Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010R1089

A Bizottság 1089/2010/EU rendelete ( 2010. november 23. ) a 2007/2/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv téradatkészletek és -szolgáltatások interoperabilitására vonatkozó rendelkezéseinek végrehajtásáról

OJ L 323, 8.12.2010, p. 11–102 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 16 Volume 003 P. 98 - 189

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 31/12/2014

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/1089/oj

8.12.2010   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 323/11


A BIZOTTSÁG 1089/2010/EU RENDELETE

(2010. november 23.)

a 2007/2/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv téradatkészletek és -szolgáltatások interoperabilitására vonatkozó rendelkezéseinek végrehajtásáról

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az Európai Közösségen belüli térinformációs infrastruktúra (INSPIRE) kialakításáról szóló, 2007. március 14-i 2007/2/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 7. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

(1)

A 2007/2/EK irányelv megállapítja az Európai Közösségen belüli térinformációs infrastruktúra létrehozására vonatkozó általános szabályokat. Ezen infrastruktúrán belül a tagállamoknak hozzáférhetővé kell tenniük a 2007/2/EK irányelv egy vagy több mellékletével összefüggő adatkészleteket és a megfelelő téradat-szolgáltatásokat a téradatkészletek és -szolgáltatások interoperabilitására és – amennyiben az megvalósítható – harmonizációjára vonatkozó technikai előírásokkal összhangban.

(2)

A technikai előírások a vonatkozó felhasználói igényeket veszik figyelembe, amelyeket az érdekelt felektől felhasználói igényfelmérés, valamint a benyújtott referenciaanyagok és a vonatkozó uniós környezetpolitikák, illetve a környezetre esetlegesen hatást gyakorló szakpolitikák és tevékenységek elemzése alapján gyűjtöttek össze.

(3)

A technikai rendelkezések megvalósíthatóságát és a várható költség és haszon arányosságát a Bizottság az érdekelt felek által bejelentett vizsgálati eredmények, a költség-haszon szempontokra vonatkozó információkérésre a nemzeti kapcsolattartó pontok révén a tagállamok által adott válaszok és a téradat infrastruktúrák költség-haszon arányára vonatkozóan a tagállamok által elvégzett regionális szintű tanulmányok alapján vizsgálta.

(4)

A tagállamok képviselői, valamint egyéb természetes vagy jogi személyek, akiknek érdekük fűződik a téradatokhoz – beleértve a felhasználókat, az előállítókat, az értéknövelt szolgáltatások nyújtóit és a koordináló testületeket – a javasolt szakértők révén lehetőséget kaptak a végrehajtási szabályok kidolgozásában való részvételre, illetve az érdekelt felekkel folytatott konzultáció és vizsgálati gyakorlat révén a végrehajtási szabálytervezet értékelésére.

(5)

Az interoperabilitás megvalósításához és a felhasználói és előállítói közösségek törekvéseinek hasznosításához – adott esetben – a nemzetközi szabványokat beépítik a 2007/2/EK irányelv I., II. és III. mellékletében felsorolt téradattémák elemeire vonatkozó elképzelésekbe és meghatározásokba.

(6)

A téradattémák közötti interoperabilitás és harmonizáció biztosítása érdekében a tagállamoknak teljesíteniük kell a közös adattípusokra, a térobjektumok azonosítására, az interoperabilitáshoz tartozó metaadatokra, az általános hálózati modellre és a valamennyi téradattémát érintő egyéb elképzelésekre és szabályokra vonatkozó követelményeket.

(7)

Az egy téradattémán belüli interoperabilitás és harmonizáció biztosítása érdekében a tagállamoknak a térbeli objektumok osztályozási rendszerét és meghatározásait, alapvető attribútumait és asszociációs szerepeit, adattípusokat, értéktartományokat és az egyes téradattémákra vonatkozó egyedi szabályokat kell használniuk.

(8)

Mivel ez a rendelet nem tartalmazza a végrehajtásához szükséges kódlista értékeket, csak akkor lehet alkalmazni, ha ezeket az értékeket jogszabály keretében elfogadták. Ezért helyénvaló e rendelet alkalmazhatóságát elhalasztani.

(9)

Az e a rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a 2007/2/EK irányelv 22. cikke alapján létrehozott bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Tárgy

Ez a rendelet megállapítja a 2007/2/EK irányelv I., II. és III. mellékletében felsorolt témák szerinti téradatkészletek és téradat-szolgáltatások interoperabilitására és – adott esetben – harmonizációjára vonatkozó technikai rendelkezések követelményeit.

2. cikk

Fogalommeghatározások

E rendelet alkalmazásában a következő fogalommeghatározásokat, illetve a II. mellékletben foglalt témaspecifikus meghatározásokat kell alkalmazni:

1.   „absztrakt típus” (abstract type): olyan típus, amely nem besorolható, de rendelkezhet attribútumokkal és asszociációs szerepekkel,

2.   „asszociációs szerep” (association role): olyan érték vagy objektum, amellyel egy típus kapcsolatban áll a 2007/2/EK irányelv 8. cikke (2) bekezdésének b) pontjában említettek szerint,

3.   „attribútum” (attribute): a típus egyfajta jellemzője, a 2007/2/EK irányelv 8. cikke (2) bekezdésének c) pontjában említettek szerint,

4.   „típusjelölt” (candidate type): olyan típus, amelyet már felhasználtak a 2007/2/EK irányelv I. mellékletében foglalt téradattéma specifikációinak részeként, de teljes meghatározása a 2007/2/EK irányelv II. vagy III. mellékletében – ahová tematikusan is tartozik – foglalt téradattémában történik,

5.   „kódlista” (code list): olyan nyitott felsorolás, amely tovább bővíthető,

6.   „adattípus” (data type): azonosító nélküli értékkészlet leírója, az ISO 19103 szabvány szerint,

7.   „felsorolás” (enumeration): olyan adattípus, amelynek példányai megnevezett szövegkonstans értékek kötött listáját alkotják. Egy felsorolt típus attribútumai csak az ebben a listában szereplő értékeket vehetik fel,

8.   „külső objektumazonosító” (external object identifier): olyan egyedi objektumazonosító, amelyet a felelős szerv tett közzé, és amelyet külső alkalmazások használhatnak a térbeli objektumra való hivatkozáshoz,

9.   „azonosító” (identifier): olyan nyelvtanilag független karaktersor, amely képes a hozzárendelés egyedi és permanens azonosítására, az EN ISO 19135 szabványnak megfelelően,

10.   „besorolás” (instantiate): egy olyan objektum létrehozása, amely megfelel a besorolt típus esetében megállapított meghatározásnak, attribútumoknak, asszociációs szerepeknek és kényszerfeltételeknek,

11.   „réteg” (layer): a földrajzi adatok egy alapegysége, amely az EN ISO 19128 szabvány értelmében a szerverről térképként lekérdezhető,

12.   „életciklus-információ” (life-cycle information): egy térbeli objektum tulajdonságkészlete, amely a térbeli objektum verzióinak időbeli jellemzőit, vagy a verziók közötti eltéréseket írja le,

13.   „metaadatelem” (metadata element): diszkrét egységnyi metaadat, az EN ISO 19115 szabvány szerint,

14.   „csomag” (package): általános célú mechanizmus az elemek csoportba rendezéséhez,

15.   „regiszter” (register): olyan azonosítókat tartalmazó fájlkészlet, amelyeket a társított tételek leírásával rendelkező tételekhez rendeltek, az EN ISO 19135 szabvánnyal összhangban,

16.   „térobjektum-típus” (spatial object type): a térbeli objektumok osztályozása,

17.   „stílus” (style): leképezés térobjektum-típusokból, valamint tulajdonságaikból és kényszerfeltételeiből a térképek rajzolásához használt paraméterezett szimbólumokra,

18.   „altípus” (sub-type of): egy egyedibb és egy általánosabb típus közötti kapcsolat, ahol az egyedibb típus teljes mértékben összhangban áll az általánosabb típussal és kiegészítő információkat tartalmaz, az ISO 19103 szabványból átvettek szerint,

19.   „típus” (type): térobjektum-típus vagy adattípus,

20.   „voidable” (betöltetlenül hagyható): egy attribútum vagy asszociációs szerep esetében „void” (betöltetlen) érték adható meg, amennyiben a tagállamok által fenntartott téradatkészletekben nem található megfelelő érték, illetve a meglévő értékekből nem lehet ésszerű költségek mellett megfelelő értéket származtatni. Amennyiben egy attribútum vagy asszociációs szerep nem „voidable”, a „voidability”-t (betöltetlenül hagyhatóságot) meghatározó táblázatcella üresen marad.

3. cikk

Közös típusok

A 2007/2/EK irányelv I., II. és III. mellékletében felsoroltak közül több témában is előforduló, azaz közös típusoknak meg kell felelniük az I. mellékletben található fogalommeghatározásoknak és kényszerfeltételeknek, valamint tartalmazniuk kell az abban foglalt attribútumokat és asszociációs szerepeket.

4. cikk

A térbeli objektumok cseréjének és osztályozásának típusai

1.   A tagállamok a II. mellékletben meghatározott térobjektum-típusokat és kapcsolódó adattípusokat, felsorolásokat és kódlistákat használják a 2007/2/EK irányelv 4. cikkében megállapított feltételeknek megfelelő adatkészletek térbeli objektumainak cseréjéhez és osztályozásához.

2.   A térobjektum-típusoknak és adattípusoknak meg kell felelniük a II. mellékletben található fogalommeghatározásoknak és kényszerfeltételeknek, valamint tartalmazniuk kell az abban foglalt attribútumokat és asszociációs szerepeket.

3.   A térobjektum-típusok vagy adattípusok attribútumaiban vagy asszociációs szerepeiben használt felsorolásoknak meg kell felelniük a II. mellékletben foglalt fogalommeghatározásoknak, valamint tartalmazniuk kell az abban megállapított értékeket. A felsorolási értékek nyelvsemleges számítógépes mnemonikus kódok.

4.   A térobjektum-típusok vagy adattípusok attribútumaiban vagy asszociációs szerepeiben használt kódlistáknak meg kell felelniük a II. mellékletben foglalt fogalommeghatározásoknak.

5. cikk

Típusok

1.   Az ebben a rendeletben meghatározott valamennyi típus esetében zárójelben nyelvsemleges, számítógépen használatos nevet adtak meg az adott típus követelményeit meghatározó szakasz címében. Ezt a nyelvsemleges nevet kell használni a megfelelő típusra való hivatkozáshoz egy attribútum vagy asszociációs szerep meghatározásában.

2.   Azok a típusok, amelyek egy másik típus altípusai, a másik típus valamennyi attribútumát és asszociációs szerepét tartalmazzák.

3.   Az absztrakt típusokat nem besorolják.

4.   A típusjelölteket a tematikus besorolásuk szerinti téradattémák követelményeinek kidolgozása során figyelembe kell venni. E kidolgozás során a típusjelölt specifikációjában az egyetlen engedélyezett változtatás a kiterjesztés.

6. cikk

Kódlisták és felsorolások

1.   A kódlista típusa a következő típusok közül kerül ki, a II. mellékletben foglaltak szerint:

(a)

olyan kódlisták, amelyeket közös kódlistaregiszterben kezelnek, és amelyeket a tagállamok nem bővítenek;

(b)

olyan kódlisták, amelyeket a tagállamok bővíthetnek.

2.   Amennyiben a tagállam kibővít egy kódlistát, a bővített kódlista megengedett értékeit hozzáférhetővé kell tenni a regiszterben.

3.   A kódlistatípussal rendelkező térobjektum-típusok vagy adattípusok attribútumai vagy asszociációs szerepei csak olyan értékeket vehetnek fel, amelyek a kódlistát kezelő regiszter szerint érvényesek.

4.   A felsorolástípussal rendelkező térobjektum-típusok vagy adattípusok attribútumai vagy asszociációs szerepei csak a felsorolástípus számára meghatározott listában szereplő értékeket vehetnek fel.

7. cikk

Kódolás

1.   A téradatok kódolásához használt minden egyes kódolási szabálynak meg kell felelnie az EN ISO 19118 szabványnak. Különösen az összes térobjektum-típus, valamint az összes attribútum és asszociációs szerep sémaátalakítási szabályát és a használt kimeneti adatstruktúrát határozza meg.

2.   A téradatok kódolásához használt minden egyes kódolási szabályt elérhetővé kell tenni.

8. cikk

Frissítés

1.   A tagállamok az adatok frissítéseit rendszeresen elérhetővé teszik.

2.   A frissítéseket legkésőbb a forrásadatkészleten végrehajtott változtatást követő hat hónapon belül el kell végezni, kivéve ha egy adott téradattémára vonatkozóan a II. mellékletben eltérő időtartamot adnak meg.

9. cikk

Azonosítókezelés

1.   Az I. melléklet 2.1. szakaszában meghatározott Identifier adattípust egy térbeli objektum külső objektumazonosító típusaként kell használni.

2.   A térbeli objektumok egyedi azonosítását szolgáló külső objektumazonosító a térbeli objektum életciklusa alatt változatlan marad.

10. cikk

Térbeli objektumok életciklusa

1.   Ugyanazon térbeli objektum különböző verziói ugyanazon térobjektum-típus példányai lesznek.

2.   A külső objektumazonosító namespace és localId attribútumai változatlanok maradnak a térbeli objektum különböző verziói esetében.

3.   A beginLifespanVersion és az endLifespanVersion attribútumok használata esetén az endLifespanVersion értéke nem lehet a beginLifespanVersion értéke előtti.

11. cikk

Időreferencia-rendszerek

1.   Az 1205/2008/EK bizottsági rendelet (2) melléklete B. részének 5. pontjában említett alapértelmezett időreferencia-rendszert kell használni, kivéve, ha egy adott téradattémára vonatkozóan a II. mellékletben eltérő időreferencia-rendszert adnak meg.

2.   Ha más időreferencia-rendszert használnak, azt meg kell határozni az adatkészletre vonatkozó metaadatokban.

12. cikk

Egyéb követelmények és szabályok

1.   A térbeli tulajdonságok ebben a rendeletben meghatározott értéktartománya a Simple Feature térsémára korlátozódik az EN ISO 19125-1 szabványban meghatározottak szerint, kivéve, ha egy adott téradattémára vagy -típusra vonatkozóan mást írnak elő.

2.   Valamennyi mérési értéket SI-mértékegységekben kell kifejezni, kivéve, ha egy adott téradattémára vagy -típusra vonatkozóan mást írnak elő.

3.   A validFrom és a validTo attribútumok használata esetén a validTo értéke nem lehet a validFrom értéke előtti.

4.   Ezen túlmenően a II. mellékletben megállapított valamennyi témaspecifikus követelményt alkalmazni kell.

13. cikk

Interoperabilitáshoz szükséges metaadatok

A téradatkészletet jellemző metaadatok a következő interoperabilitáshoz szükséges metaadatelemeket tartalmazzák:

1.   Koordináta-referenciarendszer: Az adatkészletben használt koordináta-referenciarendszer(ek) leírása.

2.   Időreferencia-rendszerek: Az adatkészletben használt időreferencia-rendszer(ek) leírása.

Ez az elem csak akkor kötelező, ha a téradatkészlet olyan időbeli információt tartalmaz, amely nem az alapértelmezett időreferencia-rendszerre hivatkozik.

3.   Kódolás: Rekordban, fájlban, üzenetben, tárolóeszközön vagy átviteli csatornán található adatobjektumok ábrázolását meghatározó számítógépes nyelvi konstrukció(k) leírása.

4.   Topológiai konzisztencia: A hatókörrel jellemzett adatkészlet kifejezetten kódolt topológiai jellemzőinek helyessége.

Ez az elem csak akkor kötelező, ha a téradatkészlet az általános hálózati modellből (Generic Network Model) származó típusokat tartalmaz, és nem biztosítja a hálózat középvonali topológiáját (középvonalak összekapcsolhatósága).

5.   Karakterkódolás: Az adatkészletben használt karakterkódolás.

Ez az elem csak akkor kötelező, ha nem UTF–8-on alapuló kódolást használnak.

14. cikk

Megjelenítés

1.   A 976/2009/EK bizottsági rendeletben (3) meghatározottak szerinti megtekintési hálózati szolgálatot használó téradatkészlet megjelenítéséhez a következők lesznek elérhetők:

(a)

a II. mellékletben azon témára vagy témákra vonatkozóan meghatározott rétegek, amelyekhez az adatkészletek kapcsolódnak;

(b)

minden egyes réteg esetében legalább egy alapértelmezett megjelenítési stílus, minimum egy társított címmel és egy egyedi azonosítóval.

2.   Minden egyes rétegre vonatkozóan a II. melléklet meghatározza a következőket:

(a)

az ember számára is olvasható rétegcím a felhasználói felületen való megjelenítéshez;

(b)

azok a térobjektum-típus(ok), amely(ek) a réteg tartalmát alkotják.

15. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő [huszadik] napon lép hatályba.

Ezt a határozatot 2010. december 15-től kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2010. november 23-án.

a Bizottság részéről

az elnök

José Manuel BARROSO


(1)  HL L 108., 2007.4.25., 1. o.

(2)  HL L 326., 2008.12.4., 12. o.

(3)  HL L 274., 2009.10.20., 9. o.


I. MELLÉKLET

KÖZÖS TÍPUSOK

1.   AZ EURÓPAI ÉS NEMZETKÖZI SZABVÁNYOKBAN MEGHATÁROZOTT TÍPUSOK

1.

A térobjektum-típusok vagy adattípusok attribútumainak vagy asszociációs szerepeinek meghatározásában használt Area, Boolean, CharacterString, DateTime, Distance, Integer, Length, Measure, Number, Sign és Velocity típusok esetében az ISO 19103 szabványban foglalt fogalommeghatározásokat kell alkalmazni.

2.

A térobjektum-típusok vagy adattípusok térbeli attribútumaiban vagy asszociációs szerepeiben használt GM_Curve, GM_MultiSurface, GM_Object, GM_Point, GM_Primitive és GM_Surface típusok esetében az EN ISO 19107 szabványban foglalt fogalommeghatározásokat kell alkalmazni.

3.

A térobjektum-típusok vagy adattípusok attribútumainak vagy asszociációs szerepeinek meghatározásában használt TM_Period típusok esetében az EN ISO 19108 szabványban foglalt fogalommeghatározásokat kell alkalmazni.

4.

A térobjektum-típusok vagy adattípusok attribútumainak vagy asszociációs szerepeinek meghatározásában használt CI_Citation és MD_Resolution típusok esetében az EN ISO 19115 szabványban foglalt fogalommeghatározásokat kell alkalmazni.

5.

A térobjektum-típusok vagy adattípusok attribútumainak vagy asszociációs szerepeinek meghatározásában használt LocalisedCharacterString és URI típusok esetében az ISO 19139 szabványban foglalt fogalommeghatározásokat kell alkalmazni.

2.   KÖZÖS ADATTÍPUSOK

2.1.   Azonosító (Identifier)

Külső egyedi objektumazonosító, amelyet a felelős szerv tett közzé, és amelyet külső alkalmazások használhatnak a térbeli objektumra való hivatkozáshoz.

Az Identifier adattípus attribútumai

Attribútum

Meghatározás

Típus

Voidability

localId

Az adatszolgáltató által kijelölt helyi azonosító. A helyi azonosító egyedi a névtéren belül, azaz nincs másik térbeli objektum, amely ugyanezt az egyedi azonosítót hordozza.

CharacterString

 

namespace

A névtér egyértelműen azonosítja a térbeli objektum adatforrását.

CharacterString

 

versionId

A térbeli objektum adott verziójának azonosítója, hossza legfeljebb 25 karakter lehet. Ha egy külső objektumazonosítóval rendelkező térobjektum-típus specifikációja életciklus-információt is tartalmaz, a verzióazonosító segítségével lehet különbséget tenni a térbeli objektum egyes verziói között. Egy térbeli objektum valamennyi verziója tekintetében a verzióazonosító egyedi.

CharacterString

voidable

Az Identifier adattípus kényszerfeltételei

A localId és a namespace attribútum kizárólag a következő karakterkészletet használja: {„A” … „Z”, „a” … „z”, „0” … „9”, „_”, „.”, „–”}, azaz kizárólag a latin ábécé betűi, a számjegyek, az aláhúzás, a pont és a gondolatjel megengedett.

3.   KÖZÖS FELSOROLÁSOK

3.1.   Magasság értéke (VerticalPositionValue)

Egy térbeli objektum relatív magassági helyzete.

A VerticalPositionValue felsorolás megengedett értékei

Érték

Meghatározás

onGroundSurface

A térbeli objektum a földfelszínen található.

suspendedOrElevated

A térbeli objektum a felfüggesztett vagy felemelt helyzetben található.

underground

A térbeli objektum a föld alatt található.

4.   KÖZÖS KÓDLISTÁK

4.1.   Létesítmény állapota (ConditionOfFacilityValue)

A létesítmény állapota a kivitelezési szint és a használat tekintetében.

Ezt a kódlistát közös kódlistaregiszterben kell kezelni.

4.2.   Országkód (CountryCode)

Az Európai Unió Kiadóhivatala által kiadott Intézményközi kiadványszerkesztési útmutatóban meghatározott országkódok.

5.   ÁLTALÁNOS HÁLÓZATI MODELL (GENERIC NETWORK MODEL)

5.1.   Térobjektum-típusok

5.1.1.   Kereszthivatkozás (CrossReference)

Ugyanazon hálózat két eleme közötti hivatkozást mutatja meg.

A CrossReference térobjektum-típus asszociációs szerepei

Asszociációs szerep

Meghatározás

Típus

Voidability

element

A kereszthivatkozott elemek.

NetworkElement

 

5.1.2.   Általános kapcsolat (GeneralisedLink)

Lineáris hálózati elemet képviselő absztrakt alaptípus, amely a lineáris vonatkoztatásban célként használható.

Ez a típus a NetworkElement altípusa.

Ez egy absztrakt típus.

5.1.3.   Nem szintbeli kereszteződés (GradeSeparatedCrossing)

A magassági koordináták hiánya vagy megbízhatatlansága esetén használandó mutató, amely megadja, hogy két vagy több kereszteződő elem közül melyik van alul és melyik van felül.

Ez a típus a NetworkElement altípusa.

A GradeSeparatedCrossing térobjektum-típus asszociációs szerepei

Asszociációs szerep

Meghatározás

Típus

Voidability

element

Kereszteződő kapcsolatok sorozata. A sorrend a magassági sorrendet mutatja, ahol az első kapcsolat az alacsonyabb kapcsolat.

Link

 

5.1.4.   Kapcsolat (Link)

Görbe vonalú hálózati elem, amely két pozíciót köt össze, és homogén útvonalat ábrázol a hálózaton belül. Az összekötött pozíciók csomópontként ábrázolhatóak.

Ez a típus a GeneralisedLink altípusa.

Ez egy absztrakt típus.

A Link térobjektum-típus attribútumai

Attribútum

Meghatározás

Típus

Voidability

centrelineGeometry

A kapcsolat középvonalát mutató geometria.

GM_Curve

 

fictitious

Olyan mutató, amely megadja, hogy a kapcsolat középvonali geometriája közbenső ellenőrző pontok nélküli egyenes vonal, kivéve, ha az egyenes vonal a földrajzi jellemzőket megfelelően mutatja az adatkészlet felbontásában.

Boolean

 


A Link térobjektum-típus asszociációs szerepei

Asszociációs szerep

Meghatározás

Típus

Voidability

endNode

A kapcsolat opcionális végcsomópontja. A végcsomópont megegyezhet a kezdőcsomóponttal.

Node

 

startNode

A kapcsolat opcionális kezdőcsomópontja.

Node

 

5.1.5.   Kapcsolatsorozat (LinkSequence)

Olyan hálózati elem, amely a hálózat egy elágazás nélküli folyamatos útvonalát ábrázolja. Az elemnek meghatározott kezdete és vége van, továbbá a kapcsolatsorozaton található valamennyi pozíció egyetlen paraméterrel – például a hosszal – azonosítható.

Ez a típus a GeneralisedLink altípusa.

Ez egy absztrakt típus.

A LinkSequence térobjektum-típus attribútumai

Attribútum

Meghatározás

Típus

Voidability

link

Irányított kapcsolatok rendezett gyűjteménye, amely kapcsolatsorozatot alkot.

DirectedLink

 

5.1.6.   Kapcsolatkészlet (LinkSet)

Egy hálózatban megadott funkcióval vagy jelentőséggel bíró kapcsolatsorozatok és/vagy egyedi kapcsolatok gyűjteménye.

Ez a típus a NetworkElement altípusa.

Ez egy absztrakt típus.

A LinkSet térobjektum-típus asszociációs szerepei

Asszociációs szerep

Meghatározás

Típus

Voidability

link

Kapcsolatkészletet alkotó kapcsolatok és kapcsolatsorozatok együttese.

GeneralisedLink

 

5.1.7.   Hálózat (Network)

A hálózat a hálózati elemek gyűjteménye.

A Network térobjektum-típus attribútumai

Attribútum

Meghatározás

Típus

Voidability

geographicalName

A hálózat földrajzi neve.

GeographicalName

voidable


A Network térobjektum-típus asszociációs szerepei

Asszociációs szerep

Meghatározás

Típus

Voidability

elements

Hálózatot alkotó elemek gyűjteménye.

NetworkElement

 

5.1.8.   Hálózati terület (NetworkArea)

Egy hálózat kétdimenziós eleme.

Ez a típus a NetworkElement altípusa.

Ez egy absztrakt típus.

A NetworkArea térobjektum-típus attribútumai

Attribútum

Meghatározás

Típus

Voidability

geometry

Egy terület földrajzi tulajdonságait mutatja.

GM_Surface

 

5.1.9.   Hálózati kapcsolat (NetworkConnection)

Különböző hálózatok két vagy több hálózati eleme közötti logikai kapcsolatot mutatja.

Ez a típus a NetworkElement altípusa.

A NetworkConnection térobjektum-típus attribútumai

Attribútum

Meghatározás

Típus

Voidability

type

A hálózati kapcsolat kategorizálása.

ConnectionTypeValue

voidable

A NetworkConnection térobjektum-típus asszociációs szerepei

Asszociációs szerep

Meghatározás

Típus

Voidability

element

Különféle hálózatok hálózati elemei

NetworkElement

 

A NetworkConnection térobjektum-típus kényszerfeltételei

Minden elemnek más hálózatban kell lennie.

5.1.10.   Hálózati elem (NetworkElement)

Absztrakt alaptípus, amely egy hálózat egy elemét mutatja. Egy hálózat valamennyi eleme ellát valamilyen, a hálózat szempontjából lényeges funkciót.

Ez egy absztrakt típus.

A NetworkElement térobjektum-típus attribútumai

Attribútum

Meghatározás

Típus

Voidability

beginLifespanVersion

Az a dátum és időpont, amikor a térbeli objektumnak ez a verziója bekerült a téradatkészletbe vagy módosították a téradatkészletben.

DateTime

voidable

endLifespanVersion

Az a dátum és időpont, amikor a térbeli objektumnak ezt a verzióját felváltották a téradatkészletben, vagy onnan visszavonták.

DateTime

voidable

inspireId

A térbeli objektum külső objektumazonosítója.

Identifier

 


A NetworkElement térobjektum-típus asszociációs szerepei

Asszociációs szerep

Meghatározás

Típus

Voidability

inNetwork

Olyan hálózat, amelynek tagja egy hálózati elem.

