EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010R1089

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1089/2010 z dnia 23 listopada 2010 r. w sprawie wykonania dyrektywy 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie interoperacyjności zbiorów i usług danych przestrzennych

OJ L 323, 8.12.2010, p. 11–102 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 16 Volume 003 P. 98 - 189

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 19/11/2023

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/1089/oj

8.12.2010   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 323/11


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 1089/2010

z dnia 23 listopada 2010 r.

w sprawie wykonania dyrektywy 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie interoperacyjności zbiorów i usług danych przestrzennych

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając dyrektywę 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 marca 2007 r. ustanawiającą infrastrukturę informacji przestrzennej we Wspólnocie Europejskiej (INSPIRE) (1), w szczególności jej art. 7 ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Dyrektywa 2007/2/WE ustanawia przepisy ogólne dotyczące tworzenia infrastruktury informacji przestrzennej we Wspólnocie Europejskiej. Państwa członkowskie są zobowiązane do udostępniania, w ramach tej infrastruktury, zbiorów danych, które dotyczą jednego lub kilku załączników do dyrektywy 2007/2/WE, oraz odpowiednich usług danych przestrzennych zgodnie z rozwiązaniami technicznymi służącymi interoperacyjności, oraz, gdy jest to wykonalne, harmonizacji zbiorów i usług danych przestrzennych.

(2)

Przy opracowywaniu rozwiązań technicznych uwzględnia się odpowiednie wymagania użytkowników, uzyskane od zainteresowanych stron za pomocą ankiety dotyczącej wymagań użytkowników oraz analizy przedłożonych materiałów referencyjnych i odpowiednich obszarów unijnej polityki ochrony środowiska, a także innych środków polityki i działań, które mogą mieć wpływ na środowisko.

(3)

Komisja przeprowadziła analizę wykonalności rozwiązań technicznych oraz ich proporcjonalności pod względem zakładanych kosztów i korzyści na podstawie wyników testów przekazanych przez zainteresowane strony, odpowiedzi państw członkowskich przekazanych przez krajowe punkty kontaktowe na wniosek o udzielenie informacji na temat kwestii dotyczących kosztów i korzyści, a także badań przeprowadzonych przez państwa członkowskie na temat kosztów i korzyści infrastruktur danych przestrzennych na poziomie regionalnym.

(4)

Przedstawicielom państw członkowskich, jak również innym osobom fizycznym lub prawnym zainteresowanym danymi przestrzennymi, w tym użytkownikom, producentom, podmiotom świadczącym usługi o wartości dodanej i wszelkim organom koordynującym, zapewniono możliwość uczestniczenia w opracowaniu rozwiązań technicznych poprzez zaproponowanych ekspertów oraz w ocenie projektowanych przepisów wykonawczych poprzez konsultacje z zainteresowanymi stronami i badanie testowe.

(5)

Aby osiągnąć interoperacyjność i odnieść korzyści ze starań społeczności użytkowników i producentów, normy międzynarodowe zostały, w stosownych przypadkach, uwzględnione w pojęciach i definicjach elementów tematów danych przestrzennych wymienionych w załącznikach I, II lub III do dyrektywy 2007/2/WE.

(6)

Aby zapewnić interoperacyjność i harmonizację między tematami danych przestrzennych, państwa członkowskie powinny spełnić wymagania dotyczące wspólnych typów danych, identyfikacji obiektów przestrzennych, metadanych służących interoperacyjności, ogólnego modelu sieci oraz innych pojęć i zasad mających zastosowanie do wszystkich tematów danych przestrzennych.

(7)

Aby zapewnić interoperacyjność i harmonizację w ramach poszczególnych tematów danych przestrzennych, państwa członkowskie powinny stosować klasyfikacje i definicje obiektów przestrzennych, ich kluczowe atrybuty i role asocjacji, typy danych, dziedziny wartości i szczególne zasady mające zastosowanie do konkretnego tematu danych przestrzennych.

(8)

Ponieważ niniejsze rozporządzenie nie zawiera wartości list kodowych niezbędnych do jego wykonania, powinno ono być stosowane dopiero po przyjęciu tych wartości w postaci odpowiedniego aktu prawnego. Należy zatem odłożyć w czasie stosowanie niniejszego rozporządzenia.

(9)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią komitetu ustanowionego na mocy art. 22 dyrektywy 2007/2/WE,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Przedmiot

Niniejsze rozporządzenie ustanawia wymagania dotyczące rozwiązań technicznych służących interoperacyjności oraz, gdy jest to wykonalne, harmonizacji zbiorów danych przestrzennych i usług danych przestrzennych odpowiadających tematom wymienionym w załącznikach I, II i III do dyrektywy 2007/2/WE.

Artykuł 2

Definicje

Do celów niniejszego rozporządzenia zastosowanie mają poniższe definicje oraz definicje dotyczące poszczególnych tematów określone w załączniku II:

1.

„typ abstrakcyjny” (abstract type) oznacza typ, w przypadku którego nie można tworzyć instancji, ale który może posiadać atrybuty i role asocjacji;

2.

„rola asocjacji” (association role) oznacza wartość lub obiekt, z którymi typ ma związek (art. 8 ust. 2 lit. b) dyrektywy 2007/2/WE);

3.

„atrybut” (attribute) oznacza cechę typu (art. 8 ust. 2 lit. c) dyrektywy 2007/2/WE);

4.

„proponowany typ” (candidate type) oznacza typ, który jest już stosowany w ramach specyfikacji tematu danych przestrzennych wymienionego w załączniku I do dyrektywy 2007/2/WE, ale który zostanie w pełni określony w temacie danych przestrzennych wymienionym w załączniku II lub III do dyrektywy 2007/2/WE, do którego należy pod względem tematycznym;

5.

„lista kodowa” (code list) oznacza otwarte wyliczenie, które może być rozszerzane;

6.

„typ danych” (data type) oznacza deskryptor zbioru wartości, które wymagają opisania, zgodnie z ISO 19103;

7.

„wyliczenie” (enumeration) oznacza typ danych, w którym instancje tworzą stałą listę wartości wymienionych literalnie. Atrybuty wyliczenia mogą przyjmować jedynie wartości z tej listy;

8.

„zewnętrzny identyfikator obiektu” (external object identifier) oznacza jednoznaczny identyfikator obiektu publikowany przez odpowiedzialny organ, możliwy do zastosowania przez aplikacje zewnętrzne celem odniesienia do obiektu przestrzennego;

9.

„identyfikator” (identifier) oznacza niezależną językowo sekwencję znaków umożliwiającą identyfikowanie w sposób jednoznaczny i trwały tego, z czym jest powiązana, zgodnie z EN ISO 19135;

10.

„tworzyć instancję” (instantiate) oznacza tworzyć obiekt zgodny z definicją, atrybutami, rolami asocjacji i ograniczeniami przyporządkowanymi typowi, dla którego instancja jest tworzona;

11.

„warstwa” (layer) oznacza podstawową jednostkę informacji geograficznej, która może być uzyskiwana jako mapa z serwera zgodnie z EN ISO 19128;

12.

„informacje na temat cyklu życia” (life-cycle information) oznaczają zbiór własności obiektu przestrzennego opisujących czasowe cechy wersji obiektu przestrzennego lub zmiany między wersjami;

13.

„element metadanych” (metadata element) oznacza dyskretną jednostkę metadanych, zgodnie z EN ISO 19115;

14.

„pakiet” (package) oznacza mechanizm ogólnego stosowania na potrzeby organizowania elementów w grupy;

15.

„rejestr” (register) oznacza zbiór plików zawierający identyfikatory przypisane do rejestrowanych elementów, wraz z opisami powiązanych elementów, zgodnie z EN ISO 19135;

16.

„typ obiektu przestrzennego” (spatial object type) oznacza kategorię obiektów przestrzennych;

17.

„styl” (style) oznacza przyporządkowanie sparametryzowanych symboli stosowanych przy sporządzaniu map do typów obiektów przestrzennych, ich własności i ograniczeń;

18.

„podtyp” (sub-type of) oznacza związek między typem bardziej szczegółowym a typem bardziej ogólnym, gdzie typ bardziej szczegółowy jest w pełni zgodny z typem bardziej ogólnym oraz zawiera dodatkowe informacje (na podstawie ISO 19103);

19.

„typ” (type) oznacza typ obiektu przestrzennego lub typ danych;

20.

„voidable” (zastępowalne przez void) oznacza, że atrybutowi lub roli asocjacji może zostać przypisana wartość „void” (nieokreślona), jeżeli zbiory danych przestrzennych utrzymywane przez państwa członkowskie nie zawierają odpowiedniej wartości, bądź jeżeli nie jest możliwe wyprowadzenie odpowiedniej wartości z wartości istniejących przy rozsądnych kosztach. Jeżeli atrybut lub rola asocjacji nie są zastępowalne przez void, komórkę tabeli określającą „voidability” (zastępowalność przez void) pozostawia się pustą.

Artykuł 3

Wspólne typy

Typy, które są wspólne dla kilku tematów wymienionych w załącznikach I, II i III do dyrektywy 2007/2/WE, muszą być zgodne z definicjami i ograniczeniami zawartymi w załączniku I oraz obejmować atrybuty i role asocjacji przewidziane w tym załączniku.

Artykuł 4

Typy na potrzeby wymiany i klasyfikacji obiektów przestrzennych

1.   Państwa członkowskie stosują typy obiektów przestrzennych i powiązane typy danych, wyliczenia i listy kodowe zdefiniowane w załączniku II na potrzeby wymiany i klasyfikacji obiektów przestrzennych należących do zbiorów danych przestrzennych spełniających warunki określone w art. 4 dyrektywy 2007/2/WE.

2.   Typy obiektów przestrzennych i typy danych muszą być zgodne z definicjami i ograniczeniami zawartymi w załączniku II oraz obejmować atrybuty i role asocjacji określone w tym załączniku.

3.   Wyliczenia stosowane w atrybutach lub rolach asocjacji typów obiektów przestrzennych lub typów danych muszą być zgodne z definicjami zawartymi w załączniku II oraz obejmować wartości określone w tym załączniku. Wartości wyliczeń są neutralnymi językowo kodami mnemotechnicznymi czytelnymi dla komputerów.

4.   Listy kodowe stosowane w atrybutach lub rolach asocjacji typów obiektów przestrzennych lub typów danych muszą być zgodne z definicjami określonymi w załączniku II.

Artykuł 5

Typy

1.   Każdemu typowi zdefiniowanemu w niniejszym rozporządzeniu przyporządkowuje się przeznaczoną dla komputerów neutralną językowo nazwę, która podawana jest w nawiasie przy tytule sekcji określającej wymagania dotyczące danego typu. Ta neutralna językowo nazwa jest stosowana na potrzeby odniesień do odpowiedniego typu w definicji atrybutu lub roli asocjacji.

2.   Typy, które są podtypami innego typu, zawierają również wszystkie atrybuty i role asocjacji tego typu.

3.   Nie tworzy się instancji dla typów abstrakcyjnych.

4.   Proponowane typy są uwzględniane podczas opracowywania wymagań dotyczących tematów danych przestrzennych, do których należą pod względem tematycznym. Podczas opracowywania tych wymagań jedyną dopuszczalną zmianę w specyfikacji proponowanego typu stanowi jej rozszerzenie.

Artykuł 6

Listy kodowe i wyliczenia

1.   Listy kodowe należą do jednego z następujących typów, zgodnie z załącznikiem II:

(a)

list kodowych, które są zarządzane w ramach wspólnego rejestru list kodowych i które nie mogą być rozszerzane przez państwa członkowskie;

(b)

list kodowych, które mogą być rozszerzane przez państwa członkowskie.

2.   W przypadku gdy państwo członkowskie rozszerza listę kodową, dozwolone wartości rozszerzonych list kodowych są udostępniane w rejestrze.

3.   Atrybuty lub role asocjacji typów danych przestrzennych lub typów danych, które należą do typu listy kodowej, mogą przyjmować jedynie wartości ważne zgodnie z rejestrem, w którym lista kodowa jest zarządzana.

4.   Atrybuty lub role asocjacji typów danych przestrzennych lub typów danych, które należą do typu wyliczenia, mogą przyjmować jedynie wartości pochodzące z list określonych dla typu wyliczenia.

Artykuł 7

Kodowanie

1.   Wszystkie zasady kodowania stosowane do kodowania danych przestrzennych muszą być zgodne z EN ISO 19118. W szczególności muszą one określać zasady dotyczące konwersji schematów dla wszystkich typów obiektów przestrzennych oraz wszystkich atrybutów i roli asocjacji, a także struktury produkowanych danych.

2.   Wszystkie zasady kodowania stosowane do kodowania danych przestrzennych podlegają udostępnieniu.

Artykuł 8

Aktualizacje

1.   Państwa członkowskie udostępniają aktualizacje danych w sposób regularny.

2.   O ile w załączniku II nie przewidziano innego terminu dla konkretnego tematu danych przestrzennych, wszystkie aktualizacje są dokonywane najpóźniej 6 miesięcy od wprowadzenia zmiany w zbiorze danych źródłowych.

Artykuł 9

Zarządzanie identyfikatorami

1.   Typ danych „Identifier”, zdefiniowany w sekcji 2.1 załącznika I, stosuje się jako typ dla zewnętrznego identyfikatora obiektu dla obiektu przestrzennego.

2.   Zewnętrzny identyfikator obiektu do celów jednoznacznej identyfikacji obiektów przestrzennych nie może zostać zmieniony w trakcie cyklu życia obiektu przestrzennego.

Artykuł 10

Cykl życia obiektów przestrzennych

1.   Różne wersje tego samego obiektu przestrzennego są zawsze instancjami tego samego typu obiektu przestrzennego.

2.   Atrybuty „namespace” i „localId” zewnętrznego identyfikatora obiektu pozostają takie same dla różnych wersji obiektu przestrzennego.

3.   W przypadku gdy stosowane są atrybuty „beginLifespanVersion” i „endLifespanVersion”, wartość „endLifespanVersion” nie może być wcześniejsza od wartości „beginLifespanVersion”.

Artykuł 11

Czasowe systemy odniesienia

1.   O ile w załączniku II nie przewidziano innych czasowych systemów odniesienia dla konkretnego tematu danych przestrzennych, czasowym systemem odniesienia stosowanym domyślnie jest system, o którym mowa w części B pkt 5 załącznika do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1205/2008 (2).

2.   Jeżeli stosowane są inne czasowe systemy odniesienia, są one określane w metadanych zbioru danych.

Artykuł 12

Inne wymagania i zasady

1.   O ile nie przewidziano inaczej w odniesieniu do konkretnego tematu lub typu danych przestrzennych, dziedzina wartości własności przestrzennych określonych w niniejszym rozporządzeniu jest ograniczona do schematu przestrzennego „Simple Feature” zdefiniowanego w EN ISO 19125-1.

2.   O ile nie przewidziano inaczej w odniesieniu do konkretnego tematu lub typu danych przestrzennych, wszystkie wartości wyraża się za pomocą jednostek SI.

3.   W przypadku gdy stosowane są atrybuty „validFrom” i „validTo”, wartość „validTo” nie może być wcześniejsza niż wartość „validFrom”.

4.   Ponadto zastosowanie mają wszystkie wymagania dotyczące poszczególnych tematów określone w załączniku II.

Artykuł 13

Metadane wymagane do celów interoperacyjności

Metadane opisujące zbiór danych przestrzennych obejmują następujące elementy metadanych wymagane do celów interoperacyjności:

1.   System odniesienia za pomocą współrzędnych: opis systemów odniesienia za pomocą współrzędnych stosowanych w zbiorze danych.

2.   Czasowe systemy odniesienia: opis czasowych systemów odniesienia stosowanych w zbiorze danych.

Ten element jest obowiązkowy wyłącznie w przypadku, gdy zbiór danych przestrzennych zawiera informacje czasowe, które nie odnoszą się do domyślnego czasowego systemu odniesienia.

3.   Kodowanie: opis pojęć w języku komputerów określających reprezentację obiektów danych w rekordzie, pliku, wiadomości, urządzeniu pamięciowym lub kanale transmisyjnym.

4.   Spójność topologiczna: poprawność zakodowanych bezpośrednio cech topologicznych zbioru danych zgodnie z opisem ich zakresu.

Ten element metadanych jest obowiązkowy wyłącznie w przypadku, gdy zbiór danych obejmuje typy z ogólnego modelu sieci (Generic Network Model) i nie zapewnia topologii linii środkowych (połączalności linii środkowych) dla sieci.

5.   Kodowanie znaków: kodowanie znaków stosowane w zbiorze danych.

Ten element jest obowiązkowy wyłącznie w przypadku, gdy stosowane kodowanie nie jest oparte na UTF-8.

Artykuł 14

Prezentacja

1.   Na potrzeby prezentacji zbiorów danych przestrzennych za pomocą sieciowej usługi przeglądania określonej w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 976/2009 (3) udostępnia się:

(a)

warstwy określone w załączniku II w odniesieniu do tematu (tematów), z którym (z którymi) zbiór danych jest związany;

(b)

w odniesieniu do każdej warstwy – co najmniej domyślny styl prezentacji, obejmujący przynajmniej powiązany tytuł i jednoznaczny identyfikator.

2.   W odniesieniu do każdej warstwy określa się w załączniku II:

(a)

czytelny dla człowieka tytuł warstwy, jaki będzie stosowany do celów wyświetlania w interfejsie użytkownika;

(b)

typy obiektów przestrzennych, które stanowią treść warstwy.

Artykuł 15

Wejście w życie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie [dwudziestego] dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 15 grudnia 2010 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 23 listopada 2010 r.

W imieniu Komisji

José Manuel BARROSO

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 108 z 25.4.2007, s. 1.

(2)  Dz.U. L 326 z 4.12.2008, s. 12.

(3)  Dz.U. L 274 z 20.10.2009, s. 9.


ZAŁĄCZNIK I

WSPÓLNE TYPY

1.   TYPY ZDEFINIOWANE W NORMACH EUROPEJSKICH I MIĘDZYNARODOWYCH

1.

W odniesieniu do typów „Area”, „Boolean”, „CharacterString”, „DateTime”, „Distance”, „Integer”, „Length”, „Measure”, „Number”, „Sign” i „Velocity”, stosowanych w definicjach atrybutów i roli asocjacji typów obiektów przestrzennych lub typów danych, zastosowanie mają definicje zawarte w ISO 19103.

2.

W odniesieniu do typów „GM_Curve”, „GM_MultiSurface”, „GM_Object”, „GM_Point”, „GM_Primitive” i „GM_Surface”, stosowanych w atrybutach przestrzennych lub rolach asocjacji typów obiektów przestrzennych lub typów danych, zastosowanie mają definicje zawarte w EN ISO 19107.

3.

W odniesieniu do typu „TM_Period”, stosowanego w definicjach atrybutów i roli asocjacji typów obiektów przestrzennych lub typów danych, zastosowanie mają definicje zawarte w EN ISO 19108.

4.

W odniesieniu do typów „CI_Citation” i „MD_Resolution”, stosowanych w definicjach atrybutów i roli asocjacji typów obiektów przestrzennych lub typów danych, zastosowanie mają definicje zawarte w EN ISO 19115.

5.

W odniesieniu do typów „LocalisedCharacterString” i „URI”, stosowanych w definicjach atrybutów i roli asocjacji typów obiektów przestrzennych lub typów danych, zastosowanie mają definicje zawarte w ISO 19139.

2.   WSPÓLNE TYPY DANYCH

2.1.   Identyfikator (Identifier)

Zewnętrzny jednoznaczny identyfikator obiektu publikowany przez odpowiedzialny organ, możliwy do zastosowania przez aplikacje zewnętrzne celem odniesienia do obiektu przestrzennego.

Atrybuty typu danych „Identifier”

Atrybut

Definicja

Typ

Voidability

localId

Lokalny identyfikator przypisany przez dostawcę danych. Lokalny identyfikator jest niepowtarzalny w ramach przestrzeni nazw, co oznacza, że żaden inny obiekt przestrzenny nie posiada takiego samego jednoznacznego identyfikatora.

CharacterString

 

namespace

Przestrzeń nazw identyfikująca w sposób jednoznaczny źródło danych obiektu przestrzennego.

CharacterString

 

versionId

Identyfikator danej wersji obiektu przestrzennego, o maksymalnej długości 25 znaków. Identyfikator wersji jest stosowany do rozróżnienia poszczególnych wersji obiektu przestrzennego, jeżeli specyfikacja typu obiektu przestrzennego z wykorzystaniem zewnętrznego identyfikatora obiektu obejmuje informacje na temat cyklu życia. Identyfikator wersji jest niepowtarzalny w ramach zbioru obejmującego wszystkie wersje obiektu przestrzennego.

CharacterString

voidable

Ograniczenia typu danych „Identifier”

W atrybutach „localId” i „namespace” stosuje się wyłącznie następujące znaki: {„A” … „Z”, „a” … „z”, „0” … „9”, „_”, „.”, „–”}, co oznacza, że dozwolone są jedynie litery alfabetu łacińskiego, cyfry, podkreślnik, kropka i kreska.

3.   WSPÓLNE WYLICZENIA

3.1.   Położenie pionowe (VerticalPositionValue)

Względne położenie pionowe obiektu przestrzennego.

Dozwolone wartości dla wyliczenia „VerticalPositionValue”

Wartość

Definicja

onGroundSurface

Obiekt przestrzenny znajduje się na poziomie ziemi.

suspendedOrElevated

Obiekt przestrzenny jest zawieszony lub podniesiony.

underground

Obiekt przestrzenny znajduje się pod ziemią.

4.   WSPÓLNE LISTY KODOWE

4.1.   Stan elementu sieci (ConditionOfFacilityValue)

Sytuacja elementu sieci pod względem zakończenia realizacji i użytkowania.

Ta lista kodowa jest zarządzana w ramach wspólnego rejestru list kodowych.

4.2.   Kod kraju (CountryCode)

Kod kraju określony w Międzyinstytucjonalnym przewodniku redakcyjnym publikowanym przez Urząd Publikacji Unii Europejskiej.

5.   OGÓLNY MODEL SIECI (GENERIC NETWORK MODEL)

5.1.   Typy obiektów przestrzennych

5.1.1.   Wzajemne odniesienie (CrossReference)

Reprezentuje odniesienie między dwoma elementami w tej samej sieci.

Role asocjacji typu obiektu przestrzennego „CrossReference”

Rola asocjacji

Definicja

Typ

Voidability

element

Elementy wzajemnie odniesione.

NetworkElement

 

5.1.2.   Połączenie uogólnione (GeneralisedLink)

Abstrakcyjny typ bazowy reprezentujący liniowy element sieci, który może być stosowany jako cel odniesienia liniowego.

Ten typ jest podtypem „NetworkElement”.

Ten typ jest abstrakcyjny.

5.1.3.   Skrzyżowanie wielopoziomowe (GradeSeparatedCrossing)

Wskazuje, który(-e) z dwóch lub większej liczby przecinających się elementów znajduje(-ą) się niżej, a który(-e) znajduje(-ą) się wyżej. Do wykorzystania w przypadku, gdy brakuje współrzędnych wysokościowych lub gdy nie są one wiarygodne.

Ten typ jest podtypem „NetworkElement”.

Role asocjacji typu obiektu przestrzennego „GradeSeparatedCrossing”

Rola asocjacji

Definicja

Typ

Voidability

element

Sekwencja krzyżujących się połączeń. Kolejność odzwierciedla ich położenie wysokościowe; pierwsze połączenie jest połączeniem, które znajduje się niżej.

Link

 

5.1.4.   Połączenie (Link)

Krzywoliniowy element sieci łączący dwa położenia i reprezentujący jednolitą ścieżkę w sieci. Połączone położenia mogą być reprezentowane jako węzły.

Ten typ jest podtypem „GeneralisedLink”.

Ten typ jest abstrakcyjny.

Atrybuty typu obiektu przestrzennego „Link”

Atrybut

Definicja

Typ

Voidability

centrelineGeometry

Geometria reprezentująca linię środkową połączenia.

GM_Curve

 

fictitious

Wskazuje, że geometria linii środkowej połączenia jest linią prostą bez pośrednich punktów wyznaczających – chyba że linia prosta reprezentuje we właściwy sposób geografię w rozdzielczości zbioru danych.

Boolean

 


Role asocjacji typu obiektu przestrzennego „Link”

Rola asocjacji

Definicja

Typ

Voidability

endNode

Nieobowiązkowy wezęł końcowy dla tego połączenia. Węzeł końcowy może być tą samą instancją co węzeł początkowy.

Node

 

startNode

Nieobowiązkowy węzeł początkowy dla tego połączenia.

Node

 

5.1.5.   Sekwencja połączeń (LinkSequence)

Element sieci reprezentujący nieprzerwaną ścieżkę w sieci bez żadnych rozgałęzień. Element ten ma określony początek i koniec, a każde położenie na sekwencji połączeń może zostać zidentyfikowane za pomocą pojedynczego parametru, np. długości.

Ten typ jest podtypem „GeneralisedLink”.

Ten typ jest abstrakcyjny.

Atrybuty typu obiektu przestrzennego „LinkSequence”

Atrybut

Definicja

Typ

Voidability

link

Uporządkowany zbiór połączeń skierowanych, które tworzą sekwencję połączeń.

DirectedLink

 

5.1.6.   Zbiór połączeń (LinkSet)

Zbiór sekwencji połączeń i/lub pojedynczych połączeń, mający określoną funkcję lub szczególne znaczenie w sieci.

Ten typ jest podtypem „NetworkElement”.

Ten typ jest abstrakcyjny.

Role asocjacji typu obiektu przestrzennego „LinkSet”

Rola asocjacji

Definicja

Typ

Voidability

link

Zbiór połączeń i sekwencji połączeń, które tworzą zbiór połączeń.

GeneralisedLink

 

5.1.7.   Sieć (Network)

Sieć jest zbiorem elementów sieci.

Atrybuty typu obiektu przestrzennego „Network”

Atrybut

Definicja

Typ

Voidability

geographicalName

Nazwa geograficzna tej sieci.

GeographicalName

voidable


Role asocjacji typu obiektu przestrzennego „Network”

Rola asocjacji

Definicja

Typ

Voidability

elements

Zbiór elementów tworzący sieć.

NetworkElement

 

5.1.8.   Obszar sieci (NetworkArea)

Dwuwymiarowy element w sieci.

Ten typ jest podtypem „NetworkElement”.

Ten typ jest abstrakcyjny.

Atrybuty typu obiektu przestrzennego „NetworkArea”

Atrybut

Definicja

Typ

Voidability

geometry

Reprezentuje własności geometryczne obszaru.

GM_Surface

 

5.1.9.   Powiązanie sieci (NetworkConnection)

Reprezentuje powiązanie logiczne między dwoma elementami sieci lub większą ich liczbą w różnych sieciach.

Ten typ jest podtypem „NetworkElement”.

Atrybuty typu obiektu przestrzennego „NetworkConnection”

Atrybut

Definicja

Typ

Voidability

type

Kategoryzacja powiązania sieci.

ConnectionTypeValue

voidable

Role asocjacji typu obiektu przestrzennego „NetworkConnection”

Rola asocjacji

Definicja

Typ

Voidability

element

Elementy sieci w różnych sieciach.

NetworkElement

 

Ograniczenia typu obiektu przestrzennego „NetworkConnection”

Wszystkie elementy muszą znajdować się w różnych sieciach.

5.1.10.   Element sieci (NetworkElement)

Abstrakcyjny typ bazowy reprezentujący element w sieci. Każdy element w sieci pełni funkcję, która ma znaczenie dla sieci.

Ten typ jest abstrakcyjny.

Atrybuty typu obiektu przestrzennego „NetworkElement”

Atrybut

Definicja

Typ

Voidability

beginLifespanVersion

Data i godzina, w której ta wersja obiektu przestrzennego została wprowadzona do zbioru danych przestrzennych lub zmieniona w tym zbiorze.

DateTime

voidable

endLifespanVersion

Data i godzina, w której ta wersja obiektu przestrzennego została zastąpiona w zbiorze danych przestrzennych lub wycofana z tego zbioru.

DateTime

voidable

inspireId

Zewnętrzny identyfikator obiektu dla obiektu przestrzennego.

Identifier

 


Role asocjacji typu obiektu przestrzennego „NetworkElement”

Rola asocjacji

Definicja

Typ

Voidability

inNetwork

Sieci, do których należy element sieci.

Network

voidable

5.1.11.   Własność sieci (NetworkProperty)

Abstrakcyjny typ bazowy reprezentujący zjawiska usytuowane na poziomie elementu sieci lub wzdłuż elementu sieci. Ten typ bazowy dostarcza ogólnych własności pozwalających na powiązanie zjawisk związanych z siecią (własności sieci) z elementami sieci.

Ten typ jest abstrakcyjny.

