EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Tematická strategie pro městské životní prostředí

This summary has been archived and will not be updated, because the summarised document is no longer in force or does not reflect the current situation.

Tematická strategie pro městské životní prostředí

Evropská unie stanovuje opatření zaměřená na spolupráci a pokyny zaměřené na zlepšení městského prostředí. Tato opatření se v zásadě týkají výměny zkušeností a šíření informací na nejvhodnějších úrovních, aby bylo zajištěno účinné provádění právních předpisů a podporovány osvědčené postupy v rámci místních orgánů.

AKT

Sdělení Komise ze dne 11. ledna 2006 o Tematické strategii pro městské životní prostředí (KOM(2005) 718 v konečném znění – nebylo zveřejněno v Úředním věstníku)

PŘEHLED

Evropská unie (EU) stanovuje opatření zaměřená na spolupráci a pokyny pro členské státy a místní orgány, aby jim umožnila zlepšovat péči o životní prostředí v evropských městech.

Tato strategie si klade za cíl zlepšit kvalitu městského životního prostředí tím, že z měst dělá atraktivnější a zdravější místa k životu, práci a investicím a že omezuje nepříznivé dopady aglomerací na životní prostředí.

Strategie navrhuje následující hlavní opatření:

  • zveřejňování pokynů týkajících se začleňování otázek životního prostředí do městských politik. Tyto pokyny budou založeny na osvědčených postupech a stanoviscích odborníků. Integrovaná správa životního prostředí umožní dosáhnout lepšího plánování a vyvarovat se rozpornosti různých opatření;
  • zveřejňování pokynů týkajících se plánů na udržitelnou městskou dopravu. Tyto pokyny budou rovněž založeny na osvědčených postupech a stanoviscích odborníků. Účinné plánování dopravy musí zahrnovat osoby i zboží a propagovat bezpečné a efektivní využívání málo znečišťujících a kvalitních způsobů dopravy;
  • podpora výměny osvědčených postupů, zejména díky propojování informací, rozvoji demonstračních projektů financovaných nástrojem LIFE+ a díky zřízení sítě národních kontaktních míst;
  • posílení informovanosti místních orgánů prostřednictvím internetu a posílení odborné přípravy osob pracujících v regionálních a místních správách v otázkách městské správy;
  • využití podpůrných programů Společenství existujících v rámci politiky soudržnosti nebo výzkumu.

Vzhledem k průřezové povaze otázek městské správy každá strategie na zlepšování městského životního prostředí vyžaduje koordinaci s ostatními dotčenými politikami v oblasti životního prostředí. Platí to například pro boj proti klimatickým změnám (stavby podporující energetickou účinnost, plány městské dopravy atd.), ochranu přírody a biologické rozmanitosti (omezení rozšiřování měst, obnova starých průmyslových areálů atd.), kvalitu života a zdraví (omezení znečištění ovzduší a hluku atd.), udržitelné využívání přírodních zdrojů, jakož i prevenci a recyklaci odpadů.

Kontext

Čtyři z pěti Evropanů žijí ve městech. Čelí společným problémům, kterými jsou: špatná kvalita ovzduší, velká hustota dopravy a dopravní zácpy, vysoká hladina venkovního hluku, člověkem vytvořené prostředí nízké kvality, zpustlá/opuštěná půda, emise skleníkových plynů, živelný růst měst, tvorba odpadu a odpadních vod.

Jedná se o obzvláště složité problémy a jejich příčiny se prolínají. Proto je zapotřebí integrovaného přístupu. Vzhledem k rozmanitosti městských zón a stávajících závazků, které si žádají řešení na míru, a k potížím při stanovování společných norem pro městské životní prostředí, jsou pokyny a opatření zaměřené na spolupráci vhodnější než legislativní kroky. Tato strategie je proto založena na subsidiaritě a upřednostňuje místní iniciativy, přičemž klade důraz na spolupráci mezi různými rozhodovacími úrovněmi (úroveň Společenství, národní úroveň a místní úroveň) a na propojení různých aspektů městské správy.

Strategie pro městské životní prostředí tvoří jednu ze sedmi tematických strategií, s nimiž počítá šestý akční program pro životní prostředí.

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Sdělení Komise ze dne 11. února 2004 – K tematické strategii pro městské životní prostředí (KOM(2004) 60 v konečném znění - Úř. věst. C 98 ze dne 23.4.2004) Prostřednictvím evropské strategie pro městské životní prostředí EU zamýšlí posílit přínos environmentální politiky pro udržitelný rozvoj městských zón, zejména zacílením opatření na čtyři linie: správa měst, doprava, výstavba a urbanismus.

Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1411/2001/ES ze dne 27. června 2001 o rámci Společenství pro spolupráci na podporu udržitelného rozvoje měst (Úř. věst. L 191 ze dne 13.7.2001).

See also

  • Doplňující informace jsou k dispozici na internetové stránce Evropské komise věnované této strategii (EN)

Poslední aktualizace: 23.02.2006

Top