Network

voidable

5.1.11.   Hálózati tulajdonság (NetworkProperty)

Absztrakt alaptípus, amely egy hálózati elemben vagy egy hálózati elem mellett található jelenséget mutat. Ez az alaptípus általános tulajdonságokat biztosít a hálózathoz kapcsolódó jelenségek (hálózati tulajdonságok) hálózati elemekhez való társításához.

Ez egy absztrakt típus.

A NetworkProperty térobjektum-típus attribútumai

Attribútum

Meghatározás

Típus

Voidability

beginLifespanVersion

Az a dátum és időpont, amikor a térbeli objektumnak ez a verziója bekerült a téradatkészletbe vagy módosították a téradatkészletben.

DateTime

voidable

endLifespanVersion

Az a dátum és időpont, amikor a térbeli objektumnak ezt a verzióját felváltották a téradatkészletben, vagy onnan visszavonták.

DateTime

voidable

inspireId

A térbeli objektum külső objektumazonosítója.

Identifier

 

networkRef

A hálózathoz kapcsolódó tulajdonság térbeli hivatkozása.

NetworkReference

voidable

5.1.12.   Csomópont (Node)

A hálózat egy olyan jelentős pozícióját mutatja, amely minden esetben a kapcsolat elején vagy végén jelenik meg.

Ez a típus a NetworkElement altípusa.

Ez egy absztrakt típus.

A Node térobjektum-típus attribútumai

Attribútum

Meghatározás

Típus

Voidability

geometry

A csomópont elhelyezkedése.

GM_Point

 


A Node térobjektum-típus asszociációs szerepei

Asszociációs szerep

Meghatározás

Típus

Voidability

spokeEnd

A csomópontba belépő kapcsolatok.

Link

voidable

spokeStart

A csomópontból kilépő kapcsolatok.

Link

voidable

5.2.   Adattípusok

5.2.1.   Irányított kapcsolat (DirectedLink)

Pozitív vagy negatív irányban lévő kapcsolat.

A DirectedLink adattípus attribútumai

Attribútum

Meghatározás

Típus

Voidability

direction

Azt mutatja, hogy az irányított kapcsolat megegyezik (pozitív) vagy nem egyezik meg (negatív) a kapcsolat pozitív irányával.

Sign

 


A DirectedLink adattípus asszociációs szerepei

Asszociációs szerep

Meghatározás

Típus

Voidability

link

A kapcsolat.

Link

 

5.2.2.   Kapcsolathivatkozás (LinkReference)

Hálózati hivatkozás egy lineáris hálózati elemre.

Ez a típus a NetworkReference altípusa.

A LinkReference adattípus attribútumai

Attribútum

Meghatározás

Típus

Voidability

applicableDirection

Azon általános kapcsolat irányai, amelyre a hivatkozás vonatkozik. Azokban az esetekben, amikor egy tulajdonság nem egy kapcsolat mentén haladó irányra vonatkozik, hanem egy kapcsolat melletti jelenséget mutat, az „inDirection” érték a kapcsolati irány szerinti jobb oldalra utal.

LinkDirectionValue

voidable

A LinkReference adattípus kényszerfeltételei

A lineáris hivatkozási céloknak lineáris hálózati elemeknek kell lenniük. Eszerint, ha lineáris vonatkoztatás történik vagy az irány fontos, a hálózati hivatkozás célja egy kapcsolat vagy egy kapcsolatsorozat lesz.

5.2.3.   Hálózati hivatkozás (NetworkReference)

Hálózati elemre való hivatkozás.

A NetworkReference adattípus asszociációs szerepei

Asszociációs szerep

Meghatározás

Típus

Voidability

element

A hivatkozott hálózati elem.

NetworkElement

 

5.2.4.   Egyszerű lineáris hivatkozás (SimpleLinearReference)

Olyan hálózati hivatkozás, amely egy lineáris hálózati elem egy részére korlátozódik. A rész a hálózati elemnek a fromPosition és a toPosition között elhelyezkedő részét jelenti.

Ez a típus a LinkReference altípusa.

A SimpleLinearReference adattípus attribútumai

Attribútum

Meghatározás

Típus

Voidability

fromPosition

A lineáris elem kezdő pozíciója, a lineáris hálózati elem kezdőpontjától a görbegeometriája mentén mért távolságban kifejezve.

Length

 

offset

Az általános kapcsolat középvonali geometriájából való leágazás, adott esetben; a pozitív leágazás a kapcsolat irányától jobbra, a negatív leágazás a kapcsolat irányától balra esik.

Length

voidable

toPosition

A lineáris elem végpozíciója, a lineáris hálózati elem kezdőpontjától a görbegeometriája mentén mért távolságban kifejezve.

Length

 

5.2.5.   Egyszerű ponthivatkozás (SimplePointReference)

Olyan hálózati hivatkozás, amely egy lineáris hálózati elemen lévő pontra korlátozódik. A pont a hálózati elemen a hálózat mentén elhelyezkedő atPosition pozíciónál található hely.

Ez a típus a LinkReference altípusa.

A SimplePointReference adattípus attribútumai

Attribútum

Meghatározás

Típus

Voidability

atPosition

A pont pozíciója, a lineáris hálózati elem kezdőpontjától a görbegeometriája mentén mért távolságban kifejezve.

Length

 

offset

Az általános kapcsolat középvonali geometriájából való leágazás, adott esetben; a pozitív leágazás a kapcsolat irányától jobbra, a negatív leágazás a kapcsolat irányától balra esik.

Length

voidable

5.3.   Kódlisták

5.3.1.   Kapcsolattípus (ConnectionTypeValue)

Az egyes hálózatok közötti kapcsolatok típusai.

Ezt a kódlistát közös kódlistaregiszterben kell kezelni.

5.3.2.   Kapcsolatirány (LinkDirectionValue)

Egy kapcsolatra vonatkozó irányok értéklistája.

Ezt a kódlistát közös kódlistaregiszterben kell kezelni.


II. MELLÉKLET

A 2007/2/EK IRÁNYELV I. MELLÉKLETÉBEN FELSOROLT TÉRADATTÉMÁKRA VONATKOZÓ KÖVETELMÉNYEK

1.   KOORDINÁTA-REFERENCIARENDSZEREK

1.1.   Fogalommeghatározások

A 2. cikkben megállapítottakon kívül a következő fogalommeghatározásokat kell alkalmazni:

—   „dátum”: olyan paraméter vagy paraméterkészlet, amely meghatározza egy koordináta-rendszer kezdőpontjának pozícióját, méretarányát és tájolását az EN ISO 19111 szabványnak megfelelően,

—   „geodéziai dátum”: olyan dátum, amely egy koordinátarendszer Földhöz való viszonyát írja le, az EN ISO 19111 szabvány szerint,

—   „koordináta-rendszer”: olyan matematikai eljárás, amely meghatározza a koordináták pontokhoz való rendelésének módját, az EN ISO 19111 szabvánnyal összhangban,

—   „koordináta-referenciarendszer”: olyan koordináta-rendszer, amely a valós világra egy dátum segítségével utal, az EN ISO 19111 szabvánnyal összhangban. Ez a fogalommeghatározás magában foglalja a geodéziai vagy derékszögű koordinátákon alapuló koordináta-rendszereket, illetve a térképvetületeken alapuló koordináta-rendszereket,

—   „térképvetület”: a koordináták egy az egyben viszonyon alapuló geodéziai koordináta-rendszeréről a megegyező dátumon alapuló sík koordináta-rendszerre való átalakítása, az EN ISO 19111 szabvány szerint,

—   „összetett koordináta-referenciarendszer”: olyan koordináta-referenciarendszer, amely másik két független koordináta-referenciarendszert használ – az egyiket a vízszintes összetevőhöz és a másikat a függőleges összetevőhöz – egy pozíció megjelölésére, az EN ISO 19111 szabvánnyal összhangban,

—   „geodéziai koordináta-rendszer”: olyan koordináta-rendszer, amelybe a pozíciót a geodéziai szélességgel és hosszúsággal, illetve (háromdimenziós esetben) az ellipszoidi magassággal adják meg, az EN ISO 19111 szabvánnyal összhangban.

1.2.   Három- és kétdimenziós koordináta-referenciarendszerek dátumai

A téradatkészletek hozzáférhetővé tételéhez használt három- és kétdimenziós koordináta-referenciarendszerek és az összetett koordináta-referenciarendszerek esetében a dátum az 1989. évi európai földi vonatkoztatási rendszer (ETRS89) adata a saját földrajzi hatálya alá tartozó területeken, illetve a nemzetközi földi vonatkoztatási rendszer (ITRS) vagy más az ITRS-sel összhangban lévő geodéziai koordináta-referenciarendszerek dátuma az ETRS89 földrajzi hatályán kívül eső területeken. Az ITRS-nek való megfelelés azt jelenti, hogy a rendszermeghatározás az ITRS meghatározásán alapul, illetve jól dokumentált kapcsolat áll fenn a két rendszer között, az EN ISO 19111 szabványnak megfelelően.

1.3.   Koordináta-referenciarendszerek

A téradatkészleteket az 1.3.1., 1.3.2. és az 1.3.3. pontban meghatározott koordináta-referenciarendszerek legalább egyikének használatával kell elérhetővé tenni, kivéve, ha teljesül az 1.3.4. pontban meghatározott feltételek egyike.

1.3.1.   Háromdimenziós koordináta-referenciarendszerek

Az 1.2. pontban meghatározott és az 1980. évi geodéziai vonatkoztatási rendszer (GRS80) ellipszoidjának paramétereit használó dátumon alapuló háromdimenziós derékszögű koordináták.

A 1.2. pontban meghatározott és a GRS80 ellipszoidjának paramétereit használó dátumon alapuló háromdimenziós geodéziai koordináták (szélesség, hosszúság és ellipszoidi magasság).

1.3.2.   Kétdimenziós koordináta-referenciarendszerek

A 1.2. pontban meghatározott és a GRS80 ellipszoidjának paramétereit használó dátumon alapuló kétdimenziós geodéziai koordináták (szélesség és hosszúság).

Az ETRS89 Lambert-féle azimutális területtartó koordináta-referenciarendszerét használó síkkoordináták.

Az ETRS89 Lambert-féle szögtartó kúpvetület koordináta-referenciarendszerét használó síkkoordináták.

Az ETRS89 transzverzális hengervetület koordináta-referenciarendszerét használó síkkoordináták.

1.3.3.   Összetett koordináta-referenciarendszerek

1.

Az összetett koordináta-referenciarendszer vízszintes összetevőjéhez a 1.3.2. pontban meghatározott koordináta-referenciarendszerek egyikét kell használni.

2.

A magassági összetevőhöz a következő koordináta-referenciarendszerek egyikét kell használni:

A szárazföldi magassági összetevő esetében az európai magassági vonatkoztatási rendszert (EVRS) kell használni a területi hatályán belüli, gravitációhoz kapcsolódó magasságok kifejezésére. A Föld gravitációs mezőjéhez kapcsolódó egyéb magassági vonatkoztatási rendszereket kell használni a gravitációhoz kapcsolódó magasságok kifejezésére az EVRS földrajzi hatályán kívül eső területeken.

A szabad légkörben lévő magassági összetevő esetében az ISO 2533:1975 szerinti nemzetközi szabvány légkör használatával magassággá átalakított légköri nyomást kell használni.

1.3.4.   Egyéb koordináta-referenciarendszerek

Az 1.3.1., 1.3.2. és 1.3.3. pontokban felsoroltaktól eltérő koordináta-referenciarendszer használatára lehetőséget nyújtó kivételek:

1.

Az ebben a mellékletben foglalt sajátos téradattémák esetében egyéb koordináta-referenciarendszer is megadható.

2.

A kontinentális Európán kívüli régiók esetében a tagállamok megfelelő koordináta-referenciarendszert határozhatnak meg.

Az említett koordináta-referenciarendszerek leírásához, illetve a konvertálási és átalakítási műveletek lehetővé tételéhez szükséges geodéziai kódokat és paramétereket dokumentálni kell és azonosítót kell létrehozni, az EN ISO 19111 és az ISO 19127 szabványokkal összhangban.

1.4.   Megtekintési hálózati szolgálatban használt koordináta-referenciarendszerek

A téradatkészleteknek a 976/2009/EK rendeletben meghatározottak szerint megtekintési hálózati szolgálattal való megjelenítéséhez legalább a kétdimenziós geodéziai koordináták koordináta-referenciarendszereit elérhetővé kell tenni.

1.5.   Koordinátareferenciarendszer-azonosítók

1.

A koordinátareferenciarendszer-paramétereket és -azonosítókat egy vagy több közös koordinátareferenciarendszer-regiszterben kell kezelni.

2.

Kizárólag a közös regiszterben található azonosítók használhatók az ebben a szakaszban felsorolt koordináta-referenciarendszerekre való hivatkozáshoz.

2.   FÖLDRAJZI RÁCSHÁLÓZAT-RENDSZEREK

2.1.   Fogalommeghatározások

A 2. cikkben megállapítottakon kívül a következő fogalommeghatározásokat kell alkalmazni:

—   „rácshálózat”: két vagy több görbekészletből álló olyan hálózat, amelyben az egyes készletek tagjai a többi készlet tagjaival algoritmikus módon képeznek metszetet,

—   „rácscella”: rácshálózati görbék által körülírt cella,

—   „rácspont”: olyan pont, amely egy rácshálózat két vagy több görbéjének metszéspontjában található.

2.2.   Rácshálózatok

A 2.2.1. pontban meghatározott rácshálózatot az Európai Közösségen belüli térinformációs infrastruktúrában kell használni, kivéve, ha a 2.2.2. pontban meghatározott feltételek valamelyike teljesül.

2.2.1.   Rácshálózat a páneurópai térbeli elemzéshez és jelentéstételhez

Az ebben a pontban meghatározott rácshálózatot olyan földrajzi vonatkoztatási keretként kell használni, amelyben rögzített és egyértelműen meghatározott helyzetű területtartó rácscellákkal rendelkező rácshálózatoknak kell lenniük.

A rácshálózat az ETRS89 Lambert-féle azimutális területtartó (ETRS89-LAEA) koordináta-referenciarendszerre alapul, ahol a vetület középpontja az 52° N, 10° E és a K–NY-i eltolási paraméter: x0=4 321 000 m, az É–D-i eltolási paraméter: y0=3 210 000 m pontban van.

A rácshálózat kezdőpontja egybeesik az ETRS89-LAEA koordináta-referenciarendszer eltolt középpontjával (x=0,y=0).

Az ETRS89-LAEA rendszerre alapuló rácshálózatok rácspontjai egybeesnek a rács rácspontjaival.

A rácshálózat hierarchikus jellegű, 1 m-es, 10 m-es, 100 m-es, 1 000 m-es, 10 000 m-es és 100 000 m-es felbontásban.

A rácshálózat tájolása dél–északi, nyugat–keleti.

A rácshálózat megjelölése Grid_ETRS89-LAEA. Az egyedi felbontási szint azonosítására a méterben megadott cellaméret mellékelve található.

A rácscella referenciapontja a rácscella bal alsó sarka lesz.

Egy rácscella egyértelmű vonatkoztatásához és azonosításához a bal alsó cellasarok ETRS89-LAEA rendszer szerinti koordinátáiból és a cella méretéből álló cellakódot kell alkalmazni. A cellaméretet méterben („m”) kell megadni a 100 m-t nem meghaladó cellaméret esetében, illetve kilométerben („km”) a legalább 1 000 m-es cellaméret esetében. Az É–D-i és a K–NY-i paraméterértékeket el kell osztani 10n-nel, ahol n a cellaméret értékében a legutolsó helyiértékeken található nullák száma.

2.2.2.   Egyéb rácshálózatok

A 2.2.1. pontban meghatározottaktól eltérő rácshálózatok használatára lehetőséget nyújtó kivételek:

1.

Az ebben a mellékletben foglalt sajátos téradattémák esetében egyéb rácshálózat is megadható. Ebben az esetben az ilyen témaspecifikus rácshálózat alkalmazásával kicserélt adatok olyan szabványt használnak, amelyben a rácshálózat meghatározása vagy benne foglaltatik az adatokban, vagy hivatkozással kapcsolódik.

2.

A kontinentális Európán kívüli régiókban folyó rácsvonatkoztatás esetén a tagállamok saját rácshálózatot határozhatnak meg, amely egy, az ITRS rendszerrel összhangban lévő geodéziai koordináta-referenciarendszeren és egy Lambert-féle azimutális területtartó vetületen alapul és követi a 2.2.1. pontban megállapított rácshálózat vonatkozásában meghatározott alapelveket. Ebben az esetben a koordináta-referenciarendszerre vonatkozó azonosítót kell létrehozni.

3.   FÖLDRAJZI NEVEK

3.1.   Térobjektum-típusok

A Földrajzi nevek téradattémához kapcsolódó adatkészletek térbeli objektumainak cseréjéhez és osztályozásához a következő térobjektum-típusokat kell használni:

Megnevezett hely

3.1.1.   Megnevezett hely (NamedPlace)

Bármilyen valós világbeli entitás, amelyre egy vagy több tulajdonnév hivatkozik.

A NamedPlace térobjektum-típus attribútumai

Attribútum

Meghatározás

Típus

Voidability

beginLifespanVersion

Az a dátum és időpont, amikor a térbeli objektumnak ez a verziója bekerült a téradatkészletbe vagy módosították a téradatkészletben.

DateTime

voidable

endLifespanVersion

Az a dátum és időpont, amikor a térbeli objektumnak ezt a verzióját felváltották a téradatkészletben, vagy onnan visszavonták.

DateTime

voidable

geometry

A megnevezett helyhez kapcsolódó geometria. Ez az adatspecifikáció nem korlátozza a geometriatípusokat.

GM_Object

 

inspireId

A térbeli objektum külső objektumazonosítója.

Identifier

 

leastDetailedViewingResolution

Indikatív méretarány vagy talajtávolság fordított értékével kifejezett felbontás, amely felett a megnevezett helyet és kapcsolódó nevét/neveit alapvető megjelenítési szolgáltatásban nem szabad megjeleníteni.

MD_Resolution

voidable

localType

Az adatszolgáltató által meghatározott földrajzi név/nevek által jelölt entitás fajtájának jellemzése az Európai Unió hivatalos nyelveinek legalább egyikén megadva.

LocalisedCharacterString

voidable

mostDetailedViewingResolution

Indikatív méretarány vagy talajtávolság fordított értékével kifejezett felbontás, amely alatt a megnevezett helyet és kapcsolódó nevét/neveit alapvető megjelenítési szolgáltatásban nem szabad megjeleníteni.

MD_Resolution

voidable

name

A megnevezett hely neve.

GeographicalName

 

relatedSpatialObject

Esetleg az INSPIRE egyéb témáiban feltűnő, ugyanazon entitást mutató térbeli objektum azonosítója.

Azonosító

voidable

type

A földrajzi név/nevek által jelölt entitás fajtájának jellemzése.

NamedPlaceTypeValue

voidable

3.2.   Adattípusok

3.2.1.   Földrajzi név (GeographicalName)

Valós világbeli entitásra alkalmazott tulajdonnév.

A GeographicalName adattípus attribútumai

Attribútum

Meghatározás

Típus

Voidability

grammaticalGender

A kapcsolódó szavak viselkedésében tükröződő főnévi osztályok.

GrammaticalGenderValue

voidable

grammaticalNumber

Megszámlálhatósági különbséget kifejező főnevek nyelvtani kategóriája.

GrammaticalNumberValue

voidable

language

A név megadásához használt nyelv, hárombetűs kóddal kifejezve, az ISO 639-3, illetve az ISO 639-5 szabványnak megfelelően.

CharacterString

voidable

nameStatus

Olyan minőségre vonatkozó információ, amely lehetővé teszi annak felismerését, hogy mennyi hitel adható az adott névnek szabványossága és/vagy időszerűsége tekintetében.

NameStatusValue

voidable

nativeness

Annak igazolását lehetővé tevő információ, hogy az adott név megegyezik-e azzal a névvel, amelyet azon a területen használnak/használtak, ahol a térbeli objektum a név használatának pillanatában található.

NativenessValue

voidable

pronunciation

A földrajzi név megfelelő, helyes és standard (az érintett nyelvi közösségen belül elfogadott) kiejtése.

PronunciationOfName

voidable

sourceOfName

Azon eredeti adatforrás, ahonnan a földrajzi név az azt tartalmazó/közzétevő adatkészletbe átkerült. Egyes megnevezett térbeli objektumok esetében visszautalhat a közzétevő adatkészletre, amennyiben nem áll rendelkezésre más információ.

CharacterString

voidable

spelling

A földrajzi név helyes írásmódja.

SpellingOfName

 

3.2.2.   Név kiejtése (PronunciationOfName)

Egy név megfelelő, helyes és standard (az érintett nyelvi közösségen belül elfogadott) kiejtése.

A PronunciationOfName adattípus attribútumai

Attribútum

Meghatározás

Típus

Voidability

pronunciationIPA

Egy név megfelelő, helyes és standard (az érintett nyelvi közösségen belül elfogadott) kiejtése, a nemzetközi fonetikai ábécé (International Phonetic Alphabet) (IPA) segítségével megadott módon.

CharacterString

voidable

pronunciationSoundLink

Egy név megfelelő, helyes és standard (az érintett nyelvi közösségen belül elfogadott) kiejtése egy hangfájlra mutató hivatkozás által megadott módon.

URI

voidable

A PronunciationOfName adattípus kényszerfeltételei

A pronunciationSoundLink és a pronunciationIPA attribútumok legalább egyike nem lehet betöltetlen (void).

3.2.3.   Név helyesírása (SpellingOfName)

A név helyes írásmódja.

A SpellingOfName adattípus attribútumai

Attribútum

Meghatározás

Típus

Voidability

script

Grafikus szimbólumkészlet (pl. egy ábécé), amelyet – adott esetben – az ISO 15924 szabványban meghatározott négybetűs kód alkalmazásával kifejezett név írásánál használnak.

CharacterString

voidable

text

A név írásának módja.

CharacterString

 

transliterationScheme

A nevek különféle parancsfájlok közötti konverziójához használt módszer.

CharacterString

voidable

3.3.   Kódlisták

3.3.1.   Nyelvtani nem (GrammaticalGenderValue)

A földrajzi név nyelvtani neme.

Ezt a kódlistát közös kódlistaregiszterben kell kezelni.

3.3.2.   Nyelvtani szám (GrammaticalNumberValue)

A földrajzi név nyelvtani száma.

Ezt a kódlistát közös kódlistaregiszterben kell kezelni.

3.3.3.   Név állapota (NameStatusValue)

A földrajzi név állapota, azaz olyan információ, amely lehetővé teszi annak felismerését, hogy mennyi hitel adható az adott névnek szabványossága és/vagy időszerűsége tekintetében.

Ezt a kódlistát közös kódlistaregiszterben kell kezelni.

3.3.4.   Megnevezett hely típusa (NamedPlaceTypeValue)

A megnevezett hely típusa.

Ezt a kódlistát közös kódlistaregiszterben kell kezelni.

3.3.5.   Natívság (NativenessValue)

A földrajzi név natívsága.

Ezt a kódlistát közös kódlistaregiszterben kell kezelni.

3.4.   Rétegek

A Földrajzi nevek téradattéma rétege

Réteg neve

Réteg címe

Térobjektum-típus

GN.GeographicalNames

Földrajzi nevek

NamedPlace

4.   KÖZIGAZGATÁSI EGYSÉGEK

4.1.   Térobjektum-típusok

A Közigazgatási egységek téradattémához kapcsolódó adatkészletek térbeli objektumainak cseréjéhez és osztályozásához a következő térobjektum-típusokat kell használni:

Közigazgatási határ

Közigazgatási egység

Kondomínium

NUTS-régió

4.1.1.   Közigazgatási határ ((AdministrativeBoundary)

A közigazgatási egységek közötti választóvonal.

Az AdministrativeBoundary térobjektum-típus attribútumai

Attribútum

Meghatározás

Típus

Voidability

beginLifespanVersion

Az a dátum és időpont, amikor a térbeli objektumnak ez a verziója bekerült a téradatkészletbe vagy módosították a téradatkészletben.

DateTime

voidable

country

Az Európai Unió Kiadóhivatala által kiadott Intézményközi kiadványszerkesztési útmutató szerinti kétbetűs országkódok.

CountryCode

 

endLifespanVersion

Az a dátum és időpont, amikor a térbeli objektumnak ezt a verzióját felváltották a téradatkészletben, vagy onnan visszavonták.

DateTime

voidable

geometry

Határvonal geometriai ábrázolása.

GM_Curve

 

inspireId

A térbeli objektum külső objektumazonosítója.

Identifier

 

legalStatus

E közigazgatási határ jogi formája.

LegalStatusValue

voidable

nationalLevel

Azon szomszédos közigazgatási egységek hierarchiaszintjei, amelynek ez a határ a részét alkotja.

AdministrativeHierarchyLevel

 

technicalStatus

A közigazgatási határ technikai állapota.

TechnicalStatusValue

voidable


Az AdministrativeBoundary térobjektum-típus asszociációs szerepei

Asszociációs szerep

Meghatározás

Típus

Voidability

admUnit

Az e közigazgatási határvonallal elválasztott közigazgatási egységek.

AdministrativeUnit

voidable

4.1.2.   Közigazgatási egység (AdministrativeUnit)

Helyi, regionális és nemzeti közigazgatási egységek, amelyek felett a tagállamok joghatósággal rendelkeznek és/vagy joghatóságot gyakorolnak.

Az AdministrativeUnit térobjektum-típus attribútumai

Attribútum

Meghatározás

Típus

Voidability

beginLifespanVersion

Az a dátum és időpont, amikor a térbeli objektumnak ez a verziója bekerült a téradatkészletbe vagy módosították a téradatkészletben.

DateTime

voidable

country

Az Európai Unió Kiadóhivatala által kiadott Intézményközi kiadványszerkesztési útmutató szerinti kétbetűs országkódok.

CountryCode

 

endLifespanVersion

Az a dátum és időpont, amikor a térbeli objektumnak ezt a verzióját felváltották a téradatkészletben, vagy onnan visszavonták.

DateTime

voidable

geometry

E közigazgatási egység hatáskörébe tartozó terület geometriai ábrázolása.

GM_MultiSurface

 

inspireId

A térbeli objektum külső objektumazonosítója.

Identifier

 

name

A közigazgatási egység hivatalos nemzeti földrajzi neve, szükség esetén több nyelven is.

GeographicalName

 

nationalCode

Az egyes országokban meghatározott nemzeti közigazgatási kódoknak megfelelő tematikus azonosító.

CharacterString

 

nationalLevel

A nemzeti közigazgatási hierarchia azon szintje, amelyen a közigazgatási egység létrejön.

AdministrativeHierarchyLevel

 

nationalLevelName

A nemzeti közigazgatási hierarchia azon szintjének neve, amelyen a közigazgatási egység létrejön.

LocalisedCharacterString

voidable

residenceOfAuthority

A nemzeti vagy helyi közigazgatás központja.

ResidenceOfAuthority

voidable

Az AdministrativeUnit térobjektum-típus asszociációs szerepei

Asszociációs szerep

Meghatározás

Típus

Voidability

administeredBy

A nemzeti közigazgatási hierarchia azonos szintjén létrehozott közigazgatási egység, amely ezt a közigazgatási egységet igazgatja.

AdministrativeUnit

voidable

boundary

E közigazgatási egység és az összes szomszédos közigazgatási egység közötti közigazgatási határ.