Atrybuty typu obiektu przestrzennego „NetworkProperty”

Atrybut

Definicja

Typ

Voidability

beginLifespanVersion

Data i godzina, w której ta wersja obiektu przestrzennego została wprowadzona do zbioru danych przestrzennych lub zmieniona w tym zbiorze.

DateTime

voidable

endLifespanVersion

Data i godzina, w której ta wersja obiektu przestrzennego została zastąpiona w zbiorze danych przestrzennych lub wycofana z tego zbioru.

DateTime

voidable

inspireId

Zewnętrzny identyfikator obiektu dla obiektu przestrzennego.

Identifier

 

networkRef

Odniesienie przestrzenne własności związanej z siecią.

NetworkReference

voidable

5.1.12.   Węzeł (Node)

Reprezentuje znaczące położenie w sieci, które znajduje się zawsze na początku lub na końcu połączenia.

Ten typ jest podtypem „NetworkElement”.

Ten typ jest abstrakcyjny.

Atrybuty typu obiektu przestrzennego „Node”

Atrybut

Definicja

Typ

Voidability

geometry

Lokalizacja węzła.

GM_Point

 


Role asocjacji typu obiektu przestrzennego „Node”

Rola asocjacji

Definicja

Typ

Voidability

spokeEnd

Połączenia dochodzące do węzła.

Link

voidable

spokeStart

Połączenia wychodzące z węzła.

Link

voidable

5.2.   Typy danych

5.2.1.   Połączenie skierowane (DirectedLink)

Połączenie w jego kierunku dodatnim albo ujemnym.

Atrybuty typu danych „DirectedLink”

Atrybut

Definicja

Typ

Voidability

direction

Wskazuje, czy połączenie skierowane odpowiada (kierunek dodatni), czy nie odpowiada (kierunek ujemny) kierunkowi dodatniemu połączenia.

Sign

 


Role asocjacji typu danych „DirectedLink”

Rola asocjacji

Definicja

Typ

Voidability

link

Połączenie.

Link

 

5.2.2.   Odniesienie do połączenia (LinkReference)

Odniesienie do liniowego elementu sieci.

Ten typ jest podtypem „NetworkReference”.

Atrybuty typu danych „LinkReference”

Atrybut

Definicja

Typ

Voidability

applicableDirection

Kierunki połączenia uogólnionego, do których ma zastosowanie odniesienie. W przypadku gdy własność nie ma zastosowania do kierunku połączenia, ale reprezentuje zjawisko usytuowane wzdłuż połączenia, „inDirection” odnosi się do prawej strony w kierunku połączenia.

LinkDirectionValue

voidable

Ograniczenia typu danych „LinkReference”

Obiekty odniesienia liniowego muszą być liniowymi elementami sieci. Inaczej mówiąc, w przypadku stosowania odniesienia liniowego lub gdy istotny jest kierunek, obiektem odniesienia do sieci jest połączenie bądź sekwencja połączeń.

5.2.3.   Odniesienie do sieci (NetworkReference)

Odniesienie do elementu sieci.

Role asocjacji typu danych „NetworkReference”

Rola asocjacji

Definicja

Typ

Voidability

element

Element sieci będący przedmiotem odniesienia.

NetworkElement

 

5.2.4.   Proste odniesienie liniowe (SimpleLinearReference)

Odniesienie do sieci ograniczone do części liniowego elementu sieci. Ta część jest częścią elementu sieci usytuowaną między położeniami „fromPosition” i „toPosition”.

Ten typ jest podtypem „LinkReference”.

Atrybuty typu danych „SimpleLinearReference”

Attribute

Definition

Type

Voidability

fromPosition

Początkowe położenie elementu liniowego, wyrażone jako odległość od początku liniowego elementu sieci wzdłuż geometrii jego krzywej.

Length

 

offset

W stosownych przypadkach, przesunięcie od geometrii linii środkowej połączenia uogólnionego; przesunięcie dodatnie to przesunięcie na prawo w kierunku połączenia, przesunięcie ujemne to przesunięcie na lewo.

Length

voidable

toPosition

Końcowe położenie elementu liniowego, wyrażone jako odległość od początku liniowego elementu sieci wzdłuż geometrii jego krzywej.

Length

 

5.2.5.   Proste odniesienie punktowe (SimplePointReference)

Odniesienie do sieci ograniczone do punktu na liniowym elemencie sieci. Ten punkt to lokalizacja na elemencie sieci w położeniu „atPosition” wzdłuż sieci.

Ten typ jest podtypem „LinkReference”.

Atrybuty typu danych „SimplePointReference”

Atrybut

Definicja

Typ

Voidability

atPosition

Położenie punktu, wyrażone jako odległość od początku liniowego elementu sieci wzdłuż geometrii jego krzywej.

Length

 

offset

W stosownych przypadkach, przesunięcie od geometrii linii środkowej połączenia uogólnionego; przesunięcie dodatnie to przesunięcie na prawo w kierunku połączenia, przesunięcie ujemne to przesunięcie na lewo.

Length

voidable

5.3.   Listy kodowe

5.3.1.   Typ powiązania (ConnectionTypeValue)

Typy powiązań między różnymi sieciami.

Ta lista kodowa jest zarządzana w ramach wspólnego rejestru list kodowych.

5.3.2.   Kierunek połączenia (LinkDirectionValue)

Lista wartości dla kierunków połączenia.

Ta lista kodowa jest zarządzana w ramach wspólnego rejestru list kodowych.


ZAŁĄCZNIK II

WYMAGANIA DOTYCZĄCE TEMATÓW DANYCH PRZESTRZENNYCH WYMIENIONYCH W ZAŁĄCZNIKU I DO DYREKTYWY 2007/2/WE

1.   SYSTEMY ODNIESIENIA ZA POMOCĄ WSPÓŁRZĘDNYCH

1.1.   Definicje

Oprócz definicji podanych w art. 2 zastosowanie mają następujące definicje:

„układ odniesienia” oznacza parametr lub zbiór parametrów definiujący położenie początku, skalę i orientację układu współrzędnych, zgodnie z EN ISO 19111;

„geodezyjny układ odniesienia” oznacza układ odniesienia opisujący związek układu współrzędnych z Ziemią, zgodnie z EN ISO 19111;

„układ współrzędnych” oznacza zbiór reguł matematycznych określających w jaki sposób punktom przypisywane są współrzędne, zgodnie z EN ISO 19111;

„system odniesienia za pomocą współrzędnych” oznacza układ współrzędnych powiązany ze światem rzeczywistym poprzez układ odniesienia, zgodnie z EN ISO 19111. Definicja ta obejmuje układy współrzędnych oparte na współrzędnych geodezyjnych lub kartezjańskich i układy współrzędnych oparte na odwzorowaniach kartograficznych;

„odwzorowanie kartograficzne” oznacza przekształcenie współrzędnych, na podstawie relacji wzajemnie jednoznacznej, z układu współrzędnych geodezyjnych na płaszczyznę, przy tym samym układzie odniesienia, zgodnie z EN ISO 19111;

„złożony system odniesienia za pomocą współrzędnych” oznacza system odniesienia za pomocą współrzędnych wykorzystujący dwa inne niezależne systemy odniesienia za pomocą współrzędnych, jeden dla poziomego komponentu i jeden dla pionowego komponentu, w celu opisania położenia, zgodnie z EN ISO 19111;

„układ współrzędnych geodezyjnych” oznacza układ współrzędnych, w którym położenie określa się za pomocą szerokości geodezyjnej, długości geodezyjnej oraz (w przypadku trójwymiarowych układów współrzędnych) wysokości elipsoidalnej, zgodnie z EN ISO 19111.

1.2.   Układ odniesienia dla dwuwymiarowych i trójwymiarowych systemów odniesienia za pomocą współrzędnych

W przypadku dwuwymiarowych i trójwymiarowych systemów odniesienia za pomocą współrzędnych oraz w przypadku poziomego komponentu złożonych systemów odniesienia za pomocą współrzędnych, stosowanych na potrzeby udostępniania zbiorów danych przestrzennych, stosuje się układ odniesienia Europejskiego Ziemskiego Systemu Odniesienia z 1989 r. (ETRS89) albo – na obszarach nieobjętych geograficznym zakresem stosowania ETRS89 – układ odniesienia Międzynarodowego Ziemskiego Systemu Odniesienia (ITRS) bądź inne systemy odniesienia za pomocą współrzędnych geodezyjnych zgodne z ITRS. Zgodność z ITRS oznacza, że definicja systemu jest oparta na definicji ITRS oraz istnieje dobrze udokumentowany związek między dwoma systemami, zgodnie z EN ISO 19111.

1.3.   Systemy odniesienia za pomocą współrzędnych

O ile nie zachodzi jeden z warunków określonych w sekcji 1.3.4, zbiory danych przestrzennych są udostępniane za pomocą co najmniej jednego z systemów odniesienia za pomocą współrzędnych określonych w sekcjach 1.3.1, 1.3.2 i 1.3.3.

1.3.1.   Trójwymiarowe systemy odniesienia za pomocą współrzędnych

Trójwymiarowe współrzędne kartezjańskie oparte na układzie odniesienia określonym w sekcji 1.2 oraz wykorzystujące parametry elipsoidy geodezyjnego systemu odniesienia z 1980 r. (GRS80).

Trójwymiarowe współrzędne geodezyjne (szerokość, długość i wysokość elipsoidalna) oparte na układzie odniesienia określonym w sekcji 1.2 oraz wykorzystujące parametry elipsoidy geodezyjnego systemu odniesienia z 1980 r. (GRS80).

1.3.2.   Dwuwymiarowe systemy odniesienia za pomocą współrzędnych

Dwuwymiarowe współrzędne geodezyjne (szerokość i długość) oparte na układzie odniesienia określonym w sekcji 1.2 oraz wykorzystujące parametry elipsoidy GRS80.

Współrzędne płaskie systemu odniesienia w azymutalnym równopowierzchniowym odwzorowaniu Lamberta ETRS89.

Współrzędne płaskie systemu odniesienia w równokątnym stożkowym odwzorowaniu Lamberta ETRS89.

Współrzędne płaskie systemu odniesienia w poprzecznym odwzorowaniu Mercatora ETRS89.

1.3.3.   Złożone systemy odniesienia za pomocą współrzędnych

1.

W przypadku poziomego komponentu złożonego systemu odniesienia za pomocą współrzędnych stosuje się jeden z systemów odniesienia za pomocą współrzędnych określonych w sekcji 1.3.2.

2.

W przypadku pionowego komponentu stosuje się jeden z następujących systemów odniesienia za pomocą współrzędnych:

W przypadku pionowego komponentu na lądzie stosuje się Europejski System Odniesienia Pionowego (EVRS) do wyrażenia wysokości fizycznych w ramach jego geograficznego zakresu stosowania. Inne systemy odniesienia pionowego związane z polem grawitacyjnym Ziemi są stosowane do wyrażenia wysokości fizycznych na obszarach nieobjętych geograficznym zakresem stosowania EVRS.

W przypadku pionowego komponentu w wolnej atmosferze stosuje się ciśnienie barometryczne, konwertowane na wysokość zgodnie z ISO 2533:1975 (Międzynarodowa Atmosfera Standardowa).

1.3.4.   Inne systemy odniesienia za pomocą współrzędnych

Stosowanie innych systemów odniesienia za pomocą współrzędnych niż wymienione w sekcjach 1.3.1, 1.3.2 lub 1.3.3 jest możliwe w następujących wyjątkowych przypadkach:

1.

Jeżeli określone są inne systemy odniesienia za pomocą współrzędnych dla poszczególnych tematów danych przestrzennych, o których mowa w niniejszym załączniku.

2.

W odniesieniu do regionów położonych poza Europą kontynentalną państwa członkowskie mogą określić odpowiednie systemy odniesienia za pomocą współrzędnych.

Kody i parametry geodezyjne, konieczne do opisania tych systemów odniesienia za pomocą współrzędnych oraz umożliwienia operacji konwersji i transformacji, są dokumentowane oraz tworzony jest identyfikator zgodnie z EN ISO 19111 i ISO 19127.

1.4.   Systemy odniesienia za pomocą współrzędnych stosowane w sieciowej usłudze przeglądania

Na potrzeby wyświetlania zbiorów danych przestrzennych za pomocą sieciowej usługi przeglądania określonej w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 976/2009 udostępnia się przynajmniej systemy odniesienia za pomocą współrzędnych dla dwuwymiarowych współrzędnych geodezyjnych (szerokość, długość).

1.5.   Identyfikatory systemów odniesienia za pomocą współrzędnych

1.

Parametry oraz identyfikatory systemów odniesienia za pomocą współrzędnych są zarządzane w ramach jednego wspólnego rejestru lub kilku wspólnych rejestrów systemów odniesienia za pomocą współrzędnych.

2.

Na potrzeby odniesień do systemów odniesienia za pomocą współrzędnych wymienionych w niniejszej sekcji stosuje się wyłącznie identyfikatory wymienione we wspólnym rejestrze.

2.   SYSTEMY SIATEK GEOGRAFICZNYCH

2.1.   Definicje

Oprócz definicji podanych w art. 2 zastosowanie mają następujące definicje:

„siatka” oznacza siatkę złożoną z dwóch lub więcej zbiorów krzywych, w taki sposób, że krzywe każdego zbioru przecinają krzywe innych zbiorów w sposób algorytmiczny;

„komórka siatki” oznacza komórkę wyznaczoną przez krzywe siatki;

„punkt siatki” oznacza punkt znajdujący się na przecięciu dwóch lub więcej krzywych w siatce.

2.2.   Siatki

O ile nie zachodzi jeden z warunków określonych w sekcji 2.2.2, siatką stosowaną w ramach INSPIRE jest siatka określona w sekcji 2.2.1.

2.2.1.   Siatka na potrzeby analizy przestrzennej i sprawozdawczości na poziomie ogólnoeuropejskim

Siatka określona w niniejszej sekcji stanowi podstawę odniesień geograficznych, jeżeli wymagane są siatki posiadające komórki o równej powierzchni ze stałymi i jednoznacznie określonymi lokalizacjami.

Siatka jest oparta na systemie odniesienia za pomocą współrzędnych w azymutalnym równopowierzchniowym odwzorowaniu Lamberta ETRS89 (ETRS89-LAEA), gdzie centrum odwzorowania znajduje się w punkcie 52° N, 10° E, przesunięcie na wschód (false easting): x0 = 4 321 000 m, a przesunięcie na północ (false northing): y0 = 3 210 000 m.

Początek siatki pokrywa się z przesuniętym punktem początkowym systemu odniesienia za pomocą współrzędnych ETRS89-LAEA (x=0, y=0).

Punkty siatek opartych na ETRS89-LAEA pokrywają się z punktami siatki.

Siatka jest hierarchiczna, z rozdzielczościami wynoszącymi 1 m, 10 m, 100 m, 1 000 m, 10 000 m i 100 000 m.

Ustawienie siatki: południe-północ, zachód-wschód.

Oznaczenie siatki: Grid_ETRS89-LAEA. W celu identyfikacji pojedynczego poziomu rozdzielczości dołączona jest wielkość komórki w metrach.

Punktem odniesienia komórki siatki jest dolny lewy róg komórki siatki.

Na potrzeby jednoznacznych odniesień i jednoznacznej identyfikacji komórki siatki stosuje się kod komórki, który zawiera wielkość komórki oraz współrzędne dolnego lewego rogu tej komórki w systemie ETRS89-LAEA. Wielkość komórki wyraża się w metrach („m”) dla komórek o wielkości 100 m lub mniejszej oraz w kilometrach („km”) dla komórek o wielkości 1 000 m lub większej. Wartości współrzędnych północnych i współrzędnych wschodnich dzieli się przez 10n, gdzie n oznacza liczbę zer znaczących dla wartości wielkości komórki.

2.2.2.   Inne siatki

Stosowanie innych siatek niż określone w sekcji 2.2.1 jest możliwe w następujących wyjątkowych przypadkach:

1.

Jeżeli określone są inne siatki dla poszczególnych tematów danych przestrzennych, o których mowa w niniejszym załączniku. W takim przypadku dane wymieniane za pomocą takiej siatki tematycznej są oparte na normach, które przewidują, że dane zawierają definicję siatki albo odniesienie do niej.

2.

W przypadku regionów położonych poza Europą kontynentalną państwa członkowskie mogą określić własne siatki w oparciu o system odniesienia za pomocą współrzędnych geodezyjnych zgodny z ITRS i azymutalnym równopowierzchniowym odwzorowaniem Lamberta, zgodnie z zasadami przewidzianymi dla siatki określonej w sekcji 2.2.1. W takim przypadku tworzony jest identyfikator dla systemu odniesienia za pomocą współrzędnych.

3.   NAZWY GEOGRAFICZNE

3.1.   Typy obiektów przestrzennych

Na potrzeby wymiany i klasyfikacji obiektów przestrzennych pochodzących ze zbiorów danych przestrzennych związanych z tematem danych przestrzennych „Nazwy geograficzne” stosuje się następujące typy obiektów przestrzennych:

nazwane miejsce

3.1.1.   Nazwane miejsce (NamedPlace)

Dowolna encja świata rzeczywistego określona za pomocą jednej nazwy własnej lub wielu nazw własnych.

Atrybuty typu obiektu przestrzennego „NamedPlace”

Atrybut

Definicja

Typ

Voidability

beginLifespanVersion

Data i godzina, w której ta wersja obiektu przestrzennego została wprowadzona do zbioru danych przestrzennych lub zmieniona w tym zbiorze.

DateTime

voidable

endLifespanVersion

Data i godzina, w której ta wersja obiektu przestrzennego została zastąpiona w zbiorze danych przestrzennych lub wycofana z tego zbioru.

DateTime

voidable

geometry

Geometria powiązana z nazwanym miejscem. Ta specyfikacja danych nie ogranicza typów geometrii.

GM_Object

 

inspireId

Zewnętrzny identyfikator obiektu dla obiektu przestrzennego.

Identifier

 

leastDetailedViewingResolution

Rozdzielczość, wyrażona jako odwrotność skali orientacyjnej lub jako odległość na ziemi, powyżej której nazwane miejsce i powiązane z nim nazwy nie powinny już być wyświetlane w podstawowej usłudze przeglądania.

MD_Resolution

voidable

localType

Charakterystyka rodzaju encji oznaczonej przez nazwę geograficzną (nazwy geograficzne), określona przez dostawcę danych, podana w co najmniej jednym języku urzędowym Unii Europejskiej.

LocalisedCharacterString

voidable

mostDetailedViewingResolution

Rozdzielczość, wyrażona jako odwrotność skali orientacyjnej lub jako odległość na ziemi, poniżej której nazwane miejsce i powiązane z nim nazwy nie powinny już być wyświetlane w podstawowej usłudze przeglądania.

MD_Resolution

voidable

name

Nazwa nazwanego miejsca.

GeographicalName

 

relatedSpatialObject

W stosownych przypadkach, identyfikator obiektu przestrzennego reprezentującego tę samą encję, ale występującego w innych tematach INSPIRE.

Identifier

voidable

type

Charakterystyka rodzaju encji oznaczonej przez nazwę geograficzną (nazwy geograficzne).

NamedPlaceTypeValue

voidable

3.2.   Typy danych

3.2.1.   Nazwa geograficzna (GeographicalName)

Nazwa własna używana w odniesieniu do encji świata rzeczywistego.

Atrybuty typu danych „GeographicalName”

Atrybut

Definicja

Typ

Voidability

grammaticalGender

Klasa rzeczowników wpływająca na zachowanie powiązanych słów.

GrammaticalGenderValue

voidable

grammaticalNumber

Kategoria gramatyczna rzeczowników wyrażająca różnice w liczbie.

GrammaticalNumberValue

voidable

language

Język nazwy, podany jako kod trzyliterowy, zgodnie z ISO 639-3 albo ISO 639-5.

CharacterString

voidable

nameStatus

Informacje jakościowe pozwalające na stwierdzenie, jaki stopień wiarygodności należy przypisać nazwie pod względem jej standaryzacji i/lub aktualności.

NameStatusValue

voidable

nativeness

Informacje pozwalające ustalić, czy nazwa jest/była używana na obszarze, gdzie usytuowany jest obiekt przestrzenny w momencie, gdy nazwa jest/była używana.

NativenessValue

voidable

pronunciation

Właściwa, prawidłowa lub standardowa (standardowa w obrębie danej społeczności językowej) wymowa nazwy geograficznej.

PronunciationOfName

voidable

sourceOfName

Pierwotne źródło danych, z którego nazwa geograficzna pochodzi i z którego jest wprowadzana do zbioru danych jej udostępnienia/publikacji. W przypadku niektórych nazwanych obiektów przestrzennych może to być kolejne odniesienie do zbioru danych publikacji, jeżeli nie są dostępne inne informacje.

CharacterString

voidable

spelling

Właściwy sposób zapisania nazwy geograficznej.

SpellingOfName

 

3.2.2.   Wymowa nazwy (PronunciationOfName)

Właściwa, prawidłowa lub standardowa (standardowa w obrębie danej społeczności językowej) wymowa nazwy.

Atrybuty typu danych „PronunciationOfName”

Atrybut

Definicja

Typ

Voidability

pronunciationIPA

Właściwa, prawidłowa lub standardowa (standardowa w obrębie danej społeczności językowej) wymowa nazwy, wyrażona za pomocą międzynarodowego alfabetu fonetycznego (International Phonetic Alphabet, IPA).

CharacterString

voidable

pronunciationSoundLink

Właściwa, prawidłowa lub standardowa (standardowa w obrębie danej społeczności językowej) wymowa nazwy, wyrażona poprzez powiązanie z plikiem dźwiękowym.

URI

voidable

Ograniczenia typu danych „PronunciationOfName”

Musi zostać podany co najmniej jeden z dwóch atrybutów „pronunciationSoundLink” i „pronunciationIPA”.

3.2.3.   Pisownia nazwy (SpellingOfName)

Właściwy sposób zapisania nazwy.

Atrybuty typu danych „SpellingOfName”

Atrybut

Definicja

Typ

Voidability

script

W stosownych przypadkach, zbiór symboli graficznych (np. alfabet) stosowany do zapisania nazwy, wyrażony za pomocą czteroliterowych kodów określonych w ISO 15924.

CharacterString

voidable

text

Sposób, w jaki nazwa jest zapisywana.

CharacterString

 

transliterationScheme

Metoda stosowana do konwersji nazw między różnymi sposobami zapisu.

CharacterString

voidable

3.3.   Listy kodowe

3.3.1.   Rodzaj gramatyczny (GrammaticalGenderValue)

Rodzaj gramatyczny nazwy geograficznej.

Ta lista kodowa jest zarządzana w ramach wspólnego rejestru list kodowych.

3.3.2.   Liczba gramatyczna (GrammaticalNumberValue)

Liczba gramatyczna nazwy geograficznej.

Ta lista kodowa jest zarządzana w ramach wspólnego rejestru list kodowych.

3.3.3.   Status nazwy (NameStatusValue)

Status nazwy geograficznej, to znaczy informacje pozwalające na stwierdzenie, jaki stopień wiarygodności należy przypisać nazwie pod względem jej standaryzacji i/lub aktualności.

Ta lista kodowa jest zarządzana w ramach wspólnego rejestru list kodowych.

3.3.4.   Typ nazwanego miejsca (NamedPlaceTypeValue)

Typ nazwanego miejsca.

Ta lista kodowa jest zarządzana w ramach wspólnego rejestru list kodowych.

3.3.5.   Lokalny charakter (NativenessValue)

Lokalny charakter nazwy geograficznej.

Ta lista kodowa jest zarządzana w ramach wspólnego rejestru list kodowych.

3.4.   Warstwy

Warstwy dla tematu danych przestrzennych „Nazwy geograficzne”

Nazwa warstwy

Tytuł warstwy

Typ obiektu przestrzennego

GN.GeographicalNames

Nazwy geograficzne

NamedPlace

4.   JEDNOSTKI ADMINISTRACYJNE

4.1.   Typy obiektów przestrzennych

Na potrzeby wymiany i klasyfikacji obiektów przestrzennych pochodzących ze zbiorów danych przestrzennych związanych z tematem danych przestrzennych „Jednostki administracyjne” stosuje się następujące typy obiektów przestrzennych:

granica administracyjna

jednostka administracyjna

kondominium

region NUTS

4.1.1.   Granica administracyjna (AdministrativeBoundary)

Linia rozgraniczająca jednostki administracyjne.

Atrybuty typu obiektu przestrzennego „AdministrativeBoundary”

Atrybut

Definicja

Typ

Voidability

beginLifespanVersion

Data i godzina, w której ta wersja obiektu przestrzennego została wprowadzona do zbioru danych przestrzennych lub zmieniona w tym zbiorze.

DateTime

voidable

country

Dwuznakowy kod kraju zgodnie z Międzyinstytucjonalnym przewodnikiem redakcyjnym opublikowanym przez Urząd Publikacji Unii Europejskiej.

CountryCode

 

endLifespanVersion

Data i godzina, w której ta wersja obiektu przestrzennego została zastąpiona w zbiorze danych przestrzennych lub wycofana z tego zbioru.

DateTime

voidable

geometry

Reprezentacja geometryczna linii granicznej.

GM_Curve

 

inspireId

Zewnętrzny identyfikator obiektu dla obiektu przestrzennego.

Identifier

 

legalStatus

Status prawny tej granicy administracyjnej.

LegalStatusValue

voidable

nationalLevel

Poziomy hierarchii dla wszystkich sąsiadujących jednostek administracyjnych, których częścią jest ta granica.

AdministrativeHierarchyLevel

 

technicalStatus

Status techniczny granicy administracyjnej.

TechnicalStatusValue

voidable


Role asocjacji typu obiektu przestrzennego „AdministrativeBoundary”

Rola asocjacji

Definicja

Typ

Voidability

admUnit

Jednostki administracyjne rozdzielone tą granicą administracyjną.

AdministrativeUnit

voidable

4.1.2.   Jednostka administracyjna (AdministrativeUnit)

Jednostka administracyjna, w której państwo członkowskie ma i/lub wykonuje uprawnienia jurysdykcyjne, do celów sprawowania władzy na poziomie lokalnym, regionalnym i krajowym.

Atrybuty typu obiektu przestrzennego „AdministrativeUnit”

Atrybut

Definicja

Typ

Voidability

beginLifespanVersion

Data i godzina, w której ta wersja obiektu przestrzennego została wprowadzona do zbioru danych przestrzennych lub zmieniona w tym zbiorze.

DateTime

voidable

country

Dwuznakowy kod kraju zgodnie z Międzyinstytucjonalnym przewodnikiem redakcyjnym opublikowanym przez Urząd Publikacji Unii Europejskiej.

CountryCode

 

endLifespanVersion

Data i godzina, w której ta wersja obiektu przestrzennego została zastąpiona w zbiorze danych przestrzennych lub wycofana z tego zbioru.

DateTime

voidable

geometry

Reprezentacja geometryczna obszaru przestrzennego zajmowanego przez tę jednostkę administracyjną.

GM_MultiSurface

 

inspireId

Zewnętrzny identyfikator obiektu dla obiektu przestrzennego.

Identifier

 

name

Oficjalna krajowa nazwa geograficzna jednostki administracyjnej, w razie potrzeby podana w kilku językach.

GeographicalName

 

nationalCode

Identyfikator tematyczny odpowiadający krajowym kodom administracyjnym określonym w poszczególnych krajach.

CharacterString

 

nationalLevel

Poziom w krajowej hierarchii administracyjnej, na którym jednostka administracyjna jest utworzona.

AdministrativeHierarchyLevel

 

nationalLevelName

Nazwa poziomu w krajowej hierarchii administracyjnej, na którym jednostka administracyjna jest utworzona.

LocalisedCharacterString

voidable

residenceOfAuthority

Siedziba administracji krajowej lub lokalnej.

ResidenceOfAuthority

voidable

Role asocjacji typu obiektu przestrzennego „AdministrativeUnit”

Rola asocjacji

Definicja

Typ

Voidability

administeredBy

Jednostka administracyjna utworzona na tym samym poziomie krajowej hierarchii administracyjnej, zarządzająca tą jednostką administracyjną.

AdministrativeUnit

voidable

boundary

Granice administracyjne między tą jednostką administracyjną i wszystkimi jednostkami z nią sąsiadującymi.

AdministrativeBoundary

voidable

coAdminister

Jednostka administracyjna utworzona na tym samym poziomie krajowej hierarchii administracyjnej, która jest współzarządzana przez tę jednostkę administracyjną.

AdministrativeUnit

voidable

condominium

Kondominium zarządzane przez tę jednostkę administracyjną.

Condominium

voidable

lowerLevelUnit

Jednostki utworzone na niższym poziomie krajowej hierarchii administracyjnej, które są zarządzane przez tę jednostkę administracyjną.

