału stałego naniesionego przez powietrze, wodę lub lód albo w wyniku działania innych czynników naturalnych, takich jak wytrącanie się z roztworu, gromadzenie się materii organicznej lub procesy biogeniczne, w tym wydzielanie przez organizmy.

rock

tuffite

tufit

Skała składająca się w ponad 50 % z cząstek nieokreślonego pochodzenia piroklastycznego lub epiklastycznego i mniej niż w 75 % z cząstek pochodzenia zdecydowanie piroklastycznego.

rock

sedimentaryMaterial

materiał osadowy

Materiał uformowany w wyniku gromadzenia się i cementacji fragmentarycznego materiału stałego naniesionego przez powietrze, wodę lub lód, albo materiału nagromadzonego w wyniku działania innych czynników naturalnych takich jak chemiczne wytrącanie się z roztworu lub wydzielanie przez organizmy.

compoundMaterial

carbonateSedimentaryMaterial

materiał osadowy węglanowy

Materiał osadowy, w którym co najmniej 50 % pierwotnych lub zrekrystalizowanych składników składa się z jednego minerału węglanowego (lub większej ich liczby), takiego jak kalcyt, aragonit i dolomit, występującego w cząstkach pochodzenia wewnątrzbasenowego.

sedimentaryMaterial

chemicalSedimentaryMaterial

materiał osadowy chemiczny

Materiał osadowy składający się w co najmniej 50 % z materiału powstałego w wyniku nieorganicznych procesów chemicznych w obrębie basenu osadowego. Obejmuje klasy nieorganicznych osadów krzemionkowych, węglanowych i ewaporatów oraz osadów bogatych w żelazo i fosforowych.

sedimentaryMaterial

clasticSedimentaryMaterial

materiał osadowy klastyczny

Materiał osadowy w nieokreślonym stanie konsolidacji, w którym co najmniej 50 % cząstek składowych powstało w wyniku erozji, wietrzenia lub ruchów masowych wcześniej istniejących skał, przetransportowanych na miejsce tworzenia się osadu przez czynniki mechaniczne takie jak woda, wiatr, lód i grawitacja.

sedimentaryMaterial

nonClasticSiliceousSedimentaryMaterial

nieklastyczny krzemionkowy materiał osadowy

Materiał osadowy składający się w co najmniej 50 % z krzemionkowego materiału mineralnego, strąconego bezpośrednio na powierzchnię tworzenia się osadu w wyniku procesów chemicznych lub biologicznych lub naniesionego w postaci cząstek uformowanych przez procesy chemiczne lub biologiczne w obrębie basenu osadowego.

sedimentaryMaterial

organicRichSedimentaryMaterial

materiał osadowy bogaty w substancje organiczne

Materiał osadowy, w którym 50 % lub więcej pierwotnego materiału osadowego stanowi węgiel pochodzenia organicznego.

sedimentaryMaterial

igneousMaterial

materiał magmowy

Skała uformowana w wyniku procesów magmowych, np. intruzji i schłodzenia magmy w skorupie ziemskiej, erupcji wulkanicznej.

compoundMaterial

fragmentalIgneousMaterial

okruchowy materiał magmowy

Materiał magmowy w nieokreślonym stanie konsolidacji, w którym więcej niż 75 % skały składa się z okruchów powstałych w wyniku magmowych procesów skałotwórczych.

igneousMaterial

acidicIgneousMaterial

kwasowy materiał magmowy