AdministrativeBoundary

voidable

coAdminister

A nemzeti közigazgatási hierarchia azonos szintjén létrehozott közigazgatási egység, amelyet ez a közigazgatási egység társigazgat.

AdministrativeUnit

voidable

condominium

E közigazgatási egység által igazgatott kondomínium.

Condominium

voidable

lowerLevelUnit

A nemzeti közigazgatási hierarchia alacsonyabb szintjén létrehozott egységek, amelyeket a közigazgatási egység igazgat.

AdministrativeUnit

voidable

NUTS

NUTS-régió, amely ezt a közigazgatási egységet topológiailag tartalmazza.

NUTSRegion

voidable

upperLevelUnit

A nemzeti közigazgatási hierarchia magasabb szintjén létrehozott egység, amelyet ez a közigazgatási egység igazgat.

AdministrativeUnit

voidable

Az AdministrativeUnit térobjektum-típus kényszerfeltételei

A kondomínium asszociációs szerep kizárólag azokra a közigazgatási egységekre alkalmazandó, amelyeknél a nationalLevel = „elsőrendű” (országos szint).

A legalacsonyabb szinten lévő egység nem rendelhet hozzá alacsonyabb szinten lévő egységeket.

A legmagasabb szinten lévő egység nem rendelhet hozzá magasabb szinten lévő egységeket.

4.1.3.   Kondomínium (Condominium)

Olyan közigazgatási terület, amelyet minden nemzeti közigazgatási területi felosztástól függetlenül hoztak létre, és amelyet kettő vagy több ország igazgat.

A Condominium térobjektum-típus attribútumai

Attribútum

Meghatározás

Típus

Voidability

beginLifespanVersion

Az a dátum és időpont, amikor a térbeli objektumnak ez a verziója bekerült a téradatkészletbe vagy módosították a téradatkészletben.

DateTime

voidable

endLifespanVersion

Az a dátum és időpont, amikor a térbeli objektumnak ezt a verzióját felváltották a téradatkészletben, vagy onnan visszavonták.

DateTime

voidable

geometry

E kondomínium hatáskörébe tartozó terület geometriai ábrázolása.

GM_MultiSurface

 

inspireId

A térbeli objektum külső objektumazonosítója.

Identifier

 

name

E kondomínium hivatalos földrajzi neve, szükség esetén több nyelven is.

GeographicalName

voidable


A Condominium térobjektum-típus asszociációs szerepei

Asszociációs szerep

Meghatározás

Típus

Voidability

admUnit

A kondomíniumot igazgató közigazgatási egység.

AdministrativeUnit

voidable

4.1.4.   NUTS-régió (NUTSRegion)

A 2003. május 26-i 1059/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet keretében meghatározott statisztikai célú területi egység.

Ez a típus a 2007/2/EK irányelv III. mellékletében foglalt Statisztikai egységek téradattéma által figyelembe veendő típusjelölt.

A NUTSRegion térobjektum-típus attribútumai

Attribútum

Meghatározás

Típus

Voidability

NUTSCode

A 2003. május 26-i 1059/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet keretében meghatározott statisztikai célú területi egység egyedi kódja.

CharacterString

 

beginLifespanVersion

Az a dátum és időpont, amikor a térbeli objektumnak ez a verziója bekerült a téradatkészletbe vagy módosították a téradatkészletben.

DateTime

voidable

endLifespanVersion

Az a dátum és időpont, amikor a térbeli objektumnak ezt a verzióját felváltották a téradatkészletben, vagy onnan visszavonták.

DateTime

voidable

geometry

E NUTS-régió hatáskörébe tartozó terület geometriai ábrázolása.

GM_MultiSurface

 

inspireId

A térbeli objektum külső objektumazonosítója.

Identifier

 

4.2.   Adattípusok

4.2.1.   Hatóság székhelye (ResidenceOfAuthority)

Hatósági székhely nevét és pozícióját mutató adattípus.

A ResidenceOfAuthority adattípus attribútumai

Attribútum

Meghatározás

Típus

Voidability

geometry

A hatósági székhely pozíciója.

GM_Point

voidable

name

A hatósági székhely neve.

GeographicalName

 

4.3.   Felsorolások

4.3.1.   Jogi forma (LegalStatusValue)

A közigazgatási határok jogi formájának leírása.

A LegalStatusValue felsorolás megengedett értékei

Érték

Meghatározás

agreed

A kontúrillesztett határt a szomszédos közigazgatási egységek elfogadták és jelenleg állandó.

notAgreed

A kontúrillesztett határt a szomszédos közigazgatási egységek még nem fogadták el és még módosítható.

4.3.2.   Technikai állapot (TechnicalStatusValue)

A közigazgatási határok technikai állapotának leírása.

A TechnicalStatusValue felsorolás megengedett értékei

Érték

Meghatározás

edgeMatched

A szomszédos közigazgatási egységek határai megegyező koordináta-készlettel rendelkeznek.

notEdgeMatched

A szomszédos közigazgatási egységek határai nem rendelkeznek megegyező koordináta-készlettel.

4.4.   Kódlisták

4.4.1.   Közigazgatási hierarchiaszint (AdministrativeHierarchyLevel)

A nemzeti közigazgatási hierarchia közigazgatási szintjei. Ez a kódlista a közigazgatási struktúrák hierarchia-piramisának azt a szintjét tükrözi, amely a területek geometriai összevonásán alapul, illetve nem feltétlenül jellemzi a kapcsolódó közigazgatási hatóságok közötti alá- és fölérendeltséget

Ezt a kódlistát közös kódlistaregiszterben kell kezelni.

4.5.   Témaspecifikus követelmények

1.

Az AdministrativeUnit térobjektum-típus valamennyi előfordulása – kivéve a tagállamot és a társigazgatott egységeket képviselő országos szintű egységet – pontosan egy, a közigazgatási hierarchia magasabb szintjén lévő egységre utal. Ezt a megfelelést az AdministrativeUnit térobjektum-típus upperLevelUnit asszociációs szerepe fejezi ki.

2.

Az AdministrativeUnit térobjektum-típus valamennyi előfordulása – kivéve a legalacsonyabb szinten lévőket – a vonatkozó alacsonyabb szintű egységeire utal. Ezt a megfelelést az AdministrativeUnit térobjektum-típus lowerLevelUnit asszociációs szerepe fejezi ki.

3.

Ha egy közigazgatási egységet két vagy több másik közigazgatási egység társigazgat, akkor az administeredBy asszociációs szerepet kell alkalmazni. Azok az egységek, amelyek ezt az egységet társigazgatják, a coAdminister inverz szerepet alkalmazzák.

4.

A közigazgatási hierarchia azonos szintjén lévő közigazgatási egységek elvileg nem osztoznak közös területeken.

5.

Az AdministrativeBoundary térobjektum-típus előfordulásai megfelelnek a teljes (valamennyi szintet magában foglaló) határdiagram topológiai szerkezetében lévő éleknek.

6.

A kondomínium térbeli kiterjedése nem lehet része a közigazgatási egység térbeli kiterjedését ábrázoló geometriának.

7.

A kondomíniumokat kizárólag országos szintű közigazgatási egységek igazgathatják.

4.6.   Rétegek

A Közigazgatási egységek téradattéma rétegei

Réteg neve

Réteg címe

Térobjektum-típus

AU.AdministrativeUnit

Közigazgatási egység

AdministrativeUnit

AU.AdministrativeBoundary

Közigazgatási határ

AdministrativeBoundary

AU.Condominium

Kondomínium

Condominium

AU.NUTSRegion

NUTS-régió

NUTSRegion

5.   CÍMEK

5.1.   Fogalommeghatározások

A 2. cikkben megállapítottakon kívül a következő fogalommeghatározást kell alkalmazni:

—   „címezhető objektum”: olyan térbeli objektum, amelyhez a címek hozzárendelése értelmezhető.

5.2.   Térobjektum-típusok

A Címek téradattémához kapcsolódó adatkészletek térbeli objektumainak cseréjéhez és osztályozásához a következő térobjektum-típusokat kell használni:

Cím

Címterület neve

Címösszetevő

Közigazgatási egység neve

Postai leíró

Átjáró neve

5.2.1.   Cím (Address)

Ingatlanok állandó helyének azonosítása földrajzi nevek és azonosítók strukturált összeállítása révén.

Az Address térobjektum-típus attribútumai

Attribútum

Meghatározás

Típus

Voidability

alternativeIdentifier

A cím térbeli objektum külső, tematikus azonosítója, amely lehetővé teszi a meglévő örökölt rendszerekkel vagy alkalmazásokkal való interoperabilitást.

CharacterString

voidable

beginLifespanVersion

Az a dátum és időpont, amikor a térbeli objektumnak ez a verziója bekerült a téradatkészletbe vagy módosították a téradatkészletben.

DateTime

voidable

endLifespanVersion

Az a dátum és időpont, amikor a térbeli objektumnak ezt a verzióját felváltották a téradatkészletben, vagy onnan visszavonták.

DateTime

voidable

inspireId

A térbeli objektum külső objektumazonosítója.

Identifier

 

locator

Ember számára olvasható jelölő vagy név.

AddressLocator

 

position

Egy jellemző pont pozíciója, amely a cím helyzetét a pozíció kezdőpontjára vonatkozó információt magában foglaló meghatározás szerint mutatja.

GeographicPosition

 

status

A cím érvényessége a cím térbeli objektum életciklusán (életciklus-verzióján) belül.

StatusValue

voidable

validFrom

Az a dátum és időpont, amikor a cím e verziója a valós világban érvényes volt vagy lesz.

DateTime

voidable

validTo

Az a dátum és időpont, amikor a cím e verziója a valós világban megszűnt vagy meg fog szűnni.

DateTime

voidable

Az Address térobjektum-típus asszociációs szerepei

Asszociációs szerep

Meghatározás

Típus

Voidability

building

Az az épület, amelyhez a címet hozzárendelték vagy társították.

Az Épületek téradattémában meghatározandó típus

voidable

component

Azt mutatja, hogy a címösszetevő a cím részeként van lefoglalva.

AddressComponent

 

parcel

Az a kataszteri parcella, amelyhez ezt a címet hozzárendelték vagy társították.

CadastralParcel

voidable

parentAddress

Főcím (szülőcím), amelyhez ez az (al)cím szorosan kapcsolódik.

Address

voidable

Az Address térobjektum-típus kényszerfeltételei

Egy címnek rendelkeznie kell egy olyan közigazgatásiegység-címösszetevő térbeli objektummal, amely 1. (országos) szintű.

Egy cím pontosan egy alapértelmezett földrajzi pozícióval rendelkezik (a GeographicPosition térobjektum „default” attribútumának a „true” értéket kell felvennie).

5.2.2.   Címterület neve (AddressAreaName)

Egy olyan címösszetevő, amely annak a földrajzi területnek vagy helységnek a nevét mutatja meg, amely címzési okokból számos címezhető objektumot csoportosít, de nem közigazgatási egység.

Ez a típus a AddressComponent altípusa.

Az AddressAreaName térobjektum-típus attribútumai

Attribútum

Meghatározás

Típus

Voidability

name

A címterületre alkalmazott tulajdonnév.

GeographicalName

 


Az AddressAreaName térobjektum-típus asszociációs szerepei

Asszociációs szerep

Meghatározás

Típus

Voidability

namedPlace

A címterület neve által képviselt megnevezett hely.

NamedPlace

voidable

5.2.3.   Címösszetevő (AddressComponent)

Egy adott földrajzi terület, hely vagy más térbeli objektum azonosítója vagy földrajzi neve, amely meghatározza egy cím tartományát.

Ez egy absztrakt típus.

Az AddressComponent térobjektum-típus attribútumai

Attribútum

Meghatározás

Típus

Voidability

alternativeIdentifier

A címösszetevő térbeli objektum külső, tematikus azonosítója, amely lehetővé teszi a meglévő örökölt rendszerekkel vagy alkalmazásokkal való interoperabilitást.

CharacterString

voidable

beginLifespanVersion

Az a dátum és időpont, amikor a térbeli objektumnak ez a verziója bekerült a téradatkészletbe vagy módosították a téradatkészletben.

DateTime

voidable

endLifespanVersion

Az a dátum és időpont, amikor a térbeli objektumnak ezt a verzióját felváltották a téradatkészletben, vagy onnan visszavonták.

DateTime

voidable

inspireId

A térbeli objektum külső objektumazonosítója.

Identifier

 

status

A címösszetevő érvényessége a címösszetevő térbeli objektum életciklusán (életciklus-verzióján) belül.

StatusValue

voidable

validFrom

Az a dátum és időpont, amikor a címöszszetevő e verziója a valós világban érvényes volt vagy lesz.

DateTime

voidable

validTo

Az a dátum és időpont, amikor a címöszszetevő a valós világban megszűnt vagy meg fog szűnni.

DateTime

voidable


Az AddressComponent térobjektum-típus asszociációs szerepei

Asszociációs szerep

Meghatározás

Típus

Voidability

situatedWithin

Egy másik címösszetevő, amelyen belül az e címösszetevő által mutatott térbeli objektum elhelyezkedik.

AddressComponent

voidable

5.2.4.   Közigazgatási egység neve (AdminUnitName)

Egy olyan címösszetevő, amely azon helyi, regionális és nemzeti közigazgatási egységek nevét mutatja, amelyek felett a tagállamok joghatósággal rendelkeznek és/vagy joghatóságot gyakorolnak.

Ez a típus a AddressComponent altípusa.

Az AdminUnitName térobjektum-típus attribútumai

Attribútum

Meghatározás

Típus

Voidability

level

A nemzeti közigazgatási hierarchia közigazgatási szintje.

AdministrativeHierarchyLevel

 

name

A közigazgatási egység hivatalos földrajzi neve, szükség esetén több nyelven is.

GeographicalName

 


Az AdminUnitName térobjektum-típus asszociációs szerepei

Asszociációs szerep

Meghatározás

Típus

Voidability

adminUnit

Az a közigazgatási egység, amely a közigazgatási egység nevének a tartalomforrása.

AdministrativeUnit

voidable

5.2.5.   Postai leíró (PostalDescriptor)

Egy olyan címösszetevő, amely egy ország, régió vagy város címei és postai szállítási pontjai alegységének postai célú azonosítását képviseli.

Ez a típus a AddressComponent altípusa.

A PostalDescriptor térobjektum-típus attribútumai

Attribútum

Meghatározás

Típus

Voidability

postCode

Címek és postai szállítási pontok alegységének postai célú azonosítása céljából létrehozott és fenntartott kód.

CharacterString

 

postName

Címek és postai szállítási pontok alegységének postai célú azonosítása céljából létrehozott és fenntartott egy vagy több név.

GeographicalName

 

A PostalDescriptor térobjektum-típus kényszerfeltételei

Postai irányítószám (kód) hiánya esetén postázási névre van szükség.

Postázási név hiánya esetén postai irányítószámra (kódra) van szükség.

5.2.6.   Átjáró neve (ThoroughfareName)

Egyik helyről a másikra vezető átjáró vagy út nevét mutató címösszetevő.

Ez a típus a AddressComponent altípusa.

A ThoroughfareName térobjektum-típus attribútumai

Attribútum

Meghatározás

Típus

Voidability

name

Az átjáró neve.

ThoroughfareNameValue

 


A ThoroughfareName térobjektum-típus asszociációs szerepei

Asszociációs szerep

Meghatározás

Típus

Voidability

transportLink

Egy vagy több közlekedési hálózati kapcsolat, amelyhez az átjárónév térbeli objektumát kijelölték.

TransportLink

voidable

5.3.   Adattípusok

5.3.1.   Cím-helyazonosító (AddressLocator)

Ember számára olvasható jelölő vagy név, amely egy felhasználó vagy alkalmazás számára lehetővé tesz egy címre való hivatkozást és annak a szomszédos címektől való megkülönböztetését egy olyan átjáró nevének, címterület nevének, közigazgatási egység nevének vagy postai leíró tartományán belül, amelyben a cím található.

Az AddressLocator adattípus attribútumai

Attribútum

Meghatározás

Típus

Voidability

designator

Egy szám vagy karaktersor, amely az érintett tartomány(ok)on belüli helyazonosítót egyedi módon azonosítja.

LocatorDesignator

 

level

Az a szint, amelyre a helyazonosító utal.

LocatorLevelValue

 

name

A helyazonosító által azonosított ingatlanhoz rendelt földrajzi név vagy leíró szöveg.

LocatorName

 

Az AddressLocator adattípus asszociációs szerepei

Asszociációs szerep

Meghatározás

Típus

Voidability

withinScopeOf

Az a címösszetevő, amely meghatározza azt a tartományt, amelyen belül a cím helyazonosítóját az egyértelműséget biztosító szabályoknak megfelelően hozzárendelték.

AddressComponent

voidable

Az AddressLocator adattípus kényszerfeltételei

A jelölő hiánya esetén névre van szükség.

A név hiánya esetén jelölőre van szükség.

5.3.2.   Címábrázolás (AddressRepresentation)

Egy cím térbeli objektum ábrázolása olyan külső alkalmazási sémákban, amelyeknek olvasható módon magukban kell foglalniuk az alapvető címinformációt.

Az AddressRepresentation adattípus attribútumai

Attribútum

Meghatározás

Típus

Voidability

addressArea

Egy olyan földrajzi terület vagy helység neve vagy nevei, amely címzési okokból számos címezhető objektumot csoportosít, de nem közigazgatási egység.

GeographicalName

voidable

adminUnit

Egy olyan helyi, regionális vagy nemzeti közigazgatási egység neve vagy nevei, amely felett a tagállamok joghatósággal rendelkeznek és/vagy joghatóságot gyakorolnak.

GeographicalName

 

locatorDesignator

Egy szám vagy karaktersor, amely lehetővé teszi a felhasználó vagy az alkalmazás számára, hogy az érintett tartományon belüli helyazonosítót értelmezze, elemezze és formázza. Egy helyazonosító több helyazonosító jelölőt foglalhat magában.

CharacterString

 

locatorName

A helyazonosító által azonosított valós világbeli entitásra alkalmazott tulajdonnév/tulajdonnevek.

GeographicalName

 

postCode

Címek és postai szállítási pontok alegységének postai célú azonosítása céljából létrehozott és fenntartott kód.

CharacterString

voidable

postName

Címek és postai szállítási pontok alegységének postai célú azonosítása céljából létrehozott és fenntartott egy vagy több név.

GeographicalName

voidable

thoroughfare

Egyik helyről a másikra vezető átjáró vagy út – pl. közút vagy vízi út – neve vagy nevei.

GeographicalName

voidable


Az AddressRepresentation adattípus asszociációs szerepei

Asszociációs szerep

Meghatározás

Típus

Voidability

addressFeature

Hivatkozás a cím térbeli objektumra.

Address

voidable

5.3.3.   Földrajzi pozíció (GeographicPosition)

Egy olyan jellemző pont pozíciója, amely a cím helyzetét a pozíció kezdőpontjára vonatkozó információt magában foglaló meghatározás szerint mutatja.

A GeographicPosition adattípus attribútumai

Attribútum

Meghatározás

Típus

Voidability

default

Azt határozza meg, hogy ezt a pozíciót alapértelmezettnek kell-e tekinteni.

Boolean

 

geometry

A kiválasztott térbeli hivatkozási rendszerben koordinátákkal kifejezett pont pozíciója.

GM_Point

 

method

Annak a leírása, hogy ki és hogyan hozta létre vagy származtatta a cím földrajzi pozícióját.

GeometryMethodValue

voidable

specification

A cím e földrajzi pozíciójának létrehozásához vagy származtatásához használt specifikációt meghatározó információ.

GeometrySpecificationValue

voidable

5.3.4.   Helyazonosító jelölő (LocatorDesignator)

Egy szám vagy karaktersor, amely az érintett tartomány(ok)on belüli helyazonosítót egyedi módon azonosítja. A helyazonosító teljes azonosítása egy vagy több helyazonosító jelölőt is magában foglalhat.

A LocatorDesignator adattípus attribútumai

Attribútum

Meghatározás

Típus

Voidability

designator

A helyazonosító jelölő azonosító része, amelyet egy vagy több számjegy vagy más karakter alkot.

CharacterString

 

type

A helyazonosító típusa, amely lehetővé teszi egy alkalmazás számára, hogy azt bizonyos szabályok szerint értelmezze, elemezze vagy formázza.

LocatorDesignatorTypeValue

 

5.3.5.   Helyazonosító név (LocatorName)

A helyazonosító által azonosított valós világbeli entitásra alkalmazott tulajdonnév.

A LocatorName adattípus attribútumai

Attribútum

Meghatározás

Típus

Voidability

name

A helyazonosító név azonosító része.

GeographicalName

 

type

A helyazonosító típusa, amely lehetővé teszi egy alkalmazás számára, hogy azt bizonyos szabályok szerint értelmezze, elemezze vagy formázza.

LocatorNameTypeValue

 

5.3.6.   Név része (PartOfName)

A teljes név része, amely az átjáró név különálló, szemantikai részekre való felosztásának eredményeként jön létre, és ugyanazt a nyelvet és parancsfájlt használja, mint a teljes átjárónév.

A PartOfName adattípus attribútumai

Attribútum

Meghatározás

Típus

Voidability

part

Annak a névnek a különálló részét kifejező karakterlánc, amely ugyanazt a nyelvet és parancsfájlt használja, mint a teljes átjárónév.

CharacterString

 

type

A név részének osztályozása a teljes átjárónéven belüli szemantikája (jelentése) szerint.

PartTypeValue

 

5.3.7.   Átjárónév értéke (ThoroughfareNameValue)

Az átjáróra alkalmazott tulajdonnév, amely néhány esetben a név részekre való felosztását is tartalmazza.

A ThoroughfareNameValue adattípus attribútumai

Attribútum

Meghatározás

Típus

Voidability

name

Az átjáróra alkalmazott tulajdonnév.

GeographicalName

 

nameParts

Egy vagy több rész, amelyre az átjárónév felosztható.

PartOfName

voidable

5.4.   Kódlisták

5.4.1.   Geometriai módszer (GeometryMethodValue)

Annak a leírása, hogy ki és hogyan hozta létre vagy származtatta a cím e földrajzi pozícióját.

Ezt a kódlistát közös kódlistaregiszterben kell kezelni.

5.4.2.   Geometriai specifikáció (GeometrySpecificationValue)

A cím e földrajzi pozíciójának létrehozásához vagy származtatásához használt specifikációt meghatározó információ.

Ezt a kódlistát közös kódlistaregiszterben kell kezelni.

5.4.3.   Helyazonosító jelölő típusa (LocatorDesignatorTypeValue)

A helyazonosító jelölő szemantikájának leírása.

Ezt a kódlistát közös kódlistaregiszterben kell kezelni.

5.4.4.   Helyazonosító szint (LocatorLevelValue)

Az a szint, amelyre a helyazonosító utal.

Ezt a kódlistát közös kódlistaregiszterben kell kezelni.

5.4.5.   Helyazonosító név típusa (LocatorNameTypeValue)

A helyazonosító név szemantikájának leírása.

Ezt a kódlistát közös kódlistaregiszterben kell kezelni.

5.4.6.   Rész típusa (PartTypeValue)

A név részének osztályozása a teljes átjárónéven belüli szemantikája szerint.

Ezt a kódlistát közös kódlistaregiszterben kell kezelni.

5.4.7.   Állapot (StatusValue)

A valós világbeli cím vagy címösszetevő aktuális érvényessége.

Ezt a kódlistát közös kódlistaregiszterben kell kezelni.

5.5.   Témaspecifikus követelmények

5.5.1.   A címpozíció

1.

Az adatkészletben a cím pozícióját a jelenlegi helyének koordinátái mutatják a rendelkezésre álló legnagyobb pontossággal. Ezek a legpontosabb közvetlenül rögzített koordináták, illetve – ha nincs ilyen – a címöszszetevők egyikéből származtatott koordináták, ahol elsőbbséget élvez az az összetevő, amelyik a legpontosabb pozíciómeghatározást teszi lehetővé.

2.

Ha egy cím egynél több pozícióval rendelkezik, akkor a specification attribútum mindegyik esetre vonatkozóan eltérő értékkel töltődik fel.

5.5.2.   Asszociációs szerepek

1.

A withinScopeOf asszociációs szerepet minden olyan helyazonosító esetében fel kell tölteni, amelyiket megadott címösszetevőn (átjáró neve, címterület neve, postai leíró vagy közigazgatási egység neve) belül az egyértelműséget biztosítani hivatott szabályok szerint rendeltek hozzá.

2.

A parentAddress asszociációs szerepet minden olyan cím esetében fel kell tölteni, amely szülőcímhez (főcímhez) kapcsolódik.

3.

Minden címnek rendelkeznie kell a helye szerinti ország nevére mutató társítással. Ezen túlmenően a címnek rendelkeznie kell a címpéldány egyértelmű azonosításához és helymeghatározásához szükséges kiegészítő címösszetevőkre mutató társítással.

5.6.   Rétegek

A Címek téradattéma rétegei

Réteg neve

Réteg címe

Térobjektum-típus

AD.Address

Címek

Address

6.   KATASZTERI PARCELLÁK

6.1.   Térobjektum-típusok

A Kataszteri parcellák téradattémához kapcsolódó adatkészletek térbeli objektumainak cseréjéhez és osztályozásához a következő térobjektum-típusokat kell használni:

Alap ingatlanegység

Kataszteri határ

Kataszteri parcella

Kataszteri földterület-besorolás

A kataszteri parcelláknak mindig hozzáférhetőnek kell lenniük.

Az alap ingatlanegységeket a tagállamok abban az esetben teszik hozzáférhetővé, ha egyedi kataszteri hivatkozásokat csak alap ingatlanegységekre, nem pedig telkekre adnak meg.

A kataszteri határokat a tagállamok abban az esetben teszik hozzáférhetővé, ha a kataszteri határra vonatkozóan abszolút helymeghatározási pontosságú információt rögzítettek.

6.1.1.   Alap ingatlanegység (BasicPropertyUnit)

A tulajdonjog alapegysége, amelyet az ingatlan-nyilvántartásban, telekkönyvben vagy ezekkel egyenértékű módon rögzítettek. Egyedi tulajdonjog és homogén ingatlan-tulajdonjog határozza meg, és egy vagy több szomszédos vagy földrajzilag elkülönülő telket tartalmazhat.

A BasicPropertyUnit térobjektum-típus attribútumai

Attribútum

Meghatározás

Típus

Voidability

areaValue

A regisztrált terület értéke, amely számszerűsíti az alap ingatlanegységet alkotó kataszteri parcellák vízszintes síkjára vetített területet.

Area

voidable

beginLifespanVersion

Az a dátum és időpont, amikor a térbeli objektumnak ez a verziója bekerült a téradatkészletbe vagy módosították a téradatkészletben.

DateTime

voidable

endLifespanVersion

Az a dátum és időpont, amikor a térbeli objektumnak ezt a verzióját felváltották a téradatkészletben, vagy onnan visszavonták.

DateTime

voidable

inspireId

A térbeli objektum külső objektumazonosítója.

Identifier

 

nationalCadastralReference

A nemzeti szintű tematikus azonosító, általában az alap ingatlanegység teljes nemzeti kódja. Biztosítania kell a kapcsolatot a nemzeti kataszteri nyilvántartással vagy ennek egyenértékű megfelelőjével.

CharacterString

 

validFrom

Az alap ingatlanegység jogszerű létrehozásának hivatalos dátuma és időpontja.

DateTime

voidable

validTo

Az alap ingatlanegység használata jogszerű megszűnésének dátuma és időpontja.