AdministrativeUnit

voidable

NUTS

Region NUTS, do którego ta jednostka administracyjna należy pod względem topologicznym.

NUTSRegion

voidable

upperLevelUnit

Jednostka utworzona na wyższym poziomie krajowej hierarchii administracyjnej, zarządzająca tą jednostką administracyjną.

AdministrativeUnit

voidable

Ograniczenia typu obiektu przestrzennego „AdministrativeUnit”

Rola asocjacji „condominium” ma zastosowanie wyłącznie do jednostek administracyjnych, dla których „nationalLevel”=„1st order” (poziom krajowy).

Żadna jednostka na najniższym poziomie hierarchii nie może mieć relacji z jednostkami na niższym poziomie.

Żadna jednostka na najwyższym poziomie nie może mieć relacji z jednostkami na wyższym poziomie.

4.1.3.   Kondominium (Condominium)

Obszar administracyjny utworzony niezależnie od wszelkiego krajowego podziału administracyjnego terytorium oraz zarządzany przez dwa państwa lub wiele państw.

Atrybuty typu obiektu przestrzennego „Condominium”

Atrybut

Definicja

Typ

Voidability

beginLifespanVersion

Data i godzina, w której ta wersja obiektu przestrzennego została wprowadzona do zbioru danych przestrzennych lub zmieniona w tym zbiorze.

DateTime

voidable

endLifespanVersion

Data i godzina, w której ta wersja obiektu przestrzennego została zastąpiona w zbiorze danych przestrzennych lub wycofana z tego zbioru.

DateTime

voidable

geometry

Reprezentacja geometryczna obszaru przestrzennego zajmowanego przez to kondominium.

GM_MultiSurface

 

inspireId

Zewnętrzny identyfikator obiektu dla obiektu przestrzennego.

Identifier

 

name

Oficjalna nazwa geograficzna tego kondominium, w razie potrzeby podana w kilku językach.

GeographicalName

voidable


Role asocjacji typu obiektu przestrzennego „Condominium”

Rola asocjacji

Definicja

Typ

Voidability

admUnit

Jednostka administracyjna zarządzająca tym kondominium.

AdministrativeUnit

voidable

4.1.4.   Region NUTS (NUTSRegion)

Jednostka terytorialna do celów statystycznych, zdefiniowana w ramach rozporządzenia (WE) nr 1059/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 maja 2003 r.

Ten typ jest proponowanym typem do uwzględnienia w ramach tematu danych przestrzennych „Jednostki statystyczne” wymienionego w załączniku III do dyrektywy 2007/2/WE.

Atrybuty typu obiektu przestrzennego „NUTSRegion”

Atrybut

Definicja

Typ

Voidability

NUTSCode

Niepowtarzalny kod jednostki terytorialnej do celów statystycznych, określony w ramach rozporządzenia (WE) nr 1059/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 maja 2003 r.

CharacterString

 

beginLifespanVersion

Data i godzina, w której ta wersja obiektu przestrzennego została wprowadzona do zbioru danych przestrzennych lub zmieniona w tym zbiorze.

DateTime

voidable

endLifespanVersion

Data i godzina, w której ta wersja obiektu przestrzennego została zastąpiona w zbiorze danych przestrzennych lub wycofana z tego zbioru.

DateTime

voidable

geometry

Reprezentacja geometryczna obszaru przestrzennego objętego przez ten region NUTS.

GM_MultiSurface

 

inspireId

Zewnętrzny identyfikator obiektu dla obiektu przestrzennego.

Identifier

 

4.2.   Typy danych

4.2.1.   Siedziba organu (ResidenceOfAuthority)

Typ danych reprezentujący nazwę i położenie siedziby organu.

Atrybuty typu danych „ResidenceOfAuthority”

Atrybut

Definicja

Typ

Voidability

geometry

Położenie siedziby organu.

GM_Point

voidable

name

Nazwa siedziby organu.

GeographicalName

 

4.3.   Wyliczenia

4.3.1.   Status prawny (LegalStatusValue)

Opis statusu prawnego granic administracyjnych.

Dozwolone wartości dla wyliczenia „LegalStatusValue”

Wartość

Definicja

agreed

Granica wzdłuż krawędzi została uzgodniona przez sąsiadujące jednostki administracyjne i jest obecnie stabilna.

notAgreed

Granica wzdłuż krawędzi nie została jeszcze uzgodniona przez sąsiadujące jednostki administracyjne i może zostać zmieniona.

4.3.2.   Status techniczny (TechnicalStatusValue)

Opis statusu technicznego granic administracyjnych.

Dozwolone wartości dla wyliczenia „TechnicalStatusValue”

Wartość

Definicja

edgeMatched

Granice sąsiadujących jednostek administracyjnych mają taki sam zbiór współrzędnych.

notEdgeMatched

Granice sąsiadujących jednostek administracyjnych nie mają takiego samego zbioru współrzędnych.

4.4.   Listy kodowe

4.4.1.   Poziom hierarchii administracyjnej (AdministrativeHierarchyLevel)

Poziomy administracji w krajowej hierarchii administracyjnej. Ta lista kodowa odzwierciedla poziom w hierarchicznej piramidzie struktur administracyjnych, która jest oparta na geometrycznej agregacji terytoriów i niekoniecznie opisuje relacje podporządkowania między powiązanymi organami administracyjnymi.

Ta lista kodowa jest zarządzana w ramach wspólnego rejestru list kodowych.

4.5.   Wymagania dotyczące tematu

1.

Każda instancja typu obiektu przestrzennego „AdministrativeUnit”, z wyjątkiem jednostki poziomu krajowego reprezentującej państwo członkowskie oraz jednostki współzarządzane, odnosi się dokładnie do jednej jednostki na wyższym poziomie hierarchii administracyjnej. Tę odpowiedniość wyraża się za pomocą roli asocjacji „upperLevelUnit” typu obiektu przestrzennego „AdministrativeUnit”.

2.

Każda instancja typu obiektu przestrzennego „AdministrativeUnit”, z wyjątkiem tych na najniższym poziomie, odnosi się do odpowiedniech jednostek niższego poziomu. Tę odpowiedniość wyraża się za pomocą roli asocjacji „lowerLevelUnit” typu obiektu przestrzennego „AdministrativeUnit”.

3.

Jeżeli jednostka administracyjna jest współzarządzana przez dwie inne jednostki administracyjne lub większą ich liczbę, stosuje się rolę asocjacji „administeredBy”. W przypadku jednostek współzarządzających tą jednostką stosuje się odwrotną rolę asocjacji „coAdminister”.

4.

Jednostki administracyjne na tym samym poziomie hierarchii administracyjnej nie mogą obejmować pod względem pojęciowym wspólnych obszarów.

5.

Instancje typu obiektu przestrzennego „AdministrativeBoundary” odpowiadają krawędziom w strukturze topologicznej pełnego (obejmującego wszystkie poziomy) grafu granic.

6.

Zakres przestrzenny kondominium nie może być częścią geometrii reprezentującej zakres przestrzenny jednostki administracyjnej.

7.

Kondominia mogą być zarządzane wyłącznie przez jednostki administracyjne na poziomie krajowym.

4.6.   Warstwy

Warstwy dla tematu danych przestrzennych „Jednostki administracyjne”

Nazwa warstwy

Tytuł warstwy

Typ obiektu przestrzennego

AU.AdministrativeUnit

Jednostka administracyjna

AdministrativeUnit

AU.AdministrativeBoundary

Granica administracyjna

AdministrativeBoundary

AU.Condominium

Kondominium

Condominium

AU.NUTSRegion

Region NUTS

NUTSRegion

5.   ADRESY

5.1.   Definicje

Oprócz definicji podanych w art. 2 zastosowanie ma następująca definicja:

„obiekt adresowalny” oznacza obiekt przestrzenny, któremu można w sposób sensowny przyporządkować adresy.

5.2.   Typy obiektów przestrzennych

Na potrzeby wymiany i klasyfikacji obiektów przestrzennych pochodzących ze zbiorów danych przestrzennych związanych z tematem danych przestrzennych „Adresy” stosuje się następujące typy obiektów przestrzennych:

adres

nazwa obszaru adresowego

składnik adresu

nazwa jednostki administracyjnej

deskryptor pocztowy

nazwa drogi przelotowej

5.2.1.   Adres (Address)

Identyfikacja stałej lokalizacji nieruchomości za pomocą ustrukturyzowanego zestawu nazw geograficznych i identyfikatorów.

Atrybuty typu obiektu przestrzennego „Address”

Atrybut

Definicja

Typ

Voidability

alternativeIdentifier

Zewnętrzny tematyczny identyfikator obiektu przestrzennego typu „adres”, umożliwiający interoperacyjność z istniejącymi systemami lub aplikacjami.

CharacterString

voidable

beginLifespanVersion

Data i godzina, w której ta wersja obiektu przestrzennego została wprowadzona do zbioru danych przestrzennych lub zmieniona w tym zbiorze.

DateTime

voidable

endLifespanVersion

Data i godzina, w której ta wersja obiektu przestrzennego została zastąpiona w zbiorze danych przestrzennych lub wycofana z tego zbioru.

DateTime

voidable

inspireId

Zewnętrzny identyfikator obiektu dla obiektu przestrzennego.

Identifier

 

locator

Oznaczenie lub nazwa czytelne dla człowieka.

AddressLocator

 

position

Położenie charakterystycznego punktu, reprezentującego lokalizację adresu zgodnie z określoną specyfikacją, łącznie z informacjami na temat początku położenia.

GeographicPosition

 

status

Ważność adresu w ramach cyklu życia (wersja) obiektu przestrzennego typu „adres”.

StatusValue

voidable

validFrom

Data i godzina, w której ta wersja adresu była lub będzie ważna w świecie rzeczywistym.

DateTime

voidable

validTo

Data i godzina, w której ta wersja adresu przestała lub przestanie występować w świecie rzeczywistym.

DateTime

voidable

Role asocjacji typu obiektu przestrzennego „Address”

Rola asocjacji

Definicja

Typ

Voidability

building

Budynek, do którego adres jest przypisany lub z którym jest powiązany.

Do określenia w ramach tematu danych przestrzennych „Budynki”

voidable

component

Wskazuje, że składnik adresu stanowi część adresu.

AddressComponent

 

parcel

Działka katastralna, do której ten adres jest przypisany lub z którą jest powiązany.

CadastralParcel

voidable

parentAddress

Główny (macierzysty) adres, z którym ten (sub)adres jest ściśle połączony.

Address

voidable

Ograniczenia typu obiektu przestrzennego „Address”

Obiekt przestrzenny typu „adres” musi posiadać rolę asocjacji „component” w stosunku do obiektu przestrzennego typu „jednostka administracyjna” o wartości atrybutu na poziomie 1 (kraj).

Adres ma dokładnie jedno domyślne położenie geograficzne (atrybut „default” dla obiektu przestrzennego „GeographicPosition” musi mieć wartość „true”).

5.2.2.   Nazwa obszaru adresowego (AddressAreaName)

Składnik adresu reprezentujący nazwę obszaru geograficznego lub miejscowości grupujących pewną liczbę obiektów adresowalnych do celów adresowych, niebędących jednostką administracyjną.

Ten typ jest podtypem „AddressComponent”.

Atrybuty typu obiektu przestrzennego „AddressAreaName”

Atrybut

Definicja

Typ

Voidability

name

Nazwa własna używana w odniesieniu do obszaru adresowego.

GeographicalName

 


Role asocjacji typu obiektu przestrzennego „AddressAreaName”

Rola asocjacji

Definicja

Typ

Voidability

namedPlace

Nazwane miejsce, które reprezentuje ta nazwa obszaru adresowego.

NamedPlace

voidable

5.2.3.   Składnik adresu (AddressComponent)

Identyfikator lub nazwa geograficzna określonego obszaru geograficznego, lokalizacji lub innego obiektu przestrzennego, który (która) określa zakres adresu.

Ten typ jest abstrakcyjny.

Atrybuty typu obiektu przestrzennego „AddressComponent”

Atrybut

Definicja

Typ

Voidability

alternativeIdentifier

Zewnętrzny, tematyczny identyfikator obiektu przestrzennego typu „składnik adresu”, umożliwiający interoperacyjność z istniejącymi systemami lub aplikacjami.

CharacterString

voidable

beginLifespanVersion

Data i godzina, w której ta wersja obiektu przestrzennego została wprowadzona do zbioru danych przestrzennych lub zmieniona w tym zbiorze.

DateTime

voidable

endLifespanVersion

Data i godzina, w której ta wersja obiektu przestrzennego została zastąpiona w zbiorze danych przestrzennych lub wycofana z tego zbioru.

DateTime

voidable

inspireId

Zewnętrzny identyfikator obiektu dla obiektu przestrzennego.

Identifier

 

status

Ważność składnika adresu w ramach cyklu życia (wersja) obiektu przestrzennego typu „składnik adresu”.

StatusValue

voidable

validFrom

Data i godzina, w której ta wersja składnika adresu była lub będzie ważna w świecie rzeczywistym.

DateTime

voidable

validTo

Data i godzina, w której ta wersja składnika adresu przestała lub przestanie występować w świecie rzeczywistym.

DateTime

voidable


Role asocjacji typu obiektu przestrzennego „AddressComponent”

Rola asocjacji

Definicja

Typ

Voidability

situatedWithin

Inny składnik adresu, w ramach którego usytuowany jest obiekt przestrzenny reprezentowany przez ten składnik adresu.

AddressComponent

voidable

5.2.4.   Nazwa jednostki administracyjnej (AdminUnitName)

Składnik adresu reprezentujący nazwę jednostki administracyjnej, w której państwo członkowskie ma lub wykonuje uprawnienia jurysdykcyjne, do celów sprawowania władzy na poziomie lokalnym, regionalnym i krajowym.

Ten typ jest podtypem „AddressComponent”.

Atrybuty typu obiektu przestrzennego „AdminUnitName”

Atrybut

Definicja

Typ

Voidability

level

Poziom administracji w krajowej hierarchii administracyjnej.

AdministrativeHierarchyLevel

 

name

Oficjalna nazwa geograficzna jednostki administracyjnej, w razie potrzeby podana w kilku językach.

GeographicalName

 


Role asocjacji typu obiektu przestrzennego „AdminUnitName”

Rola asocjacji

Definicja

Typ

Voidability

adminUnit

Jednostka administracyjna będąca źródłem treści nazwy jednostki administracyjnej.

AdministrativeUnit

voidable

5.2.5.   Deskryptor pocztowy (PostalDescriptor)

Składnik adresu, który reprezentuje identyfikację podziału adresów i punktów doręczeń pocztowych w kraju, regionie lub mieście do celów pocztowych.

Ten typ jest podtypem „AddressComponent”.

Atrybuty typu obiektu przestrzennego „PostalDescriptor”

Atrybut

Definicja

Typ

Voidability

postCode

Kod tworzony i utrzymywany do celów pocztowych, umożliwiający identyfikację podziału adresów i punktów doręczeń pocztowych.

CharacterString

 

postName

Nazwa lub nazwy tworzone i utrzymywane do celów pocztowych, umożliwiające identyfikację podziału adresów i punktów doręczeń pocztowych.

GeographicalName

 

Ograniczenia typu obiektu przestrzennego „PostalDescriptor”

W przypadku braku kodu pocztowego wymagana jest nazwa poczty.

W przypadku braku nazwy poczty wymagany jest kod pocztowy.

5.2.6.   Nazwa drogi przelotowej (ThoroughfareName)

Składnik adresu, który reprezentuje nazwę przejścia lub przejazdu między dwoma lokalizacjami.

Ten typ jest podtypem „AddressComponent”.

Atrybuty typu obiektu przestrzennego „ThoroughfareName”

Atrybut

Definicja

Typ

Voidability

name

Nazwa drogi przelotowej.

ThoroughfareNameValue

 


Role asocjacji typu obiektu przestrzennego „ThoroughfareName”

Rola asocjacji

Definicja

Typ

Voidability

transportLink

Połączenie lub kilka połączeń sieci transportowej, dla których został wyznaczony obiekt przestrzenny typu „nazwa drogi przelotowej”.

TransportLink

voidable

5.3.   Typy danych

5.3.1.   Lokalizator adresu (AddressLocator)

Oznaczenie lub nazwa czytelne dla człowieka, pozwalające użytkownikowi lub aplikacji na odniesienie i odróżnienie adresu od sąsiednich adresów w ramach zakresu nazwy drogi przelotowej, nazwy adresu obszarowego, nazwy jednostki administracyjnej lub deskryptora pocztowego, w którym adres jest usytuowany.

Atrybuty typu danych „AddressLocator”

Atrybut

Definicja

Typ

Voidability

designator

Liczba lub sekwencja znaków, w sposób jednoznaczny identyfikująca lokalizator w ramach odpowiedniego(-ch) zakresu(-ów).

LocatorDesignator

 

level

Poziom, do którego odnosi się lokalizator.

LocatorLevelValue

 

name

Nazwa geograficzna lub tekst w formie opisu, powiązane z nieruchomością identyfikowaną przez lokalizator.

LocatorName

 

Role asocjacji typu danych „AddressLocator”

Rola asocjacji

Definicja

Typ

Voidability

withinScopeOf

Składnik adresu określający zakres, w ramach którego przypisywany jest lokalizator zgodnie z zasadami zapewniającymi jednoznaczność.

AddressComponent

voidable

Ograniczenia typu danych „AddressLocator”

W przypadku braku oznaczenia wymagana jest nazwa.

W przypadku braku nazwy wymagane jest oznaczenie.

5.3.2.   Reprezentacja adresu (AddressRepresentation)

Reprezentacja obiektu przestrzennego „adres” do stosowania w schematach aplikacji zewnętrznych, które muszą zawierać podstawowe informacje adresowe w czytelnej postaci.

Atrybuty typu danych „AddressRepresentation”

Atrybut

Definicja

Typ

Voidability

addressArea

Nazwa lub nazwy obszaru geograficznego lub miejscowości grupującego(-ej) pewną liczbę obiektów adresowalnych do celów adresowych, niebędącego(-ej) jednostką administracyjną.

GeographicalName

voidable

adminUnit

Nazwa lub nazwy jednostki administracyjnej, w której państwo członkowskie ma lub wykonuje uprawnienia jurysdykcyjne, do celów sprawowania władzy na poziomie lokalnym, regionalnym i krajowym.

GeographicalName

 

locatorDesignator

Liczba lub sekwencja znaków, umożliwiająca użytkownikowi aplikacji interpretowanie, analizowanie składni i formatowanie lokalizatora w ramach odpowiedniego zakresu. Lokalizator może obejmować większą liczbę oznaczeń lokalizatora.

CharacterString

 

locatorName

Nazwa własna (nazwy własne) przypisana(-e) do encji świata rzeczywistego identyfikowanej przez lokalizator.

GeographicalName

 

postCode

Kod tworzony i utrzymywany do celów pocztowych, umożliwiający identyfikację podziału adresów i punktów doręczeń pocztowych.

CharacterString

voidable

postName

Nazwa lub nazwy tworzone i utrzymywane do celów pocztowych, umożliwiające identyfikację podziału adresów i punktów doręczeń pocztowych.

GeographicalName

voidable

thoroughfare

Nazwa lub nazwy przejścia lub przejazdu z jednej lokalizacji do drugiej, np. drogi lub drogi wodnej.

GeographicalName

voidable


Role asocjacji typu danych „AddressRepresentation”

Rola asocjacji

Definicja

Typ

Voidability

addressFeature

Odniesienie do obiektu przestrzennego typu „adres”.

Address

voidable

5.3.3.   Położenie geograficzne (GeographicPosition)

Położenie charakterystycznego punktu reprezentującego lokalizację adresu zgodnie z określoną specyfikacją, łącznie z informacjami na temat początku położenia.

Atrybuty typu danych „GeographicPosition”

Atrybut

Definicja

Typ

Voidability

default

Określa, czy to położenie powinno być uznawane za domyślne.

Boolean

 

geometry

Położenie punktu wyrażone za pomocą współrzędnych w wybranym systemie odniesień przestrzennych.

GM_Point

 

method

Opis tego, w jaki sposób i przez kogo położenie geograficzne adresu zostało utworzone lub wyprowadzone.

GeometryMethodValue

voidable

specification

Informacje określające specyfikację stosowaną do utworzenia lub wyprowadzenia tego położenia geograficznego adresu.

GeometrySpecificationValue

voidable

5.3.4.   Oznaczenie lokalizatora (LocatorDesignator)

Liczba lub sekwencja znaków, w sposób jednoznaczny identyfikująca lokalizator w ramach odpowiedniego(-ch) zakresu(-ów). Pełna identyfikacja lokalizatora może obejmować jedno oznaczenie lokalizatora lub większą ich liczbę.

Atrybuty typu danych „LocatorDesignator”

Atrybut

Definicja

Typ

Voidability

designator

Część identyfikująca oznaczenia lokalizatora, złożona z pojedynczych cyfr lub innych znaków lub większej ich liczby.

CharacterString

 

type

Typ wartości lokalizatora, umożliwiający aplikacji jego interpretowanie, analizowanie składni i formatowanie zgodnie z określonymi zasadami.

LocatorDesignatorTypeValue

 

5.3.5.   Nazwa lokalizatora (LocatorName)

Nazwa własna używana w odniesieniu do encji świata rzeczywistego identyfikowanej przez lokalizator.

Atrybuty typu danych „LocatorName”

Atrybut

Definicja

Typ

Voidability

name

Część identyfikująca nazwy lokalizatora.

GeographicalName

 

type

Typ wartości lokalizatora, umożliwiający aplikacji jego interpretowanie, analizowanie składni i formatowanie zgodnie z określonymi zasadami.

LocatorNameTypeValue

 

5.3.6.   Część nazwy (PartOfName)

Część pełnej nazwy, wynikająca z podziału nazwy drogi przelotowej na odrębne jednostki semantyczne, wykorzystująca ten sam język i sposób zapisu co pełna nazwa drogi przelotowej.

Atrybuty typu danych „PartOfName”

Atrybut

Definicja

Typ

Voidability

part

Ciąg znaków wyrażający odrębną część nazwy, wykorzystujący ten sam język i sposób zapisu co pełna nazwa drogi przelotowej.

CharacterString

 

type

Klasyfikacja części nazwy według jej semantyki (znaczenia) w pełnej nazwie drogi przelotowej.

PartTypeValue

 

5.3.7.   Wartość nazwy drogi przelotowej (ThoroughfareNameValue)

Nazwa własna używana w odniesieniu do drogi przelotowej, obejmująca ewentualnie podział nazwy na części.

Atrybuty typu danych „ThoroughfareNameValue”

Atrybut

Definicja

Typ

Voidability

name

Nazwa własna używana w odniesieniu do drogi przelotowej.

GeographicalName

 

nameParts

Część lub kilka części, na które można podzielić nazwę drogi przelotowej.

PartOfName

voidable

5.4.   Listy kodowe

5.4.1.   Metoda geometrii (GeometryMethodValue)

Opis tego, w jaki sposób i przez kogo położenie geograficzne adresu zostało utworzone lub wyprowadzone.

Ta lista kodowa jest zarządzana w ramach wspólnego rejestru list kodowych.

5.4.2.   Specyfikacja geometrii (GeometrySpecificationValue)

Informacje określające specyfikację stosowaną do utworzenia lub wyprowadzenia tego położenia geograficznego adresu.

Ta lista kodowa jest zarządzana w ramach wspólnego rejestru list kodowych.

5.4.3.   Typ oznaczenia lokalizatora (LocatorDesignatorTypeValue)

Opis semantyki oznaczenia lokalizatora.

Ta lista kodowa jest zarządzana w ramach wspólnego rejestru list kodowych.

5.4.4.   Poziom lokalizatora (LocatorLevelValue)

Poziom, do którego odnosi się lokalizator.

Ta lista kodowa jest zarządzana w ramach wspólnego rejestru list kodowych.

5.4.5.   Typ nazwy lokalizatora (LocatorNameTypeValue)

Opis semantyki nazwy lokalizatora.

Ta lista kodowa jest zarządzana w ramach wspólnego rejestru list kodowych.

5.4.6.   Typ części (PartTypeValue)

Klasyfikacja części nazwy zgodnie z jej semantyką w pełnej nazwie drogi przelotowej.

Ta lista kodowa jest zarządzana w ramach wspólnego rejestru list kodowych.

5.4.7.   Status (StatusValue)

Aktualna ważność adresu lub składnika adresu w świecie rzeczywistym.

Ta lista kodowa jest zarządzana w ramach wspólnego rejestru list kodowych.

5.5.   Wymagania dotyczące tematu

5.5.1.   Położenie adresu

1.

W ramach zbioru danych położenie adresu jest reprezentowane za pomocą współrzędnych faktycznej lokalizacji z możliwie największą dokładnością. Będą to najbardziej dokładne współrzędne uzyskane bezpośrednio lub, w przypadku ich braku, współrzędne wyprowadzone z jednego ze składników adresu, przy czym pierwszeństwo ma składnik umożliwiający najbardziej dokładne ustalenie położenia.

2.

Jeżeli adres ma więcej niż jedno położenie, atrybut „specification” otrzymuje dla każdego z nich inną wartość.

5.5.2.   Role asocjacji

1.

Rola asocjacji „withinScopeOf” musi być ustalona w odniesieniu do wszystkich lokalizatorów przypisywanych zgodnie z zasadami, które mają zapewniać jednoznaczność w ramach poszczególnych składników adresu (nazwa drogi przelotowej, nazwa obszaru adresowego, deskryptor pocztowy lub nazwa jednostki administracyjnej).

2.

Rola asocjacji „parentAddress” musi być ustalona w odniesieniu do wszystkich adresów, które są połączone z adresem macierzystym (lub głównym).

3.

Adres musi mieć powiązanie z nazwą kraju, w którym się znajduje. Ponadto adres musi mieć powiązania z dodatkowymi składnikami adresu niezbędnymi do jednoznacznej identyfikacji i lokalizacji instancji adresu.

5.6.   Warstwy

Warstwy dla tematu danych przestrzennych „Adresy”

Nazwa warstwy

Tytuł warstwy

Typ obiektu przestrzennego

AD.Address

Adresy

Address

6.   DZIAŁKI KATASTRALNE

6.1.   Typy obiektów przestrzennych

Na potrzeby wymiany i klasyfikacji obiektów przestrzennych pochodzących ze zbiorów danych przestrzennych związanych z tematem danych przestrzennych „Działki katastralne” stosuje się następujące typy obiektów przestrzennych:

podstawowa jednostka własności

granica katastralna

działka katastralna

obszar katastralny

Działki katastralne muszą być zawsze udostępniane.

Podstawowe jednostki własności są udostępniane przez państwa członkowskie w przypadku, gdy jednoznaczne odniesienia katastralne są podane jedynie dla podstawowych jednostek własności, ale nie dla działek.

Granice katastralne są udostępnianie przez państwa członkowskie w przypadku, gdy zarejestrowane są informacje o bezwzględnej dokładności położenia tych granic.

6.1.1.   Podstawowa jednostka własności (BasicPropertyUnit)

Podstawowa jednostka własności zarejestrowana w księgach gruntowych, rejestrach gruntów lub równoważnych dokumentach. Jest definiowana przez wyłączne i jednorodne prawa własności do nieruchomości i może składać się z jednej działki lub wielu sąsiadujących lub odrębnych geograficznie działek.

Atrybuty typu obiektu przestrzennego „BasicPropertyUnit”

Atrybut

Definicja

Typ

Voidability

areaValue

Rejestrowana wartość pola odpowiadająca powierzchni rzutu na płaszczyznę poziomą działek katastralnych składających się na podstawową jednostkę własności.

Area

voidable

beginLifespanVersion

Data i godzina, w której ta wersja obiektu przestrzennego została wprowadzona do zbioru danych przestrzennych lub zmieniona w tym zbiorze.

DateTime

voidable

endLifespanVersion

Data i godzina, w której ta wersja obiektu przestrzennego została zastąpiona w zbiorze danych przestrzennych lub wycofana z tego zbioru.

DateTime

voidable

inspireId

Zewnętrzny identyfikator obiektu dla obiektu przestrzennego.

Identifier

 

nationalCadastralReference

Identyfikator tematyczny na poziomie krajowym, zasadniczo pełny kod krajowy podstawowej jednostki własności. Musi zapewniać powiązanie z krajowym rejestrem katastralnym lub równoważnym dokumentem.

CharacterString

 

validFrom

Oficjalna data i godzina, w której podstawowa jednostka własności została/zostanie zgodnie z prawem ustanowiona.

DateTime

voidable

validTo

Oficjalna data i godzina, w której podstawowa jednostka własności przestała/przestanie zgodnie z prawem być stosowana.

