EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Strategia tematyczna w sprawie środowiska miejskiego

This summary has been archived and will not be updated, because the summarised document is no longer in force or does not reflect the current situation.

Strategia tematyczna w sprawie środowiska miejskiego

Unia Europejska ustanawia środki współpracy i wytyczne w celu poprawy stanu środowiska miejskiego. Dotyczą one głównie wymiany doświadczeń i rozpowszechniania informacji na najwłaściwszym poziomie, aby skutecznie wdrażać przepisy prawne i wspierać dobre praktyki w ramach władz lokalnych.

AKT

Komunikat Komisji do Rady i Parlamentu Europejskiego dotyczący strategii tematycznej w sprawie środowiska miejskiego [COM(2005) 718 wersja ostateczna – nieopublikowany w Dzienniku Urzędowym].

STRESZCZENIE

Unia Europejska (UE) ustanawia środki współpracy i wytyczne dla państw członkowskich i władz lokalnych, aby mogły lepiej zarządzać środowiskiem miejskim w miastach europejskich.

Celem tej strategii jest poprawa jakości środowiska miejskiego i uczynienie z miast miejsc bardziej atrakcyjnych i zdrowszych do zamieszkiwania, pracy i inwestowania oraz zmniejszenie szkodliwego wpływu miast na środowisko naturalne.

Najważniejsze środki przewidziane w strategii to:

  • opracowanie wytycznych dotyczących zintegrowania kwestii środowiskowych z polityką miejską. Wytyczne te opierać się będą na dobrych praktykach i opinii ekspertów. Zintegrowane zarządzanie środowiskiem prowadzi do lepszego planowania i zapobiega rozbieżnościom pomiędzy szeregiem różnych środków.
  • opracowanie wytycznych z zakresu planów zrównoważonego transportu miejskiego. Wytyczne opierać się będą na dobrych praktykach i opinii ekspertów. Efektywne planowanie transportu musi obejmować transport osób i towarów oraz promować bezpieczne i skuteczne wykorzystanie środków transportu nieszkodliwych dla środowiska i wysokiej jakości.
  • wspieranie wymiany dobrych praktyk, zwłaszcza poprzez współpracę w zakresie informacji, opracowywania projektów demonstracyjnych finansowanych przez LIFE+, jak również ustanowienie sieci krajowych ośrodków,
  • upowszechnianie informacji przeznaczonych dla władz lokalnych przez Internet, jak również szkolenie osób pracujących w organach władzy regionalnej i lokalnej w zakresie kwestii związanych z gospodarką miejską,
  • korzystanie z wspólnotowych programów wsparcia istniejących w ramach polityki spójności lub badań.

Ze względu na międzysektorowy charakter kwestii związanych z gospodarką miejską cała strategia poprawy jakości środowiska miejskiego wymaga koordynacji z polityką w innych dziedzinach dotyczących środowiska, takich jak przeciwdziałanie zmianie klimatu (bardziej efektywne pod względem energetycznym budownictwo, plany transportu miejskiego itd.), ochrona środowiska i bioróżnorodności (ograniczenie bezładnej zabudowy miejskiej, ponowne wykorzystanie terenów poprzemysłowych itd.), jakość życia i zdrowia (zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza, hałasu itd.), zrównoważona eksploatacja zasobów naturalnych, jak również zapobieganie powstawania odpadów i ich ponowne wykorzystywanie.

Kontekst

Czterech na pięciu Europejczyków mieszka w miastach, które stoją w obliczu tych samych problemów: niska jakość powietrza, duży ruch drogowy i zatory, wysokie poziomy hałasu panującego w otoczeniu, niska jakość stanu środowiska architektonicznego, opuszczona ziemia, emisje gazów cieplarnianych, bezładna zabudowa miejska, wytwarzanie odpadów i ścieków.

Ponieważ problemy te są szczególnie złożone, a ich przyczyny są ze sobą wzajemnie powiązane, niezbędne jest zastosowanie podejścia zintegrowanego. Uwzględniwszy zróżnicowanie obszarów miejskich oraz istniejących obowiązków, które wymagają dostosowanych do potrzeb rozwiązań, oraz trudności związane z ustanowieniem wspólnych norm w sprawach dotyczących środowiska miejskiego, wytyczne i środki służące koordynacji są właściwszą drogą od prawodawstwa. Strategia opiera się więc na zasadzie pomocniczości i daje pierwszeństwo inicjatywom na szczeblu lokalnym przy jednoczesnym szczególnym uwzględnieniu współpracy pomiędzy różnymi szczeblami, na których podejmowane są decyzje (wspólnotowym, krajowym i lokalnym), oraz integracji różnych aspektów gospodarki miejskiej.

Strategia w sprawie środowiska miejskiego stanowi jedną z siedmiu strategii tematycznych przewidzianych w szóstym wspólnotowym programie działań w zakresie środowiska naturalnego.

AKTY POWIĄZANE

Komunikat Komisji z dnia 11 lutego 2004 r. zatytułowany: „Strategia tematyczna w sprawie środowiska miejskiego” [COM(2004) 60 wersja ostateczna – Dz.U. C 98 z 23.4.2004]. Ustanawiając europejską strategię w sprawie środowiska miejskiego, UE pragnie zwiększyć wkład polityki dotyczącej środowiska w zrównoważony rozwój obszarów miejskich, zwłaszcza poprzez określenie działań w zakresie czterech tematów: gospodarki miejskiej, transportu, budownictwa i planowania urbanistycznego.

Decyzja nr 1411/2001/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 czerwca 2001 r. w sprawie wspólnotowych ram współpracy wspierającej zrównoważony rozwój miast [Dz.U. L 191 z 13.7.2001].

See also

  • Dalsze informacje można uzyskać na portalu Komisji Europejskiej poświęconym tej strategii (EN).

Ostatnia aktualizacja: 23.02.2006

Top