DateTime

voidable

A BasicPropertyUnit térobjektum-típus asszociációs szerepei

Asszociációs szerep

Meghatározás

Típus

Voidability

administrativeUnit

A legalacsonyabb közigazgatási szint azon közigazgatási egysége, amely ezt az alap ingatlanegységet tartalmazza.

AdministrativeUnit

voidable

A BasicPropertyUnit térobjektum-típus kényszerfeltételei

Az areaValue értékét négyzetméterben kell megadni.

6.1.2.   Kataszteri határ (CadastralBoundary)

Egy kataszteri parcella körvonalának része. Egy kataszteri határ két szomszédos kataszteri parcella között húzódhat.

A CadastralBoundary térobjektum-típus attribútumai

Attribútum

Meghatározás

Típus

Voidability

beginLifespanVersion

Az a dátum és időpont, amikor a térbeli objektumnak ez a verziója bekerült a téradatkészletbe vagy módosították a téradatkészletben.

DateTime

voidable

endLifespanVersion

Az a dátum és időpont, amikor a térbeli objektumnak ezt a verzióját felváltották a téradatkészletben, vagy onnan visszavonták.

DateTime

voidable

estimatedAccuracy

A kataszteri határ becsült abszolút helymeghatározási pontossága a használt INSPIRE koordináta-referenciarendszerben. Az abszolút helymeghatározási pontosság egy pozíciókészlet helymeghatározási bizonytalanságainak a középértéke, ahol a helymeghatározási bizonytalanság a mért pozíció és az annak megfelelő, ténylegesnek tekintett pozíció közötti távolság.

Length

voidable

geometry

A kataszteri határ geometriája.

GM_Curve

 

inspireId

A térbeli objektum külső objektumazonosítója.

Identifier

 

validFrom

A kataszteri határ jogszerű létrehozásának hivatalos dátuma és időpontja.

DateTime

voidable

validTo

A kataszteri határ használata jog szerinti megszűnésének dátuma és időpontja.

DateTime

voidable

A CadastralBoundary térobjektum-típus asszociációs szerepei

Asszociációs szerep

Meghatározás

Típus

Voidability

parcel

A kataszteri határ által körülírt kataszteri parcella/parcellák. Egy kataszteri határ egy vagy két kataszteri parcellát írhat körül.

CadastralParcel

voidable

A CadastralBoundary térobjektum-típus kényszerfeltételei

Az estimatedAccuracy értékét méterben kell megadni.

6.1.3.   Kataszteri parcella (CadastralParcel)

Kataszteri nyilvántartásokkal – vagy ezzel egyenértékű módon – meghatározott területek.

A CadastralParcel térobjektum-típus attribútumai

Attribútum

Meghatározás

Típus

Voidability

areaValue

A regisztrált terület értéke, amely számszerűsíti a kataszteri parcella vízszintes síkjára vetített területet.

Area

voidable

beginLifespanVersion

Az a dátum és időpont, amikor a térbeli objektumnak ez a verziója bekerült a téradatkészletbe vagy módosították a téradatkészletben.

DateTime

voidable

endLifespanVersion

Az a dátum és időpont, amikor a térbeli objektumnak ezt a verzióját felváltották a téradatkészletben, vagy onnan visszavonták.

DateTime

voidable

geometry

A kataszteri parcella geometriája.

GM_Object

 

inspireId

A térbeli objektum külső objektumazonosítója.

Identifier

 

label

Általában a kataszteri parcella azonosításának megjelenítésére használt szöveg.

CharacterString

 

nationalCadastralReference

A nemzeti szintű tematikus azonosító, általában a kataszteri parcella teljes nemzeti kódja. Biztosítania kell a kapcsolatot a nemzeti kataszteri nyilvántartással vagy ennek egyenértékű megfelelőjével.

CharacterString

 

referencePoint

A kataszteri parcella egy pontja.

GM_Point

voidable

validFrom

A kataszteri parcella jogszerű létrehozásának hivatalos dátuma és időpontja.

DateTime

voidable

validTo

A kataszteri parcella használata jogszerű megszűnésének dátuma és időpontja.

DateTime

voidable

A CadastralParcel térobjektum-típus asszociációs szerepei

Asszociációs szerep

Meghatározás

Típus

Voidability

administrativeUnit

A legalacsonyabb olyan közigazgatási szint közigazgatási egysége, amely ezt a kataszteri parcellát magában foglalja.

AdministrativeUnit

voidable

basicPropertyUnit

Ezt a kataszteri parcellát magában foglaló alap ingatlanegység(ek).

BasicPropertyUnit

voidable

zoning

Ezt a kataszteri parcellát magában foglaló legalacsonyabb szintű kataszteri földterület-besorolás.

CadastralZoning

voidable

A CadastralParcel térobjektum-típus kényszerfeltételei

Az areaValue értékét négyzetméterben kell megadni.

A geometria típusa GM_Surface vagy GM_MultiSurface.

6.1.4.   Kataszteri földterület besorolás (CadastralZoning)

A nemzeti terület kataszteri parcellákra való felosztására használt közbenső területek.

A CadastralZoning térobjektum-típus attribútumai

Attribútum

Meghatározás

Típus

Voidability

beginLifespanVersion

Az a dátum és időpont, amikor a térbeli objektumnak ez a verziója bekerült a téradatkészletbe vagy módosították a téradatkészletben.

DateTime

voidable

endLifespanVersion

Az a dátum és időpont, amikor a térbeli objektumnak ezt a verzióját felváltották a téradatkészletben, vagy onnan visszavonták.

DateTime

voidable

estimatedAccuracy

A kataszteri földterület-besoroláson belüli kataszteri parcellák becsült abszolút helymeghatározási pontossága a használt INSPIRE koordináta-referenciarendszerben. Az abszolút helymeghatározási pontosság egy pozíciókészlet helymeghatározási bizonytalanságainak a középértéke, ahol a helymeghatározási bizonytalanság a mért pozíció és az annak megfelelő, ténylegesnek tekintett pozíció közötti távolság.

Length

voidable

geometry

A kataszteri földterület-besorolás geometriája.

GM_MultiSurface

 

inspireId

A térbeli objektum külső objektumazonosítója.

Identifier

 

label

Általában a kataszteri földterület-besorolás azonosításának megjelenítésére használt szöveg.

CharacterString

 

level

A kataszteri földterület-besorolás szintje a nemzeti kataszteri hierarchiában.

CadastralZoningLevelValue

voidable

levelName

A nemzeti kataszteri hierarchia kataszteri földterület-besorolási szintjének neve, az Európai Unió legalább egy hivatalos nyelvén.

LocalisedCharacterString

voidable

name

A kataszteri földterület-besorolás neve.

GeographicalName

voidable

nationalCadastalZoningReference

A nemzeti szintű tematikus azonosító, általában a kataszteri földterület-besorolás teljes nemzeti kódja.

CharacterString

 

originalMapScaleDenominator

Azon eredeti papíralapú térkép (ha van) méretarányának nevezője, amelynek a kataszteri földterület-besorolás megfelel.

Integer

voidable

referencePoint

A kataszteri földterület-besorolás egy pontja.

GM_Point

voidable

validFrom

A kataszteri földterület-besorolás jogszerű létrehozásának hivatalos dátuma és időpontja.

DateTime

voidable

validTo

A kataszteri földterület-besorolás használata jogszerű megszűnésének dátuma és időpontja.

DateTime

voidable

A CadastralZoning térobjektum-típus asszociációs szerepei

Asszociációs szerep

Meghatározás

Típus

Voidability

upperLevelUnit

Az ezt a kataszteri földterület-besorolást magában foglaló következő magasabb szintű kataszteri földterület-besorolás.

CadastralZoning

voidable

A CadastralZoning térobjektum-típus kényszerfeltételei

Az estimatedAccuracy értékét méterben kell megadni.

Egy alacsonyabb szintű kataszteri földterület-besorolás egy magasabb szintű kataszteri földterület-besorolás része.

6.2.   Kódlisták

6.2.1.   Kataszteri földterület-besorolás szintje (CadastralZoningLevelValue)

A kataszteri földterület-besorolás hierarchiaszintjei.

Ezt a kódlistát közös kódlistaregiszterben kell kezelni.

6.3.   Témaspecifikus követelmények

6.3.1.   Geometriai ábrázolás

1.

Az ebben a pontban meghatározott térbeli tulajdonságok értéktartománya nem korlátozódik a Simple Feature térsémára az EN ISO 19125-1 szabványban meghatározottak szerint.

2.

Amennyiben rendelkezésre állnak a kataszteri határok, a kataszteri parcella körvonalának megfelelő kataszteri határok zárt gyűrű(ke)t alkotnak.

6.3.2.   Objektumvonatkoztatások modellezése

A CadastralParcel térobjektum-típus tematikus azonosítója a nationalCadastralReference attribútum lesz. Ennek az attribútumnak lehetővé kell tennie a felhasználók számára a nemzeti kataszteri nyilvántartásokban található jogokra, tulajdonosokra és egyéb kataszteri információkra való hivatkozást.

6.3.3.   Koordináta-referenciarendszerek

Ha a Kataszteri parcellák téradattémára vonatkozó adatokat a Lambert Conformal Conic vetülettel (Lambert-féle szögtartó kúpvetülettel) síkkoordinátákban kifejezve teszik hozzáférhetővé, akkor azokat legalább egy másik, az 1.3.1., 1.3.2. és 1.3.3. pontban megállapított koordináta-referenciarendszer használatával is hozzáférhetővé kell tenni.

6.4.   Megjelenítési szabályok

6.4.1.   Rétegek

A Kataszteri parcellák téradattéma rétegei

Réteg neve

Réteg címe

Térobjektum-típus

CP.CadastralParcel

Kataszteri parcella

CadastralParcel

CP.CadastralZoning

Kataszteri földterület-besorolás

CadastralZoning

CP.CadastralBoundary

Kataszteri határ

CadastralBoundary

7.   KÖZLEKEDÉSI HÁLÓZATOK

7.1.   Fogalommeghatározások

A 2. cikkben megállapítottakon kívül a következő fogalommeghatározásokat kell alkalmazni:

—   „repülőtéri vonatkoztatási pont”: egy repülőtér olyan kijelölt földrajzi helye, amely a repülőtér kezdeti vagy tervezett geometriai középpontjának közelében helyezkedik el, és rendes esetben eredetileg létrehozott helyén marad,

—   „repülőtér/helikopter-repülőtér”: olyan meghatározott szárazföldi vagy vízi területet jelent (beleértve az épületeket, a berendezéseket és a felszereléseket), amely teljes egészében vagy részben arra szolgál, hogy légi járművek/helikopterek oda érkezzenek, onnan induljanak és ott felszíni mozgást végezzenek,

—   „mélyvízi útvonal”: meghatározott határvonalakon belüli kijelölt területen haladó útvonal, ahol a legkisebb jelzett vízmélységig pontosan felmérték a tengerfenék akadálymentességét és a vízfelszín alatti akadályokat,

—   „intermodális kapcsolat”: különböző közlekedési hálózatok két olyan eleme közötti kapcsolat, amely különböző közlekedési módot használ, így lehetőséget biztosítva a szállított közeg (emberek, árucikkek stb.) egyik közlekedési módról egy másikra való átváltásához,

—   „lineáris elem”: olyan egydimenziós objektum, amely a lineáris vonatkoztatás tengelyeként szolgál,

—   „lineáris vonatkoztatás”: egy hely meghatározása egydimenziós objektumhoz viszonyítva, az adott elem mentén (esetleg onnan leágazva) mért mérési értékben megadva,

—   „navigációs segédeszköz”: olyan, a Föld felszínén elhelyezett fizikai navigációs segédeszköz – pl. Very High Frequency Omnidirectional Radio Range (VOR), Distance Measuring Equipment (DME), helymeghatározó, Tactical Air Navigation Beacon (TACAN) stb. –, amely segíti a légi járművek közlekedésének biztonságos lebonyolítását a meglévő légi útvonalakon,

—   „objektumvonatkoztatás”: egy objektum térbeli kiterjedésének megadása egy meglévő térbeli objektumra vagy térbeli objektumok gyűjteményére való hivatkozással,

—   „teherpályaudvar”: olyan terület, amelyen több (általában több mint kettő) párhuzamos, egymáshoz kapcsolódó vasúti sín vezet keresztül, és amelyet a vonatok – a fő vasútvonalon folyó közlekedés megszakítása nélküli – le- és felrakodásához használnak,

—   „jelentős pont”: olyan adott földrajzi hely, amelyet Air Traffic Service (ATS) útvonal vagy légi jármű repülési útvonalának meghatározásához vagy egyéb navigációs/ATS célokra használnak.

7.2.   A Közlekedési hálózatok téradattéma szerkezete

A Közlekedési hálózatok téradattémák vonatkozásában megadott típusok a következő csoportokba rendezhetők:

Közös közlekedési elemek

Légi közlekedési hálózat

Kötélvontatású közlekedési hálózat

Vasúti közlekedési hálózat

Közúti közlekedési hálózat

Vízi közlekedési hálózat

7.3.   Közös közlekedési elemek

7.3.1.   Térobjektum-típusok

A közös közlekedési elemekhez kapcsolódó térbeli objektumok cseréjéhez és osztályozásához a következő térobjektum-típusokat kell használni:

hozzáférés korlátozása

létesítmény állapota

fenntartó hatóság

jelzőoszlop

tulajdonos hatóság

korlátozás járművek számára

forgalmi áramlásirány

közlekedési terület

közlekedési kapcsolat

közlekedési kapcsolatsorozat

közlekedési kapcsolatkészlet

közlekedési hálózat

közlekedési csomópont

közlekedési objektum

közlekedési pont

közlekedési tulajdonság

függőleges pozíció

7.3.1.1.   Hozzáférés-korlátozás (AccessRestriction)

Egy közlekedési elemhez való hozzáférés korlátozása.

Ez a típus a TransportProperty altípusa.

Az AccessRestriction térobjektum-típus attribútumai

Attribútum

Meghatározás

Típus

Voidability

restriction

Hozzáférési korlátozás jellege.

AccessRestrictionValue

 

7.3.1.2.   Létesítmény állapota (ConditionOfFacility)

A közlekedési hálózat állapota a kivitelezési szint és a használat tekintetében.

Ez a típus a TransportProperty altípusa.

A ConditionOfFacility térobjektum-típus attribútumai

Attribútum

Meghatározás

Típus

Voidability

currentStatus

A közlekedési hálózati elem jelenlegi állapotértéke a kivitelezési szint és a használat tekintetében.

ConditionOfFacilityValue

 

7.3.1.3.   Fenntartó hatóság (MaintenanceAuthority)

A közlekedési elem fenntartásáért felelős hatóság.

Ez a típus a TransportProperty altípusa.

A MaintenanceAuthority térobjektum-típus attribútumai

Attribútum

Meghatározás

Típus

Voidability

authority

A fenntartó hatóság azonosítása.

CI_Citation

 

7.3.1.4.   Jelzőoszlop (MarkerPost)

A közlekedési hálózat egyik útvonala mentén, legtöbbször rendszeres közönként található olyan vonatkoztatási jelzőtábla, amely az útvonal kezdete, vagy más vonatkoztatási pont és azon pont közötti távolságot mutatja, ahol a jelzőtábla található.

Ez a típus a TransportPoint altípusa.

A MarkerPost térobjektum-típus attribútumai

Attribútum

Meghatározás

Típus

Voidability

location

Az útvonal kezdete, vagy más vonatkoztatási pont és azon pont közötti távolság, ahol a jelzőoszlop található.

Distance

 


A MarkerPost térobjektum-típus asszociációs szerepei

Asszociációs szerep

Meghatározás

Típus

Voidability

route

A közlekedési hálózat útvonala, amely mentén a jelzőoszlopokat elhelyezték.

TransportLinkSet

voidable

7.3.1.5.   Tulajdonos hatóság (OwnerAuthority)

Az a hatóság, amelynek a közlekedési elem a tulajdonában van.

Ez a típus a TransportProperty altípusa.

Az OwnerAuthority térobjektum-típus attribútumai

Attribútum

Meghatározás

Típus

Voidability

authority

A tulajdonos hatóság azonosítása.

CI_Citation

 

7.3.1.6.   Korlátozás járművek számára (RestrictionForVehicles)

Járművekre vonatkozó korlátozás egy közlekedési elemen.

Ez a típus a TransportProperty altípusa.

A RestrictionForVehicles térobjektum-típus attribútumai

Attribútum

Meghatározás

Típus

Voidability

measure

A korlátozási intézkedés.

Measure

 

restrictionType

A korlátozás típusa.

RestrictionTypeValue

 

7.3.1.7.   Forgalmi áramlásirány (TrafficFlowDirection)

A forgalomáramlás irányát mutatja a közlekedési kapcsolat vektorának irányához viszonyítva.

Ez a típus a TransportProperty altípusa.

A TrafficFlowDirection térobjektum-típus attribútumai

Attribútum

Meghatározás

Típus

Voidability

direction

A forgalomáramlás irányát mutatja meg.

LinkDirectionValue

 

A TrafficFlowDirection térobjektum-típus kényszerfeltételei

Ez a tulajdonság kizárólag a Link vagy a LinkSequence típusú térbeli objektummal társítható.

7.3.1.8.   Közlekedési terület (TransportArea)

Egy közlekedési hálózat elemének térbeli kiterjedését mutató felület.

Ez a típus a NetworkArea altípusa.

Ez a típus a TransportObject altípusa.

Ez egy absztrakt típus.

A TransportArea térobjektum-típus attribútumai

Attribútum

Meghatározás

Típus

Voidability

validFrom

Az az időpont, amikor a közlekedési terület a valós világban létrejött.

DateTime

voidable

validTo

Az az időpont, amikor a közlekedési terület a valós világban megszűnt.

DateTime

voidable

A TransportArea térobjektum-típus kényszerfeltételei

Valamennyi közlekedési terület külső objektumazonosítóval rendelkezik.

7.3.1.9.   Közlekedési kapcsolat (TransportLink)

Egy olyan lineáris térbeli objektum, amely a közlekedési hálózatnak a hálózat két pontja közötti geometriáját és összekapcsolhatóságát jellemzi.

Ez a típus a Link altípusa.

Ez a típus a TransportObject altípusa.

Ez egy absztrakt típus.

A TransportLink térobjektum-típus attribútumai

Attribútum

Meghatározás

Típus

Voidability

validFrom

Az az időpont, amikor a közlekedési kapcsolat a valós világban létrejött.

DateTime

voidable

validTo

Az az időpont, amikor a közlekedési kapcsolat a valós világban megszűnt.

DateTime

voidable

A TransportLink térobjektum-típus kényszerfeltételei

Valamennyi közlekedési kapcsolat külső objektumazonosítóval rendelkezik.

7.3.1.10.   Közlekedési kapcsolatsorozat (TransportLinkSequence)

A közlekedési kapcsolatok rendezett gyűjteményéből álló lineáris térbeli objektum, amely a közlekedési hálózat egy elágazás nélküli folyamatos útvonalát ábrázolja. Az elemnek meghatározott kezdete és vége van, továbbá a közlekedési kapcsolatsorozaton található valamennyi pozíció egyetlen paraméterrel – például a hosszal – azonosítható. A közlekedési hálózat egy vagy több tematikus azonosító és/vagy tulajdonság által jellemzett elemét írja le.

Ez a típus a LinkSequence altípusa.

Ez a típus a TransportObject altípusa.

Ez egy absztrakt típus.

A TransportLinkSequence térobjektum-típus attribútumai

Attribútum

Meghatározás

Típus

Voidability

validFrom

Az az időpont, amikor a közlekedési kapcsolatsorozat a valós világban létrejött.

DateTime

voidable

validTo

Az az időpont, amikor a közlekedési kapcsolatsorozat a valós világban megszűnt.

DateTime

voidable

A TransportLinkSequence térobjektum-típus kényszerfeltételei

A közlekedési kapcsolatsorozatnak olyan közlekedési kapcsolatokból kell állnia, amelyek ugyanahhoz a közlekedési hálózathoz tartoznak.

Valamennyi közlekedési kapcsolatsorozat külső objektumazonosítóval rendelkezik.

7.3.1.11.   Közlekedési kapcsolatkészlet (TransportLinkSet)

Egy közlekedési hálózatban megadott funkcióval vagy jelentőséggel bíró közlekedési kapcsolatsorozatok és/vagy egyedi közlekedési kapcsolatok gyűjteménye.

Ez a típus a LinkSet altípusa.

Ez a típus a TransportObject altípusa.

Ez egy absztrakt típus.

A TransportLinkSet térobjektum-típus attribútumai

Attribútum

Meghatározás

Típus

Voidability

validFrom

Az az időpont, amikor a közlekedési kapcsolatkészlet a valós világban létrejött.

DateTime

voidable

validTo

Az az időpont, amikor a közlekedési kapcsolatkészlet a valós világban megszűnt.

DateTime

voidable

A TransportLinkSet térobjektum-típus asszociációs szerepei

Asszociációs szerep

Meghatározás

Típus

Voidability

post

Egy közlekedési hálózat útvonala mentén elhelyezkedő jelzőoszlop.

MarkerPost

voidable

A TransportLinkSet térobjektum-típus kényszerfeltételei

A közlekedési kapcsolatkészletnek olyan közlekedési kapcsolatokból és/vagy közlekedési kapcsolatsorozatokból kell állnia, amelyek ugyanahhoz a közlekedési hálózathoz tartoznak.

Valamennyi közlekedési kapcsolatkészlet külső objektumazonosítóval rendelkezik.

7.3.1.12.   Közlekedési hálózat (TransportNetwork)

Olyan hálózati elemek gyűjteménye, amelyek egyetlen közlekedési módhoz tartoznak.

Ez a típus a Network altípusa.

A TransportNetwork térobjektum-típus attribútumai

Attribútum

Meghatározás

Típus

Voidability

inspireId

A térbeli objektum külső objektumazonosítója.

Identifier

 

typeOfTransport

A közlekedési hálózat típusa, a hálózat által használt infrastruktúra típusa alapján.

TransportTypeValue

 

7.3.1.13.   Közlekedési csomópont (TransportNode)

Egy pont térbeli objektum, amelyet az összekapcsolhatóság céljára használnak.

Ez a típus a Node altípusa.

Ez a típus a TransportObject altípusa.

Ez egy absztrakt típus.

A TransportNode térobjektum-típus attribútumai

Attribútum

Meghatározás

Típus

Voidability

validFrom

Az az időpont, amikor a közlekedési csomópont a valós világban létrejött.

DateTime

voidable

validTo

Az az időpont, amikor a közlekedési csomópont a valós világban megszűnt.

DateTime

voidable

A TransportNode térobjektum-típus kényszerfeltételei

Valamennyi közlekedési csomópont külső objektumazonosítóval rendelkezik.

7.3.1.14.   Közlekedési objektum (TransportObject)

A valós világbeli közlekedési hálózati objektumok egy azonosítási alapja.

Ez egy absztrakt típus.

A TransportObject térobjektum-típus attribútumai

Attribútum

Meghatározás

Típus

Voidability

geographicalName

A valós világbeli közlekedési hálózati objektum azonosítására használt földrajzi név. Egyfajta „kulcsként” szolgál az objektum különféle ábrázolásainak közvetett társításához.

GeographicalName

voidable

7.3.1.15.   Közlekedési pont (TransportPoint)

A pont térbeli objektum – amely nem csomópont – egy közlekedési hálózat elemének pozícióját mutatja.

Ez a típus a NetworkElement altípusa.

Ez a típus a TransportObject altípusa.

Ez egy absztrakt típus.

A TransportPoint térobjektum-típus attribútumai

Attribútum

Meghatározás

Típus

Voidability

geometry

A közlekedési pont elhelyezkedése.

GM_Point

 

validFrom

Az az időpont, amikor a közlekedési pont a valós világban létrejött.

DateTime

voidable

validTo

Az az időpont, amikor a közlekedési pont a valós világban megszűnt.

DateTime

voidable

A TransportPoint térobjektum-típus kényszerfeltételei

Valamennyi közlekedési pont külső objektumazonosítóval rendelkezik.

7.3.1.16.   Közlekedési tulajdonság (TransportProperty)

Hálózat tulajdonságára való hivatkozás. Ez a tulajdonság a hozzárendelt hálózati elem egészére is vonatkozhat, vagy – lineáris térbeli objektumok esetében – lineáris vonatkoztatással is leírható.

Ez a típus a NetworkProperty altípusa.

Ez egy absztrakt típus.

A TransportProperty térobjektum-típus attribútumai

Attribútum

Meghatározás

Típus

Voidability

validFrom

Az az időpont, amikor a közlekedési tulajdonság a valós világban létrejött.

DateTime

voidable

validTo

Az az időpont, amikor a közlekedési tulajdonság a valós világban megszűnt.

DateTime

voidable

A TransportProperty térobjektum-típus kényszerfeltételei

Valamennyi közlekedési tulajdonság külső objektumazonosítóval rendelkezik.

7.3.1.17.   Magasság értéke (VerticalPosition)

Az egyéb közlekedési hálózati elemekhez viszonyított függőleges szint.

Ez a típus a TransportProperty altípusa.

A VerticalPosition térobjektum-típus attribútumai

Attribútum

Meghatározás

Típus

Voidability

verticalPosition

A közlekedési elem relatív magasságának értéke.

VerticalPositionValue

 

7.3.2.   Felsorolások

7.3.2.1.   Közlekedési típus (TransportTypeValue)

A közlekedési hálózatok lehetséges típusai.

A TransportTypeValue felsorolás megengedett értékei

Érték

Meghatározás

air

A közlekedési hálózat légi közlekedést foglal magában.

cable

A közlekedési hálózat kötélvontatású közlekedést foglal magában.

rail

A közlekedési hálózat vasúti közlekedést foglal magában.

road

A közlekedési hálózat közúti közlekedést foglal magában.

water

A közlekedési hálózat vízi közlekedést foglal magában.

7.3.3.   Kódlisták

7.3.3.1.   Hozzáférés-korlátozás (AccessRestrictionValue)

Egy közlekedési elem hozzáférés-korlátozási típusai.

Ezt a kódlistát közös kódlistaregiszterben kell kezelni.

7.3.3.2.   Korlátozási típus (RestrictionTypeValue)

Egy közlekedési elemhez hozzáférési lehetőséggel bíró járművekre vonatkozó lehetséges korlátozások.

Ezt a kódlistát közös kódlistaregiszterben kell kezelni.

7.4.   Légi közlekedési hálózat

7.4.1.   Térobjektum-típusok

A légi közlekedési hálózathoz kapcsolódó térbeli objektumok cseréjéhez és osztályozásához a következő térobjektum-típusokat kell használni:

Repülőtéri terület

Repülőtéri kategória

Repülőtéri csomópont

Repülőtértípus

Légi kapcsolat

Légi kapcsolatsorozat

Légi csomópont

Légi útvonal

Légiútvonal-kapcsolat

Légtérterület

Forgalmielőtér-terület

Légi létesítmény állapota

Kijelölt pont

Elemhosszúság

Elemszélesség

Repülőtér-magasság

Műszeres megközelítési eljárás

Alsó magassághatár

Navigációs segédeszköz

Eljáráskapcsolat

Kifutóterület

Kifutóközépvonal-pont

Szabvány műszeres érkezés

Szabvány műszeres indulás

Felszín összetétel

Gurulóút-terület

Földet érési és elemelkedési terület

Felső magassághatár

Használatkorlátozás

7.4.1.1.   Repülőtéri terület (AerodromeArea)

Olyan meghatározott szárazföldi vagy vízi területet jelent (beleértve az épületeket, a berendezéseket és a felszereléseket), amely teljes egészében vagy részben arra szolgál, hogy légi járművek és/vagy helikopterek oda érkezzenek, onnan induljanak és ott felszíni mozgást végezzenek.