DateTime

voidable

Role asocjacji typu obiektu przestrzennego „BasicPropertyUnit”

Rola asocjacji

Definicja

Typ

Voidability

administrativeUnit

Jednostka administracyjna najniższego poziomu administracji, w której znajduje się ta podstawowa jednostka własności.

AdministrativeUnit

voidable

Ograniczenia typu obiektu przestrzennego „BasicPropertyUnit”

Wartość „areaValue” podaje się w metrach kwadratowych.

6.1.2.   Granica katastralna (CadastralBoundary)

Część obwodu działki katastralnej. Jedna granica katastralna może być wspólna dla dwóch sąsiadujących działek katastralnych.

Atrybuty typu obiektu przestrzennego „CadastralBoundary”

Atrybut

Definicja

Typ

Voidability

beginLifespanVersion

Data i godzina, w której ta wersja obiektu przestrzennego została wprowadzona do zbioru danych przestrzennych lub zmieniona w tym zbiorze.

DateTime

voidable

endLifespanVersion

Data i godzina, w której ta wersja obiektu przestrzennego została zastąpiona w zbiorze danych przestrzennych lub wycofana z tego zbioru.

DateTime

voidable

estimatedAccuracy

Szacowana bezwzględna dokładność położenia granicy katastralnej w stosowanym przez INSPIRE systemie odniesienia za pomocą współrzędnych. Bezwzględna dokładność położenia to średnia wartość niepewności położenia dla zbioru położeń, gdzie niepewność położenia oznacza odległość między położeniem zmierzonym i położeniem uważanym za odpowiednie położenie rzeczywiste.

Length

voidable

geometry

Geometria granicy katastralnej.

GM_Curve

 

inspireId

Zewnętrzny identyfikator obiektu dla obiektu przestrzennego.

Identifier

 

validFrom

Oficjalna data i godzina, w której granica katastralna została/zostanie zgodnie z prawem ustanowiona.

DateTime

voidable

validTo

Data i godzina, w której granica katastralna przestała/przestanie zgodnie z prawem być stosowana.

DateTime

voidable

Role asocjacji typu obiektu przestrzennego „CadastralBoundary”

Rola asocjacji

Definicja

Typ

Voidability

parcel

Działka katastralna (działki katastralne) wyznaczona(-e) przez tę granicę katastralną. Granica katastralna może wyznaczać jedną działkę katastralną lub dwie działki katastralne.

CadastralParcel

voidable

Ograniczenia typu obiektu przestrzennego „CadastralBoundary”

Wartość „estimatedAccuracy” podaje się w metrach.

6.1.3.   Działka katastralna (CadastralParcel)

Obszary określone na podstawie rejestrów katastralnych lub równoważnych dokumentów.

Atrybuty typu obiektu przestrzennego „CadastralParcel”

Atrybut

Definicja

Typ

Voidability

areaValue

Rejestrowana wartość pola odpowiadająca powierzchni rzutu na płaszczyznę poziomą działki katastralnej.

Area

voidable

beginLifespanVersion

Data i godzina, w której ta wersja obiektu przestrzennego została wprowadzona do zbioru danych przestrzennych lub zmieniona w tym zbiorze.

DateTime

voidable

endLifespanVersion

Data i godzina, w której ta wersja obiektu przestrzennego została zastąpiona w zbiorze danych przestrzennych lub wycofana z tego zbioru.

DateTime

voidable

geometry

Geometria działki katastralnej.

GM_Object

 

inspireId

Zewnętrzny identyfikator obiektu dla obiektu przestrzennego.

Identifier

 

label

Tekst stosowany powszechnie do wyświetlania identyfikacji działki katastralnej.

CharacterString

 

nationalCadastralReference

Identyfikator tematyczny na poziomie krajowym, zasadniczo pełny kod krajowy działki katastralnej. Musi zapewniać powiązanie z krajowym rejestrem katastralnym lub równoważnym dokumentem.

CharacterString

 

referencePoint

Punkt w obrębie działki katastralnej.

GM_Point

voidable

validFrom

Oficjalna data i godzina, w której działka katastralna została/zostanie zgodnie z prawem ustanowiona.

DateTime

voidable

validTo

Data i godzina, w której działka katastralna przestała/przestanie zgodnie z prawem być stosowana.

DateTime

voidable

Role asocjacji typu obiektu przestrzennego „CadastralParcel”

Rola asocjacji

Definicja

Typ

Voidability

administrativeUnit

Jednostka administracyjna najniższego poziomu administracji, w której znajduje się ta działka katastralna.

AdministrativeUnit

voidable

basicPropertyUnit

Podstawowa jednostka własności (podstawowe jednostki własności) obejmująca(-e) tę działkę katastralną.

BasicPropertyUnit

voidable

zoning

Obszar katastralny najniższego poziomu administracji obejmujący tę działkę katastralną.

CadastralZoning

voidable

Ograniczenia typu obiektu przestrzennego „CadastralParcel”

Wartość „areaValue” podaje się w metrach kwadratowych.

Typem geometrii jest „GM_Surface” lub „GM_MultiSurface”.

6.1.4.   Obszar katastralny (CadastralZoning)

Obszary pośrednie (np. obręby) stosowane do celów podziału terytorium krajowego na działki katastralne.

Atrybuty typu obiektu przestrzennego „CadastralZoning”

Atrybut

Definicja

Typ

Voidability

beginLifespanVersion

Data i godzina, w której ta wersja obiektu przestrzennego została wprowadzona do zbioru danych przestrzennych lub zmieniona w tym zbiorze.

DateTime

voidable

endLifespanVersion

Data i godzina, w której ta wersja obiektu przestrzennego została zastąpiona w zbiorze danych przestrzennych lub wycofana z tego zbioru.

DateTime

voidable

estimatedAccuracy

Szacowana bezwzględna dokładność położenia działek katastralnych w ramach obszaru katastralnego w stosowanym przez INSPIRE systemie odniesienia za pomocą współrzędnych. Bezwzględna dokładność położenia to średnia wartość niepewności położenia dla zbioru położeń, gdzie niepewność położenia oznacza odległość między położeniem zmierzonym i położeniem uważanym za odpowiednie położenie rzeczywiste.

Length

voidable

geometry

Geometria obszaru katastralnego.

GM_MultiSurface

 

inspireId

Zewnętrzny identyfikator obiektu dla obiektu przestrzennego.

Identifier

 

label

Tekst stosowany powszechnie do wyświetlania identyfikacji obszaru katastralnego.

CharacterString

 

level

Poziom obszaru katastralnego w krajowej strukturze katastralnej.

CadastralZoningLevelValue

voidable

levelName

Nazwa poziomu obszaru katastralnego w krajowej strukturze katastralnej, podana w co najmniej jednym języku urzędowym Unii Europejskiej.

LocalisedCharacterString

voidable

name

Nazwa obszaru katastralnego.

GeographicalName

voidable

nationalCadastalZoningReference

Identyfikator tematyczny na poziomie krajowym, zasadniczo pełny kod krajowy obszaru katastralnego.

CharacterString

 

originalMapScaleDenominator

Mianownik skali pierwotnej mapy papierowej (w stosownych przypadkach), zakresowi której odpowiada obszar katastralny.

Integer

voidable

referencePoint

Punkt w obszarze katastralnym.

GM_Point

voidable

validFrom

Oficjalna data i godzina, w której obszar katastralny został/zostanie zgodnie z prawem ustanowiony.

DateTime

voidable

validTo

Data i godzina, w której obszar katastralny przestał/przestanie zgodnie z prawem być stosowany.

DateTime

voidable

Role asocjacji typu obiektu przestrzennego „CadastralZoning”

Rola asocjacji

Definicja

Typ

Voidability

upperLevelUnit

Kolejny obszar katastralny wyższego poziomu obejmujący ten obszar katastralny.

CadastralZoning

voidable

Ograniczenia typu obiektu przestrzennego „CadastralZoning”

Wartość „estimatedAccuracy” podaje się w metrach.

Obszar katastralny niższego poziomu jest częścią obszaru wyższego poziomu.

6.2.   Listy kodowe

6.2.1.   Poziom obszaru katastralnego (CadastralZoningLevelValue)

Poziomy w hierarchii obszarów katastralnych.

Ta lista kodowa jest zarządzana w ramach wspólnego rejestru list kodowych.

6.3.   Wymagania dotyczące tematu

6.3.1.   Reprezentacja geometrii

1.

Dziedzina wartości własności przestrzennych określona w niniejszej sekcji nie jest ograniczona do schematu przestrzennego „Simple Feature” zdefiniowanego w EN ISO 19125-1.

2.

W przypadku udostępniania granic katastralnych, granice katastralne odpowiadające obwodowi działki katastralnej tworzą zamknięty(-e) pierścień(-nie).

6.3.2.   Modelowanie odniesień do obiektu

Wszystkie instancje typu obiektu przestrzennego „CadastralParcel” muszą posiadać jako identyfikator tematyczny atrybut „nationalCadastralReference”. Ten atrybut musi umożliwiać użytkownikom tworzenie powiązania z prawami, właścicielami i innymi informacjami katastralnymi w krajowych rejestrach katastralnych lub równoważnych dokumentach.

6.3.3.   Systemy odniesienia za pomocą współrzędnych

Jeżeli dane związane z tematem danych przestrzennych „Działki katastralne” są udostępniane w postaci współrzędnych płaskich w równokątnym stożkowym odwzorowaniu Lamberta, udostępnia się je również w co najmniej jednym z innych systemów odniesienia za pomocą współrzędnych określonych w sekcjach 1.3.1, 1.3.2 oraz 1.3.3.

6.4.   Reguły prezentacji

6.4.1.   Warstwy

Warstwy dla tematu danych przestrzennych „Działki katastralne”

Nazwa warstwy

Tytuł warstwy

Typ obiektu przestrzennego

CP.CadastralParcel

Działka katastralna

CadastralParcel

CP.CadastralZoning

Obszar katastralny

CadastralZoning

CP.CadastralBoundary

Granica katastralna

CadastralBoundary

7.   SIECI TRANSPORTOWE

7.1.   Definicje

Oprócz definicji podanych w art. 2 zastosowanie mają następujące definicje:

„punkt odniesienia lotniska” oznacza punkt określający geograficzną lokalizację lotniska, który jest usytuowany w pobliżu istniejącego lub planowanego środka geometrycznego lotniska i powinien pozostawać w miejscu, gdzie został pierwotnie wyznaczony;

„port lotniczy/lotnisko śmigłowcowe” oznacza określony obszar na ziemi lub wodzie (włącznie z budynkami, urządzeniami i wyposażeniem), przeznaczony w całości lub w części do wykorzystania dla potrzeb przylotów, odlotów i naziemnego ruchu statków powietrznych/śmigłowców;

„trasa głębokowodna” oznacza trasę na wyznaczonym obszarze w określonych granicach, która jest dokładnie kontrolowana pod kątem oczyszczenia dna morskiego i usunięcia przeszkód zanurzonych w wodzie do minimalnej wskazanej głębokości wody;

„połączenie intermodalne” oznacza połączenie między dwoma elementami w różnych sieciach transportowych, które wykorzystują różne rodzaje transportu, umożliwiające przeniesienie transportowanych dóbr (ludzi, towarów itp.) z jednego rodzaju transportu na drugi;

„element liniowy” oznacza jednowymiarowy obiekt służący jako oś, wzdłuż której dokonuje się odniesienia liniowego;

„odniesienie liniowe” oznacza określenie lokalizacji związanej z jednowymiarowym obiektem w postaci pomiaru wzdłuż (oraz ewentualnie w przesunięciu od) tego elementu;

„urządzenie pomocy nawigacyjnej” oznacza fizyczne urządzenie nawigacyjne umieszczone na powierzchni Ziemi, takie jak Very High Frequency Omnidirectional Radio Range (VOR), Distance Measuring Equipment (DME), lokalizator, Tactical Air Navigation Beacon (TACAN) itp., wspomagające bezpieczne kierowanie ruchem statków powietrznych na istniejących trasach powietrznych;

„odnoszenie obiektowe” oznacza podawanie zasięgu przestrzennego obiektu poprzez odniesienie do istniejącego obiektu przestrzennego lub zbioru obiektów przestrzennych;

„stacja kolejowa” oznacza obszar przecięty pewną liczbą połączonych ze sobą równoległych torów kolejowych (zazwyczaj więcej niż dwoma), które są wykorzystywane do zatrzymywania pociągów do celów załadunku / rozładunku towarów bez zakłócania ruchu na głównej linii kolejowej;

„znaczący punkt” oznacza określoną lokalizację geograficzną stosowaną do określania trasy „Air Traffic Service (ATS)”, toru lotu statku powietrznego lub do innych celów nawigacyjnych/ATS.

7.2.   Struktura tematu danych przestrzennych „Sieci transportowe”

Typy określone dla tematu danych przestrzennych „Sieci transportowe” są grupowane w następujących pakietach:

wspólne elementy transportowe

sieć transportu lotniczego

sieć transportu koleją linową

sieć transportu kolejowego

sieć transportu drogowego

sieć transportu wodnego

7.3.   Wspólne elementy transportowe

7.3.1.   Typy obiektów przestrzennych

Na potrzeby wymiany i klasyfikacji obiektów przestrzennych związanych z pakietem „wspólne elementy transportowe” stosuje się następujące typy obiektów przestrzennych:

ograniczenie dostępu

stan elementu sieci

organ utrzymujący

słupek kilometrowy

organ właścicielski

ograniczenie dla pojazdów

kierunek przepływu ruchu

obszar transportowy

połączenie transportowe

sekwencja połączeń transportowych

zbiór połączeń transportowych

sieć transportowa

węzeł transportowy

obiekt transportowy

punkt transportowy

własność transportu

położenie pionowe

7.3.1.1.   Ograniczenie dostępu (AccessRestriction)

Ograniczenie w zakresie dostępu do elementu transportowego.

Ten typ jest podtypem „TransportProperty”.

Atrybuty typu obiektu przestrzennego „AccessRestriction”

Atrybut

Definicja

Typ

Voidability

restriction

Charakter ograniczenia dostępu.

AccessRestrictionValue

 

7.3.1.2.   Stan elementu sieci (ConditionOfFacility)

Stan elementu sieci transportowej pod względem zakończenia realizacji i użytkowania.

Ten typ jest podtypem „TransportProperty”.

Atrybuty typu obiektu przestrzennego „ConditionOfFacility”

Atrybut

Definicja

Typ

Voidability

currentStatus

Aktualna wartość stanu elementu sieci transportowej pod względem zakończenia realizacji i użytkowania.

ConditionOfFacilityValue

 

7.3.1.3.   Organ utrzymujący (MaintenanceAuthority)

Organ odpowiedzialny za utrzymanie elementu transportowego.

Ten typ jest podtypem „TransportProperty”.

Atrybuty typu obiektu przestrzennego „MaintenanceAuthority”

Atrybut

Definicja

Typ

Voidability

authority

Identyfikacja organu utrzymującego.

CI_Citation

 

7.3.1.4.   Słupek kilometrowy (MarkerPost)

Znacznik referencyjny umieszczony wzdłuż trasy w sieci transportowej, zazwyczaj w regularnych odstępach, wskazujący odległość od początku trasy, bądź od innego punktu odniesienia, do punktu, w którym znacznik jest położony.

Ten typ jest podtypem „TransportPoint”.

Atrybuty typu obiektu przestrzennego „MarkerPost”

Atrybut

Definicja

Typ

Voidability

location

Odległość od początku trasy, bądź od innego punktu odniesienia, do punktu, w którym znacznik jest położony.

Distance

 


Role asocjacji typu obiektu przestrzennego „MarkerPost”

Rola asocjacji

Definicja

Typ

Voidability

route

Trasa w sieci transportowej, przy której znacznik jest umieszczony.

TransportLinkSet

voidable

7.3.1.5.   Organ właścicielski (OwnerAuthority)

Organ będący właścicielem elementu transportowego.

Ten typ jest podtypem „TransportProperty”.

Atrybuty typu obiektu przestrzennego „OwnerAuthority”

Atrybut

Definicja

Typ

Voidability

authority

Identyfikacja organu właścicielskiego.

CI_Citation

 

7.3.1.6.   Ograniczenie dla pojazdów (RestrictionForVehicles)

Ograniczenie nałożone na pojazdy w odniesieniu do elementu transportowego.

Ten typ jest podtypem „TransportProperty”.

Atrybuty typu obiektu przestrzennego „RestrictionForVehicles”

Atrybut

Definicja

Typ

Voidability

measure

Miara ograniczenia.

Measure

 

restrictionType

Typ ograniczenia.

RestrictionTypeValue

 

7.3.1.7.   Kierunek przepływu ruchu (TrafficFlowDirection)

Wskazuje kierunek przepływu ruchu w stosunku do kierunku wektora połączenia transportowego.

Ten typ jest podtypem „TransportProperty”.

Atrybuty typu obiektu przestrzennego „TrafficFlowDirection”

Atrybut

Definicja

Typ

Voidability

direction

Wskazuje kierunek przepływu ruchu.

LinkDirectionValue

 

Ograniczenia typu obiektu przestrzennego „TrafficFlowDirection”

Tę własność można powiązać jedynie z obiektem przestrzennym typu „Link” lub „LinkSequence”.

7.3.1.8.   Obszar transportowy (TransportArea)

Powierzchnia, która reprezentuje zakres przestrzenny elementu sieci transportowej.

Ten typ jest podtypem „NetworkArea”.

Ten typ jest podtypem „TransportObject”.

Ten typ jest abstrakcyjny.

Atrybuty typu obiektu przestrzennego „TransportArea”

Atrybut

Definicja

Typ

Voidability

validFrom

Moment, w którym obszar transportowy zaczął występować w świecie rzeczywistym.

DateTime

voidable

validTo

Moment, od którego obszar transportowy nie występuje w świecie rzeczywistym.

DateTime

voidable

Ograniczenia typu obiektu przestrzennego „TransportArea”

Wszystkie obszary transportowe mają zewnętrzny identyfikator obiektu.

7.3.1.9.   Połączenie transportowe (TransportLink)

Liniowy obiekt przestrzenny, opisujący geometrię i połączalność sieci transportowej między dwoma punktami w sieci.

Ten typ jest podtypem „Link”.

Ten typ jest podtypem „TransportObject”.

Ten typ jest abstrakcyjny.

Atrybuty typu obiektu przestrzennego „TransportLink”

Atrybut

Definicja

Typ

Voidability

validFrom

Moment, w którym połączenie transportowe zaczęło występować w świecie rzeczywistym.

DateTime

voidable

validTo

Moment, od którego połączenie transportowe nie występuje w świecie rzeczywistym.

DateTime

voidable

Ograniczenia typu obiektu przestrzennego „TransportLink”

Wszystkie połączenia transportowe mają zewnętrzny identyfikator obiektu.

7.3.1.10.   Sekwencja połączeń transportowych (TransportLinkSequence)

Liniowy obiekt przestrzenny, złożony z uporządkowanego zbioru połączeń transportowych, reprezentujący nieprzerwaną ścieżkę w sieci transportowej bez żadnych rozgałęzień. Ten element ma określony początek i koniec, a każde położenie na sekwencji połączeń transportowych może zostać zidentyfikowane za pomocą pojedynczego parametru, np. długości. Opisuje element sieci transportowej, scharakteryzowany za pomocą co najmniej jednego identyfikatora tematycznego i/lub jednej własności.

Ten typ jest podtypem „LinkSequence”.

Ten typ jest podtypem „TransportObject”.

Ten typ jest abstrakcyjny.

Atrybuty typu obiektu przestrzennego „TransportLinkSequence”

Atrybut

Definicja

Typ

Voidability

validFrom

Moment, w którym sekwencja połączeń transportowych zaczęła występować w świecie rzeczywistym.

DateTime

voidable

validTo

Moment, od którego sekwencja połączeń transportowych nie występuje w świecie rzeczywistym.

DateTime

voidable

Ograniczenia typu obiektu przestrzennego „TransportLinkSequence”

Sekwencja połączeń transportowych musi składać się z połączeń transportowych należących bez wyjątku do tej samej sieci transportowej.

Wszystkie sekwencje połączeń transportowych mają zewnętrzny identyfikator obiektu.

7.3.1.11.   Zbiór połączeń transportowych (TransportLinkSet)

Zbiór sekwencji połączeń transportowych i/lub pojedynczych połączeń transportowych, mający określoną funkcję lub określone znaczenie w sieci transportowej.

Ten typ jest podtypem „LinkSet”.

Ten typ jest podtypem „TransportObject”.

Ten typ jest abstrakcyjny.

Atrybuty typu obiektu przestrzennego „TransportLinkSet”

Atrybut

Definicja

Typ

Voidability

validFrom

Moment, w którym zbiór połączeń transportowych zaczął występować w świecie rzeczywistym.

DateTime

voidable

validTo

Moment, od którego zbiór połączeń transportowych nie występuje w świecie rzeczywistym.

DateTime

voidable

Role asocjacji typu obiektu przestrzennego „TransportLinkSet”

Rola asocjacji

Definicja

Typ

Voidability

post

Słupek kilometrowy przy trasie w sieci transportowej.

MarkerPost

voidable

Ograniczenia typu obiektu przestrzennego „TransportLinkSet”

Zbiór połączeń transportowych musi składać się z połączeń transportowych i/lub sekwencji połączeń transportowych należących bez wyjątku do tej samej sieci transportowej.

Wszystkie zbiory połączeń transportowych mają zewnętrzny identyfikator obiektu.

7.3.1.12.   Sieć transportowa (TransportNetwork)

Zbiór elementów sieci należących do jednego rodzaju transportu.

Ten typ jest podtypem „Network”.

Atrybuty typu obiektu przestrzennego „TransportNetwork”

Atrybut

Definicja

Typ

Voidability

inspireId

Zewnętrzny identyfikator obiektu dla obiektu przestrzennego.

Identifier

 

typeOfTransport

Typ sieci transportowej, oparty na rodzaju infrastruktury wykorzystywanej przez sieć.

TransportTypeValue

 

7.3.1.13.   Węzeł transportowy (TransportNode)

Punktowy obiekt przestrzenny, stosowany do celów połączalności.

Ten typ jest podtypem „Node”.

Ten typ jest podtypem „TransportObject”.

Ten typ jest abstrakcyjny.

Atrybuty typu obiektu przestrzennego „TransportNode”

Atrybut

Definicja

Typ

Voidability

validFrom

Moment, w którym węzeł transportowy zaczął występować w świecie rzeczywistym.

DateTime

voidable

validTo

Moment, od którego węzeł transportowy nie występuje w świecie rzeczywistym.

DateTime

voidable

Ograniczenia typu obiektu przestrzennego „TransportNode”

Wszystkie węzły transportowe mają zewnętrzny identyfikator obiektu.

7.3.1.14.   Obiekt transportowy (TransportObject)

Podstawa identyfikacji obiektów sieci transportowej w świecie rzeczywistym.

Ten typ jest abstrakcyjny.

Atrybuty typu obiektu przestrzennego „TransportObject”

Atrybut

Definicja

Typ

Voidability

geographicalName

Nazwa geograficzna, która jest stosowana do identyfikacji obiektu sieci transportowej w świecie rzeczywistym. Dostarcza „klucza” do celów pośredniego powiązania różnych reprezentacji obiektu.

GeographicalName

voidable

7.3.1.15.   Punkt transportowy (TransportPoint)

Punktowy obiekt przestrzenny, który nie jest węzłem, reprezentujący położenie elementu sieci transportowej.

Ten typ jest podtypem „NetworkElement”.

Ten typ jest podtypem „TransportObject”.

Ten typ jest abstrakcyjny.

Atrybuty typu obiektu przestrzennego „TransportPoint”

Atrybut

Definicja

Typ

Voidability

geometry

Lokalizacja punktu transportowego.

GM_Point

 

validFrom

Moment, w którym punkt transportowy zaczął występować w świecie rzeczywistym.

DateTime

voidable

validTo

Moment, od którego punkt transportowy nie występuje w świecie rzeczywistym.

DateTime

voidable

Ograniczenia typu obiektu przestrzennego „TransportPoint”

Wszystkie punkty transportowe mają zewnętrzny identyfikator obiektu.

7.3.1.16.   Własność transportu (TransportProperty)

Odniesienie do własności, która dotyczy sieci. Ta własność może mieć zastosowanie do całości elementu sieci, z którym jest powiązana, bądź – w przypadku liniowych obiektów przestrzennych – może być opisana za pomocą odniesienia liniowego.

Ten typ jest podtypem „NetworkProperty”.

Ten typ jest abstrakcyjny.

Atrybuty typu obiektu przestrzennego „TransportProperty”

Atrybut

Definicja

Typ

Voidability

validFrom

Moment, w którym własność transportu zaczęła występować w świecie rzeczywistym.

DateTime

voidable

validTo

Moment, od którego własność transportu nie występuje w świecie rzeczywistym.

DateTime

voidable

Ograniczenia typu obiektu przestrzennego „TransportProperty”

Wszystkie własności transportu mają zewnętrzny identyfikator obiektu.

7.3.1.17.   Położenie pionowe (VerticalPosition)

Położenie pionowe względem innych elementów transportu.

Ten typ jest podtypem „TransportProperty”.

Atrybuty typu obiektu przestrzennego „VerticalPosition”

Atrybut

Definicja

Typ

Voidability

verticalPosition

Względne położenie pionowe elementu transportu.

VerticalPositionValue

 

7.3.2.   Wyliczenia

7.3.2.1.   Typ transportu (TransportTypeValue)

Możliwe typy sieci transportowych.

Dozwolone wartości dla wyliczenia „TransportTypeValue”

Wartość

Definicja

air

Sieć transportowa obejmuje transport lotniczy.

cable

Sieć transportowa obejmuje transport koleją linową.

rail

Sieć transportowa obejmuje transport kolejowy.

road

Sieć transportowa obejmuje transport drogowy.

water

Sieć transportowa obejmuje transport wodny.

7.3.3.   Listy kodowe

7.3.3.1.   Ograniczenie dostępu (AccessRestrictionValue)

Typy ograniczeń dostępu dla elementu transportowego.

Ta lista kodowa jest zarządzana w ramach wspólnego rejestru list kodowych.

7.3.3.2.   Typ ograniczenia (RestrictionTypeValue)

Możliwe ograniczenia nakładane na pojazdy, które mają dostęp do elementu transportowego.

Ta lista kodowa jest zarządzana w ramach wspólnego rejestru list kodowych.

7.4.   Sieć transportu lotniczego

7.4.1.   Typy obiektów przestrzennych

Na potrzeby wymiany i klasyfikacji obiektów przestrzennych związanych z pakietem „sieć transportu lotniczego” stosuje się następujące typy obiektów przestrzennych:

obszar lotniska

kategoria lotniska

węzeł lotniska

typ lotniska

połączenie lotnicze

sekwencja połączeń lotniczych

węzeł lotniczy

trasa lotnicza

połączenie w trasie lotniczej

obszar przestrzeni powietrznej

obszar płyty postojowej

stan elementu sieci transportu lotniczego

punkt wskazany

długość elementu

szerokość elementu

wzniesienie lotniska

procedura podejścia według wskazań przyrządów

dolna granica wysokości bezwzględnej

pomoc nawigacyjna

połączenie procedury

obszar drogi startowej

punkt linii centralnej drogi startowej

standardowy przylot według wskazań przyrządów

standardowy odlot według wskazań przyrządów

rodzaj nawierzchni

obszar drogi kołowania

strefa przyziemienia i wzlotu

górna granica wysokości bezwzględnej

ograniczenie wykorzystania

7.4.1.1.   Obszar lotniska (AerodromeArea)

Określony obszar na lądzie lub wodzie (wraz z budynkami, urządzeniami i wyposażeniem), przeznaczony do użytkowania w całości lub w części na potrzeby przylotów, odlotów i ruchu naziemnego statków powietrznych i/lub śmigłowców.

Ten typ jest podtypem „TransportArea”.

7.4.1.2.   Kategoria lotniska (AerodromeCategory)

Kategoria lotniska pod względem zakresu i znaczenia służb ruchu lotniczego zapewnianych z i do lotniska.

Ten typ jest podtypem „TransportProperty”.

Atrybuty typu obiektu przestrzennego „AerodromeCategory”

Atrybut

Definicja

Typ

Voidability

aerodromeCategory

Wartość wskazująca kategorię lotniska.

AerodromeCategoryValue

 

Ograniczenia typu obiektu przestrzennego „AerodromeCategory”

Tę własność można powiązać jedynie z takimi obiektami przestrzennymi jak węzeł lotniska lub obszar lotniska.

7.4.1.3.   Węzeł lotniska (AerodromeNode)

Węzeł zlokalizowany w punkcie odniesienia lotniska dla portu lotniczego/lotniska dla śmigłowców, który jest stosowany do jego uproszczonej reprezentacji.

Ten typ jest podtypem „AirNode”.

Atrybuty typu obiektu przestrzennego „AerodromeNode”

Attribute

Definition

Type

Voidability

designatorIATA

Trzyliterowe oznaczenie IATA dla lotniska (portu lotniczego/lotniska dla śmigłowców).

CharacterString

voidable

locationIndicatorICAO

Czteroliterowy wskaźnik lokalizacji ICAO dla lotniska (portu lotniczego/lotniska dla śmigłowców), zawarty w ICAO DOC 7910.

CharacterString

voidable


Role asocjacji typu obiektu przestrzennego „AerodromeNode”

Rola asocjacji

Definicja

Typ

Voidability

controlTowers

Zespół wież kontrolnych należących do lotniska (portu lotniczego/lotniska dla śmigłowców).

Do określenia w ramach tematu danych przestrzennych „Budynki”

voidable

7.4.1.4.   Typ lotniska (AerodromeType)

Kod określający typ lotniska.

Ten typ jest podtypem „TransportProperty”.

Atrybuty typu obiektu przestrzennego „AerodromeType”

Atrybut

Definicja

Typ

Voidability

aerodromeType

Typ lotniska.

AerodromeTypeValue

 

Ograniczenia typu obiektu przestrzennego „AerodromeType”

Tę własność można powiązać jedynie z takimi obiektami przestrzennymi jak węzeł lotniska lub obszar lotniska.

7.4.1.5.   Połączenie lotnicze (AirLink)

Liniowy obiekt przestrzenny, opisujący geometrię i połączalność sieci lotniczej między dwoma punktami w sieci.

Ten typ jest podtypem „TransportLink”.

Ten typ jest abstrakcyjny.

7.4.1.6.   Sekwencja połączeń lotniczych (AirLinkSequence)

Liniowy obiekt przestrzenny, złożony z uporządkowanego zbioru połączeń lotniczych, reprezentujący nieprzerwaną ścieżkę w sieci lotniczej bez żadnych rozgałęzień.

Ten typ jest podtypem „TransportLinkSequence”.

7.4.1.7.   Węzeł lotniczy (AirNode)

Węzeł występujący w sieci lotniczej.

Ten typ jest podtypem „TransportNode”.

Ten typ jest abstrakcyjny.

Atrybuty typu obiektu przestrzennego „AirNode”

Atrybut

Definicja

Typ

Voidability

significantPoint

Atrybut wskazujący, czy węzeł lotniczy jest znaczącym punktem.

Boolean

 

7.4.1.8.   Trasa lotnicza (AirRoute)

Określona trasa przeznaczona do ukierunkowania przepływu ruchu lotniczego stosownie do wymogów zapewnienia służb ruchu lotniczego, od zakończenia fazy startu i początkowego wznoszenia do rozpoczęcia fazy podejścia i lądowania.

Ten typ jest podtypem „TransportLinkSet”.

Atrybuty typu obiektu przestrzennego „AirRoute”

Atrybut

Definicja

Typ

Voidability

airRouteType

Klasyfikacja trasy.

AirRouteTypeValue

voidable

designator

Kod lub desygnator identyfikujący trasę lotniczą.

CharacterString

voidable

7.4.1.9.   Połączenie w trasie lotniczej (AirRouteLink)

Odcinek trasy pokonywany zazwyczaj bez międzylądowania, określony przez dwa kolejne znaczące punkty.

Ten typ jest podtypem „AirLink”.

Atrybuty typu obiektu przestrzennego „AirRouteLink”

Atrybut

Definicja

Typ

Voidability

airRouteLinkClass

Klasa lub typ połączenia w trasie lotniczej.

AirRouteLinkClassValue

voidable

7.4.1.10.   Obszar przestrzeni powietrznej (AirspaceArea)

Określona objętość przestrzeni powietrznej, przedstawiona w postaci rzutu poziomego z ograniczeniami pionowymi.

Ten typ jest podtypem „TransportArea”.

Atrybuty typu obiektu przestrzennego „AirspaceArea”

Atrybut

Definicja

Typ

Voidability

AirspaceAreaType

Kod wskazujący ogólną strukturę lub cechy konkretnej przestrzeni powietrznej.

AirspaceAreaTypeValue

 

7.4.1.11.   Obszar płyty postojowej (ApronArea)

Wyznaczona powierzchnia na lotnisku lądowym/lotnisku dla śmigłowców, która przeznaczona jest do zatrzymywania i postoju statków powietrznych/śmigłowców w celu przyjmowania pasażerów na pokład, załadunku i wyładunku towarów i poczty oraz tankowania paliwa, przeprowadzania czynności obsługowych i parkowania statków powietrznych.

Ten typ jest podtypem „TransportArea”.

7.4.1.12.   Stan elementu sieci transportu lotniczego (ConditionOfAirFacility)

Stan elementu sieci transportu lotniczego pod względem zakończenia realizacji i użytkowania.

Ten typ jest podtypem „ConditionOfFacility”.

Ograniczenia typu obiektu przestrzennego „ConditionOfAirFacility”

Tę własność można powiązać jedynie z takimi obiektami przestrzennymi jak węzeł lotniska, obszar lotniska lub obszar drogi startowej.

7.4.1.13.   Punkt wskazany (DesignatedPoint)

Położenie geograficzne nieoznaczone przez stanowisko pomocy radionawigacyjnej, stosowane do określania trasy ATS, toru lotu statku powietrznego lub do innych celów nawigacyjnych/ATS.

Ten typ jest podtypem „AirNode”.

Atrybuty typu obiektu przestrzennego „DesignatedPoint”

Atrybut

Definicja

Typ

Voidability

designator

Zakodowany desygnator punktu.

CharacterString

voidable

7.4.1.14.   Długość elementu (ElementLength)

Długość fizyczna elementu.

Ten typ jest podtypem „TransportProperty”.

Atrybuty typu obiektu przestrzennego „ElementLength”

Atrybut

Definicja

Typ

Voidability

length

Długość fizyczna elementu.

Measure

 

Ograniczenia typu obiektu przestrzennego „ElementLength”

Tę własność można powiązać jedynie z takimi obiektami przestrzennymi jak obszar drogi startowej, obszar drogi kołowania lub strefa przyziemienia i wzlotu.

7.4.1.15.   Szerokość elementu (ElementWidth)

Szerokość fizyczna elementu.

Ten typ jest podtypem „TransportProperty”.

Atrybuty typu obiektu przestrzennego „ElementWidth”

Atrybut

Definicja

Typ

Voidability

width

Szerokość fizyczna elementu.

Measure

 

Ograniczenia typu obiektu przestrzennego „ElementWidth”

Tę własność można powiązać jedynie z takimi obiektami przestrzennymi jak obszar drogi startowej, obszar drogi kołowania lub strefa przyziemienia i wzlotu.

7.4.1.16.   Wzniesienie lotniska (FieldElevation)

Wzniesienie lotniska jako odległość pionowa między najwyższym punktem strefy lądowań lotniska i średnim poziomem morza.

Ten typ jest podtypem „TransportProperty”.

Atrybuty typu obiektu przestrzennego „FieldElevation”

Atrybut

Definicja

Typ

Voidability

altitude

Wartość wysokości bezwzględnej lotniska.

Measure

 

Ograniczenia typu obiektu przestrzennego „FieldElevation”

Tę własność można powiązać jedynie z takimi obiektami przestrzennymi jak węzeł lotniska lub obszar lotniska.

7.4.1.17.   Procedura podejścia według wskazań przyrządów (InstrumentApproachProcedure)

Szereg uprzednio ustalonych manewrów wykonywanych według wskazań przyrządów pokładowych z określonym zabezpieczeniem przez zderzeniem z przeszkodami, od pozycji rozpoczęcia podejścia początkowego lub – w stosownych przypadkach – od początku określonej trasy dolotu do punktu, od którego może być wykonane lądowanie, a jeśli lądowanie nie zostało wykonane – do pozycji, w której obowiązują odpowiednie kryteria przewyższenia nad przeszkodami dla lotu w oczekiwaniu lub lotu po trasie.

Ten typ jest podtypem „ProcedureLink”.

7.4.1.18.   Dolna granica wysokości bezwzględnej (LowerAltitudeLimit)

Wysokość bezwzględna określająca dolną granicę dla obiektu w sieci transportu lotniczego.

Ten typ jest podtypem „TransportProperty”.

Atrybuty typu obiektu przestrzennego „LowerAltitudeLimit”

Atrybut

Definicja

Typ

Voidability

altitude

Wartość granicy wysokości bezwzględnej.

Measure

 

Ograniczenia typu obiektu przestrzennego „LowerAltitudeLimit”

Tę własność można powiązać jedynie z takimi obiektami przestrzennymi jak połączenie w trasie lotniczej lub obszar przestrzeni powietrznej.

7.4.1.19.   Pomoc nawigacyjna (Navaid)

Urządzenie lub urządzenia pomocy nawigacyjnej zapewniające usługi nawigacyjne.

Ten typ jest podtypem „AirNode”.

Atrybuty typu obiektu przestrzennego „Navaid”

Atrybut

Definicja

Typ

Voidability

designator

Zakodowany identyfikator nadany systemowi pomocy nawigacyjnej.

CharacterString

voidable

navaidType

Typ usługi nawigacyjnej.

NavaidTypeValue

voidable

7.4.1.20.   Połączenie procedury (ProcedureLink)

Szereg uprzednio ustalonych manewrów z określonym zabezpieczeniem przez zderzeniem z przeszkodami.

Ten typ jest podtypem „AirLink”.

7.4.1.21.   Obszar drogi startowej (RunwayArea)

Określony prostokątny obszar na lądowym lotnisku/lotnisku dla śmigłowców, przeznaczony na potrzeby lądowań i startów statku powietrznego.

Ten typ jest podtypem „TransportArea”.

Atrybuty typu obiektu przestrzennego „RunwayArea”

Atrybut

Definicja

Typ

Voidability

designator

Pełny desygnator tekstowy drogi startowej, stosowany do jej jednoznacznego zidentyfikowania na lotnisku/lotnisku dla śmigłowców, które posiada więcej niż jedną drogę startową.

CharacterString

voidable

runwayType

Typ drogi startowej – droga startowa dla samolotów albo strefa podejścia końcowego i startu (FATO) dla śmigłowców.

RunwayTypeValue

voidable

7.4.1.22.   Punkt linii centralnej drogi startowej (RunwayCentrelinePoint)

Znaczące pod względem operacyjnym położenie na osi kierunku drogi startowej.

Ten typ jest podtypem „AirNode”.

Atrybuty typu obiektu przestrzennego „RunwayCentrelinePoint”

Atrybut

Definicja

Typ

Voidability

pointRole

Funkcja punktu położonego przy osi kierunku drogi startowej.

PointRoleValue

 

7.4.1.23.   Standardowy przylot według wskazań przyrządów (StandardInstrumentArrival)

Wyznaczona trasa dolotu zgodnie z przepisami wykonywania lotów według wskazań przyrządów (IFR), łącząca znaczący punkt, zwykle na trasie ATS, z punktem, z którego można rozpocząć wykonywanie opublikowanej procedury podejścia według wskazań przyrządów.

Ten typ jest podtypem „ProcedureLink”.

Atrybuty typu obiektu przestrzennego „StandardInstrumentArrival”

Atrybut

Definicja

Typ

Voidability

designator

Desygnator tekstowy standardowego przylotu według wskazań przyrządów.

CharacterString

voidable

7.4.1.24.   Standardowy odlot według wskazań przyrządów (StandardInstrumentDeparture)

Wyznaczona trasa odlotu zgodnie z przepisami dla lotów według wskazań przyrządów (IFR), łącząca lotnisko lub określoną drogę startową lotniska z określonym znaczącym punktem, zwykle na wyznaczonej trasie ATS, od którego zaczyna się faza lotu po trasie.

Ten typ jest podtypem „ProcedureLink”.

Atrybuty typu obiektu przestrzennego „StandardInstrumentDeparture”

Atrybut

Definicja

Typ

Voidability

designator

Pełny desygnator tekstowy standardowego odlotu według wskazań przyrządów.

CharacterString

voidable

7.4.1.25.   Rodzaj nawierzchni (SurfaceComposition)

Rodzaj nawierzchni lotniska/lotniska dla śmigłowców.

Ten typ jest podtypem „TransportProperty”.

Atrybuty typu obiektu przestrzennego „SurfaceComposition”

Atrybut

Definicja

Typ

Voidability

surfaceComposition

Kod wskazujący rodzaj nawierzchni lotniska/lotniska dla śmigłowców.

SurfaceCompositionValue

 

Ograniczenia typu obiektu przestrzennego „SurfaceComposition”

Tę własność można powiązać jedynie z takimi obiektami przestrzennymi jak obszar drogi startowej, obszar drogi kołowania, obszar płyty postojowej lub strefa przyziemienia i wzlotu.

7.4.1.26.   Obszar drogi kołowania (TaxiwayArea)

Ściśle określona trasa na lotnisku/lotnisku dla śmigłowców, łącząca różne części lotniska i przeznaczona do kołowania statków powietrznych/śmigłowców.

Ten typ jest podtypem „TransportArea”.

Atrybuty typu obiektu przestrzennego „TaxiwayArea”

Atrybut

Definicja

Typ

Voidability

designator

Desygnator tekstowy drogi kołowania.

CharacterString

voidable

7.4.1.27.   Strefa przyziemienia i wzlotu (TouchDownLiftOff)

Powierzchnia nośna wyznaczona do przyziemienia i wzlotu śmigłowca.

Ten typ jest podtypem „AirNode”.

Atrybuty typu obiektu przestrzennego „TouchDownLiftOff”

Atrybut

Definicja

Typ

Voidability

designator

Desygnator tekstowy strefy przyziemienia i wzlotu.

CharacterString

voidable

7.4.1.28.   Górna granica wysokości bezwzględnej (LowerAltitudeLimit)

Wysokość bezwzględna określająca górną granicę dla obiektu w sieci transportu lotniczego.

Ten typ jest podtypem „TransportProperty”.

Atrybuty typu obiektu przestrzennego „UpperAltitudeLimit”

Atrybut

Definicja

Typ

Voidability

altitude

Wartość granicy wysokości bezwzględnej.

Measure

 

Ograniczenia typu obiektu przestrzennego „UpperAltitudeLimit”

Tę własność można powiązać jedynie z takimi obiektami przestrzennymi jak połączenie w trasie lotniczej lub obszar przestrzeni powietrznej.

7.4.1.29.   Ograniczenie wykorzystania (UseRestriction)

Ograniczenia w zakresie wykorzystania obiektu sieci lotniczej.

Ten typ jest podtypem „TransportProperty”.

Atrybuty typu obiektu przestrzennego „UseRestriction”

Atrybut

Definicja

Typ

Voidability

restriction

Typ ograniczenia wykorzystania obiektu sieci lotniczej.

AirUseRestrictionValue

 

Ograniczenia typu obiektu przestrzennego „UseRestriction”

Tę własność można powiązać jedynie z takimi obiektami przestrzennymi jak trasa lotnicza, połączenie lotnicze (bądź specjalne połączenie lotnicze), węzeł lotniczy (bądź specjalny węzeł lotniczy) lub obszar lotniska.

7.4.2.   Listy kodowe

7.4.2.1.   Kategoria lotniska (AerodromeCategoryValue)

Możliwe kategorie lotnisk pod względem zakresu i znaczenia służb ruchu lotniczego zapewnianych z i do lotniska.

Ta lista kodowa jest zarządzana w ramach wspólnego rejestru list kodowych.

7.4.2.2.   Typ lotniska (AerodromeTypeValue)

Kod określający, czy dana encja jest lotniskiem czy lotniskiem dla śmigłowców.

Ta lista kodowa jest zarządzana w ramach wspólnego rejestru list kodowych.

7.4.2.3.   Klasa połączenia w trasie lotniczej (AirRouteLinkClassValue)

Typ trasy z punktu widzenia nawigacji.

Ta lista kodowa jest zarządzana w ramach wspólnego rejestru list kodowych.

7.4.2.4.   Typ trasy lotniczej (AirRouteTypeValue)

Klasyfikacja trasy jako trasy ATS lub NAT (North Atlantic Tracks).

Ta lista kodowa jest zarządzana w ramach wspólnego rejestru list kodowych.

7.4.2.5.   Ograniczenie wykorzystania (AirUseRestrictionValue)

Ograniczenia wykorzystania obiektu sieci lotniczej.

Ta lista kodowa jest zarządzana w ramach wspólnego rejestru list kodowych.

7.4.2.6.   Typ obszaru przestrzeni powietrznej (AirspaceAreaTypeValue)

Uznane typy przestrzeni powietrznej.

Ta lista kodowa jest zarządzana w ramach wspólnego rejestru list kodowych.

7.4.2.7.   Typ pomocy nawigacyjnej (NavaidTypeValue)

Typy usług pomocy nawigacyjnej.

Ta lista kodowa jest zarządzana w ramach wspólnego rejestru list kodowych.

7.4.2.8.   Funkcja punktu (PointRoleValue)

Funkcja punktu linii centralnej drogi startowej.

Ta lista kodowa jest zarządzana w ramach wspólnego rejestru list kodowych.

7.4.2.9.   Typ drogi startowej (RunwayTypeValue)

Kod rozróżniający drogi startowe dla samolotów i FATO dla śmigłowców.

Ta lista kodowa jest zarządzana w ramach wspólnego rejestru list kodowych.

7.4.2.10.   Rodzaj nawierzchni (SurfaceCompositionValue)

Kod wskazujący rodzaj nawierzchni.

Ta lista kodowa jest zarządzana w ramach wspólnego rejestru list kodowych.

7.5.   Sieć transportu koleją linową

7.5.1.   Typy obiektów przestrzennych

Na potrzeby wymiany i klasyfikacji obiektów przestrzennych związanych z pakietem „sieć transportu koleją linową” stosuje się następujące typy obiektów przestrzennych:

połączenie w sieci kolei linowej

sekwencja połączeń w sieci kolei linowej

zbiór połączeń w sieci kolei linowej

węzeł kolei linowej

7.5.1.1.   Połączenie w sieci kolei linowej (CablewayLink)

Liniowy obiekt przestrzenny, opisujący geometrię i połączalność sieci kolei linowej między dwoma punktami w sieci transportu koleją linową.

Ten typ jest podtypem „TransportLink”.

Atrybuty typu obiektu przestrzennego „CablewayLink”

Atrybut

Definicja

Typ

Voidability

cablewayType

Typ transportu koleją linową.

CablewayTypeValue

voidable

7.5.1.2.   Sekwencja połączeń w sieci kolei linowej (CablewayLinkSequence)

Uporządkowany zbiór połączeń w sieci kolei linowej, scharakteryzowany za pomocą co najmniej jednego identyfikatora tematycznego i/lub jednej własności.

Ten typ jest podtypem „TransportLinkSequence”.

7.5.1.3.   Zbiór połączeń w sieci kolei linowej (CablewayLinkSet)

Zbiór sekwencji połączeń w sieci kolei linowej i/lub pojedynczych połączeń w sieci kolei linowej, mający określoną funkcję lub określone znaczenie w sieci transportu koleją linową.

Ten typ jest podtypem „TransportLinkSet”.

7.5.1.4.   Węzeł kolei linowej (CablewayNode)

Punktowy obiekt przestrzenny, stosowany do reprezentowania połączalności między dwoma kolejnymi połączeniami w sieci kolei linowej.

Ten typ jest podtypem „TransportNode”.

7.5.2.   Listy kodowe

7.5.2.1.   Typ kolei linowej (CablewayTypeValue)

Możliwe typy transportu koleją linową.

Ta lista kodowa jest zarządzana w ramach wspólnego rejestru list kodowych.

7.6.   Sieć transportu kolejowego

7.6.1.   Typy obiektów przestrzennych

Na potrzeby wymiany i klasyfikacji obiektów przestrzennych związanych z pakietem „sieć transportu kolejowego” stosuje się następujące typy obiektów przestrzennych:

prędkość projektowa

nominalna szerokość toru

liczba torów

obszar kolejowy

elektryfikacja kolei

linia kolejowa

połączenie kolejowe

sekwencja połączeń kolejowych

węzeł kolejowy

obszar dworca kolejowego

kod dworca kolejowego

węzeł dworca kolejowego

typ kolei

wykorzystanie kolei

obszar stacji kolejowej

węzeł stacji kolejowej

7.6.1.1.   Prędkość projektowa (DesignSpeed)

Specyfikacja maksymalnej prędkości, dla której została zaprojektowana linia kolejowa.

Ten typ jest podtypem „TransportProperty”.

Atrybuty typu obiektu przestrzennego „DesignSpeed”

Atrybut

Definicja

Typ

Voidability

speed

Specyfikacja maksymalnej prędkości, dla której została zaprojektowana linia kolejowa.

Velocity

 

Ograniczenia typu obiektu przestrzennego „DesignSpeed”

Tę własność można powiązać jedynie z obiektem przestrzennym będącym częścią sieci transportu kolejowego.

7.6.1.2.   Nominalna szerokość toru (NominalTrackGauge)

Nominalna odległość między dwoma zewnętrznymi szynami (szerokość) toru kolejowego.

Ten typ jest podtypem „TransportProperty”.

Atrybuty typu obiektu przestrzennego „NominalTrackGauge”

Atrybut

Definicja

Typ

Voidability

nominalGauge

Pojedyncza wartość określająca szerokość toru.

Measure

voidable

nominalGaugeCategory

Wskazanie szerokości toru kolejowego jako płynnej kategorii w odniesieniu do europejskiej standardowej nominalnej szerokości.

TrackGaugeCategoryValue

voidable

Ograniczenia typu obiektu przestrzennego „NominalTrackGauge”

Tę własność można powiązać jedynie z obiektem przestrzennym będącym częścią sieci transportu kolejowego.

7.6.1.3.   Liczba torów (NumberOfTracks)

Liczba torów dla odcinka kolei.

Ten typ jest podtypem „TransportProperty”.

Atrybuty typu obiektu przestrzennego „NumberOfTracks”

Atrybut

Definicja

Typ

Voidability

minMaxNumberOfTracks

Wskazuje, czy liczba torów jest liczona jako minimalna czy maksymalna wartość.

MinMaxTrackValue

voidable

numberOfTracks

Liczba istniejących torów.

Integer

 

Ograniczenia typu obiektu przestrzennego „NumberOfTracks”

Tę własność można powiązać jedynie z obiektem przestrzennym będącym częścią sieci transportu kolejowego.

7.6.1.4.   Obszar kolejowy (RailwayArea)

Powierzchnia zajęta przez linię kolejową, z uwzględnieniem podsypki.

Ten typ jest podtypem „TransportArea”.

7.6.1.5.   Elektryfikacja kolei (RailwayElectrification)

Wskazanie, czy linia kolejowa jest wyposażona w elektryczny system zasilania pojazdów poruszających się po tej linii.

Ten typ jest podtypem „TransportProperty”.

Atrybuty typu obiektu przestrzennego „RailwayElectrification”

Atrybut

Definicja

Typ

Voidability

electrified

Wskazuje, czy linia kolejowa jest wyposażona w elektryczny system zasilania pojazdów poruszających się po tej linii.

Boolean

 

Ograniczenia typu obiektu przestrzennego „RailwayElectrification”

Tę własność można powiązać jedynie z obiektem przestrzennym będącym częścią sieci transportu kolejowego.

7.6.1.6.   Linia kolejowa (RailwayLine)

Zbiór sekwencji połączeń kolejowych i/lub pojedynczych połączeń kolejowych, scharakteryzowanych za pomocą co najmniej jednego identyfikatora tematycznego i/lub jednej własności.

Ten typ jest podtypem „TransportLinkSet”.

Atrybuty typu obiektu przestrzennego „RailwayLine”

Atrybut

Definicja

Typ

Voidability

railwayLineCode

Niepowtarzalny w obrębie państwa członkowskiego kod przypisany do linii kolejowej.

CharacterString

voidable

7.6.1.7.   Połączenie kolejowe (RailwayLink)

Liniowy obiekt przestrzenny, opisujący geometrię i połączalność sieci kolejowej między dwoma punktami w sieci.

Ten typ jest podtypem „TransportLink”.

Atrybuty typu obiektu przestrzennego „RailwayLink”

Atrybut

Definicja

Typ

Voidability

fictitious

Połączenie kolejowe nie reprezentuje rzeczywistego i istniejącego toru kolejowego, ale fikcyjną trajektorię.

Boolean

voidable

7.6.1.8.   Sekwencja połączeń kolejowych (RailwayLinkSequence)

Liniowy obiekt przestrzenny, złożony z uporządkowanego zbioru połączeń kolejowych, reprezentujący nieprzerwaną ścieżkę w sieci kolejowej bez żadnych rozgałęzień. Ten element ma określony początek i koniec, a każde położenie na sekwencji połączeń kolejowych może zostać zidentyfikowane za pomocą pojedynczego parametru, np. długości. Opisuje element sieci kolejowej, scharakteryzowany za pomocą co najmniej jednego identyfikatora tematycznego i/lub jednej własności.

Ten typ jest podtypem „TransportLinkSequence”.

7.6.1.9.   Węzeł kolejowy (RailwayNode)

Punktowy obiekt przestrzenny, który reprezentuje znaczący punkt w obrębie sieci kolejowej lub określa przecięcie torów kolejowych, stosowany do opisania jej połączalności.

Ten typ jest podtypem „TransportNode”.

Atrybuty typu obiektu przestrzennego „RailwayNode”

Atrybut

Definicja

Typ

Voidability

formOfNode

Funkcja węzła kolejowego w obrębie sieci kolejowej.

FormOfRailwayNodeValue

voidable

7.6.1.10.   Obszar dworca kolejowego (RailwayStationArea)

Powierzchniowy obiekt przestrzenny, stosowany do reprezentacji topograficznych granic infrastruktury dworca kolejowego (budynków, stacji kolejowych, instalacji i wyposażenia) przeznaczonej do realizacji operacji na dworcu.

Ten typ jest podtypem „TransportArea”.

7.6.1.11.   Kod dworca kolejowego (RailwayStationCode)

Niepowtarzalny kod przypisany do dworca kolejowego.

Ten typ jest podtypem „TransportProperty”.

Atrybuty typu obiektu przestrzennego „RailwayStationCode”

Atrybut

Definicja

Typ

Voidability

stationCode

Niepowtarzalny kod przypisany do dworca kolejowego.

CharacterString

 

Ograniczenia typu obiektu przestrzennego „RailwayStationCode”

Tę własność można powiązać jedynie z obiektem przestrzennym będącym częścią sieci transportu kolejowego.

7.6.1.12.   Węzeł dworca kolejowego (RailwayStationNode)

Węzeł kolejowy reprezentujący położenie dworca kolejowego w obrębie sieci kolejowej.

Ten typ jest podtypem „RailwayNode”.

Atrybuty typu obiektu przestrzennego „RailwayStationNode”

Atrybut

Definicja

Typ

Voidability

numberOfPlatforms

Wartość wskazująca liczbę peronów znajdujących się na dworcu kolejowym.

Integer

voidable

Ograniczenia typu obiektu przestrzennego „RailwayStationNode”

Dla węzła dworca kolejowego wartością atrybutu „formOfNode” jest zawsze „RailwayStop”.

7.6.1.13.   Typ kolei (RailwayType)

Typ transportu kolejowego, dla którego została zaprojektowana linia.

Ten typ jest podtypem „TransportProperty”.

Atrybuty typu obiektu przestrzennego „RailwayType”

Atrybut

Definicja

Typ

Voidability

type

Typ transportu kolejowego, dla którego została zaprojektowana linia.

RailwayTypeValue

 

Ograniczenia typu obiektu przestrzennego „RailwayType”

Tę własność można powiązać jedynie z obiektem przestrzennym będącym częścią sieci transportu kolejowego.

7.6.1.14.   Wykorzystanie kolei (RailwayUse)

Aktualne wykorzystanie kolei.

Ten typ jest podtypem „TransportProperty”.

Atrybuty typu obiektu przestrzennego „RailwayUse”

Atrybut

Definicja

Typ

Voidability

use

Aktualne wykorzystanie kolei.

RailwayUseValue

 

Ograniczenia typu obiektu przestrzennego „RailwayUse”

Tę własność można powiązać jedynie z obiektem przestrzennym będącym częścią sieci transportu kolejowego.

7.6.1.15.   Obszar stacji kolejowej (RailwayYardArea)

Powierzchniowy obiekt przestrzenny, stosowany do reprezentacji granic topograficznych stacji kolejowej.

Ten typ jest podtypem „TransportArea”.

7.6.1.16.   Węzeł stacji kolejowej (RailwayYardNode)

Węzeł kolejowy występujący w obrębie obszaru stacji kolejowej.

Ten typ jest podtypem „RailwayNode”.