Ez a típus a TransportArea altípusa.

7.4.1.2.   Repülőtéri kategória (AerodromeCategory)

A repülőtéri kategória a repülőtérről induló és oda érkező légiforgalmi szolgáltatások hatókörére és fontosságára vonatkozik.

Ez a típus a TransportProperty altípusa.

Az AerodromeCategory térobjektum-típus attribútumai

Attribútum

Meghatározás

Típus

Voidability

aerodromeCategory

A repülőtér kategóriáját mutató érték.

AerodromeCategoryValue

 

Az AerodromeCategory térobjektum-típus kényszerfeltételei

Ez a tulajdonság kizárólag Repülőtéri csomópont vagy Repülőtéri terület térbeli objektummal társítható.

7.4.1.3.   Repülőtéri csomópont (AerodromeNode)

Egy repülőtér/helikopter-repülőtér repülőtéri vonatkoztatási pontjánál elhelyezkedő csomópont, amely azt egyszerűsített módon mutatja.

Ez a típus a AirNode altípusa.

Az AerodromeNode térobjektum-típus attribútumai

Attribútum

Meghatározás

Típus

Voidability

designatorIATA

A repülőtér (repülőtér/helikopter-repülőtér) hárombetűs IATA jelölője.

CharacterString

voidable

locationIndicatorICAO

A repülőtér (repülőtér/helikopter-repülőtér) négybetűs ICAO helyazonosító kódja, az ICAO DOC 7910 számú kézikönyvben felsoroltak szerint.

CharacterString

voidable


Az AerodromeNode térobjektum-típus asszociációs szerepei

Asszociációs szerep

Meghatározás

Típus

Voidability

controlTowers

A repülőtérhez (repülőtér/helikopter-repülőtér) tartozó irányítótornyok halmaza.

Az Épületek téradattémában meghatározandó típus

voidable

7.4.1.4.   Repülőtértípus (AerodromeType)

A repülőtér típusát megállapító kód.

Ez a típus a TransportProperty altípusa.

Az AerodromeType térobjektum-típus attribútumai

Attribútum

Meghatározás

Típus

Voidability

aerodromeType

A repülőtér típusa.

AerodromeTypeValue

 

Az AerodromeType térobjektum-típus kényszerfeltételei

Ez a tulajdonság kizárólag Repülőtéri csomópont vagy Repülőtéri terület térbeli objektummal társítható.

7.4.1.5.   Légi kapcsolat (AirLink)

Egy olyan lineáris térbeli objektum, amely a légi hálózatnak a hálózat két pontja közötti geometriáját és összekapcsolhatóságát jellemzi.

Ez a típus a TransportLink altípusa.

Ez egy absztrakt típus.

7.4.1.6.   Légi kapcsolatsorozat (AirLinkSequence)

A légi kapcsolatok rendezett gyűjteményéből álló lineáris térbeli objektum, amely a légi hálózat egy elágazás nélküli folyamatos útvonalát ábrázolja.

Ez a típus a TransportLinkSequence altípusa.

7.4.1.7.   Légi csomópont (AirNode)

Egy légi hálózatban előforduló csomópont.

Ez a típus a TransportNode altípusa.

Ez egy absztrakt típus.

Az AirNode térobjektum-típus attribútumai

Attribútum

Meghatározás

Típus

Voidability

significantPoint

Azt jelölő attribútum, hogy a légi csomópont jelentős pont-e vagy sem.

Boolean

 

7.4.1.8.   Légi útvonal (AirRoute)

A légiforgalmi szolgáltatások biztosításához szükséges forgalomirányítás számára kidolgozott meghatározott útvonal, a felszállás és kezdeti emelkedési szakasz végétől a megközelítési és leszállási szakasz kezdetéig.

Ez a típus a TransportLinkSet altípusa.

Az AirRoute térobjektum-típus attribútumai

Attribútum

Meghatározás

Típus

Voidability

airRouteType

Az útvonal osztályozása.

AirRouteTypeValue

voidable

designator

A légi útvonalat azonosító kód vagy jelölő.

CharacterString

voidable

7.4.1.9.   Légiútvonal-kapcsolat (AirRouteLink)

A repülendő útvonal két egymást követő jelentős ponttal meghatározott része, rendszerint közbenső leszállás nélkül.

Ez a típus a AirLink altípusa.

Az AirRouteLink térobjektum-típus attribútumai

Attribútum

Meghatározás

Típus

Voidability

airRouteLinkClass

Egy légiútvonal-kapcsolat osztálya vagy típusa.

AirRouteLinkClassValue

voidable

7.4.1.10.   Légtérterület (AirspaceArea)

Egy meghatározott légtömeg, amely függőleges korlátozású vízszintes vetülettel jellemezhető.

Ez a típus a TransportArea altípusa.

Az AirspaceArea térobjektum-típus attribútumai

Attribútum

Meghatározás

Típus

Voidability

AirspaceAreaType

Egy bizonyos légtér általános struktúráját vagy jellemzőit mutató kód.

AirspaceAreaTypeValue

 

7.4.1.11.   Forgalmielőtér-terület (ApronArea)

Olyan meghatározott szárazföldi repülőtéren/helikopter-repülőtéren lévő területet jelent, amelyen légi járművek/helikopterek tartózkodnak utasok ki- és beszállítása, postai küldemények és teheráru ki- és berakodása, üzemanyag-feltöltés, parkolás vagy karbantartás céljából.

Ez a típus a TransportArea altípusa.

7.4.1.12.   Légi létesítmény állapota (ConditionOfAirFacility)

A légi közlekedési hálózat állapota a kivitelezési szint és a használat tekintetében.

Ez a típus a ConditionOfFacility altípusa.

A ConditionOfAirFacility térobjektum-típus kényszerfeltételei

Ez a tulajdonság kizárólag Repülőtéri csomópont, Repülőtéri terület vagy Kifutóterület térbeli objektummal társítható.

7.4.1.13.   Kijelölt pont (DesignatedPoint)

Rádiónavigációs berendezéssel rendelkező létesítménnyel nem jelölt földrajzi hely, amelyet ATS útvonal vagy légi jármű repülési útvonalának meghatározásához vagy egyéb navigációs vagy ATS célokra használnak.

Ez a típus a AirNode altípusa.

A DesignatedPoint térobjektum-típus attribútumai

Attribútum

Meghatározás

Típus

Voidability

designator

A pont kódolt jelölője.

CharacterString

voidable

7.4.1.14.   Elemhosszúság (ElementLength)

Az elem fizikai hossza.

Ez a típus a TransportProperty altípusa.

Az ElementLength térobjektum-típus attribútumai

Attribútum

Meghatározás

Típus

Voidability

length

Az elem fizikai hossza.

Measure

 

Az ElementLength térobjektum-típus kényszerfeltételei

Ez a tulajdonság kizárólag Kifutóterület, Gurulóút-terület vagy Földet érési és elemelkedési terület térbeli objektummal társítható.

7.4.1.15.   Elemszélesség (ElementWidth)

Az elem fizikai szélessége.

Ez a típus a TransportProperty altípusa.

Az ElementWidth térobjektum-típus attribútumai

Attribútum

Meghatározás

Típus

Voidability

width

Az elem fizikai szélessége.

Measure

 

Az ElementWidth térobjektum-típus kényszerfeltételei

Ez a tulajdonság kizárólag Kifutóterület, Gurulóút-terület vagy Földet érési és elemelkedési terület térbeli objektummal társítható.

7.4.1.16.   Repülőtér-magasság (FieldElevation)

A repülőtér magassága a repülőtér leszállási területének legmagasabb pontja és a közepes tengerszint közötti függőleges távolságban kifejezve.

Ez a típus a TransportProperty altípusa.

A FieldElevation térobjektum-típus attribútumai

Attribútum

Meghatározás

Típus

Voidability

altitude

A repülőtéri magasság értéke.

Measure

 

A FieldElevation térobjektum-típus kényszerfeltételei

Ez a tulajdonság kizárólag Repülőtéri csomópont vagy Repülőtéri terület térbeli objektummal társítható.

7.4.1.17.   Műszeres megközelítési eljárás (InstrumentApproachProcedure)

Előre meghatározott manőverek sora a repülési műszerek segítségével, különös akadályok elleni védelemmel a kezdeti megközelítés navigációs helyétől, vagy – adott esetben – egy meghatározott érkezési útvonal kezdetétől a leszállás befejezését lehetővé tevő pontig és ezt követően, ha a leszállás nem fejeződik be, addig a pozícióig, ahol a várakozási vagy útvonali akadálymentességi kritériumokat kell alkalmazni.

Ez a típus a ProcedureLink altípusa.

7.4.1.18.   Alsó magassághatár (LowerAltitudeLimit)

Az a magasság, amely meghatározza egy légi közlekedési hálózati objektum alsó határát.

Ez a típus a TransportProperty altípusa.

A LowerAltitudeLimit térobjektum-típus attribútumai

Attribútum

Meghatározás

Típus

Voidability

altitude

A magassági határ értéke.

Measure

 

A LowerAltitudeLimit térobjektum-típus kényszerfeltételei

Ez a tulajdonság kizárólag Légiútvonal-kapcsolat vagy Légtérterület térbeli objektummal társítható.

7.4.1.19.   Navigációs segédeszköz (Navaid)

Egy vagy több, navigációs szolgáltatást nyújtó navigációs segédeszköz.

Ez a típus a AirNode altípusa.

A Navaid térobjektum-típus attribútumai

Attribútum

Meghatározás

Típus

Voidability

designator

A navigációs segédeszköz-rendszernek adott kódolt azonosító.

CharacterString

voidable

navaidType

A navigációs szolgáltatás típusa.

NavaidTypeValue

voidable

7.4.1.20.   Eljáráskapcsolat (ProcedureLink)

Előre meghatározott manőverek sora különös akadályok elleni védelemmel.

Ez a típus a AirLink altípusa.

7.4.1.21.   Kifutóterület (RunwayArea)

Egy repülőtér/helikopter-repülőtér meghatározott téglalap alakú területe, amelyet légi járművek le- és felszállásához készítettek elő.

Ez a típus a TransportArea altípusa.

A RunwayArea térobjektum-típus attribútumai

Attribútum

Meghatározás

Típus

Voidability

designator

A futópálya teljes szöveges jelölője, amelyet annak egyedi azonosítására használnak egy olyan repülőtéren/helikopter-repülőtéren, ahol több futópálya is található.

CharacterString

voidable

runwayType

A futópálya típusa: repülőgép-futópálya vagy végső megközelítési és felszállási terület (FATO) helikopterek számára.

RunwayTypeValue

voidable

7.4.1.22.   Kifutóközépvonal-pont (RunwayCentrelinePoint)

Kifutó tájékozódást segítő középvonalán lévő, operációs szempontból jelentős pozíció.

Ez a típus a AirNode altípusa.

A RunwayCentrelinePoint térobjektum-típus attribútumai

Attribútum

Meghatározás

Típus

Voidability

pointRole

A futópálya tájékozódást segítő középvonalán lévő pont szerepe.

PointRoleValue

 

7.4.1.23.   Szabvány műszeres érkezés (StandardInstrumentArrival)

Kijelölt műszeres repülési szabály (IFR) szerinti érkezési útvonal, amely egy, rendszerint ATS útvonalon található jelentős pontot kapcsol össze egy olyan ponttal, ahonnan közzétett műszeres megközelítési eljárás kezdhető meg.

Ez a típus a ProcedureLink altípusa.

A StandardInstrumentArrival térobjektum-típus attribútumai

Attribútum

Meghatározás

Típus

Voidability

designator

A szabvány műszeres érkezés szöveges jelölője.

CharacterString

voidable

7.4.1.24.   Szabvány műszeres indulás (StandardInstrumentDeparture)

Kijelölt műszeres repülési szabály (IFR) szerinti indulási útvonal, amely a repülőteret vagy a repülőtér adott futópályáját kapcsolja össze egy rendszerint ATS útvonalon található, meghatározott jelentős ponttal, ahonnan a repülés útvonali szakasza kezdődik.

Ez a típus a ProcedureLink altípusa.

A StandardInstrumentDeparture térobjektum-típus attribútumai

Attribútum

Meghatározás

Típus

Voidability

designator

A szabvány műszeres indulás teljes szöveges jelölője.

CharacterString

voidable

7.4.1.25.   Felszínösszetétel (SurfaceComposition)

A repülőtérhez/helikopter-repülőtérhez kapcsolódó felület összetétele.

Ez a típus a TransportProperty altípusa.

A SurfaceComposition térobjektum-típus attribútumai

Attribútum

Meghatározás

Típus

Voidability

surfaceComposition

A repülőtérhez/helikopter-repülőtérhez kapcsolódó felület összetételét mutató kód.

SurfaceCompositionValue

 

A SurfaceComposition térobjektum-típus kényszerfeltételei

Ez a tulajdonság kizárólag Kifutóterület, Gurulóút-terület, Forgalmielőtér-terület vagy Földet érési és elemelkedési terület térbeli objektummal társítható.

7.4.1.26.   Gurulóút-terület (TaxiwayArea)

Egy repülőtéren/helikopter-repülőtéren a légi járművek/helikopterek gurulásához meghatározott útvonal, amelynek az is célja, hogy kapcsolatot biztosítson a repülőtér két része között.

Ez a típus a TransportArea altípusa.

A TaxiwayArea térobjektum-típus attribútumai

Attribútum

Meghatározás

Típus

Voidability

designator

A gurulóút szöveges jelölője.

CharacterString

voidable

7.4.1.27.   Földet érési és elemelkedési terület (TouchDownLiftOff)

Egy helikopter földet érésére és elemelkedésére alkalmas, kellőképpen teherbíró terület.

Ez a típus a AirNode altípusa.

A TouchDownLiftOff térobjektum-típus attribútumai

Attribútum

Meghatározás

Típus

Voidability

designator

A földet érési és elemelkedési terület szöveges jelölője.

CharacterString

voidable

7.4.1.28.   Felső magassághatár (UpperAltitudeLimit)

Az a magasság, amely meghatározza egy légi közlekedési hálózati objektum felső határát.

Ez a típus a TransportProperty altípusa.

Az UpperAltitudeLimit térobjektum-típus attribútumai

Attribútum

Meghatározás

Típus

Voidability

altitude

A magassági határ értéke.

Measure

 

Az UpperAltitudeLimit térobjektum-típus kényszerfeltételei

Ez a tulajdonság kizárólag Légiútvonal-kapcsolat vagy Légtérterület térbeli objektummal társítható.

7.4.1.29.   Használatkorlátozás (UseRestriction)

Egy légi hálózati objektum használatára vonatkozó korlátozás.

Ez a típus a TransportProperty altípusa.

A UseRestriction térobjektum-típus attribútumai

Attribútum

Meghatározás

Típus

Voidability

restriction

Egy légi hálózati objektum használatkorlátozásának típusa.

AirUseRestrictionValue

 

A UseRestriction térobjektum-típus kényszerfeltételei

Ez a tulajdonság kizárólag Légi útvonal, Légi kapcsolat (vagy speciális Légi kapcsolat), Légi csomópont (vagy speciális Légi csomópont) vagy Repülőtéri terület térbeli objektummal társítható.

7.4.2.   Kódlisták

7.4.2.1.   Repülőtéri kategória (AerodromeCategoryValue)

A lehetséges repülőtéri kategóriák a repülőtérről induló és oda érkező légiforgalmi szolgáltatások hatókörére és fontosságára vonatkoznak.

Ezt a kódlistát közös kódlistaregiszterben kell kezelni.

7.4.2.2.   Repülőtértípus (AerodromeTypeValue)

Olyan kód, amely meghatározza, hogy egy adott entitásesemény repülőtéri vagy helikopter-repülőtéri-e.

Ezt a kódlistát közös kódlistaregiszterben kell kezelni.

7.4.2.3.   Légiútvonal-kapcsolat osztály (AirRouteLinkClassValue)

Az útvonal típusa navigációs szempontból.

Ezt a kódlistát közös kódlistaregiszterben kell kezelni.

7.4.2.4.   Légiútvonal-típus (AirRouteTypeValue)

Az útvonal osztályozása ATS útvonalként vagy észak-atlanti útvonalként.

Ezt a kódlistát közös kódlistaregiszterben kell kezelni.

7.4.2.5.   Légi használatkorlátozás (AirUseRestrictionValue)

Egy légi hálózati objektum használatkorlátozása.

Ezt a kódlistát közös kódlistaregiszterben kell kezelni.

7.4.2.6.   Légtérterület-típus (AirspaceAreaTypeValue)

A légtér elismert típusa.

Ezt a kódlistát közös kódlistaregiszterben kell kezelni.

7.4.2.7.   Navigációs segédeszköz típus (NavaidTypeValue)

Navigációs szolgáltatások típusai.

Ezt a kódlistát közös kódlistaregiszterben kell kezelni.

7.4.2.8.   Pontszerep (PointRoleValue)

Kifutóközépvonal-pont szerepe.

Ezt a kódlistát közös kódlistaregiszterben kell kezelni.

7.4.2.9.   Kifutótípus (RunwayTypeValue)

Olyan kód, amely különbséget tesz a repülőgépek futópályái és a helikopterek végső megközelítési és felszállási területe (FATO) között.

Ezt a kódlistát közös kódlistaregiszterben kell kezelni.

7.4.2.10.   Felszínösszetétel (SurfaceCompositionValue)

A felület összetételét mutató kód.

Ezt a kódlistát közös kódlistaregiszterben kell kezelni.

7.5.   Kötélvontatású közlekedési hálózat

7.5.1.   Térobjektum-típusok

A kötélvontatású közlekedési hálózathoz kapcsolódó térbeli objektumok cseréjéhez és osztályozásához a következő térobjektum-típusokat kell használni:

Kötélpálya-kapcsolat

Kötélpálya-kapcsolatsorozat

Kötélpálya-kapcsolatkészlet

Kötélpálya-csomópont

7.5.1.1.   Kötélpálya-kapcsolat (CablewayLink)

Egy olyan lineáris térbeli objektum, amely a kötélvontatású hálózatnak a hálózat két pontja közötti geometriáját és összekapcsolhatóságát jellemzi.

Ez a típus a TransportLink altípusa.

A CablewayLink térobjektum-típus attribútumai

Attribútum

Meghatározás

Típus

Voidability

cablewayType

A kötélpályás közlekedés típusa.

CablewayTypeValue

voidable

7.5.1.2.   Kötélpálya-kapcsolatsorozat (CablewayLinkSequence)

Olyan kötélpálya-kapcsolatok rendezett gyűjteménye, amelyeket egy vagy több tematikus azonosító és/vagy tulajdonság jellemez.

Ez a típus a TransportLinkSequence altípusa.

7.5.1.3.   Kötélpálya-kapcsolatkészlet (CablewayLinkSet)

Kötélpálya-kapcsolatsorozatok és/vagy egyedi kötélpálya-kapcsolatok gyűjteménye, amely egy kötélvontatású közlekedési hálózatban megadott funkcióval vagy jelentőséggel bír.

Ez a típus a TransportLinkSet altípusa.

7.5.1.4.   Kötélpálya-csomópont (CablewayNode)

Egy pont térbeli objektum, amelyet két egymást követő kötélpálya-kapcsolat közötti összekapcsolhatóság mutatására használnak.

Ez a típus a TransportNode altípusa.

7.5.2.   Kódlisták

7.5.2.1.   Kötélpályatípus (CablewayTypeValue)

A kötélpályás közlekedés lehetséges típusai.

Ezt a kódlistát közös kódlistaregiszterben kell kezelni.

7.6.   Vasúti közlekedési hálózat

7.6.1.   Térobjektum-típusok

A vasúti közlekedési hálózathoz kapcsolódó térbeli objektumok cseréjéhez és osztályozásához a következő térobjektum-típusokat kell használni:

Tervezési sebesség

Névleges nyomtáv

Pályák száma

Vasúti terület

Vasúti villamosítás

Vasúti vonal

Vasúti kapcsolat

Vasúti kapcsolatsorozat

Vasúti csomópont

Vasúti állomásterület

Vasúti állomáskód

Vasúti állomáscsomópont

Vasúttípus

Vasúthasználat

Teherpályaudvar-terület

Teherpályaudvar-csomópont

7.6.1.1.   Tervezési sebesség (DesignSpeed)

Annak a legnagyobb sebességnek a megadása, amelyre a vasútvonalat tervezték.

Ez a típus a TransportProperty altípusa.

A DesignSpeed térobjektum-típus attribútumai

Attribútum

Meghatározás

Típus

Voidability

speed

Annak a legnagyobb sebességnek a megadása, amelyre a vasútvonalat tervezték.

Velocity

 

A DesignSpeed térobjektum-típus kényszerfeltételei

Ez a tulajdonság kizárólag olyan térbeli objektummal társítható, amely egy vasúti közlekedési hálózat része.

7.6.1.2.   Névleges nyomtáv (NominalTrackGauge)

A vasúti pálya két külső sínje (nyomtáv) közötti névleges távolság.

Ez a típus a TransportProperty altípusa.

A NominalTrackGauge térobjektum-típus attribútumai

Attribútum

Meghatározás

Típus

Voidability

nominalGauge

A nyomtávot azonosító egyedi érték.

Measure

voidable

nominalGaugeCategory

Vasúti pálya nyomtávjának biztosítása határozatlan kategóriaként az európai szabványos névleges nyomtávra tekintettel.

TrackGaugeCategoryValue

voidable

A NominalTrackGauge térobjektum-típus kényszerfeltételei

Ez a tulajdonság kizárólag olyan térbeli objektummal társítható, amely egy vasúti közlekedési hálózat része.

7.6.1.3.   Pályák száma (NumberOfTracks)

Egy vasúti szakaszon lévő pályák száma.

Ez a típus a TransportProperty altípusa.

A NumberOfTracks térobjektum-típus attribútumai

Attribútum

Meghatározás

Típus

Voidability

minMaxNumberOfTracks

Megmutatja, hogy a pályák számát minimum- vagy maximumértékként számítják.

MinMaxTrackValue

voidable

numberOfTracks

A jelen lévő pályák száma.

Integer

 

A NumberOfTracks térobjektum-típus kényszerfeltételei

Ez a tulajdonság kizárólag olyan térbeli objektummal társítható, amely egy vasúti közlekedési hálózat része.

7.6.1.4.   Vasúti terület (RailwayArea)

Egy vasúti pálya által elfoglalt felület, beleértve a ballasztot is.

Ez a típus a TransportArea altípusa.

7.6.1.5.   Vasúti villamosítás (RailwayElectrification)

Azt mutatja meg, hogy a vasút rendelkezik-e a rajta közlekedő járművek energiaellátására képes elektromos rendszerrel.

Ez a típus a TransportProperty altípusa.

A RailwayElectrification térobjektum-típus attribútumai

Attribútum

Meghatározás

Típus

Voidability

electrified

Azt mutatja meg, hogy a vasút rendelkezik-e a rajta közlekedő járművek energiaellátására képes elektromos rendszerrel.

Boolean

 

A RailwayElectrification térobjektum-típus kényszerfeltételei

Ez a tulajdonság kizárólag olyan térbeli objektummal társítható, amely egy vasúti közlekedési hálózat része.

7.6.1.6.   Vasúti vonal (RailwayLine)

Olyan vasúti kapcsolatsorozatok és/vagy egyedi vasúti kapcsolatok gyűjteménye, amelyeket egy vagy több tematikus azonosító és/vagy tulajdonság jellemez.

Ez a típus a TransportLinkSet altípusa.

A RailwayLine térobjektum-típus attribútumai

Attribútum

Meghatározás

Típus

Voidability

railwayLineCode

Egy vasúti vonalhoz rendelt, az adott tagállamon belül egyedi kód.

CharacterString

voidable

7.6.1.7.   Vasúti kapcsolat (RailwayLink)

Egy olyan lineáris térbeli objektum, amely a vasúti hálózatnak a hálózat két pontja közötti geometriáját és összekapcsolhatóságát jellemzi.

Ez a típus a TransportLink altípusa.

A RailwayLink térobjektum-típus attribútumai

Attribútum

Meghatározás

Típus

Voidability

fictitious

A vasúti kapcsolat nem képvisel valódi és létező vasúti pályát, csak egy fiktív pályagörbe.

Boolean

voidable

7.6.1.8.   Vasúti kapcsolatsorozat (RailwayLinkSequence)

A vasúti kapcsolatok rendezett gyűjteményéből álló lineáris térbeli objektum, amely a vasúti hálózat egy elágazás nélküli folyamatos útvonalát ábrázolja. Az elemnek meghatározott kezdete és vége van, továbbá a vasúti kapcsolatsorozaton található valamennyi pozíció egyetlen paraméterrel – például a hosszal – azonosítható. A vasúti hálózat egy vagy több tematikus azonosító és/vagy tulajdonság által jellemzett elemét írja le.

Ez a típus a TransportLinkSequence altípusa.

7.6.1.9.   Vasúti csomópont (RailwayNode)

A pont térbeli objektum, amely a vasúti hálózaton található jelentős pontot ábrázol, illetve meghatározza az összekapcsolhatóságának leírására használt vasúti pályák egy kereszteződését.

Ez a típus a TransportNode altípusa.

A RailwayNode térobjektum-típus attribútumai

Attribútum

Meghatározás

Típus

Voidability

formOfNode

A vasúti csomópont funkciója a vasúti hálózaton belül.

FormOfRailwayNodeValue

voidable

7.6.1.10.   Vasúti állomásterület (RailwayStationArea)

Egy terület térbeli objektum, amelyet a vasútállomási műveletek végrehajtására szolgáló vasúti állomási létesítmények (épületek, teherpályaudvarok, berendezések és felszerelések) topográfiai határainak az ábrázolására használnak.

Ez a típus a TransportArea altípusa.

7.6.1.11.   Vasúti állomáskód (RailwayStationCode)

Egy vasúti állomáshoz rendelt egyedi kód.

Ez a típus a TransportProperty altípusa.

A RailwayStationCode térobjektum-típus attribútumai

Attribútum

Meghatározás

Típus

Voidability

stationCode

Egy vasúti állomáshoz rendelt egyedi kód.

CharacterString

 

A RailwayStationCode térobjektum-típus kényszerfeltételei

Ez a tulajdonság kizárólag olyan térbeli objektummal társítható, amely egy vasúti közlekedési hálózat része.

7.6.1.12.   Vasúti állomáscsomópont (RailwayStationNode)

Vasúti csomópont, amely a vasútállomás helyzetét mutatja a vasúti hálózatban.

Ez a típus a RailwayNode altípusa.

A RailwayStationNode térobjektum-típus attribútumai

Attribútum

Meghatározás

Típus

Voidability

numberOfPlatforms

Az egy állomáson hozzáférhető peronok számát jelölő érték.

Integer

voidable

A RailwayStationNode térobjektum-típus kényszerfeltételei

A vasúti állomáscsomópont esetében a „formOfNode” attribútum értéke mindig „RailwayStop” lesz.

7.6.1.13.   Vasút típus (RailwayType)

Azon vasúti közlekedés típusa, amelyre a vonalat tervezték.

Ez a típus a TransportProperty altípusa.

A RailwayType térobjektum-típus attribútumai

Attribútum

Meghatározás

Típus

Voidability

type

Azon vasútiközlekedés-típus, amelyre a vonalat tervezték.