Ograniczenia typu obiektu przestrzennego „RailwayYardNode”

Dla węzła stacji kolejowej wartością atrybutu „formOfNode” jest zawsze „RailwayStop”.

7.6.2.   Wyliczenia

7.6.2.1.   Minimalna lub maksymalna liczba torów (MinMaxTrackValue)

Wartości wskazujące, czy liczba torów jest liczona jako maksymalna, minimalna czy średnia liczba.

Dozwolone wartości dla wyliczenia „MinMaxTrackValue”

Wartość

Definicja

average

Liczba torów odpowiada średniej wartości dla danej części sieci kolejowej.

maximum

Liczba torów odpowiada maksymalnej wartości dla danej części sieci kolejowej.

minimum

Liczba torów odpowiada minimalnej wartości dla danej części sieci kolejowej.

7.6.2.2.   Kategoria szerokości toru (TrackGaugeCategoryValue)

Możliwe kategorie kolei ze względu na nominalną szerokość toru.

Dozwolone wartości dla wyliczenia „TrackGaugeCategoryValue”

Wartość

Definicja

broad

Nominalna szerokość toru jest szersza niż wartość standardowa.

standard

Nominalna szerokość toru odpowiada normie europejskiej (1 435 mm).

narrow

Nominalna szerokość toru jest węższa niż wartość standardowa.

notApplicable

Definicja nominalnej szerokości toru nie ma zastosowania do danego typu transportu kolejowego.

7.6.3.   Listy kodowe

7.6.3.1.   Rodzaj węzła kolejowego (FormOfRailwayNodeValue)

Możliwe funkcje węzła kolejowego w obrębie sieci kolejowej.

Ta lista kodowa jest zarządzana w ramach wspólnego rejestru list kodowych.

7.6.3.2.   Typ kolei (RailwayTypeValue)

Możliwe typy transportu kolejowego.

Ta lista kodowa jest zarządzana w ramach wspólnego rejestru list kodowych.

7.6.3.3.   Wykorzystanie kolei (RailwayUseValue)

Możliwe wykorzystanie kolei.

Ta lista kodowa jest zarządzana w ramach wspólnego rejestru list kodowych.

7.7.   Sieć transportu drogowego

7.7.1.   Typy obiektów przestrzennych

Na potrzeby wymiany i klasyfikacji obiektów przestrzennych związanych z pakietem „sieć transportu drogowego” stosuje się następujące typy obiektów przestrzennych:

droga sieci międzynarodowej E

rodzaj drogi

klasyfikacja funkcjonalna dróg

liczba pasów ruchu

droga

obszar drogi

połączenie drogowe

sekwencja połączeń drogowych

nazwa drogi

węzeł drogowy

obszar serwisu drogowego

typ serwisu drogowego

kategoria nawierzchni dróg

szerokość drogi

ograniczenie prędkości

obszar ruchu pojazdów

7.7.1.1.   Droga sieci międzynarodowej E (ERoad)

Zbiór sekwencji połączeń drogowych i/lub pojedynczych połączeń drogowych, który reprezentuje trasę będącą częścią sieci międzynarodowej dróg E, oznaczoną za pomocą numeru trasy europejskiej.

Ten typ jest podtypem „TransportLinkSet”.

Atrybuty typu obiektu przestrzennego „ERoad”

Atrybut

Definicja

Typ

Voidability

europeanRouteNumber

Kod identyfikujący trasę w sieci międzynarodowej dróg E. Kod zaczyna się zawsze od litery „E”, po ktorej następuje jedno-, dwu- lub trzycyfrowa liczba.

CharacterString

voidable

7.7.1.2.   Rodzaj drogi (FormOfWay)

Klasyfikacja oparta na fizycznych własnościach połączenia drogowego.

Ten typ jest podtypem „TransportProperty”.

Atrybuty typu obiektu przestrzennego „FormOfWay”

Atrybut

Definicja

Typ

Voidability

formOfWay

Fizyczna forma drogi.

FormOfWayValue

 

Ograniczenia typu obiektu przestrzennego „FormOfWay”

Tę własność można powiązać jedynie z obiektem przestrzennym będącym częścią sieci transportu drogowego.

7.7.1.3.   Klasyfikacja funkcjonalna dróg (FunctionalRoadClass)

Klasyfikacja oparta na istotności funkcji, jaką droga pełni w sieci drogowej.

Ten typ jest podtypem „TransportProperty”.

Atrybuty typu obiektu przestrzennego „FunctionalRoadClass”

Atrybut

Definicja

Typ

Voidability

functionalClass

Funkcjonalna pozycja połączenia drogowego w sieci drogowej.

FunctionalRoadClassValue

 

Ograniczenia typu obiektu przestrzennego „FunctionalRoadClass”

Tę własność można powiązać jedynie z obiektem przestrzennym będącym częścią sieci transportu drogowego.

7.7.1.4.   Liczba pasów ruchu (NumberOfLanes)

Liczba pasów ruchu odcinka drogi.

Ten typ jest podtypem „TransportProperty”.

Atrybuty typu obiektu przestrzennego „NumberOfLanes”

Atrybut

Definicja

Typ

Voidability

direction

Wskazuje kierunek, do którego odnosi się liczba pasów ruchu.

LinkDirectionValue

voidable

minMaxNumberOfLanes

Wskazuje, czy liczba pasów ruchu jest liczona jako minimalna czy maksymalna wartość.

MinMaxLaneValue

voidable

numberOfLanes

Liczba pasów ruchu.

Integer

 

Ograniczenia typu obiektu przestrzennego „NumberOfLanes”

Tę własność można powiązać jedynie z obiektem przestrzennym będącym częścią sieci transportu drogowego.

7.7.1.5.   Droga (Road)

Zbiór sekwencji połączeń drogowych i/lub pojedynczych połączeń drogowych, scharakteryzowanych za pomocą co najmniej jednego identyfikatora tematycznego i/lub jednej własności.

Ten typ jest podtypem „TransportLinkSet”.

Atrybuty typu obiektu przestrzennego „Road”

Atrybut

Definicja

Typ

Voidability

localRoadCode

Kod identyfikacyjny przypisany do drogi przez lokalny urząd drogowy.

CharacterString

voidable

nationalRoadCode

Krajowy numer drogi.

CharacterString

voidable

7.7.1.6.   Obszar drogi (RoadArea)

Powierzchnia rozciągająca się do granic drogi, łącznie z powierzchnię przeznaczoną dla ruchu samochodów i pozostałymi częściami.

Ten typ jest podtypem „TransportArea”.

7.7.1.7.   Połączenie drogowe (RoadLink)

Liniowy obiekt przestrzenny, opisujący geometrię i połączalność sieci drogowej między dwoma punktami w sieci. Połączenie drogowe może reprezentować ścieżki, ścieżki rowerowe, drogi jednojezdniowe, drogi wielojezdniowe, a nawet fikcyjne trajektorie w poprzek placów przeznaczonych do ruchu pojazdów.

Ten typ jest podtypem „TransportLink”.

7.7.1.8.   Sekwencja połączeń drogowych (RoadLinkSequence)

Liniowy obiekt przestrzenny, złożony z uporządkowanego zbioru połączeń drogowych, reprezentujący nieprzerwaną ścieżkę w sieci drogowej bez żadnych rozgałęzień. Ten element ma określony początek i koniec, a każde położenie na sekwencji połączeń drogowych może zostać zidentyfikowane za pomocą pojedynczego parametru, np. długości. Opisuje element sieci drogowej, scharakteryzowany za pomocą co najmniej jednego identyfikatora tematycznego i/lub jednej własności.

Ten typ jest podtypem „TransportLinkSequence”.

7.7.1.9.   Nazwa drogi (RoadName)

Nazwa przypisana do drogi przez odpowiedzialny organ.

Ten typ jest podtypem „TransportProperty”.

Atrybuty typu obiektu przestrzennego „RoadName”

Atrybut

Definicja

Typ

Voidability

name

Nazwa drogi.

GeographicalName

 

Ograniczenia typu obiektu przestrzennego „RoadName”

Tę własność można powiązać jedynie z obiektem przestrzennym będącym częścią sieci transportu drogowego.

7.7.1.10.   Węzeł drogowy (RoadNode)

Punktowy obiekt przestrzenny, stosowany do reprezentowania połączalności między dwoma połączeniami drogowymi albo znaczącego obiektu przestrzennego, np. stacji obsługi bądź ronda.

Ten typ jest podtypem „TransportNode”.

Atrybuty typu obiektu przestrzennego „RoadNode”

Atrybut

Definicja

Typ

Voidability

formOfRoadNode

Opis funkcji węzła drogowego w sieci transportu drogowego.

FormOfRoadNodeValue

voidable

7.7.1.11.   Obszar serwisu drogowego (RoadServiceArea)

Powierzchnia dołączona do drogi i przeznaczona do świadczenia określonych usług w odniesieniu do tej drogi.

Ten typ jest podtypem „TransportArea”.

7.7.1.12.   Typ serwisu drogowego (RoadServiceType)

Opis typu obszaru serwisu drogowego i dostępnych instalacji.

Ten typ jest podtypem „TransportProperty”.

Atrybuty typu obiektu przestrzennego „RoadServiceType”

Atrybut

Definicja

Typ

Voidability

availableFacility

Instalacja dostępna dla danego obszaru serwisu drogowego.

ServiceFacilityValue

 

type

Typ obszaru serwisu drogowego.

RoadServiceTypeValue

 

Ograniczenia typu obiektu przestrzennego „RoadServiceType”

Tę własność można powiązać jedynie z obiektem przestrzennym typu „RoadServiceArea” lub „RoadNode” (jeżeli formOfRoadNode=roadServiceArea).

7.7.1.13.   Kategoria nawierzchni dróg (RoadSurfaceCategory)

Określenie stanu nawierzchni powiązanego elementu drogi. Wskazuje czy droga jest utwardzona, czy nie.

Ten typ jest podtypem „TransportProperty”.

Atrybuty typu obiektu przestrzennego „RoadSurfaceCategory”

Atrybut

Definicja

Typ

Voidability

surfaceCategory

Typ nawierzchni drogi.

RoadSurfaceCategoryValue

 

Ograniczenia typu obiektu przestrzennego „RoadSurfaceCategory”

Tę własność można powiązać jedynie z obiektem przestrzennym będącym częścią sieci transportu drogowego.

7.7.1.14.   Szerokość drogi (RoadWidth)

Szerokość drogi mierzona jako średnia wartość.

Ten typ jest podtypem „TransportProperty”.

Atrybuty typu obiektu przestrzennego „RoadWidth”

Atrybut

Definicja

Typ

Voidability

measuredRoadPart

Wskazuje, do której części drogi ma zastosowanie wartość atrybutu „width”.

RoadPartValue

voidable

width

Wartość szerokości drogi.

Measure

 

Ograniczenia typu obiektu przestrzennego „RoadWidth”

Tę własność można powiązać jedynie z obiektem przestrzennym będącym częścią sieci transportu drogowego.

7.7.1.15.   Ograniczenie prędkości (SpeedLimit)

Ograniczenie dotyczące prędkości pojazdu na drodze.

Ten typ jest podtypem „TransportProperty”.

Atrybuty typu obiektu przestrzennego „SpeedLimit”

Atrybut

Definicja

Typ

Voidability

areaCondition

Ograniczenie prędkości zależy od warunków środowiska.

AreaConditionValue

voidable

direction

Wskazuje, w którym kierunku obowiązuje ograniczenie prędkości.

LinkDirectionValue

voidable

laneExtension

Liczba pasów ruchu (łącznie z pierwszym pasem ruchu), których dotyczy ograniczenie prędkości.

Integer

voidable

speedLimitMinMaxType

Wskazuje, czy ograniczenie prędkości jest maksymalną czy minimalną wartością oraz czy ma charakter zalecenia.

SpeedLimitMinMaxValue

 

speedLimitSource

Przyczyna ograniczenia prędkości.

SpeedLimitSourceValue

voidable

speedLimitValue

Wartość ograniczenia prędkości.

Velocity

 

startLane

Numer pierwszego pasa ruchu, którego dotyczy ograniczenie prędkości. W przypadku państw, w których obowiązuje ruch prawostronny, numer 1 odnosi się do pasa ruchu usytuowanego najbardziej na prawo, a numeracja wzrasta w lewą stronę; w przypadku państw, w których obowiązuje ruch lewostronny, numer 1 odnosi się do pasa ruchu usytuowanego najbardziej na lewo, a numeracja wzrasta w prawą stronę.

Integer

voidable

validityPeriod

Okres, w którym obowiązuje ograniczenie prędkości.

TM_Period

voidable

vehicleType

Typ pojazdów, którego dotyczy ograniczenie prędkości.

VehicleTypeValue

voidable

weatherCondition

Warunek pogodowy, od którego zależy ograniczenie prędkości.

WeatherConditionValue

voidable

Ograniczenia typu obiektu przestrzennego „SpeedLimit”

Tę własność można powiązać jedynie z obiektem przestrzennym będącym częścią sieci transportu drogowego.

7.7.1.16.   Obszar ruchu pojazdów (VehicleTrafficArea)

Powierzchnia reprezentująca część drogi wykorzystywaną do normalnego ruchu pojazdów.

Ten typ jest podtypem „TransportArea”.

7.7.2.   Wyliczenia

7.7.2.1.   Klasyfikacja funkcjonalna dróg (FunctionalRoadClassValue)

Wartości dla klasyfikacji funkcjonalnej dróg. Klasyfikacja jest oparta na istotności funkcji, jaką droga pełni w sieci drogowej.

Dozwolone wartości dla wyliczenia „FunctionalRoadClassValue”

Wartość

Definicja

mainRoad

Najważniejsze drogi w danej sieci.

firstClass

Drugie pod względem ważności drogi w danej sieci.

secondClass

Trzecie pod względem ważności drogi w danej sieci.

thirdClass

Czwarte pod względem ważności drogi w danej sieci.

fourthClass

Piąte pod względem ważności drogi w danej sieci.

fifthClass

Szóste pod względem ważności drogi w danej sieci.

sixthClass

Siódme pod względem ważności drogi w danej sieci.

seventhClass

Ósme pod względem ważności drogi w danej sieci.

eighthClass

Dziewiąte pod względem ważności drogi w danej sieci.

ninthClass

Najmniej ważne drogi w danej sieci.

7.7.2.2.   Minimalna lub maksymalna liczba pasów ruchu (MinMaxLaneValue)

Wartości wskazujące, czy liczba pasów ruchu jest liczona jako maksymalna, minimalna czy średnia liczba.

Dozwolone wartości dla wyliczenia „MinMaxLaneValue”

Wartość

Definicja

maximum

Liczba pasów ruchu odpowiada maksymalnej wartości dla danej części sieci drogowej.

minimum

Liczba pasów ruchu odpowiada minimalnej wartości dla danej części sieci drogowej.

average

Liczba pasów ruchu odpowiada średniej wartości dla danej części sieci drogowej.

7.7.2.3.   Charakter ograniczenia prędkości (SpeedLimitMinMaxValue)

Możliwe wartości wskazujące na charakter ograniczenia prędkości.

Dozwolone wartości dla wyliczenia „SpeedLimitMinMaxValue”

Wartość

Definicja

maximum

Ograniczenie prędkości odpowiada maksymalnej wartości.

minimum

Ograniczenie prędkości odpowiada minimalnej wartości.

recommendedMaximum

Ograniczenie prędkości odpowiada zalecanej maksymalnej wartości.

recommendedMinimum

Ograniczenie prędkości odpowiada zalecanej minimalnej wartości.

7.7.3.   Listy kodowe

7.7.3.1.   Warunek związany z obszarem (AreaConditionValue)

Ograniczenie prędkości w zależności od obszaru.

Ta lista kodowa jest zarządzana w ramach wspólnego rejestru list kodowych.

7.7.3.2.   Rodzaj węzła drogowego (FormOfRoadNodeValue)

Funkcje węzłów drogowych.

Ta lista kodowa jest zarządzana w ramach wspólnego rejestru list kodowych.

7.7.3.3.   Rodzaj drogi (FormOfWayValue)

Klasyfikacja oparta na fizycznych własnościach połączenia drogowego.

Ta lista kodowa jest zarządzana w ramach wspólnego rejestru list kodowych.

7.7.3.4.   Część drogi (RoadPartValue)

Wskazanie, do której części drogi ma zastosowanie wartość pomiaru.

Ta lista kodowa jest zarządzana w ramach wspólnego rejestru list kodowych.

7.7.3.5.   Typ serwisu drogowego (RoadServiceTypeValue)

Typy obszarów serwisu drogowego.

Ta lista kodowa jest zarządzana w ramach wspólnego rejestru list kodowych.

7.7.3.6.   Kategoria nawierzchni dróg (RoadSurfaceCategoryValue)

Wartości wskazujące, czy droga jest utwardzona, czy nie.

Ta lista kodowa jest zarządzana w ramach wspólnego rejestru list kodowych.

7.7.3.7.   Instalacja serwisowa (ServiceFacilityValue)

Ewentualne instalacje serwisowe dostępne w obszarze serwisu drogowego.

Ta lista kodowa jest zarządzana w ramach wspólnego rejestru list kodowych.

7.7.3.8.   Przyczyna ograniczenia prędkości (SpeedLimitSourceValue)

Możliwe przyczyny ograniczenia prędkości.

Ta lista kodowa jest zarządzana w ramach wspólnego rejestru list kodowych.

7.7.3.9.   Typ pojazdu (VehicleTypeValue)

Możliwe typy pojazdów.

Ta lista kodowa jest zarządzana w ramach wspólnego rejestru list kodowych.

7.7.3.10.   Warunek pogodowy (WeatherConditionValue)

Wartości wskazujące warunki pogodowe, które mają wpływ na ograniczenia prędkości.

Ta lista kodowa jest zarządzana w ramach wspólnego rejestru list kodowych.

7.8.   Sieć transportu wodnego

7.8.1.   Typy obiektów przestrzennych

Na potrzeby wymiany i klasyfikacji obiektów przestrzennych związanych z pakietem „sieć transportu wodnego” stosuje się następujące typy obiektów przestrzennych:

znak nawigacyjny

boja

klasa EKMT

stan elementu sieci transportu wodnego

obszar toru wodnego

przeprawa promowa

rodzaj transportu promowego

śródlądowa droga wodna

morska droga wodna

obszar portu

węzeł portu

ograniczenie dla pojazdów wodnych

system rozgraniczenia ruchu

obszar objęty systemem rozgraniczenia ruchu

skrzyżowanie w systemie rozgraniczenia ruchu

pas ruchu w systemie rozgraniczenia ruchu

rondo w systemie rozgraniczenia ruchu

separator w systemie rozgraniczenia ruchu

sekwencja połączeń wodnych

węzeł wodny

kierunek przepływu transportu wodnego

droga wodna

połączenie w drodze wodnej

węzeł drogi wodnej

7.8.1.1.   Znak nawigacyjny (Beacon)

Specjalnie skonstruowany znaczący obiekt, tworzący wyraźnie widoczny znak, służący jako zainstalowana na stałe pomoc w nawigacji lub do użytku służby hydrograficznej.

Ten typ jest podtypem „TransportPoint”.

7.8.1.2.   Boja (Buoy)

Obiekt pływający, przycumowany do dna w określonym (zaznaczonym na mapie) miejscu, wykorzystywany do celów nawigacyjnych lub innych szczególnych celów.

Ten typ jest podtypem „TransportPoint”.

7.8.1.3.   Klasa EKMT (CEMTClass)

Klasyfikacja śródlądowych dróg wodnych według EKMT (Europejskiej Konferencji Ministrów Transportu).

Ten typ jest podtypem „TransportProperty”.

Atrybuty typu obiektu przestrzennego „CEMTClass”

Atrybut

Definicja

Typ

Voidability

CEMTClass

Wartość wskazująca klasyfikację śródlądowej drogi wodnej według EKMT (Europejskiej Konferencji Ministrów Transportu).

CEMTClassValue

 

Ograniczenia typu obiektu przestrzennego „CEMTClass”

Tę własność można powiązać jedynie z obiektem przestrzennym będącym częścią sieci transportu wodnego.

7.8.1.4.   Stan elementu sieci transportu wodnego (ConditionOfWaterFacility)

Stan elementu sieci transportu wodnego pod względem zakończenia realizacji i użytkowania.

Ten typ jest podtypem „ConditionOfFacility”.

Ograniczenia typu obiektu przestrzennego „ConditionOfWaterFacility”

Tę własność można powiązać jedynie z obiektem przestrzennym będącym częścią sieci transportu wodnego.

7.8.1.5.   Obszar toru wodnego (FairwayArea)

Główna pławna część drogi wodnej.

Ten typ jest podtypem „TransportArea”.

7.8.1.6.   Przeprawa promowa (FerryCrossing)

Specjalna droga wodna, która służy ułatwieniu przewozu pasażerów, pojazdów bądź innych ładunków/towarów przez jednolitą część wód, i która jest zazwyczaj wykorzystywana jako połączenie między co najmniej dwoma węzłami sieci transportu lądowego.

Ten typ jest podtypem „Waterway”.

7.8.1.7.   Rodzaj transportu promowego (FerryUse)

Typ transportu realizowanego za pomocą przeprawy promowej.

Ten typ jest podtypem „TransportProperty”.

Atrybuty typu obiektu przestrzennego „FerryUse”

Atrybut

Definicja

Typ

Voidability

ferryUse

Wartość wskazująca typ transportu realizowanego za pomocą przeprawy promowej.

FerryUseValue

 

Ograniczenia typu obiektu przestrzennego „FerryUse”

Tę własność można powiązać jedynie z obiektem przestrzennym będącym częścią sieci transportu wodnego.

7.8.1.8.   Śródlądowa droga wodna (InlandWaterway)

Droga wodna zdefiniowana w obrębie śródlądowych wód kontynentalnych.

Ten typ jest podtypem „Waterway”.

7.8.1.9.   Morska droga wodna (MarineWaterway)

Droga wodna zdefiniowana w obrębie wód morskich.

Ten typ jest podtypem „Waterway”.

Atrybuty typu obiektu przestrzennego „MarineWaterway”

Atrybut

Definicja

Typ

Voidability

deepWaterRoute

Atrybut wskazujący, czy morska droga wodna jest trasą głębokowodną.

Boolean

voidable

7.8.1.10.   Obszar portu (PortArea)

Powierzchniowy obiekt przestrzenny, stosowany do reprezentacji fizycznych granic wszelkiej infrastruktury tworzącej znajdującą się na lądzie strefę portu morskiego lub śródlądowego.

Ten typ jest podtypem „TransportArea”.

7.8.1.11.   Węzeł portu (PortNode)

Punktowy obiekt przestrzenny, stosowany do uproszczonej reprezentacji portu morskiego lub śródlądowego, położony w pobliżu brzegu jednolitej części wód, gdzie zlokalizowany jest port.

Ten typ jest podtypem „WaterNode”.

7.8.1.12.   Ograniczenie dla pojazdów wodnych (RestrictionForWaterVehicles)

Ograniczenie dla pojazdów wodnych na elemencie transportu wodnego.

Ten typ jest podtypem „RestrictionForVehicles”.

Ograniczenia typu obiektu przestrzennego „RestrictionForWaterVehicles”

Tę własność można powiązać jedynie z obiektem przestrzennym będącym częścią sieci transportu wodnego.

7.8.1.13.   System rozgraniczenia ruchu (TrafficSeparationScheme)

System, którego celem jest zmniejszenie ryzyka kolizji na obszarach przeciążenia ruchem i/lub kumulacji ruchu, poprzez rozgraniczenie ruchu odbywającego się w przeciwnych lub praktycznie przeciwnych kierunkach.

Ten typ jest abstrakcyjny.

Role asocjacji typu obiektu przestrzennego „TrafficSeparationScheme”

Rola asocjacji

Definicja

Typ

Voidability

component

Składnik systemu rozgraniczenia ruchu.

TrafficSeparationSchemeArea

 

marineWaterRoute

Zbiór morskich dróg wodnych powiązanych z systemem rozgraniczenia ruchu.

MarineWaterway

 

markerBeacon

Znacznik stanowiący część systemu rozgraniczenia ruchu.

Beacon

 

markerBuoy

Znacznik stanowiący część systemu rozgraniczenia ruchu.

Buoy

 

7.8.1.14.   Obszar objęty systemem rozgraniczenia ruchu (TrafficSeparationSchemeArea)

Powierzchniowy obiekt przestrzenny stanowiący część systemu rozgraniczenia ruchu.

Ten typ jest podtypem „TransportArea”.

Ten typ jest abstrakcyjny.

7.8.1.15.   Skrzyżowanie w systemie rozgraniczenia ruchu (TrafficSeparationSchemeArea)

Określony obszar, w którym krzyżują się pasy ruchu.

Ten typ jest podtypem „TrafficSeparationSchemeArea”.

7.8.1.16.   Pas ruchu w systemie rozgraniczenia ruchu (TrafficSeparationSchemeLane)

Obszar o określonych granicach, w którym odbywa się ruch w jednym kierunku.

Ten typ jest podtypem „TrafficSeparationSchemeArea”.

7.8.1.17.   Rondo w systemie rozgraniczenia ruchu (TrafficSeparationSchemeRoundabout)

System rozgraniczenia ruchu, w którym ruch odbywa się przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, wokół określonego punktu lub strefy.

Ten typ jest podtypem „TrafficSeparationSchemeArea”.

7.8.1.18.   Separator w systemie rozgraniczenia ruchu (TrafficSeparationSchemeSeparator)

Strefa rozgraniczająca pasy ruchu, po których statki poruszają się w przeciwnych lub praktycznie przeciwnych kierunkach, bądź rozgraniczająca pasy ruchu przeznaczone dla określonych klas statków poruszających się w tym samym kierunku.

Ten typ jest podtypem „TrafficSeparationSchemeArea”.

7.8.1.19.   Sekwencja połączeń wodnych (WaterLinkSequence)

Liniowy obiekt przestrzenny, złożony z uporządkowanego zbioru połączeń w drodze wodnej i/lub połączeń w cieku wodnym (stosownie do potrzeb), reprezentujący nieprzerwaną ścieżkę w sieci wodnej bez żadnych rozgałęzień.

Ten typ jest podtypem „TransportLinkSequence”.

7.8.1.20.   Węzeł wodny (WaterNode)

Punktowy obiekt przestrzenny, stosowany do reprezentacji połączalności między dwoma różnymi połączeniami w drodze wodnej, bądź między połączeniem w drodze wodnej i połączeniem w cieku wodnym, w obrębie sieci transportu wodnego.

Ten typ jest podtypem „TransportNode”.

Ten typ jest abstrakcyjny.

7.8.1.21.   Kierunek przepływu transportu wodnego (WaterTrafficFlowDirection)

Wskazuje kierunek przepływu ruchu transportu wodnego w stosunku do kierunku wektora połączenia w transporcie wodnym.

Ten typ jest podtypem „TrafficFlowDirection”.

Ograniczenia typu obiektu przestrzennego „WaterTrafficFlowDirection”

Tę własność można powiązać jedynie z obiektem przestrzennym będącym częścią sieci transportu wodnego.

7.8.1.22.   Droga wodna (Waterway)

Zbiór sekwencji połączeń wodnych i/lub pojedynczych połączeń w drodze wodnej i/lub w cieku wodnym (stosownie do potrzeb), scharakteryzowanych za pomocą co najmniej jednego identyfikatora tematycznego i/lub jednej własności, pełniący rolę pławnej trasy na jednolitych częściach wód (oceanach, morzach, rzekach, jeziorach, kanałach).

Ten typ jest podtypem „TransportLinkSet”.

Ten typ jest abstrakcyjny.

7.8.1.23.   Połączenie w drodze wodnej (WaterwayLink)

Liniowy obiekt przestrzenny opisujący geometrię i połączalność sieci transportu wodnego między dwoma kolejnymi węzłami drogi wodnej lub cieku wodnego. Reprezentuje liniowy odcinek w obrębie jednolitej części wód, który jest wykorzystywany do ruchu statków.

Ten typ jest podtypem „TransportLink”.

7.8.1.24.   Węzeł drogi wodnej (WaterwayNode)

Punktowy obiekt przestrzenny stosowany do reprezentacji połączalności między dwoma różnymi połączeniami w drodze wodnej, bądź między połączeniem w drodze wodnej i połączeniem w cieku wodnym, w obrębie sieci transportu wodnego.

Ten typ jest podtypem „WaterNode”.

Atrybuty typu obiektu przestrzennego „WaterwayNode”

Atrybut

Definicja

Typ

Voidability

formOfWaterwayNode

Opis funkcji węzła drogi wodnej w sieci transportu wodnego.

FormOfWaterwayNodeValue

voidable

7.8.2.   Wyliczenia

7.8.2.1.   Klasa EKMT (CEMTClassValue)

Klasyfikacja śródlądowych dróg wodnych zgodnie z rezolucją Europejskiej Konferencji Ministrów Transportu (EKMT) nr 92/2.

Dozwolone wartości dla wyliczenia „CEMTClassValue”

Wartość

Definicja

I

Śródlądowa droga wodna należąca do klasy I – EKMT, określonej w rezolucji Europejskiej Konferencji Ministrów Transportu nr 92/2 (tabela 1).

II

Śródlądowa droga wodna należąca do klasy II – EKMT, określonej w rezolucji Europejskiej Konferencji Ministrów Transportu nr 92/2 (tabela 1).

III

Śródlądowa droga wodna należąca do klasy III – EKMT, określonej w rezolucji Europejskiej Konferencji Ministrów Transportu nr 92/2 (tabela 1).

IV

Śródlądowa droga wodna należąca do klasy IV – EKMT, określonej w rezolucji Europejskiej Konferencji Ministrów Transportu nr 92/2 (tabela 1).

Va

Śródlądowa droga wodna należąca do klasy Va – EKMT, określonej w rezolucji Europejskiej Konferencji Ministrów Transportu nr 92/2 (tabela 1).

Vb

Śródlądowa droga wodna należąca do klasy Vb – EKMT, określonej w rezolucji Europejskiej Konferencji Ministrów Transportu nr 92/2 (tabela 1).

VIa

Śródlądowa droga wodna należąca do klasy VIa – EKMT, określonej w rezolucji Europejskiej Konferencji Ministrów Transportu nr 92/2 (tabela 1).

VIb

Śródlądowa droga wodna należąca do klasy VIb – EKMT, określonej w rezolucji Europejskiej Konferencji Ministrów Transportu nr 92/2 (tabela 1).

VIc

Śródlądowa droga wodna należąca do klasy VIc – EKMT, określonej w rezolucji Europejskiej Konferencji Ministrów Transportu nr 92/2 (tabela 1).

VII

Śródlądowa droga wodna należąca do klasy VII – EKMT, określonej w rezolucji Europejskiej Konferencji Ministrów Transportu nr 92/2 (tabela 1).

7.8.3.   Listy kodowe

7.8.3.1.   Rodzaj transportu promowego (FerryUseValue)

Typ transportu realizowanego za pomocą przeprawy promowej.

Ta lista kodowa jest zarządzana w ramach wspólnego rejestru list kodowych.

7.8.3.2.   Rodzaj węzła drogi wodnej (FormOfWaterwayNodeValue)

Funkcja węzła drogi wodnej w obrębie sieci transportu wodnego.

Ta lista kodowa jest zarządzana w ramach wspólnego rejestru list kodowych.

7.9.   Wymagania dotyczące tematu

7.9.1.   Spójność między zbiorami danych przestrzennych

1.

Reprezentacje linii środkowych i węzły sieci transportowych muszą być zawsze położone w obrębie reprezentacji powierzchni tego samego obiektu.

2.

Właściwe organy ustanawiają i utrzymują połączalność sieci transportowych ponad granicami państwowymi oraz – w stosownych przypadkach – również ponad granicami regionalnymi (i zbiorami danych) w państwach członkowskich, z wykorzystaniem mechanizmów połączalności transgranicznej przewidzianych w ramach typu „NetworkConnection”.

7.9.2.   Modelowanie odniesień do obiektu

1.

W przypadku gdy stosuje się odniesienie liniowe dla danych dotyczących sieci transportowych, położenie własności będących przedmiotem odniesienia na połączeniach i sekwencjach połączeń wyraża się w postaci odległości mierzonych wzdłuż geometrii wskazanej dla wyjściowego obiektu połączenia (wyjściowych obiektów połączenia).

2.

Połączenie intermodalne odnosi się zawsze do dwóch elementów należących do różnych sieci.

7.9.3.   Reprezentacja geometrii

1.

Zakończenia połączeń transportowych są powiązane w każdym przypadku przecinania się reprezentowanych przez nie zjawisk świata rzeczywistego. Nie tworzy się powiązań na poziomie krzyżujących się elementów sieci, jeżeli nie jest możliwe przejście z jednego elementu do drugiego.

2.

W zbiorze danych sieci transportowych, który obejmuje węzły, węzły te są obecne jedynie w miejscach powiązań lub zakończeń połączeń transportowych.

7.9.4.   Modelowanie odniesień do obiektu

W przypadku sieci transportu wodnego wykorzystuje się, jeżeli taka istnieje i jest to wykonalne, geometrię linii środkowej sieci wodnej z tematu „Hydrografia”. W związku z tym stosuje się odniesienie obiektowe do połączenia wodnej drogi transportowej z istniejącą geometrią sieci wodnej z tematu „Hydrografia”.

7.9.5.   Linie środkowe

Linie środkowe obiektów drogowych i kolejowych muszą się mieścić w zakresie reprezentowanego przez nie fizycznego obiektu świata rzeczywistego, jeżeli połączenie nie jest wskazane jako fikcyjne („fictitious”).

7.9.6.   Zapewnianie połączalności sieci

1.

W każdym przypadku istnienia powiązania w sieci transportowej, wszystkie powiązane zakończenia połączeń oraz ewentualny węzeł, które występują w tym powiązaniu, muszą być położone względem siebie w odległości mniejszej niż wynosi tolerancja połączalności.

2.

Niepowiązane zakończenia połączeń i węzły dzieli zawsze odległość większa niż wynosi tolerancja połączalności.

3.

W zbiorach danych, w których obecne są zarówno połączenia transportowe, jak i węzły transportowe, względne położenie węzłów i zakończeń połączeń w stosunku do określonej tolerancji połączalności odpowiada powiązaniom, jakie występują między nimi w zbiorze danych.

7.10.   Warstwy

Warstwy dla tematu danych przestrzennych „Sieci transportowe”

Typ warstwy

Tytuł warstwy

Typ obiektu przestrzennego (typy obiektów przestrzennych)

TN.CommonTransportElements.TransportNode

Ogólny węzeł transportowy

TransportNode

TN.CommonTransportElements.TransportLink

Ogólne połączenie transportowe

TransportLink

TN.CommonTransportElements.TransportArea

Ogólny obszar transportowy

TransportArea

TN.RoadTransportNetwork.RoadLink

Połączenie drogowe

RoadLink

TN.RoadTransportNetwork.VehicleTrafficArea

Obszar ruchu pojazdów

VehicleTrafficArea

TN.RoadTransportNetwork.RoadServiceArea

Obszar serwisu drogowego

RoadServiceArea

TN.RoadTransportNetwork.RoadArea

Obszar drogi

RoadArea

TN.RailTransportNetwork.RailwayLink

Połączenie kolejowe

RailwayLink

TN.RailTransportNetwork.RailwayStationArea

Obszar dworca kolejowego

RailwayStationArea

TN.RailTransportNetwork.RailwayYardArea

Obszar stacji kolejowej

RailwayYardArea

TN.RailTransportNetwork.RailwayArea

Obszar kolejowy

RailwayArea

TN.WaterTransportNetwork.WaterwayLink

Połączenie w drodze wodnej

WaterwayLink

TN.WaterTransportNetwork.FairwayArea

Obszar toru wodnego

FairwayArea

TN.WaterTransportNetwork.PortArea

Obszar portu

PortArea

TN.AirTransportNetwork.AirLink

Połączenie lotnicze

AirLink

TN.AirTransportNetwork.AerodromeArea

Obszar lotniska

AerodromeArea

TN.AirTransportNetwork.RunwayArea

Obszar drogi startowej

RunwayArea

TN.AirTransportNetwork.AirspaceArea

Obszar przestrzeni powietrznej

AirspaceArea

TN.AirTransportNetwork.ApronArea

Obszar płyty postojowej

ApronArea

TN.AirTransportNetwork.TaxiwayArea

Obszar drogi kołowania

TaxiwayArea

TN.CableTransportNetwork.CablewayLink

Połączenie w sieci kolei linowej

CablewayLink

8.   HYDROGRAFIA

8.1.   Definicje

Oprócz definicji podanych w art. 2 zastosowanie mają następujące definicje:

„warstwa wodonośna” oznacza podpowierzchniową warstwę lub warstwy skał lub inny poziom geologiczny o wystarczającej porowatości i przepuszczalności, które umożliwiają znaczący przepływ wód podziemnych lub pobór znaczących ilości wód podziemnych;

„wody podziemne” oznaczają wszystkie wody znajdujące się pod powierzchnią ziemi w strefie saturacji oraz w bezpośredniej styczności z gruntem lub podglebiem;

„zlewnia” oznacza obszar lądu, z którego wszystkie spływy powierzchniowe odprowadzane są poprzez system strumieni, rzek oraz – w stosownych przypadkach – jezior, do określonego punktu w biegu cieku.

8.2.   Struktura tematu danych przestrzennych „Hydrografia”

Typy określone dla tematu danych przestrzennych „Hydrografia” są grupowane w następujących pakietach:

hydrografia – baza

hydrografia – sieć

hydrografia – wody fizyczne

hydrografia – sprawozdawczość

8.3.   Hydrografia – baza

8.3.1.   Typy obiektów przestrzennych

Na potrzeby wymiany i klasyfikacji obiektów przestrzennych związanych z pakietem „hydrografia – baza” stosuje się następujące typy obiektów przestrzennych:

obiekt hydrograficzny

8.3.1.1.   Obiekt hydrograficzny (HydroObject)

Podstawa identyfikacji obiektów hydrograficznych (w tym obiektów sztucznych) w świecie rzeczywistym.

Ten typ jest abstrakcyjny.

Atrybuty typu obiektu przestrzennego „HydroObject”

Atrybut

Definicja

Typ

Voidability

geographicalName

Nazwa geograficzna, która jest stosowana do identyfikacji obiektu hydrograficznego w świecie rzeczywistym. Dostarcza „klucza” do celów pośredniego powiązania różnych reprezentacji obiektu.

GeographicalName

voidable

hydroId

Identyfkator, który jest stosowany do identyfikacji obiektu hydrograficznego w świecie rzeczywistym. Dostarcza „klucza” do celów pośredniego powiązania różnych reprezentacji obiektu.

HydroIdentifier

 


Role asocjacji typu obiektu przestrzennego „HydroObject”

Rola asocjacji

Definicja

Typ

Voidability

relatedHydroObject

Powiązany obiekt hydrograficzny reprezentujący tę samą encję świata rzeczywistego.

HydroObject

voidable

8.3.2.   Typy danych

8.3.2.1.   Identyfikator hydrograficzny (HydroIdentifier)

Hydrograficzny identyfikator tematyczny.

Atrybuty typu danych „HydroIdentifier”

Atrybut

Definicja

Typ

Voidability

classificationScheme

Opis stosowanego schematu identyfikacji (krajowego, europejskiego itp.).

CharacterString

 

localId

Lokalny identyfikator przypisany przez dany organ.

CharacterString

 

namespace

Wskaźnik zakresu lokalnego identyfikatora.

CharacterString

 

8.4.   Hydrografia – sieć

8.4.1.   Typy obiektów przestrzennych

Na potrzeby wymiany i klasyfikacji obiektów przestrzennych związanych z pakietem „hydrografia – sieć” stosuje się następujące typy obiektów przestrzennych:

węzeł hydrograficzny

połączenie w cieku wodnym

sekwencja połączeń w cieku wodnym

skrzyżowanie wielopoziomowe cieków wodnych

8.4.1.1.   Węzeł hydrograficzny (HydroNode)

Węzeł w obrębie sieci hydrograficznej.

Ten typ jest podtypem „Node”.

Ten typ jest podtypem „HydroObject”.

Atrybuty typu obiektu przestrzennego „HydroNode”

Atrybut

Definicja

Typ

Voidability

hydroNodeCategory

Charakter węzła hydrograficznego.

HydroNodeCategoryValue

voidable

8.4.1.2.   Połączenie w cieku wodnym (WatercourseLink)

Odcinek cieku wodnego w obrębie sieci hydrograficznej.

Ten typ jest podtypem „Link”.

Ten typ jest podtypem „HydroObject”.

Atrybuty typu obiektu przestrzennego „WatercourseLink”

Atrybut

Definicja

Typ

Voidability

flowDirection

Kierunek przepływu wody na odcinku, w relacji do cyfryzacji geometrii odcinka.

LinkDirectionValue

voidable

length

Długość odcinka sieci.

Length

voidable

8.4.1.3.   Sekwencja połączeń w cieku wodnym (WatercourseLinkSequence)

Sekwencja połączeń w cieku wodnym reprezentująca nierozgałęziającą się ścieżkę w sieci hydrograficznej

Ten typ jest podtypem „LinkSequence”.

Ten typ jest podtypem „HydroObject”.

8.4.1.4.   Skrzyżowanie wielopoziomowe cieków wodnych (WatercourseSeparatedCrossing)

Element sieci hydrograficznej stosowany do wskazania bezreakcyjnego skrzyżowania połączeń w cieku wodnym biegnących na różnych poziomach.

Ten typ jest podtypem „GradeSeparatedCrossing”.

Ten typ jest podtypem „HydroObject”.

8.4.2.   Listy kodowe

8.4.2.1.   Kategoria węzła wodnego (HydroNodeCategoryValue)

Określa kategorie różnych typów węzłów sieci hydrograficznej.

Ta lista kodowa jest zarządzana w ramach wspólnego rejestru list kodowych.

8.5.   Hydrografia – wody fizyczne

8.5.1.   Typy obiektów przestrzennych

Na potrzeby wymiany i klasyfikacji obiektów przestrzennych związanych z pakietem „hydrografia – wody fizyczne” stosuje się następujące typy obiektów przestrzennych:

przejście

zapora lub jaz

zlewnia powierzchniowa

obwałowania

wodospad

punkt zmiany charakterystyki przepływu

bród

istotny punkt hydrograficzny

elektrownia wodna

teren zalewowy

linia rozgraniczająca wodę od lądu

śluza

obiekt sztuczny

region oceaniczny

rurociąg

pompownia

bystrza

dorzecze

brzeg

zabudowa linii brzegowej

przepust

wody stojące

wody powierzchniowe

ciek wodny

teren podmokły

8.5.1.1.   Przejście (Crossing)

Obiekt sztuczny, umożliwiający przeprowadzenie wody poniżej lub powyżej przeszkody.

Ten typ jest podtypem „ManMadeObject”.

Atrybuty typu obiektu przestrzennego „Crossing”

Atrybut

Definicja

Typ

Voidability

type

Typ fizycznego przejścia.

CrossingTypeValue

voidable

8.5.1.2.   Zapora lub jaz (DamOrWeir)

Stała bariera w poprzek cieku wodnego, stosowana w celu retencji wody lub kontroli jej przepływu.

Ten typ jest podtypem „ManMadeObject”.

8.5.1.3.   Zlewnia powierzchniowa (DrainageBasin)

Obszar posiadający jeden wspólny punkt odpływu wód powierzchniowych.

Ten typ jest podtypem „HydroObject”.

Atrybuty typu obiektu przestrzennego „DrainageBasin”

Atrybut

Definicja

Typ

Voidability

area

Wielkość obszaru zlewni powierzchniowej.

Area

voidable

basinOrder

Liczba (lub kod) wyrażająca(-y) poziom rozgałęzienia/podziału w systemie zlewni powierzchniowych.

HydroOrderCode

voidable

beginLifespanVersion

Data i godzina, w której ta wersja obiektu przestrzennego została wprowadzona do zbioru danych przestrzennych lub zmieniona w tym zbiorze.

DateTime

voidable

endLifespanVersion

Data i godzina, w której ta wersja obiektu przestrzennego została zastąpiona w zbiorze danych przestrzennych lub wycofana z tego zbioru.

DateTime

voidable

geometry

Geometria zlewni powierzchniowej, w postaci powierzchni.

GM_Surface

 

inspireId

Zewnętrzny identyfikator obiektu dla obiektu przestrzennego.

Identifier

 

origin

Początek zlewni powierzchniowej.

OriginValue

voidable

Role asocjacji typu obiektu przestrzennego „DrainageBasin”

Rola asocjacji

Definicja

Typ

Voidability

outlet

Ujście(-a) wód powierzchniowych zlewni powierzchniowej.

SurfaceWater

voidable

containsBasin

Mniejsza zlewnia w obrębie większej zlewni.

DrainageBasin

voidable

Ograniczenia typu obiektu przestrzennego „DrainageBasin”

Zlewnia rzeki nie może zawierać się w innej zlewni.

8.5.1.4.   Obwałowania (Embankment)

Sztucznie wzniesiony długi nasyp wykonany z ziemi lub innego materiału.

Ten typ jest podtypem „ManMadeObject”.

Ten typ jest proponowanym typem do uwzględnienia w ramach tematu danych przestrzennych „Strefy zagrożenia naturalnego” wymienionego w załączniku III do dyrektywy 2007/2/WE.

8.5.1.5.   Wodospad (Falls)

Pionowo spadająca część cieku wodnego, poprzez którą woda spływa z góry.

Ten typ jest podtypem „FluvialPoint”.

Atrybuty typu obiektu przestrzennego „Falls”

Atrybut

Definicja

Typ

Voidability

height

Odległość mierzona od najniższego punktu podstawy na ziemi lub lustrze wody (w dół rzeki / z biegiem prądu) do najwyższego punktu obiektu przestrzennego.

Length

voidable

8.5.1.6.   Punkt zmiany charakterystyki przepływu (FluvialPoint)

Istotny punkt hydrograficzny mający wpływ na przepływ cieku wodnego.

Ten typ jest podtypem „HydroPointOfInterest”.

Ten typ jest abstrakcyjny.

8.5.1.7.   Bród (Ford)

Płytka część cieku wodnego wykorzystywana jako przejście drogowe.

Ten typ jest podtypem „ManMadeObject”.

8.5.1.8.   Istotny punkt hydrograficzny (HydroPointOfInterest)

Naturalne miejsce, w którym woda pojawia się, znika lub następuje zmiana jej przepływu.

Ten typ jest podtypem „HydroObject”.

Ten typ jest abstrakcyjny.

Atrybuty typu obiektu przestrzennego „HydroPointOfInterest”

Atrybut

Definicja

Typ

Voidability

beginLifespanVersion

Data i godzina, w której ta wersja obiektu przestrzennego została wprowadzona do zbioru danych przestrzennych lub zmieniona w tym zbiorze.

DateTime

voidable

endLifespanVersion

Data i godzina, w której ta wersja obiektu przestrzennego została zastąpiona w zbiorze danych przestrzennych lub wycofana z tego zbioru.

DateTime

voidable

geometry

Geometria istotnego punktu hydrograficznego, w postaci punktu, krzywej lub powierzchni.

GM_Primitive

voidable

inspireId

Zewnętrzny identyfikator obiektu dla obiektu przestrzennego.

Identifier

 

levelOfDetail

Rozdzielczość wyrażona jako odwrotność skali orientacyjnej lub jako odległość na ziemi.

MD_Resolution

 

8.5.1.9.   Elektrownia wodna (HydroPowerPlant)

Obiekt wytwarzający prąd z przemieszczającej się wody.

Ten typ jest podtypem „ManMadeObject”.

Ten typ jest proponowanym typem do uwzględnienia w ramach tematu danych przestrzennych „Zasoby energetyczne” wymienionego w załączniku III do dyrektywy 2007/2/WE.

8.5.1.10.   Teren zalewowy (InundatedLand)

Obszar okresowo zalewany wodami powodziowymi, z wyjątkiem pływów morskich.

Ten typ jest podtypem „HydroObject”.

Ten typ jest proponowanym typem do uwzględnienia w ramach tematu danych przestrzennych „Strefy zagrożenia naturalnego” wymienionego w załączniku III do dyrektywy 2007/2/WE.

Atrybuty typu obiektu przestrzennego „InundatedLand”

Atrybut

Definicja

Typ

Voidability

beginLifespanVersion

Data i godzina, w której ta wersja obiektu przestrzennego została wprowadzona do zbioru danych przestrzennych lub zmieniona w tym zbiorze.

DateTime

voidable

endLifespanVersion

Data i godzina, w której ta wersja obiektu przestrzennego została zastąpiona w zbiorze danych przestrzennych lub wycofana z tego zbioru.

DateTime

voidable

geometry

Geometria terenu zalewowego, w postaci powierzchni.

GM_Surface

 

inspireId

Zewnętrzny identyfikator obiektu dla obiektu przestrzennego.

Identifier

 

inundationReturnPeriod

Średni okres (w latach) między wystąpieniem przypadków zalania.

Number

voidable

inundationType

Rodzaj terenu, na którym dochodzi do zalewania, w oparciu o przyczynę zalewania.

InundationValue

voidable

8.5.1.11.   Linia rozgraniczająca wodę od lądu (LandWaterBoundary)

Linia, gdzie masa lądowa styka się z jednolitą częścią wód.

Atrybuty typu obiektu przestrzennego „LandWaterBoundary”

Atrybut

Definicja

Typ

Voidability

beginLifespanVersion

Data i godzina, w której ta wersja obiektu przestrzennego została wprowadzona do zbioru danych przestrzennych lub zmieniona w tym zbiorze.

DateTime

voidable

endLifespanVersion

Data i godzina, w której ta wersja obiektu przestrzennego została zastąpiona w zbiorze danych przestrzennych lub wycofana z tego zbioru.

DateTime

voidable

geometry

Geometria linii rozgraniczającej wodę od lądu, w postaci krzywej.

GM_Curve

 

inspireId

Zewnętrzny identyfikator obiektu dla obiektu przestrzennego.

Identifier

 

origin

Początek linii rozgraniczającej wodę od lądu.

OriginValue

voidable

waterLevelCategory

Poziom wody określający linię rozgraniczającą wodę od lądu.

WaterLevelValue

voidable

8.5.1.12.   Śluza (Lock)

Odgrodzony obszar wyposażony w co najmniej dwa ruchome wrota, przeznaczony do podnoszenia lub opuszczania jednostek pływających, tak by mogły się one przemieszczać pomiędzy różnymi poziomami wody.

Ten typ jest podtypem „ManMadeObject”.

8.5.1.13.   Obiekt sztuczny (ManMadeObject)

Sztuczny obiekt położony w obrębie jednolitej części wód i pełniący jedną z poniższych funkcji: - zatrzymuje wodę; - reguluje ilość wody; - zmienia kierunek przepływu; - umożliwia przecięcie cieków wodnych.

Ten typ jest podtypem „HydroObject”.

Ten typ jest abstrakcyjny.

Atrybuty typu obiektu przestrzennego „ManMadeObject”

Atrybut

Definicja

Typ

Voidability

beginLifespanVersion

Data i godzina, w której ta wersja obiektu przestrzennego została wprowadzona do zbioru danych przestrzennych lub zmieniona w tym zbiorze.

DateTime

voidable

condition

Stan całości struktur i/lub urządzeń stanowiących instalację i/lub położonych na danym terenie pod względem planowania, budowy, naprawy i/lub utrzymania.

ConditionOfFacilityValue

voidable

endLifespanVersion

Data i godzina, w której ta wersja obiektu przestrzennego została zastąpiona w zbiorze danych przestrzennych lub wycofana z tego zbioru.

DateTime

voidable

geometry

Geometria obiektu sztucznego, w postaci punktu, krzywej lub powierzchni.

GM_Primitive

voidable

inspireId

Zewnętrzny identyfikator obiektu dla obiektu przestrzennego.

Identifier

 

levelOfDetail

Rozdzielczość wyrażona jako odwrotność skali orientacyjnej lub jako odległość na ziemi.

MD_Resolution

 

8.5.1.14.   Region oceaniczny (OceanRegion)

Jeden z trzech dużych regionów ogólnoświatowego oceanu, z których każdy jest powiązany z podobszarami i obszarami krańcowymi i podlega niezależnemu reżimowi przepływu.

Ten typ jest podtypem „HydroObject”.

Ten typ jest proponowanym typem do uwzględnienia w ramach tematu danych przestrzennych „Regiony morskie” wymienionego w załączniku III do dyrektywy 2007/2/WE.

Atrybuty typu obiektu przestrzennego „OceanRegion”

Atrybut

Definicja

Typ

Voidability

beginLifespanVersion

Data i godzina, w której ta wersja obiektu przestrzennego została wprowadzona do zbioru danych przestrzennych lub zmieniona w tym zbiorze.

DateTime

voidable

endLifespanVersion

Data i godzina, w której ta wersja obiektu przestrzennego została zastąpiona w zbiorze danych przestrzennych lub wycofana z tego zbioru.

DateTime

voidable

geometry

Geometria regionu oceanicznego, w postaci powierzchni.

GM_Surface

voidable

inspireId

Zewnętrzny identyfikator obiektu dla obiektu przestrzennego.

Identifier

 


Role asocjacji typu obiektu przestrzennego „OceanRegion”

Rola asocjacji

Definicja

Typ

Voidability

foreshore

Część brzegu lub plaży, położona między niskim stanem wody a górną granicą normalnego ruchu fal.

Shore

voidable

8.5.1.15.   Rurociąg (Pipe)

Rura do transportu ciał stałych, płynów lub gazów.

Ten typ jest podtypem „ManMadeObject”.

Ten typ jest proponowanym typem do uwzględnienia w ramach tematu danych przestrzennych „Usługi użyteczności publicznej i służby państwowe” wymienionego w załączniku III do dyrektywy 2007/2/WE.

8.5.1.16.   Pompownia (PumpingStation)

Obiekt umożliwiający transport ciał stałych, płynów lub gazów za pomocą ciśnienia lub ssania.

Ten typ jest podtypem „ManMadeObject”.

Ten typ jest proponowanym typem do uwzględnienia w ramach tematu danych przestrzennych „Usługi użyteczności publicznej i służby państwowe” wymienionego w załączniku III do dyrektywy 2007/2/WE.

8.5.1.17.   Bystrza (Rapids)

Odcinki strumienia o przyspieszonym prądzie, na których woda przepływa szybko, ale nie ma wystarczającego załamania w nachyleniu koryta, aby uformować wodospad.

Ten typ jest podtypem „FluvialPoint”.

8.5.1.18.   Dorzecze (RiverBasin)

Obszar lądu, z którego wszystkie spływy powierzchniowe odprowadzane są przez system strumieni, rzek i, gdzie stosowne, jezior, do morza poprzez pojedyncze ujście cieku, estuarium lub deltę.

Ten typ jest podtypem „DrainageBasin”.

8.5.1.19.   Brzeg (Shore)

Wąski pas ziemi w bezpośrednim sąsiedztwie dowolnej jednolitej części wód, obejmujący powierzchnię pomiędzy wysokim a niskim stanem wody.

Ten typ jest podtypem „HydroObject”.

Ten typ jest proponowanym typem do uwzględnienia w ramach tematu danych przestrzennych „Użytkowanie terenu” wymienionego w załączniku II do dyrektywy 2007/2/WE.

Atrybuty typu obiektu przestrzennego „Shore”

Atrybut

Definicja

Typ

Voidability

beginLifespanVersion

Data i godzina, w której ta wersja obiektu przestrzennego została wprowadzona do zbioru danych przestrzennych lub zmieniona w tym zbiorze.

DateTime

voidable

composition

Podstawowy(-e) typ(-y) materiału, z którego składa się obiekt przestrzenny, z wyłączeniem nawierzchni.

ShoreTypeValue

voidable

delineationKnown

Wskazuje, że znany jest opis obiektu przestrzennego (na przykład granice i informacje).

Boolean

voidable

endLifespanVersion

Data i godzina, w której ta wersja obiektu przestrzennego została zastąpiona w zbiorze danych przestrzennych lub wycofana z tego zbioru.

DateTime

voidable

geometry

Geometria brzegu, w postaci powierzchni.

GM_Surface

 

inspireId

Zewnętrzny identyfikator obiektu dla obiektu przestrzennego.

Identifier

 

8.5.1.20.   Zabudowa linii brzegowej (ShorelineConstruction)

Sztuczna struktura związana z lądem sąsiądującym z jednolitą częścią wód i posiadająca stałe położenie.

Ten typ jest podtypem „ManMadeObject”.

8.5.1.21.   Przepust (Sluice)

Otwarty, pochyły kanał wyposażony we wrota do regulacji przepływu wody.

Ten typ jest podtypem „ManMadeObject”.

8.5.1.22.   Wody stojące (StandingWater)

Jednolita część wód całkowicie otoczona przez ląd.

Ten typ jest podtypem „SurfaceWater”.

Atrybuty typu obiektu przestrzennego „StandingWater”

Atrybut

Definicja

Typ

Voidability

elevation

Położenie na wysokości powyżej średniego poziomu morza.

Length

voidable

meanDepth

Średnia głębokość jednolitej części wód.

Length

voidable

surfaceArea

Powierzchnia jednolitej części wód.

Area

voidable

Ograniczenia typu obiektu przestrzennego „StandingWater”

Geometria wód stojących może mieć postać powierzchni lub punktu.