RailwayTypeValue

 

A RailwayType térobjektum-típus kényszerfeltételei

Ez a tulajdonság kizárólag olyan térbeli objektummal társítható, amely egy vasúti közlekedési hálózat része.

7.6.1.14.   Vasúthasználat (RailwayUse)

A vasút jelenlegi használata.

Ez a típus a TransportProperty altípusa.

A RailwayUse térobjektum-típus attribútumai

Attribútum

Meghatározás

Típus

Voidability

use

A vasút jelenlegi használata.

RailwayUseValue

 

A RailwayUse térobjektum-típus kényszerfeltételei

Ez a tulajdonság kizárólag olyan térbeli objektummal társítható, amely egy vasúti közlekedési hálózat része.

7.6.1.15.   Teherpályaudvar-terület (RailwayYardArea)

Egy terület térbeli objektum, amelyet a teherpályaudvar topográfiai határainak az ábrázolására használnak.

Ez a típus a TransportArea altípusa.

7.6.1.16.   Teherpályaudvar-csomópont (RailwayYardNode)

A teherpályaudvar területén található vasúti csomópont.

Ez a típus a RailwayNode altípusa.

A RailwayYardNode térobjektum-típus kényszerfeltételei

A teherpályaudvar-csomópont esetében a „formOfNode” attribútum értéke mindig „RailwayStop” lesz.

7.6.2.   Felsorolások

7.6.2.1.   Minimális vagy maximális pályaszám (MinMaxTrackValue)

Ez az érték megmutatja, hogy a pályák számát minimum-, átlag- vagy maximumértékként számítják.

A MinMaxTrackValue felsorolás megengedett értékei

Érték

Meghatározás

average

A pályák száma a vasúti hálózat adott részének átlagos értéke.

maximum

A pályák száma a vasúti hálózat adott részének maximális értéke.

minimum

A pályák száma a vasúti hálózat adott részének minimális értéke.

7.6.2.2.   Nyomtáv-kategória (TrackGaugeCategoryValue)

A névleges nyomtáv tekintetében lehetséges vasúti kategóriák.

A TrackGaugeCategoryValue felsorolás megengedett értékei

Érték

Meghatározás

broad

A „névleges nyomtáv” tulajdonság szélesebb, mint a szabványos.

standard

A „névleges nyomtáv” tulajdonság megegyezik az európai szabvánnyal (1 435 milliméter).

narrow

A „névleges nyomtáv” tulajdonság keskenyebb, mint a szabványos.

notApplicable

A „névleges nyomtáv” tulajdonság meghatározása nem alkalmazható a vasúti közlekedés típusára.

7.6.3.   Kódlisták

7.6.3.1.   Vasúti csomópont formája (FormOfRailwayNodeValue)

A vasúti csomópont lehetséges funkciói a vasúti hálózaton belül.

Ezt a kódlistát közös kódlistaregiszterben kell kezelni.

7.6.3.2.   Vasút típus (RailwayTypeValue)

A vasúti közlekedés lehetséges típusai.

Ezt a kódlistát közös kódlistaregiszterben kell kezelni.

7.6.3.3.   Vasúthasználat (RailwayUseValue)

A vasutak lehetséges használati módjai.

Ezt a kódlistát közös kódlistaregiszterben kell kezelni.

7.7.   Közúti közlekedési hálózat

7.7.1.   Térobjektum-típusok

A közúti közlekedési hálózathoz kapcsolódó térbeli objektumok cseréjéhez és osztályozásához a következő térobjektum-típusokat kell használni:

E-közút

Út formája

Funkcionális útosztály

Sávok száma

Közút

Közúti terület

Közúti kapcsolat

Közúti kapcsolatsorozat

Közút neve

Közúti csomópont

Közúti szolgálati terület

Közúti szolgálati típus

Közúti felületi kategória

Közútszélesség

Sebességhatár

Járműforgalmi terület

7.7.1.1.   E-közút (ERoad)

Közúti kapcsolatsorozatok és/vagy egyedi közúti kapcsolatok gyűjteménye, amely olyan útvonalat mutat, amely a nemzetközi E-közúti hálózat része és az európai útvonalszám jellemzi.

Ez a típus a TransportLinkSet altípusa.

Az ERoad térobjektum-típus attribútumai

Attribútum

Meghatározás

Típus

Voidability

europeanRouteNumber

A nemzetközi E-közúti hálózat útvonalát azonosító kód. A kód minden esetben az „E” betűvel kezdődik, amit egy egy-, két- vagy háromjegyű szám követ.

CharacterString

voidable

7.7.1.2.   Út formája (FormOfWay)

A közúti kapcsolat fizikai tulajdonságain alapuló osztályozás.

Ez a típus a TransportProperty altípusa.

A FormOfWay térobjektum-típus attribútumai

Attribútum

Meghatározás

Típus

Voidability

formOfWay

Az út fizikai formája.

FormOfWayValue

 

A FormOfWay térobjektum-típus kényszerfeltételei

Ez a tulajdonság kizárólag olyan térbeli objektummal társítható, amely egy közúti közlekedési hálózat része.

7.7.1.3.   Funkcionális útosztály (FunctionalRoadClass)

Annak a szerepnek a fontosságán alapuló osztályozás, amit a közút betölt a közúti hálózatban.

Ez a típus a TransportProperty altípusa.

A FunctionalRoadClass térobjektum-típus attribútumai

Attribútum

Meghatározás

Típus

Voidability

functionalClass

A közúti kapcsolat közúti hálózaton belüli funkcionális besorolása.

FunctionalRoadClassValue

 

A FunctionalRoadClass térobjektum-típus kényszerfeltételei

Ez a tulajdonság kizárólag olyan térbeli objektummal társítható, amely egy közúti közlekedési hálózat része.

7.7.1.4.   Sávok száma (NumberOfLanes)

A sávok száma egy közúti elemben.

Ez a típus a TransportProperty altípusa.

A NumberOfLanes térobjektum-típus attribútumai

Attribútum

Meghatározás

Típus

Voidability

direction

Azt az irányt mutatja, amerre a „sávok száma” érték érvényes.

LinkDirectionValue

voidable

minMaxNumberOfLanes

Megmutatja, hogy a sávok számát minimum- vagy maximumértékként számítják.

MinMaxLaneValue

voidable

numberOfLanes

Sávok száma.

Integer

 

A NumberOfLanes térobjektum-típus kényszerfeltételei

Ez a tulajdonság kizárólag olyan térbeli objektummal társítható, amely egy közúti közlekedési hálózat része.

7.7.1.5.   Közút (Road)

Olyan közúti kapcsolatsorozatok és/vagy egyedi közúti kapcsolatok gyűjteménye, amelyeket egy vagy több tematikus azonosító és/vagy tulajdonság jellemez.

Ez a típus a TransportLinkSet altípusa.

A Road térobjektum-típus attribútumai

Attribútum

Meghatározás

Típus

Voidability

localRoadCode

A közúthoz a helyi közutakért felelős hatóság által hozzárendelt azonosító kód.

CharacterString

voidable

nationalRoadCode

Az út nemzeti számozása.

CharacterString

voidable

7.7.1.6.   Közúti terület (RoadArea)

Az a felület, amely a közút határáig terjed, beleértve a járműforgalmú területeket és egyéb részeket.

Ez a típus a TransportArea altípusa.

7.7.1.7.   Közúti kapcsolat (RoadLink)

Egy olyan lineáris térbeli objektum, amely a közúti hálózatnak a hálózat két pontja közötti geometriáját és összekapcsolhatóságát jellemzi. A közúti kapcsolat jelölhet gyalogutat, kerékpárutat, osztatlan úttesteket, több részre osztott úttestű közutakat, sőt még forgalmi tereken átvezető fiktív pályavonalakat is.

Ez a típus a TransportLink altípusa.

7.7.1.8.   Közúti kapcsolatsorozat (RoadLinkSequence)

A közúti kapcsolatok rendezett gyűjteményéből álló lineáris térbeli objektum, amely a közúti hálózat egy elágazás nélküli, folyamatos útvonalát ábrázolja. Az elemnek meghatározott kezdete és vége van, továbbá a közúti kapcsolatsorozaton található valamennyi pozíció egyetlen paraméterrel – például a hosszal – azonosítható. A közúti hálózat egy vagy több tematikus azonosító és/vagy tulajdonság által jellemzett elemét írja le.

Ez a típus a TransportLinkSequence altípusa.

7.7.1.9.   Közút neve (RoadName)

A közút neve, amelyet a felelős hatóság jelöl ki.

Ez a típus a TransportProperty altípusa.

A RoadName térobjektum-típus attribútumai

Attribútum

Meghatározás

Típus

Voidability

name

A közút neve.

GeographicalName

 

A RoadName térobjektum-típus kényszerfeltételei

Ez a tulajdonság kizárólag olyan térbeli objektummal társítható, amely egy közúti közlekedési hálózat része.

7.7.1.10.   Közúti csomópont (RoadNode)

Egy pont térbeli objektum, amelyet két közúti kapcsolat közötti összekapcsolhatóság, illetve jelentős térbeli objektum – pl. szolgáltató állomás vagy körforgalom – jelölésére használnak.

Ez a típus a TransportNode altípusa.

A RoadNode térobjektum-típus attribútumai

Attribútum

Meghatározás

Típus

Voidability

formOfRoadNode

A közúti közlekedési hálózat egy közúti csomópontja funkciójának leírása.

FormOfRoadNodeValue

voidable

7.7.1.11.   Közúti szolgálati terület (RoadServiceArea)

Egy közúthoz kapcsolt felület, amely meghatározott szolgáltatásokat nyújt.

Ez a típus a TransportArea altípusa.

7.7.1.12.   Közúti szolgálati típus (RoadServiceType)

A közúti szolgálati terület típusának és a rendelkezésre álló létesítményeknek a leírása.

Ez a típus a TransportProperty altípusa.

A RoadServiceType térobjektum-típus attribútumai

Attribútum

Meghatározás

Típus

Voidability

availableFacility

Egy adott közúti szolgálati területen rendelkezésre álló létesítmény.

ServiceFacilityValue

 

type

Közúti szolgálati terület típusa.

RoadServiceTypeValue

 

A RoadServiceType térobjektum-típus kényszerfeltételei

Ez a tulajdonság kizárólag a RoadServiceArea vagy a RoadNode (ha formOfRoadNode=roadServiceArea) típusú térbeli objektummal társítható.

7.7.1.13.   Közúti felületi kategória (RoadSurfaceCategory)

A társított közúti elem felülete állapotának meghatározása. Jelöli, hogy a közút burkolt vagy burkolatlan.

Ez a típus a TransportProperty altípusa.

A RoadSurfaceCategory térobjektum-típus attribútumai

Attribútum

Meghatározás

Típus

Voidability

surfaceCategory

A közút felületének típusa.

RoadSurfaceCategoryValue

 

A RoadSurfaceCategory térobjektum-típus kényszerfeltételei

Ez a tulajdonság kizárólag olyan térbeli objektummal társítható, amely egy közúti közlekedési hálózat része.

7.7.1.14.   Közútszélesség (RoadWidth)

A közút szélessége, átlagos értékben megadva.

Ez a típus a TransportProperty altípusa.

A RoadWidth térobjektum-típus attribútumai

Attribútum

Meghatározás

Típus

Voidability

measuredRoadPart

Megmutatja, hogy a közút melyik részére vonatkozik a „szélesség” attribútum értéke.

RoadPartValue

voidable

width

A közútszélesség értéke.

Measure

 

A RoadWidth térobjektum-típus kényszerfeltételei

Ez a tulajdonság kizárólag olyan térbeli objektummal társítható, amely egy közúti közlekedési hálózat része.

7.7.1.15.   Sebességhatár (SpeedLimit)

A közúton közlekedő jármű sebességhatára.

Ez a típus a TransportProperty altípusa.

A SpeedLimit térobjektum-típus attribútumai

Attribútum

Meghatározás

Típus

Voidability

areaCondition

A sebességhatár a környezeti körülményektől függ.

AreaConditionValue

voidable

direction

Azt az irányt mutatja, amerre a „sebességhatár” érték érvényes.

LinkDirectionValue

voidable

laneExtension

A sebességhatár által érintett sávok száma (a kezdősávval együtt).

Integer

voidable

speedLimitMinMaxType

Megmutatja, hogy a sebességhatár maximális vagy minimális, illetve hogy ajánlott-e.

SpeedLimitMinMaxValue

 

speedLimitSource

A sebességhatár forrása.

SpeedLimitSourceValue

voidable

speedLimitValue

A sebességhatár értéke.

Velocity

 

startLane

A sebességhatár által érintett első sáv jelzőszáma. Jobb oldali közlekedésű országokban az 1. jelzőszám a jobb szélső sávot jelöli és a jelzőszám balra haladva nő, míg a bal oldali közlekedésű országokban az 1. jelzőszám a bal szélső sávot jelöli és a jelzőszám jobbra haladva nő.

Integer

voidable

validityPeriod

Az az időszak, ameddig a sebességhatár érvényes.

TM_Period

voidable

vehicleType

Az a járműtípus, amelyre a sebességhatár vonatkozik.

VehicleTypeValue

voidable

weatherCondition

Az az időjárási körülmény, amelytől a sebességhatár függ.

WeatherConditionValue

voidable

A SpeedLimit térobjektum-típus kényszerfeltételei

Ez a tulajdonság kizárólag olyan térbeli objektummal társítható, amely egy közúti közlekedési hálózat része.

7.7.1.16.   Járműforgalmi terület (VehicleTrafficArea)

Az a felület, amely a közút rendes járműforgalom által használt részét jelöli.

Ez a típus a TransportArea altípusa.

7.7.2.   Felsorolások

7.7.2.1.   Funkcionális útosztály (FunctionalRoadClassValue)

A funkcionális útosztályozás értékei. Ez az osztályozás annak a szerepnek a fontosságán alapul, amit a közút betölt a közúti hálózatban.

A FunctionalRoadClassValue felsorolás megengedett értékei

Érték

Meghatározás

mainRoad

Egy adott hálózatban előforduló legfontosabb közutak.

firstClass

Egy adott hálózatban előforduló második legfontosabb közutak.

secondClass

Egy adott hálózatban előforduló harmadik legfontosabb közutak.

thirdClass

Egy adott hálózatban előforduló negyedik legfontosabb közutak.

fourthClass

Egy adott hálózatban előforduló ötödik legfontosabb közutak.

fifthClass

Egy adott hálózatban előforduló hatodik legfontosabb közutak.

sixthClass

Egy adott hálózatban előforduló hetedik legfontosabb közutak.

seventhClass

Egy adott hálózatban előforduló nyolcadik legfontosabb közutak.

eighthClass

Egy adott hálózatban előforduló kilencedik legfontosabb közutak.

ninthClass

Egy adott hálózatban előforduló legjelentéktelenebb közutak.

7.7.2.2.   Minimális vagy maximális sávszám (MinMaxLaneValue)

Ez az érték megmutatja, hogy a sávok számát minimum-, átlag- vagy maximumértékként számítják.

A MinMaxLaneValue felsorolás megengedett értékei

Érték

Meghatározás

maximum

A sávok száma a közúti hálózat adott részének maximális értéke.

minimum

A sávok száma a közúti hálózat adott részének minimális értéke.

average

A sávok száma a közúti hálózat adott részének átlagos értéke.

7.7.2.3.   Sebességhatár jellege (SpeedLimitMinMaxValue)

A sebességhatár jellegét jelölő lehetséges értékek.

A SpeedLimitMinMaxValue felsorolás megengedett értékei

Érték

Meghatározás

maximum

A sebességhatár maximális érték.

minimum

A sebességhatár minimális érték.

recommendedMaximum

A sebességhatár az ajánlott maximális érték.

recommendedMinimum

A sebességhatár az ajánlott minimális érték.

7.7.3.   Kódlisták

7.7.3.1.   Területi feltétel (AreaConditionValue)

A sebességhatár korlátozása a területtől függ.

Ezt a kódlistát közös kódlistaregiszterben kell kezelni.

7.7.3.2.   Közúti csomópont formája (FormOfRoadNodeValue)

Közúti csomópont funkciói.

Ezt a kódlistát közös kódlistaregiszterben kell kezelni.

7.7.3.3.   Út formája (FormOfWayValue)

A közúti kapcsolat fizikai tulajdonságain alapuló osztályozás.

Ezt a kódlistát közös kódlistaregiszterben kell kezelni.

7.7.3.4.   Közút része (RoadPartValue)

Megmutatja, hogy a közút melyik részére vonatkozik a mértékegység értéke.

Ezt a kódlistát közös kódlistaregiszterben kell kezelni.

7.7.3.5.   Közúti szolgálati típus (RoadServiceTypeValue)

Közúti szolgálati területek típusai.

Ezt a kódlistát közös kódlistaregiszterben kell kezelni.

7.7.3.6.   Közúti felületi kategória (RoadSurfaceCategoryValue)

Értékei azt jelölik, hogy a közút burkolt vagy burkolatlan.

Ezt a kódlistát közös kódlistaregiszterben kell kezelni.

7.7.3.7.   Szolgálati létesítmény (ServiceFacilityValue)

A közúti szolgálati területen rendelkezésre álló lehetséges szolgálati létesítmények.

Ezt a kódlistát közös kódlistaregiszterben kell kezelni.

7.7.3.8.   Sebességhatár forrása (SpeedLimitSourceValue)

A sebességhatár lehetséges forrásai.

Ezt a kódlistát közös kódlistaregiszterben kell kezelni.

7.7.3.9.   Jármű típusa (VehicleTypeValue)

A lehetséges járműtípusok.

Ezt a kódlistát közös kódlistaregiszterben kell kezelni.

7.7.3.10.   Időjárási körülmény (WeatherConditionValue)

A sebességhatárt befolyásoló időjárási körülményeket jelölő értékek.

Ezt a kódlistát közös kódlistaregiszterben kell kezelni.

7.8.   Vízi közlekedési hálózat

7.8.1.   Térobjektum-típusok

A vízi közlekedési hálózathoz kapcsolódó térbeli objektumok cseréjéhez és osztályozásához a következő térobjektum-típusokat kell használni:

Jelzőfény

Bója

ECMT-osztály

Vízi létesítmény állapota

Hajóútterület

Kompátkelő

Komphasználat

Belvízi hajóút

Tengeri hajóút

Kikötőterület

Kikötőcsomópont

Korlátozás vízi járművek számára

Forgalomelválasztó rendszer

Forgalomelválasztórendszer-terület

Forgalomelválasztó rendszer – kereszteződés

Forgalomelválasztó rendszer – sáv

Forgalomelválasztó rendszer – körforgalom

Forgalomelválasztó rendszer – elválasztó

Vízi kapcsolatsorozat

Vízi csomópont

Vízi forgalmi áramlás iránya

Hajóút

Hajóúti kapcsolat

Hajóúti csomópont

7.8.1.1.   Jelzőfény (Beacon)

Jellegzetes, speciális felépítésű objektum, amely jól látható jelzést ad, és amelyet rögzített navigációs segédeszközként vagy vízrajzi felmérésekben használnak.

Ez a típus a TransportPoint altípusa.

7.8.1.2.   Bója (Buoy)

Vízen lebegő, megadott (térképen rögzített) helyen fenékhez horgonyzott objektum, amely segíti a navigációt vagy más speciális célt szolgál.

Ez a típus a TransportPoint altípusa.

7.8.1.3.   ECMT-osztály (CEMTClass)

A belvízi hajóutak ECMT (közlekedési miniszterek európai konferenciája) szerinti osztályozása.

Ez a típus a TransportProperty altípusa.

A CEMTClass térobjektum-típus attribútumai

Attribútum

Meghatározás

Típus

Voidability

CEMTClass

A belvízi hajóutak ECMT (közlekedési miniszterek európai konferenciája) szerinti osztályozását mutató érték.

CEMTClassValue

 

A CEMTClass térobjektum-típus kényszerfeltételei

Ez a tulajdonság kizárólag olyan térbeli objektummal társítható, amely egy vízi közlekedési hálózat része.

7.8.1.4.   Vízi létesítmény állapota (ConditionOfWaterFacility)

A vízi közlekedési hálózat állapota a kivitelezési szint és a használat tekintetében.

Ez a típus a ConditionOfFacility altípusa.

A ConditionOfWaterFacility térobjektum-típus kényszerfeltételei

Ez a tulajdonság kizárólag olyan térbeli objektummal társítható, amely egy vízi közlekedési hálózat része.

7.8.1.5.   Hajóútterület (FairwayArea)

Egy hajóút fő, hajózható része.

Ez a típus a TransportArea altípusa.

7.8.1.6.   Kompátkelő (FerryCrossing)

Utasok, járművek vagy más rakomány/teheráru víztesten történő szállításának támogatását célzó különleges hajóút, amelyet általában egy földi közlekedési hálózat két vagy több csomópontja közötti csatlakozásként használnak.

Ez a típus a Waterway altípusa.

7.8.1.7.   Komphasználat (FerryUse)

A kompátkelő által lebonyolított közlekedés típusa.

Ez a típus a TransportProperty altípusa.

A FerryUse térobjektum-típus attribútumai

Attribútum

Meghatározás

Típus

Voidability

ferryUse

A kompátkelő által lebonyolított közlekedés típusát jelölő érték.

FerryUseValue

 

A FerryUse térobjektum-típus kényszerfeltételei

Ez a tulajdonság kizárólag olyan térbeli objektummal társítható, amely egy vízi közlekedési hálózat része.

7.8.1.8.   Belvízi hajóút (InlandWaterway)

Szárazföldi kontinentális vizeken meghatározott hajóút.

Ez a típus a Waterway altípusa.

7.8.1.9.   Tengeri hajóút (MarineWaterway)

Tengeri vizeken meghatározott hajóút.

Ez a típus a Waterway altípusa.

A MarineWaterway térobjektum-típus attribútumai

Attribútum

Meghatározás

Típus

Voidability

deepWaterRoute

A tengeri hajóút mélyvízi útvonal jellegét mutató attribútum.

Boolean

voidable

7.8.1.10.   Kikötőterület (PortArea)

Egy terület térbeli objektum, amelyet a tengeri vagy belvízi hajóutak mellett fekvő kikötő földi zónáját alkotó létesítmények fizikai határainak a megjelenítésére használnak.

Ez a típus a TransportArea altípusa.

7.8.1.11.   Kikötőcsomópont (PortNode)

Egy pont térbeli objektum, amelyet tengeri vagy belvízi hajóutak mellett fekvő kikötők megjelenítésére használnak, és amely hozzávetőlegesen a kikötő melletti víztest partján helyezkedik el.

Ez a típus a WaterNode altípusa.

7.8.1.12.   Korlátozás vízi járművek számára (RestrictionForWaterVehicles)

Járművekre vonatkozó korlátozás egy vízi közlekedési elemen.

Ez a típus a RestrictionForVehicles altípusa.

A RestrictionForWaterVehicles térobjektum-típus kényszerfeltételei

Ez a tulajdonság kizárólag olyan térbeli objektummal társítható, amely egy vízi közlekedési hálózat része.

7.8.1.13.   Forgalomelválasztó rendszer (TrafficSeparationScheme)

Olyan rendszer, amely célja az összeütközési kockázat csökkentése a zsúfolt és/vagy beszűkülő területeken azáltal, hogy elválasztja az ellentétes vagy közel ellentétes irányban közlekedő forgalmat.

Ez egy absztrakt típus.

A TrafficSeparationScheme térobjektum-típus asszociációs szerepei

Asszociációs szerep

Meghatározás

Típus

Voidability

component

Forgalomelválasztó rendszer egy összetevője.

TrafficSeparationSchemeArea

 

marineWaterRoute

Forgalomelválasztó rendszerhez hozzárendelt tengerihajóút-gyűjtemény.

MarineWaterway

 

markerBeacon

Forgalomelválasztó rendszer részét alkotó jelző.

Beacon

 

markerBuoy

Forgalomelválasztó rendszer részét alkotó jelző.

Buoy

 

7.8.1.14.   Forgalomelválasztórendszer-terület (TrafficSeparationSchemeArea)

Terület térbeli objektum, amely egy forgalomelválasztó rendszer részét alkotja.

Ez a típus a TransportArea altípusa.

Ez egy absztrakt típus.

7.8.1.15.   Forgalomelválasztó rendszer – kereszteződés (TrafficSeparationSchemeCrossing)

Meghatározott terület, ahol közlekedési sávok kereszteződnek.

Ez a típus a TrafficSeparationSchemeArea altípusa.

7.8.1.16.   Forgalomelválasztó rendszer – sáv (TrafficSeparationSchemeLane)

Meghatározott határokon belüli terület, amelyben egyirányú forgalomáramlás hoztak létre.

Ez a típus a TrafficSeparationSchemeArea altípusa.

7.8.1.17.   Forgalomelválasztó rendszer – körforgalom (TrafficSeparationSchemeRoundabout)

Forgalomelválasztó rendszer, amelyben a forgalom óramutató járásával ellenkező irányban halad egy meghatározott pont vagy zóna körül.

Ez a típus a TrafficSeparationSchemeArea altípusa.

7.8.1.18.   Forgalomelválasztó rendszer – elválasztó (TrafficSeparationSchemeSeparator)

Azon sávokat elválasztó zóna, amelyekben a hajók ellentétes, vagy közel ellentétes irányba haladnak; vagy azon közlekedési sávokat elválasztó zóna, amelyeket meghatározott, megegyező irányba haladó hajóosztályoknak terveztek.

Ez a típus a TrafficSeparationSchemeArea altípusa.

7.8.1.19.   Vízi kapcsolatsorozat (WaterLinkSequence)

A hajóutak és/vagy (szükség esetén) vízfolyások kapcsolatainak rendezett gyűjteményéből álló lineáris térbeli objektum, amely a vízi hálózat egy elágazás nélküli folyamatos útvonalát ábrázolja.

Ez a típus a TransportLinkSequence altípusa.

7.8.1.20.   Vízi csomópont (WaterNode)

Egy pont térbeli objektum a vízi közlekedési hálózatban, amelyet két különböző hajóútkapcsolat, vagy egy hajóútkapcsolat és egy vízfolyáskapcsolat közötti összekapcsolhatóság megjelenítésére használnak.

Ez a típus a TransportNode altípusa.

Ez egy absztrakt típus.

7.8.1.21.   Vízi forgalmi áramlás iránya (WaterTrafficFlowDirection)

A vízi közlekedési forgalomáramlás irányát mutatja a vízi közlekedési kapcsolat vektorának irányához viszonyítva.

Ez a típus a TrafficFlowDirection altípusa.

A WaterTrafficFlowDirection térobjektum-típus kényszerfeltételei

Ez a tulajdonság kizárólag olyan térbeli objektummal társítható, amely egy vízi közlekedési hálózat része.

7.8.1.22.   Hajóút (Waterway)

Olyan vízi kapcsolatsorozatok és/vagy egyedi hajóúti és/vagy (szükség esetén) vízfolyási kapcsolatok gyűjteménye, amelyeket egy vagy több tematikus azonosító és/vagy tulajdonság jellemez, amelyek egy víztesten belüli hajózható útvonalat alkotnak.

Ez a típus a TransportLinkSet altípusa.

Ez egy absztrakt típus.

7.8.1.23.   Hajóúti kapcsolat (WaterwayLink)

Egy olyan lineáris térbeli objektum, amely a vízi közlekedési hálózatnak két egymást követő hajóút- vagy vízfolyáscsomópont közötti geometriáját és összekapcsolhatóságát jellemzi. Hajózásra használt víztesten keresztülhaladó lineáris szakaszt mutat.