8.5.1.23.   Wody powierzchniowe (SurfaceWater)

Dowolny znany obszar śródlądowej drogi wodnej.

Ten typ jest podtypem „HydroObject”.

Ten typ jest abstrakcyjny.

Atrybuty typu obiektu przestrzennego „SurfaceWater”

Atrybut

Definicja

Typ

Voidability

beginLifespanVersion

Data i godzina, w której ta wersja obiektu przestrzennego została wprowadzona do zbioru danych przestrzennych lub zmieniona w tym zbiorze.

DateTime

voidable

endLifespanVersion

Data i godzina, w której ta wersja obiektu przestrzennego została zastąpiona w zbiorze danych przestrzennych lub wycofana z tego zbioru.

DateTime

voidable

geometry

Geometria wód powierzchniowych: - krzywa albo powierzchnia dla cieku wodnego; - punkt albo powierzchnia dla wód stojących.

GM_Primitive

 

inspireId

Zewnętrzny identyfikator obiektu dla obiektu przestrzennego.

Identifier

 

levelOfDetail

Rozdzielczość wyrażona jako odwrotność skali orientacyjnej lub jako odległość na ziemi.

MD_Resolution

 

localType

Dostarcza nazwy „lokalnej” dla typu wód powierzchniowych.

LocalisedCharacterString

voidable

origin

Początek wód powierzchniowych.

OriginValue

voidable

persistence

Stopień okresowości wód.

HydrologicalPersistenceValue

voidable

tidal

Wskazuje, czy na wody powierzchniowe oddziałują wody fal pływowych.

Boolean

voidable


Role asocjacji typu obiektu przestrzennego „SurfaceWater”

Rola asocjacji

Definicja

Typ

Voidability

bank

Brzeg(-i) powiązany(-e) z wodami powierzchniowymi.

Shore

voidable

drainsBasin

Zlewnia(-e) odwadniana(-e) przez wody powierzchniowe.

DrainageBasin

voidable

neighbour

Powiązanie z inną instancją tych samych wód powierzchniowych świata rzeczywistego w innym zbiorze danych.

SurfaceWater

voidable

8.5.1.24.   Ciek wodny (Watercourse)

Naturalny lub sztuczny ciek wodny lub strumień.

Ten typ jest podtypem „SurfaceWater”.

Atrybuty typu obiektu przestrzennego „Watercourse”

Atrybut

Definicja

Typ

Voidability

condition

Stan cieku wodnego pod względem jego planowania, budowy, naprawy i/lub utrzymania.

ConditionOfFacilityValue

voidable

delineationKnown

Wskazuje, że znany jest opis obiektu przestrzennego (na przykład granice i informacje).

Boolean

voidable

length

Długość cieku wodnego.

Length

voidable

level

Położenie pionowe cieku wodnego względem terenu.

VerticalPositionValue

voidable

streamOrder

Liczba (lub kod) wyrażająca(-y) poziom rozgałęzienia w systemie strumieni.

HydroOrderCode

voidable

width

Szerokość cieku wodnego (jako zakres) na całej jego długości.

WidthRange

voidable

Ograniczenia typu obiektu przestrzennego „Watercourse”

Geometria cieku wodnego może mieć postać krzywej lub powierzchni.

Atrybut „condition” może zostać określony wyłącznie dla sztucznego cieku wodnego.

8.5.1.25.   Teren podmokły (Wetland)

Słabo odwadniany lub okresowo zalewany obszar, na którym gleba jest nasycona wodą i utrzymuje się na niej roślinność.

Ten typ jest podtypem „HydroObject”.

Ten typ jest proponowanym typem do uwzględnienia w ramach tematu danych przestrzennych „Użytkowanie terenu” wymienionego w załączniku II do dyrektywy 2007/2/WE.

Atrybuty typu obiektu przestrzennego „Wetland”

Atrybut

Definicja

Typ

Voidability

beginLifespanVersion

Data i godzina, w której ta wersja obiektu przestrzennego została wprowadzona do zbioru danych przestrzennych lub zmieniona w tym zbiorze.

DateTime

voidable

endLifespanVersion

Data i godzina, w której ta wersja obiektu przestrzennego została zastąpiona w zbiorze danych przestrzennych lub wycofana z tego zbioru.

DateTime

voidable

geometry

Geometria terenu podmokłego, w postaci powierzchni.

GM_Surface

 

inspireId

Zewnętrzny identyfikator obiektu dla obiektu przestrzennego.

Identifier

 

localType

Dostarcza nazwy „lokalnej” dla typu terenu podmokłego.

LocalisedCharacterString

voidable

tidal

Wskazuje, czy na teren podmokły oddziałują wody fal pływowych.

Boolean

voidable

8.5.2.   Typy danych

8.5.2.1.   Hydrograficzny kod porządkowy (HydroOrderCode)

Znaczący hydrologicznie kod porządkowy do celów uporządkowania hierarchii cieków wodnych i zlewni powierzchniowych.

Atrybuty typu danych „HydroOrderCode”

Atrybut

Definicja

Typ

Voidability

order

Liczba (lub kod) wyrażająca(-y) poziom rozgałęzienia/podziału w systemie strumieni lub zlewni powierzchniowych.

CharacterString

 

orderScheme

Opis koncepcji uporządkowania.

CharacterString

 

scope

Wskazuje zakres lub źródło kodu porządkowego (w tym jego krajowy, ponadkrajowy lub europejski charakter).

CharacterString

 

8.5.2.2.   Zakres szerokości (WidthRange)

Zakres poziomej szerokości cieku wodnego na całej jego długości.

Atrybuty typu danych „WidthRange”

Atrybut

Definicja

Typ

Voidability

lower

Dolna granica szerokości.

Length

 

upper

Górna granica szerokości.

Length

 

8.5.3.   Wyliczenia

8.5.3.1.   Pochodzenie (OriginValue)

Typ wyliczenia określający zbiór hydrograficznych kategorii „pochodzenia” (naturalne, sztuczne) dla różnych obiektów hydrograficznych.

Dozwolone wartości dla wyliczenia „OriginValue”

Wartość

Definicja

natural

Wskazuje, że obiekt przestrzenny jest naturalny.

manMade

Wskazuje, że obiekt przestrzenny jest sztuczny.

8.5.4.   Listy kodowe

8.5.4.1.   Typ skrzyżowania (CrossingTypeValue)

Typy sztucznych fizycznych skrzyżowań cieków wodnych.

Ta lista kodowa jest zarządzana w ramach wspólnego rejestru list kodowych.

8.5.4.2.   Okresowość hydrologiczna (HydrologicalPersistenceValue)

Kategorie okresowości hydrologicznej jednolitej części wód.

Ta lista kodowa jest zarządzana w ramach wspólnego rejestru list kodowych.

8.5.4.3.   Zalewanie (InundationValue)

Typ terenu podlegającego zalewaniu.

Ten typ jest proponowanym typem do uwzględnienia w ramach tematu danych przestrzennych „Strefy zagrożenia naturalnego” wymienionego w załączniku III do dyrektywy 2007/2/WE.

Ta lista kodowa jest zarządzana w ramach wspólnego rejestru list kodowych.

8.5.4.4.   Typ brzegu (ShoreTypeValue)

Kategorie materiału, z jakiego zbudowany jest obszar brzegowy.

Ten typ jest proponowanym typem do uwzględnienia w ramach tematu danych przestrzennych „Użytkowanie terenu” wymienionego w załączniku II do dyrektywy 2007/2/WE.

Ta lista kodowa jest zarządzana w ramach wspólnego rejestru list kodowych.

8.5.4.5.   Poziom wody (WaterLevelValue)

Pływowy układ odniesienia/poziom wody, do którego odniesione są głębokości i wysokości.

Ta lista kodowa jest zarządzana w ramach wspólnego rejestru list kodowych.

8.6.   Hydrografia – sprawozdawczość

8.6.1.   Typy obiektów przestrzennych

Na potrzeby wymiany i klasyfikacji obiektów przestrzennych związanych z pakietem „sprawozdawczość hydrograficzna” stosuje się następujące typy obiektów przestrzennych:

wody przybrzeżne w rozumieniu RDW

jednolita część wód podziemnych w rozumieniu RDW

jezioro w rozumieniu RDW

rzeka w rozumieniu RDW

rzeka lub jezioro w rozumieniu RDW

jednolita część wód powierzchniowych w rozumieniu RDW

wody przejściowe w rozumieniu RDW

jednolita część wód w rozumieniu RDW

8.6.1.1.   Wody przybrzeżne w rozumieniu RDW (WFDCoastalWater)

Wody powierzchniowe po stronie w kierunku lądu od linii, której każdy punkt oddalony jest na odległość jednej mili morskiej po stronie w kierunku morza, od najbliższego punktu linii bazowej, od której mierzona jest szerokość wód terytorialnych, rozszerzając się, gdzie stosowne, aż do zewnętrznej granicy wód przejściowych.

Ten typ jest podtypem „WFDSurfaceWaterBody”.

Ten typ jest proponowanym typem do uwzględnienia w ramach tematu danych przestrzennych „Gospodarowanie obszarem/strefy ograniczone/regulacyjne oraz jednostki sprawozdawcze” wymienionego w załączniku III do dyrektywy 2007/2/WE.

Ograniczenia typu obiektu przestrzennego „WFDCoastalWater”

Geometria wód przybrzeżnych musi mieć postać powierzchni.

8.6.1.2.   Jednolita część wód podziemnych w rozumieniu RDW (WFDGroundWaterBody)

Określona objętość wód podziemnych występująca w obrębie warstwy wodonośnej lub zespołu warstw wodonośnych.

Ten typ jest podtypem „WFDWaterBody”.

Ten typ jest proponowanym typem do uwzględnienia w ramach tematu danych przestrzennych „Gospodarowanie obszarem/strefy ograniczone/regulacyjne oraz jednostki sprawozdawcze” wymienionego w załączniku III do dyrektywy 2007/2/WE.

Atrybuty typu obiektu przestrzennego „WFDGroundWaterBody”

Atrybut

Definicja

Typ

Voidability

geometry

Geometria jednolitej części wód podziemnych w rozumieniu RDW.

GM_Primitive

voidable

8.6.1.3.   Jezioro w rozumieniu RDW (WFDLake)

Jednolita część wód śródlądowych powierzchniowych stojących.

Ten typ jest podtypem „WFDRiverOrLake”.

Ten typ jest proponowanym typem do uwzględnienia w ramach tematu danych przestrzennych „Gospodarowanie obszarem/strefy ograniczone/regulacyjne oraz jednostki sprawozdawcze” wymienionego w załączniku III do dyrektywy 2007/2/WE.

Ograniczenia typu obiektu przestrzennego „WFDLake”

Geometria jeziora musi mieć postać powierzchni.

8.6.1.4.   Rzeka w rozumieniu RDW (WFDRiver)

Jednolita część wód śródlądowych płynących w przeważającej części po powierzchni lądu, ale mogących na pewnym odcinku swojego biegu płynąć pod ziemią.

Ten typ jest podtypem „WFDRiverOrLake”.

Ten typ jest proponowanym typem do uwzględnienia w ramach tematu danych przestrzennych „Gospodarowanie obszarem/strefy ograniczone/regulacyjne oraz jednostki sprawozdawcze” wymienionego w załączniku III do dyrektywy 2007/2/WE.

Ograniczenia typu obiektu przestrzennego „WFDRiver”

Geometria rzeki musi mieć postać krzywej.

Atrybuty „main” i „large” nie mogą zostać określone dla kanałów.

8.6.1.5.   Rzeka lub jezioro w rozumieniu RDW (WFDRiverOrLake)

Klasa abstrakcyjna zawierająca atrybuty wspólne dla rzeki w rozumieniu RDW i jeziora w rozumieniu RDW.

Ten typ jest podtypem „WFDSurfaceWaterBody”.

Ten typ jest abstrakcyjny.

Ten typ jest proponowanym typem do uwzględnienia w ramach tematu danych przestrzennych „Gospodarowanie obszarem/strefy ograniczone/regulacyjne oraz jednostki sprawozdawcze” wymienionego w załączniku III do dyrektywy 2007/2/WE.

Atrybuty typu obiektu przestrzennego „WFDRiverOrLake”

Atrybut

Definicja

Typ

Voidability

large

Rzeki o zlewni powierzchniowej > 50 000 km2; bądź rzeki i główne dopływy o zlewni powierzchniowej między 5 000 km2 a 50 000 km2. Jeziora o powierzchni > 500 km2.

Boolean

voidable

main

Rzeki o zlewni powierzchniowej > 500 km2. Jeziora o powierzchni > 10 km2.

Boolean

voidable

8.6.1.6.   Jednolita część wód powierzchniowych w rozumieniu RDW (WFDSurfaceWaterBody)

Oddzielny i znaczący element wód powierzchniowych.

Ten typ jest podtypem „WFDWaterBody”.

Ten typ jest abstrakcyjny.

Ten typ jest proponowanym typem do uwzględnienia w ramach tematu danych przestrzennych „Gospodarowanie obszarem/strefy ograniczone/regulacyjne oraz jednostki sprawozdawcze” wymienionego w załączniku III do dyrektywy 2007/2/WE.

Atrybuty typu obiektu przestrzennego „WFDSurfaceWaterBody”

Atrybut

Definicja

Typ

Voidability

artificial

„Sztuczna jednolita część wód” oznacza część wód powierzchniowych powstałą na skutek działalności człowieka.

Boolean

 

geometry

Geometria jednolitej części wód powierzchniowych w rozumieniu RDW: - powierzchnia dla wód przybrzeżnych w rozumieniu RDW; - powierzchnia dla wód przejściowych w rozumieniu RDW; - krzywa dla rzeki w rozumieniu RDW; - powierzchnia dla jeziora w rozumieniu RDW.

GM_Primitive

 

heavilyModified

„Silnie zmieniona jednolita część wód” oznacza część wód powierzchniowych, których charakter został znacznie zmieniony na skutek fizycznego oddziaływania człowieka, według wskazania przez państwo członkowskie zgodnie z przepisami załącznika II do RDW.

Boolean

 

representativePoint

Punkt reprezentatywny dla jednolitej części wód w rozumieniu RDW.

GM_Point

voidable

Ograniczenia typu obiektu przestrzennego „WFDSurfaceWaterBody”

Atrybut „heavilyModified” nie jest dozwolony w przypadku sztucznej jednolitej części wód powierzchniowych.

8.6.1.7.   Wody przejściowe w rozumieniu RDW (WFDTransitionalWater)

Jednolite części wód powierzchniowych w obszarach ujść rzek, które są częściowo zasolone na skutek bliskości wód przybrzeżnych, ale które są pod znacznym wpływem dopływów wód słodkich.

Ten typ jest podtypem „WFDSurfaceWaterBody”.

Ten typ jest proponowanym typem do uwzględnienia w ramach tematu danych przestrzennych „Gospodarowanie obszarem/strefy ograniczone/regulacyjne oraz jednostki sprawozdawcze” wymienionego w załączniku III do dyrektywy 2007/2/WE.

Ograniczenia typu obiektu przestrzennego „WFDTransitionalWater”

Geometria wód przejściowych musi mieć postać powierzchni.

8.6.1.8.   Jednolita część wód w rozumieniu RDW (WFDWaterBody)

Klasa abstrakcyjna reprezentująca jednolitą część wód powierzchniowych w rozumieniu RDW lub jednolitą część wód podziemnych w rozumieniu RDW.

Ten typ jest podtypem „HydroObject”.

Ten typ jest abstrakcyjny.

Ten typ jest proponowanym typem do uwzględnienia w ramach tematu danych przestrzennych „Gospodarowanie obszarem/strefy ograniczone/regulacyjne oraz jednostki sprawozdawcze” wymienionego w załączniku III do dyrektywy 2007/2/WE.

Atrybuty typu obiektu przestrzennego „WFDWaterBody”

Atrybut

Definicja

Typ

Voidability

beginLifespanVersion

Data i godzina, w której ta wersja obiektu przestrzennego została wprowadzona do zbioru danych przestrzennych lub zmieniona w tym zbiorze.

DateTime

voidable

endLifespanVersion

Data i godzina, w której ta wersja obiektu przestrzennego została zastąpiona w zbiorze danych przestrzennych lub wycofana z tego zbioru.

DateTime

voidable

inspireId

Zewnętrzny identyfikator obiektu dla obiektu przestrzennego.

Identifier

 

8.7.   Wymagania dotyczące tematu

8.7.1.   Spójność między zbiorami danych przestrzennych

1.

Połączenia, linie środkowe i węzły w sieci hydrograficznej muszą być zawsze położone w obrębie reprezentacji powierzchni tego samego obiektu.

2.

Właściwe organy ustanawiają i utrzymują połączalność sieci hydrograficznych ponad granicami krajowymi oraz – w stosownych przypadkach – również ponad granicami regionalnymi (i zbiorami danych) w państwach członkowskich, z wykorzystaniem mechanizmów połączalności transgranicznej przewidzianych w ramach typu „NetworkConnection”.

3.

Wszystkie atrybuty obiektów w tym schemacie muszą być takie same jak odpowiednia własność tego obiektu stosowana do celów wypełnienia obowiązków sprawozdawczych zgodnie z dyrektywą 2000/60/WE.

8.7.2.   Zarządzanie identyfikatorami

1.

W przypadku gdy stosuje się nazwę geograficzną jako jednoznaczny identyfikator hydrologiczny dla obiektu w tej specyfikacji, jest ona pobierana, w miarę możliwości, z ogólnoeuropejskiego gazetera lub innego wiarygodnego źródła ogólnoeuropejskiego.

2.

Atrybut „localId” zewnętrznego identyfikatora obiektu dla obiektu przestrzennego musi być taki sam jak identyfikator stosowany do celów wypełnienia obowiązków sprawozdawczych zgodnie z dyrektywą 2000/60/WE.

8.7.3.   Modelowanie odniesień do obiektu

1.

W przypadku gdy ten sam obiekt świata rzeczywistego w zbiorze danych jest wymieniany za pomocą obiektów przestrzennych pochodzących z więcej niż jednego hydrograficznego schematu aplikacji, wspomniane obiekty przestrzenne mają tę samą niepowtarzalną nazwę geograficzną albo ten sam hydrograficzny identyfikator tematyczny.

2.

W przypadku gdy stosuje się odniesienie liniowe dla danych dotyczących sieci hydrograficznej, położenie własności będących przedmiotem odniesienia na połączeniach i sekwencjach połączeń wyraża się w postaci odległości mierzonych wzdłuż geometrii wskazanej dla wyjściowego obiektu połączenia (wyjściowych obiektów połączenia).

8.7.4.   Reprezentacja geometrii

1.

W stosownych przypadkach, w przypadku gdy obiekty przestrzenne są przedstawiane w różnych rozdzielczościach przestrzennych, rozdzielczość przestrzenna musi zostać określona dla każdego obiektu przestrzennego za pomocą atrybutu „levelOfDetail”.

2.

Połączenia w cieku wodnym muszą się przecinać w każdym przypadku istnienia powiązania między reprezentowanymi przez nie zjawiskami świata rzeczywistego. Nie tworzy się przecięć w odniesieniu do krzyżujacych się elementów sieci, jeżeli nie jest możliwy przepływ wody z jednego elementu do drugiego.

3.

W zbiorze danych sieci hydrograficznej, który obejmuje węzły, węzły te są obecne jedynie w miejscach powiązań lub zakończeń połączeń w cieku wodnym.

4.

Stosuje się taką samą geometrię jak do celów wypełnienia obowiązków sprawozdawczych zgodnie z dyrektywą 2000/60/WE.

8.7.5.   Stosowanie atrybutu „DelineationKnown”

1.

Atrybutu „delineationKnown” nie stosuje się do wskazania, że dokładność/precyzja określonej geometrii jest niska; tego rodzaju wskazanie podaje się za pomocą odpowiedniego(-ich) elementu(-ów) jakości danych.

2.

Atrybutu „delineationKnown” nie stosuje się do wskazania zmiany geometrii w czasie, jeżeli taka zmiana geometrii jest znana.

8.7.6.   Linie środkowe

Linie środkowe obiektów cieku wodnego muszą się mieścić w zakresie reprezentowanego przez nie fizycznego obiektu świata rzeczywistego, jeżeli połączenie w cieku wodnym nie jest wskazane jako fikcyjne („fictitious”).

8.7.7.   Zapewnianie połączalności sieci

1.

W każdym przypadku istnienia powiązania w sieci hydrograficznej, wszystkie powiązane zakończenia połączeń oraz ewentualny węzeł, które występują w tym powiązaniu, muszą być położone względem siebie w odległości mniejszej niż wynosi tolerancja połączalności.

2.

Niepowiązane zakończenia połączeń i węzły dzieli zawsze odległość większa niż wynosi tolerancja połączalności.

3.

W zbiorach danych, w których obecne są zarówno połączenia transportowe, jak i węzły transportowe, względne położenie węzłów i zakończeń połączeń w stosunku do określonej tolerancji połączalności odpowiada powiązaniom, jakie występują między nimi w zbiorze danych.

8.8.   Warstwy

Warstwy dla tematu danych przestrzennych „Hydrografia”

Typ warstwy

Tytuł warstwy

Typ obiektu przestrzennego (typy obiektów przestrzennych)

HY.PhysicalWaters.Waterbodies

Jednolita część wód

Watercourse, StandingWater

HY.PhysicalWaters.LandWaterBoundary

Linia rozgraniczająca wodę od lądu

LandWaterBoundary

HY.PhysicalWaters.Catchments

Zlewisko

DrainageBasin, RiverBasin

HY.Network

Sieć hydrograficzna

HydroNode, WatercourseLink

HY.PhysicalWaters.HydroPointOfInterest

Istotny punkt hydrograficzny

Rapids, Falls

HY.PhysicalWaters.ManMadeObject

Obiekt sztuczny

Crossing, DamOrWeir, Sluice, Lock, Ford, ShorelineConstruction

HY.HydroObject

Brzeg, Teren podmokły

Shore, Wetland

HY.Reporting.WFDRiver

Rzeka w rozumieniu RDW

WFDRiver

HY.Reporting.WFDLake

Jezioro w rozumieniu RDW

WFDLake

HY.Reporting.WFDTransitionalWater

Wody przejściowe w rozumieniu RDW

WFDTransitionalWater

HY.Reporting.WFDCoastalWater

Wody przybrzeżne w rozumieniu RDW

WFDCoastalWater

HY.OceanRegion

Region oceaniczny

OceanRegion

9.   OBSZARY CHRONIONE

9.1.   Typy obiektów przestrzennych

Na potrzeby wymiany i klasyfikacji obiektów przestrzennych pochodzących ze zbiorów danych przestrzennych związanych z tematem danych przestrzennych „Obszary chronione” stosuje się następujące typy obiektów przestrzennych:

obszar chroniony

9.1.1.   Obszar chroniony (ProtectedSite)

Obszar wyznaczony lub zarządzany w ramach prawodawstwa międzynarodowego, unijnego lub państw członkowskich, w celu osiągnięcia szczególnych celów ochrony.

Atrybuty typu obiektu przestrzennego „ProtectedSite”

Atrybut

Definicja

Typ

Voidability

geometry

Geometria określająca granicę obszaru chronionego.

GM_Object

 

inspireID

Zewnętrzny identyfikator obiektu dla obiektu przestrzennego.

Identifier

 

legalFoundationDate

Data, z którą utworzono zgodnie z prawem obszar chroniony. Jest to data utworzenia obiektu świata rzeczywistego, a nie data utworzenia jego reprezentacji w systemie informatycznym.

DateTime

voidable

legalFoundationDocument

URL lub cytat tekstowy odsyłający do aktu prawnego, na mocy którego utworzono obszar chroniony.

CI_Citation

voidable

siteDesignation

Oznaczenie (typ) obszaru chronionego.

DesignationType

voidable

siteName

Nazwa obszaru chronionego.

GeographicalName

voidable

siteProtectionClassification

Klasyfikacja obszaru chronionego w oparciu o cel ochrony.

ProtectionClassificationValue

voidable

9.2.   Typy danych

9.2.1.   Typ oznaczenia (DesignationType)

Typ danych związany z oznaczeniem obszaru chronionego, obejmujący zastosowany schemat oznaczenia i wartość w obrębie tego schematu.

Atrybuty typu danych „DesignationType”

Atrybut

Definicja

Typ

Voidability

designation

Rzeczywiste oznaczenie obszaru.

DesignationValue

 

designationScheme

Schemat, z którego pochodzi kod oznaczenia.

DesignationSchemeValue

 

percentageUnderDesignation

Wyrażona w procentach część obszaru objęta oznaczeniem. Ma zastosowanie w szczególności do celów klasyfikacji IUCN. Jeżeli wartość dla tego atrybutu nie jest podana, przyjmuje się, że wynosi ona 100 %.

Percentage

 

Ograniczenia typu danych „DesignationType”

W odniesieniu do obszarów chronionych stosuje się oznaczenia z odpowiedniego schematu oznaczenia, a wartość kodu oznaczenia musi być zgodna ze schematem oznaczenia.

9.3.   Wyliczenia

9.3.1.   Klasyfikacja obszaru chronionego (ProtectionClassificationValue)

Klasyfikacja obszaru chronionego w oparciu o cel ochrony.

Dozwolone wartości dla wyliczenia „ProtectionClassificationValue”

Wartość

Definicja

natureConservation

Obszar chroniony w celu zachowania różnorodności biologicznej.

archaeological

Obszar chroniony w celu zachowania dziedzictwa archeologicznego.

cultural

Obszar chroniony w celu zachowania dziedzictwa kulturowego.

ecological

Obszar chroniony w celu zachowania stabilności ekologicznej.

landscape

Obszar chroniony w celu zachowania cech krajobrazu.

environment

Obszar chroniony w celu zachowania stabilności środowiska.

geological

Obszar chroniony w celu zachowania własności geologicznych.

9.4.   Listy kodowe

9.4.1.   Schemat oznaczenia (DesignationSchemeValue)

Schemat stosowany do przypisania oznaczenia do obszarów chronionych.

Ta lista kodowa może być rozszerzana przez państwa członkowskie.

9.4.2.   Oznaczenie (DesignationValue)

Abstrakcyjny typ bazowy dla list kodowych zawierających klasyfikację i typy oznaczeń pochodzące z różnych schematów.

Ten typ jest abstrakcyjny.

9.4.3.   Oznaczenie IUCN (IUCNDesignationValue)

Lista kodowa dla schematu klasyfikacyjnego Międzynarodowej Unii Ochrony Przyrody i Jej Zasobów.

Ten typ jest podtypem „DesignationValue”.

Ta lista kodowa jest zarządzana w ramach wspólnego rejestru list kodowych.

9.4.4.   Oznaczenie „National Monuments Record” (NationalMonumentsRecordDesignationValue)

Lista kodowa dla schematu klasyfikacyjnego „National Monuments Record”.

Ten typ jest podtypem „DesignationValue”.

Ta lista kodowa jest zarządzana w ramach wspólnego rejestru list kodowych.

9.4.5.   Oznaczenie „Natura2000” (Natura2000DesignationValue)

Lista kodowa dla schematu oznaczenia „Natura2000”, zgodnie z dyrektywą Rady 92/43/EWG (1) (dyrektywa siedliskowa).

Ten typ jest podtypem „DesignationValue”.

Ta lista kodowa jest zarządzana w ramach wspólnego rejestru list kodowych.

9.4.6.   Oznaczenie „Ramsar” (RamsarDesignationValue)

Lista kodowa dla schematu oznaczenia Konwencji o obszarach wodno-błotnych mających znaczenie międzynarodowe (konwencja Ramsar).

Ten typ jest podtypem „DesignationValue”.

Ta lista kodowa jest zarządzana w ramach wspólnego rejestru list kodowych.

9.4.7.   Oznaczenie programu UNESCO „Man And Biosphere” (UNESCOManAndBiosphereProgrammeDesignationValue)

Lista kodowa dla schematu klasyfikacyjnego programu „Man and Biosphere”.

Ten typ jest podtypem „DesignationValue”.

Ta lista kodowa jest zarządzana w ramach wspólnego rejestru list kodowych.

9.4.8.   Oznaczenie światowego dziedzictwa UNESCO (UNESCOWorldHeritageDesignationValue)

Lista kodowa dla schematu oznaczenia światowego dziedzictwa UNESCO.

Ten typ jest podtypem „DesignationValue”.

Ta lista kodowa jest zarządzana w ramach wspólnego rejestru list kodowych.

9.5.   Warstwy

Warstwy dla tematu danych przestrzennych „Obszary chronione”

Typ warstwy

Tytuł warstwy

Typ obiektu przestrzennego (typy obiektów przestrzennych)

PS.ProtectedSite

Obszary chronione

ProtectedSite


(1)  Dz.U. L 206 z 22.7.1992, s. 7.


Top