Ez a típus a TransportLink altípusa.

7.8.1.24.   Hajóútcsomópont (WaterwayNode)

Egy pont térbeli objektum a vízi közlekedési hálózatban, amelyet két különböző hajóútkapcsolat, vagy egy hajóútkapcsolat és egy vízfolyáskapcsolat közötti összekapcsolhatóság megjelenítésére használnak.

Ez a típus a WaterNode altípusa.

A WaterwayNode térobjektum-típus attribútumai

Attribútum

Meghatározás

Típus

Voidability

formOfWaterwayNode

A vízi közlekedési hálózat egy hajóúti csomópontja funkciójának leírása.

FormOfWaterwayNodeValue

voidable

7.8.2.   Felsorolások

7.8.2.1.   ECMT-osztály (CEMTClassValue)

A belvízi hajóutak ECMT (közlekedési miniszterek európai konferenciája) 92/2. számú állásfoglalása szerinti osztályozása.

A CEMTClassValue felsorolás megengedett értékei

Érték

Meghatározás

I

A közlekedési miniszterek európai konferenciája 92/2. számú állásfoglalásának 1. táblázatában meghatározott I. ECMT-osztályba tartozó belvízi hajóút.

II

A közlekedési miniszterek európai konferenciája 92/2. számú állásfoglalásának 1. táblázatában meghatározott II. ECMT-osztályba tartozó belvízi hajóút.

III

A közlekedési miniszterek európai konferenciája 92/2. számú állásfoglalásának 1. táblázatában meghatározott III. ECMT-osztályba tartozó belvízi hajóút.

IV

A közlekedési miniszterek európai konferenciája 92/2. számú állásfoglalásának 1. táblázatában meghatározott IV. ECMT-osztályba tartozó belvízi hajóút.

Va

A közlekedési miniszterek európai konferenciája 92/2. számú állásfoglalásának 1. táblázatában meghatározott Va. ECMT-osztályba tartozó belvízi hajóút.

Vb

A közlekedési miniszterek európai konferenciája 92/2. számú állásfoglalásának 1. táblázatában meghatározott Vb. ECMT-osztályba tartozó belvízi hajóút.

VIa

A közlekedési miniszterek európai konferenciája 92/2. számú állásfoglalásának 1. táblázatában meghatározott VIa. ECMT-osztályba tartozó belvízi hajóút.

VIb

A közlekedési miniszterek európai konferenciája 92/2. számú állásfoglalásának 1. táblázatában meghatározott VIb. ECMT-osztályba tartozó belvízi hajóút.

VIc

A közlekedési miniszterek európai konferenciája 92/2. számú állásfoglalásának 1. táblázatában meghatározott VIc. ECMT-osztályba tartozó belvízi hajóút.

VII.

A közlekedési miniszterek európai konferenciája 92/2. számú állásfoglalásának 1. táblázatában meghatározott VII. ECMT-osztályba tartozó belvízi hajóút.

7.8.3.   Kódlisták

7.8.3.1.   Komphasználat (FerryUseValue)

A komp által lebonyolított közlekedés típusai.

Ezt a kódlistát közös kódlistaregiszterben kell kezelni.

7.8.3.2.   Hajóúti csomópont formája (FormOfWaterwayNodeValue)

A hajóútcsomópont funkciója a vízi közlekedési hálózaton belül.

Ezt a kódlistát közös kódlistaregiszterben kell kezelni.

7.9.   Témaspecifikus követelmények

7.9.1.   Téradatkészletek egységessége

1.

A közlekedési hálózatok középvonal-megjelenítései és csomópontjai minden esetben ugyanazon objektum területmegjelenítésén belül helyezkednek el.

2.

Államhatárokon és – adott esetben – tagállamokon belüli regionális határokon (és adatkészleteken) átnyúló közlekedési hálózatok összekapcsolhatóságát az érintett hatóságok hozzák létre és tartják fenn, a NetworkConnection típus által biztosított határokon átnyúló összekapcsolhatósági mechanizmusok használatával.

7.9.2.   Objektumvonatkoztatások modellezése

1.

Ha a közlekedési hálózati adatokban lineáris vonatkoztatást használnak, a vonatkoztatott tulajdonságok helyzetét a kapcsolatokon vagy kapcsolatsorozatokon az alapul szolgáló kapcsolatobjektum(ok) megadott geometriája mentén mért távolságokban kell kifejezni.

2.

Egy intermodális kapcsolat minden esetben két különböző hálózathoz tartozó elemet vonatkoztat.

7.9.3.   Geometriai ábrázolás

1.

A közlekedési kapcsolat végeit össze kell kapcsolni, ha az általuk megjelenített valós világbeli jelenségek között metszéspont jött létre. Nem létesíthető összekapcsolás a kereszteződő hálózati elemeknél, ha nem lehetséges az egyik elemről a másikra való átjutás.

2.

A csomópontokat tartalmazó közlekedési hálózati adatkészletben a csomópontok csak ott vannak jelen, ahol a közlekedési kapcsolatok összekapcsolódnak vagy véget érnek.

7.9.4.   Objektumvonatkoztatások modellezése

A vízi közlekedési hálózatok a Vízrajz téma vízi hálózati középvonal geometriáját használják fel – ahol ilyen létezik vagy használata ésszerű. Tehát az objektumvonatkoztatást a vízi közlekedési útvonal és a Vízrajz téma meglévő vízi hálózati középvonal geometriájának összekapcsolására kell használni.

7.9.5.   Középvonalak

A közúti és vasúti objektumok középvonalai az általuk ábrázolt valós világbeli fizikai objektum kiterjedésén belülre esnek, amennyiben a kapcsolat nincs „fictitious”-ként (fiktívként) megjelölve.

7.9.6.   Hálózati összekapcsolhatóság biztosítása

1.

Ha az összekapcsolódás közlekedési hálózatban van, valamennyi, az összekapcsolódásban részt vevő összekapcsolt kapcsolatvéget és opcionális csomópontot az összekapcsolási tűréshatárnál kisebb távolságra kell elhelyezni egymástól.

2.

A nem összekapcsolt kapcsolatvégeket és csomópontokat mindig az összekapcsolási tűréshatárnál nagyobb távolsággal kell elválasztani.

3.

Az olyan adatkészletekben, ahol közlekedési kapcsolatok és csomópontok egyaránt találhatók, a csomópontoknak és a kapcsolatvégeknek a meghatározott összekapcsolási tűréshatárhoz viszonyított relatív helyzete megfelel a közöttük az adatkészletben meglévő társításoknak.

7.10.   Rétegek

A Közlekedési hálózatok téradattéma rétegei

Rétegtípus

Réteg címe

Térobjektum-típus(ok)

TN.CommonTransportElements.TransportNode

Általános közlekedési csomópont

TransportNode

TN.CommonTransportElements.TransportLink

Általános közlekedési kapcsolat

TransportLink

TN.CommonTransportElements.TransportArea

Általános közlekedési terület

TransportArea

TN.RoadTransportNetwork.RoadLink

Közúti kapcsolat

RoadLink

TN.RoadTransportNetwork.VehicleTrafficArea

Járműforgalmi terület

VehicleTrafficArea

TN.RoadTransportNetwork.RoadServiceArea

Közúti szolgálati terület

RoadServiceArea

TN.RoadTransportNetwork.RoadArea

Közúti terület

RoadArea

TN.RailTransportNetwork.RailwayLink

Vasúti kapcsolat

RailwayLink

TN.RailTransportNetwork.RailwayStationArea

Vasúti állomásterület

RailwayStationArea

TN.RailTransportNetwork.RailwayYardArea

Teherpályaudvar-terület

RailwayYardArea

TN.RailTransportNetwork.RailwayArea

Vasúti terület

RailwayArea

TN.WaterTransportNetwork.WaterwayLink

Hajóúti kapcsolat

WaterwayLink

TN.WaterTransportNetwork.FairwayArea

Hajóútterület

FairwayArea

TN.WaterTransportNetwork.PortArea

Kikötőterület

PortArea

TN.AirTransportNetwork.AirLink

Légi kapcsolat

AirLink

TN.AirTransportNetwork.AerodromeArea

Repülőtéri terület

AerodromeArea

TN.AirTransportNetwork.RunwayArea

Kifutóterület

RunwayArea

TN.AirTransportNetwork.AirspaceArea

Légtérterület

AirspaceArea

TN.AirTransportNetwork.ApronArea

Forgalmielőtér-terület

ApronArea

TN.AirTransportNetwork.TaxiwayArea

Gurulóút-terület

TaxiwayArea

TN.CableTransportNetwork.CablewayLink

Kötélpálya-kapcsolat

CablewayLink

8.   VÍZRAJZ

8.1.   Fogalommeghatározások

A 2. cikkben megállapítottakon kívül a következő fogalommeghatározásokat kell alkalmazni:

—   „víztartó réteg”: felszín alatti kőzetréteg vagy kőzetrétegek, illetve más földtani képződményekből álló réteg vagy rétegek, amelyek porozitása és vízáteresztő képessége lehetővé teszi a felszín alatti víz jelentős áramlását vagy jelentős mennyiségű felszín alatti víz kitermelését,

—   „felszín alatti víz”: minden, a föld felszíne alatt a telített zónában elhelyezkedő víz, amely közvetlen kapcsolatban van a talajjal vagy az altalajjal,

—   „részvízgyűjtő”: olyan földterület, amelyről minden felszíni lefolyás a vízfolyások, folyók és esetleg tavak sorozatán át egy vízfolyás bizonyos pontjához folyik.

8.2.   A Vízrajz téradattéma szerkezete

A Vízrajz téradattéma vonatkozásában megadott típusok a következő csoportokba rendezhetők:

Vízrajzi alap

Vízrajzi hálózat

Vízrajzi fizikai vizek

Vízrajzi jelentéstétel

8.3.   Vízrajzi alap

8.3.1.   Térobjektum-típusok

A vízrajzi alaphoz kapcsolódó térbeli objektumok cseréjéhez és osztályozásához a következő térobjektum-típusokat kell használni:

Vízrajzi objektum

8.3.1.1.   Vízrajzi objektum (HydroObject)

A valós világbeli vízrajzi objektumok (beleértve az ember által alkotottakat is) azonosítási alapja.

Ez egy absztrakt típus.

A HydroObject térobjektum-típus attribútumai

Attribútum

Meghatározás

Típus

Voidability

geographicalName

A valós világbeli vízrajzi objektum azonosítására használt földrajzi név. Egyfajta „kulcsként” szolgál az objektum különféle ábrázolásainak közvetett társításához.

GeographicalName

voidable

hydroId

A valós világbeli vízrajzi objektum azonosítására használt azonosító. Egyfajta „kulcsként” szolgál az objektum különféle ábrázolásainak közvetett társításához.

HydroIdentifier

 


A HydroObject térobjektum-típus asszociációs szerepei

Asszociációs szerep

Meghatározás

Típus

Voidability

relatedHydroObject

Egy kapcsolódó vízrajzi objektum, amely ugyanazt a valós világbeli entitást ábrázolja.

HydroObject

voidable

8.3.2.   Adattípusok

8.3.2.1.   Vízrajzi azonosító (HydroIdentifier)

Vízrajzi tematikus azonosító.

A HydroIdentifier adattípus attribútumai

Attribútum

Meghatározás

Típus

Voidability

classificationScheme

Az alkalmazott azonosítási rendszer jellemzése (nemzeti, európai, stb.).

CharacterString

 

localId

Egy hatóság által kijelölt helyi azonosító.

CharacterString

 

namespace

A helyi azonosító tartományát mutatja meg.

CharacterString

 

8.4.   Vízrajzi hálózat

8.4.1.   Térobjektum-típusok

A vízrajzi hálózathoz kapcsolódó térbeli objektumok cseréjéhez és osztályozásához a következő térobjektum-típusokat kell használni:

Vízrajzi csomópont

Vízfolyáskapcsolat

Vízfolyás-kapcsolatsorozat

Elválasztott vízfolyás-kereszteződés

8.4.1.1.   Vízrajzi csomópont (HydroNode)

A vízrajzi hálózat egy csomópontja.

Ez a típus a Node altípusa.

Ez a típus a HydroObject altípusa.

A HydroNode térobjektum-típus attribútumai

Attribútum

Meghatározás

Típus

Voidability

hydroNodeCategory

A vízrajzi csomópont jellege.

HydroNodeCategoryValue

voidable

8.4.1.2.   Vízfolyáskapcsolat (WatercourseLink)

A vízrajzi hálózat egy vízfolyásának a szegmense.

Ez a típus a Link altípusa.

Ez a típus a HydroObject altípusa.

A WatercourseLink térobjektum-típus attribútumai

Attribútum

Meghatározás

Típus

Voidability

flowDirection

A szegmensen belüli vízáramlásnak a szegmens-geometria digitalizálásához viszonyított iránya.

LinkDirectionValue

voidable

length

A hálózati szegmens hossza.

Length

voidable

8.4.1.3.   Vízfolyás-kapcsolatsorozat (WatercourseLinkSequence)

Vízfolyáskapcsolatok sorozata, amely a vízrajzi hálózat egy elágazás nélküli útvonalát ábrázolja.

Ez a típus a LinkSequence altípusa.

Ez a típus a HydroObject altípusa.

8.4.1.4.   Elválasztott vízfolyás-kereszteződés (WatercourseSeparatedCrossing)

A vízrajzi hálózat egy eleme, amelyet a vízfolyáskapcsolatok szintben elválasztott, egymásra nem ható kereszteződésének jelölésére használnak.

Ez a típus a GradeSeparatedCrossing altípusa.

Ez a típus a HydroObject altípusa.

8.4.2.   Kódlisták

8.4.2.1.   Vízrajzi csomópont kategória (HydroNodeCategoryValue)

A vízrajzi hálózati csomópontok különféle típusainak kategóriáit határozza meg.

Ezt a kódlistát közös kódlistaregiszterben kell kezelni.

8.5.   Vízrajzi fizikai vizek

8.5.1.   Térobjektum-típusok

A Vízrajzi fizikai vizekhez kapcsolódó térbeli objektumok cseréjéhez és osztályozásához a következő térobjektum-típusokat kell használni:

Átjáró

Gát vagy bukógát

Vízgyűjtő medence

Töltés

Vízesés

Folyami pont

Gázló

Fontos vízrajzi pont

Vízerőmű

Elárasztott föld

Föld–víz határ

Hajózsilip

Épített objektum

Óceáni régió

Csővezeték

Szivattyútelep

Zúgó

Vízgyűjtő

Part

Partvonali szerkezet

Zsilipcsatorna

Állóvíz

Felszíni víz

Vízfolyás

Vizes élőhely

8.5.1.1.   Átjáró (Crossing)

Épített objektum, amely lehetővé teszi a víz áthaladását egy akadály alatt vagy felett.

Ez a típus a ManMadeObject altípusa.

A Crossing térobjektum-típus attribútumai

Attribútum

Meghatározás

Típus

Voidability

type

A fizikai átjáró típusa.

CrossingTypeValue

voidable

8.5.1.2.   Gát vagy bukógát (DamOrWeir)

Vízfolyáson keresztülnyúló állandó akadály, amelyet a víz duzzasztására vagy áramlásának irányítására használnak.

Ez a típus a ManMadeObject altípusa.

8.5.1.3.   Vízgyűjtő medence (DrainageBasin)

Olyan terület, amely a felületi lefolyó vizek közös elvezetésével rendelkezik.

Ez a típus a HydroObject altípusa.

A DrainageBasin térobjektum-típus attribútumai

Attribútum

Meghatározás

Típus

Voidability

area

A vízgyűjtő medence területének nagysága.

Area

voidable

basinOrder

Egy vízgyűjtőmedence-rendszer elágazási/szétválasztási szintjét kifejező szám (vagy kód).

HydroOrderCode

voidable

beginLifespanVersion

Az a dátum és időpont, amikor a térbeli objektumnak ez a verziója bekerült a téradatkészletbe vagy módosították a téradatkészletben.

DateTime

voidable

endLifespanVersion

Az a dátum és időpont, amikor a térbeli objektumnak ezt a verzióját felváltották a téradatkészletben, vagy onnan visszavonták.

DateTime

voidable

geometry

A vízgyűjtő medence mint felület geometriája.

GM_Surface

 

inspireId

A térbeli objektum külső objektumazonosítója.

Identifier

 

origin

A vízgyűjtő medence eredete.

OriginValue

voidable

A DrainageBasin térobjektum-típus asszociációs szerepei

Asszociációs szerep

Meghatározás

Típus

Voidability

outlet

A vízgyűjtő medence felszínivíz- elvezetője/elvezetői.

SurfaceWater

voidable

containsBasin

Egy nagyobb vízgyűjtőn belüli kisebb részvízgyűjtő.

DrainageBasin

voidable

A DrainageBasin térobjektum-típus kényszerfeltételei

Egy vízgyűjtő nem lehet egy másik gyűjtő része.

8.5.1.4.   Töltés (Embankment)

Mesterségesen emelt, hosszú, földből vagy egyéb anyagból készült halom.

Ez a típus a ManMadeObject altípusa.

Ez a típus a 2007/2/EK irányelv III. mellékletében foglalt Természeti kockázati zónák téradattéma által figyelembe veendő típusjelölt.

8.5.1.5.   Vízesés (Falls)

A vízfolyás függőlegesen leereszkedő, magasról alázúduló része.

Ez a típus a FluvialPoint altípusa.

A Falls térobjektum-típus attribútumai

Attribútum

Meghatározás

Típus

Voidability

height

A földfelszín vagy a víz szintjénél lévő (lejtőoldali/folyásirány szerinti) alap legalacsonyabb pontjától a térbeli objektum legmagasabb pontjáig mért távolság.

Length

voidable

8.5.1.6.   Folyami pont (FluvialPoint)

Egy fontos vízrajzi pont, amely hatással van a vízfolyás áramlására.

Ez a típus a HydroPointOfInterest altípusa.

Ez egy absztrakt típus.

8.5.1.7.   Gázló (Ford)

Vízfolyás sekély része, amelyet útátjárónak használnak.

Ez a típus a ManMadeObject altípusa.

8.5.1.8.   Fontos vízrajzi pont (HydroPointOfInterest)

Olyan természetes hely, ahol a víz megjelenik, eltűnik vagy áramlást változtat.

Ez a típus a HydroObject altípusa.

Ez egy absztrakt típus.

A HydroPointOfInterest térobjektum-típus attribútumai

Attribútum

Meghatározás

Típus

Voidability

beginLifespanVersion

Az a dátum és időpont, amikor a térbeli objektumnak ez a verziója bekerült a téradatkészletbe vagy módosították a téradatkészletben.

DateTime

voidable

endLifespanVersion

Az a dátum és időpont, amikor a térbeli objektumnak ezt a verzióját felváltották a téradatkészletben, vagy onnan visszavonták.

DateTime

voidable

geometry

A fontos vízrajzi pont mint pont, görbe vagy felület geometriája.

GM_Primitive

voidable

inspireId

A térbeli objektum külső objektumazonosítója.

Identifier

 

levelOfDetail

Indikatív méretarány vagy talajtávolság fordított értékével kifejezett felbontás.

MD_Resolution

 

8.5.1.9.   Vízerőmű (HydroPowerPlant)

A mozgó víz segítségével energiát előállító létesítmény.

Ez a típus a ManMadeObject altípusa.

Ez a típus a 2007/2/EK irányelv III. mellékletében foglalt Energiaforrások téradattéma által figyelembe veendő típusjelölt.

8.5.1.10.   Elárasztott föld (InundatedLand)

Időszakosan kiáradt vízzel fedett rész, kivéve az árapályból származó vizeket.

Ez a típus a HydroObject altípusa.

Ez a típus a 2007/2/EK irányelv III. mellékletében foglalt Természeti kockázati zónák téradattéma által figyelembe veendő típusjelölt.

A InundatedLand térobjektum-típus attribútumai

Attribútum

Meghatározás

Típus

Voidability

beginLifespanVersion

Az a dátum és időpont, amikor a térbeli objektumnak ez a verziója bekerült a téradatkészletbe vagy módosították a téradatkészletben.

DateTime

voidable

endLifespanVersion

Az a dátum és időpont, amikor a térbeli objektumnak ezt a verzióját felváltották a téradatkészletben, vagy onnan visszavonták.

DateTime

voidable

geometry

Az elárasztott föld mint felület geometriája.

GM_Surface

 

inspireId

A térbeli objektum külső objektumazonosítója.

Identifier

 

inundationReturnPeriod

Az elárasztási esemény előfordulásai között eltelő átlagos időszak (években kifejezve).

Number

voidable

inundationType

Az árvíz miatt elárasztásnak kitett föld típusa.

InundationValue

voidable

8.5.1.11.   Föld–víz határ (LandWaterBoundary)

Az a vonal, ahol a szárazföld és a víztest találkozik.

A LandWaterBoundary térobjektum-típus attribútumai

Attribútum

Meghatározás

Típus

Voidability

beginLifespanVersion

Az a dátum és időpont, amikor a térbeli objektumnak ez a verziója bekerült a téradatkészletbe vagy módosították a téradatkészletben.

DateTime

voidable

endLifespanVersion

Az a dátum és időpont, amikor a térbeli objektumnak ezt a verzióját felváltották a téradatkészletben, vagy onnan visszavonták.

DateTime

voidable

geometry

A föld–víz határ mint görbe geometriája.

GM_Curve

 

inspireId

A térbeli objektum külső objektumazonosítója.

Identifier

 

origin

A föld–víz határ eredete.

OriginValue

voidable

waterLevelCategory

A föld–víz határt meghatározó vízszint.

WaterLevelValue

voidable

8.5.1.12.   Hajózsilip (Lock)

Olyan bekerített terület egy pár vagy egy sor kapuval, amelyet az egyik vízszintről a másik vízszintre történő áthaladás során használnak a hajók emeléséhez és leeresztéséhez.

Ez a típus a ManMadeObject altípusa.

8.5.1.13.   Épített objektum (ManMadeObject)

Olyan mesterséges objektum, amely egy víztesten belül helyezkedik el és a következő funkciótípusok közül legalább eggyel rendelkezik: feltartja a vizet; szabályozza a víz mennyiségét; módosítja a víz útvonalát; lehetővé teszi a vízfolyások kereszteződését.

Ez a típus a HydroObject altípusa.

Ez egy absztrakt típus.

A ManMadeObject térobjektum-típus attribútumai

Attribútum

Meghatározás

Típus

Voidability

beginLifespanVersion

Az a dátum és időpont, amikor a térbeli objektumnak ez a verziója bekerült a téradatkészletbe vagy módosították a téradatkészletben.

DateTime

voidable

condition

Egy létesítményt alkotó és/vagy egy telephelyen található szerkezetek és/vagy felszerelés tervezési, konstrukciós, javítási és/vagy karbantartási állapota.

ConditionOfFacilityValue

voidable

endLifespanVersion

Az a dátum és időpont, amikor a térbeli objektumnak ezt a verzióját felváltották a téradatkészletben, vagy onnan visszavonták.

DateTime

voidable

geometry

Az épített objektum mint pont, görbe vagy felület geometriája.

GM_Primitive

voidable

inspireId

A térbeli objektum külső objektumazonosítója.

Identifier

 

levelOfDetail

Indikatív méretarány vagy talajtávolság fordított értékével kifejezett felbontás.

MD_Resolution

 

8.5.1.14.   Óceáni régió (OceanRegion)

A világóceán három azon nagy régiójának egyike, amelyek hozzárendelt al- és határterületekkel rendelkeznek, és amelyekre független áramlásrendszer vonatkozik.

Ez a típus a HydroObject altípusa.

Ez a típus a 2007/2/EK irányelv III. mellékletében foglalt Tengeri régiók téradattéma által figyelembe veendő típusjelölt.

Az OceanRegion térobjektum-típus attribútumai

Attribútum

Meghatározás

Típus

Voidability

beginLifespanVersion

Az a dátum és időpont, amikor a térbeli objektumnak ez a verziója bekerült a téradatkészletbe vagy módosították a téradatkészletben.

DateTime

voidable

endLifespanVersion

Az a dátum és időpont, amikor a térbeli objektumnak ezt a verzióját felváltották a téradatkészletben, vagy onnan visszavonták.

DateTime

voidable

geometry

Az óceáni régió mint felület geometriája.

GM_Surface

voidable

inspireId

A térbeli objektum külső objektumazonosítója.

Identifier

 


Az OceanRegion térobjektum-típus asszociációs szerepei

Asszociációs szerep

Meghatározás

Típus

Voidability

foreshore

A part vagy tengerpart azon része, amely az alacsony vízállás és a normál hullámtevékenység felső határa között fekszik.

Shore

voidable

8.5.1.15.   Csővezeték (Pipe)

Szilárd anyag, folyadékok vagy gázok továbbítását szolgáló cső.

Ez a típus a ManMadeObject altípusa.

Ez a típus a 2007/2/EK irányelv III. mellékletében foglalt Közüzemi és közszolgáltatások téradattéma által figyelembe veendő típusjelölt.

8.5.1.16.   Szivattyútelep (PumpingStation)

Szilárd anyag, folyadékok vagy gázok nyomás vagy szívás révén történő mozgatását szolgáló létesítmény.

Ez a típus a ManMadeObject altípusa.

Ez a típus a 2007/2/EK irányelv III. mellékletében foglalt Közüzemi és közszolgáltatások téradattéma által figyelembe veendő típusjelölt.

8.5.1.17.   Zúgó (Rapids)

Egy vízfolyás felgyorsult áramlású szakasza, ahol gyorsan nő a víz esése, de nem eléggé ahhoz, hogy vízesés alakuljon ki.

Ez a típus a FluvialPoint altípusa.

8.5.1.18.   Vízgyűjtő (RiverBasin)

Egy olyan földterület, amelyről minden felszíni lefolyás a vízfolyások, folyók és esetleg tavak sorozatán át a tengerbe folyik egyetlen folyótorkolaton vagy folyódeltán keresztül.

Ez a típus a DrainageBasin altípusa.

8.5.1.19.   Part (Shore)

Az a keskeny földsáv, amely valamilyen víztesttel közvetlen kapcsolatban áll, beleértve az alacsony és magas vízvonal közötti területet is.

Ez a típus a HydroObject altípusa.

Ez a típus a 2007/2/EK irányelv II. mellékletében foglalt A felszín borítása téradattéma által figyelembe veendő típusjelölt.

A Shore térobjektum-típus attribútumai

Attribútum

Meghatározás

Típus

Voidability

beginLifespanVersion

Az a dátum és időpont, amikor a térbeli objektumnak ez a verziója bekerült a téradatkészletbe vagy módosították a téradatkészletben.

DateTime

voidable

composition

Egy térbeli objektumot alkotó anyag elsődleges típusa(i), a felület nélkül.

ShoreTypeValue

voidable

delineationKnown

An indication that the delineation (for example: limits and information) of a spatial object is known.

Boolean

voidable

endLifespanVersion

Az a dátum és időpont, amikor a térbeli objektumnak ezt a verzióját felváltották a téradatkészletben, vagy onnan visszavonták.

DateTime

voidable

geometry

A part mint felület geometriája.

GM_Surface

 

inspireId

A térbeli objektum külső objektumazonosítója.

Identifier

 

8.5.1.20.   Partvonali szerkezet (ShorelineConstruction)

Olyan mesterséges szerkezet, amely a víztestet határoló földhöz kapcsolódik és rögzített helyzetű.

Ez a típus a ManMadeObject altípusa.

8.5.1.21.   Zsilipcsatorna (Sluice)

Nyílt, lejtős csatorna, amely a víz áramlását szabályozó kapuval van ellátva.

Ez a típus a ManMadeObject altípusa.

8.5.1.22.   Állóvíz (StandingWater)

Olyan víztest, amelyet minden irányból szárazföld vesz körül.

Ez a típus a SurfaceWater altípusa.

A StandingWater térobjektum-típus attribútumai

Attribútum

Meghatározás

Típus

Voidability

elevation

A közepes tengerszint feletti magasság.

Length

voidable

meanDepth

A víztest átlagos mélysége.

Length

voidable

surfaceArea

A víztest felületi területe.

Area

voidable

A StandingWater térobjektum-típus kényszerfeltételei

Az állóvíz geometriája lehet felület vagy pont.

8.5.1.23.   Felszíni víz (SurfaceWater)

Bármely ismert belvízi hajóút vízteste.

Ez a típus a HydroObject altípusa.

Ez egy absztrakt típus.

A SurfaceWater térobjektum-típus attribútumai

Attribútum

Meghatározás

Típus

Voidability

beginLifespanVersion

Az a dátum és időpont, amikor a térbeli objektumnak ez a verziója bekerült a téradatkészletbe vagy módosították a téradatkészletben.

DateTime

voidable

endLifespanVersion

Az a dátum és időpont, amikor a térbeli objektumnak ezt a verzióját felváltották a téradatkészletben, vagy onnan visszavonták.

DateTime

voidable

geometry

The geometry of the surface water: - either a curve or surface for a watercourse; - either a point or surface for a standing water.

GM_Primitive

 

inspireId

A térbeli objektum külső objektumazonosítója.

Identifier

 

levelOfDetail

Indikatív méretarány vagy talajtávolság fordított értékével kifejezett felbontás.

MD_Resolution

 

localType

Megadja a felszíni víz típusának „helyi” megnevezését.

LocalisedCharacterString

voidable

origin

A felszíni víz eredete.

OriginValue

voidable

persistence

A víz állandóságának foka.

HydrologicalPersistenceValue

voidable

tidal

Azt mutatja, hogy a felszíni vízre van-e hatással árapályból származó víz.

Boolean

voidable


A SurfaceWater térobjektum-típus asszociációs szerepei

Asszociációs szerep

Meghatározás

Típus

Voidability

bank

A felszíni vízhez társított part(ok).

Shore

voidable

drainsBasin

A vízgyűjtő terület(ek), ahonnan a felszíni víz elvezeti a vizet.

DrainageBasin

voidable

neighbour

Másik adatkészletben található ugyanazon valós világbeli felszíni víz előfordulásával való társítás.

SurfaceWater

voidable

8.5.1.24.   Vízfolyás (Watercourse)

Természetes vagy épített vízfolyás.

Ez a típus a SurfaceWater altípusa.

A Watercourse térobjektum-típus attribútumai

Attribútum

Meghatározás

Típus

Voidability

condition

A vízfolyás tervezési, konstrukciós, javítási és/vagy karbantartási állapota.

ConditionOfFacilityValue

voidable

delineationKnown

An indication that the delineation (for example: limits and information) of a spatial object is known.

Boolean

voidable

length

A vízfolyás hossza.

Length

voidable

level

A vízfolyás magassági helyzete a földfelszínhez viszonyítva.

VerticalPositionValue

voidable

streamOrder

Egy vízfolyásrendszer elágazási szintjét kifejező szám (vagy kód).

HydroOrderCode

voidable

width

A vízfolyás hossza mentén mért szélessége (értéktartományként megadva).

WidthRange

voidable

A Watercourse térobjektum-típus kényszerfeltételei

A vízfolyás geometriája lehet felület vagy pont.

Állapotattribútumot kizárólag épített vízfolyás esetében lehet megadni.

8.5.1.25.   Vizes élőhely (Wetland)

Kevéssé csapolt vagy rendszeresen elárasztott terület, ahol a talaj vízzel átitatott, és a vegetáció fenntartható.

Ez a típus a HydroObject altípusa.

Ez a típus a 2007/2/EK irányelv II. mellékletében foglalt A felszín borítása téradattéma által figyelembe veendő típusjelölt.

A Wetland térobjektum-típus attribútumai

Attribútum

Meghatározás

Típus

Voidability

beginLifespanVersion

Az a dátum és időpont, amikor a térbeli objektumnak ez a verziója bekerült a téradatkészletbe vagy módosították a téradatkészletben.

DateTime

voidable

endLifespanVersion

Az a dátum és időpont, amikor a térbeli objektumnak ezt a verzióját felváltották a téradatkészletben, vagy onnan visszavonták.

DateTime

voidable

geometry

A vizes élőhely mint felület geometriája.

GM_Surface

 

inspireId

A térbeli objektum külső objektumazonosítója.

Identifier

 

localType

Megadja a vizes élőhely típusának „helyi” megnevezését.

LocalisedCharacterString

voidable

tidal

Azt mutatja, hogy a vizes élőhelyre van-e hatással árapályból származó víz.

Boolean

voidable

8.5.2.   Adattípusok

8.5.2.1.   Vízrajzi sorrendkód (HydroOrderCode)

Egy vízrajzi szempontból értelmezhető „sorrendkód” a vízfolyások és vízgyűjtők hierarchiájának rendezéséhez.

A HydroOrderCode adattípus attribútumai

Attribútum

Meghatározás

Típus

Voidability

order

Egy vízfolyás- vagy vízgyűjtőmedence-rendszer elágazási vagy szétválasztási szintjét kifejező szám (vagy kód).

CharacterString

 

orderScheme

A sorba rendezés koncepciójának leírása.

CharacterString

 

scope

Egy sorrendkód tartományának vagy eredetének mutatója (beleértve a nemzeti, nemzetek feletti vagy európai értékeket is).

CharacterString

 

8.5.2.2.   Szélességtartomány (WidthRange)

A vízfolyás annak hossza mentén mért horizontális szélességtartománya.

A WidthRange adattípus attribútumai

Attribútum

Meghatározás

Típus

Voidability

lower

A szélesség alsó határa.

Length

 

upper

A szélesség felső határa.

Length

 

8.5.3.   Felsorolások

8.5.3.1.   Eredet (OriginValue)

A különféle vízrajzi objektumok vízrajzi eredetkategóriáinak (természetes, épített) készletét megadó felsorolástípus.

Az OriginValue felsorolás megengedett értékei

Érték

Meghatározás

natural

Azt mutatja meg, hogy egy térbeli objektum természetes.

manMade

Azt mutatja meg, hogy egy térbeli objektum épített.

8.5.4.   Kódlisták

8.5.4.1.   Átjárótípus (CrossingTypeValue)

Épített fizikai vízfolyás átjárótípusai.

Ezt a kódlistát közös kódlistaregiszterben kell kezelni.

8.5.4.2.   Vízrajzi állandóság (HydrologicalPersistenceValue)

Egy víztest vízrajzi állandóságának kategóriái.

Ezt a kódlistát közös kódlistaregiszterben kell kezelni.

8.5.4.3.   Elárasztás (InundationValue)

Az elárasztásnak kitett föld típusa.

Ez a típus a 2007/2/EK irányelv III. mellékletében foglalt Természeti kockázati zónák téradattéma által figyelembe veendő típusjelölt.

Ezt a kódlistát közös kódlistaregiszterben kell kezelni.

8.5.4.4.   Part típusa (ShoreTypeValue)

Parti terület összetételének kategóriái.

Ez a típus a 2007/2/EK irányelv II. mellékletében foglalt A felszín borítása téradattéma által figyelembe veendő típusjelölt.

Ezt a kódlistát közös kódlistaregiszterben kell kezelni.

8.5.4.5.   Vízszint (WaterLevelValue)

Árapály dátum/vízszint, amelyhez a mélységeket és magasságokat vonatkoztatják.

Ezt a kódlistát közös kódlistaregiszterben kell kezelni.

8.6.   Vízrajzi jelentéstétel

8.6.1.   Térobjektum-típusok

A vízrajzi jelentéstételhez kapcsolódó térbeli objektumok cseréjéhez és osztályozásához a következő térobjektum-típusokat kell használni:

Vízügyi keretirányelv – Parti tengervizek

Vízügyi keretirányelv – Felszín alatti víztest

Vízügyi keretirányelv – Tó

Vízügyi keretirányelv – Folyó

Vízügyi keretirányelv – Folyó vagy tó

Vízügyi keretirányelv – Felszíni víztest

Vízügyi keretirányelv – Átmeneti víz

Vízügyi keretirányelv – Víztest

8.6.1.1.   Vízügyi keretirányelv – Parti tengervizek (WFDCoastalWater)

Egy olyan vonal szárazföld felőli oldalán levő felszíni víz, amelynek minden pontja egy tengeri mérföld távolságra van a tenger felőli oldalon annak a vonalnak a legközelebbi pontjától, amelytől a felségvizek szélességét mérik, adott esetben kiterjesztve az átmeneti vizek külső határáig.

Ez a típus a WFDSurfaceWaterBody altípusa.

Ez a típus a 2007/2/EK irányelv III. mellékletében foglalt Területgazdálkodási/-korlátozási/-szabályozási övezetek és adatszolgáltató egységek téradattéma által figyelembe veendő típusjelölt.

A WFDCoastalWater térobjektum-típus kényszerfeltételei

A parti tengervíz geometriájának felületnek kell lennie.

8.6.1.2.   Vízügyi keretirányelv – Felszín alatti víztest (WFDGroundWaterBody)

A felszín alatti víznek egy víztartó rétegen vagy rétegeken belül lehatárolható része.

Ez a típus a WFDWaterBody altípusa.

Ez a típus a 2007/2/EK irányelv III. mellékletében foglalt Területgazdálkodási/-korlátozási/-szabályozási övezetek és adatszolgáltató egységek téradattéma által figyelembe veendő típusjelölt.

A WFDGroundWaterBody térobjektum-típus attribútumai

Attribútum

Meghatározás

Típus

Voidability

geometry

Vízügyi keretirányelv – Felszín alatti víztest geometriája.

GM_Primitive

voidable

8.6.1.3.   Vízügyi keretirányelv – Tó (WFDLake)

Álló szárazföldi felszíni víztest.

Ez a típus a WFDRiverOrLake altípusa.

Ez a típus a 2007/2/EK irányelv III. mellékletében foglalt Területgazdálkodási/-korlátozási/-szabályozási övezetek és adatszolgáltató egységek téradattéma által figyelembe veendő típusjelölt.

A WFDLake térobjektum-típus kényszerfeltételei

A tó geometriájának felületnek kell lennie.

8.6.1.4.   Vízügyi keretirányelv – Folyó (WFDRiver)

Szárazföldi víztest, amely nagyobbrészt a földfelszínen folyik, de amely hosszának egy részén a felszín alatt is áramolhat.

Ez a típus a WFDRiverOrLake altípusa.

Ez a típus a 2007/2/EK irányelv III. mellékletében foglalt Területgazdálkodási/-korlátozási/-szabályozási övezetek és adatszolgáltató egységek téradattéma által figyelembe veendő típusjelölt.

A WFDRiver térobjektum-típus kényszerfeltételei

A tó geometriájának görbének kell lennie.

Fő- és nagy attribútumok nem adhatók meg csatornák esetében.

8.6.1.5.   Vízügyi keretirányelv – Folyó vagy tó (WFDRiverOrLake)

A Vízügyi keretirányelv – Folyó vagy Vízügyi keretirányelv – Tó közös attribútumait tartalmazó absztrakt osztály.

Ez a típus a WFDSurfaceWaterBody altípusa.

Ez egy absztrakt típus.

Ez a típus a 2007/2/EK irányelv III. mellékletében foglalt Területgazdálkodási/-korlátozási/-szabályozási övezetek és adatszolgáltató egységek téradattéma által figyelembe veendő típusjelölt.

A WFDRiverOrLake térobjektum-típus attribútumai

Attribútum

Meghatározás

Típus

Voidability

large

A több mint 50 000 km2 vízgyűjtő területtel rendelkező folyók, továbbá az 5 000 és 50 000 km2 vízgyűjtő területtel rendelkező folyók és főbb mellékfolyók. A több mint 500 km2 felületi területtel rendelkező tavak.

Boolean

voidable

main

A több mint 500 km2 vízgyűjtő területtel rendelkező folyók. A több mint 10 km2 felületi területtel rendelkező tavak.

Boolean

voidable

8.6.1.6.   Vízügyi keretirányelv – Felszíni víztest (WFDSurfaceWaterBody)

A felszíni víz különálló és jelentős eleme.

Ez a típus a WFDWaterBody altípusa.

Ez egy absztrakt típus.

Ez a típus a 2007/2/EK irányelv III. mellékletében foglalt Területgazdálkodási/-korlátozási/-szabályozási övezetek és adatszolgáltató egységek téradattéma által figyelembe veendő típusjelölt.

A WFDSurfaceWaterBody térobjektum-típus attribútumai

Attribútum

Meghatározás

Típus

Voidability

artificial

„Mesterséges víztest”: emberi tevékenységgel létrehozott felszíni víztest.

Boolean

 

geometry

Vízügyi keretirányelv – Felszíni víztest geometriája: Vízügyi keretirányelv – Parti tengervizek felülete; Vízügyi keretirányelv – Átmeneti víz felülete; Vízügyi keretirányelv – Folyó görbéje; Vízügyi keretirányelv – Tó felülete.

GM_Primitive

 

heavilyModified

„Jelentősen (erősen) módosított víztest”: olyan felszíni víztest, amely emberi tevékenység általi fizikai változások eredményeként jellegében lényegesen megváltozott, ahogy azt a tagállam a vízügyi keretirányelv II. melléklete előírásainak megfelelően kijelölte.

Boolean

 

representativePoint

Vízügyi keretirányelv – Víztest reprezentatív pontja.

GM_Point

voidable

A WFDSurfaceWaterBody térobjektum-típus kényszerfeltételei

A heavilyModified attribútum csak akkor megengedett, ha nem mesterséges.

8.6.1.7.   Vízügyi keretirányelv – Átmeneti víz (WFDTransitionalWater)

A folyótorkolatok közelében levő felszíni víztestek, amelyek részben sós jellegűek a parti tengervizekhez való közelségük eredményeképpen, de amelyeket az édesvizek beáramlása jelentős mértékben befolyásol.

Ez a típus a WFDSurfaceWaterBody altípusa.

Ez a típus a 2007/2/EK irányelv III. mellékletében foglalt Területgazdálkodási/-korlátozási/-szabályozási övezetek és adatszolgáltató egységek téradattéma által figyelembe veendő típusjelölt.

A WFDTransitionalWater térobjektum-típus kényszerfeltételei

Az átmeneti víz geometriájának felületnek kell lennie.

8.6.1.8.   Vízügyi keretirányelv – Víztest (WFDWaterBody)

A vízügyi keretirányelv szerinti felszíni víztestet vagy felszín alatti víztestet képviselő absztrakt osztály.

Ez a típus a HydroObject altípusa.

Ez egy absztrakt típus.

Ez a típus a 2007/2/EK irányelv III. mellékletében foglalt Területgazdálkodási/-korlátozási/-szabályozási övezetek és adatszolgáltató egységek téradattéma által figyelembe veendő típusjelölt.

A WFDWaterBody térobjektum-típus attribútumai

Attribútum

Meghatározás

Típus

Voidability

beginLifespanVersion

Az a dátum és időpont, amikor a térbeli objektumnak ez a verziója bekerült a téradatkészletbe vagy módosították a téradatkészletben.

DateTime

voidable

endLifespanVersion

Az a dátum és időpont, amikor a térbeli objektumnak ezt a verzióját felváltották a téradatkészletben, vagy onnan visszavonták.

DateTime

voidable

inspireId

A térbeli objektum külső objektumazonosítója.

Identifier

 

8.7.   Témaspecifikus követelmények

8.7.1.   Téradatkészletek egységessége

1.

A vízrajzi kapcsolatok, középvonalak és csomópontok minden esetben ugyanazon objektum területmegjelenítésén belül helyezkednek el.

2.

Államhatárokon és – adott esetben – tagállamokon belüli regionális határokon (és adatkészleteken) átnyúló vízrajzi hálózatok összekapcsolhatóságát az érintett hatóságok hozzák létre és tartják fenn, a NetworkConnection típus által biztosított határokon átnyúló összekapcsolhatósági mechanizmusok használatával.

3.

E séma objektumainak valamennyi attribútuma ugyanaz, mint a 2000/60/EK irányelv szerinti jelentéstételi kötelezettségekhez használt, szóban forgó objektum egyenértékű tulajdonsága.

8.7.2.   Azonosítókezelés

1.

Amennyiben földrajzi nevet egy objektum egyedi vízrajzi azonosítójaként használnak ebben a specifikációban, akkor azt lehetőség szerint egy páneurópai földrajzi névtárból, vagy más hiteles páneurópai forrásból kell származtatni.

3.

Egy térbeli objektum külső objektumazonosítójának localId attribútuma ugyanaz, mint a 2000/60/EK irányelv szerinti jelentéstételi kötelezettségekhez használt azonosító.

8.7.3.   Objektumvonatkoztatások modellezése

1.

Ha egy adatkészlet ugyanazon valós világbeli objektumát egynél több vízrajzi alkalmazási sémából származó térobjektumok használatával cserélik ki, akkor ezeknek a térobjektumoknak ugyanazt az egyedi földrajzi nevet vagy ugyanazt a vízrajzi tematikus azonosítót kell hordozniuk.

2.

Ha a vízrajzi hálózati adatokban lineáris vonatkoztatást használnak, a vonatkoztatott tulajdonságok helyzetét a kapcsolatokon vagy kapcsolatsorozatokon az alapul szolgáló kapcsolatobjektum(ok) megadott geometriája mentén mért távolságokban kell kifejezni.

8.7.4.   Geometriai ábrázolás

1.

Ha a térbeli objektumokat eltérő térbeli felbontásban adják meg, a térbeli felbontást adott esetben a levelOfDetail attribútumot használó minden egyes térbeli objektum esetében meg kell határozni.

2.

A vízfolyáskapcsolatoknak metszeniük kell egymást, ha az általuk megjelenített valós világbeli jelenségek között összekapcsolódás jött létre. Nem létesíthető metszéspont a kereszteződő hálózati elemeknél, ha a víz nem képes az egyik elemről a másikra átjutni.

3.

A csomópontokat tartalmazó vízrajzi hálózati adatkészletben a csomópontok csak ott vannak jelen, ahol a vízfolyás-kapcsolatok összekapcsolódnak vagy véget érnek.

4.

A geometria ugyanaz lesz, mint a 2000/60/EK irányelv szerinti jelentéstételi kötelezettségekhez használt geometria.

8.7.5.   A DelineationKnown attribútum használata

1.

A delineationKnown attribútum nem használható annak jelölésére, hogy egy adott geometria pontossága alacsony; ezt a megfelelő adatminőségi elem(ek) használatával kell elvégezni.

2.

A delineationKnown attribútum nem használható a geometria időbeni változásának jelölésére, ahol a geometria e változása ismert.

8.7.6.   Középvonalak

A vízfolyásobjektumok középvonalai az általuk ábrázolt fizikai valós világbeli objektum kiterjedésén belülre esnek, amennyiben a vízfolyáskapcsolat nincs „fictitious”-ként (fiktívként) megjelölve.

8.7.7.   Hálózati összekapcsolhatóság biztosítása

1.

Ha az összekapcsolódás vízrajzi hálózatban van, valamennyi, az összekapcsolódásban részt vevő összekapcsolt kapcsolatvéget és opcionális csomópontot az összekapcsolási tűréshatárnál kisebb távolságra kell elhelyezni egymástól.

2.

A nem összekapcsolt kapcsolatvégeket és csomópontokat mindig az összekapcsolási tűréshatárnál nagyobb távolsággal kell elválasztani.

3.

Az olyan adatkészletekben, ahol közlekedési kapcsolatok és csomópontok egyaránt találhatók, a csomópontoknak és a kapcsolatvégeknek a meghatározott összekapcsolási tűréshatárhoz viszonyított relatív helyzete megfelel a közöttük az adatkészletben meglévő társításoknak.

8.8.   Rétegek

A Vízrajz téradattéma rétegei

Rétegtípus

Réteg címe

Térobjektum-típus(ok)

HY.PhysicalWaters.Waterbodies

Víztest

Watercourse, StandingWater

HY.PhysicalWaters.LandWaterBoundary

Föld–víz határ

LandWaterBoundary

HY.PhysicalWaters.Catchments

Vízgyűjtő

DrainageBasin, RiverBasin

HY.Network

Vízrajzi hálózat

HydroNode, WatercourseLink

HY.PhysicalWaters.HydroPointOfInterest

Fontos vízrajzi pont

Rapids, Falls

HY.PhysicalWaters.ManMadeObject

Épített objektum

Crossing, DamOrWeir, Sluice, Lock, Ford, ShorelineConstruction

HY.HydroObject

Part, vizes élőhely

Shore, Wetland

HY.Reporting.WFDRiver

Vízügyi keretirányelv szerinti folyó

WFDRiver

HY.Reporting.WFDLake

Vízügyi keretirányelv szerinti tó

WFDLake

HY.Reporting.WFDTransitionalWater

Vízügyi keretirányelv szerinti átmeneti víz

WFDTransitionalWater

HY.Reporting.WFDCoastalWater

Vízügyi keretirányelv szerinti parti tengervizek

WFDCoastalWater

HY.OceanRegion

Óceáni régió

OceanRegion

9.   VÉDETT HELYEK

9.1.   Térobjektum-típusok

A Védett helyek téradattémához kapcsolódó adatkészletek térbeli objektumainak cseréjéhez és osztályozásához a következő térobjektum-típusokat kell használni:

Védett hely

9.1.1.   Védett hely (ProtectedSite)

Különleges természetvédelmi célok elérése érdekében – nemzetközi, uniós és tagállami jogszabályok keretében – kijelölt vagy kezelt terület.

A ProtectedSite térobjektum-típus attribútumai

Attribútum

Meghatározás

Típus

Voidability

geometry

A védett hely határát meghatározó geometria.

GM_Object

 

inspireID

A térbeli objektum külső objektumazonosítója.

Identifier

 

legalFoundationDate

Az a dátum, amikor a védett hely jogszerűen létrejött. Ez a valós világbeli objektum létrejöttének dátuma, nem pedig egy információs rendszerben való megjelenítése létrejöttének dátuma.

DateTime

voidable

legalFoundationDocument

A védett helyet létrehozó jogszabályra hivatkozó URL vagy szöveges idézet.

CI_Citation

voidable

siteDesignation

A védett hely kijelölése (kijelölési típusa).

DesignationType

voidable

siteName

A védett hely neve.

GeographicalName

voidable

siteProtectionClassification

A védett helynek a védelem indokán alapuló osztályozása.

ProtectionClassificationValue

voidable

9.2.   Adattípusok

9.2.1.   Kijelölési típus (DesignationType)

A védett hely kijelölésére – beleértve a használt kijelölési rendszert és a rendszeren belüli értéket – kidolgozott adattípus.

A DesignationType adattípus attribútumai

Attribútum

Meghatározás

Típus

Voidability

designation

A tényleges helykijelölés.

DesignationValue

 

designationScheme

Az a rendszer, ahonnan a kijelölési kód származik.

DesignationSchemeValue

 

percentageUnderDesignation

A helynek a kijelölés hatálya alá tartozó hányada. Ezt különösen a Természetvédelmi Világszövetség által alkalmazott kategorizálásban használják. Ha ezen attribútum értékét nem adják meg, akkor azt 100 %-nak kell tekinteni.

Percentage

 

A DesignationType adattípus kényszerfeltételei

A védett hely kijelölésére megfelelő kijelölési rendszerek kijelöléseit kell használni, továbbá a kijelölési kódértéknek összhangban kell lennie a kijelölési rendszerrel.

9.3.   Felsorolások

9.3.1.   Védelmi osztályozás (ProtectionClassificationValue)

A védett helynek a védelem indokán alapuló osztályozása.

A ProtectionClassificationValue felsorolás megengedett értékei

Érték

Meghatározás

natureConservation

A védett helyet a biológiai sokféleség fenntartása érdekében védik.

archaeological

A védett helyet a régészeti örökség fenntartása érdekében védik.

cultural

A védett helyet a kulturális örökség fenntartása érdekében védik.

ecological

A védett helyet az ökológiai stabilitás fenntartása érdekében védik.

landscape

A védett helyet a tájképi jellegzetességek fenntartása érdekében védik.

environment

A védett helyet a környezeti stabilitás fenntartása érdekében védik.

geological

A védett helyet a földrajzi jellegzetességek fenntartása érdekében védik.

9.4.   Kódlisták

9.4.1.   Kijelölési rendszer (DesignationSchemeValue)

A kijelölés védett helyhez való hozzárendeléséhez használt rendszer.

Ezt a kódlistát a tagállamok bővíthetik.

9.4.2.   Kijelölés (DesignationValue)

A különféle rendszerek szerinti osztályozást és kijelölési típusokat tartalmazó kódlisták absztrakt alaptípusa.

Ez egy absztrakt típus.

9.4.3.   Természetvédelmi Világszövetség szerinti kijelölés (IUCNDesignationValue)

A Természetvédelmi Világszövetség osztályozási rendszerének kódlistája.

Ez a típus a DesignationValue altípusa.

Ezt a kódlistát közös kódlistaregiszterben kell kezelni.

9.4.4.   National Monuments Record (Nemzeti Emlékmű-nyilvántartás) szerinti kijelölés (NationalMonumentsRecordDesignationValue)

A National Monuments Record osztályozási rendszerének kódlistája.

Ez a típus a DesignationValue altípusa.

Ezt a kódlistát közös kódlistaregiszterben kell kezelni.

9.4.5.   A Natura2000 szerinti kijelölés (Natura2000DesignationValue)

A Natura2000 kijelölési rendszerének kódlistája, a 92/43/EGK tanácsi irányelvvel (1) (Habitats Directive [élőhelyvédelmi irányelv]) összhangban.

Ez a típus a DesignationValue altípusa.

Ezt a kódlistát közös kódlistaregiszterben kell kezelni.

9.4.6.   Ramsari Egyezmény szerinti kijelölés (RamsarDesignationValue)

A nemzetközi jelentőségű vizes élőhelyekről szóló egyezmény (Ramsari Egyezmény) kijelölési rendszerének kódlistája.

Ez a típus a DesignationValue altípusa.

Ezt a kódlistát közös kódlistaregiszterben kell kezelni.

9.4.7.   Az UNESCO Ember és Bioszféra Programja szerinti kijelölés (UNESCOManAndBiosphereProgrammeDesignationValue)

Az Ember és Bioszféra Program osztályozási rendszerének kódlistája.

Ez a típus a DesignationValue altípusa.

Ezt a kódlistát közös kódlistaregiszterben kell kezelni.

9.4.8.   Az UNESCO Világörökség Programja szerinti kijelölés (UNESCOWorldHeritageDesignationValue)

A világörökség-kijelölési rendszer kódlistája.

Ez a típus a DesignationValue altípusa.

Ezt a kódlistát közös kódlistaregiszterben kell kezelni.

9.5.   Rétegek

A Védett helyek téradattéma rétegei

Rétegtípus

Réteg címe

Térobjektum-típus(ok)

PS.ProtectedSite

Védett helyek

ProtectedSite


(1)  HL L 206., 1992.7.22., 7. o.,


Top